Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1301 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

sù ph©n bè nhiÖt ®é kh«ng khÝ trªn tr¸i ®Êt PhÇn I. Më §Çu Trong c¸c k× thi häc sinh giái Quèc gia gÇn ®©y thêng ®a vµo ®Ò thi mét sè c©u hái liªn quan ®Õn häc phÇn khÝ quyÓn. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung khã, ®ßi hái häc sinh ph¶i t duy rÊt nhiÒu khi tr¶ lêi c©u hái. Trong chuyªn ®Ò “Sù ph©n bè nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt” t«i xin ®a ra mét sè néi dung kiÕn thøc vµ c¸c bµi tËp liªn quan ®Ó lµm tµi liÖu trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n . PhÇn Néi Dung I. Sù ph©n bè nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt 1. Bøc x¹ vµ nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ - Bøc x¹ MÆt Trêi lµ dßng vËt chÊt vµ n¨ng lîng cña MÆt Trêi ph¸t ra. §©y chÝnh lµ nguån cung cÊp nhiÖt chñ yÕu cho mÆt ®Êt, nhiÖt cung cÊp chñ yÕu cho kh«ng khÝ ë tÇng ®èi lu lµ nhiÖt cña bÒ mÆt Tr¸i §Êt ®îc MÆt Trêi ®èt nãng. - NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ lµ lîng nhiÖt khi mÆt ®Êt hÊp thô n¨ng lîng nhiÖt MÆt Trêi råi bøc x¹ l¹i vµo kh«ng khÝ vµ chÝnh c¸c chÊt trong kh«ng khÝ hÊp thô. Khi ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ nguêi ta dïng nhiÖt kÕ ®Ó ®o, ë c¸c tr¹m khÝ tîng nguêi ta thêng ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ mçi ngµy Ýt nhÊt 3 lÇn vµo lóc 5 giê, 13 giê, 21 giê. NhiÖt ®é kh«ng khÝ lu«n lu«n thay ®æi theo tõng giê, gi÷a c¸c ngµy, c¸c th¸ng, c¸c n¨m. Do ®ã, ®Ó nghiªn cøu nhiÖt ®é kh«ng khÝ cña mét ®Þa ph¬ng nµo ®ã ngêi ta ph¶i tÝnh nhiÖt ®é trung b×nh ngµy, nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m. §Ó tÝnh nhiÖt ®é trung b×nh ngµy nguêi ta ph¶i ®o mçi ngµy Ýt nhÊt 3 lÇn råi céng l¹i chia trung b×nh, nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng b»ng c¸ch céng nhiÖt ®é c¸c ngµy trong th¸ng råi lÊy trung b×nh, ®Ó cã nhiÖt ®é trung b×nh n¨m ngêi ta lÊy nhiÖt ®é c¸c th¸ng céng l¹i vµ chia cho 12. 2. Sù ph©n bè nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ cã sù kh¸c nhau ë kh¾p n¬i trªn thÕ giíi, nhiÖt ®é kh«ng khÝ ®îc thÓ hiÖn râ nhÊt th«ng qua c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt trªn b¶n ®å thÕ giíi. §Ó x©y dùng b¶n ®å c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt, ngêi ta lÊy nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh nhiÒu n¨m cña c¸c th¸ng hay n¨m ®· ®îc ®o ë c¸c tr¹m, qui vÒ ®é cao mÆt níc biÓn ghi c¸c sè nµy lªn b¶n ®å, sè liÖu cña tr¹m nµo ghi ®óng tr¹m ®ã, dïng ph¬ng ph¸p néi suy quy nhiÖt ®é t¹i c¸c ®iÓm ®o vÒ cïng nhiÖt ®é ë ®é cao mùc níc biÓn, nèi c¸c ®iÓm cã cïng mét gi¸ trÞ nhiÖt ®é l¹i sÏ ®îc nh÷ng ®êng ®¼ng nhiÖt trªn b¶n ®å. 1 Lîc ®å c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt th¸ng 1 ë mùc níc biÓn Lîc ®å c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt th¸ng 7 ë mùc níc biÓn Nh×n vµo b¶n ®å nhiÖt ®é th¸ng 1 vµ th¸ng 7 ta thÊy r»ng, nhiÖt ®é kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt nh×n chung gi¶m dÇn tõ xÝch ®¹o vÒ hai cùc, ®iÒu ®ã hoµn toµn phï hîp víi qui luËt ph©n bè cña bøc x¹ MÆt Trêi. T¹i xÝch ®¹o, nhiÖt ®é trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c th¸ng trong n¨m ®Òu lín h¬n 250C. ë vïng nhiÖt ®íi, nh÷ng th¸ng mïa h¹ nhiÖt ®é cao h¬n 300C, híng gi¶m nhiÖt ®é tõ xÝch ®¹o vÒ hai cùc nhng gi¶m nhanh ë b¸n cÇu mïa ®«ng. VÝ dô: th¸ng 7 vÜ ®é 400 B¸n cÇu B¾c cã ®êng ®¼ng nhiÖt 16 -200C, cßn ë B¸n cÇu Nam lµ tõ 8 -100C. Ngîc l¹i, ë b¶n ®å th¸ng 1, cïng ë vÜ ®é 400 B¸n cÇu B¾c cã ®êng ®¼ng nhiÖt 120C, B¸n cÇu Nam lµ 16 -200C. Mét ®iÒu dÔ thÊy th«ng qua b¶n ®å, ®ã lµ c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt thêng kh«ng trïng víi vßng trßn vÜ tuyÕn, nguyªn nh©n chÝnh lµ do kh«ng cã sù ®ång nhÊt cña bÒ mÆt Tr¸i §Êt, sù kh¸c nhau gi÷a lôc ®Þa vµ ®¹i d¬ng dÉn ®Õn sù ph¶n håi vµ bøc x¹ cña chóng kh¸c nhau, nhiÖt dung kh¸c nhau nªn sù nãng lªn vµ l¹nh ®Þa còng kh¸c nhau. V× thÕ, trªn cïng mét vÜ tuyÕn c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau cã nhiÖt ®é kh¸c 2 nhau rÊt lín chÝnh ®iÒu nµy mµ ngêi ta ph©n ra lµm hai kiÓu khÝ hËu lôc ®Þa vµ khÝ hËu ®¹i d¬ng. ë b¸n cÇu Nam, biÓn vµ ®¹i d¬ng chiÕm u thÕ, ®Æc biÖt ë c¸c vÜ tuyÕn vïng «n ®íi lôc ®Þa hÇu nh kh«ng cã, nªn ë ®©y mïa h¹ còng nh mïa ®«ng, c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt gÇn nh kh«ng lÖch ra khái vßng trßn vÜ tuyÕn, t¹i c¸c vÜ tuyÕn nhiÖt ®íi trªn c¸c lôc ®Þa Nam Phi, Nam MÜ c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt lÖch khái vßng vÜ tuyÕn t¹o thµnh nh÷ng lìi nãng mïa h¹, lìi l¹nh mïa ®«ng ë b¸n cÇu B¾c nh÷ng ®êng ®¼ng nhiÖt lÖch khái híng vÜ tuyÕn rÊt lín, ®Æc biÖt vµo th¸ng 1, trªn c¸c lôc ®Þa l¹nh c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt cã xu híng xuèng phÝa nam nhÊt lµ c¸c vÜ tuyÕn «n ®íi, cßn trªn c¸c ®¹i d¬ng Êm h¬n th× c¸c ®êng ®¼ng nhiÖt l¹i ®îc ®Èy lªn phÝa b¾c. Trªn c¸c lôc ®Þa ch©u ¸, B¾c MÜ, t¹o thµnh nh÷ng vïng cã ®êng ®¼ng nhiÖt khÐp kÝn nh nh÷ng “®¶o l¹nh”. B¶n ®å th¸ng 7 th× ngîc l¹i, trªn c¸c lôc ®Þa nãng nh÷ng ®êng ®¼ng nhiÖt ®îc ®Èy lªn phÝa b¾c, cßn trªn c¸c ®¹i d¬ng l¹nh th× chóng l¹i lïi xuèng phÝa nam t¹o thµnh c¸c “®¶o Êm” ë B¾c Phi, TiÓu ¸... 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi sù ph©n bè nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ - VÜ ®é + NhiÖt ®é trung b×nh n¨m gi¶m dÇn tõ xÝch ®¹o vÒ hai cùc + Biªn ®é nhiÖt trong n¨m t¨ng dÇn tõ xÝch ®¹o ®Õn cùc - Lôc ®Þa vµ ®¹i d¬ng + §¹i d¬ng cã biªn ®é nhiÖt nhá, lôc ®Þa cã biªn ®é nhiÖt lín + NhiÖt ®é trung b×nh n¨m cao nhÊt vµ thÊp nhÊt ®Òu ë lôc ®Þa - §Þa h×nh + Trong tÇng ®èi lu, cµng lªn cao nhiÖt ®é kh«ng khÝ cµng gi¶m, trung b×nh cø lªn cao 100m nhiÖt ®é gi¶m 0,60C + Híng sên: nhiÖt ®é kh¸c nhau gi÷a híng cña sên nói, sên ph¬i n¾ng cã nhiÖt ®é cao h¬n sên khuÊt n¾ng + §é dèc kh¸c nhau cã nhiÖt ®é kh¸c nhau. N¬i cã ®é dèc nhá sÏ cã nhiÖt ®é cao h¬n n¬i cã ®é dèc lín v× líp kh«ng khÝ ®îc ®èt nãng cã ®é dµy lín h¬n. + BÒ mÆt ®Þa h×nh: bÒ mÆt ®Þa h×nh b»ng ph¼ng nhiÖt ®é thay ®æi Ýt h¬n n¬i cã bÒ mÆt thÊp v× ë n¬i ®Êt tròng ban ngµy Ýt giã, nhiÖt ®é cao, ban ®ªm khÝ l¹nh trªn cao dån xuèng lµm cho nhiÖt ®é thÊp. Trªn c¸c cao nguyªn, kh«ng khÝ lo·ng h¬n ë ®ång b»ng nªn nhiÖt ®é thay ®æi nhanh h¬n ®ång b»ng. II. Híng dÉn tr¶ lêi mét sè c©u hái vµ bµi tËp liªn quan ®Õn nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt C©u 1. Cho b¶ng sè liÖu B¶ng ph©n phèi tæng lîng bøc x¹ MÆt Trêi ë c¸c vÜ ®é (§¬n vÞ: cal/cm2/ngµy) ngµy 00 100 200 500 700 900 3 21/3 672 659 556 367 132 0 22/6 577 649 728 707 624 634 23/9 663 650 548 361 130 0 22/12 616 519 286 66 0 0 a. Cho biÕt b¶ng sè liÖu trªn nãi vÒ tæng bøc x¹ MÆt trêi ph©n phèi ë b¸n cÇu nµo? V× sao? b. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù ph©n phèi tæng lîng bøc x¹ trªn c¸c vÜ ®é ®· cho. Tr¶ lêi a. B¶ng sè liÖu thuéc B¸n cÇu B¾c - Gi¶i thÝch + Ngµy 22/6 tæng bøc x¹ ë vÜ ®é 20 0 cao nhÊt, gãc nhËp x¹ lín (MÆt Trêi lªn thiªn ®Ønh ë chÝ tuyÕn B¾c) +Ngµy 22/6 tæng x¹ ë 900 cao cßn c¸c ngµy kh¸c đÒu b»ng 0 + Ngµy 22/12 tõ 700 – 900 tæng x¹ b»ng 0, gãc nhËp x¹ b»ng 0 ( MÆt Trêi lªn thiªn ®Ønh ë chÝ tuyÕn Nam) + DÉn chøng kh¸c b. NhËn xÐt, gi¶i thÝch - Tæng bøc x¹ MÆt Trêi thay ®æi theo vÜ ®é vµ theo thêi gian - Nh×n chung tæng x¹ gi¶m dÇn tõ xÝch ®¹o vÒ cùc (trõ ngµy 22/6), gãc nhËp x¹ gi¶m dÇn + Ngµy 22/6 tæng x¹ lín nhÊt ë 200 do MÆt Trêi lªn thiªn ®Ønh ë chÝ tuyÕn 23027’, c¸c vÜ ®é 500, 700, 900 cã tæng x¹ cao h¬n xÝch ®¹o do thêi gian chiÕu s¸ng MÆt Trêi nhiÒu h¬n. + Ngµy 22/12 tæng x¹ mÆt trêi thÊp nhÊt ë c¸c vÜ ®é 10 0, 20, 500, 700, 900 thÊp h¬n ë xÝch ®¹o, thÊp nhÊt c¸c ngµy do gãc nhËp x¹ nhá, thêi gian chiÕu s¸ng ng¾n. + T¹i xÝch ®¹o: ngµy 21/3 vµ 23/9 tæng x¹ cao nhÊt do MÆt Trêi lªn thiªn ®Ønh t¹i ®©y, ngµy 22/6 vµ 22/12 tæng x¹ thÊp nhÊt do vÞ trÝ MÆt Trêi ë thÊp nhÊt so víi mÆt ph¼ng xÝch ®¹o. C©u 2. Ph©n tÝch t¸c ®éng cña ®Þa h×nh ®Õn nhiÖt ®é Tr¶ lêi + Trong tÇng ®èi lu, cµng lªn cao nhiÖt ®é kh«ng khÝ cµng gi¶m, trung b×nh cø lªn cao 100m nhiÖt ®é gi¶m 0,60C + Híng sên: nhiÖt ®é kh¸c nhau gi÷a híng cña sên nói, sên ph¬i n¾ngcã nhiÖt ®é cao h¬n sên khuÊt n¾ng + §é dèc kh¸c nhau cã nhiÖt ®é kh¸c nhau. N¬i cã ®é nhá sÏ cã nhiÖt ®é cao h¬n n¬i cã ®é dèc lín v× líp kh«ng khÝ ®îc ®èt nãng cã ®é dµy lín h¬n. + BÒ mÆt ®Þa h×nh: bÒ mÆt ®Þa h×nh b»ng ph¼ng nhiÖt ®é thay ®æi Ýt h¬n n¬i cã bÒ mÆt thÊp . Trªn c¸c cao nguyªn kh«ng khÝ lo·ng h¬n ë ®ång b»ng nªn nhiÖt ®é thay ®æi nhanh h¬n ®ång b»ng. 4 C©u 3. Dùa vµo b¶n ®å ®êng ®¼ng nhiÖt díi ®©y, h·y nªu nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè nhiÖt däc theo vÜ tuyÕn 450B Tr¶ lêi - §êng ®¼ng nhiÖt 00C vµ 100C vång lªn cao vÒ phÝa cùc trªn c¸c ®¹i d¬ng vµ vâng vÒ xÝch ®¹o trªn c¸c lôc ®Þa, chøng tá ®¹i d¬ng cã nhiÖt ®é cao h¬n lôc ®Þa. Nguyªn nh©n do níc nhËn nhiÖt chËm h¬n nhng to¶ nhiÖt chËm h¬n ®Êt liÒn, v× vËy ®¹i d¬ng mïa h¹ m¸t h¬n mïa ®«ng Êm h¬n ®Êt liÒn. - §êng ®¼ng nhiÖt 00C vµ 100C ë bê ®«ng ®¹i d¬ng vång lªn cao vÒ phÝa cùc h¬n bê t©y chøng tá bê ®«ng ®¹i d¬ng Êm h¬n bê t©y. Nguyªn nh©n do dßng biÓn nãng ch¶y tõ chÝ tuyÕn vÒ cùc lµm nhiÖt ®é bê ®«ng cao h¬n. C©u 4. Sù ph©n ho¸ nhiÖt ®é theo ®é cao ®· g©y ra hiÖn tîng chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a ch©n vµ ®Ønh cña mét ®Þa h×nh lµ 1,80C. a. H·y t×m ®é cao t¬ng ®èi cña h×nh nµy b. KhÝ ¸p ë ch©n ®Ønh thêng xuyªn ®o ®îc lµ 710mm Hg. VËy khÝ ¸p ë ®Ønh ®Þa h×nh nµy lµ bao nhiªu biÕt r»ng cø lªn cao 100m khÝ ¸p gi¶m 10mm Hg. c. Víi c¸c ®iÓm ®· x¸c ®Þnh ë trªn ®Þa h×nh nµy ®îc xÕp vµo ®Þa h×nh g×? Tr¶ lêi a. Trong tÇng ®èi lu cµng lªn cao nhiÖt ®é cµng gi¶m víi 0,6 0/100m, biÕt nhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a ch©n nói vµ ®Ønh lµ 1,8 0C nªn ®é cao ®Þa h×nh = 100 x 1,8/0,6 = 300m. b. Cµng lªn cao kh«ng khÝ cµng lo·ng nªn søc nÐn cµng nhá, khÝ ¸p gi¶m trung b×nh 100 mm Hg/100m. Tõ ch©n lªn ®Ønh khÝ ¸p gi¶m 30 mm Hg, vËy khÝ ¸p ë ®Ønh lµ 680 mm Hg. Trªn mÆt biÓn khÝ ¸p trung b×nh lµ 760 mm Hg. VËy ®é chªnh cao gi÷a ®Ønh vµ mùc níc biÓn lµ 50 x10 = 500 m VËy ®é cao tuyÖt ®èi ®Þa h×nh lµ 800 m c. §Þa h×nh trªn ®îc xÕp vµo ®Þa h×nh nói 5 C©u 5. Cho b¶ng sè liÖu sau Biªn ®é n¨m cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ ë c¸c vÜ ®é (®¬n vÞ: 0C) VÜ ®é b¸n cÇu B¾c b¸n cÇu Nam vÜ ®é b¸n cÇu B¾c b¸n cÇu Nam 800 31 28,7 400 17,7 4,9 700 32,2 19,5 300 13,3 7,0 0 0 60 29 11,8 20 7,4 5,9 500 23,8 4,3 00 1,8 1,8 Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù thay ®æi vÒ biªn ®é nhiÖt n¨m ë c¸c vÜ ®é trªn. Tr¶ lêi 0 0 - Tõ 0 -30 c¶ hai b¸n cÇu diÖn tÝch lôc ®Þa ®Òu t¨ng nªn biªn ®é nhiÖt t¨ng, b¸n cÇu B¾c cã biªn ®é nhiÖt t¨ng nhanh h¬n v× diÖn tÝch lôc ®Þa t¨ng nhanh h¬n - Tõ 300 – 500 B¾c vµ Nam + DiÖn tÝch lôc ®Þa ë b¸n cÇu B¾c tiÕp tôc t¨ng nhanh, biªn ®é nhiÖt ®é t¨ng nhanh + DiÖn tÝch lôc ®Þa b¸n cÇu Nam gi¶m nhanh nªn biªn ®é nhiÖt gi¶m nhanh - T 500 – 700 B¾c vµ Nam + DiÖn tÝch lôc ®Þa ë b¸n cÇu B¾c t¨ng dÇn tíi møc cao nhÊt nªn biªn dé nhiÖt tiÕp tôc t¨ng + Chªnh lÖch ngµy ®ªm vµ gãc chiÕu ngµy cµng lín do xuÊt hiÖn c¸c ®¶o vµ b¸n ®¶o ë Nam Cùc - Tõ 70 – 80 0 B¾c vµ Nam + B¸n cÇu B¾c xuÊt hiÖn B¾c B¨ng D¬ng nªn biªn ®é nhiÖt gi¶m + B¸n cÇu Nam gÆp lôc ®Þa Nam cùc nªn biªn ®é nhiÖt t¨ng C©u 6. Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau. VÜ ®é bê T©y ®¹i d¬ng bê §«ng ®¹i d¬ng Chªnh Tr¹m NhiÖt ®é Tr¹m NhiÖt ®é nhau 0 0 57 B Nªn -3 8 Abíc-®in +802 120 (Cana®a) (Anh) 290B Kenn¬®i +150 Tar-Fay-a +120 30 (Hoa K×) (Maroc) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ nhiÖt ®é trung b×nh vµ chªnh lÖch nhiÖt ®é cña 4 tr¹m khÝ tîng trªn. Tr¶ lêi - C¸c tr¹m n¨m ë vïng «n ®íi ( tr¹m Nªn, Abíc-®in), cËn nhiÖt ®íi (Kenn¬®i, Tar-Fay-a) - Vïng vÜ ®é cao; NhiÖt ®é trung b×nh ë bê ®«ng §¹i T©y D¬ng Êm h¬n bê T©y §¹i T©y D¬ng, nhiÖt ®é tr¹m Abíc-®in cao h¬n tr¹m Nªn. 6 * Nguyªn nh©n do dßng biÓn nãng b¾c §¹i T©y D¬ng lµm Êm bê ®«ng §¹i T©y D¬ng, dßng biÓn l¹nh Labrado lµm l¹nh bê T©y §¹i t©y D¬ng. - Vïng vÜ ®é thÊp NhiÖt ®é trung b×nh cña bê ®«ng §¹i T©y D¬ng l¹nh h¬n bê t©y §¹i T©y D¬ng, nhiÖt ®é tr¹m Tar-Fay-a thÊp h¬n tr¹m Kenn¬®i. * Nguyªn nh©n do dßng biÓn l¹nh Canary lµm gi¶m nhiÖt ®é bê ®«ng §¹i T©y D¬ng, dßng biÓn nãng G¬n-xtrim lµm Êm bê t©y §¹i T©y D¬ng. Câu 7. Giải thích tại sao cán cân bức xạ Mặt Trời trung bình năm của mặt đất giảm dần từ xích đạo về hai cực? Trả lời: - Cán cân bức xạ Mặt Trời của mặt đất là biểu thị tương quan giữa năng lượng bức xạ mà bề mặt Trái Đất thu được và chi ra. - Các nhân tố tác động đến cán cân bức xạ Mặt Trời của mặt đất: Tổng lượng bức xạ của Mặt Trời, tính chất của bề mặt đất - Từ xích đạo về cực tổng lượng bức xạ Mặt trời giảm do góc tới giảm dần - Ở khu vực nội chí tuyến có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh nên tổng lượng bức xạ Mặt Trời lớn hơn khu vực ngoại chí tuyến - Ở cực chủ yếu là băng tuyết nên hầu hết nhiệt nhận được bị phản hồi hoặc làm băng tan, còn ở xích đạo chủ yếu là đại dương nên hấp thụ nhiệt lớn. PhÇn KÕt LuËn Trong thêi gian ng¾n, chuyªn ®Ò “Sù ph©n bè nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ trªn Tr¸i §Êt” ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, bạn bè và đồng nghiệp ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 7
- Xem thêm -