Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10...

Tài liệu Báo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10

.PDF
48
583
100

Mô tả:

Báo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt 10-10
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Lêi nãi ®Çu Giao th«ng vËn t¶i lµ mét nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. GTVT kh«ng trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt nh c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c nh: c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, khai kho¸ng. Nhng nã lµ nghµnh kh«ng thÓ thiÕu, lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù giao lu hµng ho¸ hµnh kh¸ch gi÷a c¸c vïng kinh tÕ, v¨n ho¸, gi÷a c¸c níc hoÆc trong vïng kinh tÕ lµ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i. §èi víi ®« thÞ ngoµi viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸, thùc phÈm ®Ó cung cÊp cho nhu cÇu sö dông th× giao th«ng c«ng céng phôc vô cho viÖc ®i l¹i cña hµnh kh¸ch lµ mét yÕu tè quan träng, hÖ thèng VTHKCC ph¶i ®îc coi lµ yÕu tè hµng ®Çu trong GTVT ®« thÞ. VTHKCC gãp phÇn vµo sù giao lu v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ trong mét ®« thÞ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong ®« thÞ còng nh h¹n chÕ ®îc mét sè lîng lín ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n gãp phÇn lµm gi¶m ¾ch t¾c giao th«ng, gi¶m « nhiÔm m«i trêng ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, chi phÝ cho hµnh kh¸ch ®i l¹i. §ång thêi gãp phÇn n©ng cao tÝnh v¨n ho¸ céng ®ång trong ®« thÞ. Sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, vµo ®Çu thÕ kû XXI hÖ thèng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt ®· nhËn ®îc sù quan t©m, sù can thiÖp ®Çy tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn thµnh phè vµ sù ñng hé cña ®«ng ®¶o nh©n d©n ®· t¹o ra ®îc bíc ngoÆt lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng ch¾c, phæ biÕn cña nghµnh vËn t¶i b»ng xe buýt nh hiÖn nay. §ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng nµy kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi. Tuy míi chØ ®îc thµnh lËp b¶y n¨m nhng XÝ nghiÖp ®· nç lùc hÕt søc m×nh ®Ó ®¹t ®îc vÞ trÝ ®øng ®Çu trong nghµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt cña Thµnh phè. Thùc hiÖn ph¬ng ch©m’’lý luËn g¾n víi thùc tÕ’’, häc ®i ®«i víi hµnh”, viÖc thùc tËp lµ kh©u rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng. Th«ng qua thùc tËp ®Ó sinh viªn n¾m ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i cña c¸c doanh nghiÖp. Trªn c¬ së 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. ®ã cñng cè, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, bíc ®Çu cã sù liªn hÖ kÕt hîp vµ vËn dông kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn, t×m hiÓu c¸c nghiÖp vô tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn râ tÇm quan träng cña viÖc thùc tËp, v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp xe buýt 10-10, lµ mét doanh nghiÖp vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt chóng em ®· cã ®iÒu kiÖn cä s¸t víi thùc, ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng, chuÈn bÞ tèt cho viÖc lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 2 phÇn: PhÇn A: PhÇn thùc tËp chung PhÇn B: PhÇn thùc tËp thu thËp sè liÖu ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. A. PhÇn thùc tËp chung 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp vËn t¶i: 1.1.1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn xÝ nghiÖp Xe buýt 10-10: XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi ®ù¬c thµnh lËp n¨m 1998. Theo QuyÕt ®Þnh sè 5657/Q§-UB ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 1998 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty Xe kh¸ch Nam Hµ Néi sÏ ®îc t¸ch thµnh C«ng ty Xe kh¸ch Nam Hµ Néi vµ XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 90, khi Hµ Néi ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn trªn con ®êng ®æi míi còng lµ thêi gian ®¸nh dÊu sù bïng næ cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n vµ t nh©n, ®Æc biÖt lµ sù gia t¨ng qu¸ møc cña xe g¾n m¸y. Vµ tÊt nhiªn, ¸ch t¾c giao th«ng x¶y ra triÒn miªn t¹i Hµ Néi lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái vµ trë thµnh vÊn ®Ò khiÕn c¸c nhµ chøc tr¸ch cña Hµ Néi ph¶i ®au ®Çu, tr¨n trë. Sau rÊt nhiÒu c¸c cuéc häp bµn, th¶o luËn th× lêi gi¶i cho bµi to¸n nµy còng ®îc t×m ra vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ t¬ng ®èi hîp lý. §ã lµ ph¸t triÓn, më réng m¹ng líi vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng ®i ®«i víi h¹n chÕ ph¸t triÓn ph¬ng tiÖn c¸ nh©n. B»ng viÖc lµm cô thÓ, thµnh phè Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh hîp nhÊt 4 c«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch thuéc Së Giao Th«ng c«ng chÝnh thµnh Tæng C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi víi môc ®Ých t¹o ra ®øîc sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ nÕu kh«ng muèn nãi lµ c¸ch m¹ng trong vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng. Trong 4 c«ng ty con cã tíi 3 c«ng ty kinh doanh xe buýt lµ C«ng ty kinh doanh Hµ Néi, C«ng ty Xe ®iÖn Hµ Néi vµ C«ng ty Xe kh¸ch Nam Hµ Néi. C¸c c«ng ty nµy kh«ng chØ ho¹t ®éng xe buýt mµ cßn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh vËn t¶i ®Ó cã thÓ sèng sãt trong c¬ chÕ ®Þnh møc doanh thu mµ thùc chÊt lµ c¬ chÕ kho¸n cña thµnh phè. ChÝnh c¬ chÕ nµy ®· lµm cho “chÊt c«ng Ých” cña xe buýt kÐm ®i vµ dÇn dÇn dÉn ®Õn mÊt lßng tin cña kh¸ch, mÊt kh¸ch vµ t¬ng lai xa h¬n lµ sù mÊt ®i h×nh ¶nh xe buýt trong con m¾t ngêi d©n thñ ®«. §Ó kh¾c phôc thùc tÕ nµy, tõ 4 c«ng ty con cßn l¹i ®îc chia t¸ch thµnh 8 xÝ nghiÖp thµnh viªn víi 4 xÝ nghiÖp xe buýt lµ XÝ nghiªp xe buýt thñ ®«, XÝ nghiÖp xe buýt Hµ Néi, XÝ nghÞªp xe buýt Th¨ng Long vµ XÝ NghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xe buýt ®îc riªng biÖt, ®¶m b¶o” chÊt c«ng Ých” vèn 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. cã cña nã. Gi÷a c¸c xÝ nghiÖp ®· cã sù ph©n l¹i luång, tuyÕn vËn chuyÓn, c¬ cÊu l¹i ®oµn ph¬ng tiÖn ®Ó tr¸nh sù chång chÐo, trïng lÆp. Qua ®ã ta thÊy sù ra ®êi cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi còng nh c¸c xÝ nghiÖp kh¸c lµ phï hîp víi thùc tÕ kh¸ch quan. Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2004, UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 72/2004/Q§-UB vÒ viÖc thµnh lËp Tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi thÝ ®iÓm ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ- c«ng ty con. Tõ ®©y xÝ nghiÖp xe buýt 1010 Hµ Néi trë thµnh xÝ nghiÖp phô thuéc Tæng c«ng ty, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, cã t c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, ®îc sö dông con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo sù uû quyÒn cña Tæng Gi¸m §èc cña Tæng c«ng ty. HiÖn nay, trô së giao dÞch cña xÝ nghiÖp ®Æt t¹i sè 90 NguyÔn Tu©n, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. Tªn giao dÞch: XÝ nghiÖp xe buýt Hµ Néi Tªn tiÕng Anh: Hanoi 10-10 Bus Enterprise ViÕt t¾t tiÕng Anh: HaNoi 10-10 Bus §Þa chØ : §iÖn tho¹i: Fax: Sè 90 NguyÔn Tu©n-QuËn Thanh Xu©n-Thµnh phè Hµ Néi 5584673 5584673 Trô së giao dÞch: Sè 90 NguyÔn Tu©n-QuËn Thanh Xu©n-Thµnh phè Hµ Néi BÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh vµ XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Sau nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i trong giai ®o¹n ®Çu thµnh lËp, kÓ c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan, xÝ nghiÖp ®· nç lùc, cè g¾ng v¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh, t¹o Ên tîng tèt trong lßng ngêi d©n vÒ dÞch vô xe buýt. B¶y n¨m ho¹t ®éng, mét kho¶ng thêi gian kh«ng thÓ gäi lµ dµi so víi 40 n¨m tuæi ®êi cña nghµnh dÞch vô vËn t¶i b»ng xe buýt, nhng xÝ nghiÖp ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®¸ng nÓ, kh«ng chØ gióp duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp mµ cßn gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ –x· héi cña thµnh phè. BiÓu sè 1 sÏ chøng minh râ h¬n nhËn ®Þnh trªn. 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. MÆc dï ®îc thµnh lËp sau c¸c xÝ nghiÖp xe buýt kh¸c nhng trong sù ph¸t triÓn cña toµn nghµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt cña thµnh phè Hµ Néi, XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi lu«n gi÷ vÞ trÝ sè mét. Ngay c¶ khi gÆp khã kh¨n trong thêi kú ®Çu xÝ nghiÖp ®· ph¶i ®¶m ®¬ng 4/13 tuyÕn xe chiÕm 30, 8%;33/112 sè lîng xe chiÕm 29, 5%vµ ®· vËn chuyÓn ®îc 1, 85 triÖu lît trong 6, 34 triÖu lît hµnh kh¸ch chiÕm 29, 2% lîng hµnh kh¸ch ®îc vËn chuyÓn b»ng xe buýt mét n¨m cña toµn thµnh phè. Nh÷ng n¨m tiÕp theo, xÝ nghiÖp vÉn duy tr× ®¬c vÞ trÝ nµy m¨c dï ph¶i g¸nh v¸c mét khèi lîng c«ng viÖc lín, gÇn 1/3 khèi c«ng viÖc vËn t¶i c«ng céng cña nghµnh xe buýt thµnh phè. TÝnh ®Õn n¨m 2004, sè tuyÕn xe mµ xÝ nghiÖp qu¶n lý t¨ng gÊp 3, 5 lÇn víi 14 tuyÕn;sè lîng xe ho¹t ®éng t¨ng 5, 82 lÇn lªn 192 xe vµ lîng hµnh kh¸ch ®îc vËn chuyÓn b»ng xe buýt mét n¨m t¨ng gÊp 44, 42 lÇn ®¹t 82, 18 triÖu lît kh¸ch so víi n¨m 1998. N¨m 2005 lîng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn lµ 14, 74 triÖu lît hµnh kh¸ch vÐ luît vµ 6, 62 triÖu hµnh kh¸ch vÐ th¸ng. Nh÷ng con sè nµy tù nã ®· ph¶n ¸nh ®îc quyÕt t©m cña l·nh ®¹o xÝ nghiÖp vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng xÝ nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh, xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn cña nghµnh xe buýt thµnh phè Hµ Néi. 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. ChØ tiªu §¬n N¨m 1998 N¨m 2000 vÞ XN TP % XN TP tÝnh tuyÕn 4 13 30,8 6 18 1.Sè tuyÕn xe qu¶n lý 2.Sè xe xe 33 112 29,5 ho¹t ®éng 3.L­ît triÖu 1,85 6,34 29,2 hµnh ng­êi kh¸ch v/c 55 176 % N¨m 2002 XN TP % N¨m 2003 XN TP N¨m 2004 XN TP % 33,3 9 29 31,1 12 35 34,3 14 41 34,1 31,3 76 241 31,5 158 463 34,1 192 586 32,8 4,13 13,94 29,6 14,81 48,8 30,3 48,33 164,3 29,4 82,18 275,4 29,8 BiÓu sè 1:Sè liÖu vÒ sè xe,tuyÕn xe ho¹t ®éng vµ sè l­îng hµnh kh¸ch ®­îc vËn chuyÓn b»ng xe buýt qua c¸c n¨m Chó dÉn: XN: Sè liÖu cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 TP: Sè liÖu cña toµn thµnh phè %: TØ träng cña xÝ nghiÖp so víi toµn thµnh phè Hµ Néi 6 % B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh: 1.1.2.1. §Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ trêng: KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, xÝ nghiÖp lu«n x¸c ®Þnh lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh lµ vËn t¶i, dÞch vô c«ng céng vµ phôc vô vËn t¶i hµnh kh¸ch, chñ yÕu lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt trong néi thµnh, ngo¹i thµnh ®Õn c¸c ®« thÞ vÖ tinh, thùc hiÖn b¶o dìng, söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ phôc vô c¸c nhu cÇu kh¸c cña x· héi nh tæ chøc, bè trÝ xe ®a ®ãn c«ng nh©n viªn cña c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp; xe ®a ®ãn häc sinh, sinh viªn cña c¸c trêng häc trªn ®Þa bµn thµnh phè theo hîp ®ång. Ngoµi ra xÝ nghiÖp cßn cung cÊp dÞch vô cho thuª xe du lÞch cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã nhu cÇu. Kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng hãa cã s¶n phÈm biÓu hiÖn díi h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, cã thÓ c©n, ®ong, ®o, ®Õm ®îc th× t¹i XÝ nghiÖp xe buýt 1010 Hµ Néi, víi c¸c ®Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh lµ vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng- mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt – s¶n phÈm l¹i lµ qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµnh kh¸ch tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c, tøc lµ nã kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ. ViÖc s¶n xuÊt vËn t¶i lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®ã ®· khiÕn cho viÖc tæ chøc, s¾p xÕp vµ qu¶n lý cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. NÕu trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt hµng hãa cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, tríc khi hµng ho¸ ®îc ®a vµo lu kho chê tiªu thô ®Òu ®îc kiÓm tra chÊt lîng bëi bé phËn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o cho ngêi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn th× trong ngµnh vËn t¶i ®Æc biÖt lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch sÏ kh«ng cã c¬ héi ®Ó kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm v× s¶n phÈm ®îc ®¸nh gi¸ ngay khi chóng ®îc t¹o ra bëi chÝnh nh÷ng “thîng ®Õ” ®i xe. Do vËy, viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng phôc vô hµnh kh¸ch lu«n ®îc xÝ nghiÖp u tiªn hµng ®Çu vµ lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó chÊt lîng ®ã ngµy cµng ®îc n©ng lªn, cã thÓ tháa m·n nh÷ng “ thîng ®Õ” khã tÝnh nhÊt. LÊy ph¬ng ch©m ho¹t ®éng lµ “TÊt c¶ v× kh¸ch hµng”, xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu, t×m hiÓu, tiÕp thu ý kiÕn kh¸ch hµng ®Ó ®æi míi ph¬ng thøc kinh doanh, cñng cè vµ më réng m¹ng líi cung cÊp dÞch vô ®Ó tiÕn tíi hoµn thiÖn h¬n trong t¬ng lai. Ho¹t ®éng XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi nãi riªng vµ dÞch vô xe buýt ë Hµ Néi nãi chung ®Òu nh»m môc ®Ých lµ ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n. Trong thêi kú ®Çu ph¸t triÓn, xe buýt chñ yÕu 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. ho¹t ®éng trong néi thµnh vµ chØ ch¹y trªn nh÷ng tuyÕn ®êng lín, quan träng nªn lîng hµnh kh¸ch ®Õn víi xe buýt rÊt khiªm tèn. Nay, do thÊy ®îc tÇm quan träng cña dÞch vô vËn t¶i c«ng céng trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ¸ch t¾c giao th«ng, ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n vµ nhËn ®îc sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o thµnh phè Hµ Néi, cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi th× XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi ®· trang bÞ thªm ph¬ng tiÖn vËn t¶i, më nhiÒu tuyÕn xe buýt míi kh«ng chØ trong ph¹m vi néi thÞ nh tríc ®©y mµ cßn ra c¶ ngo¹i thµnh Hµ Néi nh: §«ng Anh, Sãc S¬n, Tõ Liªm, vµ c¸c tØnh l©n cËn nh: Hµ T©y, B¾c Ninh, Hng Yªn. Giê ®©y, ta ®· cã thÓ b¾t gÆp h×nh ¶nh cña xe buýt kh«ng chØ trªn nh÷ng tuyÕn phè lín mµ cßn trªn nh÷ng con phè nhá, trong c¸c khu tËp thÓ, chung c, ®©u ®©u ta còng thÊy c¸c biÓn b¸o lé tr×nh, nhµ chê xe buýt. Sù ®æi míi nµy ®· t¹o ra ®îc søc thu hót m¹nh mÏ ngêi d©n ®ang sinh sèng, häc tËp vµ lµm viÖc trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Õn víi xe buýt, dÇn h×nh thµnh trong hä thãi quen ®i xe buýt. Trong t¬ng lai, cïng víi sù ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng ë Hµ Néi, viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî míi cña thµnh phè, nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn cho xe buýt vµ nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®· t¹o ra ®îc trong thêi gian võa qua th× môc tiªu cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi còng nh cña c¸c xÝ nghiÖp xe buýt kh¸c vÒ thÞ trêng lµ ®«ng ®¶o ngêi d©n ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn lµ hoµn toµn cã thÓ ®¹t ®îc. 1.1.2.2. §Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc: Khi võa ®îc t¸ch ra tõ C«ng ty xe kh¸ch Nam Hµ Néi thµnh mét xÝ nghiÖp ho¹t ®éng ®éc lËp vµ do thÞ trêng xe buýt cha ph¸t triÓn nªn nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ. Sau khi ho¹t ®éng vËn t¶i c«ng céng b»ng xe buýt ®îc quan t©m ®óng møc, ngµy cµng ph¸t triÓn th× theo yªu cÇu thùc tÕ xÝ nghiÖp ph¶i bæ sung thªm sè lîng ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng víi nã lµ mét ®éi ngò lín c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Do ®Æc thï cña ngµnh dÞch vô vËn t¶i b»ng xe buýt, viÖc ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý sÏ gióp l·nh ®¹o l¾m ®îc t×nh h×nh nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp m×nh ®Ó bè trÝ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ViÖc tæ chøc, ph©n lo¹i lao ®éng ë XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi ®îc thùc hiÖn nh sau: 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Lao ®éng C¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp nh©n Nh©n viªn Lao ®éng C«ng nh©n l¸i xe Nh©n viªn b¸n vÐ trùc tiÕp Thî BDSC TuyÕn trëng lùc Lao ®éng §iÒu hµnh tuyÕn Nguån L·nh ®¹o XÝ nghiÖp C¸n bé qu¶n lý phßng ban nghiÖp vô trùc tiÕp Quy chÕ Thî röa xe kh¸c C«ng nh©n dån xe L¸i xe con Nh©n viªn ph¸t vÐ Nh©n viªn cÊp nhiªn liÖu Thu ng©n §iÒu ®é viªn Thñ kho KÕ to¸n B¶o vÖ Kh¸c ( t¹p vô, vÖ sinh) S¬ ®å 1: Ph©n lo¹i lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi B¶ng sè liÖu sau ®©y sÏ gióp chóng ta thÊy râ nh÷ng thay ®æi vÒ sè lîng lao ®éng vµ qua ®ã phÇn nµo thÊy ®îc sù ph¸t triÓn chung cña xÝ nghiÖp. Sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp t¨ng kh«ng ngõng qua c¸c n¨m. Trong giai ®o¹n 6 n¨m, tõ 1998 ®Õn 2004, sè lao ®éng t¨ng 891 ngêi, t¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 459, 28% vµ chñ yÕu lµ sè lîng c«ng nh©n l¸i xe, nh©n viªn b¸n vÐ vµ thî söa ch÷a b¶o dìng víi 781 ngêi. §¸ng chó ý nhÊt lµ giai ®o¹n tõ 2002 ®Õn 2003, 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. lîng lao ®éng cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng gÊp ®«i tõ 438 ngêi lªn 895 ngêi do ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn më réng cña mét m¹ng líi xe buýt. ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp 2. Lao ®éng trùc tiÕp - C«ng nh©n l¸i xe - Nh©n viªn b¸n vÐ - Thî BDSC 3. Lao ®éng trùc tiÕp 1998 12 162 76 75 11 20 2000 15 270 127 125 19 33 2002 20 373 175 172 26 45 2003 25 776 364 359 53 94 2004 28 943 442 436 65 114 2005 48 977 454 454 69 115 kh¸c Tæng 194 318 438 895 1085 1140 BiÓu sè 2: Sè lao ®éng t¹i xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 qua c¸c n¨m Bªn c¹nh ®ã, tiÒn l¬ng b×nh qu©n mét lao ®éng còng t¨ng lªn theo thêi gian chøng tá xÝ nghiÖp lu«n chó träng, quan t©m tíi ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. N¨m 2000, con sè nµy chØ ®¹t 918. 624 ®ång/ngêi/th¸ng th× ®Õn n¨m 2004 ®· lµ 1. 648. 375 ®ång/ngêi/th¸ng vµ n¨m 2005 lµ 1800000/ngêi/th¸ng. Cïng víi chÕ ®é ®·i ngé, thøëng, ph¹t c«ng b»ng, ph©n minh ®· gióp xÝ nghiÖp kh«ng chØ khai th¸c ®îc tiÒm n¨ng mµ cßn t¹o t©m lÝ yªn t©m lao ®éng vµ sù trung thµnh víi xÝ nghiÖp ë ngêi lao ®éng. 1.1.2.3. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ tµi s¶n: Khi míi ®îc t¸ch ra khái xÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ Néi, vèn cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi hoµn toµn lµ vèn cña Nhµ níc cÊp th«ng qua C«ng ty VËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi. KÓ tõ thêi ®iÓm Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ®îc thµnh lËp, XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi trë thµnh mét xÝ nghiÖp trùc thuéc T«ng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, mét doanh nghiÖp Nhµ níc, chÝnh v× vËy toµn bé nguån vèn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp vÉn lµ vèn cña Nhµ níc nhng ®îc cÊp th«ng qua Tæng c«ng ty. 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Do lÜnh vùc ho¹t ®éng lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt nªn sù ®Çu t vÒ vèn t¬ng ®èi lín. Chóng ta cã thÓ thÊy râ h¬n qua b¶ng sè liÖu. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2004, vèn cña XÝ nghiÖp ®· t¨ng gÊp 6, 82 lÇn, chñ yÕu lµ do sè lîng xe buýt XÝ nghiÖp qu¶n lÝ t¨ng m¹nh tõ 33 xe lªn 192 xe. Trong ®ã, n¨m 2003 ®¸nh mét dÊu mèc quan träng vÒ sù gia t¨ng cña nguån vèn, t¨ng 2, 34 lÇn so víi n¨m 2002 bëi sù ®Çu t më réng m¹ng líi xe buýt trªn toµn thµnh phè. Qua mçi n¨m, do sè tuyÕn xe XÝ nghiÖp ®¶m nhËn t¨ng lªn theo kÕ ho¹ch cña Thµnh phè giao th× sè xe XÝ nghiÖp ®îc cÊp còng t¨ng lµm cho nguån vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp ngµy cµng t¨ng. Còng gièng ®Æc thï cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i nãi chung, tØ träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng sè tµi s¶n thêng cao trªn 70% th× XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ xe buýt nªn chiÕm tØ träng t¬ng ®èi lín trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. KÓ c¶ khi míi thµnh lËp ®Õn nay, con sè nµy lu«n ®¹t møc trªn díi 80%. Nhê vËy XÝ nghiÖp ®· cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña m×nh vµ cña thµnh phè. N¨m Vèn kinh doanh Tµi s¶n % Tµi s¶n lu ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh % 20. 419632. 164 15. 849. 718. 77, 62 4. 569. 913. 678 22, 38 2000 35. 046. 287. 396 486 27. 465. 775. 78, 37 7. 580. 511. 964 21, 63 2002 49. 407. 831. 357 432 39. 620. 139. 80, 19 9. 787. 691. 392 19, 81 81, 43 21. 463. 542. 18, 57 82, 61 203 24. 217. 072. 17, 39 1998 2003 115. 581. 810. 965 94. 118. 268. 2004 462 139. 258. 613. 259 115. 041. 540. 791 853 938 BiÓu sè 3 : Vèn kinh doanh vµ tµi s¶n cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi qua c¸c n¨m. 1.1.2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp qua mét sè n¨m : 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2000, mét phÇn lµ do míi thµnh lËp, ho¹t ®éng, m¹ng líi xe buýt cha nhiÒu vµ mét phÇn lµ v× thãi quen ®i xe buýt cña ngêi d©n cha cao nªn lîng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ®îc cßn h¹n chÕ. Nhng víi bíc ngoÆt lín trong ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt, tõ n¨m 2002 ®· cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m tiÕp sau. N¨m 2002 lµ 14, 81 triÖu ngêi; n¨m 2003 lµ 48, 33 triÖu ngêi vµ n¨m 2004 lµ 82, 18 triÖu ngêi. §ã qu¶ lµ nh÷ng con sè Ên tîng. Tuy nhiªn, chóng ta ®Òu dÔ nhËn thÊy r»ng chi phÝ ®Ó vËn hµnh mét m¹ng líi xe buýt lµ rÊt lín, ®Æc biÖt lµ chi phÝ cho xe. Sè lîng xe lín, tÇn suÊt mçi xe ph¶i ch¹y nhiÒu nªn lîng nhiªn liÖu tiªu hao cung cÊp cho mçi xe còng lín vµ lµm xe xuèng cÊp rÊt nhanh. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc xe cÇn ®îc b¶o døìng, duy tu, söa ch÷a, n©ng cÊp thêng xuyªn, liªn tôc. Chi phÝ cho viÖc nµy mçi ngµy mÊt hµng tr¨m triÖu ®ång nªn mçi n¨m lµ hµng tr¨m tû ®ång lµ ®iÒu tÊt nhiªn. NhÊt lµ m¹ng líi xe buýt ngµy cµng ®îc më réng nh hiÖn nay th× nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy con tiÕp tôc t¨ng. MÆt kh¸c, do ®Æc thï cña ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe buýt mang tÝnh chÊt “céng céng”, ®Ó phôc vô môc ®Ých x· héi nªn dï lîng hµnh kh¸ch ®i xe bóyt cã t¨ng lªn nhng víi gi¸ vÐ xe buýt thÊp chØ cã 3. 000 ®ång/ngêi/lît vµ tõ 30. 000 ®ång/th¸ng ®Õn 80. 000 ®ång/th¸ng. §i b»ng vÐ th¸ng gióp hµnh kh¸ch tiÕt kiÖm ®îc mét sè tiÒn kh¸ lín nªn ngµy cµng cã nhiÒu ngêi chuyÓn sang ®i lo¹i vÐ nµy cµng lµm cho sè tiÒn thu ®îc còng kh«ng lín. §iÒu ®ã lµm cho doanh thu b¸n vÐ thu vÒ kh«ng thÓ ®ñ ®Ó bï ®¾p cho kho¶n chi phÝ hµng n¨m vµ kÕt qu¶ lµ XÝ nghiÖp lu«n ë trong t×nh tr¹ng lç. Trªn thùc tÕ, hµng n¨m thµnh phè vÉn ph¶i chi mét phÇn Ng©n s¸ch ®Ó bï lç cho ho¹t ®éng xe buýt toµn thµnh phè. Trong nh÷ng n¨m tíi do sè lîng ngêi chän xe buýt nh lµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yÕu cña m×nh th× ch¾c ch¾n sè tiÒn thu vÒ cung cÊp dÞch vô còng sÏ t¨ng lªn vµ g¸nh nÆng ph¶i bï lç cho ho¹t ®éng xe buýt cña thµnh phè còng sÏ ®îc gi¶m bít. Nhng dï sao ®i n÷a còng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng lç lùc phÊn ®Êu cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua trong viÖc ®¶m nhËn vËn chuyÓn mét lîng lín hµnh kh¸ch, gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n trong ®Þa bµn Hµ Néi. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. QuyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ vÐ xe buýt cña UBND thµnh phè xe mét mÆt ®· bï ®¾p mét phÇn chi phÝ vèn ®· qu¸ lín cho lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng nµy, mét mÆt ®· t¹o ®éng lùc to lín cho c¸c xÝ nghiÖp xe buýt. Ngoµi ra, thµnh phè Hµ Néi còng cã kÕ ho¹ch më réng m¹ng líi xe buýt kh«ng chØ vÒ sè lîng xe ho¹t ®éng, c¸c tuyÕn xe, ph¹m vi ho¹t ®éng, ®iÓm dõng, ®iÓm ®ç, nhµ chê xe buýt mµ cßn triÓn khai c¸c chiÕn lîc n©ng cao chÊt lîng cña dÞch vô xe buýt nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®¸p øng ®îc tõ 20% ®Õn 30% nhu cÇu ®i l¹i cu¶ toµn thµnh phè. ChÝnh v× vËy trong t¬ng lai kh«ng xa, XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi sÏ cßn tiÕp tôc ®îc më réng h¬n n÷a. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m 1. Sè kh¸ch tÝnh TriÖu 1998 1, 85 2000 4, 03 2002 14, 81 2003 48, 33 2004 82, 18 2005 101, 17 v/c 2. Doanh thu ngêi TØ 2, 6, 559 18, 384 43, 272 68, 482 83, 308 b¸n vÐ 3. Tæng chi ®ång TØ 241 6, 34, 520 65, 431 85, 209 98, 170 phÝ 4. Sè nhµ níc ®ång TØ 643 4, 382 9, 823 16, 136 22, 159 16, 727 14, 862 bï lç ®ång 402 16, BiÓu ®å 4: KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m cña XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi 1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi: 1.2.1. Mèi quan hÖ trùc tiÕp cña doanh nghiÖp víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng: 1. XÝ nghiÖp Xe buýt 10-10 chÞu sù chØ ®¹o qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi, c¬ quan cÊp trªn lµ UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ c¸c mÆt kiÓm tra vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng cña m×nh theo luËt ®Þnh. 2. XÝ nghiÖp chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. 3. XÝ nghiÖp chÞu sù l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ mÆt qu¶n lý an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi, qu¶n lý d©n c vµ lao ®éng, qu¶n lý kÕt cÊu h¹ tÇng, chÞu sù kiÓm tra cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ thi hµnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc. 1.2.2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt: 1. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi cã c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý gåm: - Gi¸m ®èc; - C¸c phã gi¸m ®èc; - Phô tr¸ch kÕ to¸n; - C¸c phßng ban nghÞªp vô tham mu gióp viÖc. 2. XÝ nghiÖp xe buýt 10-10 Hµ Néi cã c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt gåm: - C¸c §oµn xe, ®éi xe; - Ga ra «t«; - Xëng (ph©n xëng) b¶o dìng söa ch÷a «t«. 3. Tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc XÝ nghiÖp cÇn gän nhÑ, hiÖu qu¶ phï hîp víi qui m« ho¹t ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña xÝ nghiÖp cã sù ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi yªu cÇu vµ ®Ó hoµn thµnh c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña tæng c«ng ty giao. 1.2.3. M« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp: Lµ mét xÝ nghiÖp trùc thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, theo sù chØ ®¹o cña tæng c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña xÝ nghiÖp ®îc thiÕt kÕ gän nhÑ phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng. a) Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp do tæng gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm, lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®¶m b¶o nhiÖm vô t¨ng trëng cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. b). Phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc chØ ®¹o ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Phã gi¸m ®èc còng lµ ngêi ®îc uû quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong thêi gian gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. HiÖn nay, m« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp cã kÕt cÊu nh sau: BAN GIAM §¤C Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n Phßng nh©n sù KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü Thu ng©n,nép tiÒn ng©n hµng Phßng ®iÒu ®é Lao ®éng,tiÒn l­¬ng Tæ vËt t­,kü thuËt TuyÓn dông,®µo t¹o §iÒu hµnh,nh©n lùc Hµnh chÝnh,b¶o vÖ NghiÖm thu,thu ng©n §Çu t­ Gi¸m s¸t Ga ra §èc c«ng KCS BDSC VÖ sinh,ph­¬ng tiÖn Qu¶n lý vÐ Giao nhËn,dån xe,cÊp nhiªn liÖu Quy chÕ S¬ ®å 2:M« h×nh tæ chøc cña xÝ nghiÖp 1.3. T×m hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c vËn t¶i: 1.3.1. §iÒu kiÖn vËn t¶i: §iÒu kiÖn vËn t¶i chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc vËn t¶i gåm: M«i trêng khai th¸c, ®èi tîng vËn chuyÓn, luång tuyÕn, cù ly tuyÕn, ®iÒu kiÖn bÕn b·i. XÝ nghiÖp xe buýt Hµ Néi trùc thuéc tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi víi nghµnh nghÒ kinh doanh lµ vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng, phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n kh«ng chØ trong néi thµnh mµ cßn c¶ ngo¹i thµnh Hµ Néi nh §«ng Anh, Sãc S¬n, Tõ Liªm vµ c¸c vïng l©n cËn nh Hµ T©y, B¾c Ninh, H¶i D¬ng. V× thÕ nªn cù ly tuyÕn kh«ng lín l¾m, víi c¸c tuyÕn néi ®« cù ly tuyÕn dµi nhÊt lµ tuyÕn Gi¸p B¸t –T©y Tùu dµi 22, 6 km, tuyÕn ng¾n nhÊt lµ tuyÕn Kim M·-bÕn xe MÜ §×nh dµi 9, 6 km. HiÖn nay, xÝ nghiÖp ho¹t ®éng trªn 14 tuyÕn xe buýt 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. trªn kh¾p ®Þa bµn thµnh phè. C¸c tuyÕn xe buýt thuéc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp gåm: TuyÕn sè 08: Long Biªn-Ngò HiÖp TuyÕn sè 05: Linh §µm- Phó DiÔn TuyÕn sè 09: Bê Hå – CÇu GiÊy- Bê Hå TuyÕn sè 13: Kim M·-B Õn xe MÜ §×nh TuyÕn sè 18:Kim M·-Long Biªn-Kim M· TuyÕn sè 19:TrÇn Kh¸nh D- Hµ §«ng TuyÕn sè 21:Gi¸p B¸t- Hµ §«ng TuyÕn sè 25: Nam Th¨ng Long-Gi¸p B¸t TuyÕn sè 27: Hµ §«ng- Nam Th¨ng Long TuyÕn sè 28: Gi¸p B¸t- §«ng Ng¹c TuyÕn sè 29: Gi¸p B¸t-§Þnh C«ng-T©y Tùu TuyÕn sè 33: Mü §×nh-CV Hå T©y TuyÕn sè 37: BX Gi¸p B¸t-BX Hµ §«ng TuyÕn sè 50:Yªn Phô-SV§ Quèc Gia §èi tîng vËn chuyÓn lµ hµnh kh¸ch tham gia vËn t¶i c«ng céng :Lµ häc sinh, sinh viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngêi bu«n b¸n. 1.3.2. §iÒu kiÖn ®êng x¸: Gåm ®iÒu kiÖn vÒ kÕt cÊu mÆt ®êng, t×nh tr¹ng kü thuËt, chiÒu réng ®Þa h×nh ®êng ®i qua, ®é dèc däc, b¸n kÝnh cong, mËt ®é giao th«ng trªn ®êng, tÇm nh×n cña l¸i xe, c¸c c«ng tr×nh phôc vô giao th«ng. Lµ c«ng ty vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng nªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ trong thµnh phè nªn chÊt lîng mÆt ®êng kh¸ tèt. Tuy nhiªn do ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng trong thµnh phè nªn c¸c ®iÓm giao c¾t nhiÒu, cã nh÷ng con phè cã mËt ®é giao th«ng kh¸ lín trong khi ®êng l¹i hÑp ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn. Cßn ®èi víi c¸c tuyÕn buýt kÕ cËn ph¬ng tÞªn ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn cã chÊt l¬ng còng kh¸ tèt chñ yÕu lµ ®êng lo¹i I vµ lo¹i II. 1.3.3. §iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu: 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. §iÒu kiÖn nµy hoµn toµn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn cña tõng vïng mµ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng bao gåm:nhiÖt ®é, ®é Èm, lîng ma, b·o lôt, s¬ng mï, sè ngµy ma trong n¨m. §iÒu kiÖn khÝ hËu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh tr¹ng kü thuËt cña ph¬ng tiÖn, l¸i xe vµ hµnh kh¸ch trong qu¸ tr×nh vËn t¶i. ViÖt Nam n»m trong vïng chÝ tuyÕn B¾c, c¹nh biÓn §«ng, lµ trung t©m §«ng Nam ¸ nªn khÝ hËu ViÖt Nam lµ khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cô thÓ lµ mïa ma vµ mïa kh«. §èi víi vïng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn. Do hÖ thèng tho¸t níc trong thµnh phè kÐm nªn cã mét sè tuyÕn phè bÞ ngËp ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn. VÝ dô nh ë quËn Thanh Xu©n hÖ thèng tho¸t níc kÐm, vµo mïa ma ®êng bÞ ngËp ¶nh hëng ®Õn viÖc ®a xe ra vËn doanh. 1.3.4. §iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt: §iÒu kiÖn tæ chøc lµ nh©n tè chñ quan cña xÝ nghiÖp nh: ChÕ ®é ch¹y xe, c¸ch bè trÝ l¸i phô xe, chÕ ®é b¶o qu¶n ph¬ng tiÖn, BDSC ph¬ng tiÖn. Trong doanh nghiÖp vËn t¶i c«ng t¸c tæ chøc kü thuËt lµ c«ng viÖc chÝnh vµ hÕt søc quan träng, nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh chÊt lîng phôc vô hµnh kh¸ch. Tæ chøc ch¹y xe: XÝ nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vËn chuyÓn vµ biÓu ®å xe ch¹y mµ tæng c«ng ty ®a xuèng ®Ó phßng ®iÒu ®é lËp kÕ ho¹ch vËn chuyÓn, tæ chøc ch¹y xe theo kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. Tæ chøc qu¶n lý ph¬ng tiÖn vµ bè trÝ lao ®éng cho l¸i xe: Bé phËn §iÒu hµnh –Nh©n lùc cña phßng §iÒu ®é trªn c¬ së biªn chÕ lao ®éng cho tõng tuyÕn vµ nhu cÇu lao ®éng phôc vô trªn tuyÕn hµng ngµy, bè trÝ s¾p xÕp (ghÐp b¶ng) lao ®éng ®¶m b¶o ngµy c«ng hîp lý vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt tèt nhÊt. XÝ nghiÖp qu¶n lý ph¬ng tiÖn theo h×nh thøc qu¶n lý tËp trung kh«ng chia thµnh c¸c ®éi xe, ®oµn xe. ChÕ ®é b¶o dìng söa ch÷a:XÝ nghiÖp cã 2 ga ra BDSC : Ga ra 1 ë NguyÔn Tu©n, ga ra 2 ë MÜ §×nh tÊt c¶ c¸c xe ®Òu vÒ hai gara nµy ®Ó BDSC c¸c cÊp. Gara 1 ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ B§SC vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao ®ñ kh¶ n¨ng söa ch÷a, b¶o dìng ph¬ng tiÖn ë c¸c kú cÊp vµ söa ch÷a lín, gara 2 lµ 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. gara phô ®îc trang bÞ thiÕt bÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ ®ñ kh¶ n¨ng söa ch÷a, b¶o dìng ph¬ng tiÖn ë c¸c kú cÊp 1 cµ cã söa ch÷a vÆt. XÝ nghiÖp sÏ ®«n ®èc gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch BDSC vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt. 1.3.5. §iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi: §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu ®i l¹i cña ngêi d©n, ¶nh hëng tíi viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i vµ nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i. 1.4. T×nh h×nh hµnh kh¸ch vËn chuyÓn qua c¸c n¨m cña xÝ nghiÖp: N¨m 1998 sè tuyÕn mµ xÝ nghiÖp tham gia vËn chuyÓn hµnh kh¸ch míi chØ cã 4 tuyÕn nhng ®Õn hÕt n¨m 2005 XÝ nghiÖp ®· tham gia vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn 14 tuyÕn. Sè lîng hµnh kh¸ch mµ xÝ nghiÖp vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña xÝ nghiÖp 2 n¨m : n¨m 2004 vµ 2005. 1.5. T×nh h×nh ph¬ng tiÖn vËn t¶i: 1.5.1. Sè lîng vµ c¬ cÊu ph¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp: Tæng sè xe cña xÝ nghiÖp hiÖn nay lµ 239 xe ®îc qu¶n lý tËp trung chø kh«ng chia thµnh c¸c ®éi xe, ®oµn xe. Xe cña xÝ nghiÖp gåm 4 lo¹i xe kh¸c nhau gåm: Daewoo, Transinc«, Cosmos, Combi víi søc chøa tõ 24 ®Õn 60 chç. NÕu xÐt theo chÊt lîng kü thuËt th× cã thÓ chia ph¬ng tiÖn thµnh 2 lo¹i: Lo¹i A gåm c¸c xe Daewoo, Transinco B45, B30. §©y lµ c¸c xe míi ®îc s¶n xuÊt tõ n¨m 2002 vµ2003, xe cã chÊt lîng tèt. 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Lo¹i B gåm c¸c xe Combi, Cosmos. §©y lµ c¸c xe ®îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 90, 91 vµ ®îc nhËp vÒ n¨m 1998 cã chÊt lîng thÊp. Lo¹i xe sö dông trªn c¸c tuyÕn: Lo¹i xe sö dông Daewoo BS090 Transinco B45 Transinco B30 Combi Cosmos TuyÕn 08, 19, 21, 27 09, 18 28, 29 05, 25, 33, 37, 13 50 Sè lîng(xe) 81 31 37 77 13 Søc chøa(chç)) 60 45 30 24 24 §éng c¬ sö dông :®éng c¬ ®éng c¬ ®èt trong-nhiªn liÖu dÇu §iezen C¸c th«ng sè kü thuËt cña mét sè ph¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu cña xÝ nghiÖp: 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. TT H¹ng môc Daewoo BS Transinco 090 B45 Transinco B30 Combi Cosmos 1 N¨m sö dông 2002 2003 2003 1998 1998 2 N­íc s¶n xuÊt Hµn Quèc ViÖt Nam ViÖt Nam Hµn Quèc Hµn Quèc 3 ChiÒu dµi c¬ së(mm) 4200 4390 4085 3285 3830 4 ChiÒu dµi toµn bé(mm) 8940 8900 7600 6230 8220 5 ChiÒu cao toµn bé(mm) 3225 3115 2640 2680 2990 6 ChiÒu réng toµn bé (mm) 2490 2300 2035 2240 2295 7 57,5/1600 54/1400 38/1800 28/2000 43,5/1800 8 Momen xo¾n/vßng quay(kgm/r.p.m) C«ng suÊt/vßng quay(ps/r.p.m) 177/2500 185/2900 155/3200 105/3600 165/3000 9 Dung tÝch b×nh nhiªn liÖu(l) 200 200 95 90 90 10 Gãc phun sím 11 Lo¹i hép sè 12 KÝch th­íc lèp 13 Dung tÝch c«ng t¸c(l) 14 VËn tèc lín nhÊt(km/h) 0,472 tan T-8S5B 10.00-20-16PR 7,58x1818PR 8071 7545 77 80 M035S5 7,00x1612PR 3907 127 B¶ng th«ng sè kü thuËt c¸c lo¹i xe buýt hiÖn nay cña xÝ nghiÖp 20 7,00x16-PR 4052 117 8,25x1616PR 6728 119
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145