Tài liệu Báo cáo thực tập phương pháp thi công cầu đườngcông ty cổ phần miền tây

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập phương pháp thi công cầu đườngCông Ty Cổ Phần Miền Tây
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng Lêi më ®Çu  T rong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc, ngµnh Giao Th«ng VËn T¶i lµ ngµnh cã nh÷ng ®ãng gãp v« cïng quan träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ®Êt níc trong nh÷ng n¨m qua, lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh nãi riªng vµ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nãi chung ®· vµ ®ang ®îc nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo. Thùc hiÖn ph¬ng ch©m “häc ®i ®«i víi hµnh”. Nghiªn cøu khoa häc kÕt hîp víi s¶n xuÊt, nhµ trêng ®· tæ chøc ph©n c«ng cho sinh viªn ngµnh kinh tÕ x©y dùng giao th«ng, sau khi häc hÕt c¸c m«n kü thuËt x©y dùng cÇu, ®êng ®Õn thùc tËp ë c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, nh»m kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt häc trªn gi¶ng ®êng víi sù häc hái thùc tÕ. Em ®îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn X©y Dùng MiÒn T©y. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· rót ra nhiÒu bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. Em xin göi lêi c¸m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o ®· trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cËp nhËt vµ ®Çy ®ñ cho chóng em. Em xin c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇygi¸o nguyÔn quúnh sang Vµ em xin göi lêi c¸m ¬n ®Õn ban gi¸m ®èc C«ng Ty Cæ PhÇn X©y Dùng MiÒn T©y vµ c¸c phßng ban cã liªn quan ®Æc biÖt lµ phßng KÕ Ho¹ch Kü ThuËt ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh nhiÖm vô trong ®ît thùc tËp nµy. EM XIN CH¢N THµNH c¸m ¬n Sinh viªn. Ph¹m thÞ liªn. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 1 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng PhÇn 1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ h×nh thµnh cña c«ng ty: C«ng Ty Cæ PhÇn MiÒn T©y ®· chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ níc sang C«ng Ty Cæ PhÇn theo quyÕt ®Þnh sè 999/Q§ BGTVT ngµy 19/04/2004 cña Bé Trëng Bé GTVT vµ b¾t ®Çu tõ ngµy 23/07/2004 c«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo con dÊu vµ m· sè thuÕ, tµi kho¶n míi. C«ng Ty Cæ PhÇn MiÒn T©y tiÒn th©n lµ C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2409/ Q§ BGTVT cña Bé GTVT. 10 n¨m qua ®èi víi C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y lµ mét trang sö ®Ñp, sù h×nh thµnh vµ duy tr× ph¸t triÓn còng mang ®Ëm nÐt riªng cña Ban X©y Dùng 64 nay lµ Táng C«ng Ty X©y Dùng C«ng Tr×nh Giao Th«ng 8- Bé GTVT. Vïng ®Êt T©y B¾c do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh c¸ch xa c¸c trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ ®ßi hái sù ph¸t triÓn ®Ó tiÐn kÞp miÒn xu«i. Bé chÝnh trÞ cã NghÞ QuyÕt 22/BCT, Thñ tíng chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh 72/CP vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi miÒn nói. NhËn thøc râ chñ tr¬ng nµy, Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 8 (nay lµ Tæng C«ng Ty X©y Dùng C«ng Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 2 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng Tr×nh Giao Th«ng 8) ®· cö ban ®¹i diÖn T©y B¾c vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y. Tæng c«ng ty ®· cö c¸n bé lªn gióp ®ì vµ ®Ò nghÞ Bé GTVT cho phÐp thµnh lËp C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y vµ Bé ®· cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 2409 Q§/TCCB- L§ ngµy 21/11/1994. Trô së chÝnh cña C«ng Ty: TÇng 4 - Khu TËp ThÓ §ång Xa - Mai DÞch - Tõ Liªm - Hµ Néi. 2. Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y cña c«ng BKS H§QT Ban gi¸m ®èc P.ThiÕt kÕ kü thuËt §éi XDCT sè 1 §éi XDCT sè 9 P.Tæ chøc c¸n bé §éi XDCT sè 18 P.VËt t thiÕt bÞ BCNCT QLé 20 BCNC T QLé 7 P.Hµnh chÝnh BCNC T SGTL Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 P.KÕ ho¹ch kü thuËt §éi XDC T sè 15 §éi XDC T sè 8 V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §iÖn Biªn §éi XDCT t sè 7 Page 3 BCN CT QLé 12 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 3. C¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty: Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©ydùng, c«ng viÖc bËn rén theo thêi vô, sè lîng c«ng viÖc kh«ng æn ®Þnh trong kú vµ n¨m nªn sè lîng lao ®éng còng thay ®æi thêng xuyªn. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc c«ng ty ®· ®a ra biÖn ph¸p kÝ hîp ®ång dµi h¹n ®èi víi nh÷ng lo¹i h×nh c«ng viÖc æn ®Þnh da ®îc ®Þnh biªn nh Kü s, KÕ to¸n, C«ng nh©n kü thuËt...mÆt kh¸c ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc hÇu hÕt lao ®éng phæ th«ng vµ kÝ hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n(díi 3 th¸ng)®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh. B¶ng tæng kÕt vÒ tæ chøc c¸n bé vµ n¨ng lùc: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 §¹i häc, Cao §¼ng 19 36 37 40 39 61 75 77 89 99 Trung cÊp, s¬ cÊp 4 10 22 22 20 24 19 23 21 21 CNKT+ Tæng sè L§ kh¸c CBCNV 35 29 62 51 102 108 117 120 121 116 58 75 121 113 161 193 211 220 213 236 Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Tæng sè Thu nhËp §¶ng BQ(®ång/ng viªn /th¸ng) 9 16 30 34 37 40 47 50 52 54 786.00 889.00 956.00 1,110,000 1,158,00 1,011,775 1,336,600 1,479,581 1,589,200 1,665,000 Page 4 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 4. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ cña c«ng ty: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N¨m 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Gi¸ trÞ cßn l¹i Sè TSC§ Nguyªn gi¸ (triÖu 4 12 43 61 59 67 92 107 13 118 120 ®ång) 660 1.753 3.974 4.908 6.955 9.303 13.770 20.771 28.436 28.976 29.020 14.193 Ghi chó 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty c«ng ty qua c¸c thêi kú:  B¶ng tæng kÕt vÒ s¶n lîng doanh thu: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N¨m kÕ ho¹ch 1994+1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 S¶n lîng 27.936 25.930 34.000 25.299 28.543 29.220 36.855 53.272 78.324 70.000 Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Doanh thu 26.420 21.975 26.340 26.240 21.529 30.295 33.099 48.626 66.590 60.844 Ghi chó Page 5 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng Tæng céng  B¶ng tæng kÕt vÒ tµi chÝnh: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N¨m Vèn kinh Lîi nhuËn Nép ng©n 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 doanh 760 822 1.772 1.772 1.772 1.772 2.172 2.172 3.021 6.500 sau thuÕ 609 1.010 677 807 306 93 95 175 115 880 s¸ch 533 445 248 609 1.664 1.746 1.966 3.712 657 3.560 Ghi chó 6. Ngµnh nghÒ kinh doanh: 1. X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi níc. 2. N¹o vÐt , san lÊp mÆt b»ng, ®µo ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh. 3. X©y dùn ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ®Õn 35KV. 4. ThÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh. 5. S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 6 . . chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng PhÇn 2: ph¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng h¹ng môc nÒn ® êng n©ng cÊp c¶i t¹o tØnh lé 200. I. Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh. 1. Quy m« c«ng tr×nh. - Vèn ®Çu t - Tæng møc ®Çu t: 410.000 triÖu ®ång - Trong ®ã: - x©y l¾p: 240.000 triÖu ®ång - KTCB kh¸c: 10.000 triÖu ®ång - §Òn bï GPMB 120.000 triÖu ®ång - Dù phßng: 40.000 triÖu ®ång - Nguån vèn ®Çu t: Vèn tõ ng©n s¸ch tËp chung cña tØnh vµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng©n s¸ch cña tØnh. Tõ c¸c nguån vèn kh¸c. 2. vÞ trÝ khu ®Êt. §©y lµ c«ng tr×nh n©ng cÊp c¶i t¹o tuyÕn TØnh lé 200 TØnh Hng Yªn xuÊt ph¸t tõ quèc lé 5 – TØnh Hng Yªn, qua c¸c huyÖn V¨n Giang – Yªn Mü - ¢n Thi.TØnh lé 200 liªn kÕt víi c¸c QL5,39,38vµ tØnh lé kh¸c t¹o thµnh mét m¹ng líi GT hoµn chØnh cña tØnh vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. . Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 7 . chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 3. ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh khu vùc tuyÕn ®i qua n»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé víi ®Þa h×nh t ¬ng ®èi b»ng ph¼ng, xung quanh cã ®ª ng¨n lò nh ®ª S«ng Hång, S. Th¸i B×nh , S«ng V¨n óc vµ QL5 bao bäc. §ång thêi hÖ thèng thñy lîi ë ®©y ®îc quy ho¹ch kh¸ hoµn chØnh v× vËy ®o¹n tuyÕn n©ng cÊp ph¶i c¶i t¹o, nèi dµi mét sè cèng ®¶m b¶o phôc vô tíi tiªu cña ®Þa ph¬ng. KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, nhiÒu n¾ng vµ cã mïa ®«ng l¹nh.NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 23.80®é C, sè giê n¾ng trung b×nh 1650 giê, tæng nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 8.5008.600®é C.Lîng ma trung b×nh 1.450-1.650 mm, nhng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu trong n¨m. Mïa ma tõ th¸ng 5 tíi th¸ng 9 tËp trung ®Õn 70% lîng ma c¶ n¨m, g©y nªn lôt ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt. Khu vùc tuyÕn kh¶o s¸t bao gåm nhiÒu lo¹i ®Êt cã nguån gèc lµ ®Êt trÇm tÝch biÓn, trÇm tÝch s«ng biÓn vµ trÇm tÝch vòng vÞnh. Trªn bÒ mÆt lµ c¸c lo¹i ®Êt sÐt cã mµu x¸m n©u, x¸m vµng vµ x¸m ®en, 4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt vËt lý. Trong khu vùc ®o¹n tuyÕn ®I qua kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng ®Þa chÊt vËt lý ¶nh hëng ®Õn æn ®Þnh cña nÒn ®êng 5. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 5.1 §Þa tÇng vµ c¸c ®Æc tÝnh c¬ lý cña ®Êt ®¸: Theo kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t t¹i thùc ®Þa vµ thÝ nghiÖm mÉu trong phßng thÝ nghiÖm ë bíc lËp dù ¸n kh¶ thi, cÊu tróc nÒn thiªn nhiªn däc khu vùc kh¶o s¸t tõ trªn xuèng cã thÓ chia thµnh c¸c líp sau: - Líp sè 1a ®Êt ®¾p: SÐt, sÐt pha mµu n©u, x¸m l©u lÉn s¹n Líp nµy ®îc ph©n bè trªn cïng, lµ líp ®Êt trªn nÒn ®êng cò, thµnh phÇn lµ c¸t s«ng h¹t võa, h¹t nhá lÉn nhiÒu s¹n. BÒ dµy thay ®æi tõ 0.5m ®Õn 1.5m, ph©n bè trªn Ýt ®o¹n tuyÕn.Trong líp nµy kh«ng lÊy mÉu thÝ nghiÖm. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 8 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng - Líp sè 1b ®Êt ®¾p:C¸t s«ng mµu x¸m, x¸m ghi ®«i chç x¸m vµng - Líp sè 2a:sÐt mµu x¸m n©u, n©u hang, x¸m vµng, tr¹ng th¸i dÎo cøng. - Líp sè 2: SÐt mµu hang, x¸m vµng, x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i dÎo mÒm. - Líp sè 3: SÐt pha mµu x¸m ®en, ®en, lÉn tµn tÝch thùc vËt, tr¹ng th¸i dÎo ch¶y, ch¶y ®«i chç cã tr¹ng th¸i dÎo mÒm - Líp sè 4: C¸t pha mµu x¸m ®en, ®en, lÉn h÷u c¬ vµ vá sß tr¹ng th¸i dÎo. - Líp sè 5: C¸t h¹t nhá, h¹t mÞn, ®«i chç h¹t võa mµu x¸m, x¸m vµng, x¸m ghi tr¹ng th¸i b·o hßa níc - Líp sè 6 : SÐt mµu x¸m vµng, x¸m xanh, x¸m tr¾ng dÎo mÒm. 5.2: §Þa chÊt thñy v¨n. - Níc díi ®Êt t¹i thêi ®iÓm kh¶o s¸t t¹i c¸c lç khoan lµ kh¸c nhau ®îc gÆp t¹i c¸c ®é s©u gÇn kh¸c nhau. Mùc níc tÜnh trong c¸c lç khoan thay ®æi trung b×nh ë c¸c ®é s©u tõ 1,4m-1.5m. Níc díi ®Êt ë ®©y ®îc ph©n bè chñ yÕu trong c¸c tÇng ®Êt trÇm tÝch trÎ - Nh×n chung níc díi ®Êt ë ®©y Ýt ¶nh höëng ®Õn c«ng tr×nh, tuy nhiªn cÇn ph¶i chñ ý ®Õn vÊn ®Ò nµy, ®Æc biÖt lµ vÒ mïa ma lóc mùc níc díi ®Êt thêng d©ng cao - Trong khu vùc ®o¹n tuyÕn ®i qua phong phó vÒ vËt liÖu x©y dung. C¸c vËt liÖu nh : c¸t ®¾p cã tr÷ lîng lín, chÊt lîng ®¹t yªu cÇu lµm vËt liÖu x©y dung ®êng nh má c¸t ®¾p s«ng Hång, ®¸ cã thÓ mua t¹i c¸c má cña Hµ Nam. 6.§Æc ®iÓm khÝ tîng thñy v¨n. 6.1 §Æc ®iÓm khÝ hËu. KhÝ hËu khu vùc dù ¸n mang nh÷ng nÐt ®Æc trng khÝ hËu cña vïng ®ång b»ng b¾c Bé. KhÝ hËu trong khu vùc chia lµm hai mïa râ rÖt :mïa kh« vµ mïa ma. Mïa ma thêng trïng víi mïa h¹, kÐo dµi 6 th¸ng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9, mïa kh« trïng víi mïa ®«ng kÐo dµi tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Sau ®©y lµ mét sè ®Æc trng khÝ hËu trong vïng: Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 9 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng - NhiÖt ®é kh«ng khÝ :NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 23.3 ®é C.Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 cã nhiÖt ®é trung b×nh lµ 16 ®é C. Th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 7 víi nhiÖt ®é trung b×nh lµ 29.2®é C. Hµng n¨m cã 4 th¸ng nhiÖt ®é trung b×nh díi 20 ®é C lµ tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. + NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 38.2®é C + NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 3.2®é C + NhiÖt ®é kh«ng khÝ cao nhÊt trung b×nh n¨m ®¹t 26.6 ®é C - §é Èm. Khu vùc cã ®é Èm trung b×nh n¨m ®¹t 85%. Thêi kú Èm ít nhÊt thêng trïng víi thêi kú ma Èm mïa xu©n(th¸ng 2,3,4), ®é Èm trong thêi kú nµy vît qu¸ 85%, th¸ng cã ®é Èm lín nhÊt lµ th¸ng 4 víi ®é Èm trung b×nh ®¹t 87-90%. Thêi kú kh« nhÊt lµ nh÷ng th¸ng ®Çu mïa ®«ng Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau ®é Èm trung b×nh gi¶m xuèng chØ cßn 79 % - Ma. Khu vùc dù ¸n cã lîng ma trung b×nh , lîng ma trung b×nh nhiÒu n¨m ®¹t tõ 15001800mm, sè ngµy ma hµng n¨m vµo kho¶ng 120-150 ngµy, lîng ma ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu trong khu vùc. Mïa ma trong vïng thêng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 10, hai th¸ng cã lîng ma lín nhÊt lµ th¸ng 7 vµ th¸ng 8, tæng lîng ma trung b×nh trong hai th¸ng ®¹t 500-600ml vµ chiÕm tõ 30-40% tæng lîng ma n¨m Tæng lîng ma trong mïa ma chiÕm tíi 85% tæng lîng ma c¶ n¨m. Lîng ma ngµy lín nhÊt quan tr¾c ®îc lµ 377,9 n¨m 1974(Tr¹m Hng Yªn). - Giã Híng giã thÞnh hµnh vµo mïa ®«ng lµ §«ng b¾c hay B¾c vµ trong mïa h¹ lµ giã híng §«ng Nam vµ Nam. Tèc ®é giã trung b×nh vµo kho¶ng 2.3m/s. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt thêng x¶y ra khi cã b·o, c¸c c¬n b·o ®æ bé vµo vïng nµy thêng g©y ra nh÷ng trËn ma cã cêng ®é lín kÐo dµi vµi ba ngµy, ®éi khi c¶ tuÇn lÔ. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt ®o ®îc t¹i tr¹m Phó LiÔu cã thÓ ®¹t tíi 51m/s(NE) xuÊt hiÖn th¸ng 7 n¨m 1977 Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 10 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng - Bèc h¬i Theo sè liÖu thèng kª nhiÒu n¨m, lîng bèc h¬i trung b×nh n¨m khu vùc dù ¸n ®¹t kho¶ng 700-1000mm. C¸c th¸ng mïa ma lµ nh÷ng th¸ng cã lîng bèc h¬i nhiÒu nhÊt, lîng bèc h¬i trung b×nh th¸ng 7 ®¹t tõ 70-100 mm. C¸c th¸ng mïa kh« lµ nh÷ng th¸ng lµ nh÷ng th¸ng cã lîng bèc h¬i nhá nhÊt, lîng bèc h¬i trung b×nh th¸ng trong thêi kú nµy chØ ®¹t tõ 40-60mm kÐo dµi tù th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4. - M©y Lîng m©y trung b×nh n¨m vµo kho¶ng 7.5/10, thêi kú nhiÒu m©y nhÊt lµ nöa cuèi mïa ®«ng, mµ th¸ng cùc ®¹i lµ th¸ng 3, lîng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 9/10. Thêi kú Ýt m©y nhÊt lµ 4 th¸ng cuèi n¨m, tõ th¸ng th¸ng 9 ®Õn th¸ng 11víi lîng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 6/10. - N¾ng Tæng sè giê n¾ng trung b×nh ®¹t tõ 1400-1700 giê, hµng n¨m cã tíi 6 th¸ng, tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, sè giê n¾ng trung b×nh mçi th¸ng vît qu¸ 160 giê. Th¸ng nhiÒu n¾ng nhÊt lµ th¸ng 7, víi sè giê n¾ng quan tr¾c ®îc ®¹t gÇn 220giê, thêi kú Ýt n¾ng nhÊt lµ ba th¸ng 2,3,4 víi sè giê n¾ng trung b×nh ®¹t tõ 40-90 giê mçi th¸ng. 6.2§Æc ®iÓm thñy v¨n. - Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh khu vùc tuyÕn ®i qua lµ vïng ®ång ruéng thÊp xung quanh cã ®ª bao bäc, vÒ mïa ma, lò lín thêng níc s«ng cao h¬n trong ®ång nh s«ng Hång, s«ng Th¸i B×nh, s«ng V¨n óc. MÆt kh¸c do cã ®ª bao nªn khi ma ®ång ruéng bÞ ngËp óng, ®Ó tiªu tho¸t nuíc ph¶i dïng èng b¬m b¬m níc trong ®ång ®æ ra s«ng, Khi níc s«ng thÊp h¬n cã thÓ tiªu tù ch¶y mét phÇn ra c¸c s«ng vµ c«ng tr×nh ë ®©y ®îc tÝnh theo lò s«ng vµ lò néi ®ång tõ tµi liÖu ma thêi ®o¹n, ®iÒu tra lò vµ tµi liÖu quan tr¾c. - Trong tÝnh to¸n còng xÐt ®Õn ¶nh hëng cña lò néi ®ång trong khu vùc khi gÆp ma lín kÐo dµi g©y ngËp óng. Nhng trong dù ¸n nµy ®· ®îc duyÖt chØ n©ng cÊp më réng vµ cao ®é thiÕt kÕ mÆt ®êng ®îc thiÕt kÕ theo quy ho¹ch cña thÞ X· Hng Yªn. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 11 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 6.3TÝnh to¸n thñy v¨n. - C¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu - cÊp ®êng : CÊp III ®ång b»ng. - TÇn suÊt thiÕt kÕ cèng vµ däc tuyÕn:P=4% - Néi dung chÝnh s¸ch cña c«ng t¸c tÝnh to¸n thñy v¨n. - chØnh biªn, chØnh lý sè liÖu thu nhËp trong phßng vµ sè liÖu thu thËp ngoµi hiÖn trêng - KiÓm tra sè liÖu ®· nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh liªn quan. - TÝnh to¸n c¸c th«ng sè thñy v¨n thñy lùc phôc vô thiÕt kÕ. 6.4 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thñy v¨n. - Hai ®o¹n tuyÕn trªn c¬ b¶n lÊy theo cao ®é ®êng cò, do chØ chÞu níc d©ng néi ®ång. - Trªn hai ®o¹n tuyÕn cã 1 sè c«ng tr×nh thñy lîi phôc vô c«ng t¸c tíi tiªu cßn sö dông ®îc. T vÊn ®Ò nghÞ tËn dông, c¶i t¹o c¸c c«ng thiÕu chiÒu dµi do n©ng cÊp ®êng. 7. VËt liÖu x©y dùng. - Má ®Êt: §Êt ®¾p cã thÓ lÊy ®Êt ë Hng Yªn. - Má ®¸: lÊy ë má ®¸ KiÖn Khª tØnh Hµ Nam. - Má c¸t: lÊy ë má c¸t s«ng Hång thuéc tØnh Hng Yªn. - C¸c vËt liÖu kh¸c nh: Xi m¨ng, s¾t thÐp… ®îc lÊy ë Hng Yªn. - C¸c vËt liÖu ®Æc chñng dïng cho dù ¸n ®îc nhËp ngäai hoÆc lÊy t¹i nhµ ph©n phèi ë Hµ Néi. 8.§iÒu kiÖn ®êng hiÖn t¹i: Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 12 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng - VÒ b×nh ®å, ®o¹n tuyÕn n»m trong khu vùc ®ång b»ng nªn tuyÕn ®i th¼ng Ýt ®êng cong, trÞ sè ®êng cong n»m tèi thiÓu R>130m. - VÒ tr¾c däc, c¸c ®o¹n tuyÕn n»m trong khu vùc ®ång b»ng nªn viÖc thay ®æi cao ®é lµ rÊt Ýt do ®ã kh«ng cã c¸c ®o¹n cã ®é dèc lín, vµ do tuyÕn b¸m theo ®êng cò nªn tr¾c däc chñ yÕu b¸m theo ®êng cò ®Ó tËn dông ®êng cò. - Tr¾c ngang tuyÕn: vÒ tr¾c ngang chñ yÕu lµ nÒn ®êng ®¾p qua c¸c khu vùc ®ång ruéng, chñ yÕu nÒn ®êng ®îc c¹p më réng æn ®Þnh. - T×nh h×nh mÆt ®êng cò: HiÖn tr¹ng mÆt ®êng cò lµ ®êng cÊp phèi ®¸ cén cã chiÒu dµy trung b×nh tõ 20-30cm, tuyÕn hiÖn t¹i ®· cã nhiÒu chç bÞ bong bËt, æ gµ lín do xe cé ®i l¹i nhiÒu. Cêng ®é mÆt ®êng ®¹t kho¶ng 620daN/cm2. - T×nh h×nh tho¸t níc däc vµ ngang tuyÕn: hiÖn t¹i t×nh hinh tho¸t níc t¬ng ®èi tèt hai bªn chñ yÕu lµ ®ång ruéng vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®· cã hÖ thèng m¬ng ®Êt tho¸t níc däc ®êng. C¸c cèng tho¸t níc ngang ®êng hÇu hÕt ®¶m b¶o khÈu ®é tho¸t níc. C¸c cèng nµy cã chiÒu dµi nhá nhÊt nªn khi thiÕt kÕ cá thÓ nèi thªm. II. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. Tu©n thñ dù ¸n ®îc phª duyÖt: thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang ®êng theo quy m« ®îc phª duyÖt. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: - §¸p øng c¸c yªu cÇu cña quy ho¹ch tæng thÓ vµ c¸c quy ho¹ch cña ®Þa ph¬ng; - ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt, phï hîp víi hiÖn tr¹ng vµ t¬ng lai; - §¶m b¶o mü quan, c¶nh quan; - H¹n chÕ t¸c ®éng m«i trêng; - Sö dông vËt liÖu ®Þa ph¬ng; - ThuËn lîi cho thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu, b¶o dìng; Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 13 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng - Gi¶m gi¸ thµnh x©y dng; - ThuËn lîi cho thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu, b¶o dìng; - Gi¶m gi¸ thµnh x©y dung; - An toµn trong khai th¸c, vËn hµnh; C¸c ®o¹n tuyÕn ®îc thiÕt kÕ víi quy m« ®êng cÊp III ®ång b»ng theo 22 TCN-4054-98. C¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu. Sè TT Tªn chØ tiªu Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN4054-98 1 Tèc ®é tÝnh to¸n Vtt, km/h 60 2 §é dèc siªu cao lín nhÊt iscmax, 6 % 3 B¸n kÝnh ®êng cong n»m nhá 125 nhÊt Rmin,m 4 B¸n kÝnh t¬ng øng víi 250 B¸n kÝnh kh«ng cÇn cÊu t¹o siªu 500 isc=+4%,m 5 cao m 6 ChiÒu dµi ®êng cong chuyÓn tiÕp 80 øng víi Rmin,m 7 ChiÒu dµi tÇm nh×n dõng xe(mét Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 75 Page 14 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng chiÒu), m 8 §é dèc däc lªn dèc lín nhÊt 7 9 §é dèc däc xuèng ®é dèc lín 7 nhÊt% 10 B¸n kÝnh ®êng cong låi tèi thiÓu, 2500 m 11 B¸n kÝnh ®êng cong lâm tèi 1000 thiÓu, m 12 13 BÒ réng nÒn ®êng,m, trong ®ã: 12 - lÒ ®Êt: 2*0.5 - Lµn xe th« s¬ 2*2.0 - MÆt ®êng 7 §é dèc mÆt ®êng th«ng thêng, % 2 14 §é dèc lÒ ®êng trång cá, % 6 15 §é dèc m¸i taluy ®¾p 1:1.5 16 KÕt cÊu mÆt ®êng Bª t«ng nhùa cÊp cao A1,Eyc=1400daN/cm2 17 Nót giao Cïng møc 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ b×nh ®å Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 15 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng §©y lµ tuyÕn ®êng n©ng cÊp c¶i t¹o, nªn tuyÕn thiÕt kÕ cè g¾ng b¸m theo tim ®êng cò ®Ó tËn dông phÇn nÒn, mÆt ®êng vµ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã. Phï hîp víi quy ho¹ch c¸c tØnh. C¸c vÞ trÝ giao c¾t, c¸c ®êng cong ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o tiªu chuÈn víi cÊp ®êng ®îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o Vtk= 60km/h. 2. Gi¶i ph¸p thݪt kÕ tr¾c däc Cao ®é ®êng ®á ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së c©n nh¾c gi÷a c¸c yÕu tè: - Cao ®é ®iÓm ®Çu tuyÕn: Giao víi nót hiÖn tai; - Cao ®é ®iÓm cuèi tuyÕn : c¸c ®iÓm cuèi ®îc g¾n liÒn víi ®êng cò ®Ó ®¶m b¶o ªm thuËn trong qu¸ tr×nh khai th¸c tiÕn hµnh vuèt nèi xu«ng ®êng cò; - Cao ®é c«ng tr×nh lín míi x©y dung; - Cao ®é mÆt ®êng giao; - ChiÒu dµy kÕt cÊu mÆt ®õêng t¨ng cêng; + Cao ®é mÆt ®êng t¹i c¸c nót giao lÊy theo quy ho¹ch cô thÓ nh sau: §iÓm khèng chÕ Cao ®é §iÓm ®Çu cäc 6(km0+57.66) 9.67 Ngang cäc P7 9.52 §iÓm cuèi tuyÕn 9.88 Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 16 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nÒn ®êng. Quy m« mÆt c¾t ngang. §o¹n km0+57.66 ®Õn Km2+200 MÆt c¾t ngang ®îc thiÕt kÕ theo cÊp 60(TCVN 4054-98) víi c¸c th«ng sè sau: - ChiÒu réng nÒn ®êng BnÒ =12.0m. - ChiÒu réng mÆt ®êng BmÆt = 7.0m. - ChiÒu réng lÒ gia cè BlÒgiacè = 2*2.0m=4.0m. - ChiÒu réng lÒ ®Êt BlÒ=2*0.5m=1.0m. - Dèc ngang mÆt ®êng in=2% (2 m¸i). - Dèc ngang lÒ ®êng gia cè Dèc ngang in=2%. lÒ ®¬ng ®©t in=6%. Trong ph¹m vi nÒn ®êng cña dù ¸n cho ®µo sö lý víi chiÒu dµy cÇn 0.3m ®Êt yÕu, phÕ th¶i x©y dung trªn mÆt ®Êt bá ®i thay b»ng c¸t ®en ®Çm chÆt K95. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt: - TuyÕn ®êng tØnh lé 200 ®îc thݪt kÕ më réng n©ng cÊp c¶i t¹o nªn nÒn ®êng chñ yÕu lµ nÒn ®¾p c¹p më réng víi c¸c biÖn ph¸p kü thuËt sau: - NÒn ®¾p th«ng thêng t vÊn ®a ra hai ph¬ng ¸n sau: + §¾p ®Êt ¸ sÐt ®¾p bao m¸i taluy ®¾p 1:1.5 dµy 50cm Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 17 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng + §¾p c¸t: NÒn ®êng ®¾p b»ng c¸t ®en ®Çm chÆt K95, riªng phÇn díi ®¸y ¸o ®êng ®¾p c¸t ®en ®Çm chÆt K98 dµy 50cm vµ ®¾p bao b»ng ®Êt dÝnh ®Çm chÆt K90 dÇy 50cm. - Do ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt liÖu ®Êt ®¾p khã kh¨n, ®Êt ®¾p vËn chuyÓn xa nªn gi¸ thµnh x©y dùng ®Èy lªn rÊt cao do ®ã trong trêng hîp c¸ biÖt míi sö dông ®Êt ®¾p; - §¾p c¸t: Trªn ®Þa bµn tØnh Hng Yªn c¸t ®ùoc lÊy t¹i S«ng Hång, kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn kh«ng xa, gi¸ thµnh h¹. Trong ®iÒu kiÖn ®îc ®Çm lÌn tèt th× cêng ®é cña nÒn còng ®¹t kh¸ cao nªn cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p ®¾p c¸t; Tõ c¸c ph©n tÝch trªn t vÊn kiÕn nghÞ chän ph¬ng ¸n ®¾p c¸t. - §é chÆt ®Çm lÌn quy ®Þnh cho líp c¸t cña nÒn ®êng díi ®¸y ¸o ®ßng vµ lÒ gia cè lµ K>=0.98 dµy 50cm. C¸c líp cßn l¹i cña nÒn ®êng ®¾p nÒn thiªn nhiªn, nÒn ®µo ph¶i ®¶m b¶o ®é chÆt lu lÌn K>=0.95, riªng phÇn ®¾p ®Êt bao ®Çm chÆt k90 dÇy 50cm. - Khi ®¾p trªn m¸i dèc nÒn ®êng cò cã ®é dèc lín h¬n 20% cÇn tiÕn hµnh ®µo cÊp b»ng thñ c«ng, chiÒu réng cÊp tèi thiÓu0.5-1.0m. Khi nÒn ®¾p gÆp ph¶i líp ®Êt kh«ng thÝch hîp ( ®Êt h÷u c¬) cÇn ph¶i ®µo bá líp ®Êt nµy vµ thay b»ng líp ®Êt cã tÝnh c¬ lý tèt theo chØ dÉn cña kü s t vÊn, sau ®ã ®Çm chÆt theo yªu cÇu vÒ ®é chÆt cña nÒn ®êng. NÒn ®¾p dïng c¬ giíi lµ chÝnh. T¹i c¸c vÞ trÝ kh«ng ®Çm ®îc b»ng m¸y ph¶i sö dông ®Çm thñ c«ng theo chØ dÉn cña kü s t vÊn; 4. thiÕt kÕ kÕt cÊu mÆt ®êng ThiÕt kÕ mÆt ®êng theo xe c¬ giíi theo quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®ßng cøng 22TCN-223-95 vµ quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®êng mÒm 22TCN-211-93 cña Bé GTVT vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh. Dùa vµo t×nh h×nh vËt liÖu cã s½n t¹i ®Þa ph¬ng còng nh kh¶ n¨ng tù cung cÊp vµ hå s¬ BC NCKT mÆt ®êng ®îc thiÕt kÕ nh sau: VËt liÖu lµm ®êng chän theo vËt liÖu cã s½n t¹i ®Þa ph¬ng còng nh kh¶ n¨ng cung cÊp. C¸c kÕt cÊu mÆt ®êng ®Òu ®îc kiÓm to¸n nh»m ®¶m b¶o toµn bé ba tr¹ng th¸i giíi h¹n chÞu lùc. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 18 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng §Ó tr¸nh hiÖn tîng h hang do xe ch¹y lÊn lÒ gia cè, kiÕn nghÞ dïng lÒ gia cè cã kÕt cÊu ®ång nhÊt víi kÕt cÊu dïng cho mÆt ®êng xe c¬ giíi. §êng d©n sinh trong dù ¸n nµy còng Ï ®îc vuèt nèi víi kÕt cÊu ®ång nhÊt vãi kÕt cÊu lÒ gia cè Ph¬ng ¸n kÕt cÊu mÆt ®êng: TuyÕn ®êng thiÕt kÕ víi t¶i träng xe H30-XB80 ®¶m b¶o ®¹t cêng ®é mÆt ®êng Eyc=1400Kg/cm2.Theo quy tr×nh thiªt kÕ ¸o ®êng mÒm 22TCN 211-93.KÕt cÊu mÆt ®êng thuéc lo¹i mÆt ®êng cÊp cao A1. KÕt qu¶ ®o cêng ®é mÆt ®ßng cò cã Emdc>=620 kg/cm2 vµ E nÒn ®Êt lµ 370 kg/cm2. Sau khi tÝnh to¸n t vÊn thiÕt kÕ ®a ra hai kÕt cÊu sau: a.KÕt cÊu mÆt ®ßng lµm míi, ¸p dông trªn nÒn ®Êt: (KC1) - 7 cm BTN h¹t trung. - Tíi nhùa thÊm b¸m 1,0 Kg/m2 -23 cm cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I - 24 cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II. b. kÕt cÊu mÆt ®êng t¨ng cêng, ¸p dông trªn mÆt ®êng cò : (KC2) - 7cm BTN h¹t trung; - Tíi nhùa thÊm b¸m 1.0kg/m2; - 23 cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I; - Bï vªnh b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I. Trªn tuyÕn hiÖn t¹i trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®êng bÞ xuèng cÊp, §äan tõ cäc 62 ®Õn cäc 64 ®êng bÞ cao su diÖn tÝch 256 m2 ®o¹n tuyÕn nµy bãc bá hoµn toµn kÕt cÊu thay b»ng kÕt cÊu míi KC1. Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 19 chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng 5. C«ng tr×nh tho¸t níc. Tho¸t níc däc: TuyÕn cña dù ¸n thiÕt kÕ nãi trªn chñ yÕu ®¾p trªn c¸c khu vùc ®ång ruéng, bªn c¹nh cã m¬ng tho¸t níc. ViÖc tho¸t níc mÆt ®êng lµ tho¸t níc tù nhiªn sang hai bªn. Tho¸t níc ngang: Trªn c¸c ®o¹n ®êng hiÖn t¹i, nh÷ng vÞ trÝ cèng cßn tèt, ®ñ khÈu ®é tho¸t níc ®Ó tËn dông. Tuy nhiªn c¸c cèng b¶n vµ cèng trßn cã khÈu ®é nhá h¬n 0.75 sÏ ®îc ph¸ bá thay thÕ b»ng cèng cã khÈu ®é tèi thiÓu lµ 0.75m.C¸c cèng b¶n næi cò n»m t¹i vÞ trÝ t«n cao h¬n 0.5m còng ®îc thay thÕ do kh«ng b¶o ®¶m chÞu t¶i chÊt thªm. Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o chÞu kh¶ n¨ng tho¸t níc sau khi t«n cao, më réng vµ c¶i thÞªn c¸c yÕu tè h×nh häc cña tuyÕn, thiÕt kÕ mét sè cèng míi.Mét sè cèng míi sÏ ®îc thiÕt kÕ më réng hoÆc lµm míi theo yªu cÇu vÒ thñy lîi cña ®Þa ph¬ng; NÒn thiªn nhiªn díi mãng cèng thêng ®Æt vµo líp mãng chÞu t¶i tèt nªn kh«ng cÇn xö lý mãng ®Æc biÖt. 6. ThiÕt kÕ giao c¾t - Nót giao tuyÕn víi ®êng ®i VÜnh Khóc - T¹i ®Ønh P7 lý tr×nh Km1+523.36 giao víi tuyÕn ®êng ®i VÜnh Khóc, thiÕt kÕ hai tuyÕn ®êng vuèt vµo tuyÕn ®êng hiÖn t¹i, tæ chøc giao th«ng cho nót giao. III. Biªn ph¸p thi c«ng tæng quan. §Æc ®iÓm khu vùc x©y dung c«ng tr×nh: . §o¹n 1: Km0+00.00-:-Km2+353.16 a. HiÖn tr¹ng tuyÕn Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 20
- Xem thêm -