Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ...

Tài liệu Báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ

.PDF
58
788
104

Mô tả:

Báo cáo khảo sát địa hình tuyến kênh cần thơ
Trang 1 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 MỤC LỤC I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG Trang 2 I.1 TEÂN DÖÏ AÙN Trang 2 I.2 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Trang 2 I.3 CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ Trang 2 II.NHIEÄM VUÏ KHAÛO SAÙT ÑÒA HÌNH Trang 3 II.1 MUÏC ÑÍCH KHAÛO SAÙT Trang 3 II.2 ÑAËC ÑIEÅM KHU VÖÏC KHAÛO SAÙT Trang 3 II.3 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU KHAÛO SAÙT Trang 3 II.4 TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG Trang 3 III.TAØI LIEÄU GOÁC & THIEÁT BÒ-NOÄI DUNG KHAÛO SAÙT Trang 4 III.1 TAØI LIEÄU GOÁC Trang 4 III.2 THIEÁT BÒ ÑO VEÕ Trang 4 III.3 NOÄI DUNG KHAÛO SAÙT ÑÒA HÌNH Trang 5 IV. KÓ THUAÄT ÑO VEÕ Trang 7 IV.1 KHOÁNG CHEÁ MAËT BAÈNG Trang 7 IV.1 KHOÁNG CHEÁ ÑOÄ CAO Trang 8 V.ÑAÙNH GIAÙ KIEÅM TRA KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT VI. KEÁT LUAÄN- KIEÁN NGHÒ Trang 9 Trang 9 VI.1 KEÁT LUAÄN Trang 9 VI.2 KIEÁN NGHÒ Trang 10 VII . PHUÏ LUÏC1 Trang 11 VII.1 TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG KHAÛO SAÙT Trang 11 VII.2 BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAO TOÏA ÑOÄ Trang 13 VIII . PHUÏ LUÏC2 Trang 18 VIII.1 BAÛNG TÍNH BÌNH SAI LÖÔÙI ÑOÄ CAO Trang 18 VIII.2 BAÛNG TÍNH BÌNH SAI ÑÖÔØNG CHUYEÀN CAÁP I Trang 20 VIII.3 BAÛNG TÍNH BÌNH SAI ÑÖÔØNG CHUYEÀN CAÁP II Trang 24 VIII.4 MAËT CAÉT MOÁC Trang 28 VIII.5 SÔ ÑOÀ LÖÔÙI CAÁP I & II + LÖÔÙI THUÛY CHUAÅN Trang 29 VIII.6 SÔ HOÏA MOÁC + CAÙC BIEÂN BAÛN LIEÂN QUAN Trang 30 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 2 BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ GIAI ÑOAÏN 1: MOÂ HÌNH TRAÏM BÔM ÑIEÄN NHOÛ F2-G2 I.GIỚI THIỆU CHUNG I.1. TÊN DỰ ÁN. Công trình : DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ GIAI ĐOẠN 1: MÔ HÌNH TRẠM BƠM ĐIỆN NHỎ F2-G2 Địa điểm : xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. I.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Quản lý dự án :Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ. Đơn vị Thực hiện : Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam. Trụ sở: 28-Hàm Tử, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh. Tel: 08-392338320 Fax: 08-3923028. I.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ. - Đề cương Tổng quát Khảo sát Thiết kế. - Công văn số 2420/UBND-KT ngày 21 tháng 5 năm 2009 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc Quy hoạch hệ thống trạm bơm điện. - Quyết định số 362/QĐ-SNN&PTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các nguồn vốn ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Tp.Cần Thơ. - Căn cứ tiêu chuẩn ngành 14 TCN 145-2005 của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi. - Căn cứ tiêu chuẩn ngành 14TCN 186-2006 của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2006 về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 165:2006 “Thành phần khối lượng Khảo sát địa hình công trình đê điều” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 12/2006. - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 102:2002 “Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 12/2002 - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 22:2002 “Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi” do Bộ trưởng bộ NN&PTNT ban hành tháng 1/2002 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 3 - Theo quy phạm TCXDVN 285:2002 - Các định mức, đơn giá của Tp.Cần Thơ… II. NHIỆM VỤ,PHẠM VI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH. II.1. Mục đích khảo sát: Khảo sát địa hình nhằm cung cấp tài liệu địa hình phục vụ cho lập dự án đầu tư xây dựng công trình: phát triển trạm bơm điện nhỏ F2-G2 giai đoạn 1. Chi tiết hoá địa hình địa vật nhằm giảm thiểu sự sai khác giữa số liệu tính toán và thực tế. Cùng với số liệu thiết kế làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của công trình. - Yêu cầu khảo sát địa hình: + Biểu diễn đầy đủ các yếu tố tương quan giữa địa hình, địa vật, suối. Biểu diễn chính xác yếu tố phi địa hình như là: nhà, các đường dây điện cao thế, hạ thế, điện thoại v.v.... Tên các đường mòn, đường dân sinh liên xã, các công trình xây dựng, cầu cống, kênh mương. Đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của tài liệu. + Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình, quy mô và phạm vi dự án. + Xác định chính xác kết cấu công trình, giải pháp thi công công trình. + Xác định chính xác khối lượng thi công công trình để tính tổng dự toán. + Đảm bảo sự thống nhất về cao, tọa độ của công trình với hệ thống cao tọa độ chung của Tỉnh Cần Thơ. II.2. Đặc điểm địa hình khu vực nghiên cứu : Đặc điểm địa hình: Khu vực dự án có địa hình đồng bằng phù sa bằng phẳng, độ nghiêng nhỏ từ hướng Tây Bắc xuống Đông Nam do ảnh hưởng từ vùng núi thuộc tỉnh An Giang, độ cao trung bình từ +1.20 : 1.40m. Địa hình khu vưc đo vẽ là vùng đồng bằng, dân cư chủ yếu sống ven hai kênh F2 và G2. Đời sống nhân dân tương đối ổn định, người dân vẫn chủ yếu trồng lúa,hoa màu.Giao thông đi lại tương đối thuận tiện. Hệ thống thông tin liên lạc phủ sóng mạng di động đầu đủ. Công trình có diện tích tưới tiêu từ 200ha – 2000ha thuộc cấp IV ( diện tích cấp và tiêu nước trong vùng dự án là 600ha) =>Công trình cấp IV II.3. Phạm vi nghiên cứu khảo sát thiết kế: Nghiên cứu lập dự án đầu tư công trình Trạm bơm điện nhỏ nằm trong tổng thể của dự án thủy lợi phục vụ vùng Bắc Cái Sắn thuộc Tp.Cần Thơ & nằm trong chương trình phát triển trạm bơm điện nhỏ cho ĐBSCL của thủ tướng chính phủ vì vậy các nghiên cứu riêng cho công trình đồng thời phải được thống nhất với dự án và chương trình tổng thể. Việc khảo sát tập trung chủ yếu cho khu tưới và các hạng mục công trình dự kiến. II.4 Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng. - Tiêu chuẩn TCVN 3972 - 1985: Công tác trắc địa trong xây dựng- Yêu cầu chung. - Tiêu chuẩn TCVN 4419 - 1987: Khảo sát cho xây dựng, nguyên tắc cơ bản. Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 4 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 -Tiêu chuẩn 14 TCN 22 - 2002: Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở công trình thủy lợi. -Tiêu chuẩn 14 TCN 102 - 2002: Quy phạm khống chế độ cao cơ sở công trình thủy lợi. -Tiêu chuẩn 14 TCN 186 – 2006: Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế công trình thủy lợi. -Quy phạm kí hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 của Tổng cục địa chính ban hành năm 1995. - 96 TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần trong nhà). Do cục đo đạc và bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1990. -96 TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời). Do cục đo đạc và bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1990. -QCVN 11: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao (Thay thế quy phạm xây dựng lưới độ cao nhà nước hạng 1, 2, 3, 4 năm 1989). III. TÀI LIỆU GỐC VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐO VẼ. III.1. Tài liệu gốc: Trong khu vực đo vẽ hiện nay có các tài liệu sau: - Hồ sơ khảo sát địa hình giai đoạn dự án đầu tư do Viện Khoa Học Thuỷ Lợi Miền Nam lập. - Bản đồ tỉ lệ 1/50.000- bản đồ không ảnh - Bản đồ tỉ lệ 1/25.000- bản đồ không ảnh - Bản đồ giải thửa tỉ lệ 1/5000 và 1/10.000 - Ảnh vệ tinh download từ Google Earth - Cao độ nhà nước thuộc hệ Hòn Dấu - Hải Phòng. - Toạ độ thuộc hệ toạ độ VN-2000. Bảng cao tọa độ các điểm gốc triển khai: STT TÊN ĐIỂM 1 TỌA ĐỘ CAO ĐỘ X (m) Y (m) H (m) GPS667426 1127993.465 18532253.044 2 GPS667418 1129909.040 18534098.836 3 TT-TS34 2.211 III. 2. Thiết bị đ o vẽ . Maùy vaø phaàn meàm ño ñaïc Maùy Toaøn ñaïc Ñieän töû Maùy thuûy chuaån Mia nhoâm Thöôùc theùp daøi 50m Topo 3.0 Autolisp Autodesk Landesktop 2007 Model Set TC600 Ni030 SOKKIL STILON REEL Nöôùc saûn xuaát Thuïy Só Thuïy Só Nhaät Nhaät Vieät Nam Vieät Nam Myõ Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Ghi chuù t= 5” X=25 Vaïch khaéc cm Vaïch khaéc 0.001m Xöû lí bình ñoà Caét doïc - ngang Ñoàng möùc Trang 5 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Liscad Plus V6.2 Myõ Bình sai tính toaùn Các thiết bị trên đều được kiểm nghiệm, hiệu chỉnh đảm bảo các tính năng hoạt động tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật đều nằm trong giới hạn cho phép trước khi được đưa vào sử dụng. III.3. Nội dung khảo sát địa hình. - Đo nối thống nhất cao độ, tọa độ nhà nước. - Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/2000 toàn bộ vùng dự án - Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 các vị trí xây dựng trong công trình: trạm bơm tưới, tiêu, cống qua đường. - Đo vẽ các mặt cắt dọc, cắt ngang các tuyến công trình. - Xác định cao độ, tọa độ các hố khoan, hố đào thăm dò địa chất công trình. a)Đ o vẽ bình đồ 1/2000 Căn cứ vào yêu cầu bố trí các hạng mục công trình chi ti ết trong n ội đồng do đó c ần đo v ẽ toàn bộ khu vực dự án: Bình đồ tỉ lệ 1/2000 : 600ha. Trên cơ sở mốc khống chế của lưới đường chuyền cấp 1, đường chuyền cấp 2 được xây dựng cho tuyến đo vẽ, dùng máy toàn đạc điện tử tiến hành đo vẽ chi tiết địa hình địa vật, kênh rạch, nhà cửa, ao hồ, cầu cống. Số liệu điểm mia chi tiết được lưu lại trực tiếp trong bộ nhớ của máy tại thực địa và được xử lí chi tiết từng điểm bằng phần mềm Topo. Khoảng cách điểm mia chi tiết không lớn quá 40 m đối với điểm mia địa hình, 20 m đối với điểm diễn tả địa vật. Bình đồ mô tả chính xác và rõ ràng các vị trí địa vật, nhà cửa, kích thước đường mòn, mặt đê, cột điện, cáp ngầm... thực phủ trong phạm vi đo vẽ tuyến đê. Mật độ điểm mia trung bình đạt 25 điểm trong một ô vuông. Sử dụng ký hiệu bản đồ của Cục đo đạc bản đồ nhà nước để thể hiện. Đường đồng mức con thể hiện đường độ cao 1 m b)Đ o vẽ bình đồ 1/500 Bình đồ tỉ lệ 1/500 được đo cho 20 vị trí cụm công trình đầu mối trạm bơm b ằng ph ương pháp toàn đạc. Diện tích đo vẽ 20 vị trí trạm bơm là 37.02ha Trên cơ sở mốc khống chế của lưới đường chuyền cấp 1,2 đã xây dựng trong khu vực tuyến kênh, dùng máy toàn đạc điện tử tiến hành đo vẽ chi tiết địa hình địa vật, nhà cửa, kênh rạch... Số liệu điểm mia chi tiết được lưu lại trực tiếp trong bộ nhớ của máy tại thực địa và được trút ra máy tính để xử lý chi tiết bằng phần mềm Topo Khoảng cách điểm mia chi tiết không lớn quá 10 m đối với điểm mia địa hình, 5 m đối với điểm diễn tả địa vật. Bình đồ mô tả chính xác và rõ ràng các vị trí địa vật, nhà cửa, kích thước đường mòn, ranh giới thực phủ trong phạm vi đo vẽ. Mật độ điểm mia trung bình đạt 25 điểm trong một ô vuông. Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 6 Sử dụng ký hiệu bản đồ của Cục đo đạc bản đồ nhà nước để thể hiện. Đường đồng mức con thể hiện đường độ cao 0.5 m Bình đồ được phân mảnh theo từng khu vực đo vẽ với hệ toạ độ theo toạ độ tuyến đê, in theo đúng tỷ lệ trên giấy A3. c) Đ o vẽ cắ t dọ c Tổng khối lượng mặt cắt dọc trong công trình đã đo là 33.749 km. • Cắt dọc kênh (Kênh 600, 300F2,300G2, hậu F2, hậu G2) : 26.344km • Cắt dọc 20 vị trí trạm bơm : 7.405km Việc xác định vị trí các điểm đầu cuối mặt cắt dọc tuyến ở thực địa (theo toạ độ thiết kế) từ các mốc khống chế cao, toạ độ điểm đường chuyền cấp 1, cấp 2. Máy đo được sử dụng là máy toàn đạc điện tử GTS 225 và các thiết bị đồng bộ kèm theo. Số liệu đo, được tính toán kiểm tra, thống kê theo khoảng cách và cao độ sau đó mới vẽ bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính điện tử. Mặt cắt dọc được thể hiện ở các cọc với khoảng cách trung bình 30-100m, ngoài ra tại các vị trí có địa hình thay đổi đều được thể hiện trên mặt cắt dọc, điểm độ cao trắc dọc mô tả rõ dáng đất và mặt đất tự nhiên. Cắt dọc được vẽ theo tỷ lệ: Đứng: 1:200; Ngang 1:2000 Mặt cắt dọc được in đen trắng đúng tỷ lệ theo khổ giấy A3 hoặc A3 kéo dài d) Đ o vẽ cắ t ngang Tổng khối lượng cắt ngang đã đo trong công trinh là 13.1km. Trắc ngang được đo vuông góc với tuyến trắc dọc tại các vị trí cọc . Cắt ngang tuyến kênh (Kênh 600, 300-F2, 300-G2, hậu F2, hậu G2): 5.7km Cắt ngang 20 vị trí trạm bơm : 7.4km Các điểm trắc ngang mô tả chi tiết điểm dáng đất, mặt đất tự nhiên, lòng kênh. Các điểm mia đo mặt cắt ngang tuyến kênh và vị trí cách nhau từ 1 ÷ 4m; Số liệu đo, được tính toán kiểm tra, thống kê theo khoảng cách và cao độ sau đó mới vẽ bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính điện tử.Cắt ngang vẽ theo tỷ lệ: Đứng: 1:200; Ngang: 1:200. Mặt cắt ngang được in đen trắng đúng tỷ lệ theo khổ giấy A3. e) Khố ng chế mặ t bằ ng Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309-2004 công tác trắc địa trong xây dựng công trình; địa hình cấp II, tỷ lệ bản đồ 1/2000 mật độ điểm khống chế mặt bằng cấp I và II là: 8-12 điểm/ 1km2 .Trong dự án này sử dung 2 điểm cấp 1/km2, và 6 điểm cấp 2/ km2. Điểm đường chuyền cấp I : 12 điểm Điểm đường chuyền cấp II: 36 điểm Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 7 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 f) Khố ng chế cao độ - Thủy chuẩn hạng IV :10km - Thủy chuẩn kỹ thuật : 33.75 km g) Xác đị nh cao tọ a độ hố khoan Vị trí hố khoan và cao độ của 10 hố khoan được thể hiện trên bình đồ, cắt dọc với độ chính xác theo lưới đo vẽ và thủy chuẩn kĩ thuật. . IV. KYÕ THUAÄT ÑO VEÕ : IV.1 - KHOÁNG CHEÁ MAËT BAÈNG a. Löôùi ñöôøng chuyeàn caáp I: Thaønh laäp löôùi ñöôøng chuyeàn caáp I goàm 12 ñieåm ñöôïc thieát keá theo heä toïa ñoä VN2000. Xuaát phaùt töø moác GPS 667426 kheùp veà ñieåm GPS667418 ñeå phaùt trieån caáp thaáp hôn. Cô sôû ñeå tính toaùn maïng löôùi caáp I laø toïa ñoä moác GPS 667426 vaø GPS 667418 : X GPS 667426 = 1127993.465 ; Y GPS 667426 = 18532253.044 X GPS 667418 = 1129909.040 ; Y GPS667418 = 18534098.836 * Coâng taùc ño ñaïc löôùi khoáng cheá: - Caùc caïnh ñeàu ñöôïc ño baèng maùy ño xa Set3B, TC600, moãi caïnh ñeàu ñöôïc ño 3 laàn theo phöông phaùp toaøn voøng sau ñoù laáy trò trung bình. - Caùc goùc ñeàu ñöôïc ño baèng maùy ño xa Set3B, TC600, moãi goùc ñeàu ñöôïc ño 3 laàn theo phöông phaùp toaøn voøng sau ñoù laáy trò trung bình. - Caùc keát quaû ño caïnh & ño goùc cuûa töøng traïm maùy sau khi ñaõ ñaùnh giaù möùc ñoä sai soá ño phaûi nhoû hôn qui ñònh cuûa qui phaïm thì môùi ñöa vaøo bình sai. * Sau ñaây laø keát quaû ño vaø tính toaùn so vôùi qui phaïm: STT 1 Caùc chæ tieâu kyõ thuaät Chieàu daøi caïnh: - Daøi nhaát - Ngaén nhaát 2 Maùy ño caïnh 3 Soá laàn ño caïnh 4 Maùy ño goùc 5 Soá laàn ño goùc Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trong löôùi 1.28 Km 0.052 Km Set 3B 3 laàn Set TC600 3 voøng Trang 8 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 6 Sai soá kheùp goùc 7 Sai soá töông ñoái trong ñöôøng chuyeàn 12” 1/46000 Sau khi tính toaùn cho thaáy löôùi khoáng cheá ñöôøng chuyeàn caáp I coù ñoä chính xaùc ñaït yeâu caàu qui phaïm, ñuû khaû naêng phuïc vuï ño veõ vaø phaùt trieån löôùi caáp II. b. Löôùi ñöôøng chuyeàn caáp II : Thaønh laäp löôùi khoáng cheá caáp II ño veõ bình ñoà khu vöïc goàm 36 ñieåm taïo thaønh 1 tuyeán kheùp kín ñeå ño veõ bình ñoà tæ leä 1/2000. Cô sôû ñeå tính toaùn maïng löôùi caáp II laø : Tuyeán : xuaát phaùt töø moác DCI-5 kheùp veà moác DCI-6 XDCI-5 = 1130202.962 ; Y DCI-5 = 18534136.803 XDCI-6 = 1130631.155 ; Y DCI-6 = 18534607.536 * Coâng taùc ño ñaïc trong löôùi khoáng cheá : Caùc goùc & caïnh ñeàu ñöôïc ño baèng maùy ño xa Set3B, TC600, ño 3 laàn theo phöông phaùp toaøn voøng sau ñoù laáy trò trung bình ñeå tính toùan bình sai. Caùc keát quaû ño goùc & caïnh cuûa töøng traïm maùy sau khi ñaõ ñaùnh giaù möùc ñoä sai soá ño phaûi nhoû hôn qui ñònh cuûa qui phaïm thì môùi ñöa vaøo tính toaùn bình sai maïng löôùi. Sau ñaây laø keát quaû tính toaùn cô baûn cuûa löôùi so vôùi qui phaïm : STT 1 Caùc chæ tieâu kyõ thuaät Trong löôùi Chieàu daøi caïnh: - Daøi nhaát - Ngaén nhaát 0.69 Km 2 Sai soá töông ñoái cuûa ñöôøng chuyeàn 1/18000 3 Sai soá kheùp goùc 0.19 Km 12” IV.2 . KHOÁNG CHEÁ ÑOÄ CAO : a. Thuûy chuaån kyõ thuaät : Ñeå coù cao ñoä ño veõ bình ñoà khu vöïc, tieán haønh ño daån thuûy chuaån töø moác TT-TS34 Thuyû chuaån nhaø nuôùc veà vò trí caùc moác khoáng cheá caáp I & II trong khu vöïc coâng trình kheùp veà moác TT-TS34. Cao ñoä moác khôûi tính: TT-TS34 = + 2.211 Cao ñoä moác kheùp kín : TT-TS34 = + 2.211 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 9 Heä cao ñoä : Nhaø nöôùc. b . Caùc chæ tieâu kyõ thuaät : Caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñöôïc tuaân thuû theo ñuùng qui phaïm hieän haønh : a) Phöông phaùp ño : - Tuyeán thuûy chuaån haïng IV ñöôïc daãn qua taát caû caùc ñieåm ñöôøng chuyeàn caáp II. - Tuyeán thuûy chuaån haïng IV duøng maùy Ni030 ñeå ño, chieàu daøi tia ngaém <100m, sai soá kheùp tuyeán <25mm. - Tuyeán thuûy chuaån kó thuaät duøng maùy Ni030 ñeå ño, chieàu daøi tia ngaém <120m, sai soá kheùp tuyeán <50mm. - Thoáng nhaát toïa ñoä nhaø nöôùc, daãn ñöôøng chuyeàn caáp 1 töø vò trí ñeán caùc coâng trình. * Thieát bò vaø phöông phaùp ño tuaân theo qui phaïm töøng caáp. * Mia sau - Mia tröôùc - Mia tröôùc - Mia sau. * Maët ñen -Maët ñen - Maët ñoû - Maët ñoû . * Khoaûng caùch töø maùy ñeán mia khoâng quaù 100 m. * Cheânh leäch khoaûng caùch giöûa maùy vaø mia khoâng vöôït quaù 5 m . * Sai soá cho pheùp : fh = ± 25 ( fh tính baèng m m ; L chieàu daøi ñöôøng ño tính baèng km ). Toaøn boä tuyeán thuûy chuaån trong coâng trình ñöôïc ño vôùi ñoä chính xaùc cao baèng phaàn meàm Liscad Plus v6.2 ( xem chi tieát trong baûng bình sai cao ñoä) V. ÑAÙNH GIAÙ-KIEÅM TRA KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT Công tác kiểm tra được thực hiện theo từng công đoạn đảm bảo yêu cầu mới cho phép chuyển qua các công đoạn tiếp theo. Phụ trách kỹ thuật công trình và tổ kiểm tra thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra, sửa chữa những sai sót nhằm đảm bảo chất lượng tài liệu và tiến độ công việc. Công tác kiểm tra được thực hiện ở tất cả các cấp theo thứ tự từ Tổ - Đội. Công việc kiểm tra tại thực địa gồm các nội dung sau : + Đối với điểm khống chế: Kiểm tra việc chôn mốc khống chế ở ngoài thực địa cho thấy mốc được chôn đúng quy cách của quy phạm đề ra. Đo kiểm tra lưới khống chế mặt bằng, độ cao đạt yêu cầu theo các cấp hạng tương ứng. + Đối với mặt cắt: Đo kiểm tra một số đoạn mặt cắt xuất phát từ các cọc K. Các mặt cắt kiểm tra được đo từ điểm khống chế gần nhất. Kết quả kiểm tra đạt chất lượng theo yêu cầu của quy phạm và nhiệm vụ kỹ thuật đề ra. VI . KEÁT LUAÄN – KIEÁN NGHÒ : VI.1. Keát luaän : Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 10 - Bình ñoà ñòa hình vuøng döï aùn vaø bình ñoà 20 vò trí traïm bôm ñieän ñöôïc ño veõ vôùi ñoä chính xaùc ñaït yeâu caàu qui phaïm ñaùp öùng coâng taùc qui hoaïch, thieát keá caùc haïng muïc coâng trình. - Caét doïc- ngang tuyeán keânh vaø keânh daãn ñöôïc theå hieän ñaày ñuû chi tieát ñòa hình ñòa vaät, daùng ñaát töï nhieân, loøng keânh, raïch. - Nhöõng ñieàu caàn löu yù khi söû duïng bình ñoà : + Bình ñoà tæ leä 1/2000. + Bình ñoà vò trí tæ leä 1/500 + Heä toïa ñoä VN2000 . + Heä cao ñoä: Nhaø nöôùc (Heä Hoøn Daáu - Haûi Phoøng) VI.2. Kieán nghò : Ñeà nghò Sôû NN&PTNT Tp.Caàn Thô tieán haønh nghieäm thu keát quaû khaûo saùt ñòa hình coâng trình Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2, ñeå coù taøi lieäu phuïc vuï coâng taùc thieát keá xaây döïng, laép ñaët traïm bôm ñuùng tieán ñoä. Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 11 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 VII . PHỤ LỤC1 Bảng 1. Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình Stt Nội dung Đơn vị Khối lượng đề cương Khối lượng thực hiện Chênh lệch 1 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 1 Điểm 12 12 0 2 Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 Điểm 36 36 0 3 Thủy chuẩn hạng IV Km 36 33.75 2.25 4 Thủy chuẩn kĩ thuật Km 10 10 0 5 Bình đồ TL 1/2000 Ha 600 679.4 -79.4 6 Bình đồ tỉ lệ 1/500 Ha 6 7 -1 7 Cắt dọc ( Tỉ lệ ngang 1/2000, đứng 1/200) Km 36 33.75 2.25 8 Cắt ngang (Tỉ lệ ngang 1/200, đứng 1/200) Km 12.9 13.1 -0.2 Ghi chú Bảng 2. Chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục kênh Khối lượng STT Tên kênh Chiều dài(m) Cắt dọc 100m Cắt ngang 100m Đo rộng M 1 Kênh 300-F2 5247 52.47 10,7 20 2 Kênh 300-G2 5315 53.15 10,6 20 3 Kênh 600 5225 52.25 16,0 30 4 Kênh hậu F2 5274 52.74 10,8 20 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 12 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 5 Kênh hậu G2 5283 52.83 10,9 Tổng 26344 263.44 57 20 Bảng 3. Bảng chiết tính khối lượng khảo sát địa hình hạng mục vị trí trạm bơm KHỐI LƯỢNG STT Tên vị trí Chiều dài (m) Bình đồ 1/500 (ha) Ghi chú 1 Vị trí 1 390.7 Đo rộng 50m 2 Vị trí 2 390.9 Nt 3 Vị trí 3 392.4 Nt 4 Vị trí 4 392.0 Nt 5 Vị trí 5 392.5 Nt 6 Vị trí 6 389.5 Nt 7 Vị trí 7 389.5 Nt 8 Vị trí 8 387.9 Nt 9 Vị trí 9 388.5 Nt 10 Vị trí 10 391.5 Nt 11 Vị trí 11 336.6 Nt 12 Vị trí 12 347.0 Nt 13 Vị trí 13 356.6 Nt 14 Vị trí 14 388.2 Nt 15 Vị trí 15 359.6 Nt 16 Vị trí 16 359.1 Nt 17 Vị trí 17 361.0 Nt 18 Vị trí 18 355.5 Nt 19 Vị trí 19 347.0 Nt 20 Vị trí 20 338.5 Nt Tổng 7404.5 37.02 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Trang 13 VII.2 . BAÛNG KEÂ TOÏA ÑOÄ VAØ CAO ÑOÄ CAÙC ÑIEÅM KHOÁNG CHEÁ CAÁP I & II Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 14 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Soá TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 GPS667426 GPS667418 DCI-1 DCI-2 DCI-3 DCI-4 DCI-5 DCI-6 DCI-7 DCI-8 DCI-9 DCI-10 DCI-11 DCI-12 DCII-1 DCII-2 DCII-3 DCII-4 DCII-5 DCII-6 DCII-7 DCII-8 DCII-9 DCII-10 DCII-11 DCII-12 DCII-13 DCII-14 DCII-15 DCII-16 DCII-17 X 1127993.465 1129909.040 1134452.773 1134283.356 1132453.591 1132258.514 1130202.962 1130631.155 1132926.570 1133062.202 1134134.338 1134330.875 1135225.912 1135424.129 1134121.085 1133920.135 1133654.119 1133424.326 1133268.978 1133065.093 1132843.168 1132672.385 1132150.167 1131954.749 1131816.759 1131654.620 1131499.517 1131332.035 1131149.876 1130868.999 1130710.175 Y 18532253.044 18534098.836 18531252.885 18531363.139 18532609.557 18532741.447 18534136.803 18534607.536 18533890.829 18533795.502 18533082.320 18532944.347 18532326.976 18532193.339 18531476.020 18531612.882 18531793.553 18531948.315 18532053.118 18532193.498 18532342.439 18532457.962 18532810.681 18532950.286 18533038.926 18533150.902 18533258.349 18533373.648 18533498.641 18533684.659 18533796.400 Cao ñoä H 1.132 1.054 2.512 2.345 2.703 2.771 2.418 2.268 2.792 2.830 2.529 2.471 2.682 2.849 2.643 2.49 2.602 2.711 2.763 2.529 2.662 2.823 2.938 2.577 2.576 2.763 2.685 2.437 2.569 2.698 2.553 DCII-18 DCII-19 DCII-20 DCII-21 DCII-22 1130515.162 1130363.785 1131155.591 1131270.106 1131470.944 18533925.384 18534028.546 18535039.707 18534963.182 18534837.677 2.777 2.356 2.513 2.693 2.791 Teân Ñieåm Toaï ñoä Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 15 Trang 16 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 Soá TT 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Teân Ñieåm DCII-23 DCII-24 DCII-25 DCII-26 DCII-27 DCII-28 DCII-29 DCII-30 DCII-31 DCII-32 DCII-33 DCII-34 DCII-35 DCII-36 Toaï ñoä X 1131667.195 1131884.391 1132159.168 1132342.874 1132566.604 1132727.116 1133282.404 1133499.146 1133692.067 1133930.868 1134472.402 1134638.649 1134829.115 1135032.590 Y 18534709.387 18534575.446 18534395.557 18534280.352 18534127.104 18534022.681 18533652.362 18533503.769 18533374.664 18533221.262 18532851.493 18532730.713 18532604.064 18532458.672 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Cao ñoä H 2.738 2.747 2.890 2.846 2.713 2.724 2.74 2.697 2.682 2.698 2.591 2.544 2.811 2.461 Trang 17 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 3 . BAÛNG KEÂ TOÏA ÑOÄ VAØ CAO ÑOÄ CAÙC ÑIEÅM VÒ TRÍ & HOÁ KHOAN STT 1 TEÂN KEÂNH TEÂN ÑIEÅM TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ X(m) Y(m) H(m) VÒ TRÍ 1 2 K0 1134286.428 18531359.212 2.22 3 KF 1134509.598 18531679.888 0.96 5 K0 1133806.635 18531687.444 2.79 6 KF 1134029.919 18532008.296 0.92 7 HK5 1133806.855 18531694.441 2.54 9 K0 1133444.368 18531931.443 2.66 10 KF 1133668.550 18532253.500 0.88 12 K0 1132981.993 18532243.631 2.67 13 KF 1133206.156 18532565.686 0.85 14 HK4 1132985.494 18532247.768 2.81 K0 1132537.145 18532546.870 2.64 4 8 11 15 16 VÒ TRÍ 2 VÒ TRÍ 3 VÒ TRÍ 4 VÒ TRÍ 5 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 18 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 17 KF 1132760.282 18532867.483 0.85 19 K0 1132058.876 18532874.907 2.65 20 KF 1132281.391 18533194.694 0.86 21 HK3 1132062.850 18532880.362 2.85 23 K0 1131638.332 18533161.804 2.59 24 KF 1131860.821 18533481.541 0.85 26 K0 1131196.355 18533463.117 2.73 27 KF 1131417.932 18533781.592 0.85 28 HK2 1131200.135 18533469.581 2.65 18 22 25 VÒ TRÍ 6 VÒ TRÍ 7 VÒ TRÍ 8 STT TEÂN KEÂNH 29 TEÂN ÑIEÅM TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ X(m) Y(m) H(m) VÒ TRÍ 9 30 K0 1130729.932 18533778.739 2.61 31 KF 1130954.559 18534095.746 0.85 33 K0 1130340.609 18534041.396 2.54 34 KF 1130567.396 18534362.152 0.86 35 HK1 1130340.609 18534041.396 2.52 37 K0 1131444.939 18534854.551 2.78 38 KF 1131236.874 18534589.961 0.87 40 K0 1131825.145 18534610.422 2.85 41 KF 1131614.791 18534610.422 0.85 42 HK10 1131828.809 18534600.778 2.55 44 K0 1132254.648 18534336.356 2.75 45 KF 1132038.057 18534051.727 0.85 32 36 39 43 VÒ TRÍ 10 VÒ TRÍ 11 VÒ TRÍ 12 VÒ TRÍ 13 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 19 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 46 VÒ TRÍ 14 47 K0 1132708.381 18534034.213 2.60 48 KF 1132491.440 18533749.124 0.87 49 HK9 1132708.381 18534022.172 2.30 51 K0 1133182.752 18533718.134 2.87 52 KF 1132965.051 18533432.046 0.84 54 K0 1133599.619 18533439.643 2.75 55 KF 1133381.917 18533153.554 0.85 56 HK8 1133586.097 18533434.450 2.03 50 53 VÒ TRÍ 15 VÒ TRÍ 16 ST T TEÂN KEÂNH 57 VÒ TRÍ 17 TOÏA ÑOÄ CAO ÑOÄ TEÂN ÑIEÅM X(m) Y(m) H(m) 58 K0 1134032.147 18533152.554 2.75 59 KF 1133813.539 18532865.274 0.85 61 K0 1134433.709 18532877.283 2.51 62 KF 1134218.430 18532594.378 0.86 64 K0 1134891.395 18532560.159 2.58 65 KF 1134681.263 18532284.018 0.89 67 K0 1135330.452 18532256.541 2.55 68 KF 1135125.259 18531986.891 0.85 69 HK6 1135322.563 18532255.046 2.45 HK7 1134519.347 18532808.383 2.56 60 63 66 70 71 VÒ TRÍ 18 VÒ TRÍ 19 VÒ TRÍ 20 HK7 KEÂNH F300 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam Trang 20 Döï aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän nhoû F2-G2 72 K0 1134755.839 18531511.950 73 KF 1130421.649 18534456.779 74 S1 1131417.932 18533781.592 75 S2 1131116.865 18533930.340 76 S3 1130954.559 18534095.746 78 K0 1135285.445 18531880.718 79 KF 1130867.608 18534836.320 K0 1134541.426 18531304.417 KF 1130179.113 18534268.345 K0 1131076.343 18535009.432 KF 1135467.151 18532071.960 77 80 KEÂNH G300 KEÂNH HAÄU F2 81 KEÂNH HAÄU G2 VIII.PHUÏ LUÏC2 VIII.1 . BAÛNG TÍNH BÌNH SAI CAO ÑOÄ LISCAD Report: Level Adjustment Report Sunday, August 15, 2010 13:23 File: BSCD Projection: Plane grid File Date: Sunday, August 15, 2010 Units ===== Distance: Metres Distance type: Grid Fixed Elevations Point ID Elevation TT-TS34 2.211 Adjusted Elevations Point ID Elevation H-1 2.974 M3 3.551 +/-SD 0.002 0.003 Vieän Khoa Hoïc Thuûy Lôïi Mieàn Nam
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan