Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông- tây 1

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1018 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường Đông- Tây 1
Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp MUÏC LUÏC (Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp)  1. PHAÀN I: Tìm hieåu phöông phaùp vaø hình thöùc boá trí coâng tröôøng, hình thöùc toå chöùc ñoäi saûn xuaát. 2. PHAÀN II: Trình töï thi coâng caùc haïng muïc coâng trình vaø caùc bieän phaùp ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình. 3. PHAÀN III: Caùc maùy moùc thieát bò maø coâng tröôøng söû duïng, tính naêng vaø phaïm vi aùp duïng. 4. PHAÀN IV: Tham khaûo tìm hieåu noäi dung hoà sô hoaøn coâng. 5. PHAÀN V: Tham gia caùc coâng vieäc cuï theå taïi ñôn vò thi coâng cuøng vôùi kyõ sö vaø coâng nhaân. 6. PHAÀN VI: Tìm hieåu noäi dung vaø phöông phaùp tính caùc boä phaän cuûa ñoà aùn ñöôøng ñaõ thieát keá. 7. PHAÀN VII: Caùc taøi lieäu ñính keøm. • Maët baèng toå chöùc thi coâng. • Maët baèng toå chöùc thi coâng neàn haï. • Sô ñoà thi coâng ñaøo moùng ñoùng cöø coáng thoaùt nöôùc. • Sô ñoà thi coâng coáng thoaùt nöôùc. • Coâng taùc thi coâng 1 lôùp aùo ñöôøng. • Thi coâng caáp phoái ñaù 0x4 laùng nhöïa 5,5kg/m2 • Caùc baûn veõ thieát keá ñöôøng vaø heä thoáng thoaùt nöôùc. 1 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp • NHAÄN XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO COÂNG TY ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2006 2 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 3 thaùng naêm 2006 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp PHAÀN I  PHÖÔNG PHAÙP & HÌNH THÖÙC BOÁ TRÍ COÂNG TRÖÔØNG, HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC ÑOÄI SAÛN XUAÁT A. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TRÖÔØNG: 1. Ban chæ huy coâng tröôøng :  Ban chæ huy coâng tröôøng ñöôïc thaønh laäp vôùi caùc noäi dung nhö sau : - Teân goïi : Ban Chæ Huy Coâng Tröôøng - Tuyeán Ñöôøng Ñoâng - Taây 1 Truï sôû : Ñaët taïi coâng tröôøng Tuyeán Ñöôøng Ñoâng - Taây I – Phöôøng An Phuù – Quaän 2 – Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. - Ban Chæ Huy Coâng Tröôøng:  ñaïi dieän cho Coâng ty taïi coâng tröôøng: lieân heä vôùi chuû ñaàu tö, thieát keá, giam saùt A, ñòa phöông vaø caùc cô quan coù lieân quan ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa coâng tröôøng.  Laäp keá hoaïch cuï theå veà nhu caàu nhaân löïc, thieát bò thi coâng ñeå phoái hôïp vôùi boä phaän quaûn lyù taïi coâng ty kòp thôøi ñieàu ñoäng cho coâng tröôøng. Chæ ñaïo caùc boä phaän giaùn tieáp, tröïc tieáp thi coâng theo keá hoaïch.  Laäp baùo caùo ñònh kyø veà tình hình thöïc hieän thi coâng vôùi ban quaûn lyù taïi coâng ty vaø xin yù kieán chæ ñaïo cuûa coâng ty khi caàn thieát.  BCHCT bao goàm: Chæ huy tröôûng coâng tröôøng : OÂng Nguyeãn Minh Duõng – Kyõ sö caàu ñöôøng Chæ huy phoù coâng tröôøng : OÂng Nguyeãn Vaên Khoâi – Kyõ sö xaây döïng Caùn boä kyõ thuaät : OÂng Traàn Thanh Tuøng – Kyõ sö caàu ñöôøng 2. Sô ñoà toå chöùc nhaân söï taïi coâng tröôøng:  Ban chæ huy coâng tröôøng - Caùc toå - Caùc ñoäi thi coâng: CAÙC TOÅ: - Toå kyõ thuaät Toå keá toaùn haønh chính Toå vaät tö Toå phuïc vuï ñôøi soáng CAÙC ÑOÄI: - Ñoäi thi coâng phaàn neàn ñöôøng (1 ñoäi) Ñoäi thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc (1 ñoäi) Ñoäi cô giôùi (1 ñoäi) Ñoäi thi coâng keát caáu aùo ñöôøng (1 ñoäi) 4 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC BAN CHÆ HUY COÂNG TRÖÔØNG TOÅ KYÕ THUAÄT TOÅ KEÁ TOAÙN HAØNH CHÍNH Ñoäi TC PHAÀN NEÀN ÑÖÔØNG  Ghi chuù: CAÙC ÑOÄI THI COÂNG ÑOÄI TC HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC TOÅ VAÄT TÖ ÑOÄI CÔ GIÔÙI TOÅ PHUÏC VUÏ ÑÔØI SOÁNG ÑOÄI TC KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG Chæ ñaïo tröïc tieáp. Quan heä lieân ñôùi. B. GIÔÙI THIEÄU CHI TIEÁT:  Toå kyõ thuaät: Ñöôïc ñieàu ñoäng xuoáng laøm vieäc taïi coâng tröôøng theo töøng giai ñoaïn thi coâng (goàm 01 kyõ sö caàu ñöôøng chòu traùch nhieäm chung, 01kyõ sö xaây döïng giaùm saùt thi coâng cô giôùi vaø 02 giaùm saùt kyõ thuaät). Toå kyõ thuaät taïi coâng tröôøng coù traùch nhieäm: - Chòu traùch nhieäm cho caùc hoaït ñoäng kyõ thuaät taïi coâng tröôøng, chòu söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa ban chæ huy coâng tröôøng vaø giaùn tieát bôûi boä phaän quaûn lyù kyõ thuaät taïi coâng ty. - Ñeà ra bieän phaùp kyõ thuaät thi coâng chi tieát, bieän phaùp an toaøn lao ñoäng theo söï chæ ñaïo chung cuûa Chæ huy tröôûng coâng tröôøng. 5 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp - Trieån khai keá hoaïch thi coâng chi tieát theo tieán ñoä thi coâng chung. - Laäp tieán ñoä nhu caàu vaät tö theo tieán ñoä thi coâng ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. - Kieåm tra giaùm saùt caùc toå, ñoäi thi coâng theo ñuùng thieát keá, quy chuaån, quy phaïm vaø caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng ñaõ ñeà ra. - Quan heä vôùi giaùm saùt kyõ thuaät A vaø thieát keá taïi coâng tröôøng ñeå kòp thôøi söûa chöõa caùc sai soùt trong khi thi coâng vaø vöôùng maéc khaùc (neáu coù). - Toå chöùc nghieäm thu caùc boä phaän cuûa coâng trình, laäp hoà sô vaø khoái löôïng nghieäm thu töøng giai ñoaïn. - Ghi cheùp ñaày ñuû caùc dieãn bieán trong quaù trình thi coâng trong nhaät kyù coâng trình.  Toå coâng taùc keá toaùn - Haønh chính taïi coâng tröôøng: Coù traùch nhieäm thu - chi taøi chính taïi coâng tröôøng, baùo caùo taøi chính vôùi Chæ huy tröôûng coâng tröôøng vaø boä phaän quaûn lyù taïi coâng ty khi coù yeâu caàu. Laäp soå saùch keá toaùn veà vaät tö xuaát – nhaäp vaøo coâng trình cuõng nhö xuaát xöù cuûa noù.  Toå vaät tö : Chòu traùch nhieäm mua saém vaät tö, thieát bò caàn thieát cho coâng tröôøng theo yeâu caàu cuûa toå kyõ thuaät vaø Chæ huy coâng tröôøng, giao nhaän vaät tö vaø quaûn lyù kho baõi taïi coâng tröôøng vaø kieåm tra vaät tö khi coù yeâu caàu. Chòu traùch nhieäm veà nguoàn goác vaät tö nhaäp veà coâng tröôøng cuõng nhö chaát löôïng cuûa noù.  - Toå phuï traùch ñôøi soáng: Toå chöùc laùn traïi vaø caùc phöông tieän sinh hoaït cho coâng nhaân. Toå chöùc beáp aên taäp theå. Chaêm soùc y teá taïi coâng tröôøng.  Boä phaän tröïc tieáp thi coâng goàm caùc ñoäi thi coâng chuyeân nghieäp.  - Ñoäi thi coâng cô giôùi. Toå maùy uûi, maùy san: 6 coâng nhaân. Toå xe ñaøo, xe lu: 14 coâng nhaân. Toå xe taûi : 15 coâng nhaân. Toå baûo trì söûa chöõa maùy moùc: 5 coâng nhaân.  - Ñoäi thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc: Toå thi coâng saét: 15 coâng nhaân. Toå thi coâng coáppha : 25 coâng nhaân. Toå thi coâng beâ toâng: 40 coâng nhaân.  Ñoäi thi coâng phaàn neàn vaø maët ñöôøng: toång coäng coù 60 coâng nhaân coù tay ngheà baäc 3/7 trôû leân. 6 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp  Ñoäi thi coâng hoaøn thieän laép döïng bieån baùo vaø sôn ñöôøng: toång coâng 10 coâng nhaân. Traùch nhieäm cuûa caùc toå ñoäi thi coâng: caùc toå tröôûng, ñoäi tröôûng toå chöùc phaân coâng vaø ñoân ñoác kieåm tra caùc coâng nhaân trong toå, ñoäi mình thöïc hieän toát caùc coâng vieäc theo söï chæ ñaïo chung cuûa Chæ huy tröôûng coâng trình döôùi söï kieåm tra giaùm saùt cuûa toå kyõ thuaät. 7 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp PHAÀN II  CAÙC MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ THI COÂNG 1. Boá trí maùy moùc thieát bò thi coâng: - Maùy ño boá trí moät maùy ño toaøn ñaïc ñieän töû duøng ñeå ñònh vò chính xaùc vò trí tim tuyeán vaø caùc tim truïc: ngoaøi ra coøn boá trí 2 maùy caân baèng (thuûy bình) ñeå xaùc ñònh caùc cao ñoä, caùc vò trí. - Maùy ñaøo: boá trí 02 maùy ñaøo Kobeco dung tích gaàu 1,2m3 vaø 01 maùy dung tích 0,5m3 ñeå ñaøo boùc lôùp thaûm thöïc vaät, ñaøo hoá ga, ñoùng cöø traøm hoá ga vaø laáp ñaát hoá ga. - Maùy uûi: boá trí 01 maùy uûi coâng suaát 110 CV ñeå uûi ñaát vaø phaù tröôùng ngaïi vaät. - Maùy bôm: boá trí 02 maùy bôm xaêng vaø 02 maùy bôm daàu trong suoát quaù trình thi coâng. - Maùy ñaàm: duøng 08 ñaàm duøi 1,5kw vaø 01 xe ñaàm rung. - Boá trí 02 maùy ñaàm coùc vaø 02 maùy ñaàm baøn ñeå ñaàm goùc caïnh. - Maùy san töï haønh: boá trí 01 maùy san coâng suaát 110 CV ñeå san ñaát vaø ñaù caáp phoái. - Maùy haøn boá trí 03 maùy haøn ñieän vaø 01 maùy haøn chaïy daàu. - Maùy neùn khí söû duïng 01 maùy ñeå veä sinh maët ñöôøng. - Xe lu: boá trí 02 xe lu baùnh saét 8T, 02 xe lu baùnh saét 12T, 01 xe lu rung 16T, 01 xe lu baùnh loáp. - Xe taûi boá trí 15 xe benz ñeå chôû ñaát, caùt vaø vaät lieäu. - Xe caåu töï haønh: goàm 01 xe caåu töï haønh 7T vaø 01 xe caåu 4T ñeå caåu laép laép coáng vaø caåu laép hoá ga. - Xe töôùi nhöïa: boá trí 01 xe töôùi nhöïa. - Xe boàn töôùi nöôùc: boá trí 02 xe 5m3/h. - Maùy gia coâng theùp boá trí 02 maùy cho caùc loaïi theùp coù ñöôøng kính ≤ 10mm vaø 01 maùy gia coâng theùp coù ñöôøng kính ≥ 12mm. - Maùy troän beâ toâng: boá trí 02 maùy troän boâ toâng 350 lít taïi coâng tröôøng ñeå thi coâng hoá ga. - Maùy phaùt ñeän: boá trí 01 maùy phaùt ñieän chaïy daàu coâng suaát 150 KVA vaø 02 maùy phaùt ñieän chaïy xaêng coâng suaát 70 KVA . - Caùc maùy moùc khaùc ñöôïc theå hieän trong baûng maùy moùc thieát bò seõ ñöôïc huy ñoâïng trong thi coâng. 8 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp - Ngoaøi ra ñeå phoøng trôøi möa phaûi laøm heä thoáng thoaùt nöôùc loä thieân ñeå giaûi quyeát thoaùt nöôùc maët, khoâng gaây gaäp uùng vaø traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng, nöôùc thoaùt seõ ñöôïc noái vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu vöïc. 2. Baûng thoáng keâ maùy moùc thieát bò chính: Soá TT Teân thieát bò Xuaát xöù Soá löôïng Haøn Quoác 15 1 Xe oâtoâ taûi (taûi troïng 12T) 2 Xe lu 6T Nhaät 2 3 Xe lu 12T Nhaät 2 4 Xe lu rung16T Nhaät 1 5 Xe lu baùnh loáp Nhaät 2 6 Xe caåu 7T Nhaät 1 7 Xe caåu 4T Nhaät 1 8 Xe ñaøo 1.2m 3 Nhaät 2 9 Xe ñaøo 0.7m3 Nhaät 1 10 Maùy uûi 110CV Nhaät 1 11 Maùy bôm nöôùc Vieät Nam 4 12 Maùy gia coâng theùp Vieät Nam 3 13 Maùy ñaàm duøi Trung Quoác 8 14 Maùy troän beâ toâng (dung tích 350 lít) Vieät nam 2 15 Maùy ñaàm coùc Nhaät 2 16 Maùy ñaàm baøn ZD250 Nhaät 2 17 Maùy neùn khí D45 Vieät Nam 1 18 Xe töôùi nhöïa Nhaät 1 19 Xe töôùi nöôùc loaïi 5-8m3/h Nhaät 2 20 Maùy phaùt ñieän coâng suaát 150KVA Nhaät 1 21 Maùy phaùt ñieän coâng suaát 70KVA Nhaät 2 22 Maùy haøn (ñieän vaø daàu) Vieät Nam 4 9 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp 10 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp PHAÀN III  TRÌNH TÖÏ THI COÂNG CAÙC HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH VAØ BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT, CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH  Coù hai hình thöùc nhaän thaàu xaây laép : - Coâng trình ñöôïc chæ ñònh thaàu (caáp thaåm quyeàn) - Coâng trình ñöôïc Chuû ñaàu tö toå chöùc ñaáu thaàu, ñôn vò tham gia döï thaàu vaø truùng thaàu. ⇒ Ñoái vôùi coâng trình naøy Coâng Ty TNHH XD - DLDV Muøa Heø Xanh tham gia döï ñaáu thaàu vaø ñöôïc chuû ñaàu tö choïn truùng thaàu vôùi toång giaù trò coâng trình 9,160 tyû (VNÑ) I. Trình töï thi coâng caùc haïng muïc coâng trình :  - Vieäc toå chöùc thi coâng ñöôïc tieán haønh theo trình töï sau: Giaûi toûa vaø phaùt quang maët baèng trong phaïm vi tuyeán. Ñònh vò sô boä maët baèng tuyeán, vò trí caùc coïc moác. Ñònh vò chính xaùc maët baèng tuyeán, vò trí caùc hoá ga, thieát laäp heä thoáng tim moác ñuùng thieát keá, xaây döïng laùn traïi vaø caùc coâng trình phuïc vuï thi coâng. Thi coâng ñaøo boùc lôùp buøn höõu cô. Thi coâng neàn haï ñöôøng. Thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc baån vaø hoá ga. Thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc maët vaø hoá ga. Thi coâng caùc lôùp keát aùo ñöôøng. Thi coâng vaø hoaøn thieän caùc haïng muïc phuï trôï laép ñaët ñeøn tín hieäu, bieån baùo vaø keû sôn phaûn quang. Doïn deïp veä sinh ñeå baøn giao coâng trình. II. Bieän phaùp ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình: 1) Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät aùp duïng: a) Tieâu chuaån vaät lieäu: - TCVN 2682 – 1989 - TCVN 5439 – 1991 - TCVN 1770 – 1986 - TCVN 1771 – 1987 caàu kyõ thuaät - TCXD 127 – 1985 söû duïng. 11 : Xi maêng pooác laêng : Xi maêng laân loaïi : Caùt xaây döïng – yeâu caàu kyõ thuaät : Ñaù daêm, soûi, soûi daêm duøng trong xaây döïng – yeâu : Caùt ñeå laøm beâ toâng vaø vöõa xaây döïng – höôùng daãn Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp - TCVN 4314 – 1986 : Vöõa xaây döïng yeâu – caàu kyõ thuaät TCVN 4459 – 1991 : Höôùng daãn pha troän vaø söû duïng vöõa xaây döïng TCVN 4506 – 1987 : Nöôùc cho beâ toâng – Yeâu caàu kyõ thuaät. TCVN 6283/1–1997 : tieâu chuaån coát theùp beâ toâng caùn noùng. Loaïi theùp Φ 12 trôû leân laø theùp gôø nhoùm C2 phuø hôïp vôùi TCVN 5574 1991. TCXD 173 – 1989 : Phuï gia cho vöõa beâ toâng xaây döïng. TCVN 1770 – 1986 : Caùt saïch khoâng laãn taïp chaát. 22TCN 227 – 1995 : Nhöïa ñöôøng - Yeâu caàu kyõ thuaät. 22TCN 248 – 1998 : Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät. 22TCN 252 – 1998 : Thi coâng maët ñöôøng ñaù 0x4. b) Caùc tieâu chuaån quaûn lyù chaát löôïng, thi coâng vaø nghieäm thu: - TCVN 5637 – 1991 : Quaûn lyù chaát löôïng xaây laép coâng trình – nguyeân taéc cô baûn. - TCVN 5951 – 1995 : Höôùng daãn xaây döïng soå tay chaát löôïng. - TCVN 4091 – 1985 : Nghieäm thu caùc coâng trình xaây döïng. - TCVN 4055 – 1985 : Toå chöùc thi coâng. - TCVN 4447 – 1987 : Coâng taùc ñaát – qui phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. - TCVN 4516 – 1988 : Hoaøn thieän maët baèng xaây döïng – quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu. - TCXD 79 – 1980 : Thi coâng vaø nghieäm thu coâng taùc neàn moùng. - TCVN 5640 – 1991 : Baøn giao coâng trình xaây döïng – Nguyeân taéc cô baûn. - TCVN 4453 – 1995 : Quy trình thi coâng vaø ngheäm thu caùc keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng laép gheùp. - 22TCN – 11 – 77 : quy trình thi coâng vaø nghieäm thi maët ñöôøng caáp phoái soûi ñoû. - 22TCN 249 – 98 : quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa. - QÑ 166/QÑ : Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu caàu coáng. - Quyeát ñònh soá 18/2003/QÑ – BXD ngaøy 27/6/2003 cuûa boä tröôûng boä xaây döïng veà vieäc ban haønh quy ñònh quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng. 2) Coâng taùc giaùm saùt kyõ thuaät: a) Coâng taùc giaùm saùt kyõ thuaät laø coâng taùc heát söùc quan troïng: - Ñoøi hoûi phaûi coù söï keát hôïp chaët cheõ giöõa caùn boä giaùm saùt A-B vaø tuaân thuû caùc ñieàu kieän, quy ñònh theo ñieàu leä quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng theo nghò ñònh 52/1999/NÑCP ngaøy 08/7/1999cuûa chính phuû vaø quyeát ñònh soá 12/2003/QÑ-BXD ngaøy 27/6/2003 cuûa Boä Tröôûng Boä Xaây Döïng. b) Môû nhaät kyù coâng trình, caäp nhaät caùc soá lieäu haøng ngaøy treân coâng tröôøng noäi dung coâng taùc xaây laép: 12 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp - Tình traïng thôøi tieát khí haäu trong ngaøy. Khoái löôïng coâng taùc thöïc hieän trong ngaøy. Caùc phaùt sinh veà khoái löôïng, chaát löôïng, kyõ thuaät (neáu coù). Löïc löôïng lao ñoäng trong ngaøy. Coù xaùc nhaän cuûa giaùm saùt A-B. 3) Coâng taùc nghieäm thu: )a Tieán haønh nghieäm thu kyõ thuaät theo caùc quy ñònh coâng taùc xaây laép sau ñaây: - Nghieäm thu coâng taùc xaây laép. - Nghieäm thu hoaøn thaønh giai ñoaïn. - Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình ñöa vaøo söû duïng. b) Trong caùc ñôït nghieäm thu ngoaøi khoái löôïng xaây laép thöïc hieän phaûi keøm theo caùc taøi lieäu sau: - Bieân baûn nghieäm thu kyõ thuaät. - Baûn veõ hoaøn coâng caùc coâng vieäc ñöôïc nghieäm thu baùn thaønh phaåm vaø thaønh phaåp theo quy trình sau.  KIEÅM TRA BAÙN THAØNH PHAÅM PHAÀN COÁNG LY TAÂM BTCT & HOÁ GA. ST T COÂNG VIEÄC / CHÆ TIEÂU KIEÅM TRA Toïa ñoä 1 DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA Maùy toaøn ñaïc NÔI PHÖÔNG KIEÅM PHAÙP TRA/ KIEÅM NGÖÔØI TRA KIEÅM TRA ÑÒNH VÒ Xaùc ñònh toïa ñoä tim tuyeán BCHCT Khoaûng caùch Thöôùc ño Ño kích thöôùc theo thieát keá TAÀN SUAÁT Khi khôûi coâng xaây döïng TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA Theo thieát keá vaø TCVN taäp 1 (TCVN 5593 : 1991) Theo thieát keá vaø TCVN taäp 1 (TCVN 5593 : 1991) ÑAØO ÑAÁT 2 Thöôùc theùp, Chieàu daøi maùy traéc ñaïc 13 Ño kích thöôùc BCHCT Taát caû caùc moùng Ñuû kích thöôùc theo thieát keá vaø sai soá khoâng quaù10cm (TCVN Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp 5593:1991) Vò trí Cao ñoä Veä sinh 3 Soá löôïng Maùy toaøn ñaïc OÁng caân thuûy, maùy caân baèng Tröïc quan Tröïc quan Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tim coät TCXD 79 - 1980 Caân cao ñoä Thieát keá Quan saùt Bôm nöôùc vaø veùt saïch buøn ÑOÙNG CÖØ TRAØM Ñeám soá Taát caû BCHCT caây caùc moùng Ñuû soá löôïng GIA COÂNG SAÉT 4 5 Beà maët saét Tröïc quan Quan saùt Toaøn boä theùp söû duïng Ñöôøng kính Thöôùc keïp Ño ñöôøng kính theùp, laáy maãu Khi coù nghi ngôø Chaát löôïng haøn Chieàu daøi moái noái Khoaûng caùch, soá löôïng, vò trí Tröïc quan Quan saùt Thöôùc ño Ño chieàu daøi BCHCT Toaøn boä caùc moái noái Khi coù nghi ngôø Ño khoaûng Toaøn bboä caùch vaø caùc caáu ñeám soá BCHCT kieän thanh Tröïc Ño chieàu Toaøn bboä Theùp chôø quan, daøi vaø ñeám caùc caáu thöôùc ño soá thanh kieän Tröïc Khoaûng Cuïc keâ Khi coù quan, caùch, beà theùp nghi ngôø thöôùc daày cuïc keâ GIA COÂNG COPPHA Kích Thöôùc Ño kích BCHCT Toaøn boä thöôùc ño thöôùc caùc caáu kieän 14 Tröïc quan, thöôùc ño Khoâng dính buøn, ñaát, daàu, môõ, khoâng gæ TTTCXDVN Taäp VII - trang 607 TTTCXDVN Taäp VII - trang 607, 608 TTTCXDVN Taäp VII - trang 609 TTTCXDVN Taäp VII - trang 610, 611 TTTCXDVN Taäp VII - trang 610, 611 TTTCXDVN Taäp VII - trang 610, 611 Phuø hôïp vôùi thieát keá Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp Ñoä baèng phaúng Quan saùt Caùc taám noái Quan saùt Toaøn boä caùc caáu kieän Kín khít Tröïc quan Cao ñoä Maùy caân baèng Ño cao ñoä Toaøn boä caùc caáu kieän Ñoä oån ñònh Tröïc quan, tay Quan saùt vaø lay maïnh coät choáng Toaøn boä caùc caáu kieän Veä sinh Ñoä suït 6 Tröïc quan Cöôøng ñoä Thôøi gian troän Ño löôøng vaät lieäu 15 Toaøn boä Quan saùt caùc caáu kieän COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG Sau meû Ño baèng Ño ñoä suït BCHCT troän ñaàu coân tieân Theo Khuoân TTTCXD Thí Ñôn vò theùp VN nghieäm beân tieâu - Taäp VII neùn maãu ngoaøi chuaån - Trang 627 Baén kieå tra Ñôn vò Neùn maãu Suùng cöông ñoä beân khoâng ñaït baät naåy caáu kieän ngoaøi cöôøng ñoä Sieâu aâm Ñôn vò Neùn maãu Sieâu aâm taïi hieän beân khoâng ñaït tröôøng ngoaøi cöôøng ñoä Khoan Thí Ñôn vò Khi soá laáy maãu nghieäm beân löôïng maãu neùn maãu ngoaøi thöû thieáu Ñoàng Xem thôøi BCHCT Laàn ñaàu hoà gian troän 1 vaø 1 laàn meû sau 1 gôø Tröïc Ñoái chieáu BCHCT Laàn ñaàu quan baûng caáp vaø 1 laàn phoái vaø sau 1 gôø Tröïc quan Khoâng qua 3mm Khoâng bò maát nöôùc khi ñoå, ñaàm beâ toâng TTTCXDVN Taäp VII - Trang 603 Ñaët treân neàn cöùng oån ñònh Khoâng coøn raùc, buøn ñaát… TTTCXDVN – Taäp VII – trang 616 Ñaït yeâu caàu thieát keá vaø TCVN 3105 - 1993 Ñaït yeâu caàu thieát keá vaø TCVN 3105 - 1993 Ñaït yeâu caàu thieát keá vaø TCVN 3105 - 1993 Ñaït yeâu caàu thieát keá vaø TCVN 3105 - 1993 TTTCXDVN – Taäp VII – Trang 617 Sai leäch khoâng quaù quy ñònh Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp Ñaàm beâ toâng Tröïc quan thieát bò ño löôøng taïi nôi troän Theo doõi trình töï ñaàm vaø thôøi gian BCHCT Suoát quaù trình ñaàm beâ toâng TTTCXDVN – Taäp VII – Trang 616 Ñaøm taát caû caùc vò trí, vöõa xi maêng noåi leân beà maët vaø boït khí khoâng coøn  KIEÅM TRA BAÙN THAØNH PHAÅM VAØ THAØNH PHAÅM PHAÀN ÑÖÔØNG. ST T COÂNG VIEÄC/C HÆ TIEÂU KIEÅM TRA DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA 1 Beà roäng ñöôøng Thöôùc ño Chieàu daày Maùy thuûy bình Ñoä doá ngang Maùy thuûy bình Ñoä baèng phaúng Thöôùc 3m Modun ñaøn hoài Maùy eùp tónh, 16 PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA NGÖÔØI KIEÅM TRA TAÀN SUAÁT TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA MAËT ÑÖÔØNG ÑAÙ DAÊM NÖÔÙC 10 maët caét Sai soá Ño beà BCHCT ngang / khoâng quaù ± 10% roäng 1km So saùnh cao ñoä Sai soá maët ñaù vaø 3 maët caét khoâng quaù ± 10% maët neàn BCHCT ngang 1km nhöng ñaát tröôùc khoâng quaù 20mm khi giaûi ñaù 3 maët caét ngang Ño cao ñoä 1km, moãi Sai soá khoâng quaù tim vaø leà BCHCT ± 5% maët caét 3 ñöôøng ñieåm tim vaø 2 leà Sai soá Ñaët thöôùc khoâng quaù ± doïc tim 3 maët caét BCHCT ñöôøng vaø ngang 1km 15mm 2 beân leà (22TCN 16 - 79) Thí Ñôn vò 3 maët caét Ethöïc teá > E thieát keá nghieäm beân ngang 1km Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp chuøy rôi chaán ñoäng 2 3 taïi hieän tröôøng ngoaøi NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÁT CAÁP PHOÁI, ÑAÙ CAÁP PHOÁI Sai soá 10 maët caét Beà roäng Thöôùc Ño beà khoâng quaù ± BCHCT ngang / ñöôøng ño rroäng 1km 10cm So saùnh 3 maët caét cao ñoä ngang/1km Maùy maët soûi vaø vaø moãi maët Sai soá Chieàu thuûy maët neàn BCHCT caét ngang khoâng quaù ± 10% daày bình ñaát tröôùc 3 ñieåm khi giaûi 1ñieåm tim soûi 2ñieåm leà 3 maët caét ngang/1km Maùy Ño cao ñoä vaø moãi maët Sai soá ± 5% Ñoä doác thuûy tim vaø leà BCHCT caét ngang ngang bình ñöôøng 3 ñieåm 1ñieåm tim 2ñieåm leà 3 maët caét ngang / Sai soá Ñaët thöôùc 1km vaø khoâng quaù ± Ñoä baèng Thöôùc doïc tim moãi maët BCHCT phaúng 3m ñöôøng vaø caét ngang 15mm 2 beân leà 3 ñieåm (22TCN 16 - 79) 1ñieåm tim 2ñieåm leà Maùy eùp Thí tónh, Ñôn vò Modun nghieäm 3 maët caét chuøy rôi beân Ethöïc teá > E thieát keá ñaøn hoài taïi hieän ngang 1km chaán ngoaøi tröôøng ñoäng Thí Ñôn vò Ñaït dung troïng Dung nghieäm 3 maët caét Laáy maãu beân 2.2 – 2.4 T/m3 troïng baèng PP ngang 1km ngoaøi (22TCN 13 – 79) roùt caùt MAËT ÑÖÔØNG NHÖÏA Beà roäng Thöôùc ño Ño beà BCHCT 10 maët caét Sai soá 17 Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp ñöôøng rroäng Chieàu daày So saùnh cao ñoä maët nhöïa vaø Maùy thuûy maët neàn bình ñaù tröôùc khi giaûi nhöïa Ñoä doác ngang Maùy thuûy bình Ño cao ñoä tim vaø leà ñöôøng Ñoä baèng phaúng Thöôùc 3m Ñaët thöôùc doïc tim ñöôøng vaø 2 beân leà BCHCT Modun ñaøn hoài Maùy eùp tónh, chuøy rôi chaán ñoäng Thí nghieäm taïi hieän tröôøng Ñôn vò beân ngoaøi 4 Beà roäng ñöôøng Chieàu daày 18 BCHCT BCHCT ngang / 1km 3 maët caét ngang/ 1km vaø moãi maët caét ngang 3 ñieåm 1ñieåm tim 2ñieåm leà 3 maët caét ngang/ 1km vaø moãi maët caét ngang 3 ñieåm 1ñieåm tim 2ñieåm leà 3 maët caét ngang / 1km vaø moãi maët caét ngang 3 ñieåm 1ñieåm tim 2ñieåm leà 3 maët caét ngang 1km CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM 10 maët caét Ño beà Thöôùc ño BCHCT ngang / rroäng 1km Maùy thuûy So saùnh BCHCT 3 maët caét bình cao ñoä maët ngang/1k ñaù vaø maët m vaø moãi neàn tröôùc maët caét khi ngang 3 khoâng quaù ± 10cm Sai soá khoâng quaù ± 10% Sai soá ± 5% Sai soá khoâng quaù ± 7mm (22TCN 16 - 79) Ethöïc teá > E thieát keá Sai soá khoâng quaù ± 10cm Sai soá khoâng quaù ± 10mm Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp giaûi ñaù Ñoä doác ngang Ñoä baèng phaúng Maùy thuûy bình Thöôùc 3m Thaønh Laáy maãu phaàn haït Heä soá K Coái proctor caûi tieán Dung troïng Laáy maãu Cöôøng ñoä Caàn Benkelm an Chæ soá CBR Thieát bò kieåm tra Ño cao ñoä tim vaø leà BCHCT ñöôøng Ñaët thöôùc doïc tim BCHCT ñöôøng vaø 2 beân leà Ñôn vò saøng kieåm beân tra tyû leä ngoaøi Thí Ñôn vò nghieäm taïi beân hieän ngoaøi tröôøng Thí Ñôn vò nghieäm beân baèng PP ngoaøi roùt caùt Ño baèng Ñôn vò caân beân Bankelma ngoaøi n Thí Ñôn vò nghieäm taïi beân hieän ngoaøi tröôøng ñieåm 1ñieåm tim 2ñieåm leà 3 maët caét ngang/ 1km 3 maët caét ngang / 1km Sai soá ± 5% Sai soá khoâng quaù ± 7mm (22TCN 16 - 79) 150m3/ maãu 800m2/ maãu 20ñieåm/ km 2000m2/ maãu  KIEÅM TRA NGUYEÂN VAÄT LIEÄU ÑAÀU VAØO. ST T TEÂN VAÄT TÖ /CHÆ TIEÂU 1 DUÏNG CUÏ KIEÅM TRA PP KIEÅM TRA NÔI/ NGÖÔØI KIEÅM TRA XI MAÊNG 19 TAÀN SUAÁT TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp Bao bì nhaõn hieäu maùc xi maêng Troïng löôïng Chæ tieâu kyõ thuaät Tröïc quan Baèng caân Laáy maãu Ñoái chieáu maãu Coâng tröôøng/ (VT) Moãi khi nhaän haøng Khoâng raùch bao, ñuùng nhaõn hieäu Caân coâng tröôøng/ (VT) 100bao/ laàn Ñuû troïng löôïng ghi treân bao bì Toå chöùc beân ngoaøi Thí nghieäm Tröôùc khi mua haøng TCVN 2682 1992 TCVN 4033 -1985 TCVN 4316 1986 CAÙT, ÑAÁT Haøm löôïng haït 2 3 Khoái löôïng Tröïc quan Ñoái chieáu maãu Thöôùc ño Ño theå tích Chæ tieâu kyõ thuaät Laáy maãu Thí nghieäm Haøm löôïng Tröïc quan Ñoái chieáu maãu Khoái löôïng Thöôùc ño Ño theå tích Chæ tieâu kyõ thuaät Laáy maãu Ñöôøng kính Thöôùc keïp Thí nghieäm 4 20 Ño keïp coâng tröôøng/ (VT) Coâng tröôøng (VT) Toå chöùc beân ngoaøi ÑAÙ coâng tröôøng/ (VT) Coâng tröôøng (VT) Toå chöùc beân ngoaøi SAÉT Coâng tröôøng (VT) Moãi khi nhaän haøng Saïch töông ñöông maãu, ñaït haøm löôïng theo yeâu caàu thieát keá Moãi chuyeán xe Ñuùng theå tích Tröôùc khi mua haøng TCVN 1770 – 1986 Moãi khi nhaän haøng Saïch khoâng laãn boät ñaù töông ñöông maãu Moãi chuyeán xe Ñuùng theå tích Tröôùc khi mua haøng Moãi loâ haøng/laàn TCVN 1771 – 1986 TTTC XDVN – Taäp VII – Trang 607
- Xem thêm -