Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng năm 2016...

Tài liệu Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng năm 2016

.DOC
15
101885
97

Mô tả:

Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trung Tâm, quý thầy cô giáo của Trung tâm Chính trị Huyện Trà Cú đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập tại trung tâm, đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện bài thu hoạch này. Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới quý Thầy, Cô giảng dạy lớp, quý thầy cô giáo trong trung tâm đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và động viên chúng tôi thực hiện và hoàn thành bài thu hoạch này. Trong khoảng thời gian hạn hẹp, Bài thu hoạch không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế về cả nội dung lẫn hình thức. Tôi rất mong nhận được những góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Trà Cú, tháng 4 năm 2013. Người thực hiện bài thu hoạch Phan Văn Nhật T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 1 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 MỤC LỤC STT Nội Dung Lời cảm ơn Trang 1 Câu hỏi Câu 1 3 Phân tích 4 nhiệm vụ của Đảng Viên được Qui định trong 3-5 Điều Lệ Đảng. Liên hệ bản thân đồng chí Câu 2 5-7 7 Đặc trương của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 7 - 10 dựng trong Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 Câu 3 10 Nội dung phấn đấu trở thành người Đảng Viên của Đảng 10 - 14 Cộng Sản Việt Nam. Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu 14 trở thành Đảng Viên. Một số hình ảnh về ĐCSVN 15 Câu1: Phân tích 4 nhiệm vụ của Đảng Viên được qui định trong Điều Lệ đảng. Liên hệ bản thân. Trả lời Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 2 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 điều 3 tại chương này đều quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau: Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tin tưởng và làm theo đường lối, chính sách của Đảng đề ra. Bên cạnh đó, đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân - “kẻ địch chỉ ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc thắng lợi, để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy, đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, đảng viên cũng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đo lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng. Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn, được bồi dưỡng, được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Bởi vậy, đảng viên phải phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau: Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nền tảng là T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 3 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình, Đảng là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân - thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân, nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ, và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Hiện nay, đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn, những nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc biệt, đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoà bình ”, gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch, trước hết là trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. Đất nước đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực, cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu cho quần chúng noi theo.Ví dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. Vì vậy, nhiệm vụ học tập cũng trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, phương pháp, hình thức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực thực tiễn. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo, lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Lịch sử đã chứng minh qua bao cuộc kháng chiến, nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vững lên khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ. Và ngược lại, Đảng cần được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa rời nhân dân – đây là một nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đảng viên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 4 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 nước. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, đảm bảo đoàn kết nội bộ, làm cho Đảng thêm trong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới. Liên hệ bản thân: Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng Sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã xác định rõ nhiệm vụ cho mình khi vào Đảng: Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Khi trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi phải nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích tồn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ. Bên cạnh rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tôi không quên nâng cao năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một nhân viên Công ty mía đường Trà Vinh như tôi, thì nhiệm vụ quan trọng là phải hoàn thành tốt công việc của Phòng, của Ban lãnh đạo Công ty giao; luôn nhiệt tình, cố gắng phấn đấu và có trách nhiệm cao trong công việc, hài hoà thân thiện với khách hàng và đồng nghiệp. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân nhân viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 5 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể Phòng, là Công ty của mình đang công tác và nơi tôi cư trú hiện nay. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện…. Phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, đơn vị. Bản thân tôi xác định có mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc chung: xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân được no ấm, xã hội ngày càng phát triển. Động cơ của tôi là góp sức xây dựng đất nước, vì nhân dân, vì xã hội không phải là lối nói theo khuôn mẫu. Bởi theo tôi, đất nước, xã hội có ổn định, phát triển thì bản thân tôi mới có được điều kiện thuận lợi để phát triển; nhân dân được no ấm thì trong đó cũng có gia đình tôi được no ấm. Góp sức vào công việc chung cũng là xây dựng những điều kiện để bản thân được phát triển tốt hơn. Mặt khác, tôi nghĩ rằng mỗi một người sinh ra trên cõi đời này không phải chỉ để tồn tại mà còn là sống. Để tồn tại có thể người ta chỉ cần ăn, uống và những nhu cầu khác nhưng để sống và sống cho đúng nghĩa thì cần nhiều hơn: cần một lý tưởng để phấn đấu, cần một niềm tin để nắm giữ… Đứng trong hàng ngũ của Đảng và thực hiện lý tưởng cuộc đời mình là những việc nằm ngoài chuyện tồn tại của bản thân mỗi người. Đó là chuyện của cuộc sống và là một cuộc sống có ý nghĩa. Có thể sẽ có người nghĩ rằng nếu không vào Đảng thì vẫn có thể góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân được no ấm, xã hội ngày càng phát triển nhưng theo tôi, mỗi cá nhân có thể thể hiện tình yêu nước của mình bằng nhiều cách khác nhau nhưng nếu đứng chung trong một tổ chức, cùng chung sức vì một lý tưởng thì sức mạnh của tập thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về nhiệm vụ của một người Đảng Viên. Dù bản thân chịu nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức mình để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 6 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 Câu 2: Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng trong Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011. Trả lời Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với sáu đặc trưng. Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện nêu trên. Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành quả của công cuộc đổi mới, trước hết là thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đó là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù,” cái chung và cái riêng để tạo nên một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. - Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó thể hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh…là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc đời hạnh phúc… Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau khi đất nước giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc. - Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện ở bản chất ưu việt chính trị của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế thừa giá trị quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 7 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức là dân là chủ, dân làm chủ. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với việc bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực). Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp…”. - Đặc trưng thứ ba: Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Đây là đặc trưng thể hiện tính ưu việt trên lĩnh vực kinh tế của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các chế độ xã hội khác. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) tiếp tục khẳng định: Những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khi bàn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Quan điểm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước chế độ công hữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu là một trong những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế. - Đặc trưng thứ tư: Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Tính ưu việt về tiến tiến của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện khái quát, nhân văn của văn hóa nhân loại; ở việc giữ gìn bản sắc dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam: chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý thức về độc lập, tự do, tự cường dân tộc...). Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Sự kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 8 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 - Đặc trưng thứ năm: Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng tổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện qua đặc trưng về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Về phương diện con người, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Để có con người xã hội chủ nghĩa phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã xác định hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của con người Việt Nam hiện nay là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội thể hiện trong đặc trưng này là quan điểm nhân văn, vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện con người (đức, trí, thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta. - Đặc trưng thứ sáu: Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đặc trưng này thể hiện tính ưu việt trong chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người) trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam. Thực hiện 25 năm đổi mới đất nước đã và đang chứng minh tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong giải quyết các quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. - Đặc trưng thứ bảy: Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện trong tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân làm chủ gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã chỉ rõ tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang hướng tới xây dựng. Đó là: Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân… - Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 9 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ thể hiện tính ưu việt trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn thể hiện trong quan hệ đối ngoại, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn luôn khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Đảng và Nhà nước ta chủ trương hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị-xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực đã chứng minh một cách sinh động tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, thể hiện trong đặc trưng về quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.../. Đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại đại hội XI của Đảng Câu 3: Nội dung phấn đấu trở thành người Đảng Viên của ĐCSVN. Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng Viên. Trả lời 2.1. Nội dung phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. a. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn “Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến”1. Vào Đảng không phải để mưu cầu những lợi ích cá nhân mà nói như Hồ chủ tịch thì “vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 10 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 nhiệm vụ của người đảng viên”. Vì vậy, quá trình phấn đấu trở thành đảng viên trước hết phải bắt đầu từ việc xác định một cách rõ ràng động cơ vào Đảng một cách đúng đắn. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn, cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Có bốn động cơ vào Đảng chủ yếu: - Phấn đấu vì lý tưởng của Đảng - Tiếp nối truyền thống gia đình - Danh lợi, thăng quan phát tài - Các thế lực thù địch vào Đảng để chống phá từ bên trong Người không có động cơ vào Đảng đúng đắn mà vẫn được kết nạp vào Đảng thì rất dễ “lung lay” quan điểm khi có những biến động. Đó là những người mà lợi ích thay đổi thì quan điểm thay đổi chứ không phải vào Đảng vì mục đích, lý tưởng trong sáng. b. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Kết luận 37-KL/TW ngày 2/2/2009 của BCH Trung ương khóa X có nêu: “Chất lượng đội ngũ cán bộ còn những mặt yếu… Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kịp thời xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ”. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng tạo, không thụ động, ỷ lại, bảo thủ, trì trệ. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 11 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 tưởng của Đảng. Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị-xã hội. Chỉ có sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học đấu tranh thực tiễn, chúng ta mới trở nên vững vàng, kiên định. Ngày 16/5/1959, nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ công an, Hồ chủ tịch căn dặn: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, hoặc nói theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân. Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, ngày 24-3-1961, Hồ chủ tịch nói: “…Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng chủ nghĩa xã hội”. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, không ngừng nghỉ. Ngày nay, đạo đức cách mạng còn là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. c. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện nay, ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn; không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu. T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 12 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 d. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội Đây là truyền thống và bản chất của Đảng ta. Người phấn đấu vào Đảng vì vậy cũng phải luôn gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đảng viên trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hòa mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đứng dưới lá cờ của Đảng. Công tác đoàn thể, xã hội cũng là môi trường tốt để người phấn đấu vào Đảng rèn luyện. e. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. Vì vậy, tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng của người phấn đầu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp. Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở cơ sở, đơn vị. T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 13 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 3.2. Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu vì đây là yêu cầu có tính tiên quyết đối với người có mong muốn vào Đảng. Có xác định được động cơ đúng đắn thì người đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng, vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh, chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên lợi ích cá nhân, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: "Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân." Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc, nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ "quay lưng" phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Thực tế đã có những đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm, rất anh hùng, nhưng trong điều kiện hòa bình, trước sự cám dỗ của tiền tài, vật chất đã gục ngã, đã bị biến chất, thoái hóa. Cũng có những đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài, nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội, bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh, uy tín của Đảng, làm hại đến lợi ích của nhân dân, của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó, họ sẽ phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Có nhận thức đúng đắn thì mới có thể có hành động đúng đắn. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐCSVN T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 14 Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016 T.h: Phan Văn Nhật – Công ty mía đường Trà Vinh Trang 15
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan