Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công ty cổ phần cơ khí – giao thông (tracomeco) và qui trình công nghệ ôtô...

Tài liệu Công ty cổ phần cơ khí – giao thông (tracomeco) và qui trình công nghệ ôtô

.PDF
80
501
94

Mô tả:

Công ty cổ phần cơ khí – giao thông (Tracomeco) và qui trình công nghệ ôtô
Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Muïc Luïc Phaàn 1: Giôùi thieäu coâng ty coå phaàn cô khí-xaây döïng Tracomeco vaø qui trình coâng ngheä oâtoâ.........................................................................................................2 Phaàn 2: Qui trình coâng ngheä cheá taïo vaø laép raùp xe boàn chôû caùm..................4 Chöông 1: Qui trình coâng ngheä cheá taïo...............................................8 1. Cheá taïo boàn chöùa caùm................................................................8 2. Cheá taïo heä thoáng vít taûi..............................................................17 3. Cheá taïo caùc ñaêng truyeàn ñoäng...................................................21 4. Cheá taïo boä baùnh vít-truïc vít quay caàn........................................23 5. Cheá taïo xylanh naâng haï caàn.......................................................25 Chöông 2:Qui trình coâng ngheä laép raùp.................................................28 1. Laép raùp heä thoáng truyeàn ñoäng chính..........................................29 2. Laép boàn chöùa vaøo satxi cô sôû.....................................................35 3. Laép raùp vít taûi.............................................................................36 4. Laép raùp heä thoáng thuûy löïc..........................................................40 5. Laép raùp boä baùnh vít-truïc vít quay caàn xaû...................................48 6. Laép raùp xylanh naâng haï caàn vít xaû.............................................49 Phaàn 3:Qui trình kieåm tra chaát löôïng xe tröôùc khi xuaát xöôûng......................61 A. Kieåm tra toång theå.......................................................................61 B. Kieåm tra gaàm xe........................................................................67 C. Kieåm tra buoàng laùi.....................................................................73 D. Kieåm tra treân thieát bò.................................................................76 Phaàn 4: Keát luaän............................................................................................80 1 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Phaàn 1: Giôùi thieäu veà vaøi neùt veà coâng ty coå phaàn cô khí – giao thoâng (Tracomeco) vaø qui trình coâng ngheä oâtoâ Toång quan veà nhaø maùy Tracomeco Coâng ty coå phaàn cô khí – xaây döïng giao thoâng (Tracomeco) ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 2863/QÑ-BGTVT cuûa Boä Giao Thoâng Vaän Taûi kí ngaøy 10/9/2002 veà vieäc chuyeån doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh coâng ty coå phaàn. Tieàn thaân cuûa coâng ty laø haõng thaàu RMK do Myõ thaønh laäp töø 1962 vaø laø moät cô sôû ñaïi tu xe maùy thi coâng coâng trình vaø saûn xuaát keát caáu theùp lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ luùc baáy giôø. Sau naêm 1975, ñöùng tröôùc nhu caàu caáp baùch veà xaây döïng vaø phaùt trieån ngaønh cô khí giao thoâng phía Nam, treân cô sôû haõng thaàu RMK tieáp quaûn sau giaûi phoùng, Nhaø Nöôùc vaø Boä GTVT ñaõ thaønh laäp coâng ty cô khí coâng trình vôùi chöùc naêng söûa chöõa laép raùp xe maùy coâng trình, oâtoâ caùc loaïi, ñoùng vaøsöûa chöõa taøu thuûy… Töø ñoù tôùi nay coâng ty ñaõ nhieàu laàn ñoåi teân vaø taùch ra thaønh laäp caùc doanh nghieäp môùi. Ñeán naêm 1996 Coâng Ty Cô Khí Giao Thoâng 2 ñöôïc thaønh laäp laïi thaønh coâng ty coù Hoäi ñoàng quaûn trò. Thöïc hieän chuû tröông coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc cuûa Chính phuû, 9/2003 Coâng ty tieán haønh coå phaàn hoùa thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn Cô khí – Xaây döïng Giao thoâng. Hieän nay, coâng ty ñang ñaàu tö thöïc hieän döï aùn Ñaàu tö naâng caáp môû roäng beán xaø lan 1.000DWT treân cô sôû maët baèng caùc caàu caûng coù saün taïi coâng ty, ñaùp öùng nhu 2 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát caàu ngaøy caøng cao cuûa vieäc vaän chuyeån haøng hoùa qua caûng. Beân caïnh ñoù, coâng ty ñang trieån khai xaây döïng 2 döï aùn ñaàu tö: Döï aùn xaây döïng nhaø maùy laép raùp, cheá taïo xe taûi, xe khaùch treân 24 choã ngoài vôùi saûn löôïng 3.000 chieác/naêm vaø laép raùp ñoäng cô oâtoâ vôùi saûn löôïng 5000 chieác/naêm vaø Döï aùn Xaây döïng Nhaø maùy cheá taïo ñoäng cô oâtoâ vôùi saûn löôïng 10.000 chieác/naêm phuïc vuï nhu caàu caáp thieát veà heä thoáng giao thoâng vaän taûi cuûa caû nöôùc noùi chung vaø cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng. Trong tình hình möùc thueá nhaäp khaåu ñoái vôùi doøng xe nhaäp nguyeân chieác coøn khaù cao, trong khi ñoù caùc saûn phaåm xe nhaäp khaåu naøy coù theå saûn xuaát ñöôïc trong nöôùc. Do ñoù coâng ty ñaõ maïnh daïn nhaän cheá taïo vaø laép raùp nhöõng loaïi xe ñöôïc nhaäp khaåu veà nöôùc theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong nöôùc. Trong ñoù coù loaïi xe chôû caùm chuyeân duøng. Vaø theo yeâu caàu ñaët ra cuûa khaùch haøng (coâng ty thöùc aên gia suùc San Miguel Food) ñoái vôùi xe chôû caùm naøy laø: coù theå chôû ñöôïc nhöõng loaïi thöùc aên gia suùc khaùc nhau (phaûi coù caùc ngaên chöùa caùm rieâng bieät), vieäc chuyeån caùm phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoäc laäp cho töøng ngaên, vaø coù theå chuyeån caùm ñeán nhöõng vò trí nhö yù muoán (trong giôùi haïn phaïm vi hoaït ñoäng cuûa xe), cuõng nhö vieäc ñieàu khieån thuaän tieän deã daøng. Vaø vôùi caùc yeâu caàu ñoù, ta tieán haønh cheá taïo vaø laép raùp xe boàn chôû caùm treân cô sôû satxi xe HINO FL. 3 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Phaàn 2: Qui trình coâng ngheä cheá taïo vaø laép raùp xe boàn chôû caùm Baûng caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa xe cheá taïo laép raùp STT THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT I 1 Loaïi phöông tieän 2 Nhaõn hieäu OÂTOÂ ÑVT CHASSIS Thoâng tin chung OÂTOÂ XITEÙC OÂtoâ xiteùc chôû caùm HINO – HINO – FL1JTUA FL1JTUA TRACOMEC O-BC 3 II 1 2 3 4 5 6 7 Coâng thöùc baùnh xe Kích thöôùc bao (L×B×H) Chieàu daøi cô sôû Veát baùnh xe tröôùc/sau Veát baùnh xe sau phía ngoaøi Khoaûng nhoâ ñaàu/ñuoâi Khoaûng saùng gaàm xe Goùc thoaùt tröôùc/sau 6×2R Thoâng soá kích thöôùc 9730×2470×27 9780×2500×37 mm 15 20 mm 4980+1300 mm 1915/1855 mm 2130 mm 1352/2098 1352/2148 mm 270 270 Ñoä 30/16 30/16 4 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát III 1 Thoâng soá troïng löôïng Troïng löôïng baûn thaân - Phaân boá leân truïc tröôùc - Phaân boá leân caùc 2 3 4 truïc sau Soá ngöôøi cho pheùp chôû Taûi troïng cho pheùp chôû Troïng löôïng toaøn boä - Phaân boá leân truïc tröôùc - Phaân boá leân caùc truïc sau IV 1 2 3 4 5 Kg 6380 11280 Kg 2945 3440 Kg 3435 7840 Ngöôøi 03 Kg 12100 Kg 23575 24000 Kg 5948 6000 Kg 17627 18000 Thoâng soá tính naêng chuyeân ñoäng Vaän toác lôùn nhaát Km/h 94 Ñoä doác lôùn nhaát xe % 39 vöôït ñöôïc Thôøi gian taêng toác cuûa xe töø luùc khôûi haønh ñeán khi ñi heát quaõng ñöôøng 200m Goùc oån ñònh tónh ngang cuûa xe Quaõng ñöôøng 82 36.79 s 28,85 ñoä 35052, m 6,2 phanh cuûa xe ôû toác 5 Luaän aùn toát nghieäp 6 7 GVHD: Traàn Ñöùc Keát ñoä 30 km/h Gia toác phanh cuûa xe ôû toác ñoä 30 km/h Baùn kính quay voøng theo veát baùnh m/s2 6,72 m 10,1 xe tröôùc phía ngoaøi V 1 Ñoäng cô Diesel J08C-TG, 4 kyø, 6 xylanh Kieåu loaïi ñoäng cô thaúng haøng Loaïi nhieân lieäu, 2 phöông thöùc laøm 3 4 maùt Dung tích xylanh Tyû soá neùn Ñöôøng kính × haønh 5 6 7 8 9 trình piston Coâng suaát cöïc ñaïi Moâmen xoaén cöïc ñaïi Phöông thöùc cung Diesel, laøm maùt baèng nöôùc cc 7969 18÷1 mm 114 × 130 KW 191 (250 rpm) N.m 745 (1500 rpm) Bôm cao aùp caáp nhieân lieäu Vò trí boá trí ñoäng cô Phía tröôùc treân khung xe 10 Ly hôïp 11 Hoäp soá Ñóa ñôn, ma saùt khoâ, ñieàu khieån thuûy löïc Cô khí 9 caáp (I-12.637; II8.806; III-6.550; IV-4.768; V3.548; VI-2.481; VII-1.845; VIII-1.343; IX-1.000; Soá luøi6 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát 13210) 12 13 Tyû soá truyeàn truyeàn 5.428 löïc chính Heä thoáng phanh coâng taùc 14 Côõ loáp 15 Phanh tay 16 Heä thoáng laùi 17 18 Heä thoâng treo sau Heä thoáng ñieän - Aéc qui - Maùy phaùt - Khôûi ñoäng Cô caáu phanh kieåu maù phanh, tang troáng. Daãn ñoäng thuûy löïc hai doøng ñieàu khieån 10.00 – 20 – 16PR (11 loáp caû loáp döï phoøng) Loaïi cô khí taùc ñoäng leân truïc caùc ñaêng Kieåu truïc vít-eâcu coù trôï löïc thuûy löïc Treo phuï thuoäc, nhíp laù 2×12V, 64 Ah 24 – 50A 24V Chöông 1: Qui trình coâng ngheä cheá taïo Caùc noäi dung chính cuûa qui trình coâng ngheä cheá taïo bao goàm: - Cheá taïo boàn chöùa caùm - Cheá taïo heä thoáng vít taûi - Cheá taïo caùc ñaêng truyeàn ñoäng (daãn ñoäng bôm thuûy löïc toång) - Cheá taïo baùnh vít-truïc vít quay vít taûi ñöùng - Cheá taïo xylanh naâng haï caàn 1. Cheá taïo boàn chöùa caùm (xitec chöùa caùm) 7 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Goàm coù 2 phaàn chính : + Cheá taïo keát caáu khung chòu löïc + Cheá taïo phaàn boàn chöùa a. Cheá taïo keát caáu khung chòu löïc: +Muïc ñích vieäc cheá taïo khung chòu löïc: ñeå taêng ñoä cöùng vöõng cho buoàng chöùa caùm, ñoàng thôøi laø boä phaän trung gian gaén keát boàn chöùa caùm vaøo satxi cuûa xe cô sôû + Vaät lieäu cheá taïo: tole taám, coù ñoä daøy 3,5mm + Phöông phaùp gia coâng cheá taïo: ta duøng phöông phaùp daäp ñònh hình ñeå taïo ra hình daùng cuûa caùc xöông, sau ñoù duøng phöông phaùp haøn ñeå lieân keát caùc xöông laïi thaønh keát caáu chòu löïc vöõng chaéc. + Keát caáu cuûa khung chòu löïc nhö hình sau: + Caùc böôùc cheá taïo khung chòu löïc: Tröôùc tieân, ta cheá taïo töøng xöông chòu löïc: caùc xöông chòu löïc naøy ñöôïc daäp ñònh hình (theo maët caét D-D). 8 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Sau ñoù, caùc xöông naøy ñöôïc haøn vaøo phaàn maùng chöùa cuûa vít taûi ñaùy. Goùc hôïp bôûi 2 xöông ñoái xöùng nhau laø 108 ñoä Trong ñoù, maùng chöùa vít taûi laø 1 oáng baèng theùp, coù beà daøy khoaûng 10mm. (ta seõ ñeà caäp trong phaàn cheá taïo vít taûi) Chuù yù: khi cheá taïo phaàn khung chòu löïc thì ñöôøng kính (theo höôùng thaúng ñöùng) cuûa maùng chöùa vít taûi ñöùng seõ laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng noái taâm cuûa 2 thanh theùp hoäp doïc theo khung chòu löïc (2 thanh theùp hoäp coù beà daøy khoaûng 3mm, loaïi theùp hoäp []80*80) Khoaûng caùch giöõa caùch xöông ñöôïc haøn laïi vôùi nhau nhö hình veõ ôû treân.Sau khi haøn caùc xöông laïi vôùi nhau ta ñöôïc moät keát caáu khung chòu löïc vöõng chaéc. Moät ñieåm caàn chuù yù laø trong quaù trình haøn caùc xöông vaøo thaønh khung chòu löïc thì phaûi duøng caùc beä chuaån ñeå traùnh gaây söï sai soá do bieán daïng trong quaù trình haøn Sau ñoù, ta tieán haønh boïc toân cho phaàn thuøng chöùa caùm b. Cheá taïo boàn chöùa caùm: + Taùc duïng cuûa boàn chöùa caùm laø chöùa ñöïng caùc loaïi caùm (thöùc aên gia suùc) ôû caùc ngaên khaùc nhau. 9 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát + Vaät lieäu boàn chöùa: tole taám coù ñoä daøy 3,5mm. Kích thöôùc töøng mieáng toân 1,5m*6m.(thöïc teá thì kích thöôùc naøy seõ lôùn hôn nhöng khi tính toaùn ngöôøi ta duøng kích thöôùc ñaõ laøm troøn soá) + Phöông phaùp cheá taïo: bieân daïng cuûa boàn chöùa seõ ñöôïc caêng boïc theo khung chòu löïc, ñöôïc daäp ñònh hình keát hôïp vôùi goø neùn khoâng bieán daïng, vaø duøng phöông phaùp haøn ñeå lieân keát caùc maûng toân laïi ñeå taïo thaønh bieân daïng boàn hoaøn chænh + Caùc böôùc cheá taïo boàn chöùa caùm: Ta chia nhoû boàn chöùa caùm goàm nhieàu maûng gheùp laïi vôùi nhau, theo hình maët caét boàn chöùa: Ñaàu tieân ta caêng tole 2 beân hoâng traùi vaø hoâng phaûi cuûa boàn chöùa doïc theo keát caáu khung chòu löïc: ôû ñaây, ta duøng ñuùng theo kích thöôùc cuûa tole laø 1,5m*6m. Cöù caêng nhö theá cho heát chieàu doïc boàn chöùa theo khung chòu löïc. Vaø vôùi kích thöôùc boàn nhö theá thì ta seõ duøng khoaûng 2 mieáng tole cho vieäc caêng boïc 2 beân hoâng döôùi ñaùy cuûa boàn chöùa. 10 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Tieáp ñeán, ta duøng phöông phaùp daäp ñònh hình keát hôïp vôùi goø neùn ñeå taïo bieân daïng nhö thaønh boàn beân phaûi (theo hình maët caét A-A). Vôùi kích thöôùc cuûa thaønh beân phaûi cuûa boàn chöùa nhö hình treân thì ta seõ söû duïng heát 1 mieáng tole vôùi kích thöôùc 1,5m*6m ñeå caêng heát chieàu daøi boàn chöùa ôû thaønh beân phaûi. Vaø töông töï cho thaønh boàn chöùa beân traùi, ta cuõng duøng phöông phaùp daäp, goø neùn ñònh hình ñeå taïo ra bieân daïng boàn, roài ta seõ theo chieàu daøi boàn chöùa. Sau khi haøn noái caùc maûng laïi, ta ñöôïc thaønh boàn beân traùi vaø beân phaûi hoaøn chænh. Tieáp ñeán ta seõ laøm caùc vaùch ngaên beân trong boàn chöùa caùm. Khoaûng caùch giöõa caùc vaùch ngaên ñöôïc trình baøy ôû hình sau: Caùc vaùch ngaên naøy coù nhieäm vuï taïo ra caùc khoang chöùa rieâng leû ñeå chöùa caùc loaïi thöùc aên gia suùc khaùc nhau. Caùc vaùch ngaên ñöôïc caét ñònh hình theo bieân daïng beân trong cuûa boàn chöùa caùm. Sau ñoù chuùng ñöôïc haøn lieân keát vaøo vaùch cuûa boàn chöùa. 11 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Sau khi ñaõ haøn caùc vaùch ngaên xong, ta tieán haønh cheá taïo heä thoáng cöûa xaû caùm cho töøng ngaên moät. Cöûa xaû caùm coù nhieäm vuï xaû caùm töø buoàng chöùa caùm xuoáng maùng chöùa cuûa vít taûi ñaùy (vít taûi trong xe).Do kích thöôùc cuûa töøng ngaên chöùa laø khaùc nhau neân kích thöôùc cuûa cöûa xaû töøng ngaên cuõng seõ khaùc nhau. Keát caáu cuûa cöûa xaû caùm vaø heä thoáng ñieàu khieån cöûa xaû caùm ñöôïc trình baøy ôû hình treân: cöûa xaû caùm laø moät maët daãn höôùng hình daïng L coù kích thöôùc 160*160cm, chieàu daøi tuøy theo kích thöôùc töøng buoàng chöùa, ñoä daøy 6cm (do phaûi chòu toaøn boä söùc naëng cuûa khoái caùm); cuïm ñieàu khieån cöûa xaû caùm ñöôïc cheá taïo baèng caùch gheùp loàng caùc oáng vaøo nhau. Neáu ta xem buoàng chöùa caùm ngoaøi cuøng (phía ñuoâi xe) laø buoàng thöù nhaát thì truïc oáng ñieàu khieån cöûa xaû caùm seõ coù ñöôøng kính lôùn nhaát vaø coù chieàu daøi ngaén nhaát trong 4 truïc oáng ñieàu khieån van xaû caùm. Vaø caøng ñi veà phía tröôùc (veà phía ñaàu xe) thì ñöôøng 12 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát oáng ñieàu khieån cöûa xaû caùm seõ coù ñöôøng kính giaûm daàn vaø chieàu daøi taêng daàn. Do vieäc ñieàu khieån môû hay ñoùng cöûa xaû caùm ñöôïc thöïc hieän ñoäc laäp cho töøng buoàng chöùa neân vieäc laáy caùm ra coù theå ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñoäc laäp, tuøy theo yù muoán. Sau khi ñaõ hoaøn taát vieäc cheá taïo heä thoáng cöûa xaû caùm, ta tieán haønh boïc tole phaàn noùc cuûa boàn chöùa caùm. Sau ñoù, gaén caùc naép ñaäy cöûa töøng ngaên tieáp lieäu Naép cuûa töøng ngaên chöùa caùm coù caáu taïo nhö hình veõ döôùi ñaây: Caùc naép naøy ñöôïc daäp ñònh hình theo bieân daïng cuûa cuûa phaàn coå cuûa töøng buoàng chöùa. Maët treân naép coù tay naém ñeå ñoùng môû moät caùch deã daøng. Naép ñöôïc lieân keát vôùi boàn baèng khôùp baûn leà (nhö hình veõ ôû treân). c. Kieåm tra vaø hieäu chænh boàn chöùa caùm Sau khi cheá taïo xong boàn chöùa caùm, ta tieán haønh kieåm tra bieân daïng xung quanh, kieåm tra caùc moái haøn gheùp, kieåm tra söï sai soá trong quaù trình laép 13 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát gheùp … neáu choã naøo chöa ñaït thì phaûi tieán haønh hieäu chænh cho ñaït ñöôïc kích thöôùc yeâu caàu vaø dung sai laép gheùp cho pheùp, cuõng nhö ñaït yeâu caàu trong caùc moái gheùp haøn . d. Thöû ñoä kín nöôùc vaø sôn hoaøn chænh Khi ñaõ kieåm tra vaø hoaøn thieän boàn chöùa caùm, ta seõ thöû ñoä kín nöôùc. Ta tieán haønh thöû ñoä kín nöôùc cho boàn chöùa vôùi aùp löïc nöôùc khoaûng 2kg/cm2, trong thôøi gian töø 10 – 15 phuùt. Yeâu caàu laø khoâng coù söï roø ræ nöôùc ôû taát caû caùc vò trí beân trong boàn chöùa caùm. Sau khi ñaõ thöû ñoä kín nöôùc vaø neáu ñaït yeâu caàu (neáu khoâng ñaït thì phaûi coù bieän phaùp xöû lyù ngay) ta tieán haønh sôn boàn chöùa caùm. Vaø qui trình sôn thuøng xe ñöôïc tieán haønh nhö sau: Haïng muïc Noäi dung coâng vieäc - Lau saïch beà maët. Taøi lieäu / hoà sô Quy trình veà sôn - Chaø nhaùm, taåy röûa beà maët(neáu caàn). 1. Laøm saïch beà maët - Lau saïch vaø khoâ beà maët. 2. Sôn loùt choáng seùt - Kieåm tra beà maët. - Pha sôn choáng seùt. Theo yeâu caàu - Tieán haønh sôn loùt cuûa thieát keá Quy - Kieåm tra beà maët trình veà sôn sôn. 14 Luaän aùn toát nghieäp 3. Pha sôn maøu chính GVHD: Traàn Ñöùc Keát - Pha maøu chính / Theo caùc taøi lieäu mua töø caùc nhaø cung veà sôn caáp. - Chænh maøu cho ñeán khi ñaït yeâu caàu. - Treùt, xaû taïo phaúng beà maët. - Kieåm tra ñoä phaúng 4. Baû mastic baèng maét. - Tieán haønh sôn loùt Quy trình veà sôn - Kieåm tra beà maët 5. Sôn loùt laàn 2 sôn - Chaø nheï treân maët sôn loùt. - Lau beà maët sôn baèng dung dòch chuyeân duøng, roài lau 6. Laøm saïch beà maët khoâ. - Kieåm tra kyõ ñoä saïch cuûa beà maët - Thöïc hieän sôn maøu chính ,roài sôn loùt 15 Quy trình veà sôn Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát - Kieåm tra theo doõi thöïc hieän caùc böôùc 7. Sôn maøu chính vaø sôn boùng sôn. - Kieåm tra toaøn boä xe veà maøu vaø beà maët. - Kieåm tra theo leänh 8. Hoaøn chænh sôn thi coâng. - Doïn saïch vaø lau saïch taát caû xe. 9. Kieåm tra hoaøn taát 2. Cheá taïo heä thoáng vít taûi a. Ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa vít taûi: + Vít taûi ñöôïc söû duïng ñeå vaän chuyeån caùc loaïi vaät lieäu rôøi, vaät lieäu daïng cuïc, nhoû… vôùi khoaûng caùch khoâng lôùn laém (khoaûng 30-40 meùt) 16 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát + Heä thoáng vít taûi ñöôïc söû duïng treân xe boàn chôû caùm goàm söï gaén keát giöõa 3 truïc vít: vít taûi ñaùy (I) coù nhieäm vuï chuyeån caùm töø trong buoàng chöùa caùm ra, vít taûi ñöùng (II) coù nhieäm vuï nhaän caùm chuyeån ra töø vít taûi ñaùy roài chuyeån caùm leân cao, vít taûi xaû (III) coù nhieäm vuï nhaän caùm ñöôïc chuyeån leân töø vít taûi ñöùng roài chuyeån ra ngoaøi. + Vít taûi coù caáu taïo ñôn giaûn vaø nhoû goïn, vaät lieäu ñöôïc vaän chuyeån trong oáng kín neân khoâng bò baån vaø hao huït trong quaù trình vaän chuyeån. Nhöng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa vít taûi, caùc beà maët cuûa vít vaø maùng bò moøn nhanh, naêng löôïng tieâu hao lôùn hôn so vôùi nhöõng loaïi baêng chuyeån khaùc, vaø yeâu caàu caáp vaät lieäu vaøo phaûi ñeàu ñaën. Caáu taïo vít taûi ñöôïc trình baøy ôû hình döôùi ñaây: Vít taûi ñaùy (Vít taûi trong xe) (I) 17 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát Vít taûi ñöùng (Vít taûi naâng) (II) Vít taûi xaû (III) b. Cheá taïo vít taûi + Vaät lieäu cheá taïo: truïc vít vaø caùc caùnh vít ñöôïc cheá taïo töø vaät lieäu inox (do yeâu caàu cuûa thöùc aên gia suùc raát khaét khe neân duøng vaät lieäu inox ñeå traùnh gaây nhieãm baån cho caùm) + Phöông phaùp cheá taïo chung: caùc vít taûi ñöôïc cheá taïo baèng caùch gheùp nhieàu böôùc vít laïi vôùi nhau, caùc taám tole (inox ) ñöôïc caét theo kích thöôùc xaùc ñònh. (xem phaàn tính toaùn vít taûi trong taøi lieäu Maùy truïc vaän chuyeånPhaàn baêng xoaén) + Khe hôû giöõa caùnh vít vaø beà maët trong cuûa maùng chöùa laø töø 3-8mm. + Caùc böôùc cheá taïo cho töøng vít: - Cheá taïo vít ñaùy (I): Vít ñaùy cuõng ñöôïc cheá taïo theo phöông phaùp cheá taïo chung. Tuy nhieân, khi cheá vít taûi (I) thì coù moät soá ñieåm caàn löu yù, ñoù laø: do vít ñaùy coù ñoä daøi khaù lôùn (6,070m) neân ta chia vít thaønh 2 ñoaïn nhoû vaø cheá taïo 18 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát rieâng töøng ñoaïn, sau ñoù gheùp 2 ñoaïn naøy laïi vôùi nhau (2 ñoaïn vít seõ gheùp laïi vôùi nhau baèng moái gheùp then hoa), vaø ôû ñoaïn gheùp naøy ta ñaët moät goái ñôõ .Moät ñieàu nöõa laø maùng chöùa vít ñaùy ñöôïc gheùp loàng vaøo phaàn gia coá maùng chöùa cuûa khung chòu löïc, maùng chöùa coù ñoä daøy khoaûng 4-8mm. - Cheá taïo vít ñöùng (II): Vít taûi ñöùng cuõng ñöôïc cheá taïo theo phöông phaùp cheá taïo vít taûi chung. Tuy nhieân, cuõng coù moät soá ñieåm caàn löu yù khi cheá taïo vít taûi ñöùng: Thöù nhaát laø do vít taûi ñöùng coù kích thöôùc ngaén (2,370m) neân ta chæ caàn cheá taïo moät ñoaïn vít duy nhaát xuyeân suoát vaø khoâng caàn phaûi ñaët goái ñôõ. Thöù hai laø, phaàn maùng chöùa vít taûi ñöùng (voû bao ngoaøi) coù söï chuyeån ñoäng quay quanh truïc vít (ñeå taïo ra chuyeån ñoäng quay caàn cho vít taûi xaû) neân khi cheá taïo phaûi laøm cho vít taûi ñöùng coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái so vôùi boàn chöùa (ôû phaàn coá ñònh vít taûi ñöùng vôùi boàn chöùa caùm ta duøng baïc loùt ñeå laøm lôùp ñeäm giöõa voû truïc vít vaø voøng khoùa beân ngoaøi haøn vôùi thaønh boàn chöùa), vaø coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái so vôùi truïc vít beân trong (ta duøng baïc loùt daïng cheùn ñeå laøm lôùp ñeäm giöõa phaàn voû coá ñònh beân döôùi vaø phaàn voû chuyeån ñoäng beân treân). Vaø ñoàng thôøi treân voû cuûa vít taûi ñöùng phaûi chöøa vò trí ñeå laép baùnh vít (boä baùnh vít – truïc vít ñöôïc gaén vaøo vít taûi ñöùng ñeå quay caàn vít taûi xaû) .Thöù ba laø ta duøng boä baùnh vít - truïc vít ñeå quay voû vít taûi, vaø baùnh vít seõ ñöôïc gaén tröïc tieáp vaøo voû vít taûi, do ñoù ta phaûi chuaån bò beà maët voû vít taûi ñeå gaén baùnh vít vaøo. Vaø thöù tö laø ôû thaân treân cuûa vít taûi ñöùng phaûi haøn 2 loã chaïc ñeå laøm vò trí gaén xylanh naâng haï caàn vít xaû - Cheá taïo vít xaû (III): Vít taûi xaû cuõng ñöôïc cheá taïo theo phöông phaùp cheá taïo chung. Tuy nhieân cuõng coù moät soá ñieåm caàn löu yù khi cheá taïo: Thöù nhaát laø do chieàu daøi vít taûi xaû lôùn (6,440m) neân cuõng gioáng nhö khi cheá taïo vít taûi ñaùy ta cuõng chia vít thaønh 2 ñoaïn cheá taïo rieâng leû, sau ñoù gheùp laïi (baèng moái 19 Luaän aùn toát nghieäp GVHD: Traàn Ñöùc Keát gheùp then hoa), vaø choã gheùp 2 ñoaïn söû duïng goái ñôõ. Thöù hai laø vít taûi xaû coù theå chuyeån ñoäng naâng haï baèng xylanh thuûy löïc neân phaûi chuaån bò beà maët voû vít (III) ñeå laép gheùp xylanh thuûy löïc naâng haï vít. Thöù ba laø ôû cöûa xaû (ñaàu ra ) cuûa vít xaû ñöôïc thu heïp laïi vaø cheá taïo theo hình daïng pheãu ñeå deã phun caùm ra ngoaøi theo yù muoán. Vaø maùng chöùa truïc vít (III) cuõng ñöôïc cheá taïo töø oáng inox troøn, beà daøy thaønh oáng töø 4-8mm. Vaø thöù tö laø ôû beân hoâng cuûa voû vít taûi xaû coù haøn 2 loã chaïc nhaèm muïc ñích ñeå laøm ñieåm töïa cho xylanh naâng haï caàn vít xaû. Löu yù: Ñöôøng kính cuûa maùng chöùa neân laáy lôùn hôn ñöôøng kính cuûa caùnh vít töø 3-8mm. Khoâng neân laáy khoaûng caùch naøy lôùn quaù vì neáu lôùn quaù thì vaät lieäu cuïc coù theå bò maéc keït, coøn ñoái vôùi vaät lieäu rôøi daïng boät thì noù seõ rôi rôùt laïi khoâng vaän chuyeån heát ñöôïc. Sau khi ñaõ cheá taïo xong caû 3 vít taûi, ta tieán haønh kieåm tra vaø hieäu chænh neáu caàn thieát. Sau khi ñaõ kieåm tra vaø hoaøn thieän caùc vít taûi, ta tieán haønh coâng ñoaïn sôn caùc vít taûi (xem caùc böôùc cuûa qui trình sôn ôû baûng treân), ta sôn moät lôùp choáng gæ vaø 2 lôùp sôn maøu ñaûm baûo ñoä boùng beà maët. 3. Cheá taïo caùc ñaêng truyeàn ñoäng (daãn ñoäng bôm thuûy löïc toång) a. Ñaëc ñieåm truïc caùc ñaêng + Truïc caùc ñaêng (trong tröôøng hôïp naøy) coù nhieäm vuï truyeàn coâng suaát töø hoäp soá qua hoäp trích coâng suaát tôùi bôm caùi ñeå taïo ra aùp suaát thuûy löïc trong heä thoáng thuûy löïc cuûa xe. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145