Tài liệu chuyện làng nhô

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 817 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

NGÖ KÑNH TÛÃ CHUYÏÅN LAÂNG NHO http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 3 (NHO LÊM NGOAÅI SÛÃ) (Hai têåp) Têåp II PHAN VOÄ - NHÛÄ THAÂNH dõch In lêìn thûá ba NHAÂ XUÊËT BAÃN VØN HOÅC HAÂ NÖÅI 2001 http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 5 HÖÌI THÛÁ HAI MÛÚI TAÁM Àêët Dûúng Chêu Quyá Vi Tiïu úã rïí Thaânh Nam Kinh Tiïu Kim Huyïîn choån vùn. Baäo Àònh Tyã àïën Xûúng Mön thò gùåp ngay ngûúâi àêìy túá cuãa anh mònh laâ A Tam. A Tam ài trûúác, àùçng sau coá ngûúâi quêíy tam sinh, vaâng maä, ngûåa giêëy. Àònh Tyã hoãi: - A Tam! Öng Nghï coá úã nha mön khöng? Anh mang nhûäng àöì naây ài àêu? - Trúâi úi, öng Saáu àêy röìi! Khi öng chuã töi úã Nam Kinh vïì nha mön, thò öng cho ngay ngûúâi ài Bù’c Kinh àûa baâ chuã vïì. Ngûúâi kia trúã vïì baáo tin rùçng baâ chuã àaä mêët àûúåc möåt thaáng. Öng chuã töi buöìn rêìu quaá mang bïånh nùång, àûúåc vaâi ngaây cuäng mêët. Quan taâi cuãa öng coân àïí úã ngoaâi thaânh. Coân töi thò hiïån nay úã möåt nhaâ haâng cúm. Höm nay àûúåc baãy ngaây cho nïn töi mang àöì tam sinh vaâ ngûåa giêëy àïën möå àïí àöët cho öng. Àònh Tyã nghe noái nhû vêåy cùåp mù’t múã to, noái khöng ra tiïëng, höët hoaãng hoãi: - Thïë naâo? Öng chuã anh àaä mêët röìi sao? http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 6 - Vêng öng àaä mêët röìi. Àònh Tyã lùn ra àêët khoác, A Tam phaãi vûåc dêåy. Khöng vaâo thaânh nûäa, Àònh Tyã baão àûa àïën núi chön cêët anh mònh, àùåt àöì lïî vêåt roát rûúåu àöët vaâng maä röìi khoác: - Anh úi! Anh khön thiïng xin vïì chûáng giaám, em àïën àêy quaá chêåm khöng coân tröng thêëy mùåt anh! Àònh Tyã khoác loác thaãm thiïët möåt höìi. A Tam khuyïn nhuã àûa Àònh Tyã vïì haâng cúm àïí nghó. Höm sau, Àònh Tyã lêëy tiïìn ài àûúâng ra mua lïî vêåt vaâ vaâng maä röìi trúã laåi möå cuãa anh. Y úã laåi haâng cúm mêëy ngaây nûäa cho àïën khi söë tiïìn hïët nhùén vaâ A Tam phaãi ài úã núi khaác. Sau àoá, khöng coân nghô ra kïë gò nûäa, Àònh Tyã àem cêìm caái aáo trûâu múái may àõnh duâng àïí vaâo dinh quan tuêìn vuä àûúåc hai laång baåc. Àònh Tyã àõnh ài tòm Quyá Vi Tiïu, beân thuï thuyïìn ài Dûúng Chêu. Túái núi, vaâo cûãa trûúâng xem danh saách thêëy àïì “ÚÃ taåi chuâa Hûng Giaáo”. Àònh Tyã vöåi vaâng àïën chuâa Hûng Giaáo. Võ hoâa thûúång úã àêëy baão: - Öng tòm öng Quyá sao? Öng ta höm nay lêëy con gaái hoå Vûu bïn caånh haâng buön muöëi úã àûúâng Nguä Thaânh. Öng àïën àêëy maâ tòm. Àònh Tyã àïën thùèng nhaâ hoå Vûu. Àïën núi, thêëy ngoaâi cûãa treo vaãi àoã. Ba gian nhaâ chêåt nñch nhûäng khaách. ÚÃ giûäa hai ngoån àeân saáp àoã àang chaáy, trïn treo möåt bûác tranh “trùm con”, hai bïn daán àöi cêu àöëi: Trùng trong gioá maát thûúâng nhû thïë; Taâi tûã giai nhên vêîn coá àêy. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 7 Quyá Vi Tiïu àêìu àöåi muä vuöng múái mònh mùåc aáo trûâu àoã àang tiïëp khaách. Thêëy Baäo Àònh Tyã, Quyá ngaåc nhiïn àûáng dêåy vaái chaâo vaâ múâi ngöìi. Quyá noái: - Chuá úã Tö Chêu vïì phaãi khöng? - Phaãi, nhên nghe tin anh lêëy vúå cho nïn töi àïën àêy uöëng rûúåu mûâng. Nhûäng ngûúâi khaách ngöìi úã àêëy hoãi: - Võ naây laâ ai? - Àêëy laâ öng Baäo lêëy cö cuãa nhaâ töi tûác laâ chuá cuãa töi. Moåi ngûúâi noái: - Thïë laâ chuá cuãa öng Quyá, thêåt laâ hên haånh! Hên haånh. Baäo Àònh Tyã hoãi: - Anh laâm ún cho biïët quyá võ laâ ai? Quyá Vi Tiïu chó hai ngûúâi ngöìi àêìu baân: - Võ naây laâ öng Tên Àöng Chi, võ naây laâ öng Kim Nguå Lûu laâ hai võ danh sô nöíi tiïëng úã Dûúng Chêu, thú vaâ chûä viïët cuãa hai ngûúâi thûåc laâ tuyïåt diïåu. Trong thiïn haå khöng coá ai laâ ngûúâi thûá ba. Noái xong, cúm doån lïn, hai ngûúâi danh sô ngöìi ghïë khaách, Àònh Tyã ngöìi bïn caånh. Röìi àïën mêëy ngûúâi khaách khaác àïìu laâ hoå haâng thên thuöåc nhaâ hoå Vûu ngöìi vaâo möåt baân. Øn cúm xong, nhûäng ngûúâi thên thuöåc vaâ Quyá Vi Tiïu ài vaâo àïí chuêín bõ laâm lïî. Baäo Àònh Tyã noái chuyïån vúái hai ngûúâi danh sô. Tên Àöng Chi noái: http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 8 - Boån buön muöëi giaâu úã Dûúng Chêu thêåt laâ àaáng gheát. Àêëy cûá xem nhaâ laäo Phuâng chuã hiïåu Hûng Thõnh úã dûúái söng thò biïët! Hù’n ta coá mûúâi mêëy vaån laång baåc. Hù’n múâi töi úã Huy Chêu àïën úã àûúåc nûãa nùm, töi noái: “Öng muöën toã caãm tònh vúái töi thò öng phaãi cho töi hai ba ngaân laång baåc”. Àùçng naây hù’n ta khöng muöën mêët möåt caái chên löng. Sau àoá töi laåi noái vúái ngûúâi ta: “Àaáng lyá öng Phuâng phaãi àûa töi söë tiïìn êëy. Sau naây öng ta chïët ài, söë tiïìn mûúâi mêëy vaån laång baåc cuäng khöng sao mang theo àûúåc. Xuöëng êm phuã thò cuäng chó laâ möåt thùçng quó àoái maâ thöi. Traái laåi, khi naâo Diïm Vûúng baão töi viïët caái biïín àïì böën chûä ”Sêm la bûãu àiïån “ (1) thò ñt nhêët Diïm Vûúng cuäng phaãi traã cho töi möåt vaån laång baåc. Bêëy giúâ töi laåi cho öng ta vaâi ngaân laång baåc maâ tiïu cuäng chûa biïët chûâng! Cûá chi ly laâm gò cho khöí!”. Têët caã àïìu cûúâi röå! Kim Nguå Lûu noái: - Öng noái khöng sai chuát naâo! Caách àêy khöng lêu, öng Phûúng úã dûúái söng nhúâ töi viïët möåt àöi cêu àöëi, têët caã hai mûúi hai chûä. Öng ta baão möåt àûáa àêìy túá àem àïën taám mûúi laång baåc àïí caãm taå. Töi goåi noá vaâo nhaâ vaâ baão: “Maây vïì noái vúái öng chuã rùçng chûä cuãa öng Kim thò caác cung àiïån, caác bêåc vûúng hêìu trong kinh àaä àõnh giaá röìi. Chûä nhoã möåt laång möåt chûä, chûä lúán mûúâi laång möåt chûä. Theo giaá êëy, hai mûúi hai chûä naây giaá hai trùm hai mûúi laång. Nïëu àûa hai trùm mûúâi chñn laång chñn phên cuäng (1) Àiïån quyá cuãa Diïm Vûúng. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 9 khöng lêëy àûúåc cêu àöëi vïì”. Sau khi tïn àêìy túá trúã vïì noái laåi, thò thùçng suác sinh hoå Phûúng kia muöën toã rùçng mònh lù’m tiïìn, liïìn ài kiïåu thùèng àïën nhaâ töi. Noá àûa cho töi hai trùm hai mûúi laång baåc. Töi àûa cho noá àöi cêu àöëi. Khöng ngúâ noá cêìm cêu àöëi xeá tan. Töi giêån quaá neám goái baåc ra ngoaâi àûúâng cho nhûäng ngûúâi gaánh muöëi vaâ chúã phên nhùåt. Töi hoãi caác öng, úã àêu coá thûá tiïíu nhên àaáng gheát nhû thïë khöng! Vûâa luác êëy Quyá Vi Tiïu ài ra. Ngûúâi ta àem mò lïn. Böën ngûúâi ùn, Baäo Àònh Tyã noái: - Töi nghe noái trong súã coi vïì muöëi coá nhûäng ngûúâi giaâu khi naâo vaâo haâng mò thò möåt baát mò taám phên baåc hoå chó uáp möåt ñt nûúác coân têët caã cho nhûäng ngûúâi khiïng kiïåu. Coá phaãi nhû thïë khöng? Tên noái: - Thêåt thïë. Kim noái: - Àoá laâ vò hoå ùn khöng àûúåc nûäa. ÚÃ nhaâ hoå àaä cheán cúm no röìi múái ài àïën hiïåu mò. Moåi ngûúâi noái chuyïån vaâ cûúâi maäi àïën chiïìu töëi. ÚÃ trong nhaâ nghe tiïëng nhaåc. Ngûúâi ta dêîn Quyá Vi Tiïu vaâo àöång phoâng. Moåi ngûúâi ngöìi vaâo baân tiïåc. Øn uöëng xong moåi ngûúâi ra vïì, Àònh Tyã laåi trúã vïì haâng cúm gêìn súã thuïë(1) (1) Núi kiïím soaát thuyïìn beâ qua laåi phaãi nöåp tiïìn, chûä Trung Quöëc laâ sa quan. http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 10 nguã möåt àïm. Höm sau Àònh Tyã àïën chaâo mûâng, xem cö dêu xong ra ngoaâi phoâng khaách ngöìi. Baäo Àònh Tyã hoãi thêìm Quyá Vi Tiïu: - Naây öng, ngûúâi vúå trûúác cuãa öng khöng coá viïåc gò kia maâ? Taåi sao laåi coá chuyïån naây? Quyá Vi Tiïu chó àöi cêu àöëi cho Àònh Tyã xem vaâ noái: - Chuá khöng thêëy “Taâi tûã giai nhên vêîn coá àêëy” sao? Töi laâ möåt ngûúâi phong lûu, cho nïn taâi tûã thò phaãi gùåp giai nhên, möåt vúå, hai vúå thò coá gò laâ laå?(1) - Àaânh röìi! Nhûng anh lêëy àêu ra tiïìn maâ cûúái vúå? - Töi àïën Dûúng Chêu thò baác Tuên cho möåt trùm hai mûúi laång, laåi cho töi laâm chûác coi thuïë muöëi úã Qua Chêu. Töi coá leä coân úã àêëy vaâi nùm cho nïn töi phaãi lêëy thïm möåt ngûúâi vúå nûäa. Coân chuá thò khi naâo chuá trúã vïì Nam Kinh? - Chùèng giêëu gò anh, khi töi àïën Tö Chêu tòm ngûúâi thên thñch nhûng khöng gùåp. Hiïån nay töi khöng coân tiïìn àïí trúã vïì Nam Kinh nûäa. - Nhû thïë thò dïî lù’m! Bêy giúâ töi seä àûa cho chuá ñt tiïìn àïí laâm tiïìn löå phñ trúã vïì Nam Kinh. Töi nhúâ chuá mang höå töi möåt bûác thû vïì Nam Kinh nheá! Àang luác noái chuyïån thò Tên vaâ Kim cuâng vúái möåt àaåo sô vaâ möåt ngûúâi nûäa vaâo thùm phoâng cö dêu. Quyá Vi Tiïu àûa hoå vaâo phoâng. Sau khi nhöån nhõp trong phoâng cö dêu (1) Cêu naây laâ têët caã tû tûúãng vaâ haânh àöång cuãa Quyá Vi Tiïu. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 11 möåt luác, hoå laåi ra phoâng khaách ngöìi. Tên chó hai ngûúâi vaâ noái vúái Quyá Vi Tiïu: - Võ àaåo sô naây laâ Hai Haâ Sô, möåt nhaâ thú úã Dûúng Chêu, võ naây laâ öng Quaách Thiïët Buát úã Vu Höì rêët gioãi nghïì khù’c dêëu. Höm nay nhên öng coá viïåc vui nïn àïën àêy thùm. Quyá Vi Tiïu hoãi chöî úã nhaâ hai ngûúâi vaâ hûáa seä àïën thùm. Tên vaâ Kim noái: - Höm trûúác öng Baäo noái öng úã Nam Kinh laåi àêy. Öng coá thïí cho biïët bao giúâ öng seä trúã vïì Nam Kinh? Quyá Vi Tiïu noái: - Viïåc àoá chó trong möåt hai ngaây maâ thöi. Hai ngûúâi kia noái: - Nhû vêåy thò chuáng töi khöng thïí cuâng ài vúái öng àûúåc. ÚÃ caái àêët tuåc naây ngûúâi ta khöng biïët kñnh troång taâi nùng cho nïn chuáng töi muöën ài Nam Kinh. Noái chuyïån möåt höìi, böën ngûúâi tûâ biïåt. Baäo Àònh Tyã hoãi: - Naây anh! Thû anh gûãi ài Nam Kinh laâ gûãi cho ai? - Gûãi cho möåt ngûúâi baån töi úã An Khaánh tïn laâ Quyá Àiïìm Dêåt nhûng khöng phaãi cuâng hoå Quyá vúái töi. Trûúác àêy anh ta cuâng ài Nam Kinh vúái töi nhûng nay töi khöng thïí trúã laåi àoá àûúåc. Anh ta laâ ngûúâi vö duång, nïn töi phaãi gûãi mêëy chûä àïí baão anh ta vïì nhaâ. http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 12 - Anh àaä viïët thû chûa? - Chûa viïët! Chiïìu nay töi seä viïët, ngaây mai chuá lêëy thû vaâ tiïìn luön röìi àïën ngaây kia chuá lïn àûúâng. Baäo Àònh Tyã gêåt àêìu ài ra. Chiïìu höm êëy Quyá Vi Tiïu viïët xong bûác thû, goái nùm trùm àöìng àúåi Baäo Àònh Tyã àïën lêëy. Saáng höm sau möåt ngûúâi khaách ài kiïåu àïën àûa vaâo möåt caái thiïëp àïì: “Baån hoåc Tön Cú àïën thùm”. Quyá Vi Tiïu vöåi vaâng chaåy ra àoán. Ngûúâi naây mùåc möåt caái aáo röång, àöåi muä vuöng ra veã con ngûúâi sang troång. Y vaâo nhaâ ngöìi xong, Quyá Vi Tiïu hoãi: - Öng tïn tûå laâ gò? - Töi tûå laâ Muåc Am ngûúâi Höì Quaãng. Trûúác kia töi úã kinh cuâng öng Taå Mêåu Têìn daåy hoåc úã nhaâ Triïåu Vûúng. Hiïån nay töi àang trïn àûúâng vïì nhaâ, nghe àïën àaåi danh cuãa öng nïn laåi àêy thùm. Töi coá mang theo möåt bûác tranh àïí xin öng mêëy chûä. Mai àêy mang bûác tranh vïì àïën Nam Kinh, töi cuäng seä xin caác danh sô àïì võnh vaâo àêëy. - Àaåi danh cuãa tiïn sinh nhû sêëm àöång bïn tai, töi daám àêu àaánh tröëng trûúác cûãa nhaâ sêëm àïí mua cûúâi. Hai ngûúâi noái xong uöëng traâ, Quyá Vi Tiïu chaâo khaách, tiïîn khaách ra cûãa thò vûâa gùåp luác Baäo Àònh Tyã àïën lêëy thû, tiïìn vaâ caãm ún Quyá Vi Tiïu. Quyá Vi Tiïu noái: - Khi naâo chuá àïën Nam Kinh thò thïë naâo chuá cuäng phaãi tòm àïën àûúâng Traång Nguyïn khuyïn ngûúâi baån cuãa töi laâ Quyá Àiïìm Dêåt vïì nhaâ. ÚÃ Nam Kinh laâ núi rêët dïî chïët àoái khöng thïí naâo úã lêu àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 13 Noái xong, Quyá tiïîn Baäo ra cûãa. Baäo Àònh Tyã coá tiïìn liïìn thuï thuyïìn vïì Nam Kinh. Y trúã vïì nhaâ àem nöîi àau khöí naây noái vúái vúå. Laåi bõ vúå mù’ng cho möåt trêån. Thi ngûå sûã laåi àïën àoâi tiïìn nhaâ. Baäo khöng coá tiïìn traã, phaãi giao nhaâ laåi cho Thi ngûå sûã, laåi mêët luön söë tiïìn àùåt coåc laâ hai mûúi laång baåc. Bêëy giúâ, khöng biïët ài àêu, hoå àaânh àïën úã nhúâ möåt caái phoâng cuãa hoå Höì, möåt ngûúâi baâ con bïn vúå Àònh Tyã úã Nöåi Kiïìu. ÚÃ àûúåc möåt vaâi ngaây, Àònh Tyã tòm àûúâng Traång Nguyïn àem thû àïën cho Quyá Àiïìm Dêåt. Àiïìm Dêåt xem thû, múâi Baäo uöëng traâ röìi noái: Caám ún öng nhûäng lúâi naây töi àaä biïët têët caã röìi. Àònh Tyã tûâ giaä ra vïì. Quyá Àiïìm Dêåt vò khöng coá tiïìn nïn khöng coá chöî naâo úã troå, möîi ngaây chó tiïu taám àöìng tiïìn, mua böën caái baánh àïí ùn laâm hai bûäa. Àïën chiïìu töëi nùçm nguã trïn quêìy haâng möåt hiïåu khù’c chûä. Höm êëy xem thû, biïët Quyá Vi Tiïu khöng àïën, Àiïìm Dêåt laåi caâng lo. Khöng coá tiïìn ài àûúâng trúã vïì An Khaánh, möîi ngaây ùn baánh xong, Àiïìm Dêåt chó coân möåt caách ngöìi thûâ úã trong hiïåu khù’c chûä. Möåt buöíi saáng, tiïìn ùn baánh cuäng hïët. Vûâa luác êëy, thêëy möåt ngûúâi úã ngoaâi ài vaâo, àêìu àöåi muä vuöng, mùåc aáo maâu xaám, cuái àêìu vaái chaâo. Quyá múâi ngöìi trïn caái ghïë daâi bïn caånh. Ngûúâi kia hoãi: - Öng cho biïët quyá tñnh? - Töi hoå Quyá. http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 14 - Öng laâm ún cho biïët úã àêy coá danh sô naâo laâm vùn tuyïín khöng? - Töi biïët nhiïìu ngûúâi lù’m: Vïå Thïí Thiïån, Tuyâ Sêìm Am, Maä Thuêìn Thûúång, Khuöng Siïu Nhên, Cûâ Dêåt Phu, töi biïët têët caã. Laåi coân öng baån trûúác cuâng úã àêy vúái töi laâ öng Quyá Vi Tiïu, àïìu laâ nhûäng danh sô caã. Öng muöën ngûúâi naâo? - Ngûúâi naâo cuäng àûúåc. Töi coá hai ba trùm laång baåc muöën tuyïín möåt böå vùn baát cöí. Nhúâ öng tòm höå cho töi möåt ngûúâi àïí cuâng cöång taác. - Öng laâm ún cho töi biïët hoå vaâ núi úã àïí töi noái vúái hoå. - Töi hoå Gia Caát ngûúâi huyïån Vu Thai, noái ra thò ai cuäng biïët caã. Öng cöë tòm cho töi möåt ngûúâi thò töët lù’m! Quyá múâi y ngöìi úã àêëy coân mònh ài ra ngoaâi phöë. Quyá nghô buång: - Mùåc dêìu caác võ kia hay àïën àêy, nhûng bêy giúâ hoå úã raãi raác caác núi coá hoåa trúâi múái biïët! Khöng biïët tòm àêu ra àûúåc bêy giúâ. Thêåt tiïëc Quyá Vi Tiïu khöng coân úã àêy nûäa! Röìi laåi nghô: “Cêìn quaái gò! Ta ra cûãa Thuyã Têy vúá möåt anh naâo àoá laâ coá möåt bûäa cheán röìi!”(1) Chuã yá àaä àõnh, Quyá liïìn ài àïën cûãa Thuãy Têy. Chó thêëy möåt ngûúâi mang möåt goái haânh lyá àang bûúác vaâo thaânh. Nhêån ra ngûúâi êëy laâ Tiïu Kim Huyïîn ngûúâi huyïån An Khaánh, y mûâng rúä reo lïn: (1) Viïåc choån ngûúâi laâm vùn tuyïín thûåc laâ àöåc àaáo. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 15 - Töët lù’m! Vaâ chaåy laåi nù’m lêëy tay hoãi: - Anh Kim Huyïîn! Anh àïën àêy bao giúâ? - Anh Àiïìm! Anh vêîn úã vúái anh Vi Tiïu kia maâ! - Anh Vi Tiïu vïì Dûúng Chêu àaä lêu röìi. Töi hiïån nay úã àêy. Anh àïën àêy vûâa àuáng dõp lù’m. Anh ài vúái töi, töi kiïëm cho möåt viïåc tha höì maâ söëng. Nhûng anh phaãi nhúá àïën töi múái àûúåc. Tiïu Kim Huyïîn hoãi: - Viïåc gò thïë? - Khöng cêìn hoãi. Anh cûá ài vúái töi. Töi àaãm baão vúái anh laâ möåt moán rêët búã. Tiïu Kim Huyïîn nghe vêåy cuâng ài vúái Quyá àïën hiïåu khù’c chûä àûúâng Traång Nguyïn thò thêëy Gia Caát àaä ngöìi àúåi moân caã mù’t. Quyá goåi to: - Öng Gia Caát! Töi àaä tòm cho öng möåt võ “Àaåi danh sô” àêy röìi! Gia Caát chaåy ra vaái chaâo múâi vaâo hiïåu, àem haânh lyá cuãa Tiïu Kim Huyïîn vaâo hiïåu khù’c chûä röìi ba ngûúâi cuâng vaâo möåt tiïåm traâ. Sau khi chaâo nhau, têët caã cuâng ngöìi. Gia Caát noái: - Töi laâ Gia Caát Hûåu tûå laâ Thiïn Thên. Tiïu Kim Huyïîn noái: - Töi laâ Tiïu Àònh tûå laâ Kim Huyïîn. http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 16 Quyá Àiïìm Dêåt àem cêu chuyïån Gia Caát Thiïn Thên coá mêëy trùm laång baåc àõnh soaån möåt vùn tuyïín noái laåi vúái Tiïu Kim Huyïîn nghe. Gia Caát Thiïn Thên noái: - Töi cuäng coá biïët laâm vùn tuyïín chuát ñt. Nhûng àïën núi àö höåi, töi cêìn phaãi coá möåt danh sô àïí tiïån theo chên nöëi goát. Nay gùåp àûúåc Tiïu tiïn sinh thûåc laâ nhû caá gùåp nûúác. Tiïu Kim Huyïîn noái: - Töi chó súå sûác moån taâi heân khöng laâm nöíi viïåc. Quyá Àiïìm Dêåt noái: - Hai öng khöng cêìn phaãi khiïm töën nûäa. Hai öng hêm möå nhau àaä lêu nay àûúåc gùåp mù’t khaác naâo baån cuä. Öng Gia Caát phaãi àaäi möåt bûäa tiïåc múâi öng Tiïu ùn vaâ sau àoá ta baân cöng viïåc àêu vaâo àêëy. Gia Caát noái: - Àuáng àêëy! Töi laâ möåt ngûúâi khaách úã àêy. Töi xin caác öng taåm vaâo hiïåu ùn àïí noái chuyïån. Ba ngûúâi traã tiïìn xong ài ra, àïën möåt tûãu lêu lúán úã àûúâng Tam Sún. Tiïu Kim Huyïîn ngöìi ghïë àêìu. Quyá ngöìi àöëi diïån. Gia Caát ngöìi ghïë chuã. Hai ngûúâi hêìu baân àïën hoãi. Quyá baão àem lïn gioâ, thõt võt, caá nêëu vúái rûúåu. Trûúác tiïn àem lïn thõt võt vaâ caá àïí nhù’m rûúåu. Coân àïí chên gioâ àêëy laåi mua thïm ba àöìng cên baåc canh àïí ùn vúái cúm. Möåt laát, ngûúâi hêìu baân àem rûúåu àïën vaâ hoå bù’t àêìu uöëng. Quyá noái: http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 17 - Viïåc àêìu tiïn phaãi baân laâ phaãi tòm möåt caái phoâng röång raäi yïn tônh. Sau àoá, khi choån loåc vùn chûúng, caác öng coá thïí baão ngûúâi thúå khù’c àïën vaâ tröng nom hoå khù’c chûä. Tiïu Kim Huyïîn noái: - Chöî úã vù’ng veã nhêët laâ chuâa Baáo Ên úã ngoaâi Cûãa Nam. ÚÃ àêëy khöng öìn aâo, phoâng laåi röång, giaá tiïìn laåi reã. Øn cúm xong, chuáng ta àïën àêëy tòm chöî úã ài. Hoå noái chuyïån, uöëng caån hïët mêëy höì rûúåu. Ngûúâi hêìu baân àem gioâ lúån vaâ cúm lïn. Quyá Àiïìm Dêåt ùn möåt bûäa no nïn. Sau khi àaä tñnh tiïìn vaâ trúã laåi hiïåu khù’c chûä noái vúái ngûúâi úã àêëy giûä höå haânh lyá cuãa Tiïu Kim Huyïîn, ba ngûúâi cuâng ài àïën Cûãa Nam. Cûãa Nam laâ möåt núi buön baán naáo nhiïåt, xe, ngûåa chen nhau nhû nûúác chaãy. Ba ngûúâi phaãi len maäi múái tòm àûúåc möåt löëi ài. Xa xa nhòn thêëy chuâa Baáo Ên hoå liïìn ài túái. Quyá Àiïìm Dêåt noái: - Chuáng ta haäy thuï möåt caái phoâng gêìn cöíng. Tiïu Kim Huyïîn noái: - Khöng nïn, ta cûá vaâo úã trong naây. Nhû thïë yïn tônh hún. Hoå ài möåt àoaån qua nhaâ nghó cuãa caác hoâa thûúång, ài àïën nhaâ möåt võ hoâa thûúång vaâ goä cûãa. Möåt chuá tiïíu ra múã cûãa hoãi coá viïåc gò. Khi nghe noái ba ngûúâi àïën thuï nhaâ, chuá tiïíu liïìn múâi vaâo nhaâ. Möåt võ hoâa thûúång giaâ ài ra, mùåc aáo luåa, àöåi muä nêu bùçng àoaån, tay cêìm traâng haåt. Sau khi chaâo hoãi, hoâa thûúång múâi ngöìi hoãi hoå tïn vaâ úã àêu http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 18 àïën. Ba ngûúâi noái àïën thuï möåt gian phoâng. Hoâa thûúång noái: - Töi coá nhiïìu phoâng. Caác quan khaách àïìu àïën àêëy úã. Xin ba võ cûá xem muöën choån phoâng naâo thò choån. Ba ngûúâi vaâo xem ba phoâng. Sau àoá hoå ài ra, ngöìi noái chuyïån vúái hoâa thûúång vaâ hoãi giaá tiïìn. Hoâa thûúång àoâi ba laång baåc möåt thaáng. Mùåc duâ hoå noái àïën nûãa ngaây hoâa thûúång cuäng khöng chõu búát möåt àöìng tiïìn naâo. Gia Caát xin traã hai laång böën mûúi àöìng, hoâa thûúång cuäng khöng nghe, laåi bù’t àêìu mù’ng chuá tiïíu. - Sao khöng queát nhaâ ài. Ngaây mai Thi ngûå sûã úã cêìu Haå Phuâ àïën uöëng rûúåu úã àêy coi sao cho tiïån. Tiïu bûåc mònh noái vúái Quyá: - Phoâng thò töët, nhûng phaãi caái húi xa chöî mua baán. Hoâa thûúång neát mùåt ngúâ nghïåch noái: - Khaách úã àêy nïëu chó duâng möåt ngûúâi àêìy túâ àïí mua baán hay nêëu ùn thò khöng àuã, cêìn phaãi coá hai ngûúâi, möåt ngûúâi nêëu ùn vaâ möåt ngûúâi àïí mang xaách, mua àöì. Tiïu vûâa cûúâi vûâa noái: - Khi chuáng töi àïën úã àêy, ngoaâi möåt ngûúâi nêëu ùn vaâ möåt ngûúâi àêìy túá laåi coân möåt con lûâa troåc àêìu àïí cûúäi ài chúå nûäa, nhû thïë múái nhanh. Hoâa thûúång trúån mù’t nhòn ba ngûúâi. Ba ngûúâi àûáng dêåy noái: - Chuáng töi xin chaâo. Chuáng töi seä laåi àïí baân baåc sau. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 19 Hoâa thûúång tiïîn hoå ra cûãa. Ba ngûúâi ài àöå nûãa dùåm nûäa thò goä cûãa möåt nhaâ tùng. Thêìy tùng ra tiïëp, mùåt maây húán húã cûúâi múâi ba ngûúâi vaâo phoâng khaách ngöìi, pha traâ múái, àûa ra chñn àôa mûát, coá nhûäng baánh rêët ngon múâi ba ngûúâi ùn. Coá caã mûát cam, haånh àaâo. Khi nghe ba ngûúâi noái muöën thuï phoâng, thêìy tùng cûúâi vaâ noái: - Caái àoá khöng khoá gò! Ba võ muöën choån möåt phoâng naâo thò tuây yá vaâ cûá choån ngay cho. Hoå hoãi giaá tiïìn thaáng, võ tùng noái: - Khöng cêìn baân viïåc naây laâm gò. Coá khi múâi cuäng chûa chù’c caác võ àaä àïën cho. Caác võ traã thïë naâo cuäng xin vêng, àuã tiïìn dêìu hûúng laâ àûúåc. Ngûúâi tu haânh baân àïën viïåc àoá laâm gò? Tiïu Kim Huyïîn thêëy thêìy tùng noái khaác tuåc beân noái: - Töi xin hoãi cuå thïë naây xin cuå àûâng giêån. Nïëu chuáng töi traã möåt thaáng hai laång, yá cuå nhû thïë naâo? Thêìy tùng liïìn nhêån ngay. Tiïu vaâ Gia Caát úã laåi àoá coân Quyá thò trúã vïì lêëy haânh lyá. Võ tùng baão ngûúâi àaåo nhên doån deåp queát tûúác, traãi nïåm lïn giûúâng, baây biïån baân ghïë vaâ àem traâ àïën cuâng uöëng vúái hai ngûúâi. Àïën chiïìu haânh lyá àïìu àem àïën. Thêìy tùng caáo tûâ ruát lui. Tiïu Kim Huyïìn goåi Gia Caát Thiïn Thên baão phaãi cên trûúác hai laång baåc, lêëy giêëy goái laåi, àoáng dêëu vaâ àûa cho thêìy tùng. Thêìy tùng laåi ra chaâo vaâ caãm ún. Sau àoá, ba ngûúâi thù’p àeân vaâ bù’t àêìu baân àïën viïåc ùn töëi. Gia Caát cên möåt ñt baåc àûa cho http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 20 Quyá ài mua rûúåu vaâ àöì nhù’m. Quyá ài ra möåt laát mua vïì böën höì rûúåu, böën àôa nhù’m: möåt àôa laåp xûúâng, möåt àôa töm muöëi, möåt àôa àuâi ïëch, möåt àôa sûáa àùåt trïn baân. Gia Caát laâ ngûúâi nhaâ quï, khöng biïët laåp xûúâng laâ gò noái: - Caái naây laâ caái gò àêy tröng nhû daái lúån(1) Tiïu Kim Huyïîn noái: - Öng cûá ùn ài, khöng cêìn hoãi. Gia Caát ùn röìi noái: - Àoá laâ thõt khö. Tiïu Kim Huyïîn noái: - Laåi khöng àuáng röìi! Thõt khö àêu laåi coá da boåc xung quanh. Àoá laâ thõt lúån nhöìi vaâo trong ruöåt lúån àêëy. Gia Caát Thiïn Thên laåi khöng biïët sûáa laâ gò noái: - Caái thûá mïìm mïìm nhû thïë naây laâ caái gò? Øn ngon tuyïåt! Lêìn sau phaãi mua thûá naây maâ ùn múái àûúåc. Tiïu vaâ Quyá hai ngûúâi ùn möåt höìi maäi àïën töëi tiïåc rûúåu múái xong, sau àoá tù’t àeân ài nguã. Quyá khöng coá haânh lyá, Tiïu àûa cho y caái chùn cuãa mònh àïí àù’p maâ nguã. Saáng höm sau thêìy tùng bûúác vaâo noái: - Höm qua ba võ haå cöë àïën àêy. Höm nay bêìn tùng coá möåt bûäa cúm thûúâng muöën múâi ba võ cuâng xúi cho vui. Sau àoá töi seä dêîn caác võ xem caãnh xung quanh chuâa. Ba ngûúâi noái: (1) Möåt nhaâ nho khöng biïët “laåp xûúâng”, “sûáa” laâ gò laåi vaác tiïìn ài kiïëm ngûúâi cuâng laâm vùn tuyïín thò cöë nhiïn seä bõ lûâa. http://ebooks.vdcmedia.com Chuyïån laâng Nho 21 - Khöng daám. Thêìy tùng múâi ba ngûúâi àïën ngöìi trong möåt caái phoâng úã dûúái lêìu. ÚÃ àêëy coá böën àôa àöì ùn to tûúáng àïí ùn saáng. Øn xong thêìy tùng cuâng ba ngûúâi bù’t àêìu ài daåo chúi. Võ tùng noái: - Chuáng ta phaãi ài xem Thiïìn Lêm cuãa Tam Taång. Thêìy tùng dêîn hoå àïën möåt caái àiïån, rêët cao. Trïn àiïån coá möåt caái biïín coá saáu chûä vaâng “Thiïn haå àïå nhêët töí àònh”(1) hoå ài qua hai gian phoâng thò àïën möåt caái lan can uöën khuác coá tûâng bêåc àûa hoå lïn trïn lêìu. Hoå tûúãng rùçng àùçng sau khöng coá caái gò nûäa. Nhûng võ tùng àaä múã caái cûãa úã sau lêìu vaâ múâi hoå ài vaâo. Hoå ài àïën möåt núi àêët phùèng, àûáng chöî thêåt cao coá thïí nhòn thêëy caã böën phña. ÚÃ giûäa laâ möåt rûâng cêy lúán cao têån trúâi xanh, coá haâng vaån cêy truác trûúác gioá thöíi rò raâo. ÚÃ chñnh giûäa laâ möåt caái thaáp giûä nhûäng di tñch cuãa phaáp sû Huyïìn Trang àúâi Àûúâng. Sau khi daåo chúi möåt laát, thêìy tùng laåi múâi hoå trúã vïì nhaâ. Buöíi chiïìu hoå uöëng rûúåu coá chñn àôa nhù’m. Àang luác uöëng rûúåu thò thêìy tùng noái: - Bêìn tùng tûâ khi àïën àêy chûa hïì múâi khaách. Àïën ngaây kia trong chuâa coá lïî vaâ diïîn tuöìng, múâi caác võ àïën xem. Cöë nhiïn laâ khöng mêët tiïìn. Ba ngûúâi noái: - Chuáng töi thïë naâo cuäng àïën mûâng. (1) Ngûúâi múã àêìu möåt mön phaái maâ Phêåt laâ töí. Àêy chó Huyïìn Trang àúâi Àûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com Ngö Kñnh Tûã 22 Àïën khuya bûäa tiïåc tan. Ngaây thûá ba, võ tùng múâi khaách úã caác núi tûâ quan phuã doaän ÛÁng thiïn àïën caác nha mön úã tónh vaâ huyïån, têët caã àöå nùm, saáu mûúi ngûúâi. Nhûäng ngûúâi bïëp, nhûäng ngûúâi hêìu traâ àïën trûúác. Nhûäng ngûúâi diïîn tuöìng cuäng àaä mang rûúng hoâm àïën. Võ tùng àang noái chuyïån suöng úã trong phoâng ba ngûúâi, àöåt nhiïn coá möåt àaåo sô chaåy vaâo noái: - Thûa thêìy thùçng êëy laåi àïën àêy röìi! Nhên phen naây, khiïën cho: Soáng gioá àêët bùçng, võ thiïn nûä trûúác Duy Ma xuêët hiïån; (1) nhaâ khöng yïn hoåp, giûäa bêìy gaâ chim baåch haåc nhúãn nhú. Muöën biïët viïåc sau nhû thïë naâo haäy xem höìi sau phên giaãi. (1) Trñch trong kinh phêåt, võ thiïn nûä sau khi nghe nhaâ àaåi cû sô Duy Ma Cêåt thuyïët phaáp, liïìn hiïån ra nguyïn hònh, nhûng Duy Ma Cêåt khöng bõ noá caám döî. Àêy duâng àïí vñ sau naây Long Tam giaã daång con gaái àïën gheåo nhaâ chuâa. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -