Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần thép hòa phát...

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần thép hòa phát

.PDF
45
587
126

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần thép Hòa Phát
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t Lêi nãi ®Çu ThÐp c¸n lµ mét trong nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña mäi quèc gia. ChÝnh v× vËy mµ ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng , chÝnh s¸ch ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh thÐp nãi chung vµ ngµnh c¸n thÐp nãi riªng. Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh c¸n thÐp ®· cã nhiÒu cè g¾ng khai th¸c, më réng vµ c¶i t¹o nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt cò vµ liªn doanh víi níc ngoµi lµm n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ s¶n lîng hµng n¨m t¨ng víi tèc ®é kh¸ cao.C¸c nhµ m¸y thÐp ®îc x©y dùng nhiÒu nh nhµ m¸y thÐp Uc SSE ,HPS, VINAPIPE, HOÀ PHÁT… Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t. §îc sù gióp ®ì tËn t×nh vµ chu ®¸o cña c«ng ty, em ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. §©y thùc sù lµ mét c¬ héi rÊt quý b¸u gióp em ®îc tiÕp cËn víi thùc tÕ, nhÊt lµ l¹i ®îc tiÕp cËn víi mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo bËc nhÊt cña ViÖt Nam hiÖn nay, ®îc lµm quen víi t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp trong mét c«ng ty cæ phÇn thÐp kh¸ lín m¹nh. §ã lµ tiÒn ®Ò gióp cho em lµm ®å ¸n tèt nghiÖp s¾p tíi vµ cho c«ng viÖc sau nµy ®îc tèt. Díi sù híng dÉn nhiÖt t×nh vµ chu ®¸o cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty, cïng víi c¸n bé trong phßng kÜ thuËt, phßng s¶n xuÊt vµ toµn thÓ nh©n viªn cña c«ng ty, em ®· ®îc t×m hiÓu vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c vÒ d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp x©y dung. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ ®¹o, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n CHVL & C¸n Kim Lo¹i. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o c«ng ty, phßng kü thuËt s¶n xuÊt cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nhiÒu mÆt, híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Tuy rÊt cè g¾ng t×m hiÓu, häc hái vµ su tÇm ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy nhng cã thÓ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. VËy em mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn chØ ®¹o cña c¸c thÇy c«, cña c«ng ty ®Ó em cã thÓ rót kinh nghiÖm vµ häc hái thªm cho ®å ¸n s¾p tíi vµ cho t¬ng lai sau nµy. Hng Yªn, ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2008 Sinh viªn thùc tËp TrÇn V¨n Thu ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t B¸o c¸o thùc tËp TèT NGHIÖP I.Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ c«ng ty cæ phÇn thÐp hßa ph¸t : C«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t – DANI STEEL ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0503000008, do së kÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Hng Yªn cÊp ngµy 26/10/2001 vµ b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt th¸ng 7/2002. Trô së ®¨ng kÝ kinh doanh : Khu c«ng nghiÖp phè nèi A – Yªn Mü – Hng Yªn. V¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty ®Æt t¹i 243 ®êng Gi¶i Phãng – phêng Ph¬ng Mai – quËn §èng §a – Hµ Néi. Tel : (84.4) 6282011_12_13_14_15-17 Fax : (84.4) 6282009_10_16 Website : www.hoaphat.com.vn Email : [email protected] C«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn Hßa Ph¸t tríc ®©y lµ c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t ®· t¸i cÊu tróc l¹i vµo ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2007. Së h÷u 08 c«ng ty thµnh viªn, bao gåm C«ng ty thiÕt bÞ phô tïng Hßa Ph¸t kinh doanh trong lÜnh vùc m¸y mãc thiÕt bÞ khai th¸c má vµ x©y dùng; C«ng ty cæ phÇn néi thÊt Hßa Ph¸t lµ c«ng ty chuyªn kinh doanh néi thÊt v¨n phßng, gia ®×nh, trêng häc, khu c«ng céng… vµ ®îc coi lµ c«ng ty lín nhÊt ViÖt Nam trong lÜnh vùc nµy víi th¬ng hiÖu næi tiÕng nhiÒu n¨m liÒn. C«ng ty TNHH èng thÐp Hßa Ph¸t chuyªn s¶n xuÊt èng thÐp ®en cøng nh : èng m¹ kÏm, cung cÊp c¸c èng thÐp cho nhiÒu lÜnh vùc ®a dµng; C«ng ty TNHH ®iÖn l¹nh Hßa Ph¸t chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n vµ x©y dùng; C«ng ty TNHH thong m¹i Hßa Ph¸t lµ c«ng ty míi thµnh lËp thuéc tËp ®oµn Hßa Ph¸t chuyªn kinh doanh nhËp khÈu c¸c lo¹i s¾t thÐp, c¸c läai èng thÐp còng nh c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn thÐp. C«ng ty tËp ®oµn Hßa Ph¸t bªn c¹nh viÖc qu¶n lý 08 c«ng ty thµnh viªn vµ tham gia ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh c¸n qu¶n lý bé phËn s¶n xuÊt vµ kinh doanh thÐp bao gåm 02 nhµ m¸y s¶n xuÊt n»m trªn ®Üa bµn tØnh Hng Yªn : Nhµ m¸y ph«i thÐp n»m trªn ®Þa bµn khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A – Yªn Mü – Hng Yªn. ®îc ®a vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 7 n¨m 2004 nh»m tù cung cÊp ®ñ ho¹t ®éng cho nhµ m¸y c¸n ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t thÐp. Nhµ m¸y c¸n thÐp n»m trªn ®Þa bµn khu c«ng nghÖp Nh Quúnh A Km 17 – Quèc lé 5 – V¨n L©m – Hng Yªn. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh nhËp tõ Ch©u ¢u víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chÊt lîng tèt. Trªn b×nh diÖn chung, Hßa Ph¸t lµ tËp ®oµn kinh tÕ t nh©n chuyªn vÒ 02 lÜnh vùc s¶n xó©t vµ th¬ng m¹i. ViÖc t¸i cÊu tróc c«ng ty ngµy 09/01/2007 nh»m môc ®Ých t¹o thµnh søc manh cña tËp ®oµn trªn thÞ trêng, c¬ cÊu ho¹t ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, cµnh tranh cña Hßa Ph¸t khi ViÖt Nam ra nhËp WTO. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇm tËp ®oµn Hßa Ph¸t trong thêi gian tíi lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chung lo¹i vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. §éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc lu«n ®îc trau dåi kÜ thuËt vµ kinh nghiÖm cña c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Qu¶n lý chÊt läng dùa trªn tinh thÇn hîp t¸c híng tíi kh¸ch hµng, c«ng ty cæ phÇn tËp ®oµn Hßa Ph¸t cam kÕt liªn tôc tháa m·n nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh nhu cÇu tiÒm Èn cña kh¸ch hµng. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i thÐp d©y c¸n nãng víi kÝch thíc : Φ6, Φ8 ; vµ thÐp thanh c¸n nãng víi kÝch thíc : D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D30, D32,D38, D40 ®îc c¸n tõ ph«i thÐp cã tiÕt diÖn 100x100÷130x130 mm víi chiÒu dµi 6m vµ 12m. C«ng suÊt thiÕt kÕ lµ : 250000 TÊn/n¨m. C«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t lµ mét c«ng ty thµnh viªn trùc thuéc tæng c«ng ty cæ phÇn Hßa Ph¸t. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ : d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh nhËp tõ Ch©u ¢u cña tËp ®oµn DANIELI – ITALYA víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chÊt lîng tèt. PhÇn m¸y mãc phô trî ®îc chÕ t¹o trong níc. C«ng ty ®ang sö dông tiªu chuÈn s¶n xuÊt sau : • Tiªu chuÈn : JIS G3505; JIS G3112 1987; (NhËt B¶n) • Tiªu chuÈn : ASTM A615 – 95b; (Hoa Kú) • Tiªu chuÈn : TCVN 1651 – 85; TCVN 6285 – 97; (ViÖt Nam) • Tiªu chuÈn : BS 444 – 1988; (Anh Quèc) HiÖn nay c«ng ty ®ang dÇn ®i vµo æn ®Þnh tæ chøc, s¶n xuÊt vµ ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng th¬ng hiÖu cñng cè chç ®øng trªn thÞ trêng. Môc tiªu s¾p tíi lµ c«ng ty sÏ tù luyÖn ®îc toµn bé ph«i tríc hÕt ®Ó cung cÊp cho nhµ m¸y c¸n thÐp Hßa Ph¸t vµ ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t sau ®ã lµ b¸n ra thÞ trêng, víi d©y chuyÒn luyÖn thÐp mua cña §µi Loan ®ang ®îc hoµn thiÖn, hiÖn nay cung cÊp 70% sè ph«i cho c«ng ty. II. S¬ ®å tæ chøc c«ng ty S¬ ®«t tæ chøc c«ng ty (b¶n cad) ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t IIi. tÝnh n¨ng kü thuËt vµ quy c¸ch s¶n phÈm c«ng ty cæ phÇn thÐp hßa ph¸t : C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i thÐp d©y c¸n nãng víi kÝch thíc : Φ6, Φ8; vµ thÐp thanh c¸n nãng víi kÝch thíc: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D30, D32 ®îc c¸n tõ ph«i thÐp cã tiÕt diÖn 100x100÷130x130 mm víi chiÒu dµi 6m vµ 12m. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm c¸n tõ Φ6 ÷ D32: TT S¶n phÈm Sè lÇn c¸n Tèc ®é c¸n m/s S¶n lîng T/h 1 2 3 4 Φ6 Φ8 D10 D12 24 22 20 18 66,0 37,0 29,5 16,5 50,4 50,1 50,7 50,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D30 D32 16 16 14 14 14 12 12 12 10 12,2 9,3 7,4 6,0 4,9 3,8 3,1 2,7 2,35 50,7 50,5 50,8 50,8 50,3 50,3 51,5 51,4 51,0 ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t C¸c yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ¸p dông: Yªu cÇu s¶n phÈm (in b¶n riªng) ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t IV. Quy tr×nh s¶n xuÊt: 1.Qui tr×nh c«ng nghÖ Ph«i Nung N¹p ph«i KiÓm tra C¸n Th« K1 → K6 C¾t ®Çu ®u«i Tõ Φ6 → Φ16 C¸n Tinh K1 → K14 C¸n ThÐp tõ Φ18 → Φ40 Hép níc C¾t §Çu §u«i C¸n Thanh M¸y §Èy Côm Block C¸n ThÐp D©y C¾t Ph©n §o¹n Hép níc Kªnh §u«i M¸y §Èy Sµn Nguéi T¹o Vßng Dõng Xö lý KiÓm Tra Sµn Nguéi C¾t Nguéi Hè Gom Ph©n Lo¹i §ãng Bã §ãng Bã KiÓm Tra C©n C©n KiÓm Tra S¬n §Çu thµnh PhÈm NhËp Kho ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t 2. Gi¶i thÝch quy tr×nh : • Ph«i lµ lo¹i thÐp c¸c bon x©y dùng cã tiÕt diÖn 100x100 ÷ 130x130 (mm), chiÒu dµi 6000, 9000,12000 (mm) ®îc nhËp khÈu tõ níc ngoµi nh: NhËt, Nga, Trung quèc, Thæ NhÜ Kú, Malayxia .... Lß nung chuyÓn bíc ®èt b»ng dÇu FO, khi ra khái lß ph«i ®îc nung ®Õn nhiÖt ®é 1050 ÷ 11000C vµ ®a vµo m¸y c¸n b»ng ®êng con l¨n vµ ®îc biÕn d¹ng qua 3 côm gi¸ c¸n. • Côm gi¸ c¸n th« GCC 5543 gåm 3 gi¸ c¸n ®øng vµ ba gi¸ c¸n n»m. KÝch thíc vËt c¸n vµo lµ ph«i cã tiÕt diÖn 100x100÷130x130 (mm). VËt c¸n ra cã tiÕt diÖn φ55. • Côm gi¸ c¸n tinh GCC 4334 gåm 4 gi¸ ®øng vµ 4 gi¸ n»m. KÝch thíc vËt c¸n vµo cã tiÕt diÖn φ55 vµ ra cã c¸c kÝch thíc kh¸c nhau tuú tõng lo¹i s¶n phÈm. • Côm gi¸ c¸n block gåm 10 gi¸ c¸n φ212 nghiªng 450 ®Æt vu«ng gãc víi nhau, vËt c¸n vµo cã kÝch thíc kh¸c nhau tuú thuéc vµo lo¹i s¶n phÈm cÇn c¸n vµ ra lµ c¸c s¶n phÈm thÐp d©y φ6, φ8 vµ c¸c s¶n phÈm thÐp thanh nhá h¬n hoÆc b»ng D16, lín h¬n hoÆc b»ng D10. • Gi÷a côm gÝa c¸n th« vµ côm gi¸ c¸n trung ®Æt mét m¸y c¾t ®Çu vµ ®u«i vËt c¸n. M¸y nµy cã tÝnh n¨ng c¾t ®Çu, c¾t ®u«i vËt c¸n sau K6, kÝch thíc c¾t φ 55x200. Khi cã sù cè th× tù ®éng liªn tôc c¾t n¸t vËt c¸n thµnh tõng ®o¹n tõ 600 - 800 mm, ®Õn khi c¾t hÕt vËt c¸n th× m¸y l¹i trë l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu chê c¾t ®Çu vµ ®u«i vËt c¸n sau. • Gi÷a côm gi¸ c¸n tinh vµ côm gi¸ c¸n block ®Æt m¸y c¾t. Mét m¸y c¾t ®Çu, c¾t ®u«i vËt c¸n sau K14, cã kÝch thíc φ16,9x400 mm vµ khi gÆp sù cè th× tù ®éng c¾t vËt s¸n thµnh tõng ®o¹n 600 – 800 mm. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô c¾t khÈn cÊp khi cã sù cè trong block ng¨n kh«ng cho thÐp vµo block. Sau khi vËt c¸n ra khái block cã nhiÖt ®é tõ 1000 - 1050 0C ®îc ®a qua hÖ thèng t«i gåm hai hép níc, nhiÖt ®é gi¶m xuèng cßn 750 - 800 0C, ph«i ®îc ®a qua m¸y ®Èy vµo m¸y t¹o vßng, t¹o thµnh c¸c vßng thÐp ch¹y trªn ®êng con l¨n lµm nguéi. §i hÕt ®êng con l¨n c¸c vßng thÐp ®îc lµm nguéi xuèng cßn nhiÖt ®é tõ 200 - 300 0C vµ ®îc ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t dån vµo hè gom cuén. Nhê guång chuyÓn, cuén ®îc ®a vµo m¸y Ðp nÐn cuén thñy lùc vµ ®ãng bã tù ®éng. Sau khi ®ãng bã xong cuén ®îc vËn chuyÓn b»ng ®êng con l¨n ®Õn c¬ cÊu lËt cuén. Tríc khi chuyÓn ®Õn sµn ®ì cuén thÐp ®îc qua hÖ thèng c©n ®iÖn tö, tõ ®©y thÐp ®îc chuyÓn b»ng xe n©ng hoÆc cÇu trôc ra ngoµi kho thµnh phÈm hoÆc b·i chøa . S¶n phÈm thÐp thanh lo¹i cã kÝch thíc lín h¬n hoÆc b»ng D17 kh«ng dÉn qua Block vµ ®i qua hai hép níc ®Õn m¸y c¾t ph©n ®o¹n lªn sµn nguéi nhê hai m¸y ®Èy tiÕp , sang sµn chuyÓn . C¸c s¶n phÈm thÐp thanh nhá h¬n hoÆc b»ng D16 vµ lín h¬n D10 ®îc dÉn qua Block, tuú theo tõng lo¹i s¶n phÈm cã thÓ kÕt thóc qu¸ tr×nh c¸n ë c¸c gi¸ tõ 16 ®Õn 22 sau ®ã ®i vµo h«p níc nhê hai m¸y ®Èy tiÕp ®Õn m¸y c¾t ph©n ®o¹n lªn sµn nguéi, sang sµn chuyÓn. §Õn m¸y c¾t nguéi, thÐp ®îc c¾t thµnh ®o¹n cã chiÒu dµi theo yªu cÇu. Qua hÖ thèng truyÒn xÝch, s¶n phÈm ®îc gom l¹i, qua m¸y ®ãng bã tù ®éng vµ ®îc chuyÓn ra ngoµi kho b»ng xe trung chuyÓn. v. Th«ng sè c«ng nghÖ vµ kü thuËt: v.1. HÖ thèng lç h×nh : HÖ thèng lç h×nh mµ nhµ m¸y thÐp Hßa Ph¸t ®ang sö dông lµ hÖ thèng lç h×nh «van – trßn . HÖ thèng nµy tuy cã nh÷ng h¹n chÕ nh : - Ph«i «van vµo lç h×nh trßn khã . - Hay bÞ vÆn ph«i trong lç h×nh nªn ph¶i dïng dÉn híng cã con l¨n vµ ®îc kÑp chÆt . - HÖ sè gi·n dµi kh«ng lín µ = 1,2 ÷ 1,4 . Nhng bªn c¹nh ®ã hÖ thèng lç h×nh nµy l¹i cã nh÷ng u ®iÓm sau : + Kh«ng cã gãc nhän do ®ã dÔ tiÖn lç h×nh trªn trôc c¸n h¬n c¸c hÖ thèng lç h×nh s¾c c¹nh kh¸c . + Ph«i nguéi ®ång ®Òu ®¶m b¶o chÊt lîng bÒ mÆt cña s¶n phÈm c¸n . + Lîng Ðp ®ång ®Òu h¹n chÕ ®îc øng suÊt d trong s¶n phÈm . + Ýt mßn lç h×nh so víi hÖ thèng lç h×nh s¾c c¹nh kh¸c . Tïy thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm thÐp d©y Φ6, Φ8 vµ thÐp thanh D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D25, D28, D30, D32, D38, D40 mµ ta cã hÖ thèng lç h×nh ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t ®îc ph©n phèi theo b¶ng s¬ ®å c«ng nghÖ s¶n phÈm Φ6 ÷ D32 vµ b¶ng th«ng sè kÝch thíc lç h×nh cña c¸c gi¸ c¸n ®îc tr×nh bÇy sau ®©y: v.2. th«ng sè c«ng nghÖ vµ kü thu©t: Bảng tốc độ phôi qua các giá cán Giá Φ6 Φ8 D8 D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 D30 D32 cán 1 0,20 0,16 0,11 0,16 0,20 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 2 0,21 0,21 0,14 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 3 0,31 0,31 0,21 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 4 0,42 0,42 0,28 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,42 5 0,62 0,62 0,41 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,61 0,62 6 0,81 0,81 0,54 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,81 0,82 0,77 0,82 7 1,22 1,23 0,82 1,23 1,22 1,23 1,22 1,23 1,23 1,22 1,22 1,25 1,01 1,23 8 1,62 1.64 1,09 1,64 1,62 1,63 1,62 1,63 1,64 1,62 1,62 1,65 1,24 1,64 9 2,30 2,18 1,45 2,18 2,30 2,39 2,17 2,32 2,18 1,99 2,16 1,98 1,51 2,02 10 2,08 2,75 1,83 2,15 2,98 3,13 2,73 3,00 2,75 2,23 2,72 2,20 1,71 2,35 11 3,96 3,37 2,24 3,37 3,96 4,25 3,34 4,00 3,37 2,89 3,30 2,69 1,97 12 4,90 4,28 2,85 4,28 4,90 5,30 4,24 4,94 4,28 3,49 3,80 3,10 2,70 13 5,0 14 7,17 6,00 4,23 6,41 7,05 8,11 6,20 7,40 6,00 4,90 5,21 3,56 5,40 5,86 6,70 5,21 5,69 5,21 4,27 ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t Khèi gi¸ c¸n 1H 1 144x85 15 2H 2 98x98 15 3H 3 120x59 12 4H 4 76,5x76,5 10 5H 5 89,7x43,8 7,5 6H 6 55x55 7,5 55x55 7,5 7H 7 69,5x28,6 5,5 8H 8 9H 55x55 7,5 6 55x55 6 7,5 55x55 7,5 69,5x28,6 69,5x28,6 69,5x28,6 5,5 5,5 5,5 69,5x28,6 5,5 7 69,5x28,6 5,5 7 38,8x38,8 5,5 38,8x38,8 37x37 3,7 5,5 38,8x38,8 5,5 8 9 50,3x20,6 4,7 51,3x19,9 51,3x19,9 51,3x19,9 4 4 4 48,6x22 6,1 9 48,6x22 6,1 9 10H 10 29x28 5 29x28 5 11H 11 38,1x16,1 4 12H 12 13H 14H S¶n phÈm 55x55 7,5 28x28 4 55x55 7,5 37x37 3,7 28x28 4 55x55 7,5 6 55x55 7,5 69,5x28,6 69,5x28,6 69,5x28,6 69,5x28,6 69,5x28,6 5,5 7 5,5 7 5,5 7 5,5 7 5,5 7 69,5x28,6 5,5 38,8x38,8 38,8x38,8 38,8x38,8 38,8x38,8 38,8x38,8 38,8x38,8 5,5 8 5,5 8 5,5 8 5,5 8 5,5 8 5,5 8 38,8x38,8 5,5 48,6x22 6,1 6 9 6 55x55 7,5 6 55x55 7,5 6 55x55 7,5 50,3x20,6 50,3x20,6 50,3x20,6 50,3x20,6 50,3x20,6 4,7 9 4,7 9 4,7 44 4,7 41 4,7 29x28 5 29x28 5 29x28 5 29x28 5 31,1x28 7,1 31,1x28 10 31,1x28 7,1 10 7,1 10 38,1x15,3 38,1x15,3 38,1x15,3 3,2 3,2 3,2 38,1x18,5 6,4 38,1x18,5 38,1x16,1 38,1x16,1 38,1x16,1 38,1x16,1 11 38,1x18,5 6,4 11 6,4 11 4 37 4 29 4 47 4 23x21,2 4,8 21,8x21,2 21,7x21,2 21,7x21,2 3,6 3,5 3,5 24x24 5,8 12 13 29,2x14,2 4,3 29,2x13 3,1 29,8x15,9 4,9 14 18,5x18,5 2,6 18,5x18,5 18,05x18,0 17,5x17,5 2,5 2,05 1,5 D12 ∅6 D10 29x14,3 4,4 29x14,3 4,4 D14 24x24 5,8 10 10 45 42 29x28 5 38,1x16,1 4 24x24 5,8 20 23x21,2 4,8 21 29,8x16,1 3,2 25 28,1x13 2,9 13 29,2x14,2 4,3 29,2x14,2 4,3 29,2x14,2 29,2x14,2 4,3 4,3 29,2x14,2 4,3 19,7x19,7 4 22 19,9x19,9 3,2 26 16,7x16,7 18,5x18,5 3,8 14 2,6 18,5x18,5 2,6 18,5x18,5 18,5x18,5 2,6 2,6 18,5x18,5 2,6 ∅8 D16 D22 D25 12 D18 D20 38 23x21,2 4,8 30 23x21,2 4,8 48 23x21,2 4,8 D28 23x21,2 4,8 D32 Tèc ®é N¨ng suÊt ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t Khèi Block 18,5.18,5 2,5 Gi¸ c¸n 18,5.18,5 2,5 18,05.18,05 2,05 19,7.19,7 4 17,5.17,5 1,5 1 115 22,0.12,09 1,09 22,0.12,09 1,09 115 22,83.11,68 0,6 113 2 116 15,06.15,06 1.56 15,06.15,06 1,56 116 14,77.14,77 1,28 114 21,16.10,23 2,66 12,93.12,93 2,8 115 24,07.13,06 2,06 113 116 16,09.16,09 1,35 114 119 18,10.9,74 1,34 18,10.9,74 1,34 117 18,64.8,32 0,87 119 19,71.10,54 2,14 4 120 12,05.12,05 1,11 12,05.12,05 1,11 118 11,12.11,12 2,43 120 12,94.12,72 1,48 5 105 15,10.7,85 1,95 15,10.7,85 1,95 105 16,04.7,95 2,55 121 9,54.9,54 1,14 9,3.9,3 2,24 7 107 10,95.5,83 1,63 107 12,7.6,3 2,1 8 122 7,59.7,59 1,19 132 131 8,1.8,1 1,4 9 109 9,50.4,66 1,46 10 123 6,08.6,08 1,24 3 6 19,9.19,9 3,2 130 23,99.12,12 2,92 14,97.14,97 3,2 10,18.10,18 1,28 S¶n phÈm F6 D10 D12 D14 F 8,D8 D16 Tèc ®é 66 29,5 16,5 12,2 37 9,3 50,4 50,7 50,4 50,7 50,1 50,5 N¨ng suÊt ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t C«ng suÊt dÉn ®éng ®éng c¬ §éng c¬ dÉn ®éng C«ng suÊt (Kw) Tèc ®é (v/p) Sè lîng Con l¨n ®a ph«i vµo lß 1,5 1420 1 Con l¨n ra ph«i 0,55 1405 1 Con l¨n tõ lß ®Õn gi¸ c¸n 2,2 1415 1 Gi¸ c¸n th« 250 1 10502000 Gi¸ c¸n trung 315 1 10502000 Gi¸ c¸n tinh 315 1 10502000 Khèi block 1650 2 8001200 M¸y c¾t 1 56 165 1 M¸y c¾t 2 25 730 1 M¸y c¾t 3 75 985 1 M¸y c¾t nguéi (4) 90 985 1 M¸y ®Èy tiÕp 75 985 1 Më m¸ng sµn nguéi 63 780 1 DÞch chuyÓn thanh ®éng sµn nguéi 50 1412 1 M¸y t¹o vßng 120 1700 1 B¶ng th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm c¸n tõ Φ6 ÷ D32 : TT S¶n phÈm Sè lÇn c¸n Tèc ®é c¸n m/s S¶n lîng T/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Φ6 Φ8 D10 D12 D14 D16 D18 D20 D22 D25 D28 24 22 20 18 16 16 14 14 14 12 12 66,0 37,0 29,5 16,5 12,2 9,3 7,4 6,0 4,9 3,8 3,1 50,4 50,1 50,7 50,4 50,7 50,5 50,8 50,8 50,3 50,3 51,5 12 13 D30 D32 12 10 2,7 2,35 51,4 51,0 vI.C¸c thiÕt bÞ chÝnh vµ phô trong d©y truyÒn c«ng nghÖ ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t vI.1. Lß nung ®¸y bíc. 1. Sµn n¹p ph«i : • VÞ trÝ : PhÝa tríc lß nung. • Chøc n¨ng : G¹t vµ chuyÓn ph«i vµo ®êng con l¨n. • Thµnh phÇn : Sµn chuyÓn kiÓu vÊu vµ thiÕt bÞ n¹p. §Æc ®iÓm chung : • Sµn chuyÓn kiÓu vÊu : BÖ sµn ®îc thiÕt kÕ tõ thÐp h×nh. C¸c ®o¹n vÊu ®îc di chuyÓn b»ng thuû lùc gåm c¸c b¸nh xe kÌm theo chèt vÊu. B«i tr¬n mì cho c¸c b¸nh xe vµ c¸c khíp. • ThiÕt bÞ n¹p : ThiÕt bÞ ho¹t ®éng b»ng thuû lùc ®Ó n¹p ph«i lªn giµn con l¨n vµo lß. B«i tr¬n mì cho c¸c khíp. §Æc tÝnh kü thuËt : • Sµn chuyÓn kiÓu vÊu :  ChiÒu dµi r·nh n¹p vµo : 7,18 (mm).  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn di chuyÓn ®Çu tiªn vµ cuèi cïng : 8,5 (mm).  Sè lîng ®o¹n vÊu : 4 (®o¹n).  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n vÊu : 2700 (mm). • ThiÕt bÞ n¹p :  Sè c¸c tay chuyÓn : 4 (tay). 2. Lß nung ®¸y bíc: §©y lµ lo¹i lß nung tiªn tiÕn bËc nhÊt thÕ giíi hiÖn nay, lÇn ®Çu tiªn cã mÆt t¹i ViÖt Nam. §¸y lß gåm 2 thµnh phÇn: §¸y cè ®Þnh vµ ®¸y di ®éng. Kh¸c víi c¸c kiÓu lß cò : Ph«i di chuyÓn trong lß tõ vïng sÊy ®Õn vïng ®ång nhiÖt b»ng hÖ thèng c¸c m¸y ®Èy, m¸y tèng trong lß, lß nung ®¸y di ®éng di chuyÓn ph«i trong lß b»ng c¸c ®¸y di ®éng cña nã. HÖ thèng ®¸y di ®éng nµy dÞch chuyÓn ®îc lµ nhê hÖ thèng thuû lùc. C«ng suÊt thiÕt kÕ lín nhÊt cña lß lµ 55 (TÊn/giê). • VÞ trÝ : PhÝa tríc thiÕt bÞ c¸n. • Chøc n¨ng : Nung nãng ph«i tríc khi c¸n. • Thµnh phÇn : C¸c thµnh phÇn lß nung. ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t §Æc ®iÓm chung : • Lß nung, èng dÉn khÝ th¶i lµm b»ng khung thÐp • VËt liÖu chÞu löa vµ c¸ch nhiÖt • PhÇn c¬ vµ ®¸y di ®éng • ThiÕt bÞ vµ bé nguån thuû lùc • M¸y n¹p bªn trong lß nung : Con l¨n, m¸y ®Èy ph«i, chÆn c÷ • M¸y t¶i ra bªn trong lß nung : Con l¨n, kich off • ThiÕt bÞ cÊp chÊt láng vµ èng dÉn • ThiÕt bÞ ®èt ch¸y : Má ®èt, qu¹t lµm m¸t, thiÕt bÞ thu håi nhiÖt • ThiÕt bÞ ®iÖn : MCC, ®éng c¬ • ThiÕt bÞ tù ®éng ho¸ PLC cho viÖc dÞch chuyÓn c¬ khÝ • ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®èt ch¸y • HÖ thèng gi¸m s¸t. vI.2 Gi¸ c¸n ®øng n»m K1 ÷ K14 vµ Block *Block : - VÞ trÝ : sau m¸y chia dßng vµ m¸y c¾t SH2 - Chøc n¨ng : c¸n tinh c¸c s¶n phÈm tõ Φ6 , Φ8 , D10 → D16 - §Æc ®iÓm : gåm 10 gi¸ c¸n ®Æt nghiªng 45 0 so víi mÆt b»ng xëng c¸n vµ c¸c gi¸ c¸n vu«ng gãc t¬ng øng víi nhau + Cã 9 lç ®Ó quan s¸t + VËn tèc c¸n lín + Cã hÖ thèng níc lµm nguéi + Cã d©y an toµn : khi cã sù cè d©y sÏ bÞ ®øt lµm r¬i viªn bi vµo mét thiÕt bÞ nhËn tÝn hiÖu truyÒn tíi photocell - C¸c gi¸ c¸n trong côm blook ®îc truyÒn ®éng bëi hai ®éng c¬ m¾c nèi tiÕp víi mçi ®éng c¬ cã th«ng sè nh sau : ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t lo¹i : DH630M36CD4 N0185279.2001 ; 1650 KW ; 500/1200rpm ; 700V; 2508A ; träng lîng 10.000kg *gi¸ c¸n ®øng n»m Gi¸ c¸n lµ mét phÇn cña m¸y c¸n, lµ mét trong nh÷ng thiÕt bÞ chÝnh cña d©y chuyÒn c¸n thÐp. C¸c gi¸ c¸n cña c«ng ty thÐp Hßa Ph¸t lµ do h·ng DANIELI s¶n xuÊt, víi t×nh tr¹ng thiÕt bÞ hiÖn cã t¹i ViÖt Nam th× ®©y lµ lo¹i thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt víi møc ®é tù ®éng ho¸ cao. Trªn toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña nhµ m¸y cã tÊt c¶ 14 gi¸ c¸n ®øng, n»m xen kÏ vµ côm gi¸ c¸n Block gåm 10 gi¸ c¸n. 14 gi¸ c¸n ®îc bè trÝ ®øng n»m xen kÏ vµ chia lµm hai lo¹i : - Lo¹i lín gåm 6 m¸y c¸n lín ®Æt t¹i khu vùc c¸n th«: K1,K2,K3,K4,K5,K6 - Lo¹i nhá gåm 8 m¸y c¸n ®îc ®Æt t¹i khu vùc c¸n trung vµ tinh : K7 → K14 Víi c«ng dông chÝnh lµ lµm gi¶m tiÕt diÖn ph«i ®· ®îc nung nãng xuèng tiÕt diÖn b»ng víi kÝch thíc c¸c lo¹i s¶n phÈm theo ®óng tiªu chuÈn 1.CÊu t¹o vµ th«ng sè cña gi¸ c¸n ®øng ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t * VÒ gi¸ c¸n ®øng cã hai lo¹i : + gi¸ c¸n cña khu vùc c¸n th« tõ K2, K4, K6 lo¹i DOM -B-5543-0700-IL + gi¸ c¸n khu vùc c¸n trung, c¸n tinh K8, K10, K12, K14 lo¹i DOM-B-4334-0700-IL 1.1.CÊu t¹o cña gi¸ c¸n ®øng CÊu t¹o cña m¸y c¸n ®øng gåm c¸c chi tiÕt sau : 1 - §éng c¬ 2 – Hép sè 3 – BÖ ®ì ®éng c¬ vµ hép gi¶m tèc 4 – Trôc truyÒn ®éng 5 – Chôp b¶o vÖ trôc truyÒn 6 – Trôc c¸n 7 – BÖ ®ì gi¸ c¸n 8 – C¬ cÊu ®iÒu chØnh khe hë trôc c¸n 9 – Xi lanh thuû lùc n©ng h¹ gi¸ c¸n 10 – Xe goßng chuyÓn gi¸ c¸n vµo ra 11 – Xi lanh di chuyÓn xe goßng 1.2. B¶ng th«ng sè kü thuËt cña gi¸ c¸n ®øng A.Gi¸ c¸n th« *Th«ng tin chung ThiÕt bÞ 2 trôc c¸n ®Æt th¼ng ®øng bao gåm 1 gi¸ catrige ®îc l¾p trªn 1 vá cã kh¶ n¨ng di chuyÓn trªn c¸c thiÕt bÞ dÉn híng cña tÊm ®Öm cè ®Þnh ®Ó thay ®æi r·nh vµ thay ®æi gi¸ catrige. Mét xe ®îc ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®Æc biÖt ®îc trang bÞ ®Ó di chuyÓn gi¸ c¸n trong suèt qu¸ tr×nh thay ®æi. ThiÕt bÞ nµy ®îc l¾p vµo ®êng gi¸ c¸n liªn tôc (gi¸ c¸n 2, 4, 6). - VÞ trÝ : gi¸ c¸n 2, 4, 6 - Sè lîng : 3 ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t + KÝch thíc vµ träng lîng - KÝch thíc :2223 x 860 x 750mm. - Träng lîng :520 kg( kh«ng cã ®éng c¬) + ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/gi¸ ®ì b¸nh r¨ng cho gi¸ c¸n K2, K4 - KÝch thíc : 3525 x1588 x1515 mm - Träng lîng: 9250 kg + ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/gi¸ ®ì b¸nh r¨ng cho gi¸ c¸n K6 - KÝch thíc : 2950 x1600 x1450 mm - Träng lîng: 6750 kg  ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/gi¸ ®ì b¸nh r¨ng : Thø tù Lo¹i §.kÝnh t©m BR ®Çu ra TØ lÖ gi¶m tèc n=2 PRT-HS-0520-032000.1 520 mm 1:93,62399 n=4 PRT-3S-0510-015000.1 510 mm 1:93,62399 n=6 PRT-3S-0510-010000.1 460 mm 1:25,136364 + Trôc c¸c ®¨ng cho gi¸ c¸n K2, K4 - KÝch thíc : Φ180 x2025 mm - Träng lîng: 780 kg + Trôc c¸c ®¨ng cho gi¸ c¸n K6 - KÝch thíc : Φ390 x1665 mm - Träng lîng: 425 kg + Gi¸ ®ì trôc - KÝch thíc : 1250 x940 x1518 mm - Träng lîng: 1076 kg + ThiÕt bÞ tÊm ®Öm - KÝch thíc : 1250 x940 x1518 mm - Träng lîng: 2100 kg + ThiÕt bÞ gi¸ catrige - KÝch thíc : 1678x 920 x19820 mm ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t - Träng lîng ( gi¸ catrige + vá) : 7620 kg (*) - Träng lîng ( gi¸ catrige + vá) : 7020 kg (**) (*) catrige cã xµ ngang vµ c¸c trôc c¸n. (**) catrige kh«ng cã xµ ngang. + Khíp trôc b¸nh r¨ng - Lo¹i : khíp trôc b¸nh r¨ng vµ chèt dao an toµn. - M«men chuÈn : 22800Nm - Sè lîng : 2 ( mçi khíp trôc) + ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/ gi¸ ®ì b¸nh r¨ng cho gi¸ c¸n K2 - Chñng lo¹i : PRT - HS - 0520- 032000.1 - §êng t©m b¸nh r¨ng ®Çu ra: 520 mm - Tû lÖ gi¶m tèc : 1: 93,62399 + ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/ gi¸ ®ì b¸nh r¨ng cho gi¸ c¸n K4 - Chñng lo¹i : PRT - 3S - 0510- 015000.1 - §êng t©m b¸nh r¨ng ®Çu ra: 510 mm - Tû lÖ gi¶m tèc : 1: 93,62399 + ThiÕt bÞ gi¶m tèc b¸nh r¨ng/ gi¸ ®ì b¸nh r¨ng cho gi¸ c¸n K6 - Chñng lo¹i : PRT - 3S - 0510- 010000.1 - §êng t©m b¸nh r¨ng ®Çu ra: 460 mm - Tû lÖ gi¶m tèc : 1: 25,136364 + Trôc c¸c ®¨ng ( gi¸ c¸n 2,4) - Chñng lo¹i : ALC-350-480—8---13 - Chu kú tèi ®a: 800mm - M«men chuÈn : 190000 Nm - M«men mái : 94000 Nm - Gãc lÖch tèi ®a : 150 /7,50 + Gi¸ ®ì trôc - Chñng lo¹i : RLA-V –IL-5543 - Kho¶ng c¸ch t©m cña c¸c èng Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu : 365 mm ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty cæ phÇn thÐp Hßa Ph¸t Kho¶ng c¸ch tèi ®a : 600 mm + Chèt kho¸ : thuû lùc Chu kú : 110 mm + ThiÕt bÞ tÊm ®Õ th¼ng ®øng ChuyÓn ®éng th¼ng ®øng cña gi¸ trôc catrige - ThiÕt bÞ truyÒn ®éng : dung tÝch ®éng c¬ thuû lùc 315 cm 3 - TruyÒn ®éng gi÷a ®éng c¬ vµ kÝch vÝt : b»ng khíp trôc b¸nh r¨ng - Chu kú : 800 mm XiÕt vá víi thiÕt bÞ trôc th¼ng : dïng c¸c vµm kÑp c¬ khÝ. Sè lîng :4 + ThiÕt bÞ kÐo gi¸ c¸n Xilanh thuû lùc Φ 127/88.9 mm ; chu kú 1900+200 mm - Áp suÊt vËn hµnh 130 bar + Vá gi¸ trôc catrige XiÕt gi¸ catrige víi vá : - Sè lîng dïng ®ai èc c¬ khÝ : 4 + Gi¸ catrige o Sè lîng o Chñng lo¹i : 4 GCC- B- 5543 0700- IL o Trôc c¸n - §êng kÝnh (min,max) : 365-580 mm - Kho¶ng c¸ch t©m hai trôc (min,max) : 365-630mm - ChiÒu dµi lµm viÖc cña trôc c¸n : 700mm - §êng kÝnh cæ trôc : 230 mm - §iÒu chØnh däc trôc : +3mm/-3mm + §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch t©m hai trôc -§iÒu chØnh kho¶ng c¸ch t©m : Phôc thuéc vµo m« t¬ thuû lùc -ThÓ tÝch cña m« t¬ thuû lùc : 250cm3 -Tèc ®é ®iÒu chØnh : 0,25mm/s -Mét vßng quay cña thíc ®o : 16mm ______________________________________________________________ TrÇn V¨n Thu Líp: C¬ häc VL & C¸n KL_ K48 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145