Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo...

Tài liệu Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật việt nam hiện hành

.PDF
172
618
134

Mô tả:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NGUYÊN CƯỜNG BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, NĂM 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN NGUYÊN CƯỜNG BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH Ngành : Luật học Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 62 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Hoài Thu HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi. Nội dung cũng như các số liệu trình bày trong Luận án hoàn toàn trung thực. Những kết luận khoa học của Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Nguyên Cường MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề đã được nghiên cứu 9 1.2. Cơ sở lý luận 24 1.3. Hướng tiếp cận của đề tài 28 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI 31 LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 2.1. Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh 31 nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.2. Pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn 43 đầu tư nước ngoài Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VIỆT 73 NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 3.1. Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của người 73 lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại 85 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.3. Đánh giá chung về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp 112 có vốn đầu tư nước ngoài Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 121 VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc 121 tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động 128 làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 151 KẾT LUẬN DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UN : Liên Hợp quốc ILO : Tổ chức Lao động quốc tế ICCPR : Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị ICESCR : Công ước quốc tế về quyền kinh tế, văn hóa và xã hội HP 2013 : Hiến pháp năm 2013 BLLĐ 2012 : Bộ luật Lao động năm 2012 LPS 2014 : Luật phá sản năm 2014 LĐT 2014 : Luật đầu tư năm 2014 LDN 2014 : Luật doanh nghiệp 2014 Bộ LĐTBXH : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội GDP : Tổng sản phẩm quốc nội DNCVĐTNN : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Số lượng và cơ cấu lao động chia theo các loại hình kinh tế, thời kỳ 85 2009-2014 Bảng 3.2: Cơ cấu lao động chia theo các loại hình kinh tế và giới tính năm 85 2014 Bảng 3.3: Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương năm 90 2014 Bảng 3.4: So sánh tình hình tai nạn lao động năm 2014 và năm 2013 93 Bảng 3.5: Lý do xảy ra đình công theo suy nghĩ của người lao động 97 Bảng 3.6: Lý do người lao động quyết định tham gia đình công tự phát 98 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, môi trường đầu tư ở nước ta không ngừng được cải thiện, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện đã tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau ra đời và phát triển mạnh mẽ. Không chỉ có các nhà đầu tư trong nước thực hiện đầu tư kinh doanh, Việt Nam đã và đang thu hút lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2015, cả nước có 2.013 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 15,578 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2014. Có 814 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,18 tỷ USD, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2014 [85]. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng đầu tư xã hội, khoảng 25% trong bối cảnh Việt Nam đang rất thiếu nguồn lực để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa [107]. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) tăng nhanh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tăng trưởng kinh tế đất nước. Tính đến 6 tháng đầu năm 2014 số lượng việc làm trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã tăng lên trên hai triệu lao động trực tiếp và gần ba triệu lao động gián tiếp [32, tr.61,62]. Trong các doanh nghiệp nói chung và DNCVĐTNN nói riêng, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động hài hòa, ổn định sẽ tạo động lực cho người lao động, lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, hăng say lao động, tạo ra năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ ngày càng cao, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động không tốt sẽ làm phát sinh mẫu thuẫn, tranh chấp xảy ra, gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, cùng với việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, Việt Nam ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm xây dựng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp hài hòa, ổn định và tiến bộ, trong đó quyền và lợi ích của hai bên trong quan hệ lao động được bảo vệ, bảo đảm. Tuy nhiên, trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở vị thế yếu hơn, các 1 quyền và lợi ích chính đáng của họ dễ bị người sử dụng lao động xâm hại do họ phụ thuộc và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Do vậy, phù hợp với Công ước quốc tế của Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức lao động thế giới (ILO) về quyền con người trong lĩnh vực lao động, pháp luật nước ta quy định chặt chẽ các nội dung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động. Điều này được thể hiện qua các bản Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp năm 2013 đều ghi nhận các quyền công dân, quyền của người lao động. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. 2. Người làm công ăn lương được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. 3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Thể chế hóa các quy định về quyền của người lao động trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam đã chuyển hóa các ghi nhận về quyền của người lao động trong Hiến pháp thành các quy định pháp luật cụ thể nhằm đảm bảo các quyền của người lao động được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Có thể nói, ở nước ta việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động ngày càng được chú trọng: phạm vi bảo vệ ngày càng được mở rộng, mức độ bảo vệ ngày càng cao, phương pháp bảo vệ ngày càng hợp lý hơn... Tuy nhiên, điều này cũng chưa thể khẳng định được rằng, quyền của người lao động đã được quan tâm một cách thực sự đúng mức. Sự thiếu hợp lý trong một số quy định, việc trốn tránh trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình thiết lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động, sự buông lỏng quản lý của một số cơ quan chức năng... dẫn đến quyền của người lao động chưa thực sự được bảo đảm xảy ra ở nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực của khối các DNCVĐTNN, tình trạng vi phạm pháp luật về lao động vẫn còn xảy ra tại một số DNCVĐTNN như: hợp đồng lao động giao kết không đúng loại; không nộp bảo hiểm xã hội hoặc nộp chậm; không đăng ký nội quy lao động; thiếu hệ thống biển báo; chỉ dẫn về an toàn lao động cho người lao động; kéo dài thời gian làm thêm, thời gian thử việc; sử dụng lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động; chưa báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... Việc vi phạm pháp luật về lao động tại một số DNCVĐTNN là một trong những nguyên 2 nhân dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa người sử dụng lao động và người lao động làm cho quan hệ lao động trong doanh nghiệp không còn giữ được sự hài hòa, ổn định. Nhiều vụ việc tranh chấp lao động xảy ra, các cuộc đình công của người lao động mà nguyên nhân bắt nguồn từ quan hệ lao động chưa tốt. Tình trạng đó làm thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là của người lao động chưa được đảm bảo, tính nghiêm minh của pháp luật chưa được tôn trọng, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình trật tự, an ninh xã hội và môi trường đầu tư ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực trạng trên cho thấy, việc bảo vệ quyền của người lao động tại DNCVĐTNN là vấn đề cần được quan tâm thỏa đáng nhiều hơn nữa của các cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, việc hoàn thiện môi trường pháp luật là cần thiết nhằm vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động vừa tiếp tục khuyến khích các DNCVĐTNN sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế đất nước. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thực sự cần thiết trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Xuất phát từ nhận thức trên đây, tôi chọn đề tài “Bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành” làm Luận án Tiến sĩ Luật học của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của Luận án là kế thừa và tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN và pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN, đánh giá thực trạng quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ở nước ta. Luận án góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tế cho việc điều chỉnh pháp luật và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. 3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án tập trung làm sáng tỏ các nhiệm vụ cơ bản như sau: Thứ nhất, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN như: Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khái niệm bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN; cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, ý nghĩa của pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Thứ hai, làm rõ căn cứ thực tiễn của việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thông qua việc phân tích và đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ở Việt Nam, chỉ ra những kết quả cũng như những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót cần được tiếp tục hoàn thiện. Thứ ba, luận giải sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Thứ tư, đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 3.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1.1. Phạm vi nội dung Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người lao động là công dân Việt Nam làm việc tại các DNCVĐTNN. Luận án không nghiên cứu quyền của người lao động là người nước ngoài, lao động di trú, lao động chưa thành niên tại các doanh nghiệp này hoặc có đề cấp đến cũng chỉ làm rõ hơn vấn đề bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp này. Người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN là công dân Việt Nam, có đầy đủ các quyền công dân, quyền con người theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, Luận án chỉ nghiên cứu, làm rõ việc bảo vệ, bảo đảm các quyền liên quan trực tiếp đến đời sống của người lao động trong quan hệ lao động với người sử dụng lao động, đó là: bảo vệ quyền việc làm; bảo vệ quyền được đảm bảo thu nhập và đời sống; bảo vệ quyền nhân thân của người lao động; bảo vệ quyền liên kết và tự do công đoàn. Luận án không nghiên cứu những quyền công 4 dân, quyền con người khác của người lao động, nếu có đề cập đến các quyền đó cũng chỉ làm rõ hơn vấn đề mà Luận án nghiên cứu. Do tính chất phức tạp và đa dạng của quyền con người trong lĩnh vực lao động nên cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực lao động cũng rất phong phú và đa dạng. Nếu xét về tính chất, có thể phân thành cơ chế mang tính Nhà nước và cơ chế mang tính xã hội, còn nếu xét theo cấp độ thì có cơ chế quốc tế, cơ chế khu vực và cơ chế quốc gia. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu cơ chế quốc gia trong việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Trong cơ chế quốc gia có cơ chế bảo vệ trực tiếp quyền của người lao động như: cơ chế công đoàn, cơ chế thanh tra... có cơ chế bảo vệ quyền của người lao động một cách gián tiếp thông qua việc phán ánh ý kiến, đóng góp ý kiến đối với hoạt động bảo vệ quyền của người lao động của các cơ quan, tổ chức... như: cơ chế tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, cơ chế hội nghề nghiệp, hiệp hội kinh tế. Trong Luận án chỉ tập trung nghiên cứu, làm rõ các cơ chế bảo vệ trực tiếp các quyền của người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN, đó là: cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thông qua công đoàn; cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thông qua thanh tra lao động; cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thông qua trọng tài; cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN thông qua tòa án. Luận án không nghiên cứu cơ chế bảo vệ quyền của người lao động khác như: cơ chế quốc tế; cơ chế khu vực, cơ chế tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, cơ chế hội nghề nghiệp, hiệp hội kinh tế... nếu trong luận án có đề cập đến các cơ chế này cũng chỉ nhằm mục đích làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu của Luận án. 3.1.2 Phạm vi không gian, thời gian Luận án nghiên cứu chủ yếu các số liệu về thực trạng việc bảo vệ, bảo đảm quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN trong phạm vi cả nước, thời gian từ năm 2005 (là năm Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanh nghiệp năm 2005 được ban hành) đến thời điểm tháng 12.2015 (thời điểm Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 đã có hiệu lực) để đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN và thực tiễn áp dụng các quy phạm pháp luật đó, từ đó rút ra các 5 kiến nghị khả thi nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục tối đa những hạn chế trong việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN, các quan điểm mang tính lý luận và thực tiễn bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN trên thế giới và ở Việt Nam. Trong pháp luật Việt Nam, Luận án tập trung nghiên cứu việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN theo quy định của pháp luật kinh tế, pháp luật lao động, trong đó tập trung vào Luật doanh nghiệp, Luật phá sản và đặc biệt là Bộ luật lao động. 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Nhằm làm rõ các vấn đề nghiên cứu, tác giả vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước và Pháp luật; tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp quyền; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước và pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, về vấn đề bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Đây là phương pháp luận khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ Luận án để đánh giá khách quan sự thể hiện của các quy định pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Ngoài phương pháp luận, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu và số liệu: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở Chương 1 của Luận án để kế thừa tất cả thông tin, số liệu về vấn đề bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN, các công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, các sách chuyên khảo, các tạp chí... đều được chọn lọc, chỉ rõ nguồn trích dẫn giúp cho việc phân tích và xử lý số liệu trong Luận án. - Phương pháp phân tích lý luận: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong Chương 2 của Luận án nhằm phân tích các quan điểm, các cách hiểu khác nhau về vấn đề bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN để làm rõ lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN và pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN như: khái niệm, 6 đặc điểm DNCVĐTNN; khái niệm về bảo vệ quyền của người lao động và cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, ý nghĩa pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. - Phương pháp so sánh luật học: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại Chương 2 của Luận án để so sánh việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN theo quy định của pháp luật một số nước trên thế giới để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào quá trình sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ, bảo đảm các quyền của người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN hiệu quả hơn. - Phương pháp phân tích – tổng hợp: Trong Chương 3 của Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp này để phân tích và tổng hợp các số liệu minh chứng cho tình hình bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN; phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được hay những tồn tại của quá trình thực hiện pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN, từ đó rút ra những kinh nghiệm của quá trình này và sử dụng các kinh nghiệm đó như là cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. - Phương pháp thống kê: Luận án sử dụng phương pháp này chủ yếu trong Chương 3 để thống kê số lượng, qui mô thực trạng bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN theo pháp luật Việt Nam... qua đó khẳng định quyền của người lao động ở DNCVĐTNN cần được bảo vệ như thế nào và việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ra sao. - Phương pháp lôgic – lịch sử: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong Chương 4 của Luận án để làm rõ các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Từ đó đề ra định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN trong điều kiện đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế và đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật nước ta. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng độc lập trong các chương của Luận án như đã nêu trên, tuy nhiên trong từng phần, hoặc từng chương của Luận án có thể sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu của đề tài Luận án. 7 5. Đóng góp mới của Luận án Là công trình chuyên khảo nghiên cứu về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Luận án có những điểm mới chủ yếu như sau: Thứ nhất, Luận án tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm một bước cơ sở lý luận bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trước đây về bảo vệ, bảo đảm quyền của người lao động, Luận án tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề như: khái niệm, đặc điểm của DNCVĐTNN, sự cần thiết bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN; khái niệm và đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, ý nghĩa của pháp luật bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Thứ hai, Luận án phân tích, đánh giá về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ở các phương diện: Bảo vệ quyền việc làm; bảo vệ quyền được đảm bảo thu nhập và đời sống; bảo vệ quyền nhân thân của người lao động; bảo vệ quyền liên kết và tự do công đoàn. Trong các công trình nghiên cứu trước đây, có một số đánh giá về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, các công trình đó hoặc là đánh giá pháp luật về quyền con người nói chung mà ít đề cập đến quyền của người lao động hoặc là đánh giá việc bảo vệ quyền của người lao động trong pháp luật lao động mà không đánh giá các quy định pháp luật khác cũng có nội dung bảo vệ quyền của người lao động như: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật phá sản. Tiếp thu kết quả của các công trình nghiên cứu đó, Luận án phân tích, đánh giá cả thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật; nêu ra những ưu điểm của pháp luật bảo vệ quyền của người lao động tại DNCVĐTNN, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, bất hợp lý trong các quy định pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN, những hạn chế trong các cơ chế bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Trên cơ sở đó, Luận án nêu ra những vấn đề cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Thứ ba, Luận án nêu ra các định hướng và giải pháp sửa đổi, bổ sung một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN, có luận giải cụ thể, nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam 8 đảm bảo vừa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động vừa khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNCVĐTNN hoạt động, mở rộng đầu tư, phát triển kinh doanh và đóng góp nhiều hơn nữa vào nền kinh tế đất nước. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận cơ bản trong khoa học pháp lý về bảo vệ quyền của người lao động và pháp luật bảo vệ quyền của người lao động nói chung và bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN ở Việt Nam nói riêng. Luận án cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật kinh tế, pháp luật lao động ở các trường chuyên luật hoặc các trường liên quan đến pháp luật. Ngoài ra, Luận án có thể là tài liệu tham khảo cho bất cứ ai quan tâm đến quyền con người, quyền của người lao động dưới góc độ pháp luật kinh tế, pháp luật lao động. 7. Kết cấu của Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu bốn chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận. Chương 2: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chương 3: Thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 9 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề đã được nghiên cứu Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Để tồn tại và phát triển, con người tham gia vào rất nhiều mối quan hệ khác nhau, trong đó có quan hệ lao động. Quan hệ lao động là một trong những quan hệ quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Quan hệ lao động được hình thành trên cơ sở sự tham gia của hai bên chủ thể: người lao động và người sử dụng lao động. Trong quan hệ lao động, vị thế giữa hai chủ thể này là khác nhau. Người lao động thường ở vị thế yếu hơn so với người sử dụng lao động. Còn người sử dụng lao động ở vị thế mạnh hơn, họ có quyền quản lý, điều hành lao động. Hơn nữa, người lao động lại là người trực tiếp sử dụng công cụ lao động, tạo ra của cải vật chất nên thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro trong quá trình lao động. Người lao động lại chiếm số đông và được xác định là lực lượng sản xuất, một trong những yếu tố quan trọng của quan hệ sản xuất. Chính vì vậy, việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nói chung và người lao động làm việc trong các DNCVĐTNN nói riêng là hết sức cần thiết. Nếu quyền và lợi ích chính đáng của người lao động không được đảm bảo, bị xâm hại, mâu thuẫn xảy ra dẫn đến bạo động sẽ làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và sự ổn định của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, việc bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các DNCVĐTNN phải song hành với việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Nếu chỉ bảo vệ quyền của người lao động mà không quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động sẽ làm cho quan hệ lao động thiếu lành mạnh, các nhà đầu tư không muốn mở rộng đầu tư, mở rộng kinh doanh, điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Theo khảo cứu của tác giả đã có nhiều công trình nghiên cứu về từng phần hoặc các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Những công trình đó, phụ thuộc vào mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, điều kiện hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội ở giai đoạn nhất định, phục vụ cho ngành khoa học cụ thể, đã nghiên cứu, giải quyết một hoặc một số nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc tại DNCVĐTNN. Trong Luận án này, tác giả chỉ đánh giá một số công trình khoa học tiêu biểu và kết quả của những công 10 trình khoa học đó sẽ được nêu ra như tiền đề, luận điểm, cơ sở hoặc như những tham khảo của Luận án. Tác giả sẽ tiếp thu, đưa vào Luận án và làm sâu sắc hơn những luận điểm đó để phục vụ cho mục đích chính của Luận án hoặc sẽ mổ sẻ và đi sâu theo những góc nhìn mới với mục tiêu đưa ra những điểm mới về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các tài liệu, sách, báo, luận án … của các học giả trong và ngoài nước (cập nhật đến tháng 10/2015), tác giả tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án theo các nhóm vấn đề tương ứng với các chương trong nội dung Luận án. 1.1.1. Tình hình nghiên cứu nước ngoài Trong vấn đề bảo vệ quyền của người lao động, có nhiều công trình khoa học, bài viết nước ngoài nghiên cứu về vấn đề này. Trong cuốn sách "Quản lý lao động trong môi trường thay đổi-phiên bản 2" (Labor management relations in a changing enviroment - second edition) [73], tác giả đưa ra quan điểm bảo vệ quyền của người lao động bằng nhiều biện pháp khác nhau và một trong các biện pháp hữu hiệu để giải quyết tranh chấp lao động là thông qua trọng tài tại Mỹ (Chương 11. Thủ tục khiếu nại và trọng tài, phụ lục: trường hợp trọng tài "Grievance procedures and arbitration, appendix: arbitration cases"). Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu cơ chế và các tổ chức bảo vệ quyền của người lao động cũng như người sử dụng lao động, các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động ở Mỹ. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của công trình này là quan hệ lao động ở Mỹ, nước có nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới nên các quyền của người lao động được bảo vệ, bảo đảm ở mức độ cao so với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do vậy, các đánh giá, đề xuất của tác giả về biện pháp bảo vệ quyền của người lao động có tính khả thi cao trong điều kiện kinh tế, xã hội nước Mỹ, nhưng sẽ có những khó khăn nhất định trong việc áp dụng tại các nước có nền kinh tế đang phát triển hoặc chậm phát triển. Cũng đánh giá cao biện pháp trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động, các nghiên cứu về “Thủ tục hòa giải và trọng tài các tranh chấp lao động” [6] của Tiến sĩ Eladio Daya, chuyên gia Ban luật lao động và quan hệ của ILO. Trong công trình này, tác giả tập trung vào vấn đề hòa giải và trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động. Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và nhưng mặt còn hạn chế của hai biện pháp này, tác giả nêu bật vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động, trong giải quyết tranh chấp lao động. Đối tượng nghiên cứu của công trình này là các quan hệ lao động ở 11 các nước có nền công nghiệp phát triển lâu đời trên thế giới. Tuy nhiên, do mục đích là hoàn thiện cơ chế ba bên trong quan hệ lao động, công trình tập trung nghiên cứu vấn đề hòa giải, trọng tài mà ít quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án hoặc có đề cập đến cũng chỉ mang tính chất giới thiệu về việc giải quyết tranh chấp tại tòa án, chẳng hạn như trong công trình có nêu các vụ tranh chấp lao động do hòa giải hoặc trọng tài không có kết quả thì các bên có quyền yêu cầu tòa án [6, tr.18]. Trong cuốn sách “Trade, Employment and Labour standards: a study of core worker’s rights and International Trade” [74], để làm rõ vấn đề bảo vệ người lao động, tác giả đã đánh giá một cách hệ thống những vấn đề thương mại, việc làm và tiêu chuẩn lao động ở các cấp độ và phạm vi khác nhau thông qua việc giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi về tiêu chuẩn thương mại và lao động, nội dung tiêu chuẩn lao động, cơ chế thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động... Đồng thời, các tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc của người lao động, loại bỏ các hình thức lao động cưỡng bức; bãi bỏ lao động trẻ em và phân biệt đối xử trong việc làm, nghề nghiệp, làm rõ bốn vấn đề cơ bản về tự do lập hội và công nhận hiệu quả của quyền thương lượng tập thể. Còn với các tác giả Colin Fenwich and Thomas Kring trong cuốn sách “Rights at Work: an assessment of the Declaration’s technical cooperation in select countries” [75], đã phân tích, đánh giá sâu sắc về các điều kiện, thị trường lao động, tình trạng của các nguyên tắc cơ bản, quyền tại nơi làm việc, tình trạng đối xử công bằng, không phân biệt đối xử đối với người lao động, sự tự do liên kết, thương lượng tập thể, vai trò của đối thoại xã hội và thúc đẩy phát triển quan hệ lao động bền vững... Trong công trình này, các tác giả có đề cập đến tuyên bố của Tổ chức lao động quốc tế về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc thông qua việc khảo sát tại bốn nước: Indonexia, Moroco, Brazil và Việt Nam... Các tác giả cũng khẳng định nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc cần phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Nó được xem là chìa khóa của toàn cầu hóa và phát triển bền vững. Các công trình nghiên cứu nêu trên tập trung làm rõ vai trò của công đoàn trong việc đảm bảo quyền của người lao động, trong đó các tác giả chú ý đến tác dụng của thương lượng tập thể trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, trong các công trình này ít đề cập đến vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc phản ánh ý nguyện của người lao động cũng như thực 12 hiện giám sát việc thực thi quyền của người lao động trong hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của người sử dụng lao động. Với Jeoung Yoo Kyung trong bài viết "Thực trạng và đặc điểm vấn đề đình công trong khu vực FDI ở Việt Nam" [90] đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đình công xảy ra ở các DNCVĐTNN nhiều hơn so với các doanh nghiệp khác là: "Trong đó, một số nguyên nhân dẫn đến đình công ở khu vực FDI cao hơn so với các khu vực khác gồm i) Do các DNCVĐTNN trả lương quá thấp, ii) Do sự khác biệt về văn hóa và hành vi công nghiệp trong các DNCVĐTNN, iii) Do cung cách quản lý, iv) Do hệ thống thanh kiểm tra hoạt động chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chủ yếu của đình công có thể do sự thiếu kiến thức pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động về các trình tự hợp pháp nhằm giải quyết tranh chấp". Tuy nhiên, trong bài viết này, tác giả chưa nêu ra được các nguyên nhân khác cũng dẫn đến tình trạng đình công nhiều ở các DNCVĐTNN, chẳng hạn như: vai trò còn mờ nhạt của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong các DNCVĐTNN cũng như trong việc tổ chức, lãnh đạo đình công; sự thiếu hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền của người lao động thông qua trọng tài... Với SingKham Khamphone trong luận văn Thạc sĩ “Bảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm, tiền lương và thu nhập theo pháp luật lao động nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” [40], tác giả đã làm rõ việc bảo vệ, bảo đảm các quyền của người lao động trong điều kiện kinh tế, xã hội chưa phát triển của nước Lào. Để nêu bật sự tiến bộ trong quá trình xây dựng pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động ở nước Lào, tác giả phân tích lịch sử phát triển, đánh giá thực trạng pháp luật lao động hiện hành của nước Lào về bảo vệ quyền của người lao động trong đó tập trung vào các quyền việc làm, tiền lương và thu nhập. Tác giả cũng đưa ra những so sánh giữa pháp luật lao động Lào và pháp luật lao động Việt Nam hiện hành trong việc bảo vệ, bảo đảm quyền của người lao động. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Lào để việc bảo vệ quyền của người lao động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do công trình này chỉ tập trung làm rõ quyền việc làm, quyền được đảm bảo tiền lương, thu nhập nên tác giả chỉ tập trung đưa các giải pháp, đề xuất đảm bảo thực hiện các quyền này của người lao động mà chưa chú trọng đến việc bảo vệ, đảm bảo thực hiện các quyền khác của người lao động như: quyền nhân thân, quyền liên kết và tự do công đoàn... 13 Những kết quả nghiên cứu trong các công trình khoa học nước ngoài nêu trên là tài liệu tham khảo quan trọng về kinh nghiệm của nước ngoài trong việc bảo vệ quyền của người lao động. 1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 1.1.2.1. Tình hình nghiên cứu lý luận và pháp luật về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp này Tình hình nghiên cứu lý luận về bảo vệ quyền của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Vấn đề bảo vệ quyền của người lao động làm việc trong DNCVĐTNN không phải là vấn đề mới và đã được nghiên cứu trong nhiều công trình ở các lĩnh vực khác nhau: kinh tế, xã hội, triết học... Dưới phương diện khoa học pháp lý, trong cuốn sách “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam” do PGS.TS Lê Thị Hoài Thu chủ biên [47], các tác giả đã nghiên cứu sâu sắc vấn đề lý luận về quyền của người lao động và bảo vệ, bảo đảm quyền của người lao động trong pháp luật quốc tế và Việt Nam. Các tác giả đã đưa ra quan niệm về bảo đảm quyền của người lao động trong pháp luật lao động và xác định bảo đảm quyền của người lao động trong mối quan hệ lao động nhằm chống lại nguy cơ người lao động bị bóc lột, bị đối xử bất công, phải lao động trong những điều kiện lao động không đảm bảo cũng như thái độ thiếu tôn trọng của giới chủ (47, tr.47-48). Cùng có hướng nghiên cứu như công trình này còn có Đề tài khoa học “Đánh giá thực trạng vi phạm quyền con người và định hướng hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Thúy Nga chủ nhiệm đề tài [34]. Quan niệm bảo vệ quyền của người lao động cũng được đề cập trong luận án “Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ người lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam” của TS. Nguyễn Thị Kim Phụng [42]. Trong công trình này, tác giả đã đưa ra quan niệm về bảo vệ người lao động, bảo đảm quyền của người lao động và có đưa ra sự so sánh giữa quan niệm bảo vệ người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động để làm rõ sự giống và khác nhau giữa hai quan niệm này. Về khái niệm bảo vệ người lao động, tác giả có nêu: “Việc bảo vệ con người, đặc biệt bảo vệ người lao động không thể giới hạn trong phạm vi để được ‘tồn tại nguyên vẹn’ mà phải tính đến mọi mặt đời sống, với tất cả những nhu cầu sinh học và nhu cầu xã hội, điều kiện phát triển về vật chất và tinh thần... cũng như 14
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan