Tài liệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH - VĨNH BÁ

  • Số trang: 355 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4452 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU - VĨNH BÁ
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ A CẤ P2 +3 10 00 B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON V ĨN H B Á HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY NH ƠN (Giáo viên Chuyến A nh - Trường Quốc học Huế) TR ẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 10 00 B Chuyên ñ P2 +3 KĨ NĂNG ðỌC HIỂU A CẤ (ENGLISH READING COMPREHENSION SKILLS) (Tái bản lần thứ nhất) BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ TÀI LIỆU ÔN THI ðẠI HỌC NHÀ XUẤT BẢN ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON SACBTHAM KHẢO ' ^ \ BỒ ID ƯỠ NG TO ÁN -L Í- HÓ A CẤ P2 +3 10 00 B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP .Q UY - ~Coạiiêctìonis ihileadm g, nxb Oxford University Press, 1-98T Mosaic - A Reading Skills Book, Brenda. WegmanandMDaPnj-ik Kbezevic, nxb Randon House, Nev/York, 1985 - Read All About It 1&2, Lori Howard, nxb Oxford University Press, 2000; - The Guardian Weekly, onestopenglish.com - Reading Comprehension Skills & Strategies Level 7&8, nxb Saddleback Educational Publishing, 2002 - Reading Comprehension Success, nxb Learning Express, New York, 2009 - Reading Extra, Liz Driscoll, nxb Cambridge University Press - Advanced Reading Power, Beatrice s. Milulecky and Linda Jeffries, nxb Pearson Longman, 2007. - Reading Skills for First Certificate, Malcolm Mann and Taylore-Knowles, nxb MacMillan - W hat A W orld 1&2, Milada Broukal, nxb Longman, 2007 - Comprehension 1&2, D’Arcy Adrian and Lewis Lansford, nxb Longman - Reading Advanced, Rod Ellis & Brian Tomlinson, nxb Oxford University Press, 1997 - The Glencoe Reader, nxb McGrawHill, 2004 - Longman Preparation Series for the TOEĨC Test, Lin Louheed - The Heinỉe&Heinỉe TOEFL Test Assistant - Reading, Milada Broukal, nxb Glendale Community College - TOEFL Practice Tests 1999-2000, Educational Testing Service, http://\vww.toef].org - Building Reading Skills for the TOEFL iBT, 2007 - Advanced E xpert CAE, của Jane Bell vả Roger Gower, nxb Pearson Longman, 2008 - CAE Result, cùa Kathy Gude and Mary Stephens, nxb Oxford University Press, 2008 - CAE Practice Test Plus, của Alan Stanton và Susan Morris, nxb Longman, Ỉ999 - C am bridge CAE Course, của Mary Spratt & Linda B. Taylor, Cambridge University Press, 1997 - Chuyên San English Language Studies, nxb English Foreign Language Exam, Thổ Nhĩ Kỳ, các năm từ 2004 ñến 2008 - Các ñề luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp phổ thông toàn Nga (Russian State Exams) các năm từ 2003 ñến 2010. NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON NH ƠN L Ờ I N Ó I ðẰU .Q UY Phẩn “ðọc và Hiểu Văn” là phần không thể thiếu trong mọi ñề thi Tiếng Anh các cấp. Dù chì chiếm một tỉ iặ ñiểm không lớn, nhưng phần này khiến cho thí sinh mất nhiều thời gian suy nghĩ và dề làm cho thí sinh e sợ nếu gặp phải một bãi vãn khó hiểu. Mức ñộ khó cùa 'bài văn thể hiện ờ các chỗ: ñề tài bàn ñến có thể không nằm trong kinh nghiệm sống cùa lứa tuổi học sinh, từ vựng và cấu trúc nàm ngoài vốn hiểu biết, và cách thức ñặt câu hỏi !ắt léo, ñánh bẫy. ĐẠ O TP Tập sách này là tập hợp những bài văn thuộc các ñề tài nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông. Cách hành vãn của từng bài có thể ñơn giàn mà-cũng có thế phức tạp, nhưng không ñến ñộ quá rối rắm. Câu hò ì trắc nghiệm dưới mỗi bài ñọc thường gồm các loại sau: HƯ NG : li Câu hòi về ý chính: yêu cầu người ñọc phải tóm tắt ñược chủ ñề cơ bản hoặc mục ñích cùa tác giã, với các dạng mờ ñẩu như sau: B TR ẦN + What is the main topic of this passage? + The best title for the passage is... + The main topic for this passage is... + What does the author mainly discuss? + The main idea of this passage is... 00 ðể chọn ñược câu trả lời ñúng, học sinh nên: HÓ A CẤ P2 +3 10 (1) Lưu ý ñến câu chù ñiểm (thiròng nằm ờ ñẩu mỗi ñoạn văn). (2) Lưu ý giọng vãn cùa tác già. (3) ðọc !ưởt qua toàn bài, ñặc biệt là câu chù ñiểm, ñể tim những từ ngữ mấu chốt (key vocabulary) có thể biểu thị thái ñộ cùa tác giả ñối với ñề tài. (4) ðọc kỹ bài ñể chọn câu trả !ời. Lưu ý rằng chỉ câu chủ ñiểmkhông thôichưa ñủ thông tin ñể xác ñịnh ý chính của bài. Ý chính chĩ cỏ thểñược khái quát hóa sau khi ñọc kỹ toàn bài và theo dõi thái ñộ cùa tác già. Í- 2. Câu hỏi về sự kiện. Loại câu hỏi này yêu cầu học sinhphải trà lời bằng cácthông tin cụ thể về bài văn. chọn lựa, trongñó chỉ TO ÁN -L Câu hòi về sự kiện có dạng là một câu bỏ lừng và bên dưới là 4 có một chọn lựa hoàn thành câu bò lừng ñúng ý bài vãn. BỒ ID ƯỠ NG Phần mở ñầu của loại câu hòi này thường có dạng sau: + According to the article,.... + The passage states that... + The author indicates that... ðe chọn ñúng câu trả lời cho loại câu hòi này, học sinh cần: (1) Xác ñịnh từ/cụm từ mấu chốt trong câu hòi. (2) Lướt qua bài văn ñể tìm từ/cụm từ mấu chổt này, hoặc các từ liên quan ñên từ mâu chốt này. (3) Sau khi xác ñịnh ñược vị tri của từ/cụm từ mâu chôt trongbài văn,.ñọc kĩ phân bài văn có chứa cụm từ này ñề chọn câu trà lời. 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON Câu hỏi về sự kiện hầu như luôn ỉuôn ñược hòi theo thứ tự xuất hiện của các sự kiện trong bài văn. Do ñó, cẵu hỏi sự kiện ñẩu tiên sẽ nằm gần ñầu bài vãn hơn là câu hòi sự kiện cuối cùng. Hiểu ñược ñiêu này sẽ giúp học sinh làm bài nhanh han vì nêu ñang tìm câu trả lời cho câu hòi số 1, học sinh chỉ cần tìm thông tin ở ñàu bài văn. Trái lại, nếu ñang trả lời câu 5 chẳng hạn, học sinh sẽ nhìn vào phần cuối bài ñọc. 3. Các câu hỏi sự kiện phù ñịnh: ñưa ra 3 phát biều ñúng và một phát biểu sai. Học .Q UY sinh phải loại trừ ñược 3 phát biểu ñúng, phát biểu sai còn lại chính là câu phải chọn ñể trả lời. NH ƠN WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM Các câu hòi sự kiện phù ñịnh thường có dạng như sau: ĐẠ O TP + According to the passage, ali of the following are true EXCEPT... + The author mentions aii of the following EXCEPT... HƯ NG ðê trà !ời các câu hỏi sự kiện phủ ñịnh, học sinh phải: (1) ðọc kĩ các chọn lựa ñể xác ñịnh vị trí của thông tin trong bài văn. (2) ðọc lướt qua bài văn ñể loại trừ 3 chọn lựa có thông tin khớp với thông tin trong bài văn. (3) Chọn lựa còn sót lại chính [à câu trã lòi ñúng. TR ẦN 4. Câu hỏi suy luận: Thông tin ñể trả lòi loại câu hòi này ñôi khi không ñược phát biểu rõ ràng trong bài văn. Học sinh phải suy luận cãn cứ trên nhừng thông tin khác, hoặc phải “ñọc giừa hai hàng chữ” (read between the lines) mới thấy ý ẩn tàng của tác giả. 00 B Những câu hòi loại này thường ñược iập văn như sau: P2 +3 10 + While not directly stated, we can infer from the passage that... + According to the passage, the author implies that... + It can be inferred from paragraph 6 that ... + Which of the following can be inferred from the passage? CẤ 5. Câu hỏi về ngữ nghĩa: Loại câu hòi nảy trác nghiệm vốn từ vựng của học sinh. ' Học sinh phải chọn trong 4 từ cho sẵn một từ ñồng nghĩa với từ dùng trong bài văn. HÓ A Các câu hòi ngừ nghĩa thường có dạng như sau; -L Í- + The word “subsequent” in line 19 is closest in meaning to ... + The word “varied” in line 2 couid best be replaced'by ... + The word “their” in line 20 refers to ... + In line 5, the phrase “giant patriarchs” could best be replaced by which of the following? TO ÁN Hy vọng sau khi kiên trì rèn luyện với các bài tập trong sách này, học sinh sẽ nắm ñược kĩ năng làm bài và ñạt ñược ñiểm tối ña cho phẩn câu hòi ñọc hiểu văn. Ngưòi sưu tập và tuyển chọn Vĩnh Bá BỒ ID ƯỠ NG Tập sách này cũng cỏ thể là nguồn tư liệu có ích cho các ñồng nghiệp trong việc soạn bài kiểm tra. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú WWW.FACEBOOK.COM/BOIDUONGHOAHOCQUYNHON WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON 1 THE FAMOUS CUP .Q UY NH ƠN It’s only 36 centim eters tall, b u t to fans th ro ugho ut th e world, it represen ts th e highest achievem ent in football. Every four years, team s from all over the globe compete to take hom e the FIFA World Cup Tro- phy, yet nobody ever does. CẤ P2 +3 10 00 B TR ẦN HƯ NG ĐẠ O TP Do you know why? Nobody ever tak es it hom e because the 18-carat gold trophy is •kept, u n d e r ĩố c k ' an
- Xem thêm -