Tài liệu cõi người rung chuông tận thế

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1712 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1..................................................................................................................................... 2 CHÛÚNG 2................................................................................................................................... 18 CHÛÚNG 3................................................................................................................................... 33 CHÛÚNG 4................................................................................................................................... 50 CHÛÚNG 5................................................................................................................................... 69 CHÛÚNG 6................................................................................................................................... 77 CHÛÚNG 7................................................................................................................................... 92 CHÛÚNG 8................................................................................................................................. 110 CHÛÚNG 9................................................................................................................................. 122 http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 2 CHÛÚNG 1 Muâa heâ nùm êëy baäi biïín Bònh Sún xön xao vuå möåt cö gaái bõ chïët trong luác tùæm biïín vúái mêëy ngûúâi baån trai. Heâ naâo baäi tùæm naâo chùèng coá ngûúâi chïët. Baäi phaãi àoáng thuïë àõnh kyâ cho biïín. Muâa heâ naây laâ cö ta, muâa sau biïët àêu laåi khöng àïën lûúåt töi. Chó coá àiïìu caái öng thu thuïë biïín cuäng nghiïåt ngaä, nghiïåt ngaä nhû söë phêån, khöng chûâng chñnh öng ta laâ söë phêån - ài thu thuïë maâ chùèng cho ai biïët trûúác bao giúâ. Heâ noáng thò ta ruã rï nhau lïn xe, ta chaåy röng möåt quaäng àûúâng khöng daâi àêìy bêët trùæc àïën baäi tùæm, ta xuöëng tùæm, röìi àuâng möåt caái ta thaânh ngûúâi àoáng thuïë cho caã caái baäi tùæm khöën kiïëp noå. Nhûng ngûúâi chïët muâa heâ êëy khöng phaãi laâ möåt cö gaái nhû tin àöìn. Ngûúâi chïët laâ möåt gaä trai. Laâ ngûúâi gêìn guäi vúái naån nhên, laåi laâ ngûúâi chûáng kiïën, töi thêëy cêìn caãi chñnh lúâi àöìn àaåi naây. Tin àöìn coá thïí thay àöíi àûúåc nhûäng viïåc taây trúâi hún caã giúái tñnh. Hònh nhû chuáng töi cuäng noái chuyïån gò àoá liïn quan àïën giúái tñnh trûúác ngaây thùçng Cöëc chïët. Saáng höm êëy, thùçng Phuä goåi àiïån cho töi. Ba thùçng chuáng chaáu vûâa naãy ra yá àõnh ài Bònh Sún, chuá coá ài àûúåc khöng? Mûúâi phuát sau, Phuä laái chiïëc xe Toyota Corona àïën. Thïë laâ böën chuá chaáu xuöi theo quöëc löå Möåt vïì phña Nam. Nhúâ chiïëc xe cuãa thùçng Phuä, thùçng chaáu con öng anh ruöåt, têët caã chuáng töi thûúâng ài nhûäng chuyïën ngêîu hûáng baán kñnh vaâi ba trùm cêy söë quanh Haâ Nöåi nhû bêët cûá möåt cöng dên thuã àö naâo ngêîu hûáng phoáng xe maáy ra búâ höì ùn kem Böën Muâa. Moåi thûá laâ nhúâ úã taâi xoay xúã lõch laäm cuãa öng anh trai töi. Moåi thûá laâ nhúâ úã caái khaách saån tû nhên öng dûång lïn, nhúâ nhûäng chiïëc xe húi öng mua cho khaách saån. Moåi thûá laâ nhúâ nhaâ nûúác cho pheáp nhûäng chiïëc xe tû nhên hoaåt àöång vúái biïín söë mêìu trùæng. Muön nùm nhûäng biïín söë mêìu trùæng. Töi nhúá höm êëy thùçng Phuä cêìm laái. Tay laái luåa trïn con àûúâng xuâ xò bao taãi. Thùçng Cöëc ngöìi bïn caånh. Töi vúái thùçng Boáp ngöìi àùçng sau. Thùçng Cöëc quay àêìu laåi kïí cho chuáng töi nghe caái http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 3 cêu chuyïån vïì giúái tñnh êëy. Nûúác boåt li ti bùæn ra tûâ miïång noá nhû laân húi phaã ra trong nhûäng ngaây àöng giaá. ÚÃ àêu vaâ vúái bêët cûá ai, noá cuäng phun ra möåt lúáp sûúng muâ nhû thïë. Vêåy maâ luä con gaái chùèng mêëy àûáa neá mùåt traánh. Chuáng cûá giú mùåt ra hiïn ngang chõu trêån, cùåp mùæt si mï nhòn caái gûúng mùåt àaân öng àeåp phuä phaâng àang phun húi nûúác kia. Töi vaâ thùçng Boáp cuäng khöng neá mùåt traánh. Khoaãng caách ghïë trûúác ghïë sau khöng quaá gêìn cho möåt maân nûúác boåt. Nûúác boåt khöng truyïìn àûúåc AIDS. Nûúác boåt chó truyïìn àûúåc bïånh hö hêëp. Maâ hïå hö hêëp cuãa thùçng Cöëc thò àuã sûác vêån haânh cho caã böën caái cú thïí chuáng töi. Thùçng Cöëc kïí chuyïån möåt öng An Nam àiïìn baãn khai tiïëng Anh xin thõ thûåc úã möåt sûá quaán nûúác ngoaâi. Hoå vaâ tïn - ngaây thaáng nùm sinh - quöëc tõch vaâ ... Sex. Trúâi àêët úi, sao laåi àaá xoaáy nhau bùçng möåt caái muåc Sex oaái oùm nhû thïë naây? Hùèn laâ caái àêët nûúác öng àõnh àïën cuäng quan têm túái chuyïån öng àaä tûâng tònh duåc bêåy baå hay khöng. Öng beân mùæm möi söí thùèng thûâng möåt chûä vaâo muåc Sex: No. Cêu traã lúâi "khöng" quyïët liïåt cuãa möåt ngûúâi chöìng àûúåc tiïëng laâ thuyã chung laânh maånh, cuãa möåt caán böå àûúåc tiïëng coá àaåo àûác caách maång theo kiïíu thanh giaáo. Öng khai xong röìi múái coá ngûúâi baån giaãi thñch cho caái tiïëng Anh taåi chûác cuãa öng: Sex úã àêy khöng coá nghôa laâ tònh duåc, öng àaä quaá hoaãng höët maâ vöåi "khöng" vaâo muåc giúái tñnh. * * * Sau chuyïån giúái tñnh laâ sang chuyïån tònh duåc. Cöëc khöng bao giúâ ngöìi yïn vúái vaâi cêu chuyïån khai võ maâ khöng xoay sang chuyïån tònh duåc. Noá tïn laâ Cöng. Luä baån goåi noá laâ Cöëc. Cöëc àoåc chïåch ài thò àûúåc möåt caái tïn Myä - Cock. Cock laâ con gaâ tröëng, vûâa coá nghôa laâ caái vêåt ngoå nguêåy giûäa àöi chên möåt gaä trai. Caã hai nghôa àïìu àuáng vúái thùçng Cöëc. Àang hoåc dúã nùm thûá nhêët Töíng húåp, thùçng Cöëc àûúåc möåt öng àaåo diïîn àiïån aãnh phaát hiïån ra. Öng naây vöën àêìy àuã tû caách àïí àûúåc goåi laâ àaåo diïîn, nhûng lêìn naây chó khiïm töën nhêån chên phoá àaåo diïîn trong böå phim húåp taác vúái möåt àaåo diïîn Phaáp vûâa múái nûát mùæt ra. Trong khi chó àaåo diïîn xuêët, caã àaåo diïîn Têy thiïëu kinh nghiïåm lêîn àaåo diïîn ta thûâa kinh nghiïåm àïìu khöng sao chó àaåo àûúåc thùçng Cöëc àûâng phun nûúác boåt. Nghïå sô aánh saáng cuãa http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 4 àoaân laâm phim cuäng khöng coá caách gò khùæc phuåc àûúåc caái maân sûúng trûúác miïång Cöëc. Thïë laâ Cöëc chó àûúåc nhêån möåt vai khöng coá lúâi thoaåi. Möåt toaán lñnh lï dûúng phoáng xe mui trêìn trúã vïì sau trêån cûúáp boác. Trïn xe nhêët thiïët phaãi coá möåt gûúng mùåt aá Àöng bùåm trúån nhû möët cuãa loaåi phim àaánh àêëm lêu nay. Thùçng Cöëc vaâo vai àoá, chó viïåc öm suáng ngöìi, chó viïåc móm cûúâi khinh khónh, aánh mùæt laånh leäo àanh aác àaä coá sùén, maái toác tung bay phong trêìn. Vaâi phuát xuêët hiïån trong möåt böå phim Têy laâm Cöëc nöíi danh àïën mûác noá khiïën cho hai àûáa con gaái cuâng lúáp phaãi ài naåo thai. Àïën mûác coá ngay möåt àaám àaåo diïîn khöng bùçng cêëp tranh nhau kyá húåp àöìng vúái Cöëc àïí àoáng phim chaâng vaâ naâng treo mònh àêëu voä trïn cêy, hön hñt nhau dûúái àaáy bïí búi, laâm àaám cûúái vúái nhau trïn maáy bay, röìi cuâng nhau nhaãy duâ tûâ trïn vaách àaá xuöëng biïín... Sau mêëy nùm, dên trñ àaä àûúåc nêng lïn, tûác laâ ngûúâi xem böîng giêåt mònh nhêån thêëy lêu nay vêîn bõ nhûäng böå phim video coi nhû treã con. Sau caái giêåt mònh cuãa àûáa treã àïën tuöíi trûúãng thaânh àoá thò Cöëc àaä coá möåt vöën liïëng gêìn ba trùm triïåu. Àïën mûác naây Cöëc chùèng daåi gò quay trúã vïì trûúâng Töíng húåp, àïí röìi thêët nghiïåp thaânh möåt anh kyä sû vö danh hay möåt cöng chûác nhoã. Hêìu nhû caã àaám thanh thiïëu niïn àïìu ao ûúác àûúåc nhû Cöëc. Danh tiïëng vaâ tiïìn baåc àïën sau möåt caái liïëc xeáo cuãa söë phêån. Hoå cûá phúi mùåt ra ngoaâi àûúâng, nêën naá úã núi cöng cöång, thùæp hûúng khêën vaái úã núi cay xeâ khoái tñn ngûúäng, cêìu mong coá möåt nhên vêåt nöíi tiïëng phaát hiïån ra, vöî vai ruã ài àoáng phim hoùåc ài laâm ngûúâi mêîu. Àoá laâ cuá àöíi àúâi tuyïåt àeåp. Con àûúâng dïî daâng àaåt túái vinh quang vaâ giaâu coá. Hún àûát viïåc lao têm khöí tûá vúái nhûäng baâi giaãng, nhûäng kyâ thi, nhûäng tiïíu luêån khoaá luêån vaâ luêån vùn töët nghiïåp. Caánh àaåo diïîn àiïån aãnh ruát vaâo hêåu trûúâng. Bêy giúâ àïën lûúåt nhûäng öng bêìu haát sö. Töi khöng nhêìm thò hai thùçng baån vêîn trïu Cöëc vò caái gioång khaân khaân hoen gó. Dêîu sao möåt àïm ca nhaåc vêîn cêìn möåt khuön mùåt siïu sao, möåt siïu sao bùçng xûúng bùçng thõt chûá khöng phaãi trïn maân hònh àaánh lûâa thõ giaác, nhêët laâ khi siïu sao êëy laåi cêët gioång haát lïn àöi ba baâi. Cöëc bêëm àiïån thoaåi cêìm tay, goåi nhùæn töi. Töëi nay chuá àïën xem chaáu haát. Töi cuâng thùçng Phuä, thùçng Boáp àûáng laåi bïn caánh gaâ àïí thùçng Cöëc xùm xùm tiïën ra sên khêëu. Khaán giaã huyát saáo gaâo theát cuöìng nhiïåt. Ban nhaåc ïë khaách úã Saâi Goân thaânh moán cuä ngûúâi múái http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 5 ta vúái cöng chuáng phöí thöng úã thuã àö. Cöëc àang vêîy tay chaâo khaán giaã, nuå cûúâi haå cöë khinh khónh, thò möåt tay nhaåc cöng ngûúâi Saâi Goân nhùæc. Dö, dö. Cöëc àõnh múã miïång haát cho khúáp nhaåc àïåm thò caái àiïån thoaåi di àöång bïn höng kïu tñt tñt. Noá thoâ tay tùæt àiïån thoaåi möåt caách khöng thûúng tiïëc, röìi nhuán vai ra yá xin löîi ngûúâi xem. Möåt trêån cûúâi taán thûúãng dêåy lïn. Àaám nhaåc cöng dïî tñnh chúi laåi phêìn nhaåc àïåm. Gioång Saâi Goân laåi nhùæc. Dö, dö. Lêìn naây thò Cöëc múái dö. Coá àïm tay laái luåa Phuä àûa chuáng töi theo Cöëc chaåy show böën nùm tuå àiïím ca nhaåc vaâ thúâi trang. Caã thúâi trang nûäa. Àaám ngûúâi mêîu quï muâa hoåc àoâi caác siïu ngûúâi mêîu Êu - Myä, bùæt chûúác tûâ caái daáng ài ngoe nguêíy, caái vung tay phùn phùæt ra chiïìu dûát khoaát, caái dûâng sûäng quùæc mùæt chó huát höìn àûúåc àaám khaán giaã úã möåt àêët nûúác thiïëu cöng nghïå giaãi trñ. Têët nhiïn, nhûäng cuöåc thi ngûúâi àeåp, ngûúâi mêîu thúâi trang cuäng cêìn àïën caác siïu sao möåt thúâi nhû Cöëc. Möåt gaä àiïín trai seä thaáp tuâng möåt thñ sinh, thaânh möåt cùåp àeåp àöi trong chöëc laát trïn saân diïîn. Ngay tûâ voâng àêìu, Cöëc àaä khùng khùng tûâ chöëi cùåp àöi vúái thñ sinh söë 5. Con naây daáng ngûúâi taåm àûúåc nhûng rùng húi löå vaâ thöëi möìm. Cöëc àoâi ài vúái thñ sinh söë 12, thên hònh hoang daä böëc lûãa tûâ möåt vuâng baán sún àõa. Sau cuá lûúån àêìu tiïn àêìy hûáa heån trûúác ban giaám khaão vaâ ngûúâi xem, Cöëc êu yïëm dùæt tay söë 12 vaâo hêåu trûúâng, chúâ àïën lêìn xuêët hiïån sau. Àïm nay em àûâng vïì khaách saån, vïì nhaâ anh maâ nguã. Khiïëp, noái nùng trùæng trúån thïë? Vêåy phaãi noái thïë àeáo naâo? Söë 12 kinh höìn, khöng ngúâ möåt siïu sao thanh lõch vaâ cao quyá trïn maân baåc laåi phaát ngön nhû thïë. Coá hay khöng, noái ngay? Möåt luöìng húi nûúác caáu kónh êåp vaâo mùåt söë 12. Khöng! Coá muöën thaânh hoa hêåu aá hêåu hay laâ thaânh thûúng binh? Cöëc giêîm möåt cuá phuã àêìu lïn chên söë 12. Chó chuát nûäa laâ cö ta kïu theát lïn. Mêëy ngoán chên nhû sùæp nûát toaác ra trong chiïëc giêìy cao goát. Noái ngay, coá muöën thaânh con queâ lï bûúác qua sên khêëu hay khöng, noái? Vêng, thöi thò em ài vúái anh. Nhûng àïm êëy, Cöëc vûâa àûa söë 12 ra khoãi phoâng diïîn thò cö ta giêåt nhanh ra khoãi tay noá, lao vïì phña àaám baån beâ vaâ ngûúâi nhaâ theo vïì àêy tûâ möåt ga xeáp tónh leã. Ngaây höm sau, 12 nùçng nùåc àoâi ban töí chûác àöíi ngûúâi cùåp àöi. Cöëc thûâa sûác laâm cho cuöåc phaãn cöng yïëu úát naây trúã thaânh tuyïåt voång. Caã hai laåi duyïn daáng bûúác ra sên khêëu. Ngûúâi xem gaâo lïn. Hoan hö 12. Hoan hö siïu sao http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 6 Hoaâng Cöng (Hoaâng Cöng laâ tïn thêåt cuãa thùçng Cöëc). Noá vêîn giûä phong thaái khinh khónh tûâng laâm ngûúâi xem mï àùæm, vêîy tay chaâo khaán giaã vaâ haå gioång vúái 12. Àïm nay cö khöng thoaát àûúåc àêu. Àûâng hoâng! 12 cuäng tûúi tùæn vêîy tay chaâo. Àöåt ngöåt, cö ta thêëy baân tay Cöëc àang nùæm tay mònh nheå nhaâng luöìn vaâo àoá möåt lûúäi dao caåo laânh laånh. Maây coá muöën tao raåch böå àöì tùæm naây, möåt àûúâng sau lûng, möåt àûúâng àùçng trûúác, úã ngay chöî maây àïåm bùng vïå sinh haânh kinh hay khöng? Gioång noái cuãa möåt keã daám giïët ngûúâi chûá khöng phaãi chó raåch aáo tùæm. 12 húi röëi chên vaâ trêåt guöëc. Cöëc cûáu cho cö ta möåt baân thua bùçng caánh tay àúä rêët duyïn daáng vaâ vûäng vaâng ngang lûng. Cuá trêåt guöëc gêìn nhû khöng bõ phaát hiïån, 12 nhòn Cöëc àêìy veã biïët ún keâm veã ranh maänh àaân baâ. Em àang thêëy thaáng maâ anh khöng ngaåi û? Tin anh ài, anh coá caách. Kïët thuác voâng hai, Cöëc nhanh choáng löi 12 ra cûãa sau, phi ngay vïì nhaâ. Coân möåt voâng thi nûäa, 12 chùèng daåi gò maâ cûå tuyïåt Cöëc. Ba giúâ saáng noá àûa 12 vïì khaách saån, traã laåi cho àaám ngûúâi nhaâ vaâ baån beâ àang ngú ngaác. Àïm sau, 12 àùng quang aá hêåu. Cö ta àûúåc ngay möåt cöng ty liïn doanh vúái Phaáp múâi vaâo laâm viïåc. Sûå àúâi xoay chuyïín túái mûác 12 thûúâng haänh diïån khoe khoang vúái àöìng nghiïåp vaâ àaám baån beâ múái rùçng cö laâ em hoå cuãa siïu sao Hoaâng Cöng. Öng anh hoå thò chùèng mêëy khi thêëy mùåt. Öng ta àaä lùån möåt húi vïì khaách saån The Apocalypse cuãa anh trai töi, tûác laâ böë thùçng Phuä. Töi, öng chuá uát cuãa thùçng Phuä, úã tuöíi ba lùm àaä laâ ngûúâi coá cöí phêìn trong caái khaách saån mang tïn Ngaây têån thïë naây. Thùçng Phuä tham gia vaâo höåi àöìng quaãn trõ. Thùçng Boáp àaä qua möåt lúáp trung cêëp nêëu ùn thò laâm töí trûúãng töí àùåc saãn. Thùçng Cöëc laâm lïî tên, lêëy caái danh siïu sao maâ thu huát khaách, chuyïån troâ vúái khaách, luác cêìn thò laâm böìi hoùåc haát cho daân nhaåc söëng trong khaách saån. Thûåc khaách thúâi nay thñch caái veã àiïín trai ang aác cuãa noá àïën mûác suyát nûäa öng anh töi àaä àöíi tïn khaách saån Ngaây têån thïë thaânh khaách saån Hoaâng Cöng. * * http://ebooks.vdcmedia.com * Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 7 Böën chuá chaáu àïën Bònh Sún giûäa trûa. Àêìu buöíi chiïìu thò keáo nhau ra baäi tùæm thûúãng thûác àúåt àêìu. Töi àaä tûâng laâ möåt gaä thuyïìn trûúãng moåt saách. Chùèng khoá gò maâ töi khöng nhêån thêëy caái voâng luêín quêín cuãa kiïëp ngûúâi. Con ngûúâi laâm hoãng möi trûúâng, laâm thuãng têìng özön. Tia cûåc tñm qua löî thuãng têìng özön chiïëu xuöëng laâm cho traái àêët noáng lïn, caái noáng laåi xua chñnh con ngûúâi àaân àaân luä luä chaåy ra caác baäi biïín. Sau möåt ngaây vêåt löån quêìn nhau vúái soáng biïín, àïm àïën luä ngûúâi ruát vïì cöë thuã trong caác khaách saån, caác nhaâ nghó, vêåt vúâ trïn nhûäng àûúâng phöë tranh töëi tranh saáng. Biïín ruä rûúåi nùçm laåi, phêåp phöìng thoi thoáp nhû cö gaái àöìng trinh sau möåt vuå haäm hiïëp têåp thïí. Bêëy giúâ múái bùæt àêìu giúâ laâm ùn cuãa nhûäng ngûúâi àaân baâ laâm nghïì buön hûúng baán phêën. Thûåc ra thò hûúng chùèng coá maâ phêën cuäng chùèng coá. Phêìn nhiïìu laâ muâi mùæm muöëi dên chaâi thêët thu möåt vuå caá, muâi möì höi gay gùæt àöìng quï haån haán, thêåm chñ coá caã muâi sûäa vuá em hoi hoi con úi con úã laåi nhaâ. Têët caã àïìu àûúåc vuång vïì aát ài bùçng möåt thûá nûúác hoa reã tiïìn àöìng haång. Vûâa bûúác vaâo rûâng dûúng trïn cöìn caát cao, thùçng Cöëc huyát lïn möåt tiïëng saáo: - Xem kòa, möåt vuä àiïåu thöí dên ngoaån muåc. Töi khöng nhòn thêëy ngay. Chó thêëy nhûäng meåt mûåc khö, caá chó vaâng, nhûäng lon bia bïn aánh àeân leo leát. Nhûäng ngûúâi baán haâng cho khaách thûa thúát ài daåo trïn baäi biïín àïm. Hoå àang voâ voâ túâ giêëy, àöët lïn hoa hoa mêëy voâng quanh mùåt haâng àïí àöët vña, cêìu mong àïm nay àùæt khaách. Àïën luác naây töi múái nhòn thêëy phña sau ghïình àaá laâ caã möåt cuöåc àöët vña têåp thïí. Möåt vuä àiïåu thöí dên nhû lúâi thùçng Cöëc. Nhûäng ngûúâi àaân baâ khöng nhòn roä mùåt, hònh haâi cuäng chêåp chúân, àang àûáng daång chên trong thïë compa múã hai mûúi lùm àöå. Hoå cuäng àöët nhûäng túâ giêëy, lay lay ngoån lûãa nhû möåt nöët ngên coá luyïën laáy úã caái núi laâ nguöìn vöën tûå coá cuãa möåt caái nghïì kinh doanh bêët chêëp moåi quy luêåt kinh tïë laâ lêëy löî laâm laäi. Ngoån lûãa nhêën nhaá nhû möåt khuác caãi lûúng tûå sûå, röìi bêët chúåt cao vuát lïn thaânh cao traâo nhû viïån àïën sûå mûa moác ban phaát cuãa trúâi xanh trïn àêìu. Lûãa phêët phú cûúâi vúái öng trúâi phong tònh àïën àuã àöå, röìi àöí xïì möåt gioång thêåt àaä àïí cêìu xin sûå àöìng tònh cuãa àêët. Nhûäng túâ giêëy múái àöët lïn chaåy tiïëp sûác cho túâ giêëy àaä chaáy hïët. Voâng lûãa laåi chaáy rûâng rûåc, laåi luyïën laáy phûâng phûâng tûâ núi xuêët phaát êëy, vung lïn túái trúâi, ngoùåt löëi ra sau lûng àïí cêìu xin nhûäng gò hoå boã laåi àùçng http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 8 sau. Coá khi àoá laâ möåt gia àònh chöìng con nheo nhoác àang chúâ hoå mang thuöëc vaâ thûác ùn vïì. Coá khi laâ möåt gia àònh maâ hoå bõ àaánh àuöíi vò sûå hû hoãng khaát tònh ham chuöång cuãa laå. Hoå cêìu xin hïët thaãy, xin trúâi xin àêët, xin cha meå chöìng con, xin nhûäng baån tònh mûa boáng mêy seä túái, xin caã nhûäng quy ûúác àaåo àûác xaä höåi khùæt khe. Ngoån lûãa cûá phêët phú lïn xuöëng, kheáp kñn thaânh möåt àûúâng parabön. Coá haâng chuåc voâng lûãa nhû thïë àùçng sau ghïình àaá. Cuöåc àöët vña têåp thïí, vuä àiïåu lûãa têåp thïí. Nhûäng vuä nûä kiïn gan giaång chên compa hai mûúi lùm àöå, àûáng yïn maâ lùæc mònh theo àaâ vung tay cêìm ngoån lûãa, àiïu luyïån nhû àaä àûáng àoá caã ngaân nùm röìi. Böën thùçng aâo xuöëng baäi caát, chaåy thùèng ra sau ghïình àaá. Voâng lûãa àöët vña àuã aánh saáng àïí giúái thiïåu mùåt haâng. Gûúng mùåt miïîn khöng quaá xêëu. Daáng ngûúâi tuyâ theo thêím myä khaách haâng. Boån böën ngûúâi saânh soãi khöng cêìn mùåc caã. Boån böën ngûúâi tinh tûúâng khöng cêìn mêët cöng tòm kiïëm hiïån trûúâng. Haânh sûå àùçng sau nhûäng taãng àaá cao quaá àêìu ngûúâi laâ vûâa àaãm baão tñnh thêím myä, tñnh àaåi chuáng vaâ tñnh an ninh trêåt tûå. Biïín vêîn höín hïín thoi thoáp ngoaâi kia. Röìi àïën lûúåt chuáng töi raä rúâi thoaã maän trïn àûúâng vïì khaách saån. Con àûúâng laåi xuyïn qua rûâng phi lao thûa thúát. Àïën bêy giúâ rûâng dûúng múái thaânh núi nhoám hoåp cuãa tûâng cùåp tûâng àöi. Àöi àûáng, àûáng run giêåt caã cêy dûúng. Cùåp ngöìi, ngöìi àöång thêëu caã ngoån dûúng giêîy giuåa. Cùåp nùçm, nùçm quùçn quaåi caã göëc cêy khoaãng caát. Phaãi bûúác ài yá tûá lùæm múái khöng giêîm phaãi nhûäng hònh thuâ ngöín ngang trïn nïìn caát. Ài hïët rûâng dûúng múái chúám vaâo con àûúâng nhoã vùæng tanh. Boáng àen nhoã beá cuãa möåt öng giaâ luãi thuãi àùçng trûúác. Chó möåt boáng ngûúâi. Möåt cún gioá aâo túái thöíi phöìng caái boáng àen êëy lïn thaânh möåt boáng ma cö höìn. Gioá lùång. Moåi êm thanh trúâi àêët nhû àöìng loaåt cêm lùång hïët. Giúâ múái nghe roä tiïëng bûúác chên quaã quyïët cuãa möåt gaä trai. Boáng àen àñch thûåc laâ möåt gaä trai cûúâng traáng. Àöåt ngöåt bûâng lïn aánh àeân pha cuãa möåt chiïëc ötö múái reä vaâo àêìu àûúâng. Kõp luác chuáng töi ài saánh ngang boáng ngûúâi. Maái toác bùæt aánh saáng bûâng chaáy nhû möåt ngoån lûãa trïn möåt gûúng mùåt mï höìn. Hoaá ra àoá laâ möåt cö gaái. Trong nhaáy mùæt töi ruâng mònh choaáng vaáng. Phêìn àúâi thuyïìn trûúãng viïîn dûúng trùm bïën àöî ngaân bïën tònh àaä qua, töi chûa thêëy möåt thiïëu nûä naâo nhû thïë. http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 9 aánh àeân tùæt phuåt. Chiïëc xe reä löëi khaác. Cö gaái ngay lêåp tûác hoaá thaânh boáng àen khöng roä ra hònh ngûúâi. Thùçng Cöëc ài saát vaâo cö gaái. Töi caãm thêëy noá àaä sêën söí öm vai cö ta. Têët caã chuáng töi àïìu thñch nhûng àïìu ngaán sau bûäa àaåi tiïåc ï hïì bïn ghïình àaá. Àaân baâ luác naâo cuäng coá thïí nhûng khöng phaãi luác naâo cuäng muöën. Àaân öng luác naâo cuäng muöën nhûng khöng phaãi luác naâo cuäng coá thïí. Thùçng Cöëc laâ möåt ngoaåi lïå. - Ài vúái boån anh. Noá baão. Noá siïët chùåt cö gaái vaâo bïn sûúân trong möåt caãm khoaái àöåt ngöåt. AÁ - aá - aá. Ngûúâi heát lïn khöng phaãi laâ cö gaái. Ngûúâi vûâa heát lïn chñnh laâ thùçng Cöëc. Con trêu möång buöng cö gaái ra, hai tay öm vöåi lêëy phêìn buång dûúái vò möåt cún àau quùån. Ba thùçng chuáng töi nhanh choáng triïín khai thïë têën cöng. Cuäng ngay lêåp tûác chuáng töi hiïíu cö gaái chùèng liïn quan àïën cuá àau àöåt ngöåt cuãa thùçng Cöëc. Cö gaái vêîn thong thaã bûúác. Thùçng Cöëc dûâng laåi, khöng noái àûúåc. Nghiïën rùng vò àau. Laåi möåt chiïëc ötö chiïëu àeân pha tûâ phña sau. Chuáng töi coân kõp thêëy cö gaái quay àêìu laåi. aánh mùæt saáng loaâ ghï rúån. Àeân tùæt thò cö ta laåi trúã vïì laâm caái boáng cö höìn. Cöëc bêy giúâ múái hïët àau. Hïët àöåt ngöåt nhû luác bõ àau. - Àuöíi theo. Noá vûâa thuác chuáng töi vûâa raão cùèng chaåy túái. - Noá laâm gò maây? Phuä hoãi. - Chùæc laåi bùæn phaáo hoa ra quêìn röìi? Boáp hoãi. - Khöng phaãi. Àau laå lùæm. Àau nhoái nhû bõ àêm. Àuáng vaâo luác tao coá yá àõnh tòm möåt chöî khuêët bïn àûúâng àeâ noá xuöëng. Maâ noá àêu coá phaãn ûáng gò. Böën àûáa chaåy túái àêìu àûúâng. Nhòn caã ba ngaã khöng thêëy boáng àen àêu nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 10 * * * - Noá àêëy. Cöëc chó möåt cö gaái àang tûâ trïn baäi caát tiïën dêìn ra meáp soáng. Boáp vaâ Phuä àang giúän soáng löåi uâm uâm túái bïn chuáng töi. Caã boån nhòn vïì phña thùçng Cöëc hêët haâm. Möåt thên hònh quyïën ruä. Nhûng khöng coá veã gò cuãa cö gaái àïm qua. Khöng caã veã ma quaái. - Chñnh noá. Tao nhêån ra ngay. Cöëc quaã quyïët vúái hai thùçng baån toã yá nghi ngúâ. Töi khöng löå veã gò caã. Töi boã phiïëu trùæng. Coá möåt caái gò àoá giöëng nhû sûå thêån troång, sûå àiïìm àaåm cuãa möåt gaä trai hún ba àûáa kia túái möåt giaáp. Möåt caái gò àoá giöëng nhû yá muöën can ngùn cuãa möåt keã àaä bön ba nhiïìu àöëi vúái boån khöng biïët àêu laâ chûâng mûåc. Nhûng khöng kõp. Thùçng Cöëc àaä nhaáy mùæt àêìy nguå yá röìi löåi nûúác tiïën lïn baäi caát. Sau naây möîi möåt lêìn nghô laåi, töi àïìu cho rùçng àoá laâ thúâi àiïím bùæt àêìu thaãm hoaå, bùæt àêìu bùçng caái chïët àêìu tiïn, cuãa thùçng Cöëc. Hònh nhû úã dûúái nûúác, töi coá nghe thoang thoaáng lúâi tûâ chöëi cuãa cö gaái. Àöi cêu àaåi loaåi nhû "nguy hiïím lùæm"... Nhûng thêåt khoá tûâ chöëi caái kiïíu vûâa múâi vûâa ngang nhiïn cêìm tay dêîn ài, vûâa kheáo leáo êíy ngûúâi ta vaâo phña àúåt soáng àang aâo àïën. Chûa möåt con möìi naâo maâ thùçng Cöëc ngùæm bùæn laåi thoaát àûúåc. Cuöåc tiïëp xuác dûúái nûúác thoaåt àêìu coá veã lõch sûå. Cuäng coá giúái thiïåu tïn tuöíi. Cö gaái tïn laâ Trûâng, Mai Trûâng, caái tïn chùèng con gaái, chùèng Haâ Nöåi chuát naâo, nhûng cö àñch thûåc laâ ngûúâi Haâ Nöåi vïì àêy coá viïåc. Thêåt ra chùèng coá ai tûå noái tuöíi, nhûng cùåp mùæt thuyïìn trûúãng cuãa töi thêåm chñ coá thïí xaác àõnh àûúåc ngay sûác àêíy cuãa tûâng con soáng. Mai Trûâng khoaãng hùm saáu tuöíi. ÚÃ tuöíi êëy, cö ta hún àûát mêëy gaä trai túái ba böën tuöíi. Nhûng luä con trai duåc voång àêìy mònh tûå tin àêìy mònh cûá xûng xûng ngoåt xúát anh anh em em. Chùèng cêìn tñn hiïåu maâ caã höåi àaä quêy laåi trong troâ chúi giúän soáng tûâ luác naâo khöng roä. Àêìu tiïn thùçng Cöëc nùæm tay Mai Trûâng. Sau möåt cuá têng têng nhêíy soáng, thùçng Cöëc àaä kheáo leáo àêíy cö ta sang thùçng Phuä. Sau möåt lêìn nûäa dïình lïn trïn àêìu ngoån soáng, cö ta daä http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 11 rúi vaâo tay thùçng Boáp. Àïën tay töi thò cuá chuyïìn ngoaån muåc àaä thaânh voâng troân kheáp kñn. Töi àoåc thêëy trong aánh mùæt êëy möåt lúâi van xin, möåt veã khiïëp àaãm trûúác caái chïët. Töi böîng chuân tay. Töi? Möåt keã àaä tûâng àöëi mùåt vúái tûâng êëy phaãn trùæc vaâ hêån thuâ? Möåt keã àaä phaãi giêëu kñn caái chïët cuãa con mònh trong yïn lùång? Quaã thûåc laâ töi böîng thêëy hïët caã haâo hûáng. Töi àêíy traã cö gaái cho thùçng Cöëc, röìi phaá vúä voâng troân búi ra xa. Chùèng àûáa naâo goåi. Voâng troân àaä nhanh choáng biïën thaânh thïë tam giaác. Cö gaái nhû möåt quaã boáng bõ suát tûâ goác naây sang goác kia. Cuöëi cuâng cö dûâng lêu trong tay thùçng Cöëc. Sau möîi àúåt soáng, noá àaä dêìn dêìn àêíy àûúåc cö ta xuöëng theo thïë ngûãa nghiïng. Töi bùæt àêìu caãm thêëy sûå nguy hiïím cuãa troâ àuâa. Trong caái thïë nûúác ngêåp àïën cöí, laåi bõ thùçng Cöëc quùåp chùåt, cö gaái khoá maâ giaäy giuåa hoùåc kïu cûáu. Hai thùçng baån àaä àöìng loaä laãng ra hai phña. Nhû canh chûâng. Nhû caãn luä ngûúâi àuá àúãn nhaãy soáng xung quanh. Löëi chuyïín àöång cuãa thùçng Cöëc cho thêëy roä noá àaä tuåt àûúåc chiïëc quêìn búi xuöëng ngang àêìu göëi. Möåt con soáng nûäa àêíy hai thên ngûúâi àang quêën lêëy nhau lïn. Bêy giúâ thò àöi tay noá àang thao taác úã núi seä biïën phêìn thên dûúái cuãa cö gaái thaânh naâng Eva noän naâ. Roä raâng töi linh caãm möåt àiïìu rêët xêëu. Töi coá yá ngùn. Nhûng cuâng luác töi biïët rùçng khöng kõp nûäa. Boåt soáng trïn àêìu möåt con soáng traân vaâo chûa kõp tan hïët. Thùçng Cöëc böîng giêåt nêíy lïn theo phûúng thùèng àûáng. Naãy maånh. Naãy cao. Àïën nöîi trong chúáp mùæt phúi löå moåi thûá àuáng theo phoãng àoaán cuãa töi vïì chiïëc quêìn búi tuåt xuöëng gêìn àêìu göëi. Noá rúi trúã xuöëng khöng möåt tiïëng kïu. Quùçn quaåi. Vùån xoùæn. Quêîy uâm uâm nhû möåt con caá mêåp mùæc cêu. Töi reä nûúác lao túái. Vêîn kõp thêëy veã mùåt haäi huâng cuãa cö gaái. Mùæt thùçng Cöëc troân cùng, löìi ra trùæng daä. Cú thïí cûúâng traáng trêìn truåi vêîn quêîy àaåp tuyïåt voång. Töi coân àuã tónh taáo keáo laåi caái quêìn búi cho noá, trûúác khi cuâng hai àûáa kia àûa noá vaâo búâ. Coá ngûúâi chïët àuöëi! Luä kiïën chi chñt trïn baäi caát ngêåp nguåa dûúái soáng nûúác luác naây múái phaát hiïån ra. Chuáng ûúát lûúát thûúát àöí túái nhû xuám quanh möåt con nhùång. Phuä àõnh xöëc thùçng Cöëc chaåy trïn baäi caát cho öåc nûúác ra, nhûng thùçng Boáp ngùn laåi. aánh mùæt lùång túâ cuãa noá noái rùçng Cöëc bõ tai biïën vò xuêët dûúng lûåc quaá àöå. Boáp coá kinh nghiïåm riïng vïì chuyïån naây. Töi coá kinh nghiïåm vïì caã http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 12 hai khaã nùng. Thïm möåt khaã nùng nûäa laâ Cöëc truáng gioá caãm haân luác àang àõnh haânh laåc. Thùçng Cöëc nùçm ngûãa trïn baäi caát. Caã phêìn thên dûúái uöën cong lïn, quêåt àuâng àuâng xuöëng caát. Möåt con caá giaäy chïët vêîn quêåt quêåt àuöi nhû vêåy. Chuáng töi gaåt àûúåc luä kiïën vö tñch sûå vêîn xuám àen xuám àoã xung quanh, múã möåt löëi ra. Thùçng Phuä xöëc baån lïn, coäng chaåy vïì phña bïånh viïån cêëp cûáu bïn búâ biïín. Chó nûãa giúâ sau, àaân kiïën trïn baäi tùæm àaä lan truyïìn tin àöìn vïì möåt cö gaái bõ chïët àuöëi. Tin àöìn thay àöíi caã giúái tñnh. Àaân öng biïën thaânh àaân baâ trong chöëc laát nhû thïë thò phêîu thuêåt giúái tñnh hiïån àaåi cuäng phaãi xoa tay xin thua. Nghe àêu khöng phaãi chïët àuöëi. Cö naây bõ bïånh tim bêím sinh, ngêm nûúác quaá lêu, la heát quaá nhiïìu, vúân vaä vúái baån trai quaá mûác, àuá àúãn maäi àïën luác nöíi lïình bïình trïn biïín, may maâ kõp vúát xaác vaâo... Xin miïîn bònh luêån nhûäng lúâi àöìn. Töi laâ ngûúâi trong cuöåc. Nay töi ngöìi viïët laåi nhûäng àiïìu naây nhû möåt lúâi caãi chñnh, nhû möåt lúâi laâm roä. Duâ àaä quaá muöån. * * * Töi cêìm laái phêìn lúán quaäng àûúâng vïì Haâ Nöåi. Ban àêìu thùçng Phuä laái. Noá laâ tay laái lûúån ïm nhû luåa cuãa caã nhoám. Ài àûúåc möåt àoaån, thònh lònh noá phanh xe àaánh keát. Caái xaác thùçng Cöëc nùçm ngang trïn loâng töi vaâ thùçng Boáp giêåt naãy lïn. Xe àöî laåi bïn con àûúâng vùæng. Phuä guåc mùåt xuöëng vö lùng, traán tò lïn nùæm tay àùåt trïn àoá. - Thùçng Cöëc gioãi búi, gioãi chõu nûúác. Phuä lêím bêím nhûäng cêu àûát àoaån. Töi khöng giuåc Phuä ài tiïëp. Thïë naâo töëi nay chuáng töi cuäng vïì túái Haâ Nöåi. Cuâng luác töi hiïíu Phuä khöng thïí laái xe àûúåc nûäa. Noá àang bõ aám aãnh búãi nhûäng kó niïåm vúái thùçng baån vûâa múái chïët. Noá vêîn vûúng vêën chuyïån ngaây nhoã cuâng nhau ài búi úã baäi söng Höìng, http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 13 Phuä ruác àêìu vaâo àaáy möåt chiïëc xaâ lan chúã than, may nhúâ thùçng Cöëc phaát hiïån àûúåc vaâ cûáu ra. Bêy giúâ maâ laái xe, Phuä laåi chó nghô àïën nhûäng àïm àûa Cöëc ài haát show, ài trònh diïîn thúâi trang. Noá laâ möåt tay laái xe têån tuyå cho thùçng baån. Chuáng haänh diïån vïì nhau. Chuáng vui veã laâm viïåc vaâ ùn chúi cuâng nhau. Chuáng sung sûúáng kïët thaânh möåt khöëi. Giúâ àïën lûúåt thùçng Boáp. Vöën lêìm lò, haânh àöång thay lúâi noái, thïë maâ noá bêët chúåt cêët lúâi àuáng luác töi àõnh baão noá lïn cêìm laái thay thùçng Phuä. Boáp kïí rùçng töëi höm qua hai àûáa nguã chung möåt phoâng, thùçng Cöëc àöåt nhiïn giêåt mònh nhúá ra chuyïån hai thaáng trûúác noá dêîn vïì nhaâ möåt cö ngûúâi mêîu aãnh lõch. Xong xuöi cöng àoaån cuöëi cuâng, Cöëc ài vaâo phoâng tùæm. Thêëy chiïëc cooác xï cuãa cö baån rúi trïn nïìn phoâng tùæm, noá nhùåt röìi tiïån tay tung bûâa lïn caái bònh nûúác noáng. Vêåy maâ quïn ngay. Khi cö baån loay hoay vúái böå ngûåc trêìn, Cöëc luåc tung khùæp phoâng maâ khöng thêëy. Cöëc coân chaåy sang phoâng Boáp tòm, tûúãng thùçng baån àaä vïì vaâ leãn sang lêëy tröåm. Röët cuöåc cö baån phaãi ra vïì vúái böå ngûåc àoán gioá böën phûúng, möåt vuâng giúái tuyïën tranh chêëp khöng coá khu vûåc àïåm... Maäi àïm höm qua, nùçm bïn baäi biïín Bònh Sún xa Haâ Nöåi, Cöëc múái bêët ngúâ nhúá ra caái haânh àöång tiïån tay neám bûâa höm êëy. Noá cam àoan rùçng hai caái caánh cûãa phaáo àaâi vêîn coân nguyïn trïn noác bònh nûúác noáng, trûâ phi àaä bõ Boáp phaát hiïån vaâ ngêëm ngêìm cêët giêëu laâm taâi saãn riïng. Têët nhiïn laâ Boáp khöng biïët chuyïån. Hai àûáa beân àaánh cuöåc möåt chai cognac, töëi nay vïì Haâ Nöåi chuáng seä cuâng xöng vaâo phoâng tùæm tòm caái cooác xï. Hai àûáa úã chung möåt nhaâ. Àuáng hún laâ Boáp úã nhaâ Cöëc. Gia àònh Boáp úã Saâi Goân. Maâ böë meå Cöëc àang laâm ùn úã Phaáp, nhaâ khöng coá ai. - Chaáu seä tòm trïn bònh nûúác noáng. Boáp lúâ àúâ baão töi. Roä raâng laâ khöng thïí àïí thùçng naây laái xe thay thùçng Phuä. Töi tin rùçng nïëu khöng coá mònh, hai thùçng vêîn laái xe àûúåc vïì Haâ Nöåi. Töi cuäng tin rùçng àïí chuáng laái xe trong tònh caãnh naây laâ cûåc kyâ nguy hiïím. Ngûúâi cêìm laái bêy giúâ phaãi laâ töi. Thùçng Phuä xuöëng ngöìi vaâo chöî töi, cuâng thùçng Boáp giûä xaác thùçng Cöëc. Ngoån àeân trïn trêìn xe laâm mñ mùæt thùçng Cöëc aánh lïn nhoi nhoái. Thò ra cùåp mùæt àaä kheáp cuãa noá dñnh àêìy caát. Nhûäng tinh thïí thuyã tinh li ti nhû kim chêm, Phuä khöng chõu àûúåc nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 14 haåt caát àoá. Noá múã cöëp xe, lêëy chiïëc xö nhûåa, bûúác vöåi vïì phña doâng mûúng úã gêìn àêëy. Trúâi àaä töëi hùèn. Con àûúâng vùæng veã möåt caách àaáng ngúâ. Chuáng töi khiïng xaác thùçng Cöëc xuöëng vïå àûúâng. Töi döåi nûúác, Phuä duâng tay rûãa saåch àaám caát lêëp laánh thuyã tinh trong cùåp mùæt thùçng Cöëc. Tiïån tay noá göåi àêìu cho tûã thi, cêín thêån lau khö nhû vúái möåt ngûúâi àang söëng. Xong bùçng êëy viïåc, noá múái chõu àïí töi laái xe ài tiïëp. Ngay tûâ dûúái Bònh Sún, chuáng töi àaä goåi àiïån vïì Haâ Nöåi. Trong cún kinh hoaâng, öng Thïë anh töi vaâ laâ böë thùçng Phuä vêîn àuã tónh taáo àïí cùæt àùåt àêu ra àêëy. Boáp baão àûa thùçng Cöëc vïì nhaâ. Phuä baão àûa thùçng Cöëc vïì khaách saån The Apocalypse. Öng Thïë ra lïånh cho luä ranh con àaä mêët caã saáng suöët haäy àûa thùçng Cöëc vïì thùèng bïånh viïån. Nhûng khöng yïu cêìu khaám nghiïåm tûã thi. Caãm gioá dûúái nûúác laâ àaä roä chïët àöåt tûã. Anh seä goåi àiïån cho bïånh viïån. Anh cuäng seä goåi ngay cho böë meå thùçng Cöëc úã Paris. Thïë àoán chuáng töi úã cöíng sau bïånh viïån, caái löëi xuêët viïån têët yïëu cuãa nhûäng con bïånh vö phûúng cûáu chûäa. Bêy giúâ noá laâ löëi nhêåp viïån cuãa nhûäng tûã thi taåm truá nhû xaác thùçng Cöëc. Moåi thuã tuåc Thïë àaä laâm tûâ trûúác. Trong cuöåc àúâi böën mûúi taám nùm cuãa anh trai töi àaä coá nhiïìu xaác chïët, nhiïìu vuå thûúng tñch, nhiïìu cuöåc daân xïëp, nhiïìu chaåy choåt. Hiïëm coá ai maâ diïån quen biïët röång nhû anh vaâ hònh nhû moåi möëi quen biïët àïìu mai phuåc chúâ khi coá viïåc laâ xöng ra giuáp àúä. Thïë àaä goåi àiïån cho böë thùçng Cöëc. Ngaây mai öng böë coá viïåc phaãi xuöëng miïìn Nam nûúác Phaáp. Xin anh khoan vöåi baáo cho vúå töi, vaâi thaáng nay cö êëy coá triïåu chûáng bïånh tim, baác sô dùån tuyïåt àöëi khöng àûúåc laâm cho cö êëy xuác àöång, xin anh cho töi ñt phuát tônh têm, laát nûäa töi seä goåi laåi cho anh. Tñt tñt. Lêu sau, Thïë àang ngöìi chúâ àiïån thoaåi thò reng reng, anh Thïë àêëy aå, chuáng töi khöng thïí vïì àûúåc, thêåt àau àúán quaá. Nhúâ anh thu xïëp hoaã taáng cho chaáu. Chuáng töi seä vïì vaâo ngaây àêìy thaáng chaáu, laâ töi noái dõp giöî böën chñn ngaây àêëy aå. Möåt laát sau, Thïë àang goåi àiïån cho cöng ty nghôa trang thò möåt maáy àiïån thoaåi khaác laåi reng reng, anh Thïë àêëy aå, töi vûâa noái chuyïån vúái möåt ngûúâi baån Viïåt Nam úã àêy, chõ êëy baão hoaã taáng thò sau naây khöng goåi höìn àûúåc. Hay laâ nhúâ anh mai taáng cho chaáu úã Vùn Àiïín. Vêîn biïët laâ mai taáng thò nhiïu khï lùæm, chuáng töi khöng muöën. Hay laâ àïí töi hoãi thïm yá kiïën thùçng em chaáu Cöëc vêåy. http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 15 Thùçng em êëy mûúâi hai tuöíi, hoåc lúáp saáu, àang úã cuâng böë meå. Thïë liïìn cùæt ngang. Thöi àïí töi noái, anh chõ úã xa, coá vïì cuäng muöån mêët röìi. Thùçng Cöëc nhû anh em cuãa thùçng Phuä, thïë thò chuáng töi seä thay anh chõ lo cho chaáu thanh thaãn phêìn höìn. Töi xin quyïët àõnh hoaã taáng, luác naây töi xin laâ ngûúâi quyïët àõnh, anh chõ àûâng nghe möìm ai hïët. Tñt tñt. Trong moåi tònh huöëng nûúác söi lûãa boãng, Thïë luön laâ ngûúâi laånh, bònh tônh, saáng suöët. Àûúâng ài nûúác bûúác saáng, cùæt àùåt cöng viïåc goån. Xûã sûå àeåp. Àûa thùçng Cöëc vaâo nhaâ xaác röìi, Thïë múái noái möåt cêu böåc löå tònh caãm thûåc àùçng sau gûúng mùåt laånh luâng. - Töåi nghiïåp thùçng beá. Töi àaä àõnh àöíi tïn khaách saån thaânh Hoaâng Cöng Hotel. Xe chuáng töi baám sau xe Thïë trúã vïì. Àûúâng phöë töëi chuã nhêåt àöng àuác hún moåi ngaây. Sau möåt ngaây giaãi trñ böìi thûúâng cho möåt tuêìn laâm viïåc, ngûúâi ta khöng xeåp xuöëng vò kiïåt sûác maâ vêîn àang trong àaâ hûng phêën. Nhiïìu luác töi caãm thêëy khöng coân àuã kiïn nhêîn àïí traánh, chó muöën nhêën ga xuác möåt caái nùm baãy chiïëc xe maáy trûúác mùåt. Thùçng Phuä ngöìi bïn àêåp àêåp tay lïn àuâi töi: - Chuá Àöng, cho xe quay laåi bïånh viïån möåt laát. Töi khöng hoãi. Töi reä vaâo möåt con àûúâng nhoã trúã laåi bïånh viïån. Liïëc nhòn sang thêëy aánh mùæt thùçng Phuä saáng loeá lïn trïn gûúng mùåt sùæt laåi. Noá àaä trúã laåi hoaân toaân tónh taáo. Khöng coân caái veã thêët thêìn luác naäy. Öng baão vïå khöng muöën cho chuáng töi vaâo nhaâ xaác. Thùçng Phuä àûa cho öng ta túâ hai chuåc nghòn, baão öng canh chûâng, àûâng cho ai vaâo trong luác chuáng töi àang úã àêy. Àoaån ba àûáa chaåy qua khoaãng sên töëi, nhaãy qua mêëy luöëng hoa trûúác nhaâ xaác. Ngay úã chöî naây, ngûúâi ta vêîn taåo dûång möåt möi trûúâng hoa cho ngûúâi chïët. Caã haânh lang daâi chó coá möåt ngoån àeân nïöng luác saáng luác tùæt. Möåt con chuöåt göåc nhêíy phöëc qua nhû möåt con lúån rûâng. Ngaây beá coá lêìn töi àaä theo luä baån àïën cöíng sau möåt bïånh viïån, nhêåp vaâo àaám ngûúâi xuám àen xuám àoã quanh möåt gaä àaân öng böå mùåt cö höìn. Gaä thu cuãa möîi ngûúâi möåt haâo röìi múái múã nùæp caái höåp caác töng cho tûâng ngûúâi xem. Ngûúâi xuyát xoa, ngûúâi bõt muäi, ngûúâi ruá lïn, ngûúâi ruâng mònh nön mûãa. Trong höåp laâ möåt con chuöåt cúä nhû con choá, chûâng mûúâi lùm cên. Gaä rònh suöët àïm qua trûúác cûãa nhaâ xaác múái http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 16 àaánh chïët àûúåc con chuöåt maâ gaä goåi laâ con chöìng. Con vúå nhoã hún möåt chuát àaä cuâng àaân con chaåy thoaát. Gaä thu àûúåc tiïìn cuãa mêëy chuåc ngûúâi thò caãnh saát àïën. Gaä boã cuãa chaåy lêëy ngûúâi. Àïí laåi chiïu àaäi miïîn phñ möåt con chuöåt beåp àêìu cho àaám ngûúâi xem àïën muöån. Chuáng töi múã cûãa bûúác vaâo nhaâ xaác múái biïët sùæp phaãi laâm möåt cöng viïåc khoá khùn. Luác naäy khöng àûáa naâo theo ngûúâi àûa thùçng Cöëc xuöëng nhaâ xaác. Bêy giúâ biïët tòm noá úã àêu? Mêëy chuåc caái baân daâi àïìu coá löìng baân bùçng sùæt uáp chuåp úã trïn. Möåt bûäa àaåi tiïåc rêët vïå sinh cuãa thêìn chïët. Löìng baân nùång thïë chùèng roä luä chuöåt nhaâ xaác haânh nghïì bùçng caách naâo? Ba àûáa toaã ra, möîi àûáa ài doåc möåt haâng, múã têët caã caác löìng baân ra àïí xem. Muâi thuöëc saát truâng khöng aát àûúåc muâi tûã khñ laånh tanh khùm khùæm. Ngûúâi nhû nùçm nguã tûâ trêìn sau möåt cún sûúáng àöåt ngöåt. Keã löng maây rûúán lïn ngaåc nhiïn nhû hïët thaãy moåi àiïìu àïìu laå luâng, kïí caã caái chïët cuäng laå luâng. Ngûúâi àau àúán, keã nheå nhaâng giaãi thoaát. Ngûúâi höìn nhiïn, keã ûu tû. Ngûúâi hiïìn, hiïìn àêìn àöån. Keã aác, aác àïën chïët veã mùåt vêîn coân àanh. - Thêëy röìi! Töi quùèng caái löìng baân lïn xaác chïët möåt cö gaái co quùæp, chaåy vïì phña caái baân thùçng Phuä vûâa kïu lïn. Noá chöìng caái löìng baân sang bïn caånh, tay keáo vöåi caái khoaá quêìn trïn xaác thùçng baån, röìi trêåt caã quêìn loát ra. Con gaâ tröëng taåp ùn luön rònh àaåp maái giúâ ruä xuöëng nhû möåt mêíu dêy thûâng ngêm nûúác. Thùçng Phuä súâ nùæn phêìn buång dûúái, quanh chöî con gaâ tröëng. Noá giêåt thoát mònh, goåi meå möåt àûáa naâo àoá ra àïí chûãi, röìi hêët haâm cho töi vaâ thùçng Boáp laâm theo. Da thõt trïn cú thïí nheâo nheäo, nhûng caã khöëi cú quan sinh duåc trong vaâ ngoaâi rùæn àanh nhû bùçng àaá, chó trûâ caái mêíu dêy ruä rûúåi kia. Nhòn kyä thò thêëy caã caái cuåc gaåch àoá ngaã mêìu bêìm thêîm hún phêìn da thõt xung quanh. - Meå noá. Àuáng laâ noá. Thùçng Phuä chûãi röìi nghiïën rùng. - Ai? Töi hoãi. - Caái gò? Thùçng Boáp hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 17 Thùçng Phuä laåi löìng löån tuön ra möåt traâng chûãi ruãa. Töi khöng cheáp laåi maãng ngön ngûä tiïëng Viïåt phong phuá naây. Chó àïën luác êëy thùçng Boáp múái ngêín ngûúâi nhúá ra vaâ lêím bêím thöi àuáng röìi. Hai àûáa tin rùçng thuã phaåm trong caái chïët cuãa thùçng Cöëc laâ àûáa con gaái bõ thùçng Cöëc vêìy voâ dûúái biïín. Thùçng Boáp nhúá thïm rùçng àïm höm trûúác, khi caã boån lêìn àêìu gùåp àûáa con gaái trïn àûúâng vùæng, con beá naây àaä duâng möåt thûá vuä khñ kyâ laå giöëng nhû möåt muäi kim tiïm thuöëc tï hoùåc thuöëc àöåc àïí têën cöng thùçng Cöëc. Coân trïn baäi biïín, luác hoaãng loaån böëi röëi tang gia, moåi ngûúâi àïìu nghô rùçng thùçng Cöëc bõ truáng gioá hoùåc vúä tim trong möåt cún cûåc khoaái. Con beá ma giaáo noå àaä thûâa cú thoaát thên, neám laåi trïn baäi biïín lúâi àöìn vïì möåt cö gaái phaãi àoáng thuïë cho thêìn biïín. http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 18 CHÛÚNG 2 Àaám tang thùçng Cöëc laåi àuáng vaâo ngaây trong thaânh phöë cuâng luác diïîn ra böën cuöåc thi hoa hêåu: Hoa hêåu Muâa heâ, Hoa hêåu Thanh lõch, Hoa hêåu Thïí thao, Hoa hêåu Thúâi trang. Cuâng luác haâng chuåc tuå àiïím ca nhaåc àïìu baán veá, caác ca sô chaåy sö phaãi àua nhau chaåy hïët húi. Nhûäng keã hêm möå khöng coân àuã sûác àïí mang hoa ài tùång cho hïët têët caã nhûäng hoa hêåu aá hêåu, nhûäng cûåu hoa hêåu cûåu aá hêåu, nhûäng cûåu siïu sao vaâ àûúng kim siïu sao. Thaânh ra àaám ma thùçng Cöëc vùæng caã baån beâ, vùæng caã ngûúâi hêm möå. Khöng thêëy baáo chñ noái àïën chuyïån coá cö gaái naâo nhaãy tûâ têìng cao xuöëng tûå tûã. Ai daåi maâ chïët theo möåt siïu sao trong caái thúâi buöíi siïu sao nhû nêëm naây. Möåt ñt baån beâ khöng vö tònh, nhûng bêån trònh diïîn, gûãi àïën nhûäng voâng hoa trùæng. Caã ngûúâi àûúåc hoa lêîn ngûúâi gûãi hoa àïìu khöng daám chùæc mònh coá xûáng nhêån möåt voâng hoa trinh trùæng hay khöng. Chùèng qua phong tuåc xûá naây ûu aái voâng hoa trùæng cho nhûäng baâ cö öng maänh chïët treã maâ chûa kõp lêëy vúå lêëy chöìng. Chïët treã khoeã ma, chïët giaâ ma loåm khoåm. Ngûúâi ta vêîn súå nhûäng höìn ma treã àêìy êín ûác trúã vïì quêëy quaã. Àaám ma vùæng vaâ goån. Àêìu vaâo laâ möåt caái quan taâi bùçng göî. Àêìu ra laâ möåt loå tro. Thùçng Boáp khöng chõu laâm thuã tuåc gûãi laåi loå tro trong möåt ö tuã kñnh úã nghôa trang. Noá mang loå tro vïì nhaâ, noá àang úã trong nhaâ thùçng Cöëc, noá khöng muöën xa thùçng baån maâ noá khöng tin laâ àaä chïët. Töi trúã vïì khaách saån The Apocalypse. ÚÃ cuöëi têìng hai khaách saån, töi coá möåt cùn phoâng àeåp, trûúác cûãa gùæn nhûäng con chûä bùçng àöìng Captain’s Studio (xûúãng veä cuãa Thuyïìn trûúãng). Trong möåt khaách saån, nhûäng doâng chûä nûúác ngoaâi gêy êën tûúång hún, ngay caã vúái dên ta. Goåi laâ phoâng, thûåc ra Captain’s Studio laâ möåt cùn höå ba phoâng, phoâng röång nhêët ngay cûãa vaâo trûng baây nhûäng bûác tranh töi veä biïín. Nhûäng ö cûãa söí hònh troân vaâ chiïëc baánh laái bïn ö cûãa söí röång gúåi àuáng khöng khñ cùn phoâng cuãa möåt thuyïìn trûúãng. Àêy laâ saáng kiïën cuãa töi. Khi anh Thïë cho xêy dûång khaách saån, töi tûå thiïët kïë cùn höå naây cho mònh àïí lûu giûä nhûäng bûác tranh töi veä trong nhûäng ngaây lïnh àïnh giûäa àaåi dûúng. Mùåc duâ àaä tûâ boã cuöåc http://ebooks.vdcmedia.com Coäi ngûúâi rung chuöng têån thïë 19 àúâi thuyïìn trûúãng, àaä lïn búâ, töi vêîn muöën àöi luác àûúåc söëng laåi caái khöng khñ thoaáng röång möåt mònh àöëi mùåt vúái biïín caã. Captain’s Studio thûúâng múã cûãa cho nhûäng ngûúâi khaách nghó laåi khaách saån àûúåc vaâo xem. Anh Thïë cho àêy cuäng laâ möåt hoaåt àöång àïí thu huát khaách. Captain’s Studio nghiïîm nhiïn coá tïn trong baãng chó dêîn úã gian tiïìn saãnh trûúác quêìy tiïëp tên. Nhiïìu öng Têy baâ àêìm àoâi mua tranh, nhûng töi khöng baán. Nhiïìu ngûúâi àoâi thuï cùn phoâng vaâ àaä àûúåc toaåi nguyïån nïëu truâng vaâo nhûäng ngaây töi vùæng mùåt úã Haâ Nöåi. Giaá thuï Captain’s Studio laâ taám mûúi àö la möåt ngaây, gêëp àöi giaá nhûäng cùn phoâng khaác. Cûãa phoâng khoaá. Thöng thûúâng thò Captain’s Studio múã cûãa tûâ 8 giúâ àïën 20 giúâ. Töi chùèng kõp bùn khoùn vò sao coá chuyïån bêët thûúâng nhû vêåy. Xin haäy ài dûå àaám tang thêåt nhiïìu, anh seä thöi thùæc mùæc nhûäng chuyïån coãn con ngoaâi àúâi, thöi xñch mñch, thöi àêëu àaá nöåi böå cú quan, thöi ham höë àõa võ, thöi khaát theâm tiïìn baåc. yá nghô vûâa thoaáng qua, töi àaä bêåt cûúâi chua chaát. Noái vêåy thò hoaá ra nhûäng öng trûúãng ban lïî tang, nhûäng öng caán böå töí chûác phuå traách viïåc tang lïî hiïëu hó úã caác cú quan múái chñnh laâ nhûäng keã giaác ngöå bêåc nhêët, diïåt duåc bêåc nhêët trïn àúâi naây. Töi múã cûãa vaâo phoâng bùçng chòa khoaá riïng. Röìi giêåt mònh nhaãy luâi laåi. Möåt cö gaái àang nêëp sau caánh cûãa, tay lùm lùm chiïëc guöëc cao goát, sùén saâng quyïët chiïën. - Sao tûå tiïån vaâo phoâng töi? Cö gaái theát lïn. Maân sûúng múâ u mï phuã quanh töi vuåt tan biïën. Tri giaác lêåp tûác buâng chaáy saáng nhû möåt cöåt lûãa. A, thò ra böå phêån tiïëp tên àaä cho thuï cùn phoâng maâ khöng kõp baáo cho töi. Chùæc hùèn têët caã caác phoâng àïìu àaä cho thuï vaâ àaám lïî tên nhêìm tûúãng töi àaä ài khoãi Haâ Nöåi. - Xin löîi cö, Captain’s Studio laâ phoâng riïng cuãa töi. Nhûng nïëu böå phêån lïî tên àaä troát cho thuï thò xin cö cûá thoaãi maái úã laåi. Töi noái vaâ àõnh ài ra. - Khoan àaä - Cö gaái thúã phaâo thaã chiïëc guöëc cêìm tay xuöëng Anh noái àêy laâ phoâng riïng cuãa anh. Xin anh giaãi thñch. Töi nhaä nhùån giaãi thñch trong vaâi ba cêu. http://ebooks.vdcmedia.com Höì Anh Thaái 20 - Vêåy ra anh chñnh laâ thuyïìn trûúãng? Vêåy ra anh veä nhûäng bûác tranh naây? Thïë thò töi muöën hoãi àöi chuát vïì nhûäng bûác tranh. Àêy, chùèng haån nhû bûác Biïín àúâi. Nhûäng ai sau khi àaä phaãi dûå quaá nhiïìu àaám tang, haäy tòm lêëy cú höåi àûúåc möåt mònh trêìm ngêm àöëi diïån vúái biïín caã. Biïín xanh ngùæt sûå söëng. Biïín bao la höìn nhiïn. Biïín thaãn nhiïn chûáng kiïën moåi giöng töë, chûáng kiïën nhûäng con têìu xuêín ngöëc trêìm mònh xuöëng àaáy nûúác, chûáng kiïën nhûäng con taâu beá nhoã maâ hiïn ngang reä nûúác. Cö gaái hoãi sang nhûäng bûác tranh khaác. Sau àaám ma thùçng Cöëc, töi caâng coá nhu cêìu àûúåc tônh trñ bùçng nhûäng bûác tranh biïín. Töi bùçng loâng naán laåi laâm ngûúâi hûúáng dêîn phoâng tranh cho cö. Biïín bao giúâ cuäng dïî hiïíu, duâ àöi khi noá laâ nhûäng maãng maâu xanh trûâu tûúång. Riïng coá möåt bûác biïín gaâo theát, traâo lïn, truâm lïn möåt con taâu beá nhoã vö nghôa. Töi veä noá trong cún tuyïåt voång sau nhûäng bi kõch gia àònh. Töi àûa cö gaái lûúát qua bûác tranh naây àïí túái bïn baánh laái. - Bêy giúâ töi thêëy mònh cuäng laâ möåt thuyïìn trûúãng - Cö gaái quay caái baánh laái bùçng göî - Töi àaä hiïíu biïín hún. - Chuác cö nhûäng ngaây vui veã trong xûúãng veä cuãa Thuyïìn trûúãng. Töi bùæt tay cö vaâ bêët chúåt nhû nhêån ra möåt ngûúâi quen. - Hònh nhû chuáng ta gùåp nhau úã àêu röìi thò phaãi? Cö gaái húi ruâng mònh. Maái toác daâi sêëy lùn tùn nhû cuäng rung rung phêëp phoãng. - Chùæc laâ chûa àêu. Caãm ún anh, töi rêët tiïëc laâ khöng úã lêu hún. Àïm nay töi àaä ài röìi. Àïën bêy giúâ töi múái nhêån thêëy laâ cö gaái laâ rêët àeåp sau nhûäng lem nhem phêën son vaâ chò than. Ngûúâi àeåp àïën vaâo luác töi chùèng coá caãm hûáng. Duâ sao thò cö gaái cuäng giöëng möåt ai àoá töi àaä tûâng quen, biïët àêu chùèng àaä tûâng chung chùn göëi trïn möåt bïën caãng gheá laåi chöëc laát. * * http://ebooks.vdcmedia.com *
- Xem thêm -