Tài liệu Báo cáo thực tập tại trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (tramoc)

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 267 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc)
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc Lêi më ®Çu........................................................................................................... 2 PhÇn I : Thùc tËp chung ....................................................................................3 Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ Trung t©m QL & §H GT ®« thÞ.....................3 1.1 Giíi thiÖu chung .............................................................................................3 1.2 LÜnh vùc ho¹t ®éng cña Trung t©m..................................................................3 1.2.1 Chøc n¨ng.....................................................................................................4 1.2.2 NhiÖm vô......................................................................................................4 1.3 C¸c dù ¸n ®· thùc hiÖn ...................................................................................5 1.4 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc....................................................................................6 1.4.1 S¬ ®å tæ chøc................................................................................................6 1.4.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban.......................................................7 Ch¬ng II: hiÖn tr¹ng VTHKCC ë Hµ Néi 2.1 VÒ h×nh d¹ng vµ c¬ cÊu m¹ng líi tuyÕn..........................................................12 2.2 HiÖn tr¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng...........................................................................14 2.3 HiÖn tr¹ng vÒ ph¬ng tiÖn.................................................................................17 2.4 C«ng t¸c qu¶n lý, vËn hµnh.............................................................................18 2.5 KÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt qua mét sè n¨m..........................18 2.6 VTHKCC b»ng Taxi ë Hµ Néi ......................................................................19 Ch¬ng III: nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc vµ kÕ ho¹ch n¨m 2007............20 PhÇn II: phÇn thùc tËp riªng.............................................................31 KÕt luËn...............................................................................................................36 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay giao th«ng vËn t¶i lµ sîi d©y nèi liÒn c¸c vïng kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lu th«ng hµng ho¸ vµ ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n. Ngoµi ra giao th«ng vËn t¶i cßn thóc ®Èy t¹o ra mèi quan hÖ trong vµ ngoµi níc, më réng trao ®æi th«ng tin, giao lu v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. V× vËy ®ßi hái ngµnh giao th«ng vËn t¶i ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi d©n trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tríc nhu cÇu vËn t¶i ngµy cµng lín nh vËy th× viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®ã, víi chÊt lîng nh thÕ nµo, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n, ®ßi hái nhµ vËn t¶i cã c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp víi yªu cÇu vËn t¶i ®ã. Còng chÝnh tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËn t¶i nãi trªn th× vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i cÇn cã kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n, phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i. Thùc hiÖn ph¬ng ch©m “ lý luËn g¾n víi thùc tiÔn”,” Häc ®i ®«i víi hµnh”, viÖc thùc tËp lµ kh©u quan träng vµ cÇn thiÕt. Th«ng qua thùc tËp ®Ó sinh viªn n¾m ®îc t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp, trªn c¬ së ®ã cñng cè kiÒn thøc ®· häc, bíc ®Çu cã sù liªn hÖ kÕt hîp vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn, t×m hiÓu c¸c nghiÖp vô tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gióp sinh viªn rÌn luyÖn kh¶ n¨ng thùc hµnh chuÈn bÞ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp vµ c«ng t¸c chuyªn m«n trong t¬ng lai NhËn râ viÖc quan träng cña viÖc thùc tËp, v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë Trung t©m ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ, chóng em ®· cã ®iÒu kiÖn cä s¸t víi thùc tÕ, ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng, chuÈn bÞ tèt cho viÖc lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 2 phÇn: PhÇn I: PhÇn thùc tËp chung PhÇn ii : PhÇn thùc tËp thu thËp sè liÖu ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn i PhÇn thùc tËp chung Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ trung t©m ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ thÞ thµnh phè Hµ Néi - Tªn : Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Hµ Néi - ViÕt t¾t : TramOc - Trung t©m ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3527/Q§- UB ngµy 03 th¸ng 09 n¨m 1998 cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. - Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, chÞu sù qu¶n lý nhµ níc cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi. - Trô së cña trung t©m ®Æt t¹i ®Þa chØ: 16 Cao B¸ Qu¸t- QuËn Ba §×nh- Hµ Néi. - Ngµy thµnh lËp: 03 th¸ng 09 n¨m 1998 - Thñ trëng ®¬n vÞ: «ng TrÇn Hïng TuÊn - Chøc vô: Gi¸m ®èc trung t©m - Häc vÞ: Kü s - Tæng sè c¸n bé c«ng chøc : 31 ngêi - Sè nh©n viªn kü thuËt: 21 ngêi - Sè nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh 10 ngêi Ngoµi ra cßn cã 1 chuyªn gia t vÊn vÒ giao th«ng ®« thÞ ngêi §øc lµm viÖc thêng xuyªn t¹i trung t©m 1.2 LÜnh vùc ho¹t ®éng cña Trung t©m Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Thµnh phè vµ Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi giao, cô thÓ: 1.2.1 Chøc n¨ng 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc Së tæ chøc vµ ®iÒu hµnh giao th«ng trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Tæ chøc triÓn khai vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng trªn ®Þa bµn Thµnh phè. 1.2.2 NhiÖm vô - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ biÓu ®å luång tuyÕn VTHKCC theo tõng th¸ng, quý, n¨m; Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c luång tuyÕn, biÓu ®å VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn ®Þa bµn Thµnh phè. - X©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ VTHKCC tr×nh cÊp trªn cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó lµm c¬ së cho Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè thùc hiÖn. - Qu¶n lý hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt VTHKCC b»ng xe buýt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Qu¶n lý nguån vèn trî gi¸ vµ c¸c nguån ng©n s¸ch hç trî cho c¸c lÜnh vùc VTHKCC b»ng xe buýt. - Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè,së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi trong viÖc thùc hiÖn VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ c¸c thµnh phÇn tham gia VTHKCC b»ng xe buýt. - Tæ chøc ®Êu thÇu c¸c tuyÕn xe buýt ®· ®îc Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt. - Híng dÉn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn m¹ng líi tuyÕn theo quy ho¹ch ®· ®îc ®Þnh. - Qu¶n lý Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng Taxi trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt vµ Taxi trªn ®Þa vµn thµnh phè. 1.2.3 QuyÒn h¹n 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - §îc Gi¸m ®èc Së uû quyÒn ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ, nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n tõng tuyÕn víi c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. - C¨n cø vµo nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n chñ tr× phèi hîp víi Phßng Qu¶n lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ C«ng nghiÖp së vµ c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc Së phª duyÖt thay ®æi luång tuyÕn ho¹t ®éng cña xe buýt. - Thùc hiÖn uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Së tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh, quy chÕ trong lÜnh vùc VTHKCC b»ng xe buýt, Taxi do ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n thµnh phè, Bé chuyªn ngµnh vµ Së giao th«ng c«ng chÝnh ban hµnh. 1.3 C¸c dù ¸n ®· thùc hiÖn. C¸c dù ¸n tËp trung vµo môc tiªu ph¸t triÓn VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi : -Dù ¸n vÒ x©y dùng c¬ b¶n: + ThiÕt kÕ x©y dùng b·i ®ç xe buýt tiªu chuÈn cao t¹i Nam Th¨ng Long. + X©y dùng c¬ së h¹ tÇng 5 tuyÕn xe buýt träng ®iÓm. - Dù ¸n x©y dùng tuyÕn xe buýt mÉu kÕt hîp víi chuyªn gia §øc ®ang lµm viÖc t¹i Trung t©m vµ chuyªn gia tæ chøc hç trî ph¸t triÓn §øc ( DED ) tuyÕn buýt sè 32. - Dù ¸n c¶i thiÖn VTHKCC t¹i Hµ Néi ( ASIANTRANS ) do liªn minh Ch©u ¢u (EU ) tµi trî gåm c¸c h¹ng môc: + ThiÕt kÕ x©y dùng xëng b¶o dìng söa ch÷a xe buýt ( 69 B Thuþ Khuª). + Ph¸t hµnh thÎ tõ th«ng minh( Smartcard ) thÝ ®iÓm trªn 2 tuyÕn buýt mÉu. +§µo t¹o chuyÓn giao kiÕn thøc vÒ qu¶n lý dÞch vô VTHKCC. Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù hç trî cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc, sù ®ãng gãp lín lao cña chuyªn gia t vÊn ngêi §øc, sù nhiÖt t×nh vµ ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng chøc Trung t©m, Trung t©m ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vµ kh«ng ngõng t¨ng cêng n¨ng lùc nghiªn cøu vµ qu¶n lý, ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña giao th«ng ®« thÞ nµy cµng cao. Dù ¸n do EC tµi trî Phèi hîp víi héi ngêi mï ViÖt Nam, tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, c¸c ®¬n vÞ vËn hµnh buýt ®¶m bá phôc vô tèt cho ngêi cã ve xe buýt u ®·i. C«ng t¸c thùc hiÖndù ¸n ECOTRANS Trung t©m ®ang triÓn khai thñ tôc b¸o c¸o Së GTCC, Së kÕ ho¹ch ®Çu t tr×nh thµnh phè phª duyÖt dù ¸n; C¨n cø b¶n sè 2126/UB-XD§T cña UBND thanh phè vÒ viÖc ph¸t hµnh thÝ ®iÓm vÐ Smart card trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu giao th«ng ®« thÞ ®ang chuÈn bÞ nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó sím ph¸t hµnh thÝ ®iÓm vµo nh÷ng ngµy quý IV/2006 c¸c h¹ng môc kh¸c do EU tµi trî ®ang ®îc triÓn khai theo tiÕn ®é. 1.4 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña ntrung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Hµ Néi Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ chÞu sù qu¶n lý Nhµ níc cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi 1.4.1 S¬ ®å tæ chøc: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc §éi kiÓm tra gi¸m s¸t Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch Phßng tµi vô, tæ qu¶n lý vÐ 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng VTHKCC 1. 2. HÖ thèng CSHT phôc vô VTHKCC Quan hÖ chØ huy trùc tuyÕn Quan hÖ chØ huy uû quyÒn 3. 4. C¸c dù ¸n ph¸t triÓn VTHKCC &XDCB Quan hÖ kiÓm tra gi¸m s¸t Quan hÖ theo chøc n¨ng Ghi chó : Mèi quan hÖ 1,2,3 cßn cã mèi quan hÖ b¸o c¸o 1.4.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Ban gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc Së giao th«ng c«ng chÝnh Thµnh phè Hµ Néi. Qu¶n lý, ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo ®óng chøc n¨ng. * Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh a- Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu ban Gi¸m ®èc Trung t©m trong c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù, s¾p xÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ qu¶n lý biªn chÕ, quü tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m. Thùc hiÖn c«ng viÖc hµnh chÝnh : Qu¶n lý vµ b¶o vÖ tµi s¶n c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn, c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô kh¸c dïng cho ho¹t ®éng chung cña Trung t©m. b- NhiÖm vô: -Thùc hiÖn mét sè c«ng t¸c nghiÖp vô cñaTrung t©m khi ®îc ban Gi¸m ®èc giao. 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Gióp viÖc ban Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, quy ho¹ch c¸n bé, qu¶n lý hå s¬, n¨ng lùc lµm viÖc cña tõng c¸ nh©n nh»m ph¸t huy cao nhÊt tÝnh hiÖu qu¶ lµm viÖc cña mçi vÞ trÝ ®îc giao. - Gióp viÖc ban Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng chuyªn m«n, nhiÖm vô chÝnh trÞ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh vÒ khen thëng kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Trung t©m. - Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý trong viÖc chÊp hµnh néi quy lµm viÖc cña Trung t©m víi thùc hiÖn ngµy c«ng, giê c«ng, kû luËt lao ®éng. §¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th lu tr÷ qu¶n lý con dÊu c¬ quan, thêng trùc ®iÖn tho¹i, híng dÉn c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi ®Õn c¬ quan lµm viÖc. - Qu¶n lý gi¸m s¸t toµn thÓ c¬ së vËt chÊt tµi s¶n, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm phôc vô cho ho¹t ®éng cña Trung t©m, x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc, mua s¾m söa ch÷a trang thiÕt bÞ vµ b¶o dìng duy tu duy tr× thêng xuyªn phôc vô c«ng t¸c cña Trung t©m. - Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, gi÷ g×n trËt tù an ninh trong khu vùc c¬ quan, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c«ng t¸c t¹p vô. - Bè trÝ ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô l·nh ®¹o Trung t©m vµ c¸c phßng ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. - Tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua hµng th¸ng, quý, n¨m vµ c¸c phong trµo thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ v¨n nghÖ. * Phßng tµi vô: a- Chøc n¨ng: - Theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t vµ híng dÉn toµn bé ho¹t ®éng thu chi vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ cña c¬ quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc Trung t©m vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc vÒ quy ®Þnh tµi chÝnh. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Qu¶n lý sö dông vµ gi¶i ng©n c¸c nguån : SNKT - XDCB - Dù ¸n. b- NhiÖm vô: - LËp dù to¸n thu chi theo th¸ng, quý, n¨m vµ thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n chi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc Trung t©m vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - NhËn tæ chøc mÉu, ®¨ng kÝ lu hµnh vµ qu¶n lý tem vÐ th¸ng, vÐ lît / thÎ vÐ th¸ng xe buýt lµm c¨n cø tÝnh trî gi¸ cho c¸c ®¬n vÞ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt. - NhËn vµ cÊp ph¸t c¸c Ên chØ liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ kiÓm tra toµn bé c¸c chøng tõ thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, kiÓm tra b¸o gi¸ khi mua s¾m tµi s¶n, hµng ho¸. - Qu¶n lý tµi s¶n, hå s¬, tiÒn vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ, c¸c chøng tõ sæ s¸ch cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. - KiÓm tra gi¸m s¸t, lªn ph¬ng ¸n tÝnh to¸n tiÒn trî gi¸ cña Nhµ níc ®èi víi VTHKCC. - Qu¶n lý t¹m øng, quyÕt to¸n nguån vèn ng©n s¸ch vÒ trî gi¸ cho VTHKCC ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - KiÓm tra ho¹t ®éng tµo chÝnh cña c¸c phßng, ®éi vµ híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c phßng, ®éi thùc hiÖn ®óng víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. * Tæ vÐ: a- Chøc n¨ng: - Theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t híng dÉn toµn bé ho¹t ®éng vÐ xe buýt, tham mu Ban Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i vÐ. b- NhiÖm vô: - Tæ chøc in Ên c¸c lo¹i vÐ xe buýt ( Sè lîng vµ chÊt lîng) 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Qu¶n lý ph¸t hµnh trªn toµn m¹ng líi tuyÕn xe buýt, thanh quyÕt to¸n víi c¸c ®¬n vÞ sö dông vÐ. * Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt ®iÒu ®é a- Chøc n¨ng - Gióp viÖc ban l·nh ®¹o Trung t©m trong c«ng t¸c: LËp c¸c kÕ ho¹ch dµi, ng¾n h¹n cho c¸c mÆt ph¸t triÓn cña Trung t©m vµ VTHKCC thµnh phè. - Theo dâi tæng hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt. b- NhiÖm vô. - X©y dùng kÕ ho¹ch VTHKCC b»ng xe buýt hµng n¨m - LËp kÕ ho¹ch luång tuyÕn, biÓu ®å VTHKCC theo tõng giai ®o¹n. - §Ò xuÊt viÖc më tuyÕn vµ t¹m dõng tuyÕn, tÇn suÊt ch¹y xe. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, luång tuyÕn theo tõng chñng lo¹i xe. - LËp vµ theo dâi c¸c hîp ®ång ký víi doanh nghiÖp vÒ lÜnh vùc phôc vô VTHKCC - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕ ho¹ch duy tu söa ch÷a c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKCC hµng n¨m. - Tæng hîp vµ triÓn khai theo dâi c¸c dù ¸n ®Çu t phôc vô VTHKCC - §iÒu hµnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t vµo m¹ng líi tuyÕn theo quy ho¹ch ®· ®Þnh. * Tæ dù ¸n. a- Chøc n¨ng : - Tham mu cho ban Gi¸m ®èc Trung t©m trong viÖc lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t trong vµ ngoµi níc tham gia ®Çu t vµo m¹ng líi VTHKCC vµ h¹ tÇng dÞch vô. b- NhiÖm vô: 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - LËp vµ tr×nh duyÖt c¸c dù ¸n tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi ph¸t triÓn VTHKCC, XDCB. - NhËn vµ triÓn khai c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi níc nh: + C¸c dù ¸n duy tu, duy tr× vµ ®Çu t c¬ së h¹ tÇng xe buýt, xe taxi + LËp quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng, c¸c ®iÓm dõng ®ç xe buýt, xe taxi. + LËp vµ ®iÒu chØnh, më míi c¸c luång tuyÕn xe buýt cho hiÖn t¹i vµ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo * §éi kiÓm tra gi¸m s¸t. a- Chøc n¨ng; - ChÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®ãc trung t©m trong viÖc thanh tra, kiÓm tra, xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Bé GTVT vµ quy chÕ cña ngµnh vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, xe taxi vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKLCC trªn ®Þa bµn thµnh phè. b- NhiÖm vô: - KiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, xe taxi trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi nh: + ChÊt lîng phôc vô hµnh kh¸ch trªn xe buýt, xe taxi. + KiÓm tra luång tuyÕn. + KiÓm tra viÖc gi¸m s¸t sö dông c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt phôc vô VTHKCC b»ng xe buýt, Taxi. - Tham mu cho ban l·nh ®¹o Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh GT§T vÒ viÖc ph¸t triÓn, ®iÒu chØnh luång tuyÕn vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKCC b»ng xe buýt, taxi. - Phèi hîp víi c¸c ®éi thanh tra GTCC vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, taxi khi cã yªu cÇu. 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chương II : hiÖn tr¹ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng ë Hµ Néi KÕt qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt quý IV vµ n¨m 2006 2.1 KÕt qu¶ 2.1.1 Thùc hiÖn quý Iv/2006: 2.1.1.1 – TuyÕn cò B¶ng 2.1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi T T 1 2 3 4 5 6 7 8 ChØ tiªu §¬n vÞ (2) xe TuyÕ n Tæng lît xe vËn Lît chuyÓn Tæng Km xe Km ho¹t ®éng Hµnh kh¸ch vËn HK chuyÓn -Kh¸ch vÐ lît HK -Kh¸ch vÐ th¸ng HK Doanh thu vËn 1000 ® t¶i - Doanh thu vÐ l- 1000 ît ® - Doanh thu vÐ 1000 th¸ng ® Chi phÝ theo 1000 Q§6349;QĐ382 ® 2 bq/hk ®ång bq/lît ®ång 1000 Trî gi¸ ® (1) Sè ph¬ng tiÖn Sè tuyÕn Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 (3) 723 Uớc thực hiện Quý IV/2006 (4) 723 Kế hoạch đặt hàng QĐ3822 (5=4/3) (6) 100,00 723 44 44 100,00 44 44 765.152 756.354 98,85 2.976.302 2.97 16.012.573 15.850.289 98,99 61754452 61.5 80.468.993 15.183.526 65.285.467 79.074.182 15.183.526 63.890.656 98,27 300871690 284. 100,00 60227190 60.3 97,86 240644500 224. 74.623.884 74.035.282 99,21 48.705.269 48.705.269 100,00 193087920 193. 25.918.615 25.330.013 97,73 90457925 90.7 118.877.556 1.477 155.365 44.253.672 128.076.016 1.620 169.333 54.040.734 107,74 109,64 108,99 122,12 455836975 1.515 153.155 172291130 454. 1.59 152. 170. So sánh Dự năm (7) 723 283545845 283. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp bq/hk bq/lît ®ång ®ång 550 57.836 683 71.449 124,27 573 123,54 57.888 2.1.1. 2 TuyÕn x· héi ho¸ B¶ng 2.2 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i vµ th¬ng m¹i §«ng Anh T ChØ tiªu T 1 2 3 4 5 6 7 §¬ n vÞ Kế hoạch So đặt sán hàng h theo hồ sơ thầu (2) (3) (4) (5=4 (6) (1) /3) Sè ph¬ng tiÖn xe 100, 12 12 12 00 Tuy Sè tuyÕn 100, Õn 1 1 00 1 Tæng lît xe Lît 100, vËn chuyÓn 13.248 13248 00 52.560 Tæng Km xe Km 344.44 100, 13665 ho¹t ®éng 8 344448 00 60 Hµnh kh¸ch HK 1.513.2 1.446.2 95,5 55516 vËn chuyÓn 89 88 7 50 -Kh¸ch vÐ lît HK 138.00 168.71 122, 73000 0 5 26 0 -Kh¸ch vÐ HK 1.375.2 1.277.5 92,8 48216 th¸ng 89 73 9 50 Doanh thu 100 945.41 989.41 104, 39541 0® 8 vËn t¶i 8 65 95 - Doanh thu vÐ 100 414.05 506.14 122, 21900 lît 0® 0 5 24 00 - Doanh thu vÐ 100 531.36 483.27 90,9 17641 th¸ng 0® 8 3 5 95 Chi phÝ theo 100 Q§6349;QĐ3 0® 2.414.0 2.414.0 100, 79110 822 05 05 00 16 Kế hoạch đặt hàng QuýIV/ 2006 Uớc thực hiện Quý IV/200 6 Dự kiến So TH năm sánh 2006 (7) 12 1 (8=7/6 ) 100,0 0 100,0 0 52.474 1.364.49 6 4.955.34 9 99,84 632.888 4.322.46 1 3.535.62 3 1.871.66 4 1.663.95 9 86,70 9.459.42 9 119,5 7 99,85 89,26 89,65 89,41 85,46 94,32 13 598 57.1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng 2.3 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty TNHH B¾c Hµ T T 1 2 3 4 5 6 7 ChØ tiªu §¬n vÞ (1) Sè ph¬ng tiÖn Sè tuyÕn Tæng lît xe vËn chuyÓn Tæng Km xe ho¹t ®éng Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn -Kh¸ch vÐ lît -Kh¸ch vÐ th¸ng Doanh thu vËn t¶i - Doanh thu vÐ lît - Doanh thu vÐ th¸ng Chi phÝ theo Q§634 9 (2) xe TuyÕ n Lît Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu (5=4/3) (6) Uớc Kế hoạch thực So đặt hàng hiện Quý sánh QuýIV/2006 IV/2006 Dự kiến So TH năm sán 2006 (3) (4) (7) 58 58 5 5 100,00 5 5 100 72.496 72.496 100,00 251.260 248.093 98,7 1.254.383 1.254.383 100,00 4390192 4.313.128 98,2 5.071.534 4.851.888 95,67 583.556 645.000 4.487.978 4.206.888 93,74 3.566.525 3.641.653 102,11 15268102 11.448.434 74,9 1.833.468 2.045.000 111,54 9467500 1.733.057 8.889.736 1.596.653 92,13 5800602 5.088.831 87,7 8.889.736 100,00 26061846 29.994.387 115 100,00 58 (8=7 58 100 Km HK HK HK 18609800 14.989.429 80,5 110,53 2972500 2.036.283 68,5 15637300 12.953.146 82,8 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® 6.359.603 14 67,1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 8 bq/hk bq/lît Trî gi¸ bq/hk bq/lît ®ång ®ång 1000 ® ®ång ®ång 1.753 122.624 1.832 122.624 104,53 1.400 100,00 103.725 2.001 120.900 142 116 5.323.211 1.050 73.428 5.248.083 98,59 10793744 18.545.953 171 1.082 103,05 580 1.237 213 72.391 98,59 42.958 74.754 174 b¶ng 2.4 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty CP Xe Kh¸ch Hµ Néi T T 1 2 3 4 5 6 ChØ tiªu §¬n vÞ (2) (1) Sè ph- xe ¬ng tiÖn Sè tuyÕn TuyÕ n Tæng lît Lît xe vËn chuyÓn Km Tæng Km xe ho¹t ®éng HK Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn -Kh¸ch HK vÐ lît -Kh¸ch HK vÐ th¸ng 1000 Doanh thu vËn ® t¶i - Doanh 1000 thu vÐ l- ® ît Uớc Kế hoạch thực So đặt hàng hiện Quý sánh QuýIV/2006 IV/2006 (3) (4) (5=4/3) Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu (6) 11 11 22 1 1 100,00 2 1 200, 13.984 13.984 100,00 83.600 37.544 44,9 214.442 214.442 100,00 1236875 575.731 46,5 1.167.285 924.414 79,19 4864750 2.137.614 43,9 264.960 82.684 31,21 825000 197.297 902.325 841.730 93,28 4039750 1.940.317 48,0 1.142.933 565.637 49,49 3991113 1.333.998 33,4 794.880 248.052 31,21 2475000 591.891 100,00 Dự kiến So TH năm sánh 2006 (7) (8=7 11 50,0 15 23,9 23,9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 7 8 - Doanh thu vÐ th¸ng Chi phÝ theo Q§6349 ; bq/hk bq/lît Trî gi¸ bq/hk bq/lît 1000 ® 348.053 317.585 91,25 1516113 1.565.215 1.341 111.929 1.565.215 100,00 7358010 1.693 126,27 1.513 111.929 100,00 88.014 422.281 362 30.197 999.578 1.081 71.480 742.107 48,9 1000 ® ®ång ®ång 1000 ® ®ång ®ång 4.202.267 57,1 1.966 129, 111.929 127, 236,71 3.366.897 2.868.269 85,1 298,90 692 1.342 193, 236,71 40.274 76.398 189, b¶ng 2.5 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi T T 1 2 3 4 5 ChØ tiªu §¬n vÞ (1) Sè ph¬ng tiÖn Sè tuyÕn Tæng lît xe vËn chuyÓn Tæng Km xe ho¹t ®éng Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn -Kh¸ch vÐ lît (2) xe TuyÕ n Lît Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu (5=4/3) (6) Uớc Kế hoạch thực So đặt hàng hiện Quý sánh QuýIV/2006 IV/2006 Dự kiến So TH năm sán 2006 (3) (4) (7) 73 73 4 4 100,00 3 4 75,0 54.464 54.464 100,00 175.760 142.519 81,0 937.038 937.038 100,00 3010755 2.549.144 84,6 4.553.050 964.160 3.824.915 84,01 496.666 51,51 12668900 8.872.399 2060000 1.275.021 70,0 61,8 100,00 73 (8=7 42 57,5 Km HK HK 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 6 7 8 -Kh¸ch vÐ th¸ng Doanh thu vËn t¶i - Doanh thu vÐ lît - Doanh thu vÐ th¸ng Chi phÝ theo Q§634 9 bq/hk bq/lît Trî gi¸ bq/hk bq/lît HK 3.588.890 3.328.249 92,74 10608900 7.597.378 71,6 4.272.824 2.750.805 64,38 10176374 6.749.043 66,3 2.892.480 1.489.998 51,51 6180000 3.825.063 61,8 1.380.344 1.260.807 91,34 3996374 2.923.980 73,1 6.876.172 1.510 126.252 6.876.172 100,00 17970020 18.389.508 102 1.798 119,04 1.418 2.073 146 126.252 100,00 102.242 129.032 126 2.603.347 572 47.799 4.125.367 158,46 7793646 1.079 188,63 615 75.745 158,46 44.343 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® ®ång ®ång 1000 ® ®ång ®ång 11.640.465 149 1.312 213 81.677 184 - C¸c tuyÕn x· héi ho¸ ho¹t ®éng kh«ng ®óng kÕ ho¹ch giao tõ ®Çu n¨m (tuyÕn 45,49,51 ho¹t ®éng tõ ngµy 29/4/2006; tuyÕn 43 ho¹t ®éng ngµy 27/1/2006; tuyÕn 48,53 ho¹t ®éng ngµy 19/4/2006, tuyÕn 52 ho¹t ®éng ngµy 1/10/2006) - Gi¸ nhiªn liÖu t¨ng 2.1.2 Tæng hîp toµn m¹ng VTHKCC n¨m 2006 B¶ng 2.6 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC N¨m 2006 T T 1 2 3 ChØ tiªu §¬n vÞ (2) xe TuyÕ n Tæng lîtxe vËn Lît chuyÓn (1) Sè ph¬ng tiÖn Sè tuyÕn Kế hoạch Uớc thực So đặt hàng hiện Quý sánh QuýIV/2006 IV/2006 Dự năm (3) 877 (4) 877 Kế hoạch đặt hàng và hồ sơ thầu (5=4/3) (6) 100,00 888 (7) 846 58 55 94,83 57 55 941.202 910.546 96,74 3.539.482 3.4 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4 5 6 7 8 Tæng Km xe ho¹t ®éng Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn -Kh¸ch vÐ lît -Kh¸ch vÐ th¸ng Doanh thu vËn t¶i - Doanh thu vÐ lît - Doanh thu vÐ th¸ng Chi phÝ theo Q§6349;QĐ382 2 bq/hk bq/lît Trî gi¸ bq/hk bq/lît Km 19.135.952 18.600.600 97,20 71.758.834 95.171.499 17.569.546 77.601.953 90.121.687 16.576.591 73.545.096 94,69 94,35 94,77 342.566.790 315 66.814.690 64. 275.752.100 251 86.621.932 81.982.795 94,64 316.935.629 306 55.946.129 52.994.464 94,72 213.400.420 205 30.675.803 28.988.331 94,50 103.535.209 101 HK HK HK 1000 ® 1000 ® 1000 ® 1000 ® ®ång ®ång 1000 ® ®ång ®ång 141.263.626 147.821.144 104,64 515.137.867 516 1.484 1.640 110,51 1.504 1.6 150.089 162.343 108,17 145.540 149 54.641.694 574 58.055 65.838.349 731 72.306 120,49 198.202.238 209 127,24 579 663 124,55 55.998 60. So víi n¨m 2005: + S¶n lîng hµnh kh¸ch t¨ng 5,7%(315.719.733/298637.686) + Doanh thu t¨ng 15,6%( 306.935.188.000/265.308.479.000) 2.2 C«ng t¸c qu¶n lý 2.2.1 Luång tuyÕn - Tæng sè tuyÕn cuèi n¨m 2006 : 55 tuyÕn - Tæng chiÒu dµi tuyÕn : 1.053 km - Cù ly b×nh qu©n tuyÕn : 19.1km 2.2.2 Ph¬ng tiÖn §Õn th¸ng 12/2006 xe tham gia kÕ ho¹ch víi m¸c xe – trong ®ã : TT A 70. Ph¬ng tiÖn Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( ®Æt hµng) Søc chøa Sè lîng xe 723 Tæng sè chç 41830 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 1 C 1 2 C Daewoo BS 105 Daewoo BS 090 Daewoo BS 090DL B80 Hµn Quèc Mercedes Mercedes Renault B80- Transico Transico Transico Asia Cosmos Asia Combi Hyundai C«ng ty CPTM vËn t¶i & du lÞch §«ng Anh Transico C«ng ty TNHH B¾c Hµ Daewoo Hyundai C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 80 60 60 80 80 60 80 80 45 30 30 24 24 60 80 60 80 D Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( XHH) Daewoo - Hyundai Transico Céng (A + B +C+D) 80 60 96 101 155 16 61 10 50 19 50 37 13 77 38 15 15 73 28 45 13 13 50 26 24 874 7680 6060 9300 1280 4880 600 4000 1520 2250 1110 390 1848 912 900 900 4940 2240 2700 1040 1040 3520 2080 1440 52230 2.2.3.H¹ tÇng 2.2.3.1Néidung : - Phôc vô më míi tuyÕn xe buýt XHH: 12 tuyÕn - Phôc vô ®iÒu chØnh tuyÕn vµ tæ chøc giao th«ng chung cña Thµnh phè : 2.2.3.2 Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn h¹ tÇng phôc vô më míi tuyÕn XHHvµ ®iÒu chØnh lé tr×nh tuyÕn buýt n¨m 2006.( nguån kinh phÝ kinh tÕ sù nghiÖp) B¶ng 2.7 tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn h¹ tÇng STT Danh môc §¬n vÞ Tæng sè Gi¸ trÞ Trong ®ã Më tuyÕn §iÒu chØnh tuyÕn 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khèi lîng I BiÓn b¸o 1 S¶n xuÊt l¾p ®Æt míi ChiÕc 184 494.749.500 2 Th«ng tin BiÓn 345.674.600 Khèi Gi¸ trÞ lîng 634.407.6 00 392.991.0 136 00 222.046.8 384 00 3 Di chuyÓn ChiÕc 59 32.314.400 0 0 59 4 Thu håi ChiÕc 32 10.119.400 0 32 5 Söa ch÷a kh¸c 76 30.266.300 34 II Pan« 0 214.324.390 1 S¶n xuÊt l¾p ®Æt míi ChiÕc 10 62.880.000 10 2 Th«ng tin ChiÕc 19 135.709.590 13 0 19.369.80 0 152.244.7 90 62.880.00 0 89.364.79 0 6 0 46.344.80 0 3 Di chuyÓn ChiÕc 4 9.901.200 0 0 4 9.901.200 4 Thu håi ChiÕc 2 5.507.100 0 0 2 5.507.100 5 Söa ch÷a kh¸c S¬n v¹ch ®iÓm dõng ®ç S¬n v¹ch ®iÓm dõng ®ç b»ng s¬n dÎo nhiÖt (26 ®iÓm) m2 S¬n v¹ch ®iÓm ®ç ®Çu cuèi b»ng s¬n tæng hîp m2 1 326.500 0 1 326.500 0 20.623.504 0 19.637.10 4 62,9 14.547.104 90,4 6.076.400 76 1.148.072.09 4 III 1 2 913.124.200 854 Tæng I + II + III 62,9 14.547.10 4 5.090.000 806.289.4 94 Khèi lîng 48 470 42 0 Gi¸ trÞ 278.716.6 00 101.758.5 00 123.627.8 00 32.314.40 0 10.119.40 0 10.896.50 0 62.079.60 0 986.400 0 0 14,4 986.400 341.782.6 00 2.2.4.. C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t : §· cã ch¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn, th¸ng – tËp trung kiÓm tra ®ét xuÊt cã träng ®iÓm, ®ã lµ : - Giê më bÕn, ®ãng bÕn trªn 55 tuyÕn - KiÓm tra giê c¸o ®iÓm s¸ng chiÒu - Chñ ®éng lªn kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t kÞp thêi - §· phèi hîp víi c«ng an Thµnh phè rµ so¸t ho¹t ®éng taxi phôc vô APEC 20
- Xem thêm -