Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công tác kế toán tại công ty giầy vĩnh yên –vĩnh phú...

Tài liệu Công tác kế toán tại công ty giầy vĩnh yên –vĩnh phú

.PDF
47
214
54

Mô tả:

Công tác kế toán tại Công ty Giầy Vĩnh Yên –Vĩnh Phú
Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc . Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ ®ßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. KÕ to¸n víi t c¸ch lµ c«ng cô qñan lý ngµy cµng ®îc khai thøc tèi ®a søc m¹nh vµ sù linh ho¹t cña nã nh»m ®iÒu chØnh vÜ m« vµ sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ trong hiÖn thc phong phó vµ ®a chiÒu. Cïng víi sù ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý , c¸c doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong ho¹ch to¸n kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ "Tù trang tr¶i vµ cã doanh lîi" ®· t¹o ra kÕ to¸n mét bé mÆt míi, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng cña kÕ to¸n trong hÖ thèng c¸c c«ng cô qñan lý . Ngµy nay, kÕ to¸n ®· cã nh÷ng thay ®æi kh¸ c¬ b¶n ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, víi nh÷ng th«ng lÖ chuÈn mùc quèc tª. §ång thêi t¹o ra ®îc nh÷ng c¬ së ®Ó hoµ nhËp víi kÕ to¸n cña c¸c níc trong khu vùc, còng nh trªn thÕ giíi. C¬ chÕ thÞ trêng hiÖn, b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i lùa chän: HoÆc lµ thÊt b¹i, hoÆc lµ ph¶i dãi ®Çu vµ v ît qua sù canh tranh kh«ng khoan nhîng cña thÞ trêng. Do vËy, mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ®îc , ®ñ søc c¹nh tranh th× ho¹t ®«ng kinh doanh ph¶i mang l¹i lîi nhuËn nghÜa lµ lµm ¨n ph¶i cã l·i vµ thùc sù lîi nhuËn ®· trë thµnh môc tiªu cao nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. 1 PhÇn thø nhÊt I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn –VÜnh Phóc C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn –VÜnh Phóc lµ doanh nghiÖp trùc thuéc Së C«ng nghiÖp VÜnh Phóc cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm giÇy da xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn –VÜnh Phóc n»m t¹i: Phêng §èng §a ThÞ x· VÜnh yªn ®èi diÖn víi khu c«ng së vµ UBND tØnh VÜnh Phóc c¸ch quèc lé sè 2 kho¶ng 300 m Víi ®Þa ®iÓm C«ng ty cã thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cung cÊp vËt t nhiªn liÖu vµ nhu cÇu tiÒn vèn. Sè Fax: Sè ®iÖn tho¹i: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty GiÇy VÜnh yªn tríc ®©y lµ Nhµ m¸y c¬ khÝ vËt t tæng hîp VÜnh Yªn VÜnh Phóc ®îc ®æi tªn vµ chuyÓn ®æi h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh thµnh C«ng ty giÇy VÜnh Yªn n¨m 1996 . C«ng ty ra ®êi theo quyÕt ®Þnh 1007/ Q§-UB cña UBND VÜnh Phóc. Lµ mét C«ng ty GiÇy hµng ®Çu cña tØnh VÜnh Phóc. Theo luËn chøng thiÕt kÕ ban ®Çu, C«ng ty cã c«ng suÊt thiÕt kÕ 400.000 s¶n phÈm / n¨m víi gÇn 300 lao ®éng thÞ trêng tiÖu thô s¶n phÈm x¸c ®Þnh xuÊt khÈu. Nguån vèn ®Çu t lµ vèn vay ng©n hµng vµ vèn tù cã. Míi ®Çu thµnh lËp c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty cïng nh tËp thÓ l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n t×m kiÕm thÞ trêng míi , ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó ®a c«ng ty ®i lªn. Tuy vËy, C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn –VÜnh Phóc ®· cã nhiÒu cè g¾ng t×m kiÕm thÞ trêng ngay c¶ trong chÝnh thÞ trêng néi ®Þa t¹o ra søc c¹nh tranh cho chÝnh s¶n phÈm cña m×nh, phÊn ®Êu h¹ thÊp gi¸ thµnh. §ång thêi tËp thÓ l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng khÈn tr¬ng tæ chøc s¾p xÕp l¹i nh©n sù vµ 2 x¸c lËp m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt míi, bíc ®Çu ®· cã sù æn ®Þnh c¬ b¶n vÒ mÆt nh©n vµ c¬ cÊu c¸c phßng ban, chøc n¨ng ph©n xëng s¶n xuÊt. §Õn nay, víi nç lùc cè g¾ng cña tËp thÓ CBCNV toµn C«ng ty, bíc ®Çu s¶n xuÊt ®ang ®i vµo æn ®Þnh, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng b»ng chøng lµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt khÈu ®îc sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi C«ng nh©n ®a sè ®· cã viÖc lµm æn ®Þnh. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, hiÖn t¹i C«ng ty vÊn cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n, ®ã lµ doanh sè s¶n xuÊt cha cao, thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn h¹n chÕ ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu c¬ b¶n N¨m 1999 - 2000 sau ®©y. B¶ng tæng hîp mét sè chØ tiªu n¨m 1999 - 2000 ChØ tiªu I. Tæng tµi s¶n - Tµi s¶n cè ®Þnh - Tµi s¶n lu ®éng II. Tµi s¶n nguån vèn - Vèn chñ së h÷u Trong ®ã vèn kinh doanh Nî ph¶ tr¶ III. Doanh thu IV. Lîi nhuËn V Nép ng©n s¸ch N¨m 1999 22.320.386.038 15.620.231.541 6.700.154.497 22.320.386.038 10.917.047.017 5.304.662.362 33.237.433.055 8.400.000.000 1.020.600.000 102.678.000 3 N¨m 2000 22.107.800.990 15.516.114.859 6.591.686.131 22.107.800.990 13.467.340.783 5.304.662.362 35.575.141.773 14.487.720.000 2.550.293.748 174.553.912 Doanh thu vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc trong 10 n¨m N¨m 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Doanh thu 6.150.000.000 4.800. 000.000 4.075. 000.000 8.027. 000.000 14.102. 000.000 27.000. 000.000 16.162. 000.000 Nép ng©n s¸ch 200. 000.000 142. 000.000 100. 000.000 250. 000.000 300. 000.000 340. 000.000 170. 000.000 (§· ®îc ®æi tªn míi) 1997 16.300. 000.000 359. 000.000 1998 14.300. 000.000 172. 000.000 1999 8.400. 000.000 102.678.000 2000 14.487.720.000 174.553.000 Tãm l¹i: Víi gÇn 10 ho¹t ®«ng, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ë C«ng ty cã nhiÒu cè g¾ng nç lùc ®Ó v¬n lªn 2. §Æc biÖt ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qñan lý s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n trùc thuéc Së c«ng nghiÖp VÜnh phóc C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓm trùc tuyÕn chøc n¨ng nh»m ®Êp øng kÞp thêi nh÷ng th«ng tin, sè liÖu cho c¸c cÊp l·nh ®¹o ®ång thêi còng thuËn tiÖn cho viÖc ®a c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh tõ l·nh ®¹o xuèng c¸c cÊp díi mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi. Gi¸m ®èc cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, trùc tiÕp chØ ®¹o mäi ho¹t ®«ng cña C«ng ty, c¸c phßng ban tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc theo nhiÖm vô chøc n¨ng cña m×nh. Ban l·nh ®¹o C«ng ty gåm cã 3 ngêi: 1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®«ng s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc Së c«ng nghiÖp vµ C«ng ty. 2 phã Gi¸m ®èc cïng víi c¸c trî lý Gi¸m ®èc gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Bé m¸y qu¶n lý ®îc m« pháng theo s¬ ®å sau: Ban gi¸m ®èc 4 P.Tæ chøc hµnh chÝnh P.KÕ ho¹ch ®Ç t P. KÕ to¸n Tµi chÝnh P. S¶n xuÊt kinh doanh P. thÞ trêng XNK PX In - May PX SD¸n Ðp - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu vµ qu¶n lý c¸n bé ®Ó sö dông lùc lîng nh©n c«ng hîp lý, tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®Ó tr×nh Së xÐt duyÖt. - Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t: cã nhiÖm vô lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng vµ kÕ ho¹ch ®Çu t cho s¶n xuÊt. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: §¶m nhËn 2 chøc n¨ng chÝnh lµ + Chøc n¨ng hµnh chÝnh: Lo vèn kinh doanh cho ®¬n vÞ, hoµn thµnh nghÜa vô cña ng©n s¸ch Nhµ níc vµ víi Së c«ng nghiÖp + Chøc n¨ng n¨ng kÕ to¸n: ®¶m nhËn toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty GiÇyVÜnh Yªn. - Phßng s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu ®éng tiÕn tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Qu¶n lý vËt t, tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý kho, theo dâi vµ tËp h¬p c¸c hîp ®ång, kiÓm nghiÖm tiªu chuÈn kü thuËt. - Phßng thÞ trêng XNK cã nhiÖm vô theo dâi, t×m kiÓm thÞ trêng xuÊt khÈu. Thùc hiÖn c¸c kh©u, c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt t. - C¸c bé phËn s¶n xuÊt: 5 Ph©n xëng Ðp, d¸n: cã nhiÖm vô l¾p ghÐp c¸c phÇn s¶n phÈm Ph©n xëng: Ph©n xëng may: cã nhiÖm vô liªn kÕt c¸c bé phËn phÇn th©n trªn cña s¶n phÈm 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ yÕu. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ ë mét doanh nghiÖp lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ¶nh hëng tíi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®Æc biÖt víi kÕ to¸n tiÒn mÆt th× quy tr×nh c«ng nghÖ lµ mét yÕu tè c¬ b¶n lµ viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n cã ®é chÝnh x¸c cao, hîp lý, phôc vô kÞp thêi cho viÖc qu¶n lý còng nh h¹ch to¸n kÕ to¸n. Do ®ã tr¬c khi ®i vµo nghiªn cøu c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n cña C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu quy tr×nh ch«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. §Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm cÇn ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh¸c nhau. ë C«ng ty s¶n phÈm thêng ®îc s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc s¶n phÈm cho ®Õn khi hoµn thµnh ph¶i tr¶i qua 3 giai ®o¹n c¬ b¶n lµ: m¸y, Ðp nèi, hoµn thiÖn Tõ nguyªn liªu ban ®Çu lµ v¶i, da, ®Õ cao su, keo d¸n … ® îc ®a vµo c¸c ph©n xëng qua qu¸ tr×nh ®a nguyªn liÖu da vµ v¶i vµo ph©n xëng m¸y kÕt nèi vµ chØnh vµo vµ sau ®ã ®îc ®a sang ph©n sëng Ðp kÕt nèi ch¾c l¹i víi nhau, c¸c ph©n xëng sau khi hoµnh thµnh c«ng viÖc cña m×nh ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hoµn chØnh cña m×nh ®Ó cã thÓ khi chuyÓn ®i phÇn viÖc cña m×nh mang tÝnh hoµn chØnh v× thÕ nªn s¶n phÈm khi ®îc xuÊt xëng mang tÝnh hoµn chØnh cao, ®¶m b¶o chÊt lîng qua c¸c kh©u s¶n phÈm, ®Ó bao gãi s¶n phÈm. Nh×n vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty ta thÊy quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc khÐp kÝn, tõ nguyªn liÖu ban ®Çu ®Õn thµnh phÈm. C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ra b¸n thµnh phÈm cã thÓ 6 nhËp kho hoÆc kh«ng nhËp kho s¶n xuÊt cña c«ng ®o¹n chÕ biÕn tríc lµ nguyªn liÖu cho c«ng ®o¹n sau. 7 Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn mÆt ë C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn – VÜnh Phóc I. T×nh h×nh thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty GiÇy VÜnh Yªn .1. Tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty , C«ng ty.¸p dông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh - kinh tÕ . Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty tæ chøc riªng biÖt mét phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ë c¸c ph©n xëng kh«ng cã bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ cã c¸c tæ th«ng kª thùc hiÖn ghi chÐp vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ho¹t ®éng cña ph©n xëng nh: ngµy c«ng, n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, theo dâi sö dông vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù tËp trung nhÊt vµ chÆt chÏ trong viÖc chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n , gióp doanh nghiÖp kiÓm tra chØ ®¹o s¶n xuÊt kÞp thêi, chuyªn m«n ho¸ c¸n bé, gi¶m nhÑ biªn chÕ , tËo ®iÒu kiÖn cho viÖc øng dông c¸c ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n hiÖn ®¹i hiÖu qu¶. 8 C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp vµ TSC§ KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BH KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n chi phÝ SX & gi¸ thµnh KÕ to¸n tiªu thô vµ thuÕ Thèng kª PX - §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµ kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n trëng c«ng ty lµ kiÓm so¸t viªn Nhµ níc ®èi víi c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty, tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh - kÕ to¸n, tæ chøc m¹ng líi th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty, kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o tæ chøc toµn bé ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n vËt t: Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu nua vËn chuyÓn nhËp - XuÊt - tån kho vËt liÖu, tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu thu mua vµ kiÓn tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ cung øng vËt liÖu, vÒ sè lîng chÊt lîng mÆt hµng. Hµng th¸ng lªn b¸o c¸o nhËp, xuÊt vËt t vµ lËp b¸o c¸o cho bé phËn ho¹ch to¸n gi¸ thµnh, lËp b¶ng kª sè 3, b¶ng ph©n bæ nguyªn vËtliÖu - C«ng cô dông cô. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm: Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ sè lîng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng, tÝnh l¬ng, b¶o hiÓm vµ kho¶n phô cÊp, trî cÊp. Cho tr¶ l¬ng vµ BHXH cho CNV, lËp 9 b¶ng theo dâi vµ thanh to¸n l¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng. - Bé phËn kÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô viÕt phiÕu thu, phiÕu chi ghi sæ quü, ghi nhËt ký chøng tõ sè 1. Theo dâi vÒ ngo¹i tÖ, cuèi th¸ng ghi vµo b¶ng kª sè 2, nhËt ký chøng tõ sè 5, nhËt ký chøng tõ sè 10. - Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Cã nhiÖm vô tËp hîp, ph©n bæ chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Cã nhiÖm vô tËp hîp, ph©n bá chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ®èi tîng vÒ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c thµnh phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng, lËp b¶ng kª sè 4. - Bé phËn kÕ to¸n tiªu thô vµ thuÕ: Cã nhiÖm vô tæng hîp xuÊt - nhËp- Tån kho thµnh phÈm vµo b¶ng kª sè 8, lËp b¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho thnµh phÈm, cuèi thn¸g lªn c¸c sæ tæng hîp, sæ thanh to¸n, lµm b¸o c¸o x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, ®ång thêi theo dâi VAT ®Çu ra, tiÕn hµnh tæng hîp c¸c ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, hµng ngµy kÕ to¸n theo dâi thuÕ VAT ®Çu vµo. Cuèi th¸ng tæng hîp c¸c ho¸ ®¬n, sè liÖu liªn quan ®Õn thou VAT ®µu vµo ë c¸c bé phËn kÕ to¸n vËt liÖu, kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó lËp “B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ mua vµo” vµ nép chi chi côc thuÕ ®Ó thanh quyÕt to¸n. - Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp vµ tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu do kÕ to¸n c¸c bé phËn chuyÓn sang ®Ó lªn c©n ®èi vµ lËp b¸o c¸o tµI chÝnh, c¨n cø vµo c¸c nhËt ký chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ c¸i sau ®ã lËp “b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ” vµ “b¶ng tæng kÕt tµi s¶n” theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµI s¶n cè ®Þnh, tiÕn hµnh trÝch khÊu hao hµng th¸ng, lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ 2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®ang vËn dông: H×nh thøc lu©n chuyÓn chøng tõ. Sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt c¬ b¶n, cÇn thiÕt ®Ó ngêi lµm kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c th«ng tin kÕ to¸n theo thêi gian cïng nh theo ®èi tîng. C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt t¬ng ®èi lín, sè lîng nghiÖp vô ph¸t sinh nhiÒu ®åi hái tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ kÕ 10 to¸n cao. V× vËy c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sè kÕ to¸n lµ nhËt ký - Chøng tõ. S¬ ®å tr×nh tù h¹nh to¸n theo h×nh thøc nhËt ký - chøng tõ. Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ chi tiÕt B¶ng ph©n bæ B¶ng kª NK chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n → Ghi ngµy th¸ng ⇒ Ghi cuèi th¸ng ↔ quan hÖ ®èi chiÕu Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra, lÊy sè liÖu trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sè chi tiÕt cã liªn quan. 11 §èi víi c¸c NKCT ®îc ghi c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt t× hµn ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng hîp cña bµng kª, sæ chi tiÕt vµo NKCT §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ sau ®ã lµ sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NKCT cã liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sè, céng sè liÖu trªn c¸c NKCT, kiÓm tra ®èi chiÕu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña NKCT ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho kÞp thêi, cËp nhËt. Doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp theo chóng tõ nhËp vµ chøng tõ xuÊt hµng ho¸ vËt t. ®èi víi viÖc tÝnh gi¸ xuÊt kho hµng tån kho, doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. - Tõ khi Nhµ níc cã ban hµnh luËt thuÕ GTGT thay cho thuÕ doanh thu tríc ®©y, doanh nghiÖp ®· lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý. M¸y tÝnh ®· phÇn nµo lµm gi¶m bít c«ng viÖc cña kÕ to¸n . Song viÖc thùc hiÖn c¬ gi¬Ý ho¸ cßn gÆp nhiÒu khoa kh¨n vµ cÇn cã sù ®Çu t nhiÒu h¬n n÷a. PhÇn: II 12 I.Néi dung chuyªn ®Ò kÕ to¸n tiÒn mÆt 1.Vèn b»ng tiÒn, néi dung vai trß nhiÖm vô trong trong c«ng t¸c kÕ to¸n. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn râ rÖt vÒ c¸c mÆt kinh tÕ trªn thÞ trêng nh»m thóc ®Èy x· héi cã nh÷ng bíc thay ®æi vµ më réng quan hÖ trong vµ ngoµi níc thiÕt lËp lªn nhµ níc cã quy m« nhiÒu ngµnh nghÒ ho¹t ®éng trªn thÞ trêng c¸c ngµnh nghÒ ®ang ®îc ra ®êi më ra nh÷ng quy m« s¶n xuÊt kh¸c nhaut¹o nªn mét x· héi cã nhiÒu xu híng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, Trong t×nh h×nh c¬ chÕ hiÖn nay nhµ níc ta ®· më cöa cho nhiÒu ®èi tîng cã nhu cÇu tham gia quan hÖ hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi níc do mét tæ chøc hay mét c¸ nh©n ®øng ra lµm chñ ho¹t ®éng. §èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khi ®· tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu kiÖn ban ®Çu ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh lµ ph¶i cã vèn. Trong vèn b»ng tiÒn gi÷ mét vÞ trÝ quan tränglµ yÕu tè c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. NhiÖm vô: KÕ to¸n trong c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn mÆt. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµ rÊt cÇn thiÕt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy muèn lµm tèt c«g t¸c kÕ to¸n “tiÒn mÆt” ®ßi hái ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i n¾m ch¾c nghiÖp vô sau ®ã ®i vµo h¹ch to¸n. KÕ to¸n “tiÒn mÆt 111” cÇn t«n träng nh÷ng quy ®Þnh sau Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt riªng ®èi víi kÕ to¸n tiÒn mÆt chØ ph¶n ¸nh tµi kho¶n “111” tiÒn mÆt sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c kim khÝ ®¸ quý ®· nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®îc nép ngay vµo ng©m hµng (kh«ng qua quü tiÒn mÆt ë ®¬n vÞ th× kh«ng ghi vµo TK 111) C¸c kho¶n tiÒn vµng b¹c ®¸ quý do doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c c¸ nh©n ký cîc ký göi t¹i ®¬n vÞ th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng 13 tiÒn cña ®¬n vÞ. Riªng vµng b¹c ®¸ quý tríc khi nhËp quü ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ c©n ®Õm sè lîng, träng lîng vµ gi¸m ®Þnh chÊt lîng sau ®ã tiÕn hµnh niªm phong cã x¸c nhËn cña ngêu ký cîc, ký quü trªn dÊu niªm phong. Khi tiÕn hµnh nhËp xuÊt quü ph¶i cã phiÕu thu- chi hoÆc chøng tõ nhËp xuÊt vµng b¹c ®¸ quý cã ®Çy ®ue ch÷ ký cña ngêi nhËn, ngêi giao ngêi cho phÐp nhËp xuÊt quü theo ®óng chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt ph¶i më sæ theo dâi quü ph¶i ghi chÐp hµng ngµy liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu chi nhËp xuÊt tiÒn mÆt, ng©n phiÕu vµng b¹c ë mäi thêi ®iÓm. Thñ quü lµ ngêi chiu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý xuÊt nhËp quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ ng©n phiÕu, vµng b¹c, ®¸ quý… Hµng ngµy ph¶i kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu ë sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. Nõu cã chªnh lÖch thñ quü vµ kÕ to¸n kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý. KÕt cÊu TK 111 “tiÒn mÆt” Bªn nî: C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ vµng b¹c, kim lo¹i quý… nhËp quü. Sè tiÒn thõa ë quü khi kiÓm kª chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®iÒu chØnh. Bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim lo¹i quý… xuÊt quü tiÒn mÆt Sè tiÒn mÆt ë quü thiÕu hôt khi kiÓm kª, chªnh lÖch nh÷ng gi¸ ngo¹i tÖ khi ®iÒu chØnh Sè d nî: C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ngo¹i tÖ vµng b¹c kim lo¹i quý, ®¸ quý ®¸ quý hiÖn cßn tån ë quü tiÒn mÆt. 14 2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü. TiÒn mÆt ë quü doanh nghiÖp bao gåm: TiÒn ViÖt Nam tiÒn ngo¹i tÖ vµng b¹c ®¸ quý ng©n phiÕu. ViÖc nhËp xuÊt (thu, chi) quü hµng ngµy do thñ quü tiÕn hµnh trªn c¬ së phiÕu thu, chi ph¶i ®îc ghi chÐp ®óng néi dung cña tõng nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi nhËn, ngêi giao, ngêi cho phÐp nhËp xuÊt quü. §èi víi vµng b¹c, ®¸ quý cña ngêi ký cîc, ký quü tríc khi nhËp quü ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc c©n ®ong ®o ®Õm sè lîng, träng lîng vµ gi¸m ®Þnh chÊt lîng sau ®ã tiÕn hµnh niªm phong cã x¸c nhËn cña ngêi ký cîc ký quü trªn dÊu niªm phong ®ã. Trong qu¶n lý tiÒn mÆt ph¶i ph©n ®inh râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕ to¸n quü tiÒn mÆt më sæ vµ gi÷ sæ quü, nhËt ký thu, nhËt ký chi vµ ghi chÐp t×nh h×nh thu chi quü tiÒn mÆt. §èi víi thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu chi quü tiÒn mÆt vµng b¹c ®¸ quý t¹i quü. Hµng ngµy thñ quü ph¶i kiÓm kª sè vµng b¹c ®¸ quý t¹i quü. Hµng ngµy thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tiÒn tån quü t¹i quü vµ ®èi chiÕu sè liÖu ë sæ quü (nhËt ký thu chi) cña kÕ to¸n trong trêng hîp cã chªnh lÖch ph¶i t×m ra nguyªn nh©n ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. C¨n cø vµo chøng tõ thu chi ®· hîp lÖ thñ quü tiªn hµnh thu chi tiÒn, gi÷ l¹i chøng tõ thu chi ®· cã chc ký cña ngêi nhËn, giao tiÒn cuèi ngµy thñ quü vµo sæ quü b¸o c¸o quü sæ quü kiªm b¸o c¸o quü ®îc ghi thµnh 02 b¶n: 01 niªn lu l¹i lµm sæ quü, 01 niªn lµm b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tõ thu chi göi cho kÕ to¸n quü, sè tiÒn quü, sè tiÒn quü cuèi ngµy ph¶i khíi ®óng víi sè tån quü trªn sæ quü. 3. Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n ë c«ng ty. Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt Nî TK: 111 Cã TK 112. 15 Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ b»ng tiÒn mÆt nghËp quü. Nî TK 111 Cã TK 511 Thu tiÒn mÆt tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c Nî TK: 111 Cã TK 711 Cã TK721 Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu Nî TK 111 Cã TK 131 Cã TK 136 Cã TK 141 NhËn tiÒn mÆt do ®¬n vÞ kh¸c ký quü ký cîc. Nî TK: 111 Cã TK 334 Cã TK338 C¸c kho¶n thõa quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª quü Nî TK 111 Cã TK 338 XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµog ng©n hµng Nî TK 112 Cã TK 111 . XuÊt quü tiÒn mÆt mua TSC§ ®a vµo xö dông Nî TK 211 16 Nî TK 213 Cã TK 111 XuÊt quü tiÒn mÆt thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Nî TK 311 Nî TK 315 Nî TK 331 Nî TK 333 Nî TK 337 Nî TK 338 Cã TK 111 XuÊt quü tiÒn mÆt cho c«ng t¸c DTXDCB Nî TK 214 Cã TK 111 XuÊt quü tiÒn mÆt mua MVL vÒ nhËp kho. Nî TK 152 Nî TK 153 Cã TK111 TiÒn mÆt thiÕu khi kiÓm kª. Nî TK 338 Cã TK 111 Dïng tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Nî TK 331 Cã TK 111 17 Chi l¬ng cho c¸n bé CNV Nî TK 334 Cã TK 111 T¹m øng tiÒn mÆt Nî TK 141 Cã TK 111 Chi mua s¾m TSC§ Nî TK 211 Cã TK 111 Néi dung thanh to¸n - Nguån thu chÝnh + Rót tõ ng©n hµng + Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm + Thu tiÒn hoµn øng - Chi tiÒn mÆt + Chi tr¶ l¬ng C¸n bé CNV vµ c¸c chÕ ®é cña ngêi lao ®éng. + Chi c«ng t¸c phÝ + Chi t¹m øng + Chi cho söa ch÷a + Chi mua vËt t vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Tõ c¸c hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®èi víi h×nh thøc kÕ to¸n viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu ®îc c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu chi sau ®ã vµo sæ quü. - Tõ phiÕu thu, phiÕu chi vµo nhËt ký b¶ng kª phiÕu thu vµo b¶ng kª, phiÕu chi vµo nhËt ký. 18 Tõ nhËt ký, b¶ng kª vµo sæ c¸i sau ®ã lªn b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n trong ®¬n vÞ th× ®îc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt. HÖ thèng sæ s¸ch ®îc lËp b¸o c¸o theo tõng th¸ng ph¬ng ph¸p kÕ to¸n th× c¨n cø vµo chøng tõ lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n hµng quý tæng hîp ®Ó lËp b¸o c¸o. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ cã ®Çy ®ñ thñ tôc ®Ó ®îc thanh to¸n thu chi tõ c¸c h×nh thøc ban ®Çu. LËp phiÕu thu: Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ quü kÕ to¸n c¨n cø vµo kÕ ho¹ch kÕ to¸n trëng ph¶i ký sÐc ®Ó lÜnh tien göi ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt. 19 Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam Chi nh¸nh: Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn VÜnh Phóc SÐc lÜnh tiÒn mÆt Yªu cÇu tr¶ cho: C«ng Ty giÇy VÜnh Yªn- VÜnh Phóc Sè CMT: Ngµy: 20 th¸ng 7 n¨m 2001 §Þa chØ: VÜnh Yªn – VÜnh Phóc Sè hiÖu tµi kho¶n: 730.10010I PhÇn dµnh cho NH ghi T¹i: NH§T vµ ph¸t triÓn VÜnh Phóc Nî:………… Sè tiÒn b»ng ch÷: Cã:………….. (Bµy m¬i triÖu ®ång ch½n) Ngêi ph¸t hµnh: C«ng ty GiÇy VÜnh Yªn Sè tiÒn b» sè: 70.000.000 §Þa chØ: VÜnh yªn-VÜnh Phóc Sè hiÖu TK: 73010010I B¶o chi KT trëng Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2001 Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2001 Ngêi ph¸t hµnh Ký tªn ®ãng dÊu C¨n vµo sè tiÒn lÜnh ®îc thùc tÕ trong sÐc khi ®· cã ®Çy ®ñ ch÷ ký kÕ to¸n thanh to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu thu minh ho¹ phiÕu thu. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan