Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Câu hỏi trắc nghiệm ô nhiễm môi trường có đáp án (267 câu)...

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ô nhiễm môi trường có đáp án (267 câu)

.DOCX
100
68564
139

Mô tả:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN (267 CÂU)
CHƯƠNG 1 C©u 1 Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm… A) Quy chuẩn môi trường B) Tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường C) Luật môi trường D) Thông tư, nghị định môi trường §¸p ¸n B C©u 2 Đa dạng sinh học bao gồm đa dạng về… A) Loài B) Hệ sinh thái và gen C) Thực vật và động vật D) Câu A và Câu B §¸p ¸n -D C©u 3 Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các … môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường A) Chất ô nhiễm B) Các chất rắn C) Các chất do con người tạo ra D) Thông số về chất lượng §¸p ¸n D C©u 4 Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường … với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. A) phù hợp B) không phù hợp C) tương thích D) vượt xa §¸p ¸n B C©u 5 Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng & số lượng của … môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. A) thành phần B) các yếu tố C) các chất ô nhiễm D) Tất cả các câu trên §¸p ¸n A C©u 6 Sự cố môi trường là … xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên. A) sự cố B) tai biến hoặc rủi ro C) hiện tượng D) ô nhiễm môi trường §¸p ¸n B C©u 7 Chất gây ô nhiễm là các … khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm A) Các chất hữu cơ B) Các chất vô cơ C) Chất hoặc yếu tố vật lý D) Vi sinh vật §¸p ¸n C C©u 8 Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây … hoặc đặc tính nguy hại khác A) Ngộ độc B) Ô nhiễm môi trường C) Đột biến D) Gây ung thư §¸p ¸n A C©u 9 Quản lý chất thải là hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tách chế, xử lý, … , thải loại chất thải. A) Đổ đống B) Làm phân C) Thiêu hủy D) Nuôi giun §¸p ¸n C C©u 10 Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm… A) Chất đốt B) Phân bón C) Phụ gia D) Nguyên liệu sản xuất §¸p ¸n D C©u 11 Sức chịu tải của môi trường là … A) Giới hạn tối đa nồng độ các chất môi mà môi trường có thể tiếp nhận B) Giới hạn cho phép mà môi trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm C) Giới hạn tối thiểu nồng độ các chất môi mà môi trường có thể tiếp nhận D) Giới hạn các chất nguy hại mà môi trường có thể tiếp nhận §¸p ¸n B C©u 12 Đa dạng sinh học là sự phong phú về…, loài sinh vật & hệ sinh thái A) Chủng loài B) Số lượng loài C) Kích thước D) Nguồn gen §¸p ¸n D C©u 13 Công việc nào sau đây không thuộc chức năng của “quan trắc môi trường”? A) Theo dõi có hệ thống về môi trường B) Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng môi trường C) Xử lý môi trường D) Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường §¸p ¸n C C©u 14 Đánh giá tác động môi trường là… A) Phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư B) Đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án C) Câu A và Câu B D) Không có câu nào trên §¸p ¸n -C C©u 15 Sức chịu tải của môi trường là giới hạn cho phép mà môi trường có thể tiếp nhận và … chất gây ô nhiễm A) Đồng hóa B) Phân hủy C) Hấp phụ D) Hấp thụ §¸p ¸n D C©u 16 Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và … bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và … (Luật BVMT 2005) A) … yếu tố nhân tạo … thiên nhiên B) … yếu tố nhân tạo … sinh vật C) … vật chất nhân tạo … thiên nhiên D) … vật chất nhân tạo … sinh vật §¸p ¸n D C©u 17 Phát triển bền vững là sự phát triển … nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai trên cơ sở … giữa kinh tế, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường A) ...phù hợp với … kết hợp thống nhất, hài hòa B) ...đáp ứng được … kết hợp thống nhất, hài hòa C) ...phù hợp với … kết hợp chặt chẽ, hài hòa D) ...đáp ứng được … kết hợp chặt chẽ, hài hòa §¸p ¸n D C©u 18 Ô nhiễm môi trường là … của các thành phần môi trường không phù hợp với …, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. A) ...sự biến đổi … tiêu chuẩn môi trường B) ...sự biến đổi … chất lượng môi trường C) ...sự suy giảm … tiêu chuẩn môi trường D) ...sự tăng cường … chất lượng môi trường §¸p ¸n A C©u 19 … là sự suy giảm về chất lượng & số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến… A) Sự cố môi trường … phát triển kinh tế - xã hội B) Suy thoái môi trường … phát triển kinh tế - xã hội C) Sự cố môi trường … con người, sinh vật D) Suy thoái môi trường … con người, sinh vật §¸p ¸n D C©u 20 Theo khả năng phục hồi, tài nguyên được phân loại thành… A) Tài nguyên đất; nước; khoáng sản; năng lượng B) Tài nguyên vô tận; tái tạo; không tái tạo C) Tài nguyên vật liệu; năng lượng; thông tin D) Tài nguyên hữu hình; vô hình §¸p ¸n B C©u 21 Vai trò của tầng ozone là gì? (chọn câu đúng nhất) A) Duy trì và bảo vệ sự sống trên Trái đất B) Là nguồn cung cấp oxy C) Có chức năng như một phần lá chắn của khí quyển, bảo vệ trái đất khỏi những ảnh hưởng độc hại của tia tử ngoại từ mặt trời chiếu xuống. D) Là phương tiện vận chuyển nước hết sức quan trọng từ các đại dương tới đất liền như một phần của chu trình tuần hoàn nước. §¸p ¸n C C©u 22 Nước được coi là nước ô nhiễm khi: A) Chứa các chất ô nhiễm B) Nước không sử dụng được C) Nồng độ các chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép D) Có màu và có mùi §¸p ¸n C C©u 23 Bão Haiyan xảy ra ở Phillipin được coi như là… A) Ô nhiễm môi trường B) Suy thoái môi trường C) Sự cố môi trường D) Khủng hoảng môi trường §¸p ¸n C C©u 24 Chất gây ô nhiễm là chất hoặc … khi xuất hiện trong môi trường khiến cho môi trường bị … A) … yếu tố vật lý … suy thoái B) … yếu tố vật lý … ô nhiễm C) … yếu tố hóa học … suy thoái D) … yếu tố hóa học … ô nhiễm §¸p ¸n B C©u 25 Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của Khoa học môi trường? A) Giải quyết các vấn đề môi trường nổi cộm hiện nay B) Tìm ra các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển C) Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế quốc gia D) Tất cả các câu trên §¸p ¸n -C C©u 26 Đa dạng sinh học bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng … A) Giống B) Di truyền C) Động vật D) Hệ sinh thái §¸p ¸n D C©u 27 Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, các chất dinh dưỡng và…khác. A) Các hình thái vật chất B) Các vi sinh vật C) Các vi khuẩn D) Các chất hữu cơ §¸p ¸n A C©u 28 Khả năng tự làm sạch hóa sinh của nước được thực hiện nhờ các phản ứng phân hủy chất hữu cơ bằng… A) Thực vật B) Vi sinh vật C) Động vật D) Rong, tảo §¸p ¸n B C©u 29 Khả năng tự làm sạch của nước trong tự nhiên được ứng dụng trong… A) Quản lý nước B) Công nghiệp C) Nông nghiệp D) Xử lý nước §¸p ¸n D C©u 30 Nội dung nào sau đây không phải là chức năng của môi trường? A) Cung cấp không gian sống B) Chứa đựng các tác động có hại của thiên nhiên nhiên C) Lưu trữ và cung cấp các thông tin D) Chứa đựng và cung cấp tài nguyên thiên nhiên §¸p ¸n B C©u 31 Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại? A) Chất dễ cháy nổ B) Chất dễ ăn mòn C) Chất dễ biến đổi D) Chất dễ lây nhiễm §¸p ¸n C C©u 32 Theo Điều 3, Luật BVMT của Việt Nam, 2005: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và ..... nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của .... và ....”. A) Vật chất… con người… sinh vật B) Yếu tố… con người… xã hội loài người C) Vật chất… con người… xã hội loài người D) Yếu tố… con người… sinh vật §¸p ¸n A C©u 33 Sự cố môi trường là? A) Tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. B) Là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của các thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật. C) Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. D) Tất cả các câu trên §¸p ¸n -A C©u 34 Khủng hoảng môi trường là? A) Là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của các thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật. B) Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. C) Là các suy thoái về chất lượng môi trường sống trên quy mô toàn cầu, đe dọa cuộc sống cùa loài người trên trái đất. D) Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. §¸p ¸n C C©u 35 Động đất là biểu hiện của… A) Sự cố môi trường B) Suy thoái môi trường C) Khủng hoảng môi trường D) Ô nhiễm môi trường §¸p ¸n A C©u 36 Chức năng nào sau đây không thuộc chức năng môi trường? A) Cung cấp không gian sống cho con người & các sinh vật B) Tiếp nhận, chứa đựng và phân hủy chất thải C) Chứa đựng và cung cấp tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng D) Làm tăng các tác động của thiên tai đối với con người và sinh vật §¸p ¸n D C©u 37 Tài nguyên được chia thành tài nguyên vật liệu, tài nguyên năng lượng, tài nguyên thông tin là dạng phân loại dựa trên cơ sở phân loại nào sau đây? A) Dạng tồn tại của vật chất B) Đặc trưng về bản chất C) Khả năng phục hồi D) Tất cả các câu trên §¸p ¸n -A C©u 38 Nhóm chất khí nào sau đây thuộc nhóm chất khí gây hiệu ứng nhà kính? A) CO, SO2, NO2 B) O2, O3, H2O C) CO2, N2O, CH4 D) N2, H2, H2S §¸p ¸n C C©u 39 Thuộc tính nào của tài nguyên tạo nên tính chất quý hiếm và lợi thế của quốc gia giàu tài nguyên? A) Phân bố không đồng đều, có giá trị kinh tế cao B) Có trữ lượng ít C) Có giá trị kinh tế cao D) Câu B và Câu C §¸p ¸n -A C©u 40 Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu tại thời điểm nào sau đây? A) Hiện tại B) Tương lai C) Quá khứ D) Câu A và Câu B §¸p ¸n -A C©u 41 Theo dạng tồn tại của vật chất, tài nguyên được phân loại thành… A) Tài nguyên đất; nước; khoáng sản; năng lượng B) Tài nguyên vô tận; tái tạo; không tái tạo C) Tài nguyên vật liệu; năng lượng; thông tin D) Tài nguyên hữu hình; vô hình §¸p ¸n C C©u 42 Theo đặc trưng về bản chất, tài nguyên được phân loại thành… A) Tài nguyên đất; nước; khoáng sản; năng lượng B) Tài nguyên vô tận; tái tạo; không tái tạo C) Tài nguyên vật liệu; năng lượng; thông tin D) Tài nguyên hữu hình; vô hình §¸p ¸n A CHƯƠNG 2 C©u 1 Nhiệt độ ảnh hưởng tới động vật qua các đặc điểm? A) Sinh thái, hình thái, quá trình sinh lí, các hoạt động sống B) Hoạt động kiếm ăn, hình thái, quá trình sinh lý C) Sinh sản, hình thái, quá trình sinh lý D) Sinh thái, sinh sản, hình thái, quá trình sinh lý §¸p ¸n A C©u 2 Năng suất sơ cấp trong hệ sinh thái được tạo ra từ… A) Các sinh vật sản xuất B) Các sinh vật tiêu thụ C) Các sinh vật tiêu thụ và phân hủy D) Các sinh vật ăn cỏ §¸p ¸n A C©u 3 Năng suất thứ cấp trong hệ sinh thái được tạo ra từ? A) Các sinh vật sản xuất B) Các sinh vật tiêu thụ C) Các sinh vật tiêu thụ và phân hủy D) Các sinh vật ăn cỏ §¸p ¸n C C©u 4 Sinh vật nào trong hệ sinh thái có khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành hóa năng? A) Vi sinh vật B) Động vật C) Vi khuẩn D) Thực vật §¸p ¸n D C©u 5 Năng lượng trong hệ sinh thái vận chuyển theo dòng, phát tán ra môi trường… A) a. Dưới dạng sinh khối và chỉ được sử dụng 1 lần B) Dưới dạng hóa năng và được sử dụng nhiều lần C) Các chất thải gây ô nhiễm D) Dưới dạng nhiệt và chỉ được sử dụng 1 lần §¸p ¸n D C©u 6 Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động… A) Không chặt phá rừng B) Giữ cho môi trường xanh-sạch-đẹp C) Không săn bắt thú D) Tất cả các câu trên §¸p ¸n -B C©u 7 Nhân tố sinh thái là các nhân tố tạo nên môi trường tự nhiên, được xem xét trong mối quan hệ với… A) Một quần thể B) Một quần xã C) Một sinh vật cụ thể D) Một hệ sinh thái §¸p ¸n C C©u 8 Mức độ tác động của từng nhân tố sinh thái lên sinh vật phụ thuộc vào… A) Thay đổi tập tính, mức sinh sản và mức độ tử vong B) Bản chất, cường độ, tần số và thời gian tác động C) Các quy luật tác động qua lại D) Các quy luật sinh thái giới hạn §¸p ¸n B C©u 9 Khi có một nhân tố sinh thái trở nên không tối ưu cho 1 loài sinh vật thì phạm vi chống chịu của loài đó đối với các nhân tố sinh thái khác… A) Có thể bị thu hẹp B) Có thể bị tuyệt chủng C) Có thể được mở rộng D) Không câu nào trên là đúng §¸p ¸n A C©u 10 Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái… A) Ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất B) Ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất C) Giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường D) Ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất §¸p ¸n B C©u 11 Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với một số yếu tố này nhưng hẹp đối với một số yếu tố khác chúng có vùng phân bố… A) Hạn chế B) Rộng C) Vừa phải
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan