Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ đánh giá các tham số chất lượng của hệ tìm phương kết hợp các thuật toán doa với...

Tài liệu đánh giá các tham số chất lượng của hệ tìm phương kết hợp các thuật toán doa với các dàn anten có cấu trúc đặc biệt trong môi trường có tỷ số snr thấp [tt]

.PDF
26
524
52

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Thị Thuý Quỳnh ĐÁNH GIÁ CÁC THAM SỐ CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ TÌM PHƯƠNG KẾT HỢP CÁC THUẬT TOÁN DOA VỚI CÁC DÀN ANTEN CÓ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ TỶ SỐ SNR THẤP Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số: 62.52.70.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Hà Nội, 2014 Công trình này được hoàn thành tại: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Phan Anh PGS. TS. Trần Minh Tuấn Phản biện 1:.…................................................................. Phản biện 2:...................................................................... Phản biện 3:...................................................................... Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại.........................................................….............. Vào hồi: ….......giờ..........ngày..........tháng........năm............ Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan