Tài liệu Báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải hà nội

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 313 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải hà nội
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc ®Ých: §ît thùc tËp tèt nghiÖp gióp cho sinh viªn cã ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµo thùc tÕ vµ lµm quen víi nh÷ng c«ng viÖc kü thuËt trong lÜnh vùc chuyªn m«n x©y dùng cÇu ®-êng. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho Sinh viªn cñng cè, cËp nhËt vµ bæ xung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn t¹i n¬i thùc tËp, tõ ®ã phôc vô cho thiÕt kÕ luËn ¸n tèt nghiÖp. Tù nhËn xÐt trong qu¸ tr×nh thùc tËp cña b¶n th©n. Trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp võa qua em ®-îc nhµ tr-êng ph©n vÒ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ- Bé GTVT. T¹i ®©y nhãm thùc tËp ®· ®-îc ph©n cho thùc tËp t¹i ViÖn CÇu HÇm vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®· ®-îc c¸c c¸n bé trong viÖn h-íng dÉn rÊt nhiÖt t×nh, tËn tôy kÓ c¶ khi ë trong c«ng ty vµ ngoµi c«ng tr-êng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ®©y em ®· cã nhiÒu c¬ héi ®-îc tiÕp xóc, t×m hiÓu c¸c hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng, c¸c hå s¬ mêi thÇu v.v.. Tõ ®ã ®· tÝch luü ®-îc nhiÒu vÊn ®Ò kü thuËt trong x©y dùng vµ cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé cña ViÖn CÇu HÇm, ®Æc biÖt lµ c¸c b¸c l·nh ®¹o ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho nhãm thùc tËp chóng em ®-îc tham gia t×m hiÓu vµ cã ®-îc ®iÒu kiÖn ®-îc tiÕp xóc víi nh÷ng c«ng viÖc th-c tÕ – nh÷ng c«ng viÖc cña mét kü s- cÇu ®-êng mµ trong qu¸ tr×nh häc tËp ë tr-êng chóng em ch-a cã c¬ héi ®-îc tiÕp xóc vµ t×m hiÓu, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nµy. Em còng xin c¶m ¬n bé m«n CÇu HÇm ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng em cã ®ît thùc tËp quan träng vµ nhiÒu bæ Ých nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn : L : 1 PhÇn I Giíi thiÖu vÒ viÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ giao th«ng vËn t¶I hµ néi 1. Qóa tr×nh thµnh lËp: TiÒn th©n cña ViÖn lµ ViÖn thÝ nghiÖm vËt liÖu, thµnh lËp vµo n¨m 1956 vµ ®Õn n¨m 1996 ®-îc ®æi tªn thµnh ViÖn KHCN GTVT (trong thêi gian tõ 19561996 ViÖn còng ®-îc ®æi thµnh nhiÒu tªn kh¸c). NhiÖm vô khi míi thµnh lËp cña ViÖn trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn lµ thÝ nghiÖm vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng HiÖn nay ViÖn Khoa Häc Vµ C«ng NghÖ GTVT trùc thuéc Bé GTVT lµ c¬ quan nghiªn cøu, triÓn khai khoa häc vµ c«ng nghÖ, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. §éi ngò c¸n bé cña ViÖn ®a phÇn cßn rÊt trÎ,cã tr×nh ®é cao, phÇn lín lµ tiÕn sÜ, th¹c sÜ. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc vµ nh©n viªn lµm viÖc cña ViÖn tÝnh ®Õn hÕt 2005 lµ h¬n 620 ng-êi. 2. N«i dung ho¹t ®éng chÝnh cña ViÖn:  Tham m-u cho Bé GTVT vÒ c¸c vÊn ®Ò thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ GTVT. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ®ét xuÊt ®-îc giao.  Nghiªn cøu khoa häc- Ph¸t triÓn c«ng nghÖ.  §µo t¹o kÜ thuËt nghiÖp vô, thÝ nghiÖm viªn ng¾n h¹n, t- vÊn gi¸m s¸t, tiÕn sÜ chuyªn nghµnh.  TriÓn khai øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c c«ng tr×nh GTVT. 3. Chøc n¨ng,NhiÖm vô chñ yÕu cña ViÖn. Chøc n¨ng chñ yÕu lµ nghiªn cøu khoa häc, vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ.  Nghiªn cøu x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch. Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ GTVT.  X©y dung c¸c dù b¸o, ®Þnh h-íng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong nghµnh GTVT.  Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c kÕt cÊu thÐp, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c thiÕt bÞ dông cô thÝ nghiÖm phôc vô cho nghµnh GTVT.  §iÒu tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng cña c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n x©y dung kÕt cÊu h¹ tËng GTVT. L : 2  Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ c¸c c«ng nghÖ ®· ¸p dông trong dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh quan träng ®· thùc hiÖn cña Bé GTVT.  Nghiªn cøu c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt chuyªn nghµnh giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng vµ ban hµnh c¸c tiªu chuÈn cÊp c¬ së ®èi víi c¸c lÜnh vùc ch-a cã tiªu chuÈn ViÖt Nam hay tiÓu chuÈn nghµnh ®Ó chñ ®Çu t- vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n suÊt tham kh¶o ®-a vµo c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n cô thÓ khi ®-îc bé GTVT cho phÐp  TriÓn khai øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh, vËt liÖu x©y dùng, ®iÖn tö-tin häc, c¬ khÝ GTVT, b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, b¶o vÖ m«i tr-êng, an toµn giao th«ng vµ thÈm ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng  Tæ chøc hîp t¸c ®µo t¹o chuyªn nghµnh nguån nh©n lùc khoa häcvµ c«ng nghÖ giao th«ng vËn t¶i theo nhiÖm vô cña nhµ n-èc hoÆc cña bé giao cho, båi d-ìng n©ng cao nghiÖp vô kü thuËt chuyªn nghµnh giao th«ng vËn t¶i cho thÝ nghiÖm viªn, gi¸m s¸t viªn, c¸n bé qu¶n lÝ dù ¸n.  Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ liªn quan tíi nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc chøc n¨ng cña ViÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Thùc hiªn c¸c dÞch vô khoa häc kü thuËt vµ t- vÊn vÒ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ th¶m ®Þnh, lËp dù ¸n ®Çu t-, gi¸m s¸t chÊt l-îng c«ng tr×nh, ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ së h÷u c«ng nghiÖp trong giao th«ng vËn t¶i.  Tham gia kiÓm ®Þnh, gi¸m ®Þnh, thÝ nghiÖm kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vËt liÖu, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®ang khai th¸c, ®ang thi c«ng hoÆc nghiÖm thu ®-a vµo sö dông theo ph©n c«ng cña Bé tr-ëng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc-kü thuËt trong viÖc b¶o d-ìng, gia cè, phôc håi, söa ch÷a, hoÆc n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng b¶o ®¶m yªu cÇu chÊt l-äng, tham gia kiÓm tra n¨ng lùc, phóc tra sè liÖu cña c¸c phßng thÝ nghiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé GTVT.  Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu l¹i, tè c¸o chèng tham nhòng tiªu cùc theo them quyÒn cña ViÖn. L : 3  Tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lÝ tæ chøc, biªn chÕ, tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp qu¶n lÝ cña Bé.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Bé tr-ëng giao. 4. Mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ dù ¸n ViÖn ®· nghiªn cøu vµ tham gia.  Nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ thi c«ng cÇu d©y v¨ng t¹i ViÖt Nam.  Nghiªn cøu vÒ sa båi vµ c«ng nghÖ míi trong x©y dùng c¶ng biÓn n-íc s©u.  C¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ph¸t triªn GTVT vïng ®ång b»ng s«ng cöu long.  ThiÕt kÕ vµ chÕ t¹o mét s« thiÕt bÞ chuyªn dông phôc vô söa ch÷a, n©ng cÊp cÇu bª t«ng t¹i VN.  Nghiªn cøu c«ng nghÖ míi trong x©y dùng mÆt ®-êng bé vµ ®-ßng s©n bay b»ng bª t«ng cèt thÐp vµ cèt thÐp øng suÊt tr-íc.  Nghiªn cøu øng dông bª t«ng siªu bÒn vµ bª t«ng tù ®Çm trong x©y dùng cÇu BTCT D¦L.  Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ ®óc hÉng trong thi c«ng cÇu d©y v¨ng. C¸c dù ¸n viÖn ®· tham gia :  N©ng cÊp quèc lé 1A-®o¹n HN-Vinh; thµnh phè HCM-CÇn Th¬; HNL¹ng S¬n; t- vÊn gi¸m s¸t thi c«ng.  N©ng cÊp ®-êng 18 tØnh phÝa B¾c, t- vÊn TK, gi¸m s¸t thi c«ng.  N©ng cÊp m¹ng l-íi ®-êng tØnh VN.  CÇu Thanh Tr×: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng t- vÊn TK chi tiÕt vµ gi¸m s¸t thi c«ng.  §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng cÇu CÇn Th¬.  §-êng HCM-t- vÊn g¸m s¸t L : 4 M« h×nh tæ chøc cña ViÖn : VIÖN TR¦ ëNG C¸C PHã VIÖN TR¦ ëNG PH¢N VIÖN PH¢N VIÖN KHOA HäC Kü THUËT GTVT MIÒN KHOA HäC Kü THUËT GTVT MIÒN TRUNG nAM 05 PHßNG QU¶N Lý NGHIÖP Vô 10 PHßNG NGHI£N CøU KHCN - PHßNG QU¶N Lý NCKH & HîP T¸C QUèC TÕ - PHßNG CÇU – HÇM - PHßNG KÕ HO¹CH Vµ QU¶N Lý THIÕT BÞ - PHßNG §-êng bé – s©n bay - PHßNG Tæ CHøC C¸N Bé - phßng ®Þa kü thuËt - PHßNG TµI CHÝNH KÕ TO¸N - phßng khai th¸c ®¸ - chÊt næ - V¡N PHßNG - phßng vËt liÖu x©y dùng - phßng c¶ng - ®-êng thñy - phßng c«ng tr×nh ngÇm 03 phßng thÝ nghiÖm - phßng giao th«ng ®« thÞ - ®-êng s¾t - phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm ®-êng bé I - phßng ®iÖn tö tin häc - phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm ®-êng bé II - phßng c«ng nghÖ kim lo¹i - phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm ®-êng bé iii 08 trung t©m - Trung t©m t- vÊn thiÕt kÕ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ x©y dùng c«ng tr×nh gtvt - Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l-îng c«ng tr×nh gtvt - Trung t©m khoa häc c«ng nghÖ b¶o vÖ c«ng tr×nh vµ ph-¬ng tiÖn gtvt - Trung t©m khoa häc c«ng nghÖ m¸y x©y dùng vµ c¬ khÝ thùc nghiÖm - Trung t©m ®µo t¹o vµ båi d-ìng nghiÖp vô kü thuËt gtvt - Trung t©m khoa häc vµ b¶o vÖ m«t tr-êng trong gtvt - Trung t©m t- vÊn ®Çu t- ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng gtvt - Trung t©m th«ng tin khoa häc kü thuËt giao th«ng vËn t¶i L : 5 Mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh mµ ViÖn khoa häc Giao th«ng tham gia : CÇu Thanh Tr× CÇu CÇn Th¬ ( m« h×nh ) L : 6 5. KÕt qu¶ thùc tËp 1. TuÇn tõ (29/12/08 - 2/1/09) §äc vµ t×m hiÓu vÒ lÞch sö cña viÖn khoa häc c«ng nghÖ GTVT trong ®ã cã Ph©n viÖn chuyªn nghµnh CÇu HÇm lµ n¬i chóng em ®-îc ph©n vÒ thùc tËp. T×m hiÓu mét sè ®å ¸n thiÕt kÕ cÇu dïng c«ng nghÖ ®óc hÉng: a) CÇu CÈm LÖ: CÇu gåm 3 nhÞp liªn tôc, 55+90+55 m, b»ng BTCT D¦L theo c«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng. b) CÇu Yªn LÖnh: CÇu Yªn LÖnh ë ®Þa phËn tØnh H-ng Yªn, cã kÕt cÊu cÇu dÉn lµ dÇm SuperT thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc ®Èy, cÇu chÝnh theo c«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng. KÕt cÊu nhÞp cÇu: 38 + 13x42+50+90,6+5x120+90,6+50+11x42+38. 2. TuÇn tõ (5/1/09 - 9/1/09) 2.1. Bæ sung kiÕn thøc. Qu¸ tr×nh thùc tËp còng ®ång thêi lµ kho¶ng thêi gian ®Ó em «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc cßn thiÕu sãt vÒ c¸c m«n häc liªn quan tr-íc ®©y, qua ®ã cã thÓ n¾m v÷ng h¬n kiÕn thøc vÒ c¸c m«n häc nh- c¬ kÕt cÊu, søc bÒn vËt liÖu, kÕt cÊu bªt«ng… vµ ®ång thêi tham kh¶o thªm c¸c ch-¬ng tr×nh tin häc øng dông quan träng cÇn sö dông nh- AutoCad, EXcel... 2.2. Nghiªn cøu ¶nh h-ëng cña giã ®èi víi c«ng tr×nh cÇu. Tham kh¶o, t×m hiÓu c¸c ®Þnh nghÜa, c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n, c¸c t¸c ®éng do giã ®èi víi c«ng tr×nh cÇu vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng do giã. Do thêi gian h¹n chÕ nªn viÖc t×m hiÓu chØ dõng l¹i ë giíi h¹n n¾m b¾t vµ hiÓu h¬n vÒ viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè t¸c ®éng còng nh- c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÇu. 3. TuÇn tõ (12/1/09 - 16/01/09) 3.1. Häc tËp kinh nghiÖm s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë ViÖn KHCN GTVT, em ®· ®-îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi mét m«i tr-êng lµm viÖc thùc tÕ. Nh÷ng ®iÒu quan s¸t vµ häc hái ®-îc vÒ L : 7 tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc sÏ rÊt cã Ých cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. 3.2. TiÕp tôc ®äc vµ t×m hiÓu vÒ hå s¬ kÜ thuËt mét sè c«ng tr×nh mµ viÖn tham gia x©y dùng vµ söa ch÷a nh- : Dù ¸n cÇu KiÒn ( H¶i Phßng), dùa ¸n cÇu VÜnh Tuy , dù ¸n nót giao th«ng cÇu v-ît V¨n Cao –Hå T©y… 4. TuÇn tõ (2/02/09 - 6/02/09): 4.1. §-îc giao viÕt mét sè chuyªn ®Ò nh»m phôc vô cho viÕt b¸o c¸o thùc tËp còng nh- chuÈn bÞ cho ®ît lµm ®å ¸n s¾p tíi. 4.2.§i thùc tÕ ®Õm l-u l-îng ng-êi qua ®o¹n hÇm dµnh cho ng-êi ®i bé ê ngµ T- Së 5. TuÇn tõ 9/02/09 - 13/02/09): 5.1.TiÕp tôc ®äc, nghiªn cøu tµi liÖu. 5.2. Hoµn thµnh vµ nép chuyªn ®Ò ®· ®-îc giao. 5.3.Tæ chøc ®i thùc tÕ cÇu VÜnh Tuy tham quan m«i tr-êng x©y dùng cÇu ngoµi hiÖn tr-êng, quan s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi. Mét sè h×nh ¶nh chôp ®-îc trong qóa tr×nh tham quan: L : 8 L : 9 L : 10 PHÇN ii : NéI DUNG THùC TËP I.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22TCN 272-05 I.1.T¶i träng vµ c¸c hÖ sè t¶i träng. Néi dung tiªu chuÈn:  T¶i träng:  TÜnh t¶i: Lµ träng l-îng b¶n th©n cña c¸c kÕt cÊu trªn cÇu nh-: kÕt cÊu th-îng bé(dÇm, líp phñ, lan can, gê ch¾n…), kÕt cÊu h¹ bé(mè,trô).  Ho¹t t¶i « t« HL-93, gåm tæ hîp cña: -Xe t¶i thiÕt kÕ kÕt hîp víi t¶i träng lµn hoÆc -Xe hai trôc thiÕt kÕ víi t¶i träng lµn. Trong ®ã:  Xe t¶i thiÕt kÕ: 35 k N 145 k N 145 k N 4300 mm 4300 mm tíi 900mm mmm 600 mm nãi chung 300mm mót thõa cña mÆt cÇu Lµn thiÕt kÕ 3600 mm  Xe hai trôc : gåm mét cÆp trôc 110.000N c¸ch nhau 1200mm. Cù ly chiÒu ngang cña c¸c b¸nh xe lÊy b»ng 1800mm.  T¶i träng lµn : gåm t¶i träng 9,3kN/m ph©n bè ®Òu theo chiÒu däc. Theo chiÒu ngang cÇu ®-îc gi¶ thiÕt lµ ph©n bè ®Òu trªn chiÒu réng 3000mm. øng lùc cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ kh«ng xÐt lùc xung kÝch.  T¶i träng ng-êi. L : 11 T¶i träng ng-êi trªn cÇu « t« (cã lÒ ®-êng dµnh cho ng-êi ®i bé réng h¬n 600mm) b»ng 3x10-3 Mpa. §èi víi cÇu chØ dµnh cho ng-êi ®i bé hoÆc ®i xe ®¹p, ph¶i thiÕt kÕ t¶i träng ng-êi b»ng 4,1x10-3Mpa. Kh«ng tÝnh hÖ sè xung kÝch cho t¶i träng ng-êi ®i.  Lùc xung kÝch. HÖ sè ¸p dông cho t¶i träng t¸c dông tÜnh ®-îc lÊy b»ng: (1 + IM/100) Lùc xung kÝch kh«ng ®-îc ¸p dông cho t¶i träng bé hµnh hoÆc t¶i träng lµn thiÕt kÕ. B¶ng - Lùc xung kÝch IM CÊu kiÖn IM Mèi nèi b¶n mÆt cÇu 75% TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái vµ gißn 15% TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c 25%  Lùc ly t©m. Lµ mét lùc n»m ngang theo h-íng ngang cÇu ®Æt c¸ch mÆt ®-êng xe ch¹y 1,8m. 4 v2 CE     Pi 3 gR Trong ®ã: v- tèc ®é thiÕt kÕ ®-êng «t« (m/s) g- gia tèc träng tr-êng (=9,8m/s2) R- b¸n kÝnh cong cña lµn xe (m)  Lùc h·m xe BR. Lùc h·m lÊy b»ng 25% träng l-îng c¸c trôc xe t¶i hoÆc xe ®Æc biÖt ®Æt trªn tÊt c¶ c¸c lµn xe ch¹y cïng h-íng. Lùc h·m n»m ngang theo ph-¬ng däc cÇu, c¸ch mÆt cÇu 1,8m.  Lùc va x« cña tµu thuyÒn CV L : 12 Lùc va ®©m th¼ng tÇu vµo trô tÝnh theo c«ng thøc: Ps  1, 2 105  v  DWT Trong ®ã: Ps- Lùc va tÇu tÝnh b»ng N DWT- träng t¶i cña tµu tÝnh b»ng tÊn. v- vËn tèc va tÇu(m/s)  T¶i träng giã Bao gåm: - Giã t¸c dông lªn kÕt cÊu WS, giã t¸c dông lªn ho¹t t¶i WL theo ph-¬ng däc vµ ngang cÇu. - Giã t¸c dông th¼ng ®øng WV  X¸c ®Þnh tèc ®é giã thiÕt kÕ v(m/s) V = VB.S (3.8.1.1-1). Trong ®ã : VB - Tèc ®é giã giËt c¬ b¶n trong 3 gi©y víi chu kú xuÊt hiÖn 100 n¨m thÝch hîp víi vïng tÝnh giã cã ®Æt cÇu ®ang nghiªn cøu, nh- quy ®Þnh trong b¶ng 3.8.1.1- 1. S – HÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi khu ®Êt chÞu giã vµ ®é cao mÆt cÇu.  Giã t¸c dông lªn kÕt cÊu. Theo ph-¬ng ngang cÇu: PD = 0,0006.V2.At.Cd  1,8At (KN) (3.8.1.2.1-1). Trong ®ã: v – tèc ®é giã thiÕt kÕ (m/s) At – diÖn tÝch cña kÕt cÊu hay cÊu kiÖn ph¶i tÝnh t¶i träng giã ngang (m2) Cd – hÖ sè c¶n Theo ph-¬ng däc cÇu: T-¬ng tù nh- ph-¬ng ngang, tuy nhiªn víi kÕt cÊu ®Æc cho phÐp lÊy t¶i träng däc b»ng 25% t¶i träng ngang cÇu.  T¶i träng giã ®øng WV T¶i träng giã th¼ng ®øng Pv t¸c dông vµo träng t©m cña tiÕt diÖn tÝnh theo c«ng thøc Pv = 0,00045V2Av L : 13 Trong ®ã: Av – diÖn tÝch ph¼ng cña mÆt cÇu hay bé phËn dïng ®Ó tÝnh t¶i träng giã th¼ng ®øng (m2). ChØ tÝnh t¶i träng giã th¼ng ®øng trong c¸c tr¹ng th¸i giãi h¹n kh«ng cã giã t¸c dông lªn xe cé, vµ chØ khi h-íng giã vu«ng gãc víi tim cÇu. Lùc giã nµy t¸c dông cïng víi lùc giã ngang.  Giã t¸c dông lªn ho¹t t¶i WL Theo ph-¬ng ngang cÇu: Giã t¸c dông lªn ho¹t t¶i lµ t¶i träng r¶i ®Òu cã c-êng ®é 1,5 kN/m, ®Æt c¸ch mÆt ®-êng xe ch¹y 1,8 m. Theo ph-¬ng däc cÇu: Giã t¸c dông lªn ho¹t t¶i coi nh- mét t¶i träng r¶i ®Òu cã c-êng ®é 0,75 kN/m, ®Æt c¸ch mÆt ®-êng xe ch¹y 1,8 m.  Ngoµi ra cßn xÐt ®Õn ¸p lùc ®Êt, ¸p lùc n-íc, ®éng ®Êt. C¸c c«ng thøc tÝnh to¸n ¸p lùc ®Êt : EH   .H 2 2 .K .B - C«ng thøc tÝnh ¸p lùc ®Êt tÜnh : Trong ®ã : +) K = Ka (hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng ) nÕu lµ t-êng ch¾n c«ng xon. +) K = KO (hÖ sè ¸p lùc ®Êt tÜnh ) nÕu lµ t-êng ch¾n träng lùc. - C«ng thøc tÝnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt : KO  1 sin  +) TÝnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt tÜnh KO +) TÝnh hÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng Ka sin 2 (q +  ) Ka  r . sin 2 q . sin( q   )  sin( +  ). sin(   )  r  1 +  sin(q   ). sin(q +  )   Trong ®ã: +)  : Gãc ma s¸t gi÷a ®Êt ®¾p vµ t-êng :   240 +)  : Gãc gi÷a ph-¬ng ®Êt ®¾p víi ph-¬ng ngang :   20 L : 14 2 +) q : Gãcgi÷a ph-¬ng ®Êt ®¾p víi ph-¬ng th¼ng ®øng : q  900 +)  : Gãc néi ma s¸t cña ®Êt ®¾p :   350 +)  : Gãc néi ma s¸t cña ®Êt ®¾p nhá nhÊt :   300 +)  : Gãc néi ma s¸t cña ®Êt ®¾p lín nhÊt :   40o - C«ng thøc tÝnh ¸p lùc ®Êt do ho¹t t¶i sau mè : LS  K a .heq . .H .B Trong ®ã : +) H : ChiÒu cao t-êng ch¾n chÞu ¸p lùc ®Êt. +) B : BÒ réng t-êng ch¾n chÞu ¸p lùc ®Êt. +) K : HÖ sè ¸p lùc ®Êt chñ ®éng. +)  : Träng l-îng riªng cña ®Êt. +) heq : ChiÒu cao líp ®Êt t-¬ng ®-¬ng cña ho¹t t¶i . - ChiÒu cao líp ®Êt t-¬ng ®-¬ng cña ho¹t t¶i x¸c ®Þnh theo chiÒu cao t-êng ch¾n : ChiÒu cao t-êng ch¾n ChiÒu cao líp ®Êt t-¬ng H (mm) ®-¬ng heq (mm)  1500 1700 1500  3000 1200 3000  6000 760  9000 610  C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n vµ tæ hîp t¶i träng. Kh¸i niÖm: Tr¹ng th¸i giíi h¹n lµ tr¹ng th¸i (møc ®é) cña kÕt cÊu ®-îc ®-a ra ®Ó so s¸nh khi v-ît qua nã th× kÕt cÊu ®-îc coi lµ h- háng, kh«ng cßn tho¶ m·n yªu cÇu thiÕt kÕ. Cã thÓ ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh cÇu theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau tõ ®ã h×nh thµnh nhiÒu tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c nhau: L : 15 + Nhãm c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ c-êng ®é chÞu lùc: Khi x¶y ra chóng kÕt cÊu cÇu kh«ng cßn kh¶ n¨ng chÞu c¸c t¸c dông lùc n÷a nh- ®øt gÉy, ch¶y dÎo vËt liÖu, mÊt æn ®Þnh… + Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n ®Æc biÖt: Khi x¶y ra chóng th× kÕt cÊu kh«ng cßn kh¶ n¨ng chèng l¹i c¸c t¸c ®éng ®Æc biÖt nh- ®éng ®Êt, va x« cña tµu bÌ, va ch¹m cña xe cé… + Nhãm c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ sö dông: Khi v-ît qua chóng th× kÕt cÊu kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c b×nh th-êng nh- ®é vâng qu¸ lín, vÕt nøt qu¸ lín, rung ®éng qu¸ lín… + Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n mái: XÐt kh¶ n¨ng chÞu t¸c t¸c ®éng cña t¶i träng lÆp, trïng phôc. KÕt cÊu hay bé phËn kÕt cÊu cã thÓ chÞu t¸c ®éng cña mét t¶i träng hay nhiÒu t¶i träng mét c¸ch ®ång thêi cã thÓ dÉn ®Õn c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n. TËp hîp cña c¸c t¶i träng t¸c ®éng ®ång thêi cã thÓ g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu gäi lµ Tæ hîp t¶i träng. Tiªu chuÈn TCN-272-01 yªu cÇu xÐt c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n cïng víi c¸c tæ hîp t¶i träng t-¬ng øng d-íi ®©y: Tr¹ng th¸i Môc ®Ých kiÓm tra T¶i träng ®-îc xÐt C-êng ®é Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu d-íi t¸c Xe vµ ng-êi, kh«ng I dông cña t¶i träng th¼ng ®øng cã giã C-êng ®é Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu d-íi t¸c Giã cã tèc ®é lín II dông cña t¶i träng ngang h¬n 25m/s C-êng ®é Kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu d-íi t¸c Xe vµ ng-êi b×nh III dông ®ång thêi cña t¶i träng th¼ng th-êng kÕt hîp víi ®øng vµ ngang giã cã vËn tèc giíi h¹n 25m/s §Æc Kh¶ n¨ng chôi lùc cña kÕt cÊu do c¸c §éng ®Êt, va x« tµu biÖt t¸c ®éng ®Æc biÖt bÌ hoÆc va ch¹m do xe cé L : 16 Sö dông Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu khai TÊt c¶ c¸c t¶i träng th¸c b×nh th-êng cña c«ng tr×nh nh- cã thÓ vµ giã cã vËn kh«ng xuÊt hiÖn ®é vâng, vÕt nøt hay tèc 25m/s dao ®éng qu¸ lín Mái Kh¶ n¨ng ph¸ ho¹i mái vµ ®øt gÉy ®ét T¶i träng xe th¼ng ngét ®øng  HÖ sè t¶i träng. Kh¸i niÖm: Mét lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh cã thÓ biÓu thÞ nhiÒu gi¸ trÞ kh¸c nhau. VÝ dô nh- t¸c ®éng cña giã víi c¸c vËn tèc kh¸c nhau g©y ra c¸c t¸c ®éng víi møc ®é rÊt kh¸c nhau ®èi víi c«ng tr×nh hoÆc do nh÷ng sai sãt thi c«ng cã thÓ lµm sai lÖch träng l-îng b¶n th©n cña kÕt cÊu. V× nh÷ng lý do nªu trªn, trong Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-a vµo hÖ sè t¶i träng ®-îc ®Þnh nghÜa nh- sau: HÖ sè t¶i träng: HÖ sè xÐt ®Õn chñ yÕu lµ sù biÕn thiªn cña c¸c t¶i träng, sù thiÕu chÝnh x¸c trong ph©n tÝch vµ x¸c suÊt x¶y ra cïng mét lóc cña c¸c t¶i träng kh¸c nhau, nh-ng còng liªn hÖ ®Õn nh÷ng thèng kª vÒ søc kh¸ng trong qu¸ tr×nh hiÖu chØnh. HÖ sè t¶i träng cho c¸c t¶i träng kh¸c nhau bao gåm trong mét tæ hîp t¶i träng thiÕt kÕ ®-îc lÊy nh- quy ®Þnh trong B¶ng 1-1. Mäi tËp hîp con tho¶ ®¸ng cña c¸c tæ hîp t¶i träng ph¶i ®-îc nghiªn cøu. B¶ng 1-1- HÖ sè t¶i träng Tr¹ng th¸i giíi h¹n L DC DD DW EH EV ES LL IM CE BR PL LS EL WA WS WL FR TU CR SH Cïng mét lóc chØ dïng mét trong c¸c t¶i träng TG SE eq ct cv C-êng ®é I n 1,75 1,00 - - 1,00 0,5/1.20 TG SE - - - C-êng ®é II n - 1,00 1,40 - 1,00 0,5/1.20 TG SE - - - : 17 C-êng ®é III n 1,35 1,00 0.4 §Æc biÖt n 0,50 1,00 - 1.0 1,00 1,00 - 0,75 - Sö dông Mái chØ cã LL, IM & CE 1,00 1,00 0,5/1.20 - 1,00 - 0,30 1,00 1,00 1,0/1,20 - - - - TG SE - - TG SE - - - - - 1,00 1,00 - - - - - - 1,00 - Chó thÝch: + Gi¸ trÞ lín h¬n víi hÖ sè t¶i träng cña UT, CR, SH ®Ó tÝnh ®Õn biÕn d¹ng, gi¸ trÞ nhá h¬n ®Ó tÝnh c¸ hiÖu øng kh¸c. + HÖ sè t¶i träng ®èi víi lón ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c ®å ¸n + HÖ sè t¶i träng ®èi víi Gra®ien nhiÖt ®-îc lÊy nh- sau: 1. B»ng 0 t¹i TTGH c-êng ®é vµ ®Æc biÖt. 2. B»ng 1 t¹i TTGH sö dông khi kh«ng cã ho¹t t¶i 3. B»ng 0,5 t¹i TTGH sö dôngkhi cã ho¹t t¶i. - HÖ sè t¶i träng dïng cho c¸c t¶i träng th-êng xuyªn HÖ sè t¶i träng Lín nhÊt Lo¹i t¶i träng DC: CÊu kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ phô DD: kÐo xuèng (xÐt ma s¸t ©m) DW: Líp phñ mÆt cÇu vµ c¸c tiÖn Ých EH: ¸p lùc ngang cña ®Êt  Chñ ®éng  NghØ EL: C¸c øng suÊt l¾p r¸p bÞ h·m EV: ¸p lùc ®Êt th¼ng ®øng  æn ®Þnh tæng thÓ  KÕt cÊu t-êng ch¾n  KÕt cÊu vïi cøng  Khung cøng  KÕt cÊu vïi mÒm kh¸c víi cèng hép thÐp  Cèng hép thÐp mÒm L : 18 1,25 1,80 1,50 Nhá nhÊt 0,90 0,45 0,65 1,50 1,35 0,90 0,90 1,00 1,00 1,35 1,35 1,30 1,35 1,95 1,50 N/A 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 ES: T¶i träng ®Êt chÊt thªm 1,50 0,75 g) HÖ sèlµn Sè lµn chÊt HÖ sè lµn t¶i (m) 1 1,20 2 1,00 3 0,85 >3 0,65 - NÕu trªn cÇu ®ång thêi cã mét sè lµn xe th× ph¶i nh©n víi hÖ sè lµn xe ®Ó xÐt ®Õn x¸c suÊt x¶y ra hiÖu øng cùc ®¹i. B¶ng hÖ sè lµn: - Nguyªn t¾c xÕp xe: + Theo ph-¬ng däc cÇu: chØ ®-îc ®Æt mét xe t¶i hoÆc tan®em trªn mçi lµn, trõ tr-êng hîp tÝnh m«men ©m t¹i gèi cña dÇm liªn tôc ®-îc phÐp xÕp xe trªn hai nhÞp l©n cËn. T¶i träng lµn xÕp theo ®-êng ¶nh h-ëng, tÜnh t¶i xÕp toµn cÇu. + Theo ph-êng ngang cÇu: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc xe lµ 1,8m. Mçi lµn xe xÕp tèi ®a 1xe, vÞ trÝ ®Æt t¶i träng xe chän t¹i vÞ trÝ g©y ra hiÖu øng t¶i lín nhÊt, khi ®Æt t¶i ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bè ngang trôc b¸nh xe ph¶i c¸ch mÐp lµn tèi thiÓu 0,6m. h) HÖ sè xung kÝch HÖ sè xung kÝch ®-îc lÊy theo b¶ng sau: CÊu kiÖn Mèi nèi b¶n mÆt cÇu TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái vµ gißn TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c IM 75% 15% 25% C¸c ký hiÖu chñ yÕu: T¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng th-êng xuyªn: bao gåm: DC = T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ phô phi kÕt cÊu L DD = T¶i träng kÐo xuèng (xÐt hiÖn t-¬ng ma s¸t ©m) : 19 DW = T¶i träng b¶n th©n cña líp phñ mÆt cÇu vµ c¸c tiÖn Ých c«ng céng EH = T¶i träng ¸p lùc ®Êt n»m ngang. EL = C¸c hiÖu øng tÝch luü do ph-¬ng ph¸p thi c«ng. ES = T¶i träng ®Êt chÊt thªm. EV = ¸p lùc th¼ng ®øng do tù träng ®Êt ®¾p T¶i träng vµ c¸c t¸c ®éng tøc thêi: bao gåm: BR = Lùc h·m xe. CE = Lùc ly t©m. CR = Tõ biÕn. CT = Lùc va xe CV = Lùc va tµu EQ = Lùc ®éng ®Êt. FR = Lùc ma s¸t IM = Lùc xung kÝch ( xÐt ®Õn t¸c dông ®éng lùc cña xe ) LL = Ho¹t t¶i xe LS = Ho¹t t¶i chÊt thªm (¸p lùc ®Êt do ho¹t t¶i trªn l¨ng thÓ tr-ît). PL = T¶i träng ng-êi ®i SE = Lón nÒn mãng SH = Co ngãt bª t«ng TG = Gradien nhiÖt TU = NhiÖt ®é ®Òu WA = T¶i träng n-íc vµ ¸p lùc dßng ch¶y WL = Giã trªn ho¹t t¶i WS = Giã trªn kÕt cÊu Víi  n -hÖ sè t¶i träng dïng cho c¸c t¶i träng th-êng xuyªn lÊy theo b¶ng 13, B¶ng 1-2 - HÖ sè t¶i träng dïng cho t¶i träng th-êng xuyªn, p Lo¹i t¶i träng L : HÖ sè t¶i träng 20
- Xem thêm -