Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty tnhh kỹ thuật t&d...

Tài liệu Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty tnhh kỹ thuật t&d

.PDF
55
201
146

Mô tả:

Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH kỹ thuật T&D
§å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Òu ph¶i chÞu ¶nh hëng bëi c¸c quy luËt cung cÇu. Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶, sö dông nguån vèn hîp lý, ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tõ c¸c nhiÖm vô trªn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý. Mµ viÖc cÇn thiÕt trong qu¶n lý lµ ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. Nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sö dông tèt nguån vèn, gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp . Trong nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. qu¶n lý tèt kh©u thu mua, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu hay nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t h¬n ®ã lµ tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL, CCDC lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp nghiÖp vô t¹i C«ng ty mÆc dï sè liÖu thu thËp ®îc cha thËt ®Çy ®ñ xong ®îc sù híng dÉn cña c« gi¸o Th.S - NguyÔn ThÞ Kim Oanh cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KT & QTKD, em ®· lùa chän vµ hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp, víi ®Ò tµi “C«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty TNHH kü thuËt T&D” §Ò tµi gåm 2 phÇn: PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp. PhÇn 2: C«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty C«ng ty TNHH kü thuËt T&D ” Do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc b¶n th©n.vÒ thêi gian thùc tËp nªn ®å ¸n cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ, vµ thiÕu sãt, mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o ®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Sinh viªn NguyÕn ThÞ Kim Cóc Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 1 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh PhÇn 1 Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm. vai trß vµ ý nghÜa cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1.1.1. Kh¸i niÖm: Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸. chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, díi t¸c ®éng cña lao ®éng nguyªn vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. 1.1.2. Vai trß. ý nghÜa: Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tiÕt kiÖm triÖt ®Ó chi phÝ vËt liÖu nghÜa lµ víi chÊt lîng vËt t nh cò cã thÓ lµm ra mét khèi lîng s¶n phÈm lín, thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng x· héi. Nh vËy, vËt liÖu cã vai trß to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm míi, ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu trªn c¸c mÆt sè lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶, chi phÝ thu mua, Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu, thóc ®Èy cung cÊp kÞp thêi ®éng bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, kiÓm tra ®îc c¸c ®Þnh møc dù tr÷, tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶n xuÊt, ng¨n ngõa hiÖn tîng h hao, mÊt m¸t vµ l·ng phÝ vËt liÖu trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1.1.3. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong doanh ngiÖp 1.3.1.1. §Æc ®iÓm - Nguyªn vËt liÖu cã h×nh th¸i biÓu hiÖn ë d¹ng vËt chÊt nh s¾t thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giµy, v¶i trong doanh nghiÖp may m¾n. - Kh¸c víi t kiÖu lao ®éng, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, díi t¸c ®éng cña lao ®éng chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. - Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· t¹o ra nh÷ng ®Æc trng riªng cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi ®Æt ra yªu cÇu t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ nh»m gi¶m chi lhÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ®Æt ra yªu cÇu cô thÓ trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. 1.1.3.2. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 2 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, lîi nhuËn trë thµnh môc ®Ých cuèi cïng cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Mèi quan hÖ tû lÖ nghÞch gi÷a chi phÝ vµ lîi nhuËn ngµy cµng ®îc quan t©m. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ra søc t×m con ®êng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, víi tû träng chiÕm kho¶ng 60-70% tæng chi phÝ, nguyªn vËt liÖu cÇn ®îc qu¶n lý thËt tèt. NÕu doanh nghiÖp biÕt sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch tiÕt kiÖm, hîp lý th× s¶n phÈm lµm ra cµng cã chÊt lîng tèt mµ gi¸ thµnh l¹i h¹ t¹o ra mèi t¬ng quan cã lîi cho doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cµng khoa häc th× c¬ héi ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cµng cao. Víi vai trß nh vËy nªn yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cÇn chÆt chÏ trong tÊt c¶ c¸c kh©u tõ kh©u thu mua, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n ®Õn kh©u sö dông. Trong kh©u thu mua: C¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh thu mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña doanh nghiÖp. T¹i ®©y ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ khèi lîng. quy c¸ch. chñng lo¹i vµ gi¸ c¶. Trong kh©u dù tr÷ b¶o qu¶n: §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc ph¶i dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ, kh«ng g©y gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt nhng còng kh«ng ®îc dù tr÷ qu¸ lîng cÇn thiÕt g©y ø ®äng vèn, tèn diÖn tÝch. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¶o qu¶n theo tÝnh chÊt ho¸ lý cña vËt liÖu. Trong kh©u sö dông: Doanh nghiÖp cÇn tÝnh to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ vèn cña thµnh phÈm. Do vËy trong kh©u sö dông ph¶i tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. 1.4. Ph©n lo¹i. tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp 1.4.1. Ph©n lo¹i C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, chøc n¨ng cña vËt liÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chia thµnh: * Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi ): lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm míi nh s¾t thÐp trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, c¬ khÝ, x©y dung c¬ b¶n, b«ng trong c¸c nhµ m¸y sîi, v¶i trong c¸c doanh nghiÖp may. §èi víi nöa thµnh phÈm mua ngoµi, víi môc ®Ých tiÕp tôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, hµng ho¸ nh sîi mua ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp dÖt còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. * VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. chÕ t¹o s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt lîng vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô s¶n xuÊt cho nhu cÇu c«ng nghÖ, cho viÖc b¶o qu¶n, bao gãi s¶n phÈm nh c¸c lo¹i thuèc nhuém, dÇu nhên, xµ phßng. * NhiÖn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt lîng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhiªn liÖu cã thÓ tån t¹i ë thÓ r¾n, láng, khÝ nh x¨ng dÇu, than cñi, h¬i ®èt dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph¬ng tiÖn m¸y mãc, thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. * Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng dù tr÷ ®Ó thay thÕ nh÷ng bé ph©n m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i bÞ h háng. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 3 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh * VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y xùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p. kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô) mµ doanh nghiÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t cho x©y dông c¬ b¶n. * PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo, v¶i vôn, s¾t, g¹ch.) * VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø liªn kÕt trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng. 1.4.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu 1.4.2.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho * §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: + NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Gi¸ mua thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = (Kh«ng nhËp kho thuÕ VAT ®Çu vµo ThuÕ C¸c kho¶n TT§B hµng + nhËp khÈu + C¸c chi phÝ thu mua gi¶m gi¸, - gi¸ trÞ hµng (3-1) mua tr¶ l¹i (nÕu cã) (nÕu cã) (nÕu cã) + NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Gi¸ mua thùc tÕ ThuÕ nhËp Gi¸ thùc khÈu tÕ vËt liÖu = (gåm thuÕ + nhËp kho VAT ®Çu (nÕu vµo cã) + C¸c chi phÝ thu mua C¸c kho¶n gi¶m gi¸, gi¸ trÞ hµng mua tr¶ l¹i (nÕu cã) (3-2) (nÕu cã) Trong ®ã, chi phÝ thu mua thùc tÕ gåm: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, b¶o hiÓm, chi phÝ thuª kho b·i, tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng. * §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: +NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Gi¸ trÞ vèn thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt thuª = ngoµi gia c«ng chÕ biÕn Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì( nÕu cã) TiÒn thuª gia + c«ng (cha cã VAT) (3-3) +NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho = Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn + Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì( nÕu cã) + TiÒn thuª gia c«ng (cã VAT) (3-4) * §èi víi vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh: lµ gi¸ tho¶ thuËn do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 4 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh * §èi víi vËt liÖu ®îc tÆng, thëng: gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gi¸ thÞ thÞ trêng t¬ng ®¬ng céng (+) chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn. * §èi víi phÕ liÖu: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ tèi thiÓu. 1.4.2.2. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho a. Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n: C¨n cø thêi ®iÓm tÝnh gi¸, ®îc chia ra thµnh: + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ (b×nh qu©n gia quyÒn). Gi¸ ®¬n vÞ TrÞ gi¸ VL tån ®Çu kú +TrÞ gi¸ VL nhËp trong kú b×nh qu©n c¶ = Sè lîng VL tån ®Çu kú +Sè lîng vËt liÖu nhËptrong kú kú dù tr÷ (3-5) + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi = lÇn nhËp TrÞ gi¸ VL sau mçi lÇn nhËp (3-6) Sè lîng VL tån kho sau mçi lÇn nhËp + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n cuèi kú tríc: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi = kú tríc TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu cuèi kú tríc (3-7) Sè lîng thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú tríc b. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc-xuÊt tríc (FIFO): Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, vËt liÖu nµo nhËp vµo sau th× xuÊt sau. nghÜa lµ gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho sÏ ®îc lÇn lît lÊy theo gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp tõ lÇn ®Çu tiªn ®Õn nh÷ng lÇn tiÕp theo ®ã. c. Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc (LIFO): Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng vËt liÖu nµo nhËp kho sau th× xuÊt tríc. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu cuèi kú lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tÝnh theo ®¬n gi¸ cña lÇn nhËp ®Çu kú. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸t sÏ b¶o ®¶m thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c thËn träng. d. Ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña sè lîng vËt t xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho. e. Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: HÖ sè gi¸ = vËt liÖu Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng = TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu nhËp kho trong kú Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt dïng Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc (3-8) x HÖ sè gi¸ vËt liÖu (3-9) Líp: KÕ to¸n K50 5 §å ¸n m«n häc (hoÆc tån kho cuèi kú) KÕ to¸n tµi chÝnh (hoÆc tån kho cuèi kú) 1.5. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 1.5.1. NhiÖm vô: §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ vµ ph¸t huy tèi ®a vai trß cña vËt liÖu, kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc thùc hiÖn chøng tõ, tµi kho¶n sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, t×nh h×nh sö dông vËt liÖu, tÝnh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi cung cÊp. 1.5.2. Nguyªn t¾c - Nguyªn t¾c gi¸ gèc: Theo chuÈn mùc 02- Hµng tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc hay gi¸ trÞ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó cã ®îc nguyªn vËt liÖu ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Gi¸ gèc vËt liÖu bao gåm: Chi phÝ thu mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. - Nguyªn t¾c thËn träng: Theo chuÈn mùc 02- Hµng tån kho: trong trêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thc hiÖn ®îc cña nguyªn vËt liÖu thÊp h¬n gi¸ gèc thÝ tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc lµ gi¸ b¸n íc tÝnh cña nguyªn vËt liÖu tån kho trong kú s¶n xuÊt kinh doanh b×nh thêng trõ ®i (-) chi phÝ íc tÝnh cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh vµ tiªu thô chóng. - Nguyªn t¨c nhÊt qu¸n: C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông trong ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong suèt niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp cã thÓ thay ®æi ph¬ng ph¸p ®· chän nhng ph¶i ®¶m b¶o ph¬ng ph¸p thay thÕ cho phÐp tr×nh bµy th«ng tin kÕ to¸n mét c¹ch trung thùc vµ hîp lý h¬n, ®ång thêi ph¶i gi¶ thÝch ®îc sù ¶nh hëng ®ã. 1.6. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n chÕ ®é qui ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu bao gåm: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t. s¶n phÈm. hµng ho¸ Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 6 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho - Ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn - Ho¸ ®¬n b¸n hµng gi¸ trÞ gia t¨ng Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc, sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n mang tÝnh híng dÉn nh: - PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t - PhiÕu b¸o c¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú. vµ c¸c chøng tõ kh¸c tuú thuéc vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 1.7. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong Doanh nghiÖp 1.7.1. KÕ to¸n chi tiÕt 1.7.1.1. LËp danh ®iÓm qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Trªn c¬ së kÕt qu¶ cña viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu. doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. Sæ DANH §IÓM VËT LIÖU Lo¹i nguyªn vËt liÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Nhãm Danh ®iÓm Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch vËt liÖu §VT §¬n gi¸ h¹ch to¸n Ghi chó Sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®îc sö dông thèng nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong c¸c doanh nghiÖp phèi hîp chËt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu. 1.7.1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu a. Ph¬ng ph¸p thÎ song song: Theo ph¬ng ph¸p nµy, viÖc ghi chÐp diÔn ra song song c¶ ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n. - T¹i kho: thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng. ThÎ kho ®îc më cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu. Cuèi th¸ng, thñ kho ph¶i tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp, xuÊt. tÝnh ra sè tån kho vÒ mÆt lîng theo tõng danh diÓm vËt liÖu. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 7 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh - T¹i phßng kÕ to¸n: Më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu t ¬ng øng víi thÎ kho ë kho. ThÎ nµy cã néi dung t¬ng tù thÎ kho, chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp , xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo thÎ vµ tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã, lÇn lît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. - §Ó thùc hiÖn ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu. Sè liÖu cña b¶ng nµy ®îc ®èi chiÕu víi sè liÖu cña phßng kÕ to¸n tæng hîp. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ thÎ kho, nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu cßn më sæ ®¨ng ký thÎ kho, khi giao thÎ kho cho thñ kho, kÕ to¸n ph¶i ghi vµo sæ. PhiÕu nhËp kho ThÎ kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån Sæ, thÎ chi tiÕt PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å 1.1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song Ghi chó: Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra b. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: PhiÕu nhËp kho B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ThÎ kho KÕ to¸n tæng hîp B¶ng kª xuÊt PhiÕu xuÊt kho S¬ ®å 1.2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ghi chó: (nh trªn) - T¹i kho: theo ph¬ng ph¸p nµy th× viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ thÎ kho, giao nhËn chøng tõ gèc gièng nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 8 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh - T¹i phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø (danh ®iÓm) vËt liÖu theo tõng kho vÒ sè lîng vµ sè tiÒn. Sæ nµy ®îc theo dâi c¶ n¨m, mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Cuèi th¸ng, ®èi chiÕu sè lîng vËt liÖu trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho, ®èi chiÕu sè tiÒn víi kÕ to¸n tæng hîp. c. Ph¬ng ph¸p sæ sè d: PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Sæ sè d­ KÕ to¸n tæng hîp B¶ng luü kÕ nhËp –xuÊt-tån PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt S¬ ®å 1.3. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d Ghi chó: (nh trªn) - T¹i kho: gièng nh c¸c ph¬ng ph¸p trªn. §Þnh kú sau khi ghi thÎ kho, thñ kho ph¶i tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp kho, xuÊt kho ph¸t sinh tõng thø vËt liÖu quy ®Þnh. Sau ®ã lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ nép cho kÕ to¸n kÌm theo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu. Ngoµi sa, thñ kho cßn ph¶i ghi sè lîng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng theo tõng danh ®iÓm vËt liÖu vµo sæ sè d. Sæ sè d ®îc kÕ to¸n më cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m, tríc ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo sæ, ghi xong thñ kho ph¶i göi vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn. - T¹i phßng kÕ to¸n: §Þnh kú nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i xuèng kho ®Ó híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐpthÎ kho cña thñ kho vµ thu nhËn chøng tõ. Khi nhËn ®îc chøng tõ, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ chøng tõ theo gi¸ h¹ch to¸n, tæng céng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ. §ång thêi, ghi sè tiÒn võa tÝnh ®îc cña tõng nhãm vËt liÖu (nhËp riªng, xuÊt riªng) vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu. B¶ng nµy ®îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê, ®îc ghi trªn c¬ së c¸c phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu. TiÕp ®ã, céng sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ dùa vµo sè d ®Çu th¸ng ®Ó tÝnh ra sè d cuèi th¸ng cña tong nhãm vËt liÖu. Sè d nµy ®îc ding ®Ó ®èi chiÕu víi sè d trªn sæ sè d ( trªn Sæ sè d tÝnh b»ng c¸ch lÊy Sè lîng tån kho x Gi¸ h¹ch to¸n). 1.7.2. KÕ to¸n tæng hîp VËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho. ViÖc biÕn ®éng cña chóng trªn c¸c tµi kho¶n tæng hîp tuú thuéc vµo doanh nghiÖp lùa chän. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú kh«ng cã g× kh¸c nhau, mµ sù kh¸c nhau ë ®©y lµ gãc ®é kÕ to¸n tæng hîp. 1.7.2.1. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. a. §Æc ®iÓm: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 9 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, CCDC, thµnh phÈm, hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp khi cã c¸c chøng tõ nhËpxuÊt hµng tån kho. Nh vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc xuÊt ding ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. b. Tµi kho¶n sö dông: + TK 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu’’: tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®ång t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu trong kho cña doanh nghiÖp. TK 152 cã thÓ ®îc më thµnh c¸c TK cÊp 2, ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt theo tong laäi NVL phï hîp víi c¸ch ph©n lo¹i néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp bao gåm: - TK 152.1 “Nguyªn vËt liÖu chÝnh” - TK 152.2 “Nguyªn vËt liÖu phô” - TK 152.3 “Nhiªn liÖu” - TK 152.4 “Phô tïng thay thÕ” - TK 152.5 “VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dung c¬ b¶n” - TK 152.8 “Nguyªn vËt liÖu kh¸c” + TK 151 “Hµng mua ®ang ®i ®êng”: Tµi kho¶n nµy ding ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cßn ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn, ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nhng ®ang chê kiÓm nhËn nhËp kho. + TK 133 “ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ”: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ cßn ®îc khÊu trõ cña doanh nghiÖp. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lµ thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ding cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. TK 133 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô - Tµi kho¶n 1332- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ cña tµi s¶n cè ®Þnh. + TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. Tµi kho¶n nµy còng ®îc ding ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh, phô. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, TK 331 cÇn ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng cô thÓ, tõng ngêi b¸n, tõng ngêi nhËn thÇu. + Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh: TK 111, 112, 141, 128, 222, 411, 621, 622, 641, 642… c. Tr×nh tù h¹ch to¸n: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 10 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh TK 151.152 TK611 Gi¸ trÞ NVL tån ®Çu kú cha sö dông TK 111. 112. 331 TK 151.152 Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú cha sö dông TK 111. 112. 331 ThuÕ GTGT Tæng gi¸ Thanh to¸n Gi¶m gi¸ hµng mua hµng mua tr¶ l¹i NhËp do mua ngoµi TK 333 ThuÕ nhËp khÈu TK 411 NhËn gãp vèn liªn doanh gãp cæ phÇn TK 711 §îc quyªn tÆng TK 621. 627. 641. 642 Gi¸ trÞ NVL xuÊt kho trong kú TK 632 XuÊt b¸n NVL TK 128. 222 XuÊt gãp vèn liªn doanh S¬ ®å 1.4. H¹ch to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) 1.7.2.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. a. §Æc ®iÓm: Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng tån kho trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho, mµ chØ theo dâi, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú hoÆc cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª ®Þnh kú vµ hµng tån kho. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trªn tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ l¹i c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú, mua (nhËp) trong kú vµ kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi kú ®Ó tÝnh. b. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n 152, 151: theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú c¸c tµi kho¶n nµy kh«ng ®îc dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu vµ hµng mua ®ang ®i ®êng ®Çu kú, cuèi kú vµo tµi kho¶n 611- “Mua hµng” Cô thÓ kÕt cÊu ph¶n ¸nh cña c¸c tµi kho¶n 151, 152 theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nh sau: +Bªn nî: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho (hoÆc ®ang ®i ®êng) cuèi kú. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 11 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh +Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån kho (hoÆc ®ang ®i ®êng) ®Çu kú. Tµi kho¶n 611: “Mua hµng”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ cña mét sè vËt t, hµng ho¸ vµo vµ xuÊt dïng trong kú. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh sau: +Bªn nî: - KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ tån dÇu kú - Gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ mua vµo trong kú. +Bªn cã: - Gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ kiÓm kª lóc cuèi kú - Gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ xuÊt trong kú - Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ ®· göi b¸n ch x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú. - ChiÕt khÊu mua hµng, hµng mua gi¶m gi¸, hµng bÞ tr¶ l¹i cho ngêi b¸n. Tµi kho¶n 611 kh«ng cã sè d vµ ®îc më thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2: 611.1- Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu 611.2- Mua hµng ho¸. c. Tr×nh tù h¹ch to¸n Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 12 §å ¸n m«n häc TK 111,112,331 KÕ to¸n tµi chÝnh TK 152 NVL mua ngoµi (gi¸ cha thuÕGTGT) TK 133 ThuÕ VAT KhÊu trõ TK 621,627,641,642 XuÊt kho NVL cho SX KD vµ cho qu¶n lý DN TK 331 ChiÕt khÊu mua hµng. gi¶m gi¸ hµng mua, tr¶ l¹i NVL cho ngêi b¸n TK 111, 112, 331 Chi phÝ vËn chuyÓn XuÊt NVL thuª ngoµi TK 151 Hµng ®i ®êng k× tríc TK 3333 ThuÕ nhËp khÈu Cho NVL nhËp khÈu TK 311 Vay ng¾n h¹n mua NVL TK 154 NVL thuª ngoµi gia c«ng Tù chÕ biÕn. phÕ liÖu TK 154 Bèc dì NVL TK 157, 632 XuÊt NVL göi ®i b¸n. xuÊt b¸n trùc tiÕp TK128, 222 XuÊt NVL cho liªn doanh TK1388, 1368 XuÊt NVL cho vay t¹m thêi TK 138 NVL khi kiÓm kª TK 411, 711 NhËn gãp vèn. biÕu tÆng TK 128, 222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh S¬ ®å 1.5. H¹ch to¸n NVL theo ph¬ng ph¸p KKTX (tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 13 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh 1.8. KiÓm kª. ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu vµ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 1.8.1. KiÓm kª vËt liÖu KiÓm kª vËt t, hµng hãa lµ mét biÖn ph¸p nh»m bæ sung vµ kiÓm tra hiÖn tr¹ng cña vËt t, hµng hãa mµ c¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n cha ph¶n ¸nh ®îc. Th«ng qua kiÓm kª, doanh nghiÖp n¾m ®îc thùc tr¹ng cña vËt t, hµng hãa c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ng¨n ngõa hiÖn tîng tham «, l·ng phÝ cã biÖn ph¸p kÞp thêi xö lý nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc, nh»m qu¶n lý tèt vËt t, hµng hãa. Tïy theo yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm kª cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo ph¹m vi toµn doanh nghiÖp hay tõng bé phËn, ®¬n vÞ, kiÓm kª ®Þnh kú hay kiÓm kª bÊt thêng. Khi kiÓm kª, doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp héi ®ång hoÆc ban kiÓm kª. Héi ®ång hoÆc ban kiÓm kª ph¶i cã thµnh phÇn ®¹i diÖn l·nh ®¹o, nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ b¶o qu¶n vËt t, hµng hãa, phßng kÕ to¸n vµ ®¹i diÖn c¸n bé nh©n viªn doanh nghiÖp. Khi kiÓm kª ph¶i thùc hiÖn viÖc c©n, ®ong, ®o ®Õm vµ ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª (mÉu 08 - VT), x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi÷a sè liÖu thùc kiÓm kª víi sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n, tr×nh bµy ý kiÕn ®Ò xuÊt xö lý c¸c chªnh lÖch. a. KiÓm kª vËt t, hµng hãa theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - Trêng hîp khi kiÓm kª ph¸t hiÖn vËt liÖu thõa, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 152 Cã TK 3381- TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL thõa + Khi xö lý Nî TK 3381 Cã TK 627, 641, 642, 711 - NÕu ®îc gi¶m chi phÝ Cã TK 411 - NÕu ®îc t¨ng nguån vèn kinh doanh - Trêng hîp khi kiÓm kª ph¸t hiÖn vËt liÖu thiÕu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 1381 Cã TK 152 + Khi xö lý Nî TK 642- NÕu thiÕu hôt trong ®Þnh møc cho phÐp Nî TK 111, 1388, 334, 811 - PhÇn båi thêng Nî TK 632- Gi¸ trÞ thiÕu cßn l¹i (sau khi trõ ®i båi thêng) Cã TK 1381 b. KiÓm kª vËt t, hµng hãa theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K, cuèi kú c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Ó kÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng hãa, vËt t tån kho cuèi kú tõ bªn cã TK 611 - mua hµng sang bªn nî TK 152 ®Ó cã sè liÖu lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Nî TK 152 Cã TK 611 1.8.2. LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 14 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó h¹n chÕ rñi ro tronh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t«n träng nguyªn t¾c "thËn träng" cña kÕ to¸n, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh th× viÖc trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. Sè dù phßng ®· trÝch lËp tÝnh vµo CP qu¶n lý doanh nghiÖp vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n tríc, ®Õn cuèi niªn ®é sau ph¶i ®îc hoµn nhËp toµn bé vµo thu nhËp bÊt thêng KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ vËt t, hµng hãa tån kho cÇn t«n träng c¸c quy ®Þnh sau: - ViÖc lËp dù phßng ®îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n (31/12) vµ dù phßng cho tõng lo¹i, tõng thø NVL, nÕu cã b»ng chøng ®¸ng tin cËy vÒ gi¶m gi¸ cã thÓ x¶y ra - ChØ dù phßng cho nh÷ng NVL thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp khi gi¸ trÞ phÇn cã thÓ thùc hiÖn cña c¸c lo¹i NVL thÊp h¬n gi¸ gèc. - Cã chøng tõ, cã hãa ®¬n hîp lý, hîp lÖ chøng minh gi¸ vèn hµng tån kho - Doanh nghiÖp ph¶i lËp Héi ®ång ®Ó thÈm ®Þnh møc ®é gi¶m gi¸ NVL tån kho - Møc ®é dù phßng ®îc trÝch lËp vµo sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc lín h¬n gi¸ trÞ phÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp dù phßng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 159 - "dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho". N«i dung, kÕt cÊu cña TK nµy nh sau: Bªn nî: + Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Bªn cã: + Sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n D cã: + Sè trÝch lËp dù phßng hiÖn cã Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo sè lîng nguyªn vËt liÖu tån kho thùc tÕ cã kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ cña tõng lo¹i, tõng thø ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn trÝch lËp dù phßng tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau, nÕu sè ph¶i trÝch lËp dù phßng nhá h¬n sè ®· lËp cuèi n¨m tríc, kÕ to¸n hoµn nhËp sè chªnh lÖch nhá h¬n ®ã Nî TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - NÕu sè ph¶i lËp dù phßng lín h¬n sè ®· lËp cuèi n¨m tríc kÕ to¸n trÝch lËp bæ sung phÇn chªnh lÖch lín h¬n Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 15 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 16 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh PhÇn 2 C«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty TNHH kü thuËt T&D 2.1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty TNHH kü thuËt T&D lµ ®¬n vÞ cã quy m« võa, cã mét ®¬n vÞ duy nhÊt nªn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, dÔ ph©n c«ng c«ng viÖc kÕ to¸n, thuËn lîi cho c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo h×nh thøc nµy kÕ to¸n ë c¸c bé phËn trùc thuéc xa v¨n phßng kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu cßn c¸c bé phËn gÇn v¨n phßng do phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung toµn c«ng ty vµ cuèi kú lËp b¸o c¸o. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ bé phËn quan träng trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý vÒ tµi chÝnh vµ cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc x©y dùng, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc sö dông vèn ®óng ®¾n ®ång thêi qu¶n lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c quan hÖ tµi chÝnh nh»m ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Toµn bé c«ng ty cã 7 nh©n viªn kÕ to¸n, mçi ngêi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. nhiÖm vô kh¸c nhau, cô thÓ lµ: * 1 kÕ to¸n trëng: Lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty còng nh sù chØ ®¹o cña c¬ quan kiÓm tra vÒ mÆt chuyªn m«n cña c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh, ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, gióp ban gi¸m ®èc v¹ch ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ cho ®¬n vÞ m×nh. * 1 kÕ to¸n tæng hîp kiªm tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh. Trî gióp kÕ to¸n trëng phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng cña phßng tµi chÝnh ®ång thêi cuèi th¸ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp c¸c chøng tõ thùc hiÖn trong th¸ng. C¨n cø vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ, ®èi tîng chi phÝ cña kho¶n môc nµo th× tËp hîp vµo ®èi tîng ®ã, theo dâi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n qua ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi lîng s¶n phÈm dë dang ®Çu kú, thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi theo tõng ®èi tîng, tÝnh gi¸ thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. TiÕn hµnh ph©n tÝch, thùc hiÖn ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. * 1 kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm thñ quü: Gi¸m s¸t thu chi qua chøng tõ gèc, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tõng nguån vèn cña C«ng ty, gi¸m ®èc t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn ®óng môc ®Ých cã hiÖu qu¶. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n 111. 112. 113. Cã nhiÖm vô kiÓm tra chøng Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 17 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh tõ thu chi tiÒn mÆt theo ®óng quy ®Þnh, thu chi tiÒn mÆt (kÓ c¶ ngo¹i tÖ) theo ®óng phiÕu thu, phiÕu chi, ®óng ngêi nép vµ ngêi nhËn tiÒn, cËp nhËt sæ quü, lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy, kiÓm kª quü hµng ngµy vµ ®ét xuÊt (nÕu cã lÖnh), lËp biªn b¶n kiÓm quü cã chøng kiÕn cña c¸c thµnh phÇn theo quy ®Þnh. *1 kÕ to¸n c«ng nî: Më sæ theo dâi tõng kh¸ch hµng mua vµ b¸n, qu¶n lý chøng tõ, hå s¬ liªn quan ®Õn c«ng nî kh¸ch hµng, kiÓm tra x¸c nhËn vÒ tiÒn thanh to¸n cho kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu, thùc hiÖn ®Çy ®ñ b¸o c¸o theo ®óng chÕ ®é, gi¶i tr×nh b»ng sæ vµ chøng tõ cã liªn quan khi cã yªu cÇu kiÓm tra vÒ c«ng nî vµ thanh quyÕt to¸n c«ng nî, ®Þnh kú lËp b¶ng ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. * 1 kÕ to¸n vËt t kiªm tµi s¶n cè ®Þnh: Më sæ s¸ch, lËp thÎ TSC§, theo dâi tõng nhãm danh môc tµi s¶n cña c«ng ty, trÝch lËp khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh cho tõng nhãm danh môc tµi s¶n, tæ chøc qu¶n lý thèng kª, ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo ®Þnh kú vµ yªu cÇu ®ét xuÊt cña c¬ quan cÊp trªn, tæ chøc thanh lý TSC§ h háng hoÆc kh«ng cÇn dïng, ®Ò xuÊt viÖc sö dông vµ xö lý TSC§ cã hiÖu qu¶ nhÊt, C¨n cø vµo chøng tõ mua b¸n. chuyÓn nhîng bªn mua nhËn TSC§ ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. §ång thêi cã nhiÖm vô tæ chøc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i theo yªu cÇu thèng nhÊt cña C«ng ty, tæ chøc ph¶n ¸nh ghi chÐp tæng hîp vÒ t×nh h×nh b¶o qu¶n, sö dông vËt liÖu dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. * 1 kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm: Tæ chøc theo dâi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm trªn c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Theo dâi chÆt chÏ qu¸ tr×nh tiªu thô, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty. * 1 kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu giao nhËn s¶n phÈm vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n cã liªn quan, cuèi th¸ng cã t¹m øng. thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l¬ng, tÝnh to¸n ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ tiÒn l¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông cã liªn quan. (TËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh). Ngoµi ra bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cßn cã c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n c¸c ph©n xëng lµm nhiÖm vô theo dâi ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kh©u ®a vËt liÖu vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Tæ chøc tËp hîp sè liÖu, c¸c chøng tõ ban ®Çu göi vÒ phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp chi phÝ t¹i c¸c ph©n xëng. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña m×nh ®Òu ®ãng vai trß quan träng chñ chèt kh«ng thÓ thiÕu ®îc víi viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Gãp phÇn kh«ng nhá t¹o nªn hiÖu qu¶ th«ng tin kinh tÕ, cung cÊp cho nhµ qu¶n lý. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 18 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh KÕ to¸n tr­ëng KT tæng hîp kiªm tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh KT Vèn b»ng tiÒn kiªm thñ quü KT c«ng nî KT vËt t­ KT tiÒn l­ kiªm ¬ng vµ TSC§ BHXH KT tiªu thô S¬ ®å 2.1: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH kü thuËt T&D 2.1.2. VËn dông hÖ thèng chÕ dé kÕ to¸n t¹i C«ng ty Mét sè th«ng tin chung vÒ c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®îc ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt T&D nh sau: - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông ®Ó ghi chÐp kÕ to¸n lµ tiÒn ViÖt Nam(VND). - Kú kÕ to¸n: HiÖn nay kú kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo tõng quý. Cuèi mçi quý C«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp BCTC theo quy ®Þnh - N¨m kÕ to¸n: §îc x¸c ®Þnh theo n¨m d¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p sæ sè d ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NVL vµ thµnh phÈm tån kho. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho: C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho: TÝnh theo gi¸ thùc tÕ. - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho: C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. - Ph¬ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: C«ng ty ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. - Gi¸ trÞ s¶n phÈm xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. - Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo ®êng th¼ng. - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: C«ng ty tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc kÕt hîp gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 19 §å ¸n m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh gian víi viÖc ghi sæ theo hÖ thèng, gi÷a sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, gi÷a ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cuèi th¸ng. - HÖ thèng sæ kÕ to¸n : +Sæ kÕ to¸n tæng hîp: NhËt ký chøng tõ, sæ c¸i, c¸c b¶ng kª. +Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt vËt liÖu, thÎ kho. - Tr×nh tù ghi sæ Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt Sæ, thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt NhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu. kiÓn tra S¬ ®å 2.2. Tr×nh tù ghi chÐp h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· kiÓm tra ®îc ding lµm c¨n cø ghi sæ, tríc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo NhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu ®¬n vÞ cã më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi sæ NhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Trêng hîp ®¬n vÞ më c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt th× hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt liªn quan. §Þnh kú (3, 5, 10 gµy) hoÆc cuèi th¸ng, tuú khèi lîng nghiÖp vô ph¸t sinh, tæng hîp tõng sæ NhËt ký ®Æc biÖt, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i, sau khi ®· lo¹i trõ sè trïng lÆp do mét nghiÖp vô ®îc ghi ®ång thêi vµo nhiÒu sæ NhËt ký ®Æc biÖt (nÕu cã). Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Kim Cóc Líp: KÕ to¸n K50 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan