Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo thực tập tại công ty công trình giao thông 116...

Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty công trình giao thông 116

.PDF
42
200
133

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại Công ty công trình giao thông 116
B¸o c¸o thùc tËp Môc lôc CH¦¥NG i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty ctgt 116 I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ C«ng ty II) C¸c ngµnh kinh doanh chÝnh III) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CTGT 116 CH¦¥NG II : C¬ së lÝ luËn vÒ ®Êu thÇu I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu: 1 Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu II. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu 1. Ph¹m vi ¸p dông 2. §èi tîng ¸p dông III. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn. 1. 2. IV. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Ph¬ng thøc ¸p dông Hîp ®ång 1. 2. Nguyªn t¾c ký hîp ®ång Ph¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång CH¦¥NG III : LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 I. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu: II. C¬ së c¨n cø , ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu: 1. C¬ së c¨n cø : 2. Ph¬ng ph¸p lËp gÝa dù thÇu: III. LËp gi¸ dù thÇu cho H¹ng môc ¸o ®êng 1. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt H¹ng môc ¸o ®êng 2.Tæng hîp c¸c ®¬n gi¸ Tr¬ng Minh T©n 1 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty ctgt 116 I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ C«ng ty. - Tªn giao dÞch : C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 - Thµnh lËp :ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 1972 - §¬n vÞ qu¶n lý : Tæng c«ng ty xdctgt 1 - Trô së chÝnh : Km9 §êng NguyÔn Tr·i ,phêng Thanh Xu©n, quËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi. +Sè Telex(Fax) :84-4-8541 441-8547525 +Sè ®iÖn tho¹i :8.541 441-8.544 280 - §Þa chØ v¨n phßng khu vùc +Sè ®iÖn tho¹i -QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè :Km 18-§ång Mai_Ch¬ng Mü-Hµ T©y :034.8 27354 :611/QD?TCCB-L§ ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 1993 do Bé Giao Th«ng vËn t¶i níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp - GiÊy phÐp kinh doanh :Sè ®¨ng ký kinh doanh 108293 .Ngµy cÊp 03/05/1993, thµnh phè Hµ Néi cÊp - Gi¸m ®èc : Kü s NguyÔn ThÕ Cêng -Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : 488 ngêi Trong ®ã: +§¹i häc : 78 ngêi +Cao ®¼ng : 7 ngêi +Trung cÊp : 27 ngêi +C«ng nh©n kü thuËt : 376 ngêi -Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc Quèc doanh: C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ,ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp ,cã t cachs ph¸p nh©n ®Çy ®ñ,®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n Hµng(kÓ c¶ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµg Ngo¹i Th¬ng ),®îc sö dông dÊu riªng. II) C¸c ngµnh kinh doanh chÝnh: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng Tr¬ng Minh T©n Tõ n¨m 1972 2 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Tõ n¨m 1972 - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông Tõ n¨m 1980 - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ vËt liÖu x©y dùng Tõ n¨m 1972 - Söa ch÷a thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i Tõ n¨m 1972 III) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CTGT 116 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc,trùc thuéc Tæng c«ng ty XDCT giao th«ng 1. C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1972,tiÒn th©n lµ c«ng ty ®êng 16. XÝ nghiÖp §êng bé 116 vµ ®Õn n¨m 1993 th× c«ng ty ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 C«ng ty hiÖn cã c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn ,hiÖn ®¹i,®¸p øng mäi yªu cÇu thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh trong mäi ®iÒu kiÖn. Trong nh÷ng n¨m qua ,c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ n¨ng cao thiÕt bÞ ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña SXKD ,tõ thiÕt bÞ ®o ®¹c, thÝ nghiÖm, m¸y thi c«ng cã hiÖu suÊt cao, tr¹m trén bª t«ng cã hiÖu suÊt cao 80T/h ®Õn 120T/h Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ c«ng ty ®· tham gia thi c«ng: +§êng B¾c Th¨ng Long –Néi Bµi +Quèc lé 2(Km45-Km50) +Quèc lé 1A(§o¹n Ph¸p V©n- V¨n §iÓn) +Quèc lé 183 +Quèc lé 18(Km530Km60) +Dù ¸n ADB4, ADB7, ADB8, ®êng 19, ®êng 18B t¹i Lµo Víi kinh nghiÖm trªn 30 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, cïng víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao cña tËp thÓ l·nh ®¹o ,tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ,chuyªn m«n, kü thuËt, n¨ng lùc thiÕt bÞ.C«ng ty lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô ®îc giao, c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng lu«n ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng ,tiÕn ®é vµ mü thuËt, ®îc Chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ cao. Nhê nh÷ng thµnh qu¶ ®ã ,c«ng ty ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng (h¹ng NhÊt ,Nh×, Ba), cê Lu©n lu ®¬n vÞ dÉn ®Çu thi ®ua ngµnh giao th«ng vËn t¶i cña ChÝnh Phñ, cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé giao th«ng vËn t¶i, cê ®¬n vÞ tæ chøc ®êi sèng kh¸ nhÊt cña Côc C«ng t. 3 Tr¬ng Minh T©n Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp Môc tiªu chiÕn lîc: Ph¸t huy truyÒn thãng vµ thµnh tÝch ®¹t ®îc trªn 30 n¨m qua , C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 ®ang vµ sÏ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó æn ®Þnh, ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, gãp phÇn ®¾c lùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. s¬ ®å tæ chøc tæng thÓ cña C«ng ty CTGt 116 Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc K.ThuËt 1 (QMR) V¨n phßng P.Gi¸m ®èc Kü thuËt 2 Kü thuËt QL T.bÞ ®éi 161 ®éi 162 C.tr­êng t.c«ng P.Gi¸m ®èc Kinh Doanh P.Gi¸m ®èc ThiÕt bÞ KÕ ho¹ch v.t Tµi chÝnh kt ®éi 164 ®éi 165 ®éi 169 Ghi chó: _ _ _ _ _ ThÓ hiÖn mèi quan hÖ trong hÖ thèng ISO 9001: 2000 _______ ThÓ hiÖn mèi quan hÖ hµnh chÝnh Tr¬ng Minh T©n 4 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG II C¬ së lÝ luËn vÒ ®Êu thÇu I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu: 1 Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu 1.1 Kh¸i niÖm ®Êu thÇu Cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Êu thÇu : - Trªn ph¬ng diÖn cña Chñ ®Çu t : §Êu thÇu lµ mét ph¬ng thøc c¹nh tranh trong x©y dùng nh»m lùa chän ngêi nhËn thÇu (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y l¾p, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ …) ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh tÕ - kü thuËt ®Æt ra cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh . -Trªn ph¬ng diÖn nhµ thÇu: §Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh mµ th«ng qua ®ã nhµ thÇu giµnh c¬ héi nhËn ®îc thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh. -Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý nhµ níc: §Êu thÇu lµ mét ph¬ng thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t mµ th«ng qua ®ã lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu. 1.2 Môc ®Ých cña c«ng t¸c ®Êu thÇu §øng trªn mäi gãc ®é cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ta cã thÓ thÊy c«ng t¸c ®Êu thÇu ®îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o sù c¹nh tranh c«ng khai, lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ thÇu nh»m t¹o c¬ héi nhËn hîp ®ång trªn c¬ së ®¸p øng yªu cÇu cña Chñ ®Çu t trong hå s¬ mêi thÇu. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng môc ®Ých cña c«ng t¸c ®Êu thÇu chÝnh lµ chÊt lîng, gi¸ thµnh, tiÕn ®é x©y l¾p. Trong nç lùc cña m×nh nhµ thÇu lu«n ph¶i chøng tá cho Chñ ®Çu t vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång cña m×nh lµ hiÖu qu¶ h¬n, thùc thi h¬n c¸c nhµ thÇu kh¸c. Th«ng qua c«ng t¸c ®Êu thÇu Chñ ®Çu t sÏ t×m ®îc nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu vµ cã gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. 1.3 ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu C«ng t¸c ®Êu thÇu, theo nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia cã uy tÝn vµ thùc tÕ còng ®· chøng minh, nÕu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hÕt søc nghiªm tóc sÏ cã ý nghÜa hÕt søc tÝch cùc kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh Tr¬ng Minh T©n 5 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n, tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nh Chñ ®Çu t , nhµ thÇu, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc…mµ nã cßn ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ®èi tîng hëng lîi kh¸c nh nh÷ng ngêi trùc tiÕp sö dông c«ng tr×nh, d©n c trong vïng cã c«ng tr×nh x©y dùng C«ng t¸c ®Êu thÇu ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c chñ thÓ tham gia : §èi víi Chñ ®Çu t : Lùa chän nhµ thÇu cã n¨ng lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu - vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, tiÕn ®é,…®¶m b¶o chÊt l îng c«ng tr×nh, thêi gian, tiÕt kiÖm vèn ®Çu t vµ lùa chän gi¸ c¶ hîp lý nhÊt, chèng l¹i t×nh tr¹ng ®éc quyÒn vÒ gi¸. - §èi víi nhµ thÇu : §¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c nhµ thÇu. KÝch thÝch c¸c nhµ thÇu c¹nh tranh nhau ®Ó giµnh ®îc c¸c hîp ®ång. Muèn nh vËy c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cac tr×nh ®é, c«ng nghÖ,...®a ra c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng tèt nhÊt ®Ó th¾ng thÇu, lu«n cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, chÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian thi c«ng…®Ó n©ng cao uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. - §èi víi nhµ níc: T¹o c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch x· héi thÝch hîp. Ng¨n chÆn biÓu hiÖn tiªu cùc diÔn ra, tr¸nh ®îc sù thiªn vÞ ®Æc quyÒn ®Æc lîi, mãc ngoÆc riªng víi nhau lµm thÊt tho¸t vèn ®Çu t cña nhµ níc nh ph¬ng thøc giao thÇu tríc ®©y. Th«ng qua ®Êu thÇu t¹o tiÒn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n còng nh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. II. 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu Ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ ®Êu thÇu ®îc ¸p dông ®Ó lùa chän nhµ thÇu cho c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i ViÖt nam, ph¶i ®îc tæ chøc ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn t¹i ViÖt nam. 2. §èi tîng ¸p dông 2.1 C¸c dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc bao gåm: Tr¬ng Minh T©n 6 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ®· ®Çu t x©y dùng. - C¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n kÓ c¶ thiÕt bÞ, m¸y mãc kh«ng cÇn l¾p ®Æt vµ s¶n phÈm c«ng nghÖ míi. - C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n. 2.2 C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång, hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña tæ chøc kinh tÕ nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. 2.3 C¸c dù ¸n sö dông nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu íc ®îc c¸c bªn ký kÕt (bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam). 2.4 C¸c dù ¸n cÇn ®îc lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn. - §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t trong níc, chØ thùc hiÖn khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia vµo mét dù ¸n. - §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, chØ tæ chøc ®Êu thÇu khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ tíng chÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 2.5 §Çu t mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ níc, ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ph¹m vi chi tiÕt mua s¾m, gi¸ trÞ mua s¾m, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ®¬n vÞ mua s¾m theo luËt ng©n s¸ch nhµ níc. III. 1. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Trong ®Êu thÇu x©y dùng cã c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu sau: Tr¬ng Minh T©n 7 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp H×nh thøc ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu réng r·i ChØ ®Þnh thÇu §Êu thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng H×nh1.1: C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trong x©y l¾p 1.1 §Êu thÇu réng r·i §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc th«ng b¸o trªn tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu, trªn trang Web vÒ ®Êu thÇu cña nhµ níc vµ cña Bé, ngµnh ®Þa ph¬ng tèi thiÓu 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ¸p dông trong ®Êu thÇu. 1.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tham dù. Trong trêng hîp thùc tÕ chØ cã Ýt h¬n 5, Bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o chñ dù ¸n tr×nh ng êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ dù ¸n quyÕt ®Þnh danh s¸ch nhµ thÇu tham dù trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña bªn mêi thÇu vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu, song ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ ®óng ®èi tîng. H×nh thøc nµy chØ xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau : - ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña gãi thÇu nhng tèi thiÓu ph¶i cã 3 nhµ thÇu tham gia. - Do nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. - Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 1.3 ChØ ®Þnh thÇu Tr¬ng Minh T©n 8 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông cho c¸c trêng hîp ®Æc biÖt sau ®©y: - Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa, sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ dù ¸n (ngêi ®îc ngêi cã thÈm quyÒn giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n) ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, chñ dù ¸n ph¶i b¸o c¸o ngßi cã thÈm quyÒn vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu, ngßi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn nÕu ph¸t hiÖn viÖc chØ ®Þnh thÇu víi quy ®Þnh ph¶i kÞp thêi xö lý. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 1 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, díi 500 triÖu ®ång víi t nh©n. Khi chØ ®Þnh c¸c gãi thÇu th× ngêi quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trêng hîp thÊy kh«ng cÇn thiÕt chØ ®Þnh thÇu th× tæ chøc ®Êu thÇu theo quy ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc tuú tiÖn chia dù ¸n thµnh nhiÒu gãi thÇu nhá ®Ó chØ ®Þnh thÇu. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n. ViÖc chØ ®Þnh thÇu sÏ do ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã liªn quan, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¬ quan cã liªn quan kh¸c. - PhÇn vèn ng©n s¸ch dµnh cho c¸c dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®îc c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn th× kh«ng cÇn ph¶i ®Êu thÇu, nhng ph¶i cã hîp ®ång cô thÓ vµ giao nép s¶n phÈm theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. Tr¬ng Minh T©n 9 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - Gãi thÇu t vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t th× kh«ng ph¶i ®Êu thÇu, nhng Chñ ®Çu t ph¶i chän nhµ t vÊn phï hîp víi yªu cÇu dù ¸n. Khi chØ ®Þnh thÇu theo néi dung t¹i ®iÓm a,b,c,d ph¶i x¸c ®Þnh râ: + Lý do chØ ®Þnh thÇu. + Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. + Gi¸ trÞ vµ khèi lîng ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm phª duyÖt lµm c¨n cø chØ ®Þnh thÇu (riªng gãi thÇu x©y l¾p ph¶i cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®îc duyÖt). Trong trêng hîp cÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ thiªn tai, dÞch ho¹, sù cè th× chñ dù ¸n cÇn x¸c ®Þnh khèi lîng vµ gi¸ trÞ t¹m tÝnh, sau ®ã ph¶i lËp ®Çy ®ñ hå s¬, dù to¸n ®îc tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh lµm c¬ së cho viÖc thanh quyÕt to¸n. 1.4 Lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ViÖc lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh: Thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng. - KhuyÕn khÝch viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c c«ng tr×nh sau ®©y tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc: + Trô së c¬ quan nhµ níc tõ cÊp huyÖn trë lªn; + C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ thao, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« lín; + C¸c c«ng tr×nh kh¸c cã kiÕn tróc ®Æc thï nh : cÇu vît s«ng, cÇu cã quy m« lín,… - Chi phÝ thi tuyÓn ®îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t cña c«ng tr×nh x©y dùng. - T¸c gi¶ cña ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän, ®îc b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶, ®îc u tiªn thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo khi ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ x©y dùng. Tr¬ng Minh T©n 10 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ph¬ng thøc ¸p dông Cã 3 ph¬ng thøc ¸p dông trong ®Êu thÇu. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu §Êu thÇu mét tói hå s¬ Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh §Êu thÇu hai tói hå s¬ Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt Hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh §Êu thÇu hai giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: Hå s¬ dù thÇu s¬ bé Giai ®o¹n 2: §Ò xuÊt kü thuËt theo mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh cô thÓ H×nh1.2: C¸c ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 2.1 §Êu thÇu mét tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p. 2.2 §Êu thÇu hai tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu sÏ ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. Tr¬ng Minh T©n 11 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp 2.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n thùc hiÖn theo ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: + Giai ®o¹n thø nhÊt: C¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chÝnh thøc chuÈn bÞ vµ nép ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt cña m×nh. + Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®îc hoµn thiÖn bæ sung trªn mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ bá thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng. IV. 1. Hîp ®ång Nguyªn t¾c ký hîp ®ång KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu lµ viÖc lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ cã gi¸ ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt. ViÖc ký kÕt hîp ®ång gi÷a bªn mêi thÇu vµ bªn tróng thÇu lµ b¾t buéc vµ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau: 1,1 Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Trêng hîp luËt ph¸p cha cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ tíng ChÝnh phñ tríc khi ký kÕt hîp ®ång. 1.2 ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cam kÕt gi÷a Bªn mêi thÇu vµ Bªn tróng thÇu 1.3 Néi dung cña hîp ®ång ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chi tiÕt b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong níc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ tíng chÝnh phñ phª duyÖt). Tr¬ng Minh T©n 12 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp 2. Ph¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c lo¹i sau: C¸c lo¹i hîp ®ång Hîp ®ång trän gãi Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ H×nh1.3: C¸c ph­¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång trong x©y dùng 2.1 Hîp ®ång trän gãi Lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh râ rµng vÒ khèi lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nhng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2.2 Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay (EPC) Lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé theo hîp ®ång ®· ký. 2.3 Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ - Ph¹m vi ¸p dông + Nh÷ng gãi thÇu bao gåm nh÷ng phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi lîng hoÆc sè lîng t¹i thêi ®iÓm ®Êu thÇu. + Nh÷ng gãi thÇu cã thêi gian thùc hiÖn Ýt nhÊt trªn 12 th¸ng vµ cã biÕn ®éng vÒ gi¸ ®èi víi 3 yÕu tè chñ yÕu lµ: nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ lao ®éng. - Nguyªn t¾c ¸p dông Tr¬ng Minh T©n 13 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp + Bªn mêi thÇu chØ ®îc ¸p dông ph¬ng thøc hîp ®ång nµy ®èi víi gãi thÇu ®îc phª duyÖt trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. + ChØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng khèi lîng hoÆc sè lîng ph¸t sinh (t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra, ®îc c¸c bªn liªn quan x¸c nhËn vµ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp. Nh÷ng khèi lîng hoÆc sè lîng ph¸t sinh do nhµ thÇu g©y ra th× kh«ng ®îc xem xÐt. + Gi¸ ®iÒu chØnh hîp ®ång kh«ng vît qu¸ tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®· ®îc duyÖt. Gi¸ trÞ ®iÒu chØnh cña toµn bé dù ¸n kh«ng ®îc vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt. - §iÒu kiÖn vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh + Trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn ®îc ®iÒu chØnh gi¸, c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc ®îc ®iÒu chØnh gi¸, giíi h¹n ®iÒu chØnh vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸. Tr¬ng Minh T©n 14 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG III LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kû thuËt X· MÔ Tr× _ HuyÖn Tõ Liªm I. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu - Gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kü thuËt x· MÔ Tr× - HuyÖn Tõ Liªm – Thµnh phè Hµ Néi n»m ë phÝa nam QuËn CÇu GiÊy. - PhÝa B¾c cña dù ¸n gi¸p khu ®« thÞ míi MÔ Tr× h¹, phÝa Nam gi¸p th«n MÔ Tr× thîng, phÝa §«ng gi¸p khu Trung t©m héi nghÞ Quèc gia, phÝa T©y gi¸p khu ®« thÞ míi Mü §×nh – MÔ Tr×. - Th«n MÔ Tr× h¹ n»m trong lu vùc tho¸t níc cña S«ng NhuÖ cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao ®é trung b×nh kho¶ng tõ +5,75 -:6,70m. - Tæng diÖn tÝch cña th«n kho¶ng 18,52 ha, sè hé d©n lµm n«ng nghiÖp vÈn cßn nªn hiÖn nay vÉn cßn tån t¹i mét hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tuy nhiªn mét phÇn ®· chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp tõ n«ng nghiÖp sang c¸c ngµnh kh¸c nh: Dich vô, tiÓu th¬ng… - Sù ph¸t triÓn nhµ cao tÇng ë trong khu vùc ngµy cµng nhiÒu nhng mang tÝnh chÊt tù ph¸t kh«ng tu©n theo quy ho¹ch nªn g©y ra cao ®é san nÒn cao thÊp trong khu vùc dÈn ®Õn viÖc tho¸t níc rÊt khã kh¨n. - Trong c¸c khu vùc d©n c cña th«n MÔ Tr× H¹ ®êng chñ yÕu lµ c¸c ngâ xãm nhá cã c¸c kÕt cÊu ®a d¹ng nh: L¸t g¹ch x©y nghiªng, ®êng bª t«ng, ®êng ®Êt…bÒ réng mÆt ®êng kho¶ng tõ 1,1 -:- 10,28m. HÇu hÕt c¸c ®êng ngâ ngh¸ch nhá hÑp, hÖ thèng tho¸t níc cha cã hoÆc cã nhng ch¾p v¸ cha hoµn chØnh g©y óng lôt thêng xuyªn lµm mÊt vÖ sinh m«i trêng: II. C¬ së c¨n cø , ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu 1. C¬ së c¨n cø : - Khèi lîng: Tr¬ng Minh T©n 15 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp + C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu,b¶ng tiªn lîng mêi thÇu + C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt - VËt liÖu + C¨n cø vµo th«ng b¸o sè 01 /2006/TBVL – LS ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi + C¸c vËt liÖu kh¸c kh«ng cã trong th«ng b¸o ,nhµ thÇu c¨n cø vµo mÆt b»ng gi¸ ca thÞ trêng vµo thêi ®iÓm mua b¸n vËt liÖu vµ c¨n cø vµo hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh - Nh©n c«ng + B¶ng l¬ng A6 + Th«ng t 16 / 2005 / TT – BXD ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng - M¸y thi c«ng + Th«ng t 06 / 2005 / TT – BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng + QuyÕt ®Þnh sè 230 / 2005 / QD – UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ban hµnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn ®ia bµn Thµnh phè Hµ Néi - C¸c c¨n cø kh¸c + §Þnh møc sè 24 / 2005 / Q§ - BXD Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 cña bé trëng Bé x©y dùng + C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ t¹i hiÖn trêng + C¨n cø vµo n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n lùc hiÖn cã, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ kinh nghiÖm thi c«ng cña nhµ thÇu 2. Ph¬ng ph¸p lËp gÝa dù thÇu: 2.1 Ph¬ng ph¸p lËp c¸c kho¶n môc chÝ phÝ - Chi phÝ vËt liÖu: n VL = ∑ (Di . GiVL) . (1 + KiVL) i =1 Trong ®ã: Tr¬ng Minh T©n 16 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp VL: Chi phÝ vËt liÖu (gåm vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô) trong ®¬n gi¸ cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (®ång). Di: Lîng vËt liÖu chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu j quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. GiVL:Gi¸ tÝnh ®Õn hiÖn trêng x©y dùng cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu chÝnh thø i (®ång). KiVL:HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ vËt liÖu phô so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (nÕu cã) - Chi phÝ nh©n c«ng: NC = B i . g i N C . (1+f) Trong ®ã: Bi: Lîng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i theo cÊp bËc b×nh qu©n trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. g i N C : Møc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ngµy c«ng trùc tiÕp x©y dùng b×nh qu©n t¬ng øng víi cÊp bËc quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i. f: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l ¬ng, l¬ng phô … cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ b»ng c«ng thøc: f = f1 + f2 Trong ®ã: + f 1 : Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l ¬ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ® îc tÝnh vµo ®¬n gi¸. + f 2 : Mét sè kho¶n l¬ng phô tÝnh b»ng 12% l¬ng c¬ b¶n vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¶n trùc tiÕp cho ng êi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l ¬ng c¬ b¶n. - Chi phÝ m¸y thi c«ng: Tr¬ng Minh T©n 17 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp n MTC = ∑ (M i . g i M T C ).(1+K i M T C p ) i =1 Trong ®ã: M i : Lîng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. g i M T C : Gi¸ dù to¸n ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i (theo b¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng). K i M T C p : HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. 2.2 Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu §¬n gi¸ dù thÇu do nhµ thÇu lËp dùa trªn biÖn ph¸o thi c«ng thùc tÕ cña nhµ thÇu,c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ cña nhµ thÇu B¶ng 1 : b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶ I Chi phÝ trùc tiÕp n 1 ∑ Chi phÝ vËt liÖu j =1 Qj x Djvl + CLvl VL n 2 ∑ Chi phÝ nh©n c«ng j =1 Qj x Djnc x (1 + K nc ) NC n 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c Tr¬ng Minh T©n ∑ Qj x Djm x (1 + K mtc ) j =1 M 1,5% x (VL+NC+M) 18 TT Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp II iii iV Céng chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T Chi phÝ chung PxT C ®¬n gi¸ x©y dùng T+C Z Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (T+C) x tû lÖ qui ®Þnh TL Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (T+C+TL) G ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng G x TXDGTGT GTGT Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ G + GTGT GBTST Chi phÝ ph©n bæ kh¸c GBTST x tû lÖ qui ®Þnh GPB Trong ®ã : Qj : Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng thø j Djvl , Djnc , Djm : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y dùng thø j K nc : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng (nÕu cã) . K mtc : HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (nÕu cã) . P: §Þnh møc chi phÝ chung (%) TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. G: GÝa trÞ bá thÇu tríc thuÕ. GBTST:Gi¸ trÞ bá thÇu sau thuÕ. CLvl : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã) TXLGTGT : Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. GPB: Chi phÝ ph©n bæ kh¸c III. LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ §Ó phï hîp víi yªu cÇu cña b¸o c¸o thùc tËp em xin phÐp ® îc tr×nh bµy phÇn lËp gi¸ cho h¹ng môc ¸o ® êng thuéc gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ . Tr¬ng Minh T©n 19 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp §Ó lËp gi¸ vÒ h¹ng môc nµy em giíi thiÖu qua vÒ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cña hang môc 1. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt H¹ng môc ¸o ®êng 1.1 Giíi thiÖu vÒ kÕt cÊu ®êng n©ng cÊp : Bao gåm 6 kÕt cÊu cô thÓ nh sau: - KÕt cÊu 1: ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 4 ®Õn cäc P3+1,2m), trõ tuyÕn 2D. + Bª t«ng xi m¨ng #200 ®¸ 1x2, dµy 15cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt (hoÆc trªn mÆt bª t«ng cò). - KÕt cÊu 2:¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 1 ®Õn cäc 4) vµ tuyÕn 2D (tõ cäc 4A ®Õn cäc 2). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm + Nhùa dÝnh thÊm b¸m tiªu chuÈn 1,0kg/m 2. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 15cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 3: KÕt cÊu hoµn tr¶, ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (®o¹n nèi ra tuyÕn ®êng nèi tõ ®êng vµnh ®ai 3 ®Õn ®êng L¸ng Hoµ L¹c), ®o¹n tuyÕn 2D (®o¹n nèi ra ®êng khu ®« thÞ MÔ tr× H¹). + Bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm. + Bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 7cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 25cm, tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm, tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 4: ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc P3+1,2m ®Õn cäc P3+7,2m), ®o¹n tuyÕn 2 (tõ cäc 8+2,5m ®Õn cäc 2A). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 5cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 10cm. + Tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 Tr¬ng Minh T©n 20 Líp KTXD-K43
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan