Tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty tnhh một thành viên diesel sông công

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 595 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH một thành viên DieSel Sông Công
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ kû XXI, níc ta bíc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh vò b·o. ChÝnh v× vËy, ®ßi hái ngêi c¸n bé kü thuËt vµ ngêi kü s C¬ khÝ ph¶i cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao, kiÕn thøc hiÓu biÕt s©u réng c¶ vÒ kü thuËt lÉn thùc tiÔn s¶n xuÊt, cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh víi mäi hoµn c¶nh, gi¶i quyÕt nhanh chãng chÝnh x¸c, hîp lý nh÷ng vÊn ®Ò thêng gÆp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sao cho khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o kh«ng cã khuyÕt tËt, ®¸p øng ®ñ yªu cÇu kü thuËt. MÆt kh¸c, gi¸ thµnh chÕ t¹o s¶n phÈm hîp lý mµ vÉn ®¶m b¶o lµm viÖc tèt, an toµn vµ cã tÝnh thÈm mü cao. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë gi¶ng ®êng trêng §¹i häc lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n vËn dông vµo thùc tiÔn. §Ó cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n vµ vËn dông vµo thùc tÕ, ®ã lµ môc ®Ých cña viÖc thùc tËp t¹i “C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng” thuéc tæng C«ng ty M¸y §éng Lùc vµ M¸y N«ng NghiÖp. Qu¸ tr×nh thùc tËp võa qua ®· mang l¹i cho em ®îc phÇn nµo vÒ c¸ch øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ trong viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ c¸ch vËn hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ trong thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó hoµn thµnh mét chi tiÕt. MÆt kh¸c, em còng hiÓu vµ häc hái ®îc t¸c phong lµm viÖc cña ngêi c¸n bé kü thuËt, c¸ch qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®ãng gãp gióp ®ì vµ hç trî lÉn nhau gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ ngêi lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp trong C«ng ty. Víi thêi gian thùc tËp 8 tuÇn t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c«, chó trong Xëng C¬ KhÝ 1 cïng c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt kh¸c. Nhê ®ã mµ em cã ®îc nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c sau nµy. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng vµ nç lùc nhng do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. VËy em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c c« chó c¸n bé cïng víi thÇy gi¸o híng dÉn ……… ®Ó b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2007 Sinh viªn §µo Duy Träng.(Líp K38ME). Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i NhËn xÐt cña c¸n bé híng dÉn c«ng ty disoco Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i Môc Lôc PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng & Giíi thiÖu vÒ C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng 1. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty DISOCO 2. S¬ ®å tæ chøc C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng PhÇn II: Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cña C«ng ty 1. ThiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña C«ng ty 2. Dông cô c¾t 3. Tæ chøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ kü thuËt PhÇn III: Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng trôc khuûu DS60 PhÇn IV: KÕt luËn Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty Diesel s«ng c«ng 1. Giíi thiÖu vÒ C«ngty Diesel S«ng C«ng. C«ng ty Diesel S«ng C«ng (DISOCO) thµnh lËp ngµy 25/4/1980 theo quyÕt ®Þnh sè 118 CL/CE cña Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim. C«ng ty ®îc trang bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt khÐp kÝn vµ ®ång bé, tõ kh©u t¹o ph«i cho ®Õn gia c«ng c¬ khÝ vµ l¾p r¾p hoµn chØnh ®éng c¬ Diesel. Víi ®éi ngò Kü s vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ C«ng ty DISOCO lµ c¬ së duy nhÊt ë ViÖt Nam s¶n xuÊt ®éng c¬ Diesel cã c«ng suÊt lín (55...80 m· lùc). C«ng ty cßn s¶n xuÊt ®éng c¬ x¨ng cã c«ng suÊt tõ 6 ®Õn 16,5 m· lùc víi s¶n lîng tõ 8.000 ®Õn 10.000 chiÕc/ n¨m. Víi tæng diÖn tÝch nhµ xëng trªn 60.000m2 n»m trong tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 140.500m2 vµ cã nhiÒu thiÕt bÞ ®îc biÖt nh m¸y bóa 10 tÊn, 2 tÊn, m¸y dËp 1.600 tÊn, m¸y §óc ¸p lùc 1.100 tÊn, m¸y phay CNC, m¸y c¾t d©y, hµng n¨m s¶n xuÊt ®îc kho¶ng 4.000 ®Õn 5.000 tÊn vËt liÖu rÌn, 10.000 tÊn vËt ®óc vµ hµng ngh×n tÊn phô tïng c¬ khÝ kh¸c. 2. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty DISOCO. NhiÖm vô cña c«ng ty trong nh÷ng ngµy míi thµnh lËp lµ chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt chi tiÕt cho c¸c lo¹i ®éng c¬ nh: D50, DSC80 vµ mét sè lo¹i ®éng c¬ kh¸c phôc vô cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do t×nh h×nh kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu thay ®æi, c«ng ty ®· chñ ®éng t×m kiÕm mÆt hµng míi ®¸p øng ®îc thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn ®îc n©ng cao. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ: Hµng ®éng c¬ D60, D80, TS130; TS105; D165, D50L,TS50C…. Hµng m¸y thuû: M¸y thuû MTS55, MTS86…Hép sè thuû HS14; HS9; HS22; HS15….. S¶n xuÊt hép sè phôc vô nu«i trång thuû s¶n: GT10, GT15; HD15; DC4; DC4A Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H KTCN Th¸i  Nguyªn Ngoµi ra cßn mét sè mÆt hµng kh¸c phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh xÝch vµ neo tµu biÓn ...... 2. S¬ ®å tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý c«ng ty Diesel s«ng c«ng gi¸m ®èc c«ng ty phßng phßng thiÕt Tb n¨ng KCS KHsx tr¦êng l¦îng x¦ ën g l¾ p r¸ p x¦ ën g c¬ x¦ ën g c¬ kh Ý II x¦ ën g dË p ng ué i x¦ ën g dô ng cô x¦ ën g c¬ kh ÝI Sinh viªn : §µo Duy Träng ®i Ön nghÖ x¦ ën g m¹ nh iÖt lu yÖ n kÕ phßng thÞ - Líp: K38ME phßng kÕ to¸n x¦ ën g rÌ n phßng c«ng phßng nh©n sù x¦ ën g ®ó c phßng phßng b¶o vÖ Trang phßng ®êi sèng x¦ ën g c¸ n phßng phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh x¦ ën g s¶ n xu Êt ph ô phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt phã gi¸m ®èc kü thuËt 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty DISOCO 3.1 Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty. Trong HTQLCL, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc nh sau: LËp chÝnh s¸ch môc tiªu chÊt lîng Cung cÊp nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®Ó duy tr× HTQLCL §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng trong C«ng ty nh»m ®¹t ®îc môc tiªu chÊt lîng. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty Xem xÐt hîp ®ång víi kh¸ch hµng, xem xÐt ®¸nh gi¸ nhµ cung øng §iÒu hµnh ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸, t×m kiÕm vµ kh¶o s¸t thÞ trêng. 3.2 Phã gi¸m ®èc kü thuËt: LËp vµ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch kü thuËt nh»m thùc hiÖn môc tiªu chÊt lîng. Trùc tiÕp chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng c¸c phßng ThiÕt kÕ, C«ng nghÖ, KCS vµ ThiÕt bÞ n¨ng lîng. §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt. 3.3 Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch triÓn khai s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nh»m ®¹t môc tiªu chÊt lîng. §iÒu hµnh, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é. 3.4 Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh: B¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty §êi sèng x· héi. Thi ®ua, khen thëng, kû luËt. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i An toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp 3.5.Phßng thiÕt kÕ: Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm, c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Chñ tr× viÖc chÕ thö s¶n phÈm. ThiÕt lËp kü thuËt cho s¶n phÈm. Cung cÊp b¶n vÏ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm trong C«ng ty KÕt hîp víi c¸c phßng kü thuËt trong C«ng ty lËp kÕ ho¹ch ng¨n ngõa s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Qu¶n lý kho lu tr÷ tµi liÖu kü thuËt cña C«ng ty. 3.6 Phßng c«ng nghÖ: *.NhiÖm vô : ThiÕt lËp qui tr×nh c«ng nghÖ chuÈn bÞ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm c¶ trang bÞ c«ng nghÖ, chØ dÉn nguyªn c«ng, ®Þnh møc vËt t. Qui ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh kiÓm so¸t trang bÞ c«ng nghÖ, dông cô c¾t, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Chñ tr× viÖc ¸p dông c«ng nghÖ míi. KÕt hîp víi c¸c phßng kü thuËt vµ xëng s¶n xuÊt chÕ thö s¶n phÈm míi, ¸p dông c«ng nghÖ míi. Qu¶n lý c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kiÓm so¸t , lu tr÷ ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ theo qui ®Þnh Q§/02-2002. Ho¹ch ®Þnh biÖn ph¸p phßng ngõa sù x¶y ra sai háng s¶n phÈm. *Môc tiªu chÊt lîng cña phßng c«ng nghÖ: - TÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong phßng C«ng nghÖ quyÕt t©m thùc hiÖn tèt hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 mµ C«ng ty ®· ban hµnh. - Tõng thµnh viªn trong ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®îc giao cña c¸ nh©n vµ c«ng viÖc cña ®¬n vÞ. (Ph¶i viÕt thªm) Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn * S¬ ®å tæ chøc cña phßng c«ng nghÖ Trêng §H KTCN Th¸i Kho dông cô qu¶n lý TBCN Kü thuËt gia c«ng c¬ khÝ, l¾p r¸p In giao nhËn tµi liÖu Kü thuËt C¸n-DN Kü thuËt M¹-NL Kü thuËt rÌn Kü thuËt ®óc Phã phßng c«ng nghÖ Tr­ëng phßng 3.7 Phßng KCS: Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ ph¸p lÖnh chÊt lîng hµng ho¸ vµ ph¸p lÖnh ®o lêng cña nhµ níc ban hµnh. KiÓm tra vµ thö nghiÖm nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm ®Çu vµo cña C«ng ty KiÓm tra, kiÓm so¸t b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ThiÕt lËp c¸c híng dÉn kiÓm tra s¶n phÈm ®Æc biÖt dùa trªn qui tr×nh c«ng nghÖ ®· quy ®Þnh. KiÓm so¸t vÒ chÊt lîng c¸c ph¬ng tiÖn ®o lêng trong toµn c«ng ty . KiÓm so¸t vµ lu tr÷ c¸c tµi liÖu, hå s¬ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ dông cô vµ thiÕt bÞ ®o lêng. KÕt hîp víi c¸c phßng kü thuËt vµ xëng s¶n xuÊt chÕ thö s¶n phÈm míi, ¸p dông c«ng nghÖ míi. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn Cïng víi c¸c phßng liªn quan gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng. 3.8 Phßng thiÕt bÞ n¨ng lîng: Qu¶n lý m¹ng líi ph©n phèi khÝ nÐn trong toµn c«ng ty. KiÓm so¸t thiÕt bÞ m¸y mãc, nhµ xëng toµn c«ng ty. ThiÕt kÕ qui tr×nh l¾p ®Æt, vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc. LËp qui tr×nh, híng dÉn kiÓm tra, b¶o dìng thiÕt bÞ m¸y mãc nhµ xëng. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh qu¶n lý vµ chuÈn bÞ kü thuËt ®èi víi c¸c chi tiÕt söa ch÷a, chi tiÕt phô tïng dù phßng cña thiÕt bÞ m¸y mãc. 3.9 Phßng s¶n xuÊt: LËp kÕ ho¹ch chÕ t¹o s¶n phÈm theo tõng thêi kú trong n¨m LËp kÕ ho¹ch triÓn khai s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõng thêi kú. Ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ triÓn khai s¶n xuÊt Qu¶n lý kho vËt t, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh nhËp hµng tõ bªn ngoµi vµo C«ng ty vµ xuÊt vËt t cho s¶n xuÊt. Qu¶n lý , kiÓm so¸t kho b¸n thµnh phÈm , bao gãi vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm. 3.10. Phßng thÞ trêng: Tæ chøc m¹ng líi t×m hiÓu, tiÕp cËn thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng. Mua nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt theo nhu cÇu. Qu¶n lý kho thµnh phÈm cña C«ng ty. KiÓm so¸t, qu¶n lý c«ng t¸c b¸n hµng vµ dÞch vô kü thuËt, b¶o qu¶n s¶n phÈm. Theo dâi thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång mua, b¸n vËt t hay s¶n xuÊt hµng ho¸. Chñ tr× theo dâi, ®o lêng sù tho¶ m·n vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. 3.11. Phßng nh©n sù: X©y dùng néi quy lao ®éng, theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn §µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng vµ xö lý nh÷ng vô viÖc cña ngêi lao ®éng . KÕt hîp víi phßng ®êi sèng ch¨m lo ®Õn søc kháe ngêi lao ®éng. LËp chÕ ®é tiÒn l¬ng, kiÓm so¸t c«ng t¸c tiÒn l¬ng. KiÓm so¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp 3.12. Phßng kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n. LËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo tõng thêi kú. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n. Hç trî c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lîng trong C«ng ty. 3.13. Phßng b¶o vÖ: LËp kÕ ho¹ch, kiÓm tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty, chèng b¹o lùc, tÖ n¹n x· héi. Tæ chøc phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, b·o lôt. * C¸c xëng s¶n xuÊt Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chÊt lîng, tiÕn ®é ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. KiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi ph©n xëng mµ c¸c ho¹t ®éng nµy cã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm cña C«ng ty. PhÇn II Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña C«ng ty Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn S¬ ®å kh¸I qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty diesel s«ng c«ng Nguyªn vËt liÖu RÌn ph«i L¾p r¸p DËp chi tiÕt §óc s¶n phÈm Gia c«ng c¬ khÝ §óc chi tiÕt M¹ nhiÖt luyÖn §óc thÐp Kho thµnh phÈm C¸n thÐp 1.ThiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ : C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, ®îc l¾p ®Æt phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt cña tõng ph©n xëng. *Xëng RÌn: Cã nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt ph«i cho c¸c ph©n xëng kh¸ch, chñ yÕu lµ xëng c¬ khÝ. Ngoµi ra cßn tham gia s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ kh¸c nhau. - ThiÕt bÞ chñ yÕu cña ph©n xëng bao gåm: + C¸c lo¹i m¸y ca: 8G662, 68b72... + C¸c lo¹i m¸y bóa: M212, Mb4134, MA3136,... + C¸c lo¹i m¸y dËp: Mb9534, K9540,... + Lß ®iÖn CIII3-10.10/7M1, lß ph¶n x¹ P582, 5IU314 + HÖ thèng cÇu trôc Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn Trêng §H KTCN Th¸i + HÖ thèng khÝ nÐn + M¸y phun bi, lµm s¹ch: 345M * C¸c thiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®Æc trng cña xëng: +M¸y bóa 10 tÊn: Gia c«ng ®îc trôc khuûu lín nh (D50). +M¸y bóa 2 tÊn: Gia c«ng trôc khuûu nhá, tay biªn lín. +M¸y Ðp1.600T: Gia c«ng c¸c lo¹i Xup¸p, cß mæ, trôc cam, tay biªn, ph«i B¸nh r¨ng v.v... +M¸y bóa nhá: 400-:-1.000 rÌn c¸c chi tiÕt nhá. +ThiÕt bÞ c¾t ph«i tù ®éng ∅80 +Lß nung liªn tôc. * Xëng §óc: Cã nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt ph«i ®óc cho c¸c ph©n xëng kh¸c nhau. + C¸c thiÕt bÞ cña ph©n xëng bao gåm: C¸c lß nung : CHOL- 1,6-251/11,DC-6H1-ITR,.. M¸y trén : Cb-101 M¸y ®Çm : IB-99 M¸y lµm khu«n vµ lµm thao... M¸y lµm s¹ch vµ c¸c dông cô phô HÖ thèng cÇu trôc, ngoµi ra cßn cã c¸c thiÕt bÞ kh¸c n÷a + C¸c thiÕt bÞ vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®Æc trng cña xëng: - Lß 6 tÊn: NÊu gang,thÐp: Dïng ®Ó ®óc c¸c chi tiÕt lín nh th©n ®éng c¬, th©n neo tÇu thuû C«ng nghÖ ®óc ph«i XÐc m¨ng lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay ë níc ta. §óc th©n ®éng c¬, hép sè, Quilat §óc Gang, thÐp trªn m¸y: Khu«n thao trªn m¸y, lµm thao c¸t nhùa, lµm thao b»ng c¸t níc thuû tinh. §óc chÝnh x¸c (§óc khu«n vá máng) ®èi víi c¸c chi tiÕt cÇn chÝnh x¸c cao kh«ng qua gia c«ng C¬ khÝ. §óc ¸p lùc (m¸y 1.000 tÊn):Dïng ®Ó ®óc c¸c chi tiÕt b»ng nh«m. * Xëng c¬ khÝ I: S¬ ®å tæ chøc xëng c¬ khÝ 1 : Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §H KTCN Th¸i  Nguyªn s¬ ®å tæ chøc Q§ P.Q§ Tæ v¨n phßng Mµi 2 Nguéi 3 §C TB, VS, AT, ... Phay 3 TiÖn 4 Mµi 1 Nguéi 2 Phay 2 TiÖn 2 Tæ doa TiÖn 3 Gian ThÐp N Gian ThÐp L Tæ s¬ mi XÐc m¨ng Nguéi 1 Phay 1 TiÖn 1 Gian Gang NhiÖm vô cña xëng chÝnh lµ gia c«ng c¸c chi tiÕt thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm. C¸ch bè trÝ m¸y kÕt hîp theo chñng lo¹i m¸y vµ theo thø tù c¸c nguyªn c«ng. C¸c thiÕt bÞ cña xëng bao gåm: C¸c lo¹i m¸y khoan: 2M55, 2H118, 2H135,... C¸c lo¹i m¸y tiÖn : 16K20, 1H713, 1M63, 1M61Π, 1B140, 1Π365 C¸c lo¹i m¸y phay: 6P82,5K324M,6P13,... C¸c lo¹i m¸y mµi: 3D722,3K12,3K82Y,... Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®Æc trng cña xëng gåm: D©y truyÒn lµm b¹c, d©y truyÒn lµm xÐc m¨ng (m¸y chuyªn dïng) vµ m¸y tiÖn mÐo ®ång thêi. D©y truyÒn gia c«ng B¸nh r¨ng trô... D©y truyÒn gia c«ng trôc khuûu b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. * Xëng c¬ khÝ II: NhiÖm vô chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c chi tiÕt dù phßng cho viÖc thay thÕ söa ch÷a thiÕt bÞ cho toµn c«ng ty. Ngoµi xëng cßn gia c«ng c¸c s¶n phÈm Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn kh¸c nh c¸c lo¹i xi lanh tµu thuû cã ®êng kÝnh lç ®Õn ∅650 ,c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p hép sè HS14, HS15, c¸c lo¹i B¸nh r¨ng tÇng, b¸nh r¨ng r¨ng trong vµ c¸c lo¹i b¸nh r¨ng c«n... Gåm c¸c thiÕt bÞ nh: - M¸y doa 2620B -M¸y xäc r¨ng bao h×nh 5410 -M¸y bµo r¨ng c«n r¨ng th¼ng -M¸y tiÖn v¹n n¨ng 1A64,1A65 -M¸y tiÖn lín 1M63,1M64,1M65.. *Xëng dông cô: Gåm c¸c m¸y chÝnh x¸c ®Ó chÕ t¹o c¸c trang bÞ c«ng nghÖ vµ dông cô cho ph©n xëng: §å g¸, c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, chÕ t¹o mét sè dông cô nh dao tiÖn, doa, khoÐt. ChÕ t¹o tÊt c¶ c¸c lo¹i khu«n mÉu phôc vô ®óc, rÌn. +C¸c thiÕt bÞ: - M¸y phay CNC c¾t d©y, m¸y gia c«ng xung vµ m¸y khoan CNC phôc vô lµm khu«n mÉu -M¸y mµi ren, m¸y mµi quang häc, m¸y doa täa ®é (c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt cña xëng) -M¸y tiÖn hít lng *Xëng dËp nguéi: - Chuyªn gia c«ng c¸c chi tiÕt dËp nguéi vµ t¹o ph«i dËp cho c¸c ph©n xëng c¬ khÝ nh: Thïng nhiªn liÖu ®éng c¬, c¸c lo¹i lß xo, vßng ®Öm vªnh vµ c¸c lo¹i kÐt níc lµm m¸t cho ®éng c¬... Ph©n xëng cã c¸c thiÕt bÞ nh: M¸y dËp song ®éng, m¸y hµn tiÕp xóc, m¸y cuèn lß xo... *Xëng m¹, nhiÖt luyÖn: -NhiÖt luyÖn b»ng c¸c lß ®iÖn, t«i tÇn sè, thÊm C, thÊm N M¹ cr«m xèp hoÆc cr«m thêng, m¹ kÏm, phèt phÝt ho¸, nhuém ®en... *Xëng l¾p r¸p: Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn -L¾p r¸p vµ thö c¸c lo¹i ®éng c¬ vµ c¸c lo¹i hép sè, c¸c s¶n phÈm ®Ó ®ãng gãi. -Xëng ®îc trang bÞ c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ thö vµ kiÓm tra c«ng suÊt ®éng c¬ hiÖn ®¹i cña cña c¸c níc Italia vµ Liªn X«. *Xëng c¬ ®iÖn: Cã nhiÖm vô söa ch÷a ®Þnh k× hay söa ch÷a ®ét xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ trong toµn C«ng ty. 2- c¸c lo¹i Dông cô c¾t chñ yÕu cña c«ng ty: Bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i, chñng lo¹i dông cô c¾t ®îc c«ng ty sö dông trong s¶n xuÊt: *C¸c lo¹i dao gia c«ng r¨ng nh: Dao phay l¨n r¨ng trôc vÝt, Dao phay ®Üa m« ®uyn, Dao phay ngãn, Dao chuèt r¨ng, Dao xäc r¨ng... * C¸c lo¹i dao gia c«ng ren nh: Dao tiÖn ren, ta r« ren, bµn ren, Dao c¸n ren .... * C¸c lo¹i dao gia c«ng lç nh : Mòi khoan, Mòi khoÐt, Mòi doa, Dao tiÖn lç c¸c lo¹i..... *C¸c lo¹i dao tiÖn ®Þnh h×nh nh: Dao tiÖn ®Þnh h×nh (trong vµ ngoµi),Dao phay ®Þnh h×nh, Dao chuèt (then hoa, trô, ®a gi¸c r¨ng...). * C¸c lo¹i dông cô c¾t kh¸c nh: §¸ mµi c¸c lo¹i víi vËt liÖu h¹t mµi rÊt ®a d¹ng nh :C« run tr¾ng, c« run n©u, c¸c bÝt silic, ni t¬ rÝt bo, kim c¬ng... PhÇn lín c¸c lo¹i dông cô c¾t ®îc c«ng ty mua ngoµi thÞ trêng. Sè cßn l¹i nh: C¸c lo¹i dao g¾n m¶nh hîp kim cøng: Gåm c¸c dao tiÖn, dao phay ghÐp m¶nh, mét sè dao khoÐt, Dao doa.... §îc c«ng ty chÕ t¹o theo kÕ ho¹ch tõ c¸c xëng s¶n xuÊt vµ xëng Dông cô. 3-Tæ chøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ kü thuËt : Ph¬ng ph¸p tÝnh kinh tÕ cña c«ng ty: *Chi phÝ ph«i : - Chi phÝ ph«i rÌn = Chi phÝ thÐp c©y + Chi phÝ than + §iÖn + KhÝ nÐn + Chi phÝ m¸y mãc + Dông cô + Chi phi l¬ng. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn - Chi phÝ ph«i ®óc = Chi phÝ vËt liÖu + Chi phÝ than + §iÖn + KhÝ nÐn + Chi phÝ thiÕt bÞ + Dông cô + Chi phÝ l¬ng. *Chi phÝ gia c«ng = Chi phÝ thiÕt bÞ + Dao cô + Chi phÝ ®å g¸ + Chi phÝ nhiÖt luyÖn + Chi phÝ l¬ng . *Gi¸ thµnh s¶n xuÊt = Chi phÝ ph«i + Chi phÝ gia c«ng + Chi phÝ qu¶n lý + Chi phÝ l¾p r¸p. *Gi¸ thµnh s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Lîi nhuËn . PhÇn III lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp i.  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn lËp quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt trôc khuûu ds60. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Nguyªn PhÇn IV: KÕt luËn Trêng §H KTCN Th¸i Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, víi ®éi ngò kü s cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ, c«ng ty DISOCO lu«n ¸p dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng æn ®Þnh vµ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®Çu t thªm nhiÒu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña ITALIA, Thôy Sü, §µi Loan ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. Nhê lµm tèt c«ng t¸c marketing mµ s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b¸n ®îc réng r·i trªn kh¾p thÞ trêng trong níc theo mét m¹ng líi b¸n hµng ®¹i lý ë c¶ ba miÒn B¾c,Trung, Nam vµ mét phÇn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc ngoµi ®îc kh¸ch hµng a chuéng. Trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngoµi nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu hiÖn nay, C«ng ty kh«ng ngõng khai th¸c mäi nguån lùc tiÒm n¨ng hiÖn cã ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô, tÝch cùc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, do vËy gi¸ trÞ doanh thu cña C«ng ty mçi n¨m mét t¨ng. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bÞ søc Ðp c¹nh tranh cña hµng ngo¹i nhËp, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ ®éng c¬ D50,D50L ngµy nay cµng thu hÑp v× viÖc sö dông m¸y kÐo lín trong n«ng nghiÖp cña níc ta hiÖn nay ®ang cã xu híng gi¶m dÇn. §øng tríc thùc tÕ ®ã, l·nh ®¹o C«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm §óc ,rÌn vµ c¸n thÐp x©y dùng, s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng nh xÝch neo, má neo tµu biÓn. Ngoµi ra C«ng ty cßn t×m kiÕm, më réng thÞ trêng ra níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm gãp phÇn mang l¹i doanh thu lín cho C«ng ty. §Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ kh«ng ngõng v¬n lªn, C«ng ty ®· tõng bíc øng dông nh÷ng c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, tiÕn hµnh ®µu t chiÒu s©u, thay thÕ dÇn nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc cò b»ng nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña Ch©u ¢u, tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, c¶i tiÕn n©ng Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Trêng §H KTCN Th¸i Nguyªn cao chÊt lîng qu¶n lý, thùc hiÖn liªn doanh víi níc ngoµi. Nh»m n©ng cao doanh thu cho c«ng ty. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho CBCNV, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng vµ an toµn lao ®éng. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn DieSel S«ng C«ng xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn cña ngµnh c¬ khÝ ViÖt Nam. HiÖn nay c«ng ty DISOCO ®ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001:2000, ®iÒu ®ã sÏ gióp cho c«ng ty cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n trong t¬ng lai. Mét lÇn n÷a xin c¸m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §Æc biÖt c¸c chó trong phßng C«ng nghÖ . Xin chóc cho c«ng ty DISOCO ®¹t nhiÒu thµnh tÝch míi trong s¶n xuÊt kinh doanh. Sinh viªn : §µo Duy Träng - Líp: K38ME Trang 20
- Xem thêm -