Tài liệu Báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 348 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập đơn vị thi công của Công Ty 508
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG LÔØI NOÙI ÑAÀU Nhaèm giuùp ñôõ sinh vieân chuùng em coù theå tieáp caän vôùi thöïc teá coâng vieäc sau hôn boán naêm hoïc taäp treân gheá nhaø tröôøng, sau khi hoaøn thaønh hoïc lyù thuyeát sinh vieân chuùng em caàn ñeán caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå hoïc taäp thöïc teá, lieân heä giöõa lyù thuyeát ñaõ hoïc vôùi thöïc tieãn saûn xuaát. Taïi caùc ñôn vò thöïc taäp, sinh vieân seõ tìm hieåu caùc taøi lieäu, caùc soá lieäu chuaån bò cho vieäc laøm ñoà aùn toát nghieäp sau naøy. Caùc thaày coâ trong boä moân Xaây Döïng Caàu Ñöôøng, Khoa Coâng Trình, Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng - Vaän Taûi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho chuùng em ñi thöïc taäp trong thôøi gian 7 tuaàn. Em ñöôïc boá trí thöïc taäp taïi ñôn vò thi coâng cuûa Coâng Ty 508 . Trong khoaûng thôøi gian thöïc taäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát taän tình, chu ñaùo cuûa caùc anh chò trong coâng ty, ñaëc bieät laø ñôn vò thi coâng. Vì vaäy maø qua quaù trình thöïc taäp em ñaõ coù ñieàu kieän thaâm nhaäp thöïc teá, coù ñieàu kieän cuûng coá kieán thöùc caùc hoïc phaàn ñaõ ñöôïc hoïc vaø ñoái chieáu vôùi thöïc teá, hieåu bieát vaø thaønh thaïo caùc thao taùc cô baûn trong xaây döïng caàu -ñöôøng. Qua ñoù em coù theâm hieåu bieát veà caùch toå chöùc moät coâng trình vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi thi coâng cuõng nhö thöïc teá thi coâng ngoaøi hieän tröôøng nhö theá naøo. Qua ñaây em xin gôûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán: - Thaày Phaïm Ngoïc Saùng – giaùo vieân höôùng daãn thöïc taäp. - Caùc caùn boä kyõ sö, caùc anh chò cuûa coâng ty. - Caùc anh chò kyõ sö, caùc anh chò coâng nhaân taïi coâng tröôøng trong thôøi gian qua giuùp ñôõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñeå cho em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï thöïc taäp cuûa mình. Em xin höùa seõ ñem nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc taäp ñöôïc trong thôøi gian qua aùp duïng vaøo vieäc hoïc taäp moät caùch toát nhaát cuõng nhö trao doài tri thöùc cho mình. Em xin chaân thaønh caûm ôn. SV HOÀ NGOÏC AÙNH SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 1 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ---------------------- GIAÁY XAÙC NHAÄN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân sinh vieân: Hoà Ngoïc Aùnh Lôùp : CÑ05A Ngaøy thaùng naêm sinh : 14/02/1987 Maõ soá sinh vieân: CÑ05001 Ñaõ coù thôøi gian thöïc taäp toât nghieäp taïi: Coâng tröôøng xaây döïng caàu baûn thay theá caàu Ña Khoa treân ñöôøng Nguyeãn Thaäp Thaäp – coâng ty 508. Töø ngaøy : 05/10/2009 ñeán ngaøy 22/11/209. HAÄN XEÙT QUÙA TRÌNH THÖÏC TAÄP  .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy … thaùng 11 naêm 2009 Coâng tröôøng Caàu Ña Khoa SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 2 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN  .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy … thaùng … naêm 2009 Giaùo Vieân Höôùng Daãn SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 3 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 508 1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 508 Giới thiệu sơ lược về Công ty 1. Tên công ty: Công ty 508 Ngày 11 tháng 11 năm 1975 bằng quyết định số 3682/QĐ/TCCB Bộ Giao Thông Vận Tải đã quyết định thành lập Công ty cầu 12 thuộc Xí Nghiệp Liên Hiệp Công Trình 3 với chức năng nhiệm vụ: Xây dựng công trình cầu đường. Trước yêu cầu mới ngày 24-10-1983, theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp cầu đường 502, sáp nhập với Công ty cầu 12 thành Xí nghiệp xây dựng cầu đường 508 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 5. Từ Công ty cầu 12- Xí nghiệp cầu đường 508- Công ty xây dựng đường 508 - Công ty công trình giao thông 508, và Công ty 508 cho đến ngày 03-01-1992 Công ty lại mang tên Công ty Xây dựng công trình giao thông 508 và đến tháng 5 năm 1995 được đổi tên thành Công ty 508 cho đến ngày nay 2. Địa chỉ chi nhánh phía nam: 106 đường số 8, khu dân cư ven sông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: 08 3 77 606 77 4. Số Fax: 08 3 77 606 88 5. Website: www.company508.com.vn\ 6. Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 508 Chức năng: Là một đơn vị trực thuộc Công ty 508 trên địa bàn tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phía Nam Công ty 508 tại Thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng chính sau: SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 4 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư đô thị và nhà đất. Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, phục vụ nông nghiệp, thể dục thể thao. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao theo phương thức BOT trong và ngoài nước các công trình : Giao thông, thủy lợi, thủy điện, điện và công nghiệp. Khai thác đá, sỏi, đất sét và cao lanh. Sản xuất và mua bán: Vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải, công cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, các mặt hàng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Mua bán đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng. Sản xuất thân xe và rơ moóc, bảo dưỡng và sửa chữa xe, sản phNm bê tông. . hiệm vụ • Huy động và sử dụng mọi nguồn vốn trong xã hội phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh đa ngành nghề nhằm tạo ra lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho tất cả các cổ đông. • Tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty. • Đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với N hà nước theo qui định của pháp luật 3. Tổ chức bộ máy quản lý và bố trí nhân sự tại Công ty 508 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: Ban giám đốc: + Giám đốc: + Phó Giám đốc nội chính + Cố vấn tài chính: + Phó giám đốc vật tư thiết bị: + Phó giám đốc kỹ thuật: Đảng uỷ : + Bí thư đảng uỷ: + P.Bí thư Đảng uỷ: Công đoàn: + Chủ tịch công đoàn: + P.Chủ tịch công đoàn: + Phó Chủ tịch Công đoàn: + Uỷ viên thường trực: Đoàn thanh niên: + Bí thư đoàn: SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 5 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + Phó Bí thư Các phòng chức năng: hiệm vụ, chức năng của các phòng ban 1.Phòng Hành chính – hân sự: Chức năng - Tuyển dụng nhân sự. - Đào tạo & phát triển. - Quản trị thành tích nhân viên. - Quản lý quan hệ lao động. - Quản lý chế độ lương, thưởng phúc lợi. - Phát triển tổ chức. - Quản trị hành chánh. - Tham mưu cho BGĐ về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng. - Các chức năng khác theo sự phân công của BGĐ, tùy tình hình thực tế công việc. hiệm vụ - Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, bao gồm: + tiếp nhận nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng; + tìm kiếm, sàn lọc và tổ chức phỏng vấn lựa chọn ứng viên; + làm thủ tục tiếp nhận, bố trí, thử việc ứng viên; + đánh giá sau thử việc và đề xuất ký hợp đồng chính thức; + xây dựng & quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng tuyển dụng… - Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, phát triển, bao gồm: + phân tích nhu cầu đào tạo; + lập kế hoạch đào tạo bao gồm ngân sách đào tạo; + tìm kiếm, sàn lọc các nguồn đào tạo; + tổ chức thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch được duyệt; + theo dõi, đánh giá, phản hồi kết quả đào tạo; + tổ chức triển khai công tác quy hoạch nguồn nhân lực; + tổ chức triển khai công tác quy hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý thành tích nhân viên, bao gồm: SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 6 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + xây dựng quy trình, biểu mẫu quản lý, đánh giá thành tích nhân viên; + tổ chức triển khai việc đánh giá thành tích nhân viên; + thống kê kết quả đánh giá thành tích nhân viên và đúc kết nhu cầu đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý quan hệ lao động, bao gồm: + lập và quản lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động; + đăng ký danh sách lao động, hợp đồng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; + lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân viên; + lập và quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên; + làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho nhân viên; + xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện nội quy lao động, quy chế khen thưởng kỷ luật; + xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện các chính sách liên quan đến người lao động; + phối hợp với công đoàn xây dựng và đăng ký Thỏa ước lao động tập thể; + tham gia ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; + khảo sát, đo lường mức độ hài lòng nhân viên; + đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động… - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chế độ lương, thưởng phúc lợi, bao gồm: + tổ chức phân tích và xếp bậc công việc trong Công ty; + xây dựng và triển khai chế độ lương, thưởng, phúc lợi; +xây dựng và triển khai thang, bảng lương; + xây dựng và triển khai thực hiện quy trình chấm công, trả lương cho nhân viên… - Tổ chức thực hiện công tác phát triển tổ chức, bao gồm: + xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; + cải tiến, tối ưu hóa cơ cấu tổ chức; + cải tiến, tối ưu hóa định biên nhân lực; +cải tiến, tối ưu hóa các quy trình nhân sự; SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 7 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + phát triển năng lực, kỹ năng nguồn nhân lực… - Tổ chức thực hiện công tác quản lý hành chính, bao gồm: + văn thư, lưu trữ, an ninh, bảo vệ, an toàn phòng chống cháy nổ; + vệ sinh, y tế văn phòng, phục vụ trà nước, tiếp khách nội bộ và bên ngoài; + công tác quản lý tài sản văn phòng; + bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị văn phòng; + chăm sóc cây cảnh và các vật dụng bài trí trong văn phòng; + mua, quản lý và cung cấp văn phòng phNm, báo chí và trang thiết bị văn phòng; + các hoạt động tiếp tân, hội họp, hội nghị trong Công ty; + việc sử dụng điện, nước, điện thoại và các phương tiện làm việc khác; + quản lý, điều động xe con của Công ty; + giao tế, quan hệ với chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan; - Tổ chức lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế hoạch và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách hoạt động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho BGĐ về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 8 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc. 2.Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Chức năng: - Xây dựng và kiểm soát kế hoạch kinh doanh. - Tiếp thị. - Bán hàng. - Chăm sóc khách hàng. - Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng - Các chức năng khác theo sự phân công của BGĐ, tùy tình hình thực tế công việc hiệm vụ - Tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, bao gồm: + chủ trì xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn và ngắn hạn cho toàn Công ty; + hỗ trợ BGĐ kiểm soát, giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch; + đề xuất hiệu chỉnh kế hoạch, nếu cần. - Tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, bao gồm: + xác định đối tượng khách hàng; + xây dựng chiến lược và kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm khách hàng; + tổ chức triển khai và kiểm soát kế hoạch tiếp thị; - Tổ chức thực hiện công tác bán hàng, bao gồm: + tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu và các yêu cầu từ khách hàng; + tính toán giá thành, lập báo giá bán; + chủ trì soạn lập hồ sơ và tham gia đấu thầu xây lắp; + soạn thảo hợp đồng xây lắp; + chuyển giao hợp đồng cho các bộ phận thực hiện; + theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng; + tham gia nghiệm thu, bàn giao; + theo dõi quá trình giải ngân; + thanh quyết toán hợp đồng; + theo dõi bảo hành, bảo trì cho khách hàng; SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 9 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + quản lý thông tin, hồ sơ và dữ liệu bán hàng; + lập các báo cáo bán hàng. - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, bao gồm: + tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; + chuyển giao xử lý và phản hồi việc xử lý cho khách hàng; + điều tra, thăm dò ý kiến khách hàng; + xây dựng quan hệ với khách hàng; - Tổ chức lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế họach và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách họat động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc. 3.Phòng Tài Chính - Kế Toán: Chức năng: - Quản trị tài chính. - Quản trị kế toán. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 10 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG - Tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng. - Các chức năng khác theo sự phân công của Ban Giám đốc, tùy tình hình thực tế công việc. hiệm vụ - Tổ chức thực hiện việc thiết kế, xây dựng, vận hành, kiểm soát và cải tiến hệ thống quản trị kế toán tài chính trong toàn công ty. - Tổ chức thực hiện công tác quản trị tài chính, bao gồm: + xây dựng chiến lược tài chính; + xây dựng các chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính; + lập kế hoạch tài chính hàng năm; + huy động và quản lý việc sử dụng vốn; + tìm kiếm và phân tích cơ hội đầu tư; + đầu tư và quản lý đầu tư; +quản lý rủi ro tài chính (tỉ giá, lãi suất, lạm phát..); + quản lý nguồn vốn và cơ cấu vốn; + quản lý dòng tiền; + quản lý quan hệ cổ đông; + phân tích tài chính; - Tổ chức thực hiện công tác quản trị kế toán, bao gồm: + kế toán quản trị; + kế toán tài chính; + hệ thống báo cáo; + quản lý tài sản; + quản lý ngân sách; + quản lý tiền mặt và dòng tiền mặt; + quản lý dữ liệu hàng hóa, vật tư; + quản lý công nợ; + quản lý việc thu, chi, nhập, xuất; + kiểm sóat các hợp đồng mua, bán; + lập các báo cáo thuế theo quy định; SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 11 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + lập các báo cáo tài chính và báo cáo liên quan khác cho các cơ quan hữu quan; + lập các báo cáo quản trị cho Ban Giám đốc; + lưu trữ, kiểm soát chứng từ kế toán; + giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan khác; + giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; - Tổ chức thực hiện việc cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến họat động kế toán tài chính. -Tổ chức thực hiện việc kiểm sóat tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kế toán tài chính. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế hoạch và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách họat động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho Ban giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc 4. Phòng Kỹ thuật Chức năng: - Quản lý kỹ thuật và công nghệ. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 12 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG - N ghiên cứu & phát triển. - Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng. - Các chức năng khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc, tùy tình hình thực tế công việc. hiệm vụ: - Tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật và công nghệ, bao gồm: + nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của các hồ sơ mời thầu; + tham gia công tác chuNn bị hồ sơ đấu thầu; + tham gia đàm phán, ký hợp đồng xây lắp; + khảo sát hiện trường, lập biện pháp thi công cho các công trình; + bóc tách khối lượng nguyên vật liệu cần thiết cho công trình; + xây dựng, triển khai và kiểm soát định mức nguyên vật liệu, nhân công, xe máy… và các chi phí trực tiếp khác; + lập kế hoạch tổng thể cung ứng nguyên vật liệu cho công trình; + kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công; + lập hồ sơ hoàn công; + tham gia nghiệm thu, bàn giao; + kiểm soát hoạt động bảo hành, bảo trì kỹ thuật… - Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu – phát triển, bao gồm: + tìm hiểu, cập nhật các loại nguyên vật liệu, máy móc, giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ cho công tác xây lắp; + nghiên cứu, đề xuất sản xuất sản phNm, giải pháp công nghệ / thi công mới; + nghiên cứu, đề xuất tối ưu hóa các quy trình kỹ thuật, công nghệ đang áp dụng; + nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khác nhằm rút ngắn tiến độ, tăng chất lượng, giảm giá thành, tối ưu hóa quá trình xây lắp; - Tổ chức lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên. - Tổ chức thực hiện công tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 13 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự tối ưu của Phòng; + việc quản lý các nguồn lực nội bộ; + phân công, phân nhiệm, trao quyền, ủy thác trong nội bộ Phòng; + các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực họat động của Phòng; + hệ thống kế hoạch và hệ thống báo cáo chức năng của Phòng; + hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Phòng; + ngân sách họat động của Phòng; + cơ chế hội họp, trao đổi thông tin; + các chương trình kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng. + Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 14 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG CHÖÔNG II KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TRÌNH THÖÏC TAÄP COÂNG TRÌNH:XAÂY DÖÏNG MÔÙI CAÀU BAÛN- THAY THEÁ CAÀU ÑA KHOA TREÂN ÑÖÔØNG NGUYEÃN THÒ THAÄP II.1. CAÊN CÖÙ THIEÁT KEÁ: II.1.1. Caùc caên cöù phaùp lyù: - Caên cöù Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/02/2005 cuûa Chính phuû veà vieäc Quaûn Lyù Ñaàu Tö vaø Xaây Döïng. Nghò ñònh soá 122/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû veà söõa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP. - Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây Döïng veà vieäc ban haønh quy ñònh quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. - Caên cöù quyeát ñònh soá 199/2008/QÑ-CII ngaøy 02/04/2008 Khu quaûn lyù giao thoâng ñoâ thi soá 4 v/v pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö xaây döïng caàu baûn thay theá caàu Ña Khoa cuõ, Quaän 7 – TP. Hoà Chí Minh. - Caên cöù hôïp ñoàng kinh teá soá 37/2008/HÑKT-CII ngaøy 06/05/2008 kyù giöõa Khu quaûn lyù giao thoâng ñoâ thò soá 4 vaø Coâng Ty tö vaán thieát keá B.R vaø coâng ty 508-504 veà vieäc khaûo saùt vaø laäp thieát keá BVTC xaây döïng caàu baûn thay theá caàu Ña Khoa treân ñöôøng Nguyeãn Thò Thaäp, Quaän 7 – TP. Hoà Chí Minh. II.1.2. Caùc tieâu chuaån thieát keá aùp duïng vaø taøi lieäu tham khaûo: - Tieâu chuaån thieát keá caàu 22TCN 272-05. - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng oâtoâ TCVN 4054-05. - Tieâu chuaån thieát keá ñöôøng ñoâ thò TCXDVN 104:2007. - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205L1998. - AÙo ñöôøng meàm – caùc yeâu caàu vaø chæ daãn thieát keá 22TCN 211-06. - Tieâu chuaån KSTK neàn ñöôøng oâtoâ ñaép treân ñaát yeáu 22TCN 262-2000. - Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22TCN 237-01. - Caùc tieâu chuaån hieän haønh ñang ñöôïc aùp duïng … - Hoà sô khaûo saùt ñòa hình, ñaïi chaát coâng trình do Coâng Ty Tö Vaán thieát keá B.R - Caên cöù hoà sô thieát keá baûn veõ thi coâng caàu Ña Khoa do coâng ty tö vaán thieát keá B.R laäp. II.2. GIÔÙI THIEÄU CHUNG: - Hieän traïng coâng trình: Caàu Ña Khoa hieän höõu naèm treân ñöôøng Nguyeãn Thò Thaäp, baéc qua nhaùnh soâng Saøi Goøn thuoäc ñòa phaän Quaän 7 – TP. Hoà Chí Minh. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 15 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG II.2.1. Caàu Ña Khoa: - Caàu naèm treân nhaùnh soâng saøi goøn (laø caàu daàm baûn thay theá caàu ña khoa treân ñöôøng Nguyeãn Thò Thaäp) ñöôïc xaây döïng töø tröôùc ñaõ bò xuoáng caáp. Taûi troïng phuïc vuï cuûa caàu hieän höõu laø 5.0T. Hieän nay xe qua caàu chuû yeáu laø caùc xe taûi nheï, xe du lòch vaø xe gaén maùy. - Keát caáu nhòp boá trí vôùi sô ñoà: 20.4+20+20.4m. Treân maët caét ngang caàu boá trí 26 daàm baûn roãng beâ toâng DUL C42 caêng tröôùc ñuùc saün cao 75cm. - Beà roäng phaàn xe chaïy treân caàu 21m, beà roäng leà boä haønh vaø lan can moãi beân 1.5+0.25m.Daûi phaân caùch 2m. Toång beà roäng caàu laø 26.5m. - Keát caáu truï: daïng truï baèng BTCT C30. Moãi truï boá trí 14 coïc khoan nhoài ñöôøng kính 120cm.Chieàu daøi 45 m - Moá caàu daïng moá chaân deâ, moùng coïc moá naèm döôùi ñaát neàn. Moãi moá boá trí 10 coïc khoan nhoài ñöôøng kính 120 cm, chieàu daøi 43 m vôùi M1, 45m vôùi M2. Sau moá ñaët baûn quaù ñoä btct C30 daøi 3m. Saøn giaûm taûi BTCT C30 keát hôïp vôùi töôøng chaén ñaêït treân neân coïc 30x30 cm chieàu daøi coïc 30m. II.3. ÑÒA HÌNH – ÑÒA CHAÁT – THUÛY VAÊN: II.3.1. Ñòa hình: Khu vöïc xaây döïng caàu trong phaïm vi khaûo saùt coù ñòa hình baèng phaúng, nhaø cöûa hai beân ñöôøng töông ñoái thöa. Heä toïa ñoä, cao ñoä duøng cho thieát keá duøng heä cao ñoä quoác gia. II.3.2. Ñòa chaát: Trong phaïm vi töø maët ñaát ñeán ñoä saâu khaûo saùt ñòa chaát, neàn ñaát taïi khu vöïc xaây döïng caàu Ña Khoa ñöôïc chia thaønh 19 lôùp chính, lôùp ñaát maët ñöôïc moâ taû töông ñoái nhö sau: - 1. Lôùp ñaát soá 1 :Buøn seùt maøu xaùm xanh. - 2. Lôùp ñaát soá 2: seùt maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi nöõa cöùng. - 3. Lôùp ñaát soá 2A: Caùt haït trung maøu xaùm ñen. - 4. Lôùp ñaát soá 2B:seùt maøu saãm naâu,traïng thaùi deûo - 5. Lôùp ñaát soá 3:seùt maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi deûo cöùng. - 6. Lôùp ñaát soá 4: seùt maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi nöõa cöùng - 7. Lôùp ñaát soá 5: seùt pha, maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi deûo cöùng. - 8. Lôùp ñaát soá 5A: seùt pha laãn soûi saïn, maøu naâu vaøng, xaùm xanh, traïng thaùi deûo chaûy - 9. Lôùp ñaát soá 6: seùt, maøu xaùm ñen, traïng thaùi deûo meàm. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 16 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG - 10. Lôùp ñaát soá 7: seùt pha, maøu xaùm xanh, traïng thaùi deûo cöùng - 11. Lôùp ñaát soá 8A:caùt pha, maøu xaùm ñen, traïng thaùi nöõa cöùng. - 12. Lôùp ñaát soá 8B : Caùt haït trung laãn seùt, maøu saùm ñen. - 13. Lôùp ñaát soá 8C : Caùt pha laãn ít saïn soûi, maøu xaùm traéng , traïng thaùi deûo. - 14. Lôùp ñaát soá 9 : Caùt haït tho, maøu xaùm traéng. - 15. Lôùp ñaát soá 9A: Caùt haït mòn, maøu xaùm traéng. - 16. Lôùp ñaát soá 10 : Seùt, seùt laãn buïi , maøu naâu vaøng, xaùm xanh,traïng thaùi nöõa cöùng - 17. Lôùp ñaát soá 11: Seùt pha laãn buïi, maøu naâu tím, xaùm xanh, traïng thaùi deûo cöùngnöõa cöùng. - 18. Lôùp ñaát soá 11A : Seùt maøu xaùm xanh, traïng thaùi deûo cöùng. - 19. Lôùp ñaát soá 12: Seùt pha, maøu naâu tím, naâu vaøng, traïng thaùi chaûy. II.3.3. Thuûy vaên: - Nhaùnh soâng Saøi Goøn do ñoù chòu aûnh höôûng cheá ñoä baùn nhaät chieàu (thuûy trieàu leân xuoáng 2 laàn trong ngaøy). Theo soá lieäu quan traéc, möïc nöôùc töông öùng vôùi caùc taàn suaát nhö sau: Hmax1%=+1.53m; Hmax4%=+1.50m; Hmax5%=+1.48m; SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 17 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG CHÖÔNG III NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP III.1. Tìm hieåu phöông phaùp vaø hình thöùc boá trí coâng tröôøng, hình thöùc toå chöùc ñoäi saûn xuaát. III.2. Trình töï thi coâng caùc haïng muïc coâng trình vaø caùc bieän phaùp ñaûm yeâu caàu kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình. III.3. Caùc maùy moùc maø coâng tröôøng söû duïng (teân, nöôùc saûn xuaát), tính naêng vaø phaïm vi aùp duïng cuûa chuùng. III.4. Tham khaûo tìm hieåu noäi dung hoà sô hoaøn coâng. III.5. Tham gia caùc coâng vieäc cuï theå taïi ñôn vò thi coâng cuøng vôùi kyõ sö vaø coâng nhaân. III.6. Tìm hieåu noäi dung vaø phöông phaùp tính caùc boä phaän cuûa ñoà aùn caàu, ñöôøng ñaõ ñöôïc thieát keá thi coâng. III.1. TÌM HIEÅU PHÖÔNG PHAÙP VAØ HÌNH THÖÙC BOÁ TRÍ COÂNG TRÖÔØNG, HÌNH THÖÙC BOÁ TRÍ CAÙC ÑOÄI SAÛN XUAÁT: Nhaèm taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå caùc coâng taùc xaây döïng chuû yeáu phuø hôïp vôùi caùc phöông phaùp thi coâng (thi coâng theo phöông phaùp song song) laøm cho coâng trình hoaøn thaønh trong thôøi gian ngaén nhaát, chaát löôïng cao nhaát. * Phöông phaùp vaø hình thöùc boá trí coâng tröôøng : Coâng trình laø caàu taïm laøm môùi hoaøn toaøn keà beân caàu tröôùc ñoù, cho neân xe maùy phaàn lôùn taäp trung coá ñònh treân ñoaïn tuyeán ñeå söû duïng khi caàn. Sô ñoà boá trí taïi coâng tröôøng : SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 18 Ñ. Nguyeãn Thò Thaäp Ñ. Nguyeãn Vaên Linh BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP Laùng traïi GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG caàu taïm caàu Ña Khoa Baõi chöùa vaät lieäu *Hình thöùc ñoäi saûn xuaát: Ban chæ huy coâng tröôøng: - Quaûn lí coâng taùc thi coâng ,chæ huy tröïc tieáp coâng tröôøng . - Toå chöùc quaûn lyù kyõ thuaät thi coâng töøng haïng muïc coâng trình. - Hoïp giao ban giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng trình vôùi caùc beân lieân quan. Boä phaän cung öùng vaät tö xe maùy thi coâng: Cung öùng vaät tö ,xe maùy caùc loaïi phuïc vuï cho coâng trình . Chòu traùch nhieäm xuaát trình chöùng chæ vaät lieäu yeâu caàu kyõ thuaät chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa tö vaán giaùm saùt . - Boä phaän naøy thuoäc phoøng vaät tö xe maùy cuûa coâng ty. Boä phaän toå chöùc haønh chính: - Chòu traùch nhieäm veà nhaân söï. - Ñieàu phoái nhaân coâng theo yeâu caàu cuûa ban chæ huy coâng tröôøng. - Chòu traùch nhieäm veà thuû tuïc haønh chính. Ñoäi an toaøn lao ñoäng: - Theo doõi tröïc tieáp quaù trình thi coâng ,ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng trong quaù trình thi coâng. - Thi coâng caùc coâng taùc an toaøn phuïc vuï cho coâng tröôøng (haøng raøo an toaøn,bieån baùo). Caùc ñoäi thi coâng: - Ñaûm baûo nhaän vieäc thi coâng theo söï phaân coâng cuûa ban chæ huy coâng tröôøng. - Boá trí 1 coâng nhaân chuyeân ngaønh coù kinh nghieäm laâu naêm theo doõi laøm vieäc cuûa nhoùm. - Moãi toå thi coâng ñeàu ñöôïc trang thieát bò thi coâng phuø hôïp vaø toå xe maùy ñöôïc ñieàu ñoäng theo tieán ñoä thi coâng töø ban chæ huy coâng trình. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 19 BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP GVHD: THAÀY PHAÏM NGOÏC SAÙNG Hình 1: Laùn traïi. Hình 2: Nôi taäp keát vaät lieäu. SVTT: HOÀ NGOÏC AÙNH Trang 20
- Xem thêm -