Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Điều khiển giám sát hệ thống cấp phôi vào kiểm tra qua mạng profibus...

Tài liệu Điều khiển giám sát hệ thống cấp phôi vào kiểm tra qua mạng profibus

.PDF
118
1
129

Mô tả:

1   TZơộGO H@A ĒẺGO MỶ TFUẩT ĒỚGO G@L MFA@ ĒLểG Tứ  JÀA HÀA HFU\ÎG ĒỂ FỉH TẩR DA@GF GOFLểR TÎG JÀA HÀA> ĒLỂU MFLỊG OLÀK XÀT Fể TFỒGO HẤR RFÔL SÂA MLỊK TZ@ PU@ KẢGO RZACLJUX           GofỀ> Ēlỏg từ hôgo goflỏp Xlgf vlîg tfỰh flỏg> H`a Tfàl ĒỘgo Trắg Tfằ Kậg OlẨgo vlîg fƲờgo dậg> Trọgf SĈg Hắg ĒỘgo G`l, : tfàgo < gĈk :2:0 2   IộL GØL ĒảU Sờl sỰ pfàt trlỈg hôgo goflỏp flỏg g`y, Đếh jlỏt iâ trago iĬgf vỰh tỰ ĐỜgo fø` tfé RIH vâ gfỡgo Ửgo dụgo hữ` gø Đøgo kỜt v`l trú rất qu`g trịgo vâ hfữ hfỐt trago fỏ tfỐgo tỰ ĐỜgo fø`. Trago xu tfằ pfàt trlỈg hữ` xè fỜl, kỜt vấg ĐỀ Đết r` iâ gfu hắu hữ` hag goƲớl tf`y Đổl quà gf`gf, gfu hắu sẨg xuất sẨg pfẬk tf`y Đổl ilîg tụh. Kởl iắg tf`y Đổl sẨg xuất sẨg pfẬk kờl iâ kởl iắg pfẨl tf`y Đổl iẠl taâg jỜ hàh kày køh tflằt jọ, dậg Đằg hàh fỏ tfỐgo sẨg xuất dễ jọ iởl tfớl. \îu hắu jỬh tflằt Đết r` iâ iâk s`a ĐỈ kỜt dêy hfuyỀg hø tfỈ sẨg xuất ilgf faẠt vờl gflỀu hfữgo iaẠl sẨg pfẬk mfàh gf`u kâ mfôgo hắg pfẨl tf`y tfằ, iâk iẠl hàh tflằt jọ kày køh. Da Đø, sỰ r` Đớl tlằp tfea hữ` RIH vâ kày tëgf hügo vờl sƲ pfàt trlỈg mfa` fịh ĐlỀu mflỈg... fỏ tfỐgo sẨg xuất ilgf faẠt gfƲ yîu hắu ố  trîg Đè trố tfâgf flỏg tfỰh vâ trố gîg pfổ jlằg. Goâgf mỼ tfuẫt ĐlỀu mflỈg vâ tỰ ĐỜgo fø` iâ kỜt goâgf mfà rỜgo, ilîg qu`g Đằg fắu fằt kịl mỼ tfuẫt mfa` fịh hôgo gofỏ flỏg ĐẠl gfất hfa sẨg xuất. Flỏg g`y iẫp trégf ĐlỀu mflỈg tỰ ĐỜgo fø` iâ goâgf gofỀ mfôgo húg kờl, gø iâ goâgf ĐƲỨh gfạh tîg rất gflỀu trago d`gf sàhf gofâgf gofỀ fat hữ` gĈk. vlỏh tlằp tfu gfỡgo tfâgf tỰu mfa` fịh mỼ tfuẫt hữ` tfằ olờl hügo vờl vlỏh ræg iuyỏg hàh tfằ fỏ trẽ trîg trƲớgo iờp sẻ olþp gỀg hôgo goflỏp gƲờh t` pfàt trlỈg rþt goạg mfaẨgo hàhf vờl gỀg hôgo goflỏp tfằ olờl. 3   IộL HẪK ƢG Trago quà trégf tfỰh flỏg ĐỀ tâl, dü oếp rất gflỀu mfø mfĈg gfƲgo huỐl hügo hfþgo ek hŬgo Đè faâg tfâgf ĐỀ tâl goflîg hỬu Đþgo tfớl ol`g. Vlg oừl iớl hẨk Ơg Đằg tfắy> Trọgf SĈg Hắg, goƲớl Đè tẫg tégf fƲờgo dậg, olþp ĐỠ  vỀ kết hfuyîg kôg trago suỐt quà trégf fịh hŬgo gfƲ trago quà trégf hfþgo ek tfỰh flỏg ĐỀ tâl. Vlg oừl iớl hẨk Ơg Đằg hàh tfắy hô trago mfa` Ēlỏg Từ trƲớgo H@A ĒẺGO MỶ TFUẩT ĒỚGO G@L Đè tẫg tégf olẨgo dẠy trago suỐt quà trégf fịh tử gfỡgo juổl Đắu mfl hfþgo ek hfëgf tfỬh iâ slgf vlîg hữ` gfâ trƲớgo, hẨk Ơg gfỡgo û mlằg oøp û hữ` hàh tfắy hô Đè olþp hfþgo ek faâg hfỌgf vâ sờk faâg tfâgf jàa hàa ĐỀ tâl goflîg hỬu. 4   GFẩG VÌT GOơộL FơỞGO DẮG …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. KỤH IỤH 5     IộL GØL ĒảU........................................................................................ ĒảU................................................................................................................ ........................ l IộL HẪK ƢG...............................................................................................................ll  GFẩG VÌT VÌT GOơộL FơỞGO FơỞGO DẮG...........................................................................lll DẮG...........................................................................lll KỤH IỤH....................................................................................................................lv D@GF KỤH JẪGO...................................................................................................vll D@GF KỤH FÉGF...................................................................................................vlll TFUẩT GOủ SLặT TầT.............................................................................................0 HFơƢGO L> OLỞL TFLểU TFLểU TỔGO PU@G............ PU@G............................................................... ........................................................ .....:: 0.0. Iû da hfịg ĐỀ tâl................................................................................................: 0.:. Kụh tlîu hữ` ĐỀ tâl......................................................................................... tâl.............................................................................................. .....:: 0.8. GỜl dugo goflîg hỬu..........................................................................................: 0.5. RfƲƠgo pfàp goflîg hỬu....................................................................................: 0.?. GỜl dugo jàa hàa............................................................................... hàa............................................................................................. ................. ...88 HFơƢGO LL> OLỞL TFLểU SỂ RIH.............................................................................4 :.0. ĒẠl hƲƠgo vỀ ĐlỀu mflỈg iẫp trégf....................................................................... trégf.......................................................................44 :.0.0. XƠ iƲỨh vỀ iọhf sừ pfàt trlỈg...................................................................... trlỈg..........................................................................44 :.:. Hấu trþh hữ` kỜt RIH........................................................................................4 :.8. FaẠt ĐỜgo hữ` kỜt RIH.....................................................................................? :.4. Ēàgf olà Ʋu gfƲỨh ĐlỈk ĐlỈk hữ` RIH......................................................................6 RIH...................................................................... 6 :.5. Olờl tflỏu vỀ jỜ ĐlỀu mflỈg X?-822....................................................................< :.5.0. Hàh kaduie hữ` RIH X?-822......................................................................<   :.5.:. MlỈu dỡ ilỏu vâ pfêg hfl` jỜ gfờ.......................................................... gfờ.............................................................. ....08 08   :.5.8. Hàh mfỐl AJ Đết jlỏt.................................................................................05 :.5.4. Hấu trþh hfƲƠgo trégf hữ` RIH X?-822..................................................... X?-822.....................................................05 05   :.5.5. Hàh pfìp taàg gfọ pfêg hữ` RIH...............................................................0? RIH............................................................... 0? HFơƢGO LLL> OLỞL TFLểU RFảG KỂK wlgHH.....................................................:5 8.0. Mfàl glỏk.........................................................................................................:5 8.:. Ēếh ĐlỈk........................................................................................................... ĐlỈk...........................................................................................................:5 :5 6   8.4. Hàh iaẠl Rraneht................................................................................................. Rraneht.................................................................................................:3 :3 8.4.0. DỰ àg ĐƠg (Xlgoie ‘ User Rraneht).............................................................:3 8.4.:. DỰ àg gflỀu goƲớl dügo (Kuitl- User Rraneht).......................................... Rraneht)..........................................:? :? 8.4.8. DỰ àg gflỀu kày mfàhf (Kuitl ‘ Hilegt Rraneht).......................................:? Rraneht)...................................... .:? 8.5. Hàh tfâgf pfắg hƠ jẨg trago trago 0 dỰ àg hữ` wlgHH................................... wlgHH........................................... ..........:6 ..:6 8.3. Hàh hôgo hụ saẠg tfẨa hƠ jẨg hữ` _lgHH.......................................................82 8.3.0. Tflằt mằ ĐỘ faẠ hữ` _lgHH (Or`pflh desolger)..................................... desolger)........................................82 ...82 8.3.:. Hàh ĐỐl tƲỨgo hữ` _lgHH......................................................................... _lgHH.........................................................................8: 8: HFơƢGO LS> KẢGO KẢGO TZU\ỂG TFÔGO TFÔGO HÔGO GOFLểR................... GOFLểR........................... ................. ..........85 .85 4.0 Tổgo qu`g......................................................................... qu`g.......................................................................................................... ................................. 85 4.0.0. KẠgo truyỀg tfôgo tfôgo hôgo goflỏp............................................................ goflỏp................................................................ ....85 85 4.0.:. S`l trú hữ` kẠgo truyỀg tfôgo..................................................................85 4.0.8. Rfêg iaẠl vâ Đếh trƲgo...............................................................................83 4.:. KẠgo RZACLJUX - DR....................................................................................86 4.:.0. Hấu fégf fỏ tfỐgo vâ mlỈu tflằt tflằt jọ>............................................................8< jọ>............................................................ 8<   4.:.:. Ēếh tëgf vẫg fâgf fỏ tfỐgo>.................................................... tfỐgo>............................................................... .................. .......42 42   4.:.8. Tr`a Đổl dỡ ilỏu olỡ` K`ster vâ Xi`ve>......................................................42   4.:.4. Ol`a tlằp trỰh tlằp olỡ` hàh Xi`ve (DVR)..................................................40   4.:.5. Truy gfẫp Jus>..........................................................................................40   HFơƢGO S> TZẢK HẤR RFÔL S TZẢK MLỊK [email protected] TZ@......................................... 48 5.0. TrẠk hấp pfôl (DLXTZLJUTLAG (DLXTZLJUTLAG XT@TLAG)................................................. XT@TLAG)..................................................48 .48 5.0.0. HfỬh gĈgo.................................................................................................48 5.0.:. Hàh kaduie hfëgf................................................. hfëgf.................................................................................. ..................................... ....48 48 5.0.8. HƠ hấu hfấp fâgf trîg trẠk.......................................................................45 5.0.4. jẨgo Đọ` hfỌ...............................................................................................4< 5.:. TrẠk mlỈk tr` (TEXTLGO XT@TLAG).............................................................52 5.:.0. hfỬh gĈgo..................................................................................................52 5.:.:. Hàh kaduie hfëgf................................................. hfëgf.................................................................................. ..................................... ....52 52 5.:.8. HƠ hấu hfấp fâgf trîg trẠk.......................................................................5: 7   5.:.4. JẨgo Đọ` hfỌ............................................................................................... hfỌ...............................................................................................54 54 HFơƢGO SL> TFỲH FÂGF.....................................................................................55 3.0. TrẠk pfêg pfỐl................................................................................................. pfỐl.................................................................................................55 55 3.0.0. \îu hắu hôgo gofỏ....................................................................................55 3.0.:. XƠ ĐỘ mằt gỐl.............................................................................................. gỐl..............................................................................................55 55 3.0.8. IƲu ĐỘ tfuẫt taàg......................................................................................5< 3.0.4. IƲu ĐỘ hàh jƲờh hôgo hôgo vlỏh............................................................. vlỏh...................................................................... .............32 32 3.:. TrẠk mlỈk tr`...................................................................................................30 3.:.0. \îu hắu hôgo gofỏ....................................................................................30 3.:.:. XƠ ĐỘ mằt gỐl.............................................................................................. gỐl..............................................................................................30 30 3.:.8. IƲu ĐỘ tfuẫt taàg......................................................................................35 3.:.4. IƲu ĐỘ hàh jƲờh hôgo hôgo vlỏh............................................................. vlỏh...................................................................... .............33 33 3.8. Gouyîg iû truyỀg tfôgo....................................................................................3? 3.4. Hàh jƲờh hấu fégf pfắg hỬgo................................................................ hỬgo........................................................................ ........... ...36 36 3.4.0. Hấu fégf pfắg hỬgo RIH...........................................................................36 3.4.:. Mằt gỐl RIH Xi`ve vâa K`ster..................................................................?4 3.5. HfƲƠgo trégf RIH............................................................................................?6 3.5.0. TrẠk pfêg pfỐl.........................................................................................?6 3.5.:. TrẠk mlỈk tr`............................................................................................63 3.3. Iẫp trégf wlgHH...............................................................................................<3 3.?. Kô pfềgo.......................................................................................................02< 3.6. Mằt gỐl, Sẫg fâgf fỏ tfỐgo............................................................................0:2 HFơƢGO SLL> TỔGO MặT...................................................................................... MặT......................................................................................0:0 0:0 TÂL ILểU MF@K MFẪA.........................................................................................0:: 8   D@GF KỤH JẪGO JẨgo 5. 0> JẨgo Đọ` hfỌ trẠk pfêg pfỐl....................................................................... pfỐl.......................................................................52 52 JẨgo 5. :> JẨgo Đọ` hfỌ trẠk mlỈk tr`.........................................................................53 9   D@GF KỤH FÉGF Fégf :. 0> JỜ ĐlỀu mflỈg iẫp trégf.................................................................................. trégf.................................................................................. 8 Fégf :. :> XƠ ĐỘ fỏ tfỐgo hữ` RIH...............................................................................4 Fégf :. 8> Hfu mé quìt hữ` RIH.....................................................................................? Fégf :. 4> Klîu tẨ fégf dàgo hữ` HRU 804...................................................................< Fégf :. 5> Klîu tẨ fégf dàgo kaduie kaduie gouỘg guôl RX8 RX82?............................ 2?..................................... ................. .........< .< Fégf :. 3> Klîu tẨ fégf dàgo kaduie kaduie kố rỜgo...................................................... rỜgo............................................................ ......02 02 Fégf :. ?> Klîu tẨ fégf dàgo kaduie XK88: @L 6x0: jlt...........................................02 jlt........................................... 02 Fégf :. 6> Klîu tẨ fégf dàgo kaduie LK830...............................................................00 LK830............................................................... 00 Fégf :. <> Sọ trë iạp Đết hàh kô Đug........................................................................... Đug...............................................................................00 00 Fégf :. 02> Klîu tẨ hàhf tfỬh iẫp trégf tuyằg tëgf.......................................................04 tëgf....................................................... 04 Fégf :. 00> Klîu tẨ hàhf tfỬh iẫp trégf hø hấu trþh.....................................................03 Fégf :. 0:> JlỈu ĐỘ tfớl ol`g hữ` Tlker XQRUIXE....................................................0? Fégf :. 08> JlỈu ĐỘ tfớl ol`g ol`g hữ` tlker extegder puise.................................... puise............................................ ...........06 ...06 Fégf :. 04> JlỈu ĐỘ tfớl ol`g hữ` tlker ag dei`y.........................................................06 Fégf Fégf :. :. 05> 03> JlỈu JlỈu ĐỘ ĐỘ tfớl tfớl ol`g ol`g hữ` ol`g hữ` tlker tlker ag accdei`y.........................................................0< dei`y........................................................:2 dei`y........................................................ :2 Fégf :. 0?> JlỈu ĐỘ hfỬh gĈgo hữ` haugter.................................................................:0 Fégf 8. 0> Hấu trþh dỰ àg ĐƠg...................................................................................... ĐƠg......................................................................................:3 :3 Fégf 8. :> Hấu trþh dỰ àg gflỀu goƲớl goƲớl dügo................................................................:3 dügo................................................................ :3 Fégf 8. 8> Hấu trþh hữ` dỰ àg kuitl ‘ hilegt................................................................:? Fégf 8. 4> Hừ` sổ hfëgf hữ` kỜt dỰ àg trago wlgHH..................................................:? Fégf 8. 5> Hừ` sổ saẠg tfẨa Or`pflhs...................................................................... Or`pflhs........................................................................ 82\ 82\ Fégf 4. 0> GỐl dêy truyỀg tfỐgo (`) vâ gỐl kẠgo hôgo goflỏp (j)...............................85 (j)............................... 85 Fégf 4. :> Rfêg iaẠl kẠgo truyỀg tfôgo....................................................................... tfôgo.......................................................................83 83 Fégf 4. 8> Ol`a tlằp trỰh trỰh tlằp olỡ` hàh trẠk tờ............................................................. tờ.............................................................40 40 Fégf 4. 4> Hấu fégf KuitlKuitl- K`ster trago Rracljus................................................. Rracljus......................................................... ........44 Fégf 5. 0> TrẠk hấp pfôl.............................................................................................48 Fégf 5. :> Kaduie goĈg hfỬ`...................................... hfỬ`.......................................................................................44 .................................................44 Fégf 5. 8> Kaduie vẫg hfuyỈg..................................................................................... hfuyỈg.....................................................................................44 44 Fégf 5. 4> Vy i`gf tàh ĐỜgo mìp..................................................................................45 Fégf 5. 5> HẨk jlằg qu`go..........................................................................................45 Fégf 5. 3> Hôgo tạh fâgf trégf................................................................... trégf................................................................................. .................. ....43 43 Fégf 5. ?> S`g fþt hfêg mfôgo....................................................................................4? Fégf 5. 6> S`g Đlỏg tử 5/: ĐlỀu mflỈg mflỈg trỰh tlằp : pfë`................................................. pfë`............................................ .....46 46 Fégf 5. <> Gouyîg iû iâk vlỏh hữ` g`k hfêk Đlỏg tử.................................................46 Fégf 5. 02> TrẠk mlỈk tr`............................................................................................ tr`............................................................................................50 50 Fégf 5. 00> Kaduie gêgo.............................................................................................5: 10   Fégf 5. 0:> Kaduie Kaduie Đa............................................................................................. Đa................................................................................................. ....5: 5: Fégf 5. 08> Kaduie jĈgo trƲỨt....................................................................................58 Fégf 5. 04> Hấu tẠa hẨk jlằg tử..................................................................................54 Fégf Fé gf 5. 05 05>> Hấu Hấu tẠ tẠaa hẨ hẨk k jlằg jlằg pfêg pfêg ia iaẠl Ạl kâ kâuu 54 \ Fégf 3. 3. :> 0> XƠ Fégf> ĐỘ ĐlỀu mằt gỐl HRU X?-8 X?-822 pfêg pfỐl...................................... pfỐl............................. ..........5? .5? Fégf ĐỘ XƠ kẠhf mflỈg trẠk pf22 pfêg êgtrẠk pfỐl.......................................................56 pfỐl..................................................... ..56 Fégf 3. 8> Fégf> XƠ ĐỘ kẠhf hẨk jlằg trẠk pfêg pfêg pfỐl................................... pfỐl............................................ ............56 ...56 Fégf 3. 4> XƠ ĐỘ goõ r` hƠ hấu hfấp fâgf trẠk pfêg pfỐl........................................... pfỐl...........................................5< 5< Fégf 3. 5> XƠ ĐỘ kẠhf Đlỏg, mfë gìg trẠk pfêg pfỐl.............................................. pfỐl................................................... .....5< 5< Fégf 3. 3> XƠ ĐỘ kẠhf Đæg flỈg tfọ trẠk pfêg pfỐl..................................................... pfỐl.....................................................32 32 Fégf 3. ?> IƲu ĐỘ tfuẫt taàg trẠk trẠk pfêg pfỐl................................................. pfỐl.......................................................... .............. .....30 30 Fégf 3. 6> Hàh jƲờh hôgo vlỏh trẠk pfêg pfêg pfỐl........................................................... pfỐl............................................................3: .3: Fégf 3. <> XƠ ĐỘ mằt gỐl RIH....................................................................................... RIH....................................................................................... 34 Fégf 3. 02> XƠ ĐỘ kẠhf ĐlỀu mflỈg.............................................................................. mflỈg..............................................................................34 34 Fégf 3. 00> XƠ ĐỘ mằt gỐl hẨk jlằg.............................................................................. jlằg..............................................................................35 35 Fégf 3. 0:> XƠ ĐỘ kẠhf Đæg flỈg tfọ............................................................................ tfọ............................................................................35 35 Fégf 3. 08> XƠ ĐỘ goõ r` hƠ hấu hfấp fâgf..................................................................33 Fégf 3. 04> XƠ ĐỘ kẠhf Đlỏg mfë gìg........................................................................... gìg........................................................................... 33 Fégf 3. 05> IƲu ĐỘ tfuẫt taàg taàg trẠk mlỈk tr`............................................................. tr`................................................................ ...3? 3? Fégf 3. 03> Hàh jƲờh hôgo vlỏh trẠk mlỈk tr`.............................................................36 tr`............................................................. 36 Fégf 3. 0?> Gouyîg iû truyỀg tfôgo : trẠk.................................................................3<   11   TFUẩT GOủ SLặT TầT Tử vlằt tạt Tlằgo `gf Tlằgo vlỏt Iọhf trégf sẨg xuất K`ster Rraduhtlag Xhfeduilgo Rraor`kk`jie Iaolh Iâ tflằt jọ ĐlỀu mflỈg mfẨ trégf RIH Hagtraiier  Xupervlsary Hagtrai @gd Fỏ tfỐgo olàk sàt vâ tfu tfẫp dỡ XH@D@ D`t` @hhqulsltlag ilỏu HRU Hegtr`i Rrahesslgo Uglt JỜ xừ ië trugo têk Tflằt jọ ol`a tlằp olỡ` goƲớl vâ FKL Fuk`g K`hflge Lgterc`he kày Rfắg kỀk hữ` Xlekeg, ĐlỀu wlgHH _lgdaws Hagtrai Hegter  mflỈg, olàk sàt vâ tfu tfẫp dỡ ilỏu Hakputer @lded Deslog / mỼ tfuẫt tflằt mằ vâ sẨg xuất tfôgo H@D/H@K Hakputer @lded qu` sỰ trỨ olþp hữ` kày tëgf K`guc`hturlgo Z@K Z`gdak @hhess Kekary Iâ jỜ gfờ tf`y Đổl Iâ jỜ gfờ tĬgf dügo ĐỈ gfờ hàh ZAK Ze`d Agiy Kekary iỏgf ĐlỀu mflỈg hƠ jẨg I@G Iah`i @re` Getwarm KẠgo kày tëgf gỜl jỜ Tr`gsklsslag Hagtrai Ol`a tfỬh ĐlỀu mflỈg truyỀg gfẫg/ THR/LR Rratahai/ Lgterget Rratahai Ol`a tfỬh ilîg kẠgo hàh mằt gỐl L/A, sừ dụgo ol`a tlằp DR Dehegtr`ilzed Rerlpfery gỐl tlằp tỐh ĐỜ h`a faâg RZACLJU Rrahess Cleid Jus Iâ kỜt tlîu hfuẬg kẠgo trƲớgo X KRX 12   HFơƢGO L> OLỞL TFLểU TỔGO PU@G 0.0. Iû da hfịg ĐỀ tâl Fỏ tfỐgo KRX iâ kỜt fỏ tfỐgo ĐƲỨh hấu tfâgf tử gfỡgo tflằt jọ, ilgf mlỏg flỏg ĐẠl  j`a oỘk gflỀu hƠ hấu hƠ mfë, quà trégf faẠt ĐỜgo rất queg tfuỜh trago quà trégf faẠt ĐỜgo sẨg xuất. Mfl ték flỈu vâ vẫg fâgf fỏ tfỐgo sẻ olþp goƲớl vẫg fâgf (slgf vlîg tfỰh tẫp vờl fỏ tfỐgo) hø hàl gfég taâg dlỏg vâ gêgo h`a flỈu jlằt vỀ quà trégf sẨg xuất, hàh mfêu faẠt ĐỜgo hữ` fỏ tfỐgo j`a oỘk> Đlỏg-mfë gìg-Đlỏg từ-kày tëgf. tëgf. Ēữ trl tfỬh hắg tflằt ĐỈ tflằt mằ hàh fỏ tfỐgo ĐlỀu mflỈg tỰ ĐỜgo trago tfỰh tằ sẨg xuất tẠl hàh hôgo ty, xë goflỏp. X`u mfl tfỰh fâgf vờl kô fégf goƲớl fịh sẻ hø mlằg tfỬh sêu rỜgo fƠg trago vlỏh ĐlỀu mflỈg vâ tëhf fỨp fỏ tfỐgo s`u gây. 0.:. Kụh tlîu hữ` ĐỀ tâl Tổgo fỨp iẠl mlằg tfỬh Đè fịh vỀ RIH, _LGH, kẠgo truyỀg tfôgo hôgo goflỏp, hàh mlằg tfỬh vỀ Đlỏg từ, Đlỏg mfë gìg… rõ gêgo fƠg hàh KRX, flỈuRIH, vỀ gouyîg iû, hàhf tfỬhvẫg faẠtfâgf, ĐỜgoĐlỀu hữ` hàh Ték trẠkflỈu KRX, h`atrẠk mĬ gĈgo iẫpték trégf kô pfềgo wlgHH, mflỈg fỏ tfỐgo. 0.8. GỜl dugo goflîg hỬu  Goflîg hỬu vỀ fỏ fỏ tfỐgo XH@D@, XH@D@, fỏ tfỐgo sẨg xu xuất ất ilgf faẠt KRX. KRX. Ték flỈu tfîk vỀ pfắg kỀk iẫp trégf RIH, pfắg kỀk kô pfềgo _LGH, Ték flỈu vỀ kẠgo truyỀg tfôgo hôgo goflỏp. Slằt hfƲƠgo trégf, olẨl tfëhf ĐƲỨh gouyîg iû faẠt ĐỜgo hữ` hfƲƠgo trégf. Jlằt tflằt mằ jỐ hụh vâ kô pfềgo trîg wlgHH. Ték flỈu vỀ trẠk hấp pfôl vâ trẠk mlỈk tr`. Ték flỈu hfỬh gĈgo, faẠt ĐỜgo hữ` tflằt jọ vâ vọ trë hữ` gø trago dêy hfuyỀg hôgo gofỏ. Hấu tẠa hữ` hụk faếh jỜ pfẫg hôgo tàh vâ ĐlỀu mflỈg hfëgf hữ` tflằt jọ, hàh hfl tlằt jọ fƲ fềgo hắg pfẨl tf`y tfằ. Hàh gouyîg tạh mfl vẫg fâgf, gouyîg tạh `g taâg… 0.5. RfƲƠgo pfàp goflîg hỬu DỰ` trîg hàh mlằg tfỬh Đè fịh vỀ RIH, wlgHH. Goflîg hỬu dỰ` trîg gfỡgo oé Đè ĐƲỨh fịh vâ ték flỈu tfîk tfôgo tlg trîg lgterget, gfỡgo sàhf tâl ilỏu Đè ku` trƲờh Đêy, mf`k mfẨa gfỡgo ĐỀ tâl hø ilîg qu`g. Mf`k mfẨa gfỡgo tâl ilỏu sẵg hø vỀ hàh tflằt jọ hữ` slekegs. Tr`a Đổl û mlằg vờl olàa vlîg fƲờgo dậg. Pu`g sàt tflằt jọ ĐỈ jlằt ĐƲỨh jỜ pfẫg hấu tẠa, hàhf tfỬh faẠt ĐỜgo, vọ trë hàhf hẨk jlằg, xyi`g f. 13   0.?. GỜl dugo jàa hàa Jâl jàa hàa hø gfỡgo gỜl dugo gfƲ s`u> HfƲƠgo 0> Olờl tflỏu tổgo qu`g. HfƲƠgo :> Olờl tflỏu vỀ RIH. HfƲƠgo 8> Olờl tflỏu vỀ wlgHH. HfƲƠgo 4> Olờl tflỏu kẠgo truyỀg tfôgo hôgo goflỏp. HfƲƠgo 5> Olờl tflỏu trẠk hấp pfôl vâ trẠk mlỈk tr` HfƲƠgo 3> TfỰh fâgf. HfƲƠgo ?> Tổgo mằt. 14   HFơƢGO LL> OLỞL TFLểU SỂ RIH :.0. ĒẠl hƲƠgo vỀ ĐlỀu mflỈg iẫp trégf :.0.0. XƠ iƲỨh vỀ iọhf sừ pfàt trlỈg Tflằt jọ ĐlỀu mflỈg iẫp trégf Đắu tlîg (Rraor`kk`jie Hagtraiier) Đè ĐƲỨh gfỡgo gfâ tflằt mằ hfa r` Đớl gĈk 0<36 (Hôgo ty Oeger`i Kata - KỼ). Tuy gflîg, fỏ tfỐgo gây húg mfà ĐƠg olẨg vâ hỘgo mỀgf, gouớl sừ dụgo oếp gflỀu mfø mfĈg trago vlỏh vẫg fâgf fỏ tfỐgo. Sé vẫy hàh gfâ tflằt mằ tửgo jƲờh hẨl tlằg fỏ tfỐgo ĐƠg olẨg, oịg gfẼ, dễ vẫg fâgf, gfƲgo vlỏh iẫp trégf hfa fỏ tfỐgo húg mfø mfĈg, da iþh gây mfôgo hø hàh tflằt jọ iẫp trégf goaẠl vl fổ trỨ hfa hôgo vlỏh iẫp trégf. XỰ pfàt trlỈg hữ` fỏ tfỐgo pfắg hỬgo vâ pfắg kỀk tử gĈk 0 fỏ tfỐgo goõ vâa/r` hø tfỈ tĈgo iîg Đằg 6.222 hổgo vâa/r`, dugo iƲỨgo jỜ gfờ hfƲƠgo trégf tĈgo iîg fƠg 0:6.222 tử jỜ gfờ. Goaâl r` hàh gfâ tflằt mằ húg tẠa r` mỼ tfuẫt mằt gỐl vờl hàh fỏ tfỐgo RIH rlîgo iẽ tfâgf kỜt fỏ tfỐgo RIH hfugo, tĈgo mfẨ gĈgo hữ` tửgo fỏ rlîgofỏiẽ.tfỐgo TỐh ĐỜ xừ xừ iû hữ` fỏ vờl tfỐgo ĐƲỨhhfỬh hẨl tflỏg, mỸtẠp quìtsỐ(Xh`g) fƠgtfỐgo iâk hfa RIH iû tỐt gfỡgo gĈgohfu pfỬh iƲỨgogf`gf hổgo r`/vâa iờg. Fégf :. > JỜ ĐlỀu mflỈg iẫp trégf :.:. Hấu trþh hữ` kỜt RIH ĒỈ tfỰh flỏg ĐƲỨh kỜt hfƲƠgo trégf ĐlỀu mflîg, tất gflîg RIH pfẨl hø hfỬh gĈgo gfƲ kỜt kày tëgf, gofĬ` iâ pfẨl hø jỜ vl xừ iû (HRU), kỜt jỜ ĐlỀu fâgf, jỜ gfố ĐỈ iƲu hfƲƠgo trégf ĐlỀu mflỈg, dỡ ilỏu… RIH húg pfẨl hø hàh hổgo vâa/r` ĐỈ ol`a tlằp 15   ĐƲỨh hàh ĐỐl tƲỨgo ĐlỀu mflỈg vâ ĐỈ tr`a Đổl tfôgo tlg vờl kôl trƲớgo xugo qu`gf. Jîg hẠgf Đø, gfẰk pfụh vụ jâl taàg ĐlỀu mflỈg sỐ, RIH húg hắg pfẨl tfîk hàh mfỐl hfỬh gĈgo Đếh jlỏt mfàh gfƲ> jỜ Đằk (Haugter), jỜ tfớl ol`g (Tlker)… vâ gfỡgo mfỐl fâk hfuyîg dụgo. Hø gflỀu tflằt jọ ĐlỀu mflỈg vâ ĐƲỨh pfêg jlỏt vờl gf`u qu` hàh hfỬh gĈgo s`u> + Hàh goõ vâa vâ r` + Dugo iƲỨgo gfờ  + JỜ Đằk (haugter) + JỜ Đọgf tfớl (tlker) + Jlt gfờ + Hàh hfỬh gĈgo Đếh jlỏt + TỐh ĐỜ xừ iû + IaẠl xừ iû hfƲƠgo trégf. Hấu trþh hữ` kỜt RIH hø tfỈ ĐƲỨh kô tẨ gfƲ fégf vẻ> Fégf :. > XƠ ĐỘ fỏ tfỐgo hữ` RIH `) JỜ xừ xừ iû trug trugoo tê têk k Iâ jỜ pfẫg xừ iû tëg flỏu f`y HRU hữ` RIH. JỜ xừ iû tëg flỏu hø tfỈ j`a oỘk kỜt f`y gflỀu jỜ vl xừ iû tlîu hfuẬg faếh hàh jỜ vl xừ iû fở trỨ hügo vờl hàh kẠhf tëhf fỨp mfàh ĐỈ tfỰh flỏg hàh pfìp tëgf iaolh, ĐlỀu mflỈg vâ ofl gfờ hàh hfỬh gĈgo hữ` RIH JỜ xừ iû tfu gfẫp hàh tëg flỏu vâa, tfỰh flỏg hàh pfìp tëgf iaolh tfea hfƲƠgo trégf, hàh pfìp tëgf ĐẠl sỐ vâ ĐlỀu mflỈg hàh Đắu r` f`y tƲƠgo Ửgo. Rfắg iờg hàh RIH sừ dụgo hàh kẠhf iaolh hfuyîg dụgo trîg hƠ số jỜ vl xừ iû vâ hàh kẠhf tëhf fỨp tẠa gîg ĐƠg vọ xừ iû trugo têk HRU. 16   JỜ vl xừ iû sẻ iắg iƲỨt quìt hàh trẠgo tfàl hữ` Đắu vâa vâ hàh tflằt jọ pfu trỨ, tfỰh flỏg iaolh ĐlỀu mflỈg ĐƲỨh Đết r` jốl hfƲƠgo trégf Ửgo dụgo, tfỰh flỏg hàh tëgf taàg vâ ĐlỀu mflỈg hàh Đắu r` tƲƠgo Ửgo hữ` RIH. JỜ vl xừ iû gêgo h`a mfẨ gĈgo iaolh vâ mfẨ gĈgo ĐlỀu mflỈg hữ` RIH. Hàh RIH tfằ fỏ huỐl hfa pfìp tfỰh flỏg hàh pfìp tëgf sỐ fịh vâ hàh pfìp tëgf iaolh, jỜ gfờ iờg fƠg, tỐh ĐỜ xừ iû h`a fƠg vâ hø tr`go jọ ol`a dlỏg vờl kày tëgf, vờl kẠgo gỜl jỜ v.v...  j) JỜ gouỘg JỜ gouỘg hø gflỏk vụ hfuyỈg Đổl Đlỏg àp @H tfâgf Đlỏg àp tfấp hfa jỜ vl xừ iû (tfƲớgo iâ 5SDH) vâ hfa hàh kẠhf Đlỏg hfa hàh kaduie húg iẠl (tfƲớgo iâ :4S). h) Tflằ Tflằtt jọ jọ iiẫp ẫp trég trégff Tflằt jọ iẫp trégf ĐƲỨh sừ dụgo ĐỈ iẫp hàh hfƲƠgo trégf ĐlỀu mflỈg hắg tflằt s`u Đø ĐƲỨh hfuyỈg hfa RIH. Tflằt jọ iẫp trégf hø tfỈ iâ tflằt jọ iẫp trégf hfuyîg dụgo, hø tfỈ iâ tflằt jọ hắk t`y oịg gfẼ, hø tfỈ iâ pfắg kỀk ĐƲỨh hâl Đết trîg kày tëgf hà gfêg. d) JỜ gfờ gfờ JỜ gfờ hữ` RIH hø v`l trú rất qu`g trịgo, jốl vé gø ĐƲỨh sừ dụgo ĐỈ hfỬ` taâg jỜ hfƲƠgo trégf ĐlỀu mflỈg, hàh trẠgo tfàl hữ` hàh tflằt jọ pfụ trỨ. Tfôgo tfuớgo hàh jỜ gfố ĐƲỨh jỐ trë trago hügo kỜt mfỐl vờl HRU. Tfôgo tlg hfỬ` trago jỜ gfố sẻ xàh Đọgf vlỏh hàh Đắu vâa, Đắu r` ĐƲỨh xừ iû gfƲ tfằ gâa. JỜ gfờ hỐ Đọgf goƲỨh iẠl vờl jỜ gfố tf`y Đổl iâ hø mfẨ gĈgo iƲu olỡ tfôgo go`y hẨ mfl kất Đlỏg. Hàh iaẠl jỜ gfờ f`y sừ dụgo trago RIH oỘk> • JỜ gfờ gfờ Z Z@K @K (Z`g (Z`gda dak k@ @hh hhes esss Kek Kekar ary) y) jỜ gfờ jỜ hŬgo gfờ Z@K tfƲớgo faẠtKỜt ĐỜgo dễ dâgo gẠp hfƲƠgo trégfIâĐlỀu mflỈgtf`y ỬgoĐổl, dụgo gfƲ hàh dỡ ilỏu. sỐgf`gf jỜ gfờvâZ@K sừ dụgo plg ĐỈ iƲu gỜl dugo gfờ mfl kất Đlỏg. JỜ gfờ Z@K ĐƲỨh ĐƲỨh sẨg xuất tử hôgo gofỏ HKAX gîg tlîu tfụ rất ët gĈgo iƲỨgo. • JỜ gfờ ZAK (Ze`d Agiy Kekary) Iâ jỜ gfờ tĬgf dügo ĐỈ gfờ hàh iỏgf ĐlỀu mflỈg hƠ jẨg vâ hàh fâk taàg fịh hữ` RIH, mfôgo tf`y Đổl gỜl dugo gfờ go`y hẨ mfl kất Đlỏg.  Goaâl r` húg hø jỜ gfờ EERZAK iâ jỜ gfờ tĬgf hø mfẨ gĈgo xø` jẰgo iẫp trégf iẠl. EERZAK dügo ĐỈ ofl hfƲƠgo trégf Ửgo dụgo. e) Fỏ Đl ĐlỀu Ều fâgf fâgf 17    X`u mfl jẫt gouỘg, fỏ ĐlỀu fâgf sẻ Đết hàh haugter, tlker vâ jlt gfờ vờl tfuỜh tëgf gag-retegtlve (mfôgo ĐƲỨh gfờ jốl Rlg dỰ pfúgo) hŬgo gfƲ `hhu vỀ 2. ĒỈ xừ iû hfƲƠgo trégf, fỏ ĐlỀu fâgf Địh tửgo dúgo hfƲƠgo trégf tử Đắu Đằg huỐl. TƲƠgo Ửgo fỏ ĐlỀu fâgf tfỰh flỏg hfƲƠgo trégf tfea hàh hêu iỏgf. c) Ol`a Ol`a dlỏg dlỏg vâa/r` vâa/r` Ol`a dlỏg vâa iâ gƠl jỜ xừ iû gfẫg tfôgo tlg tử hàh tflằt jọ goaẠl vl vâ truyỀg tfôgo tlg Đằg hàh tflằt jọ jîg goaâl. Tëg flỏu vâa hø tfỈ tử hàh hôgo tạh, jỜ hẨk jlằg gflỏt ĐỜ, hàh tằ jâa qu`go Đlỏg… Tëg flỏu r` hø tfỈ hugo hấp hfa hàh huỜg dêy hôgo tạh tƠ, hàh rƠie, hàh v`g Đlỏg tử, hàh ĐỜgo hƠ gfề… Tëg flỏu vâa/r` hø tfỈ iâ hàh tëg flỏu rớl rẠh, tëg flỏu ilîg tụh, tëg flỏu iaolh… Hàh tëg flỏu vâa/r` hø tfỈ jlỈu flỏg gfƲ s`u> Hàh mîgf vâa r` Đè hø hfỬh gĈgo hàhf iy vâ ĐlỀu fø` tëg flỏu s`a hfa hàh jỜ hẨk  jlằg vâ hàh jỜ tàh ĐỜgo hø tfỈ gỐl trỰh tlằp vờl hfþgo kâ mfôgo hắg tfîk kẠhf Đlỏg mfàh. :.8. FaẠt ĐỜgo hữ` kỜt RIH SỀ hƠ jẨg faẠt ĐỜgo hữ` kỜt RIH hŬgo mfà ĐƠg olẨg. Ēắu tlîg, fỏ tfỐgo hàh hổgo vâa/r` (Lgput/Autput) (húg oịl iâ hàh Kaduie xuất /gfẫp) dügo ĐỈ Địh hàh tëg flỏu tử hàh tflằt jọ goaẠl vl vâa HRU (gfờ hàh segsar, hôgo tạh, tëg flỏu tử ĐỜgo hƠ…). X`u mfl gfẫg ĐƲỨh tëg flỏu ố goõ vâa tfé HRU sẻ xừ iû vâ Địh hàh tëg flỏu ĐlỀu mflỈg qu` Kaduie xuất r` hàh tflằt jọ ĐƲỨh ĐlỀu mflỈg. XRX (RIH) tfỰh flỏg hôgo vlỏh (j`a oỘk hẨ hfƲƠgo trégf ĐlỀu mflỈg) tfea hfu trégf iếp. Kởl vúgo iếp ĐƲỨh oịl iâ kỜt vúgo quìt (sh`ghyie). Kởl vúgo quìt dƲỨh jạt Đắu jẰgo vlỏh hfuyỈg dỡ ilỏu tử hàh hổgo vâa sỐ tờl vügo jỜ Đỏk Ẩa L, tlằp tfea iâ ol`l ĐaẠg tfỰh flỏg hfƲƠgo trégf. trago tửgo vúgo quìt, hfƲƠgo trégf ĐƲỨh tfỰh flỏg tử iỏgf Đắu tlîg Đằg iỏgf mằt tfþh hữ` mfỐl AJ0. X`u ol`l ĐaẠg tfỰh flỏg hfƲƠgo trégf iâ ol`l ĐaẠg hfuyỈg hàh gỜl dugo hữ` jỜ Đỏk Ẩa P tờl hàh hổgo r` sỐ. Súgo quìt ĐƲỨh mằt tfþh jẰgo ol`l ĐaẠg xừ iû hàh yîu hắu truyỀg tfôgo (gằu hø) vâ mlỈk tr` trẠgo tfàl hữ` HRU. XƠ ĐỘ faẠt ĐỜgo hữ` kỜt RIH iâ kỜt vúgo quìt (Xh`g) gfƲ s`u> 18   Fégf :. > Hfu mé quìt hữ` RIH TfƲớgo vlỏh tfỰh tfl kỜt vúgo quìt xẨy r` vờl kỜt tfớl ol`g rất goạg, kỜt vúgo quìt ĐƠg (slgoie sh`g) hø tfớl ol`g tfỰh flỏg kỜt vúgo quìt tử 0ks tờl 022ks. Slỏh tfỰh flỏg kỜt hfu mỸ quìt dâl f`y goạg húg pfụ tfuỜh vâa ĐỜ dâl hữ` hfƲƠgo trégf vâ hẨ kỬh ĐỜ ol`a tlằp olỡ` RIH vờl hàh tflằt jọ goaẠl vl (kâg fégf flỈg tfọ…). Sl xừ iû hø tfỈ Địh ĐƲỨh tëg flỏu ố goõ vâa hfỌ mfl gâa tëg flỏu gây tàh ĐỜgo vờl mfaẨgo tfớl ol`g iờg fƠg kỜt hfu mỸ quìt tfé vl xừ iû hal gfƲ mfôgo hø tëg flỏu gây. Tuy gflîg trago tfỰh tằ sẨg xuất, tfƲớgo hàh fỏ tfỐgo hfấp fâgf ’iâ hàh fỏ tfỐgo hƠ mfë gîg hø tỐh ĐỜ quìt gfƲ trîg hø tfỈ Đàp Ửgo ĐƲỨh hàh hfỬh gĈgo hữ` dêy hfuyỀg sẨg xuất. ĒỈ mfạh pfụh tfớl ol`g quìt dâl, Ẩgf fƲốgo Đằg hfu trégf sẨg xuất hàh gfâ tflằt mằ húg tflằt mằ fỏ tfỐgo RIH hẫp gfẫt tỬh tfớl, hàh fỏ tfỐgo gây tfƲớgo ĐƲỨh àp dụgo hfa hàh RIH iờg hø sỐ iƲỨgo L/A gflỀu, truy hẫp vâ xừ iû iƲỨgo tfôgo tlg iờg. :.4. Ēàgf olà Ʋu gfƲỨh ĐlỈk hữ` RIH Hø tfỈ mỈ r` hàh Ʋu ĐlỈk hữ` RIH gfƲ s`u> - HfuẬg jọ vâa faẠt ĐỜgo gf`gf> Tflằt mằ mlỈu kaduie hfa pfìp tfëhf gofl gf`gf vờl kịl hfỬh gĈgo ĐlỀu mflỈg. Mfl Đè ĐƲỨh iạp ofìp tfé RIH sẵg sâgo iâk vlỏh go`y.  Goaâl r` gø húg ĐƲỨh ĐƲỨh sừ dụgo iẠl hfa hà hàhh Ửgo dụgo mfàh dễ dâgo. dâgo. - ĒỜ tlg hẫy h`a> Hàh ilgf mlỏg Đlỏg từ hø tuổl tfị dâl fƠg hàh tflằt jọ hƠ Đlỏg. ĒỜ tlg hẫy hữ` RIH goây hâgo tĈgo, jẨa dƲỠgo Đọgf mỸ tfƲớgo mfôgo hắg tflằt húg vờl kẠhf rƠie hôgo tạh tƠ tfé vlỏh jẨa dƲỠgo Đọgf mỸ iâ hắg tflằt. - Dễ dâgo tf`y Đổl hfƲƠgo trégf> Slỏh tf`y Đổl hfƲƠgo trégf ĐƲỨh tlằg fâgf ĐƠg olẨg. ĒỈ sừ` Đổl fỏ tfỐgo ĐlỀu mflỈg vâ hàh quy tạh ĐlỀu mflỈg Đ`go ĐƲỨh sừ dụgo, goƲớl vẫg fâgf hfỌ hắg gfẫp tẫp iỏgf mfàh, oắg gfƲ mfôgo hắg kạh gỐl iẠl dêy. Gfớ  Đø fỏ tfỐgo rất ilgf faẠt vâ flỏu quẨ. - Ēàgf olà gfu hắu ĐƠg olẨg> Mfl jlằt hàh Đắu vâa vâ Đắu r` tfé hø tfỈ Đàgf olà ĐƲỨh mëhf hỠ yîu hắu hữ` jỜ gfờ f`y ĐỜ dâl hfƲƠgo trégf. Da Đø hø tfỈ dễ dâgo vâ gf`gf hføgo iỰ` hfịg RIH pfü fỨp vờl hàh yîu hắu hôgo gofỏ Đết r`. 19   - MfẨ gĈgo tàl tẠa> Gằu dügo RIH vờl quy hàhf mỼ tfuẫt olỐgo gf`u tfé hfl pfë i`a ĐỜgo sẻ olẨk tfấp fƠg gflỀu sa vờl jỜ ĐlỀu mflỈg rƠie. Ēø iâ da olẨk pfắg iờg i`a ĐỜgo iạp ràp. - Tlằt mlỏk mfôgo ol`g> RIH Đúl fềl ët mfôgo ol`g fƠg sa vờl jỜ ĐlỀu mflỈg rƠie tƲƠgo ĐƲƠgo. - Hø tëgf hfất gflỀu hfỬh gĈgo> RIH hø Ʋu ĐlỈk hfëgf iâ hø tfỈ sừ dụgo hügo kỜt tflằt jọ ĐlỀu mflỈg hƠ jẨg hfa gflỀu fỏ tfỐgo ĐlỀu mflỈg. GoƲớl t` tfƲớgo dügo RIH hfa hàh quà trégf tỰ ĐỜgo ilgf faẠt vé dễ dâgo tfuẫg tlỏg trago tëgf taàg, sa sàgf hàh olà trọ tƲƠgo qu`g, tf`y Đổl hfƲƠgo trégf vâ tf`y Đổl tfôgo sỐ. :.5. Olờl tflỏu vỀ jỜ ĐlỀu mflỈg X?-822 :.5.0. Hàh kaduie hữ` RIH X?-822 Trago quà trégf hàh Ửgo dụgo tfỰh tằ tfé vờl kởl jâl taàg ĐlỀu mflỈg Đết r` iâ faâg taâg mfàh gf`u jốl vẫy vlỏh iỰ` hfịg hfữgo iaẠl hàh tflằt jọ pfắg hỬgo iâ hŬgo mfàh gf`u, s`a hfa pfü fỨp vờl yîu hắu kâ mfôgo oêy iègo pfë tlỀg hữ`. Sé vẫy vlỏh hfịg iỰ` hàh HRU vâ hàh tflằt jọ vâa r` iâ mfôgo olỐgo gf`u. Jốl vẫy RIH Đè ĐƲỨh hfl` gfề r` tfâgf hàh kaduie rlîgo iẽ ĐỈ hfa RIH mfôgo jọ hỬgo fø` vỀ hấu fégf. XỐ hàh kaduie ĐƲỨh sừ dụgo gflỀu f`y ët tüy tfuỜh tửgo yîu hắu hữ` jâl taàg Đết r` gfƲgo tỐl tflỈu pfẨl hø kaduie gouỘg guôl, kaduie HRU húg hàh kaduie húg iẠl iâ hàh kaduie truyỀg gfẫg tëg flỏu vờl kôl trƲớgo jîg goaâl, goaâl r` húg hø hàh kaduie hø hfỬh gĈgo hfuyîg dụgo gfƲ RLD, ĐlỀu mflỈg kớ, ĐlỀu mflỈg ĐỜgo hƠ   jƲờh, hàh kaduie pfụh vụ hfa hàh hfỬh gĈgo truyỀg tfôgo, ... Tất hẨ hàh kaduie mỈ trîg ĐƲỨh oạg trîg kỜt tf`gf Z`hm. 0) Kadu Kaduie ie HRU HRU Kaduie HRU iaẠl kaduie hø hfỬ` jỜ vl xừ iû, fỏ ĐlỀu fâgf, jỜ gfờ, hàh jỜ tfớl ol`g, jỜ Đằk, hổgo truyỀg tfôgo (ZX465), ... Sâ hø tfỈ húg hø kỜt vâl hổgo vâa r` sỐ. Hàh hổgo vâa r` sỐ hø trîg kaduie HRU ĐƲỨh oịl iâ hàh hổgo vâa r` Agja`rd. Trago fị RIH X?-822 hø gflỀu iaẠl kaduie HRU mfàh gf`u, ĐƲỨh Đết tîg tfea jỜ vl xừ iû hø trago gø gfƲ kaduie HRU 80:, kaduie HRU 804, kaduie HRU 805, ... 20   Fégf :. > Klîu tẨ fégf dàgo hữ` HRU 804 :) Kadu Kaduie ie gou gouỘg Ộg Kaduie RX (Rawer Xuppiy). Kaduie gouỘg guôl hø 8 iaẠl vờl hàh tfôgo sỐ Đø iâ :@, 5@, 02@. Së dụ> RX 82?-:@, RX 82?-5@, RX 82?-02@. Fégf :. > Klîu tẨ fégf dàgo kaduie gouỘg guôl RX82? 8) Kadu Kaduie ie kố rỜ rỜgo go Kaduie XK (Xlog`i Kaduie). Kaduie kố rỜgo hổgo tëg flỏu vâa/r` j`a oỘk> - DL DL (Dlolt`i  (Dlolt`i Lgput)> Kaduie kố rỜgo hàh hổgo vâa sỐ. XỐ hàh hổgo vâa sỐ kố  rỜgo hø tfỈ iâ 6, 03 faếh 8: tüy tfuỜh tửgo iaẠl kaduie.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145