Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty công trình giao thông 116

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại Công ty công trình giao thông 116
B¸o c¸o thùc tËp Môc lôc CH¦¥NG i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty ctgt 116 I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ C«ng ty II) C¸c ngµnh kinh doanh chÝnh III) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CTGT 116 CH¦¥NG II : C¬ së lÝ luËn vÒ ®Êu thÇu I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu: 1 Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu II. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu 1. Ph¹m vi ¸p dông 2. §èi tîng ¸p dông III. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn. 1. 2. IV. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Ph¬ng thøc ¸p dông Hîp ®ång 1. 2. Nguyªn t¾c ký hîp ®ång Ph¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång CH¦¥NG III : LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 I. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu: II. C¬ së c¨n cø , ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu: 1. C¬ së c¨n cø : 2. Ph¬ng ph¸p lËp gÝa dù thÇu: III. LËp gi¸ dù thÇu cho H¹ng môc ¸o ®êng 1. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt H¹ng môc ¸o ®êng 2.Tæng hîp c¸c ®¬n gi¸ Tr¬ng Minh T©n 1 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG i kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty ctgt 116 I) Nh÷ng th«ng tin chung vÒ C«ng ty. - Tªn giao dÞch : C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 - Thµnh lËp :ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 1972 - §¬n vÞ qu¶n lý : Tæng c«ng ty xdctgt 1 - Trô së chÝnh : Km9 §êng NguyÔn Tr·i ,phêng Thanh Xu©n, quËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi. +Sè Telex(Fax) :84-4-8541 441-8547525 +Sè ®iÖn tho¹i :8.541 441-8.544 280 - §Þa chØ v¨n phßng khu vùc +Sè ®iÖn tho¹i -QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè :Km 18-§ång Mai_Ch¬ng Mü-Hµ T©y :034.8 27354 :611/QD?TCCB-L§ ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 1993 do Bé Giao Th«ng vËn t¶i níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp - GiÊy phÐp kinh doanh :Sè ®¨ng ký kinh doanh 108293 .Ngµy cÊp 03/05/1993, thµnh phè Hµ Néi cÊp - Gi¸m ®èc : Kü s NguyÔn ThÕ Cêng -Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : 488 ngêi Trong ®ã: +§¹i häc : 78 ngêi +Cao ®¼ng : 7 ngêi +Trung cÊp : 27 ngêi +C«ng nh©n kü thuËt : 376 ngêi -Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc Quèc doanh: C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ,ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp ,cã t cachs ph¸p nh©n ®Çy ®ñ,®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n Hµng(kÓ c¶ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµg Ngo¹i Th¬ng ),®îc sö dông dÊu riªng. II) C¸c ngµnh kinh doanh chÝnh: - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng Tr¬ng Minh T©n Tõ n¨m 1972 2 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Tõ n¨m 1972 - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông Tõ n¨m 1980 - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vµ vËt liÖu x©y dùng Tõ n¨m 1972 - Söa ch÷a thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i Tõ n¨m 1972 III) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CTGT 116 C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc,trùc thuéc Tæng c«ng ty XDCT giao th«ng 1. C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1972,tiÒn th©n lµ c«ng ty ®êng 16. XÝ nghiÖp §êng bé 116 vµ ®Õn n¨m 1993 th× c«ng ty ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 C«ng ty hiÖn cã c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn ,hiÖn ®¹i,®¸p øng mäi yªu cÇu thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh trong mäi ®iÒu kiÖn. Trong nh÷ng n¨m qua ,c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ n¨ng cao thiÕt bÞ ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña SXKD ,tõ thiÕt bÞ ®o ®¹c, thÝ nghiÖm, m¸y thi c«ng cã hiÖu suÊt cao, tr¹m trén bª t«ng cã hiÖu suÊt cao 80T/h ®Õn 120T/h Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ c«ng ty ®· tham gia thi c«ng: +§êng B¾c Th¨ng Long –Néi Bµi +Quèc lé 2(Km45-Km50) +Quèc lé 1A(§o¹n Ph¸p V©n- V¨n §iÓn) +Quèc lé 183 +Quèc lé 18(Km530Km60) +Dù ¸n ADB4, ADB7, ADB8, ®êng 19, ®êng 18B t¹i Lµo Víi kinh nghiÖm trªn 30 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, cïng víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao cña tËp thÓ l·nh ®¹o ,tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý ,chuyªn m«n, kü thuËt, n¨ng lùc thiÕt bÞ.C«ng ty lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô ®îc giao, c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng lu«n ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng ,tiÕn ®é vµ mü thuËt, ®îc Chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ cao. Nhê nh÷ng thµnh qu¶ ®ã ,c«ng ty ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng (h¹ng NhÊt ,Nh×, Ba), cê Lu©n lu ®¬n vÞ dÉn ®Çu thi ®ua ngµnh giao th«ng vËn t¶i cña ChÝnh Phñ, cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé giao th«ng vËn t¶i, cê ®¬n vÞ tæ chøc ®êi sèng kh¸ nhÊt cña Côc C«ng t. 3 Tr¬ng Minh T©n Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp Môc tiªu chiÕn lîc: Ph¸t huy truyÒn thãng vµ thµnh tÝch ®¹t ®îc trªn 30 n¨m qua , C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 116 ®ang vµ sÏ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó æn ®Þnh, ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, gãp phÇn ®¾c lùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. s¬ ®å tæ chøc tæng thÓ cña C«ng ty CTGt 116 Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc K.ThuËt 1 (QMR) V¨n phßng P.Gi¸m ®èc Kü thuËt 2 Kü thuËt QL T.bÞ ®éi 161 ®éi 162 C.tr­êng t.c«ng P.Gi¸m ®èc Kinh Doanh P.Gi¸m ®èc ThiÕt bÞ KÕ ho¹ch v.t Tµi chÝnh kt ®éi 164 ®éi 165 ®éi 169 Ghi chó: _ _ _ _ _ ThÓ hiÖn mèi quan hÖ trong hÖ thèng ISO 9001: 2000 _______ ThÓ hiÖn mèi quan hÖ hµnh chÝnh Tr¬ng Minh T©n 4 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG II C¬ së lÝ luËn vÒ ®Êu thÇu I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu: 1 Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu 1.1 Kh¸i niÖm ®Êu thÇu Cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ ®Êu thÇu : - Trªn ph¬ng diÖn cña Chñ ®Çu t : §Êu thÇu lµ mét ph¬ng thøc c¹nh tranh trong x©y dùng nh»m lùa chän ngêi nhËn thÇu (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y l¾p, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ …) ®¸p øng ®îc yªu cÇu kinh tÕ - kü thuËt ®Æt ra cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh . -Trªn ph¬ng diÖn nhµ thÇu: §Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh mµ th«ng qua ®ã nhµ thÇu giµnh c¬ héi nhËn ®îc thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh. -Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý nhµ níc: §Êu thÇu lµ mét ph¬ng thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t mµ th«ng qua ®ã lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu. 1.2 Môc ®Ých cña c«ng t¸c ®Êu thÇu §øng trªn mäi gãc ®é cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ta cã thÓ thÊy c«ng t¸c ®Êu thÇu ®îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o sù c¹nh tranh c«ng khai, lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ thÇu nh»m t¹o c¬ héi nhËn hîp ®ång trªn c¬ së ®¸p øng yªu cÇu cña Chñ ®Çu t trong hå s¬ mêi thÇu. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng môc ®Ých cña c«ng t¸c ®Êu thÇu chÝnh lµ chÊt lîng, gi¸ thµnh, tiÕn ®é x©y l¾p. Trong nç lùc cña m×nh nhµ thÇu lu«n ph¶i chøng tá cho Chñ ®Çu t vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång cña m×nh lµ hiÖu qu¶ h¬n, thùc thi h¬n c¸c nhµ thÇu kh¸c. Th«ng qua c«ng t¸c ®Êu thÇu Chñ ®Çu t sÏ t×m ®îc nhµ thÇu ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu vµ cã gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. 1.3 ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu C«ng t¸c ®Êu thÇu, theo nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia cã uy tÝn vµ thùc tÕ còng ®· chøng minh, nÕu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hÕt søc nghiªm tóc sÏ cã ý nghÜa hÕt søc tÝch cùc kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng chñ thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh Tr¬ng Minh T©n 5 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n, tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nh Chñ ®Çu t , nhµ thÇu, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc…mµ nã cßn ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ®èi tîng hëng lîi kh¸c nh nh÷ng ngêi trùc tiÕp sö dông c«ng tr×nh, d©n c trong vïng cã c«ng tr×nh x©y dùng C«ng t¸c ®Êu thÇu ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c chñ thÓ tham gia : §èi víi Chñ ®Çu t : Lùa chän nhµ thÇu cã n¨ng lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu - vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, tiÕn ®é,…®¶m b¶o chÊt l îng c«ng tr×nh, thêi gian, tiÕt kiÖm vèn ®Çu t vµ lùa chän gi¸ c¶ hîp lý nhÊt, chèng l¹i t×nh tr¹ng ®éc quyÒn vÒ gi¸. - §èi víi nhµ thÇu : §¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c nhµ thÇu. KÝch thÝch c¸c nhµ thÇu c¹nh tranh nhau ®Ó giµnh ®îc c¸c hîp ®ång. Muèn nh vËy c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cac tr×nh ®é, c«ng nghÖ,...®a ra c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng tèt nhÊt ®Ó th¾ng thÇu, lu«n cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, chÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian thi c«ng…®Ó n©ng cao uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. - §èi víi nhµ níc: T¹o c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch x· héi thÝch hîp. Ng¨n chÆn biÓu hiÖn tiªu cùc diÔn ra, tr¸nh ®îc sù thiªn vÞ ®Æc quyÒn ®Æc lîi, mãc ngoÆc riªng víi nhau lµm thÊt tho¸t vèn ®Çu t cña nhµ níc nh ph¬ng thøc giao thÇu tríc ®©y. Th«ng qua ®Êu thÇu t¹o tiÒn ®Ò qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n còng nh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. II. 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu Ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ ®Êu thÇu ®îc ¸p dông ®Ó lùa chän nhµ thÇu cho c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i ViÖt nam, ph¶i ®îc tæ chøc ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn t¹i ViÖt nam. 2. §èi tîng ¸p dông 2.1 C¸c dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ níc bao gåm: Tr¬ng Minh T©n 6 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ®· ®Çu t x©y dùng. - C¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n kÓ c¶ thiÕt bÞ, m¸y mãc kh«ng cÇn l¾p ®Æt vµ s¶n phÈm c«ng nghÖ míi. - C¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n. 2.2 C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång, hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña tæ chøc kinh tÕ nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. 2.3 C¸c dù ¸n sö dông nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu íc ®îc c¸c bªn ký kÕt (bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam). 2.4 C¸c dù ¸n cÇn ®îc lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn. - §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t trong níc, chØ thùc hiÖn khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia vµo mét dù ¸n. - §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, chØ tæ chøc ®Êu thÇu khi cã tõ 2 nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ tíng chÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. 2.5 §Çu t mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ níc, ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ph¹m vi chi tiÕt mua s¾m, gi¸ trÞ mua s¾m, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ®¬n vÞ mua s¾m theo luËt ng©n s¸ch nhµ níc. III. 1. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc thùc hiÖn. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Trong ®Êu thÇu x©y dùng cã c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu sau: Tr¬ng Minh T©n 7 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp H×nh thøc ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu réng r·i ChØ ®Þnh thÇu §Êu thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng H×nh1.1: C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trong x©y l¾p 1.1 §Êu thÇu réng r·i §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc th«ng b¸o trªn tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu, trªn trang Web vÒ ®Êu thÇu cña nhµ níc vµ cña Bé, ngµnh ®Þa ph¬ng tèi thiÓu 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ¸p dông trong ®Êu thÇu. 1.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tham dù. Trong trêng hîp thùc tÕ chØ cã Ýt h¬n 5, Bªn mêi thÇu ph¶i b¸o c¸o chñ dù ¸n tr×nh ng êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ dù ¸n quyÕt ®Þnh danh s¸ch nhµ thÇu tham dù trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña bªn mêi thÇu vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc c¸c nhµ thÇu, song ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ ®óng ®èi tîng. H×nh thøc nµy chØ xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau : - ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña gãi thÇu nhng tèi thiÓu ph¶i cã 3 nhµ thÇu tham gia. - Do nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. - Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 1.3 ChØ ®Þnh thÇu Tr¬ng Minh T©n 8 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông cho c¸c trêng hîp ®Æc biÖt sau ®©y: - Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa, sù cè cÇn kh¾c phôc ngay th× chñ dù ¸n (ngêi ®îc ngêi cã thÈm quyÒn giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n) ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Trong thêi gian 10 ngµy kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu, chñ dù ¸n ph¶i b¸o c¸o ngßi cã thÈm quyÒn vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu, ngßi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn nÕu ph¸t hiÖn viÖc chØ ®Þnh thÇu víi quy ®Þnh ph¶i kÞp thêi xö lý. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Gãi thÇu cã gi¸ trÞ díi 1 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, díi 500 triÖu ®ång víi t nh©n. Khi chØ ®Þnh c¸c gãi thÇu th× ngêi quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trêng hîp thÊy kh«ng cÇn thiÕt chØ ®Þnh thÇu th× tæ chøc ®Êu thÇu theo quy ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc tuú tiÖn chia dù ¸n thµnh nhiÒu gãi thÇu nhá ®Ó chØ ®Þnh thÇu. - Gãi thÇu cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt kh¸c do yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî vèn, do tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, hoÆc do yªu cÇu ®ét xuÊt cña dù ¸n. ViÖc chØ ®Þnh thÇu sÏ do ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã liªn quan, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¬ quan cã liªn quan kh¸c. - PhÇn vèn ng©n s¸ch dµnh cho c¸c dù ¸n cña c¸c c¬ quan sù nghiÖp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n, ®· ®îc c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô thùc hiÖn th× kh«ng cÇn ph¶i ®Êu thÇu, nhng ph¶i cã hîp ®ång cô thÓ vµ giao nép s¶n phÈm theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. Tr¬ng Minh T©n 9 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - Gãi thÇu t vÊn lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t th× kh«ng ph¶i ®Êu thÇu, nhng Chñ ®Çu t ph¶i chän nhµ t vÊn phï hîp víi yªu cÇu dù ¸n. Khi chØ ®Þnh thÇu theo néi dung t¹i ®iÓm a,b,c,d ph¶i x¸c ®Þnh râ: + Lý do chØ ®Þnh thÇu. + Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu. + Gi¸ trÞ vµ khèi lîng ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm phª duyÖt lµm c¨n cø chØ ®Þnh thÇu (riªng gãi thÇu x©y l¾p ph¶i cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®îc duyÖt). Trong trêng hîp cÇn kh¾c phôc ngay hËu qu¶ thiªn tai, dÞch ho¹, sù cè th× chñ dù ¸n cÇn x¸c ®Þnh khèi lîng vµ gi¸ trÞ t¹m tÝnh, sau ®ã ph¶i lËp ®Çy ®ñ hå s¬, dù to¸n ®îc tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh lµm c¬ së cho viÖc thanh quyÕt to¸n. 1.4 Lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ViÖc lùa chän nhµ thÇu thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh: Thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng. - KhuyÕn khÝch viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - C¸c c«ng tr×nh sau ®©y tríc khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng ph¶i thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc: + Trô së c¬ quan nhµ níc tõ cÊp huyÖn trë lªn; + C¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, thÓ thao, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« lín; + C¸c c«ng tr×nh kh¸c cã kiÕn tróc ®Æc thï nh : cÇu vît s«ng, cÇu cã quy m« lín,… - Chi phÝ thi tuyÓn ®îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t cña c«ng tr×nh x©y dùng. - T¸c gi¶ cña ph¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®· ®îc lùa chän, ®îc b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶, ®îc u tiªn thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ tiÕp theo khi ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thiÕt kÕ x©y dùng. Tr¬ng Minh T©n 10 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp - ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ph¬ng thøc ¸p dông Cã 3 ph¬ng thøc ¸p dông trong ®Êu thÇu. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu §Êu thÇu mét tói hå s¬ Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh §Êu thÇu hai tói hå s¬ Hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt Hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh §Êu thÇu hai giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: Hå s¬ dù thÇu s¬ bé Giai ®o¹n 2: §Ò xuÊt kü thuËt theo mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh cô thÓ H×nh1.2: C¸c ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 2.1 §Êu thÇu mét tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p. 2.2 §Êu thÇu hai tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu sÏ ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. Tr¬ng Minh T©n 11 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp 2.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n thùc hiÖn theo ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: + Giai ®o¹n thø nhÊt: C¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chÝnh thøc chuÈn bÞ vµ nép ®Ò xuÊt vÒ mÆt kü thuËt cña m×nh. + Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®îc hoµn thiÖn bæ sung trªn mÆt b»ng kü thuËt chung vµ ®Ò xuÊt ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ bá thÇu ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng. IV. 1. Hîp ®ång Nguyªn t¾c ký hîp ®ång KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu lµ viÖc lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ cã gi¸ ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt. ViÖc ký kÕt hîp ®ång gi÷a bªn mêi thÇu vµ bªn tróng thÇu lµ b¾t buéc vµ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau: 1,1 Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Trêng hîp luËt ph¸p cha cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ tíng ChÝnh phñ tríc khi ký kÕt hîp ®ång. 1.2 ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cam kÕt gi÷a Bªn mêi thÇu vµ Bªn tróng thÇu 1.3 Néi dung cña hîp ®ång ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chi tiÕt b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong níc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ tíng chÝnh phñ phª duyÖt). Tr¬ng Minh T©n 12 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp 2. Ph¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c lo¹i sau: C¸c lo¹i hîp ®ång Hîp ®ång trän gãi Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ H×nh1.3: C¸c ph­¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång trong x©y dùng 2.1 Hîp ®ång trän gãi Lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh râ rµng vÒ khèi lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nhng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2.2 Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay (EPC) Lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé theo hîp ®ång ®· ký. 2.3 Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ - Ph¹m vi ¸p dông + Nh÷ng gãi thÇu bao gåm nh÷ng phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi lîng hoÆc sè lîng t¹i thêi ®iÓm ®Êu thÇu. + Nh÷ng gãi thÇu cã thêi gian thùc hiÖn Ýt nhÊt trªn 12 th¸ng vµ cã biÕn ®éng vÒ gi¸ ®èi víi 3 yÕu tè chñ yÕu lµ: nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ lao ®éng. - Nguyªn t¾c ¸p dông Tr¬ng Minh T©n 13 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp + Bªn mêi thÇu chØ ®îc ¸p dông ph¬ng thøc hîp ®ång nµy ®èi víi gãi thÇu ®îc phª duyÖt trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hoÆc ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. + ChØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng khèi lîng hoÆc sè lîng ph¸t sinh (t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra, ®îc c¸c bªn liªn quan x¸c nhËn vµ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp. Nh÷ng khèi lîng hoÆc sè lîng ph¸t sinh do nhµ thÇu g©y ra th× kh«ng ®îc xem xÐt. + Gi¸ ®iÒu chØnh hîp ®ång kh«ng vît qu¸ tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®· ®îc duyÖt. Gi¸ trÞ ®iÒu chØnh cña toµn bé dù ¸n kh«ng ®îc vît tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt. - §iÒu kiÖn vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh + Trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®iÒu kiÖn ®îc ®iÒu chØnh gi¸, c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc ®îc ®iÒu chØnh gi¸, giíi h¹n ®iÒu chØnh vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸. Tr¬ng Minh T©n 14 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp CH¦¥NG III LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kû thuËt X· MÔ Tr× _ HuyÖn Tõ Liªm I. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu - Gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ thuéc dù ¸n C¶i t¹o n©ng cÊp h¹ tÇng kü thuËt x· MÔ Tr× - HuyÖn Tõ Liªm – Thµnh phè Hµ Néi n»m ë phÝa nam QuËn CÇu GiÊy. - PhÝa B¾c cña dù ¸n gi¸p khu ®« thÞ míi MÔ Tr× h¹, phÝa Nam gi¸p th«n MÔ Tr× thîng, phÝa §«ng gi¸p khu Trung t©m héi nghÞ Quèc gia, phÝa T©y gi¸p khu ®« thÞ míi Mü §×nh – MÔ Tr×. - Th«n MÔ Tr× h¹ n»m trong lu vùc tho¸t níc cña S«ng NhuÖ cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao ®é trung b×nh kho¶ng tõ +5,75 -:6,70m. - Tæng diÖn tÝch cña th«n kho¶ng 18,52 ha, sè hé d©n lµm n«ng nghiÖp vÈn cßn nªn hiÖn nay vÉn cßn tån t¹i mét hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, tuy nhiªn mét phÇn ®· chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp tõ n«ng nghiÖp sang c¸c ngµnh kh¸c nh: Dich vô, tiÓu th¬ng… - Sù ph¸t triÓn nhµ cao tÇng ë trong khu vùc ngµy cµng nhiÒu nhng mang tÝnh chÊt tù ph¸t kh«ng tu©n theo quy ho¹ch nªn g©y ra cao ®é san nÒn cao thÊp trong khu vùc dÈn ®Õn viÖc tho¸t níc rÊt khã kh¨n. - Trong c¸c khu vùc d©n c cña th«n MÔ Tr× H¹ ®êng chñ yÕu lµ c¸c ngâ xãm nhá cã c¸c kÕt cÊu ®a d¹ng nh: L¸t g¹ch x©y nghiªng, ®êng bª t«ng, ®êng ®Êt…bÒ réng mÆt ®êng kho¶ng tõ 1,1 -:- 10,28m. HÇu hÕt c¸c ®êng ngâ ngh¸ch nhá hÑp, hÖ thèng tho¸t níc cha cã hoÆc cã nhng ch¾p v¸ cha hoµn chØnh g©y óng lôt thêng xuyªn lµm mÊt vÖ sinh m«i trêng: II. C¬ së c¨n cø , ph¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu 1. C¬ së c¨n cø : - Khèi lîng: Tr¬ng Minh T©n 15 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp + C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu,b¶ng tiªn lîng mêi thÇu + C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt - VËt liÖu + C¨n cø vµo th«ng b¸o sè 01 /2006/TBVL – LS ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2005 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn ch©n c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi + C¸c vËt liÖu kh¸c kh«ng cã trong th«ng b¸o ,nhµ thÇu c¨n cø vµo mÆt b»ng gi¸ ca thÞ trêng vµo thêi ®iÓm mua b¸n vËt liÖu vµ c¨n cø vµo hãa ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh - Nh©n c«ng + B¶ng l¬ng A6 + Th«ng t 16 / 2005 / TT – BXD ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng - M¸y thi c«ng + Th«ng t 06 / 2005 / TT – BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé x©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng + QuyÕt ®Þnh sè 230 / 2005 / QD – UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ban hµnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trªn ®ia bµn Thµnh phè Hµ Néi - C¸c c¨n cø kh¸c + §Þnh møc sè 24 / 2005 / Q§ - BXD Ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2005 cña bé trëng Bé x©y dùng + C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ t¹i hiÖn trêng + C¨n cø vµo n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n lùc hiÖn cã, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ kinh nghiÖm thi c«ng cña nhµ thÇu 2. Ph¬ng ph¸p lËp gÝa dù thÇu: 2.1 Ph¬ng ph¸p lËp c¸c kho¶n môc chÝ phÝ - Chi phÝ vËt liÖu: n VL = ∑ (Di . GiVL) . (1 + KiVL) i =1 Trong ®ã: Tr¬ng Minh T©n 16 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp VL: Chi phÝ vËt liÖu (gåm vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô) trong ®¬n gi¸ cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (®ång). Di: Lîng vËt liÖu chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu j quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. GiVL:Gi¸ tÝnh ®Õn hiÖn trêng x©y dùng cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu chÝnh thø i (®ång). KiVL:HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ vËt liÖu phô so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (nÕu cã) - Chi phÝ nh©n c«ng: NC = B i . g i N C . (1+f) Trong ®ã: Bi: Lîng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i theo cÊp bËc b×nh qu©n trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. g i N C : Møc ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ngµy c«ng trùc tiÕp x©y dùng b×nh qu©n t¬ng øng víi cÊp bËc quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i. f: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l ¬ng, l¬ng phô … cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ b»ng c«ng thøc: f = f1 + f2 Trong ®ã: + f 1 : Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l ¬ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ® îc tÝnh vµo ®¬n gi¸. + f 2 : Mét sè kho¶n l¬ng phô tÝnh b»ng 12% l¬ng c¬ b¶n vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¶n trùc tiÕp cho ng êi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l ¬ng c¬ b¶n. - Chi phÝ m¸y thi c«ng: Tr¬ng Minh T©n 17 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp n MTC = ∑ (M i . g i M T C ).(1+K i M T C p ) i =1 Trong ®ã: M i : Lîng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. g i M T C : Gi¸ dù to¸n ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i (theo b¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng). K i M T C p : HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. 2.2 Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu §¬n gi¸ dù thÇu do nhµ thÇu lËp dùa trªn biÖn ph¸o thi c«ng thùc tÕ cña nhµ thÇu,c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ cña nhµ thÇu B¶ng 1 : b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶ I Chi phÝ trùc tiÕp n 1 ∑ Chi phÝ vËt liÖu j =1 Qj x Djvl + CLvl VL n 2 ∑ Chi phÝ nh©n c«ng j =1 Qj x Djnc x (1 + K nc ) NC n 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 4 Trùc tiÕp phÝ kh¸c Tr¬ng Minh T©n ∑ Qj x Djm x (1 + K mtc ) j =1 M 1,5% x (VL+NC+M) 18 TT Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp II iii iV Céng chi phÝ trùc tiÕp VL+NC+M+TT T Chi phÝ chung PxT C ®¬n gi¸ x©y dùng T+C Z Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc (T+C) x tû lÖ qui ®Þnh TL Céng ®¬n gi¸ bá thÇu tríc thuÕ (T+C+TL) G ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng G x TXDGTGT GTGT Céng ®¬n gi¸ bá thÇu sau thuÕ G + GTGT GBTST Chi phÝ ph©n bæ kh¸c GBTST x tû lÖ qui ®Þnh GPB Trong ®ã : Qj : Khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng thø j Djvl , Djnc , Djm : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y dùng thø j K nc : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng (nÕu cã) . K mtc : HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (nÕu cã) . P: §Þnh møc chi phÝ chung (%) TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. G: GÝa trÞ bá thÇu tríc thuÕ. GBTST:Gi¸ trÞ bá thÇu sau thuÕ. CLvl : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã) TXLGTGT : Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. GPB: Chi phÝ ph©n bæ kh¸c III. LËp gi¸ dù thÇu gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ §Ó phï hîp víi yªu cÇu cña b¸o c¸o thùc tËp em xin phÐp ® îc tr×nh bµy phÇn lËp gi¸ cho h¹ng môc ¸o ® êng thuéc gãi thÇu sè 2 X©y dùng §êng hÌ _ Th«n MÔ Tr× H¹ . Tr¬ng Minh T©n 19 Líp KTXD-K43 B¸o c¸o thùc tËp §Ó lËp gi¸ vÒ h¹ng môc nµy em giíi thiÖu qua vÒ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cña hang môc 1. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt H¹ng môc ¸o ®êng 1.1 Giíi thiÖu vÒ kÕt cÊu ®êng n©ng cÊp : Bao gåm 6 kÕt cÊu cô thÓ nh sau: - KÕt cÊu 1: ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn vµ ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 4 ®Õn cäc P3+1,2m), trõ tuyÕn 2D. + Bª t«ng xi m¨ng #200 ®¸ 1x2, dµy 15cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt (hoÆc trªn mÆt bª t«ng cò). - KÕt cÊu 2:¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc 1 ®Õn cäc 4) vµ tuyÕn 2D (tõ cäc 4A ®Õn cäc 2). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm + Nhùa dÝnh thÊm b¸m tiªu chuÈn 1,0kg/m 2. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 15cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm. + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 3: KÕt cÊu hoµn tr¶, ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (®o¹n nèi ra tuyÕn ®êng nèi tõ ®êng vµnh ®ai 3 ®Õn ®êng L¸ng Hoµ L¹c), ®o¹n tuyÕn 2D (®o¹n nèi ra ®êng khu ®« thÞ MÔ tr× H¹). + Bª t«ng nhùa h¹t mÞn dµy 5cm. + Bª t«ng nhùa h¹t th« dµy 7cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 25cm, tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 2 dµy 30cm, tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 + C¸t ®en ®Çm chÆt k=0,98 dµy 30cm. - KÕt cÊu 4: ¸p dông cho ®o¹n tuyÕn 1 (tõ cäc P3+1,2m ®Õn cäc P3+7,2m), ®o¹n tuyÕn 2 (tõ cäc 8+2,5m ®Õn cäc 2A). + Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 5cm. + §¸ d¨m cÊp phèi lo¹i 1 dµy 10cm. + Tíi nhùa dÝnh b¸m 1kg/m 2 Tr¬ng Minh T©n 20 Líp KTXD-K43
- Xem thêm -