Tài liệu Dự án đầu tư xây dựng công trình- hầm đường bộ qua đèo cả km1353+500 - km1373+500-ql1a

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Dự án đầu tư xây dựng Công trình- Hầm đường bộ qua đèo Cả km1353+500 - km1373+500-ql1a
®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung................................................................................5 1.1. ®Æt vÊn ®Ò..........................................................................................................5 1.2. c¸c C¨n cø ph¸p lý............................................................................................6 1.3. triÓn väng ®Çu t.................................................................................................7 1.4. néi dung nghiªn cøu..........................................................................................9 1.5. VÞ trÝ vµ ph¹m vi dù ¸n.....................................................................................9 1.6. Nh÷ng quy ho¹ch vµ dù ¸n cã liªn quan.......................................................10 1.6.1. C¸c quy ho¹ch vµ dù ¸n giao th«ng vËn t¶i..........................................................................10 1.6.2. C¸c quy ho¹ch kh¸c.............................................................................................................10 Ch¬ng 2. ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ m¹ng l íi giao th«ng khu vùc.....................................................................................................11 2.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn ..........................................................................................11 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý ........................................................................................................................11 2.1.2. §Þa h×nh .............................................................................................................................11 2.1.3. Tµi nguyªn khÝ hËu, nguån níc ...........................................................................................12 2.1.4. Tµi nguyªn ®Êt.....................................................................................................................12 2.1.5. Tµi nguyªn rõng...................................................................................................................13 2.1.6. Tµi nguyªn biÓn...................................................................................................................13 2.1.7. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n........................................................................................................13 2.1.8. Tµi nguyªn con ngêi............................................................................................................14 2.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi..................................................................................14 2.2.1. Møc t¨ng trëng kinh tÕ.........................................................................................................14 2.2.2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh.......................................................................................16 2.2.3. Quy ho¹ch ph¸t triÓn KTXH khu vùc...................................................................................17 2.2.4. Quy ho¹ch m¹ng ®êng bé cao tèc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020................................................18 2.3. M¹ng líi giao th«ng khu vùc..........................................................................18 2.3.1. Giao th«ng ®êng bé.............................................................................................................18 2.3.2. Giao th«ng ®êng s¾t ............................................................................................................20 2.3.3. Giao th«ng ®êng thñy .........................................................................................................20 2.3.4. §êng hµng kh«ng................................................................................................................21 2.3.5. Bu chÝnh viÔn th«ng.............................................................................................................21 2.3.6. Cung cÊp ®iÖn......................................................................................................................21 Ch¬ng 3. sù cÇn thiÕt ®Çu t...........................................................................22 3.1. Dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i...................................................................................22 3.1.1. Nhu cÇu vËn t¶i trªn ®êng bé B¾c - Nam..............................................................................22 3.1.2. Kh¶o s¸t giao th«ng.............................................................................................................23 3.1.3. Dù b¸o tèc ®é t¨ng trëng lu lîng xe trªn tuyÕn:...................................................................24 3.2. HiÖn tr¹ng khai th¸c tuyÕn ®êng qua ®Ìo vµ sù cÇn thiÕt ®Çu t x©y dùng hÇm 25 3.2.1. HiÖn tr¹ng tuyÕn ®êng qua §Ìo C¶......................................................................................25 3.2.2. An toµn giao th«ng trªn tuyÕn QL 1A qua §Ìo C¶..............................................................26 3.2.3. An ninh quèc phßng ............................................................................................................26 3.2.4. Sù cÇn thiÕt ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ................................................................................26 Ch¬ng 4. ®Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc dù ¸n............................................27 4.1. Khu vùc Dù ¸n ...............................................................................................27 4.1.1. Ph¹m vi nghiªn cøu Dù ¸n...................................................................................................27 4.1.2. Ph¹m vi kh¶o s¸t cña dù ¸n..................................................................................................27 4.1.3. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh vµ m¹ng líi giao th«ng, líi ®iÖn... khu vùc Dù ¸n .................................28 4.1.4. §Æc ®iÓm khÝ tîng thuû v¨n khu vùc Dù ¸n.........................................................................29 4.1.5. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt khu vùc Dù ¸n:.......................................................................................30 tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 1 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Ch¬ng 5. Quy m« x©y dùng vµ tiªu chuÈn kü thuËt .......................32 5.1. Quy m« cÊp c«ng tr×nh...................................................................................32 5.2. Tiªu chuÈn kü thuËt........................................................................................32 5.2.1. Tiªu chuÈn kü thuËt c«ng tr×nh cho Dù ¸n:..........................................................................32 5.2.2. Ph¬ng ¸n chiÒu réng hÇm, khæ cÇu vµ ®êng dÉn..................................................................34 5.2.3. Khæ th«ng xe díi cÇu: .........................................................................................................35 Ch¬ng 6. c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tuyÕn vµ c«ng tr×nh ....................36 6.1. c¸c ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh..............................................................36 6.1.1. C¸c nguyªn t¾c lùa chän ph¬ng ¸n tuyÕn:............................................................................36 6.1.2. C¸c ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh:...................................................................................36 6.1.3. Tæng hîp c¸c ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh:....................................................................43 6.2. Ph¬ng ¸n tr¾c däc tuyÕn ...............................................................................44 6.2.1. Nguyªn t¾c lùa chän tr¾c däc: .............................................................................................44 6.2.2. Tæng hîp c¸c ph¬ng ¸n tr¾c däc tuyÕn:................................................................................44 6.3. Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm c¸c ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh. ....................44 6.3.1. Ph¬ng ¸n 1...........................................................................................................................44 6.3.2. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ 2...................................................................................................................45 6.3.3. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ 3:..................................................................................................................45 6.3.4. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ 4:..................................................................................................................46 6.3.5. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ 5: (Ph¬ng ¸n c¶i t¹o côc bé).........................................................................46 6.4. §¸nh gi¸, so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh. ............................47 6.4.1. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n.....................................................................47 6.4.2. ChØ tiªu gi¸ x©y dùng...........................................................................................................48 6.4.3. ChØ tiªu thêi gian x©y dùng .................................................................................................49 6.4.4. ChØ tiªu kh¶ n¨ng cã thÓ x©y dùng ......................................................................................50 6.4.5. ChØ tiªu vÒ c«ng t¸c duy tu b¶o dìng...................................................................................51 6.4.6. VÊn ®Ò m«i trêng.................................................................................................................52 6.4.7. Lîi Ých ngêi sö dông tuyÕn ®êng..........................................................................................52 6.4.8. Kh¶ n¨ng më réng phÇn ®êng xe ch¹y trong t¬ng lai...........................................................53 6.4.9. Tæng hîp so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n...........................................................................................54 6.5. C¸c ph¬ng ¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh trªn tuyÕn.................................................55 6.5.1. Ph¬ng ¸n kÕt cÊu ®êng dÉn..................................................................................................55 6.5.2. Ph¬ng ¸n kÕt cÊu cÇu:..........................................................................................................56 6.5.3. Ph¬ng ¸n kÕt cÊu vµ trang thiÕt bÞ trong hÇm.......................................................................57 6.5.4. C«ng tr×nh phô trî trªn tuyÕn...............................................................................................61 6.6. Ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng. ...........................................................................62 6.6.1. MÆt b»ng tæ chøc x©y dùng..................................................................................................62 6.6.2. Tæ chøc x©y dùng cÇu..........................................................................................................63 6.6.3. Tæ chøc x©y dùng hÇm.........................................................................................................63 6.6.4. Ph¬ng ph¸p tæ chøc giao th«ng vµ ®¶m b¶o giao th«ng........................................................64 6.7. KÕt luËn, kiÕn nghÞ:........................................................................................64 6.7.1. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ 1 (ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ).................................................................................65 6.7.2. KiÕn nghÞ : ........................................................................................................................66 Ch¬ng 7. H×nh thøc ®Çu t................................................................................67 7.1. h×nh thøc ®Çu t................................................................................................67 7.2. Ch¬ng tr×nh kinh doanh.................................................................................68 Ch¬ng 8. tæng møc ®Çu t.................................................................................69 8.1. C¨n cø lËp tæng møc ®Çu t.............................................................................69 8.2. Tæng møc ®Çu t: (Xem b¶ng tÝnh chi tiÕt).....................................................69 Ch¬ng 9. hiÖu qu¶ ®Çu t dù ¸n.....................................................................70 9.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña Dù ¸n............................................................................70 tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 2 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 9.1.1. C¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n..............................................................................................................70 9.1.2. C¸c chi phÝ cña Dù ¸n: ........................................................................................................70 9.1.3. Lîi Ých cña dù ¸n:................................................................................................................73 9.1.4. KÕt qu¶ ph©n tÝch kinh tÕ:....................................................................................................77 9.1.5. Ph©n tÝch vÒ ®é nh¹y:...........................................................................................................77 9.2. HiÖu qu¶ tµi chÝnh cña Dù ¸n.........................................................................78 9.2.1. PhÝ thu vµ chi phÝ cho hÖ thèng thu phÝ..............................................................................78 9.2.2. TiÕn ®é vay vèn vµ l·i vay.................................................................................................78 9.2.3. Lu lîng xe tÝnh to¸n: ...........................................................................................................79 9.2.4. KÕt qu¶ tÝnh to¸n:................................................................................................................79 9.3. KÕt luËn:..........................................................................................................79 Ch¬ng 10. ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng................................................80 10.1. PhÇn chung .................................................................................................80 10.1.1. Môc ®Ých:...........................................................................................................................80 10.1.2. C¨n cø ph¸p lý vÒ m«i trêng:.............................................................................................81 10.1.3. Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o...............................................................................................81 10.1.4. Ph¹m vi nghiªn cøu............................................................................................................81 10.2. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ hiÖn tr¹ng m«i trêng..............................................81 10.2.1. §Æc trng vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o khu vùc nghiªn cøu.............................................................81 10.2.2. §Æc trng vÒ ®Þa chÊt khu vùcnghiªn cøu............................................................................82 10.2.3. §Æc ®iÓm m¹ng líi giao th«ng, líi ®iÖn, th«ng tin vµ c¸p quang khu vùc Dù ¸n................83 10.2.4. TiÒm n¨ng tµi nguyªn khu vùc Dù ¸n.................................................................................84 10.2.5. §iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi khu vùc Dù ¸n........................................................................86 10.3. Sµng läc (lîc duyÖt) t¸c ®éng m«i trêng tiÒm tµng vµ ®Þnh híng nh÷ng gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i trêng....................................................................................87 10.3.1. ChiÕm dông ®Êt n«ng nghiÖp:............................................................................................87 10.3.2. ChiÕm dông ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc x©y dùng kh¸c:..............................................87 10.3.3. ¶nh hëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng giao th«ng.............................................................................87 10.4. Lùa chän ph¬ng ¸n tèi u theo khÝa c¹nh m«i trêng .................................87 Ch¬ng 11. thùc hiÖn dù ¸n..............................................................................89 11.1. thùc hiÖn ®Çu t, x¸c ®Þnh vèn ®Çu t.............................................................89 11.2. LËp Dù ¸n ®Çu t x©y dùng:...........................................................................89 11.3. ThiÕt kÕ kü thuËt vµ chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu: ..........................................89 11.3.1. ThiÕt kÕ kü thuËt................................................................................................................89 11.3.2. Hå s¬ mêi thÇu:.................................................................................................................89 11.3.3. Gi¶i phãng mÆt b»ng:.........................................................................................................90 11.3.4. §Êu thÇu vµ hå s¬ ®Êu thÇu:...............................................................................................90 11.3.5. Thi c«ng vµ gi¸m s¸t:.........................................................................................................90 Ch¬ng 12. kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.................................................................91 12.1. KÕt luËn:........................................................................................................91 12.1.1. KÕt luËn chung...................................................................................................................91 12.1.2. Quy m« cÊp c«ng tr×nh .....................................................................................................91 12.1.3. Tiªu chuÈn kü thuËt :.........................................................................................................91 12.1.4. Ph¬ng ¸n chiÒu réng hÇm, khæ cÇu vµ ®êng dÉn................................................................92 12.1.5. Khæ th«ng xe díi cÇu: .......................................................................................................93 12.1.6. Ph¬ng ¸n vÞ trÝ tuyÕn c«ng tr×nh vµ h×nh thøc ph©n kú ®Çu t..............................................93 12.1.7. Ph¬ng thøc ®Çu t................................................................................................................95 12.1.8. Thêi gian hoµn vèn: .........................................................................................................95 12.1.9. Gi¶i phãng mÆt b»ng: .......................................................................................................95 12.1.10. CÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t: .....................................................................................................96 12.1.11. Nguån vèn ®Çu t: ...........................................................................................................96 12.1.12. C¸c u ®·i cña dù ¸n:........................................................................................................96 12.2. KiÕn nghÞ.......................................................................................................96 tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 3 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 4 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Bé giao th«ng vËn t¶i Tæng c«ng ty tvtk GTVT -------------------------Sè céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------------------Hµ Néi, ngµy /CLH th¸ng 8 n¨m 2009 ®Ò xuÊt dù ¸n ®Çu t x©y dùng C«ng tr×nh: HÇm ®êng bé qua ®Ìo c¶ km1353+500 ÷ km1373+500-ql1a (§Þa ®iÓm c«ng tr×nh: tØnh phó yªn vµ kh¸nh hoµ) Ch¬ng 1. 1.1. Giíi thiÖu chung ®Æt vÊn ®Ò Quèc lé 1A lµ tuyÕn ®êng träng yÕu trong m¹ng líi ®êng bé quèc gia, lµ trôc chÝnh vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch tõ B¾c vµo Nam vµ ngîc l¹i, gi÷ vai trß quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh kh«i phôc vµ c¶i t¹o Quèc lé 1A theo tiªu chuÈn ®êng cÊp III ®ång b»ng víi mÆt ®êng réng 7m, mçi bªn 2 m cho xe th« s¬, nh÷ng ®o¹n qua thÞ x·, thÞ trÊn, bÒ réng mÆt ®êng tèi thiÓu 12m. Vèn ®Çu t cho thùc hiÖn dù ¸n kh«i phôc vµ c¶i t¹o Quèc lé 1A ®îc vay tõ Ng©n hµng thÕ giíi (WB), Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸ (ADB), quü hîp t¸c kinh tÕ h¶i ngo¹i NhËt B¶n (OECF) nay lµ Ng©n hµng Hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n (JBIC). Trong nh÷ng n¨m qua, Quèc lé 1A tõ L¹ng S¬n vµo CÇn Th¬ ®· ®îc kh«i phôc vµ c¶i t¹o, ®o¹n tuyÕn §«ng Hµ - Nha Trang ®· ®îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp, trong ®ã cã toµn bé tuyÕn ®êng, cÇu nhá, c¸c cÇu lín vµ c¸c ®o¹n tuyÕn tr¸nh ®ang x©y dùng b»ng nguån vèn vay níc ngoµi. §o¹n tuyÕn Quèc lé 1A qua §Ìo C¶ vµ ®Ìo Cæ M· tõ Km 1353+500 ®Õn Km 1373+500, dµi 20 Km. §©y lµ ®o¹n tuyÕn ®êng qua ®Ìo víi tiªu chuÈn kü thuËt rÊt thÊp. Trªn ®o¹n ®êng ®Ìo, ®Æc biÖt tõ Km 1357 ®Õn Km 1370 dµi 13km, cã 116 ®êng cong, b×nh qu©n 8,9 ®êng cong/1km ®êng. §é dèc däc trªn tuyÕn lín, phæ biÕn tõ 8 ÷10%. §o¹n ®êng Km 1360 ®é dèc däc i=10%. Trªn tuyÕn hiÖn cã 2 cua tay ¸o t¹i Km 1358+900 vµ Km 1359+400, b¸n kÝnh ®êng cong R=10 ÷15m, ®é dèc däc 9÷10%. VÒ tæng thÓ, ®o¹n tuyÕn qua §Ìo C¶ hiÖn nay cha ®¹t ®îc qui m« vµ tiªu chuÈn chung cña toµn tuyÕn Quèc lé 1A, tæn thÊt cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng qua ®Ìo cßn lín nhÊt lµ vÒ chi phÝ vËn hµnh vµ thêi gian xe qua ®Ìo. MÆt kh¸c t¹i khu vùc tuyÕn vît §Ìo C¶ ®· xÈy ra nhiÒu tai n¹n giao th«ng lµm chÕt ngêi vµ h tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 5 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A háng nÆng c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, ®Õn nay vÊn ®Ò an toµn giao th«ng qua §Ìo C¶ vÉn khã cã thÓ kiÓm so¸t næi. Dù ¸n HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ nh»m kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm nªu trªn cña ®o¹n tuyÕn Quèc lé 1A qua §Ìo C¶, phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt cña qui ho¹ch toµn tuyÕn Quèc lé 1A. Mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng mçi khi qua ®Ìo nh rót ng¾n chiÒu dµi tuyÕn, gi¶m dèc däc, më réng b¸n kÝnh ®êng cong, c¶i thiÖn nÒn mÆt ®êng. Nh»m ®¸p øng toµn diÖn nhu cÇu vËn t¶i ngµy mét t¨ng phôc vô chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, an ninh quèc phßng cña khu vùc miÒn Trung vµ toµn quèc. Trªn Quèc lé 1A ®o¹n nèi hai thµnh phè lín §µ N½ng - Nha Trang cßn tån t¹i ®o¹n ®êng qua §Ìo C¶ dµi gÇn 17 Km, nhng do nguån vèn vay h¹n chÕ nªn Bé Giao th«ng vËn t¶i cha ®Ò xuÊt ®Çu t x©y dùng b»ng nguån vèn vay níc ngoµi. Sau khi Quèc lé 1A (®o¹n tõ L¹ng S¬n ®Õn CÇn Th¬) ®îc kh«i phôc, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc miÒn Trung víi nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm nh dù ¸n hÇm ®êng bé H¶i V©n, hÇm ®êng bé §Ìo Ngang, c¶ng biÓn Tiªn Sa, Quèc lé 9, khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt, cïng mét lo¹t cÇu lín trªn tuyÕn ..., lu lîng xe trªn ®o¹n §«ng Hµ - Nha Trang t¨ng nhanh ®ét biÕn víi nhiÒu xe siªu trêng, siªu träng, mét sè ®o¹n ®êng qua ®Ìo ®Æc biÖt nh §Ìo C¶, víi ®é dèc däc lín, nhiÒu cua gÊp cã b¸n kÝnh cong nhá sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®îc n¨ng lùc giao th«ng. B»ng QuyÕt ®Þnh sè 534/Q§/GTVT ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2001 Bé Giao th«ng vËn t¶i cho phÐp tiÕn hµnh chuÈn bÞ ®Çu t lËp b¸o c¸o ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua ®Ìo Ngang vµ §Ìo C¶ trªn Quèc lé 1A. Dù ¸n hÇm ®êng bé qua §Ìo Ngang Km 595+00 QL 1A ®· ®îc Bé giao th«ng vËn t¶i cho phÐp ®Çu t x©y dùng, hiÖn nay ®· hoµn thµnh vµ ®a vµo khai th¸c. HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ sÏ ®îc x©y dùng chui díi §Ìo C¶ (tõ Km 1353+500 ®Õn Km 1373+500) Quèc lé 1A ®o¹n Tuy Hoµ - Nha Trang thuéc ®Þa phËn tØnh Phó Yªn (phÝa b¾c) vµ tØnh Kh¸nh Hoµ (phÝa nam). 1.2. c¸c C¨n cø ph¸p lý - LuËt §Çu t sè 59/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005. - NghÞ ®Þnh sè 78/2007/N§-CP cña ChÝnh Phñ ban hµnh ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2007 “ VÒ ®Çu t theo h×nh thøc Hîp ®ång X©y dùng- Kinh doanh- ChuyÓn giao, Hîp ®ång X©y dùng- ChuyÓn giao- Kinh doanh vµ Hîp ®ång X©y dùng- ChuyÓn giao”. - QuyÕt ®Þnh sè 534/Q§/GTVT ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2001 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i cho phÐp tiÕn hµnh chuÈn bÞ ®Çu t lËp lËp b¸o c¸o ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua ®Ìo Ngang vµ §Ìo C¶ trªn Quèc lé 1A. - Th«ng b¸o sè 240/TB-VPCP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ kÕt luËn cña Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i t¹i buæi lµm viÖc víi l·nh ®¹o tØnh Phó Yªn vÒ t×nh h×nh kinh tÕ vµ ph¬ng híng nhiÖm vô cña tØnh…trong ®ã cã giao Bé GTVT chØ ®¹o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi dù ¸n hÇm ®êng bé §Ìo C¶ vµ ph¬ng thøc ®Çu t BOT ®Ó ®ì g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 6 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 1.3. - Th«ng b¸o sè 163/TB-VPCP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ kÕt luËn cña Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i t¹i buæi lµm viÖc víi l·nh ®¹o tØnh Phó Yªn vÒ t×nh h×nh chung vµ ph¬ng híng, nhiÖm vô cña tØnh trong thêi gian tíi, sù triÓn khai c¸c dù ¸n ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ chØ ®¹o t¹i Th«ng b¸o sè 240/TB-VPCP ngµy 15/12/2004 trong ®ã cã dù ¸n hÇm ®êng bé §Ìo C¶. - C«ng v¨n sè 273/CV-PMC ngµy 26 th¸ng 08 n¨m 2007 cña C«ng ty cæ phÇn BOT cÇu Phó Mü vÒ viÖc xin ®Çu t x©y dùng hÇm §Ìo C¶ (tØnh Phó Yªn – Kh¸nh Hoµ) theo h×nh thøc BOT. - C«ng v¨n sè 1556/UBND-KTXD ngµy 07 th¸ng 09 n¨m 2007 cña UBND tØnh Phó Yªn vÒ viÖc thèng nhÊt chñ tr¬ng giao cho C«ng ty cæ phÇn BOT cÇu Phó Mü thùc hiÖn dù ¸n hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ theo h×nh thøc BOT. - Tê tr×nh Thñ tíng ChÝnh Phñ sè 5828/TTr- LT-PY-KH ngµy 10 th¸ng 09 n¨m 2007 cña UBND tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ vÒ viÖc ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé §Ìo C¶ theo h×nh thøc BOT. - C«ng v¨n sè 6717/BGTVT-KH§T ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2007 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ - QL1A theo h×nh thøc BOT, tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ. - C«ng v¨n sè 1809/UBND-KTXD ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2007 cña UBND tØnh Phó Yªn vÒ viÖc ®Ò nghÞ C«ng ty cæ phÇn BOT cÇu Phó Mü triÓn khai lËp hå s¬ ®Ò xuÊt Dù ¸n x©y dùng HÇm ®êng bé §Ìo C¶ theo NghÞ ®Þnh 78/2007/N§-CP cña ChÝnh Phñ “ VÒ ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång X©y dùng- Kinh doanhChuyÓn giao, hîp ®ång X©y dùng- ChuyÓn giao- Kinh doanh vµ hîp ®ång X©y dùng- ChuyÓn giao”. - Th«ng b¸o sè 164/TB-BGTVT ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ KÕt luËn cña Bé trëng Bé GTVT, Chñ tÞch UBATGTQG Hå NghÜa Dòng t¹i buæi lµm viÖc víi l·nh ®¹o tØnh Phó Yªn. - C«ng v¨n sè 4081/BGTVT-KH§T ngµy 28 th¸ng 05 n¨m 2008 cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc lËp ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hÇm ®êng bé qua ®Ìo C¶. - C«ng v¨n sè 2247/C§BVN-KH§T ngµy 09 th¸ng 06 n¨m 2008 cña Côc §êng bé ViÖt nam vÒ viÖc lËp ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé ®Ìo C¶ QL1 Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ. - C«ng v¨n sè 341/SGTVT ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2008 cña Së Giao th«ng vËn t¶i Phó Yªn vÒ viÖc hoµn chØnh hå s¬ ®Ò xuÊt Dù ¸n hÇm ®Ìo C¶ QL1A Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ theo h×nh thøc BOT kÕt hîp BT. - Hîp ®ång kinh tÕ sè /QLKD ngµy th¸ng n¨m 2008 gi÷a C«ng ty cæ phÇn BOT cÇu Phó Mü víi Tæng c«ng ty TVTK GTVT vÒ viÖc lËp §Ò xuÊt dù ¸n ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ - QL 1A. triÓn väng ®Çu t HiÖn nay, m¹ng líi giao th«ng cña ViÖt Nam cã chiÒu dµi tæng céng lµ 106.048km, trong ®ã 10% lµ ®êng quèc lé. Theo quy ho¹ch, ®· vµ ®ang ®Çu t x©y dùng c¸c hÖ thèng giao th«ng chÝnh nh: Kh«i phôc vµ c¶i t¹o toµn bé Quèc tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 7 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A lé 1A, ®êng hµnh lang §«ng T©y, Quèc lé 6, cao tèc Sµi Gßn-Trung L¬ng, tuyÕn vµnh ®ai III Hµ Néi... Trong ®ã theo h×nh d¸ng, ®Þa lý vµ theo c¸c sè liÖu hµnh chÝnh cã thÓ thÊy Quèc lé 1A vÉn lµ tuyÕn ®êng bé quan träng nhÊt hiÖn nay víi chiÒu dµi lín nhÊt (gÇn 2.300km), quy m« nhÊt vµ chÊt lîng cao nhÊt nèi 3 miÒn B¾c – Trung – Nam. Quèc lé 1A ®· ®îc n©ng cÊp, c¶i t¹o, n¾n tuyÕn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi nh÷ng c©y cÇu míi, vµ ®Æc biÖt lµ 2 hÇm ®êng bé qua ®Ìo H¶i V©n vµ ®Ìo Ngang ®· kh¸nh thµnh vµ ®a vµo khai th¸c. HiÖn t¹i ®o¹n tuyÕn Quèc lé 1A ®i qua ®Ìo C¶ ®· ®îc n©ng cÊp, c¶i t¹o tuy nhiªn vÉn cßn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ sôt trît, ¸ch t¾c vµ tai n¹n giao th«ng do ®êng ®Ìo dèc vµ cã nhiÒu ®o¹n cong víi b¸n kÝnh nhá. §o¹n tuyÕn ng¾n nhng n»m trªn con ®êng huyÕt m¹ch nèi liÒn B¾c-Trung-Nam, mang ý nghÜa vÒ kinh tÕ x· héi vµ an ninh quèc phßng cao, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn vµ giao lu cña tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ. Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Phó Yªn ®Õn n¨m 2020 cã nªu râ: §Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, h×nh thµnh c¸c khu kinh tÕ träng ®iÓm. X©y dùng vµ ph¸t triÓn Phó Yªn víi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®ång bé, c¬ cÊu kinh tÕ – x· héi hîp lý. Trong khu vùc ®Çu t x©y dùng Khu kinh tÕ Nam Phó Yªn hiÖn ®· cã rÊt nhiÒu Nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc ®¨ng ký thùc hiÖn mét sè dù ¸n ®Çu t kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n chuyªn vÒ läc, ho¸ dÇu nh : Dù ¸n nhµ m¸y läc dÇu 100% vèn níc ngoµi cña liªn doanh ®Çu t gi÷a TËp ®oµn TechnoStar Management Ltd- V¬ng quèc Anh vµ tËp ®oµn dÇu khÝ Telloil- Céng hoµ Liªn bang Nga víi c«ng suÊt 4 triÖu tÊn/n¨m, tæng vèn ®Çu t 1,7 tû USD. Dù ¸n ®Çu t c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp ho¸ dÇu Hoµ T©m víi quy m« 1300 ha, tæng vèn ®Çu t 300 triÖu USD vµ mét khu c¶ng chuyªn dông x¨ng dÇu t¹i B·i Gèc,x· Hoµ T©m cã thÓ tiÕp nhËn tÇu träng t¶i trªn 250.000 DWT, tæng vèn ®Çu t cho khu c«ng nghiÖp nµy kho¶ng 11 tû USD. HiÖn nay Phó Yªn ®ang lµ mét tØnh cßn nhiÒu khã kh¨n so víi c¸c tØnh kh¸c trong khu vùc, nhng ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã ®Çy ®ñ thÕ m¹nh, tiÒm n¨ng ®Ó cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn mang tÝnh ®ét ph¸ trong t¬ng lai. TØnh Phó Yªn cã ®ñ c¶ rõng, biÓn, ®ång b»ng.... C¸c yÕu tè nµy t¹o ra c¬ héi ph¸t triÓn vÒ giao th«ng, khu c«ng nghiÖp, c¶ng biÓn, s©n bay, n«ng l©m nghiÖp vµ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh. §Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch vµ dÞch vô còng nh m«i trêng thuËn lîi cho kªu gäi ®Çu t kinh doanh, mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña tØnh Phó Yªn hiÖn nay vÒ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng giao th«ng lµ triÓn khai Dù ¸n hÇm ® êng bé qua §Ìo C¶- Quèc lé 1A nh»m khai th¸c vµ ph¸t huy c¸c tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña tØnh hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. Theo Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020 cã nªu râ: duy tr× vµ ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao h¬n so víi møc b×nh qu©n chung cña c¶ níc, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch nhanh theo híng t¨ng tû träng dÞch vô vµ c«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn du lÞch thµnh mét ngµnh kinh tÕ cã ®ãng gãp quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh. Chó träng ®Çu t t¹i Nha Trang, V©n Phong, Cam Ranh... mét sè khu, ®iÓm du lÞch tÇm cì quèc tÕ. Huy ®éng mäi kh¶ n¨ng, nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô nh ®Çu t x©y dùng c¶ng trung chuyÓn quèc tÕ V©n Phong t¹i khu vùc vòng §Çm M«n cã thÓ tiÕp nhËn tµu container träng t¶i tõ 4000-6000 TEU, n¨ng lùc hµng ho¸ th«ng qua ®¹t 500 ngh×n TEU trong giai ®o¹n tríc n¨m 2010, ®¹t 1 triÖu TEU trong tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 8 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A giai ®o¹n tõ 2010 trë ®i vµ ®¹t kho¶ng 4.5 triÖu TEU vµo n¨m 2020. VÒ x©y dùng giao th«ng ngoµi viÖc x©y dùng c¶ng trung chuyÓn quèc tÕ V©n Phong, tØnh Kh¸nh Hoµ cßn chó träng c¶i t¹o ng©ng cÊp ®o¹n QL1A ®i qua ®Þa bµn tØnh ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt cÊp I ®ång b»ng, më réng ®êng tõ ch©n ®Ìo Cæ M· ®Õn §Çm M«n thµnh ®êng 4 lµn xe... ®Ó thuËn tiÖn cho th«ng th¬ng vµ giao lu víi c¸c tØnh l©n cËn. Víi nh÷ng lý do nªu trªn, viÖc nghiªn cøu ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶- Quèc lé 1A nèi gi÷a Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. HÇm §Ìo C¶ ®îc nghiªn cøu trªn c¬ së phï hîp Quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng ViÖt nam, Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña 2 tØnh Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ vµ ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng miÒn Trung. 1.4. néi dung nghiªn cøu Môc tiªu chñ yÕu cña §Ò xuÊt dù ¸n ®Çu t x©y dùng hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ (Km 1353+500 ®Õn Km 1373+500)- QL 1A lµ: - Ph©n tÝch quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, giao th«ng vËn t¶i khu vùc liªn quan ®Õn sù cÇn thiÕt ®Çu t x©y dùng dù ¸n. - §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng khai th¸c tuyÕn ®êng, c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn. - Lùa chän vÞ trÝ x©y dùng tuyÕn ®êng vµ hÇm. - Lùa chän quy m« c«ng tr×nh vµ tiªu chuÈn kü thuËt, c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng. - §¸nh gi¸ s¬ bé t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n. - X¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t, ®Ò xuÊt ph¬ng thøc ®Çu t. - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t, thêi h¹n thùc hiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n huy ®éng vèn. - KiÕn nghÞ ph¬ng thøc ®Çu t. 1.5. VÞ trÝ vµ ph¹m vi dù ¸n - §iÓm ®Çu dù ¸n: T¹i lý tr×nh Km1353+500 (C¸ch cÇu S«ng V¸n trªn QL 1A, kho¶ng 1Km vÒ phÝa Hµ Néi) thuéc ®Þa phËn x· Hoµ Xu©n §«ng, huyÖn Tuy Hoµ, tØnh Phó Yªn. - §iÓm cuèi dù ¸n: T¹i lý tr×nh kho¶ng Km 1373+500 trªn QL 1A, thuéc ®Þa phËn th«n Cæ M·, x· V¹n Thä, huyÖn V¹n Ninh, tØnh Kh¸nh Hoµ. - Tæng chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn nghiªn cøu tõ Km1353+500 ®Õn Km1373+500 QL 1A dµi 20Km. - Theo ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ: Tæng chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn sÏ ®îc x©y dùng míi 11,125Km, trong ®ã: + ChiÒu dµi hÇm ®Ìo C¶ kho¶ng 5450 m, chiÒu dµi hÇm qua ®Ìo Cæ M· 350m. + ChiÒu dµi cÇu gåm 3 cÇu, tæng dµi 1260m. + ChiÒu dµi ®êng dÉn kho¶ng 4065m. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 9 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 1.6. Nh÷ng quy ho¹ch vµ dù ¸n cã liªn quan 1.6.1. C¸c quy ho¹ch vµ dù ¸n giao th«ng vËn t¶i - Dù ¸n §êng cao tèc B¾c-Nam. - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. - Quy ho¹ch tæng thÓ ®êng Hå ChÝ Minh. 1.6.2. C¸c quy ho¹ch kh¸c - Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020. - Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam giai ®o¹n 2006-2015, ®Þnh híng ®Õn n¨m 2025. - Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh ho¸ dÇu ViÖt Nam giai ®o¹n 2006-2015, ®Þnh híng ®Õn n¨m 2025. - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh Phó Yªn ®Õn n¨m 2020. - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 10 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Ch¬ng 2. 2.1. ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ m¹ng líi giao th«ng khu vùc §Æc ®iÓm tù nhiªn Khu vùc §Ìo C¶ thuéc vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé, ranh giíi gi÷a 2 tØnh Phó Yªn ë phÝa b¾c vµ Kh¸nh Hoµ ë phÝa nam. Phó Yªn (phÝa b¾c §Ìo C¶) cã diÖn tÝch tù nhiªn 5045,3 Km 2, d©n sè (2004) lµ 849.036 ngêi, chiÕm 1,6% vÒ diÖn tÝch vµ 0,98% d©n sè c¶ níc. Kh¸nh Hoµ (phÝa nam §Ìo C¶) cã diÖn tÝch tù nhiªn 5197 Km 2, d©n sè (2004) lµ 1.111.349 ngêi, chiÕm 1,65% vÒ diÖn tÝch vµ 1,28% d©n sè c¶ níc. 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Nói khu vùc §Ìo C¶ thuéc d¶i nói c¾t ngang theo híng §«ng - T©y, gièng nh c¸i tay cña d·y Trêng S¬n v¬n ra s¸t biÓn. PhÝa b¾c ®Ìo thuéc ®Þa bµn tØnh Phó Yªn, phÝa nam thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ, phÝa t©y gi¸p tØnh §¾c L¾c vµ Gia Lai, phÝa ®«ng gi¸p biÓn víi vÞnh Vòng R«, lµ khu vùc biÓn s©u, thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng c¶ng biÓn lín. §Ìo C¶ n»m trªn trôc giao th«ng B¾c - Nam, cã m¹ng líi giao th«ng ®êng s¾t, ®êng thuû, ®êng bé. §Æc biÖt lµ cÇu nèi giao th«ng HuÕ - §µ N½ng - Nha Trang thuéc ®Þa bµn kinh tÕ träng ®iÓm khu vùc miÒn Trung. Trong ®Þa bµn cã QL 25 nèi Tuy Hoµ víi Gia Lai, theo quy ho¹ch, trôc ®êng s¾t nèi T©y Nguyªn víi ven biÓn miÒn Trung sÏ ®îc x©y dùng, cïng hÖ thèng c«ng tr×nh c¶ng Vòng R«, s©n bay Nha Trang (Kh¸nh Hoµ) vµ s©n bay §«ng T¸c (Phó Yªn) h×nh thµnh, sÏ t¹o ra nhiÒu lîi thÕ cho 2 tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ cã ®iÒu kiÖn hoµ nhËp vµo kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn cña ®Êt níc. 2.1.2. §Þa h×nh §Þa h×nh khu vùc §Ìo C¶ t¬ng ®èi phøc t¹p. PhÇn phÝa t©y lµ sên §«ng cña d·y Trêng S¬n Nam, ®Þa h×nh nói thÊp vµ ®åi, ®é dèc lín, chia c¾t ®Þa h×nh m¹nh. PhÇn phÝa ®«ng lµ c¸c d·y nói ®¸ ch¹y ra s¸t biÓn. Ven biÓn víi ®êng bê biÓn dµi ch¹y suèt 2 tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ, s¸t ch©n ®Ìo cã Vòng R« lµ khu thuËn lîi ®Ó x©y c¶ng, cã nhiÒu vïng vÞnh vµ ®¶o ven bê thuËn lîi cho ph¸t triÓn vµ nu«i trång thuû s¶n. §Æc biÖt ®¶o Hßn Na, ®¶o Xu©n §µi cã kh¶ n¨ng khai th¸c yÕn, ®¶o Hßn Kh« nu«i r¾n, ®¶o M¸i Nhµ nu«i bß, dª, ®¶o Hßn Chua cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn du lÞch. Däc bê biÓn cã nhiÒu vïng ®ång b»ng réng lín nh thÞ x· Tuy Hoµ, Tuy An (phÝa b¾c), §¹i L·nh, Nha Trang (phÝa nam), lµ trung t©m du lÞch cña khu vùc miÒn Trung vµ c¶ níc. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 11 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 2.1.3. Tµi nguyªn khÝ hËu, nguån níc Khu vùc §Ìo C¶ n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa nãng Èm, chÞu ¶nh hëng cña quy luËt khÝ hËu ®¹i d¬ng víi c¸c ®Æc trng: 25,2oC. - NhiÖt ®é trung b×nh n¨m: - Lîng ma trung b×nh n¨m: - §é Èm trung b×nh n¨m: 80 - 84%. - Mïa kh« tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 8 hµng n¨m. - Mïa ma tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12, tËp trung 70 - 80% lîng ma c¶ n¨m. - Phó Yªn cã hÖ thèng s«ng Ba, s«ng Bµn Th¹ch, s«ng Kú Lé, s«ng CÇu, s«ng §µ R»ng víi tæng diÖn tÝch lu vùc 4.886 Km2, chÞu ¶nh hëng cña quy luËt s«ng suèi miÒn nói. - MËt ®é s«ng suèi b×nh qu©n 0,33Km / Km2. - Tæng lu lîng dßng ch¶y 8.400 tû m3, song ph©n bè kh«ng ®Òu trong n¨m. 2000mm. Nguån níc mÆt, níc ngÇm ®ñ cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, song ®· cã dÊu hiÖu nhiÔm mÆn vµ bÈn. 2.1.4. Tµi nguyªn ®Êt 1) TØnh Phó Yªn: Thæ nhìng ®a d¹ng víi 8 nhãm chÝnh nh sau: - §Êt c¸t ven biÓn, diÖn tÝch: 43.660 ha, chiÕm 8,30%. - §Êt mÆn phÌn, diÖn tÝch: 7.130 ha, chiÕm 1,40%. - §Êt phï sa, diÖn tÝch: 51.550 ha, chiÕm 9,80%. - §Êt x¸m, diÖn tÝch: 36.100 ha, chiÕm 6,90%. - §Êt ®en, diÖn tÝch: 18.050 ha, chiÕm 3,50%. - §Êt n©u vµng, n©u ®á trªn ®¸ ba zan, diÖn tÝch: 21.900 ha, chiÕm 5,80%. - Trªn c¸c lo¹i ®Êt x¸m, ®Êt ®en, ®Êt n©u vµng cã thÓ trång c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ®ång cá ch¨n nu«i. - §Êt mïn vµng ®á ph©n bè ë ®é cao 900-1000m, diÖn tÝch: 11.300 ha, chiÕm 2,2%. - §Êt vµng ®á trªn ®¸ macaxit, diÖn tÝch: 288.180ha, chiÕm 55,80%. 2) TØnh Kh¸nh Hoµ: Víi quü ®Êt rÊt ®a d¹ng, gåm c¸c lo¹i: - §Êt phï sa, diÖn tÝch: 39.000 ha, tËp trung ë ®ång b»ng ven biÓn. §Êt giµu dinh dìng phôc vô trång lóa, mµu, c©y c«ng nghiÖp. - §Êt x¸m, b¹c mµu diÖn tÝch: 24.250ha, tríc kia lµ ®åi nói, do khai th¸c vµ ph¸ rõng, ®Êt b¹c mµu, xãi mßn. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 12 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A - §Êt c¸t vµ cån c¸t ven biÓn, diÖn tÝch 10.550 ha, thÝch hîp trång c©y vµ ph©n bè d©n c. - §Êt mÆn vµ phÌn, diÖn tÝch 7.950 ha, thuËn tiÖn cho s¶n xuÊt muèi nu«i trång thuû s¶n. - §Êt cho n«ng nghiÖp rÊt h¹n chÕ, diÖn tÝch 74.900 ha, chiÕm 14,2% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, trong ®ã diÖn tÝch ®· khai th¸c ®a vµo sö dông 67.700ha. - §Êt cho l©m nghiÖp, diÖn tÝch 332.400 ha, chiÕm 61,3% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn, trong ®ã rõng tù nhiªn chiÕm 153.000ha. 2.1.5. Tµi nguyªn rõng DiÖn tÝch rõng cña Phó Yªn kho¶ng 164.700 ha, chiÕm 31,30% diÖn tÝch tù nhiªn, trong ®ã rõng gç tù nhiªn 158.000 ha víi tr÷ lîng 16,70 triÖu m3. DiÖn tÝch rõng Kh¸nh Hoµ kho¶ng 153.000 ha, nhiÒu lo¹i gç quý nh P¬mu, Lim, H¬ng, TrÇm h¬ng, Kú nam, víi tr÷ lîng gç kho¶ng 20 triÖu m3 2.1.6. Tµi nguyªn biÓn Vïng biÓn khai th¸c cã hiÖu qu¶ cña Phó Yªn kho¶ng 69.000 Km 2, víi kho¶ng 500 loµi c¸, 38 loµi t«m, 15 loµi mùc vµ c¸c lo¹i h¶i s¶n kh¸c nh sß, diÖp, yÕn sµo. Tæng tr÷ lîng c¸c lo¹i t«m c¸ kho¶ng 46.000 T. Tæng tr÷ lîng khai th¸c c¸ trong n¨m kho¶ng 700 T/n¨m, mùc kho¶ng 1.200 T/n¨m, h¶i s¶n kh¸c 2.000 T/n¨m. Vïng biÓn Kh¸nh Hoµ rÊt phong phó víi 200km bê biÓn, cã nhiÒu b·i t¾m ®Ñp, vÞnh ®¶o du lÞch, h¶i c¶ng lín. Vïng biÓn Kh¸nh Hoµ hµng n¨m cho phÐp ®¸nh b¾t 70.000 T h¶i s¶n, s¶n xuÊt hµng v¹n tÊn t«m xuÊt khÈu, nu«i trång hµng triÖu con t«m gièng, t«m thÞt kho¶ng 2.400 T/n¨m, vïng biÓn cã nhiÒu rong t¶o biÓn cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ®Æc biÖt cã yÕn sµo víi 2.000 kg/n¨m. 2.1.7. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n 1) TØnh Phó Yªn: Kho¸ng s¶n Phó Yªn kh«ng nhiÒu nhng cã nhiÒu kho¸ng s¶n quý vµ t¬ng ®èi tËp trung, ®©y lµ nguån tµi nguyªn quý vµ cã ý nghÜa chiÕn lîc ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong t¬ng lai: - Má s¾t, tr÷ lîng kho¶ng 914.000T. - Boxit, tr÷ lîng kho¶ng 4,80 triÖu tÊn. - Má vµng ®ang khai th¸c, diÖn tÝch 2.000 km2. - Má s¾t, tr÷ lîng kho¶ng 914.000T. - Fenspat, tr÷ lîng kho¶ng 23.000T. - §¸ Granit, tr÷ lîng kho¶ng 110.000m3. - Má sÐt Diatomit, tr÷ lîng kho¶ng 277.000T. - Má Titan, tr÷ lîng t¬ng ®èi lín. 2) TØnh Kh¸nh Hoµ tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 13 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Kho¸ng s¶n Kh¸nh Hoµ kh«ng nhiÒu nhng cã nhiÒu kho¸ng s¶n ®Æc trng quý vµ t¬ng ®èi tËp trung, ®©y lµ nguån tµi nguyªn quý vµ cã ý nghÜa chiÕn lîc ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong t¬ng lai: - §¸ Granit, tr÷ lîng kho¶ng 100.000m3. - C¸t tr¾ng thuû tinh, tr÷ lîng kho¶ng 140 triÖu tÊn (hµm lîng SiO2 cao tíi 99,7%, Fe2O3 chiÕm kho¶ng 0,015%). - C¸t vµng 1.000.000 TÊn. - Cao lanh tr÷ lîng 70.000 TÊn. - Ilmenite tr÷ lîng 260.000 tÊn cã hµm lîng cao tõ 19 kg ®Õn 47.3Kg/m3. - Vµng tr÷ lîng 1.000 Kg. - Níc kho¸ng cã trªn 10 má, ph©n bè ®Òu kh¾p trªn toµn tØnh. 2.1.8. Tµi nguyªn con ngêi 1) TØnh Phó Yªn: Phó Yªn víi diÖn tÝch 5.045,3km2, d©n sè tÝnh ®Õn n¨m 2004: 849.036 ngêi, lµ tØnh cã nhiÒu d©n téc, ngêi Kinh chiÕm tíi 95,5%, mËt ®é d©n sè ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng trong tØnh. D©n sè n«ng th«n chiÕm chiÕm ®a sè. Tû lÖ ngêi biÕt ch÷ ë Phó Yªn kh¸ cao (88,55%), cao h¬n møc trung b×nh c¶ níc (87,6%) vµ cao h¬n c¸c tØnh kh¸c trong khu vùc: Ninh ThuËn vµ B×nh ThuËn (82%), §¾c L¾c (80%). Nguån lao ®éng ë Phó Yªn t¬ng ®èi dåi dµo, n¨m 2003 cã 350,88 ngh×n ngêi, chiÕm 50,70% d©n sè. Lao ®éng ®ang lµm viÖc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 316,9 ngh×n ngêi, trong ®ã: - Lao ®éng c«ng nghiÖp: 7,80%. - X©y dùng: 1,10%. - Lao ®éng n«ng, l©m, ng nghiÖp: 80,80%. - Lao ®éng dÞch vô s¶n xuÊt chiÕm 10,30%. 2) TØnh Kh¸nh Hoµ: Kh¸nh Hoµ víi diÖn tÝch 5.197,5km 2, d©n sè tÝnh ®Õn n¨m 2004: 1.111.349 ngêi, lµ tØnh cã nhiÒu d©n téc, ngêi Kinh chiÕm tíi 90,8%, d©n sè ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng trong tØnh, d©n c tËp trung chñ yÕu ë vïng ®ång b»ng ven biÓn. §éi ngò chuyªn gia vµ lùc lîng khoa häc ë Kh¸nh Hoµ t¬ng ®èi cao, trªn ®Þa bµn tØnh cã 4 trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, 3 viÖn nghiªn cøu. 2.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi 2.2.1. Møc t¨ng trëng kinh tÕ Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ lµ c¸c tØnh thuéc vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé, trong nh÷ng n¨m qua cã møc t¨ng trëng kinh tÕ theo GDP t¬ng ®èi thÊp. Theo sè liÖu thèng kª trong nh÷ng n¨m 1996 ®Õn 1999, kÕt qu¶ nh sau: tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 14 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A - Khu vùc thµnh thÞ 16.4%/n¨m. - Khu vùc n«ng th«n 6.1%/n¨m. - Khu vùc T©y B¾c vµ §«ng B¾c 7.6%/n¨m. - Khu vùc B¾c Trung bé 6.8%/n¨m. - Khu vùc Duyªn h¶i nam Trung bé 9.1%/n¨m. - Khu vùc T©y Nguyªn 9.0%/n¨m. - Khu vùc §«ng Nam bé 11.7%/n¨m. - Khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long 11.0%/n¨m. - Phó Yªn 4,0%/n¨m. - Kh¸nh Hoµ 19,4%/n¨m. - Qu¶ng Nam - §µ N½ng 5,0%/n¨m. - B×nh §Þnh 5,0%/n¨m. - Qu¶ng Ng·i 4,2%/n¨m. - C¸c tØnh trong c¶ níc 7,5%/n¨m. - Gi¸ trÞ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi nh sau: + Phó Yªn 157-162USD/n¨m. + Kh¸nh Hoµ 306USD/n¨m. 1) §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Phó Yªn ®Õn n¨m 2010: - Møc t¨ng trëng kinh tÕ theo GDP giai ®o¹n 2000 - 2010 ®¹t 11,0-12%. - Gi¸ trÞ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi giai ®o¹n 2000 - 2010 ®¹t 566,5÷787 USD/n¨m, t¨ng 2,4 - 2,6 lÇn. B¶ng 1: Dù b¸o mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña tØnh Phó Yªn giai ®o¹n 2000-2010. §¬n vÞ tÝnh ChØ tiªu D©n sè GDP, trong ®ã: N¨m tÝnh Tû lÖ t¨ng % 1995 2000 2010 103 Ng 740,3 804,2 956,7 1,7 Tû ® 220,0 365,0 1036,3 12 - CN-XD - 30,5 68,5 293,7 14,5 - NL-NghiÖp - 107,0 150,5 238,2 4,7 - DÞch vô - 82,5 146,0 504,4 14,2 GDP b×nh qu©n USD 162,0 236,0 566,5 Gi¸ trÞ suÊt khÈu 106 USD 23,1 80,0 200,0 Tû ® 66,2 238,5 790,0 Thu ng©n s¸ch tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 15 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A Nhu cÇu ®Çu t 106 USD 145,5 718,7 Sè liÖu lÊy theo tµi liÖu “Tæng quan quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam” Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc gia – n¨m 2002. 2) §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020: a) VÒ ph¸t triÓn kinh tÕ Duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tốc độ tăng GDP thời kỳ 2006 - 2010 khoảng 12%/năm, thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 12,5%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 13%/năm. Tổng GDP của tỉnh (giá so sánh 1994) đạt 13.226 tỷ đồng vào năm 2010; đạt 23.834 tỷ đồng vào năm 2015 và đạt 43.913 tỷ đồng vào năm 2020. GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 19,477 triệu đồng vào năm 2010, đạt 32,777 triệu đồng vào năm 2015 và đạt 56,71 triệu đồng vào năm 2020. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước thời kỳ 2006 - 2010 khoảng 22% GDP, thời kỳ 2011 - 2015 khoảng 22-23% GDP, thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 24% GDP. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 18%/năm giai đoạn 2006 - 2010, tăng 15 16%/năm giai đoạn 2011 - 2020. Phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD và đến năm 2020 đạt khoảng 3,2 - 3,5 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2006 - 2010 đạt 38 - 40% GDP, thời kỳ 2011 - 2020 khoảng 40 - 45% GDP. b) VÒ ph¸t triÓn x· héi Tỷ lệ tăng dân số thời kỳ 2006 - 2010 là 1,6 - 1,7%, thời kỳ 2011 - 2020 khoảng 1,4 - 1,5%. Giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 4,2% vào năm 2010 và xuống dưới 4% vào năm 2020, nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 68,5 - 70%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khoảng 70%; mức sống bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I. Đẩy mạnh các chương trình quốc gia về văn hóa, y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư trường lớp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 đạt khoảng 40%; năm 2020 đạt khoảng 60 - 70%. Đến năm 2010, có 80% lao động sau khi đào tạo có việc làm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%. Sè liÖu lÊy theo“Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020” ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ngµy 31/10/2006. 2.2.2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh cña tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ cã sù chuyÓn dÞch phï hîp xu thÕ chung cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tuy nhiªn sù chuyÓn ®æi cßn chËm, n«ng nghiÖp cßn chiÕm tû lÖ lín vµ cha b¾t kÞp xu híng chuyÓn ®æi chung cña c¶ níc, vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé vµ c¸c tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 16 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 1) TØnh Phó Yªn: Dù b¸o ®Õn n¨m 2010, c¬ cÊu kinh tÕ cña Phó Yªn cã sù chuyÓn dÞch theo híng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô (B¶ng 5): B¶ng 5: Dù b¸o c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh cña tØnh Phó Yªn. H¹ng môc N«ng - L©m - Ng nghiÖp C«ng nghiÖp - x©y dùng DÞch vô §V tÝnh N¨m 2005 N¨m 2010 % % % 41,2 18,8 40,0 23,2 28,3 48,7 Sè liÖu lÊy theo tµi liÖu “Tæng quan quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam” Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ Quèc gia – n¨m 2002. 2) TØnh Kh¸nh Hoµ: Dù b¸o ®Õn n¨m 2010 vµ n¨m 2020, c¬ cÊu kinh tÕ cña Kh¸nh Hoµ cã sù chuyÓn dÞch theo híng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô (B¶ng 6): B¶ng 6: Dù b¸o c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh cña tØnh Kh¸nh Hoµ. H¹ng môc N«ng - L©m - Ng nghiÖp C«ng nghiÖp - x©y dùng DÞch vô §V tÝnh N¨m 2010 N¨m 2020 % % % 13,0 43,5 43,5 6,0 47,0 47,0 Sè liÖu lÊy theo“Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2020” ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ngµy 31/10/2006. 2.2.3. Quy ho¹ch ph¸t triÓn KTXH khu vùc Nhµ níc ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung tõ Liªn ChiÓu- Qu¶ng Nam - §µ N½ng tíi Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i, lµm h¹t nh©n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ vïng Trung Trung bé vµ T©y Nguyªn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt cho ph¸t triÎn kinh tÕ khu vùc. Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ ®Õn n¨m 2010 ®· chØ râ: - X©y dùng hÖ thèng kinh tÕ më, tËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh phï hîp xu thÕ chung cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, b¾t kÞp xu híng chuyÓn ®æi chung cña c¶ níc, vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé vµ c¸c tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng, Kh¸nh Hoµ. - TËp trung chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, g¾n c¬ cÊu kinh tÕ cña 2 tØnh Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ theo yªu cÇu thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, chó träng c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao, t¹o m«i trêng thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t vµ c«ng nghÖ míi cña níc ngoµi. X©y dùng ®« thÞ cïng víi viÖc c¶i t¹o m«i trêng sinh th¸i, g¾n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi cñng cè an ninh quèc phßng trong khu vùc vµ ®Êt níc. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 17 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A 2.2.4. Quy ho¹ch m¹ng ®êng bé cao tèc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 §¹i héi IX cña §¶ng ®· quyÕt ®Þnh ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m ®Çu thÕ kû 21 cña níc ta lµ “®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, x©y dùng nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp”. Mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ bÒn v÷ng ®ßi hái mét kÕt cÊu h¹ tÇng m¹nh vµ hiÖn ®¹i, h¹ tÇng c¬ së ph¶i ®i tríc mét bíc ®Ó t¹o tiÒn ®Ò, lµm ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. M¹ng líi c«ng tr×nh giao th«ng ®êng bé, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ®êng cao tèc lµ kÕt cÊu h¹ tÇng ®ãng vai trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C¨n cø vµo ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi chung cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020; LuËt giao th«ng §êng bé ViÖt Nam; ChiÕn lîc ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020; Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT §êng bé ViÖt nam ®Õn n¨m 2020 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt c¸c quy ho¹ch cã liªn quan kh¸c, Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· chØ ®¹o x©y dùng quy ho¹ch m¹ng ®êng bé cao tèc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 vµ ®ang lµm thñ tôc tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. ChiÕn lîc ph¸t triÓn GTVT ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 ®· ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn ngµnh giao th«ng vËn t¶i vµ m¹ng ®êng bé ViÖt Nam. §Ó tõng bíc thùc hiÖn chiÕn lîc nãi trªn, viÖc quy ho¹ch x©y dùng m¹ng ®êng bé cao tèc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, ph©n bè l¹i d©n c, gi¶m tai n¹n giao th«ng, gi¶m thêi gian vµ chi phÝ vËn t¶i. Nghiªn cøu x©y dùng hÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ sÏ lµ mét bé phËn c«ng tr×nh quan träng, kh«ng nh÷ng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn giao th«ng trªn Quèc lé 1A trong giai ®o¹n tríc m¾t mµ nã cßn phôc vô cho khai th¸c trôc ®êng bé cao tèc B¾c – Nam trong t¬ng lai. 2.3. M¹ng líi giao th«ng khu vùc 2.3.1. Giao th«ng ®êng bé 1) Giao th«ng ®êng bé tØnh Phó Yªn. M¹ng líi giao th«ng ®êng bé tØnh Phó Yªn bao gåm hÖ thèng quèc lé, tØnh lé cïng hÖ thèng ®êng huyÖn. Tæng quan s¬ ®å m¹ng líi giao th«ng ®êng bé tØnh Phó Yªn d¹ng x¬ng c¸, trôc chÝnh lµ Quèc lé 1A tõ L¹ng S¬n vµo CÇn Th¬ lµ trôc giao th«ng B¾c - Nam. HÖ thèng ®êng ngang theo híng §«ng - T©y, nèi c¸c khu d©n c, c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm víi QL 1A, tËp trung chñ yÕu vµo thÞ x· Tuy Hoµ. §Æc biÖt Quèc lé 25 nèi Tuy Hoµ víi Gia Lai, nèi T©y Nguyªn víi ven biÓn miÒn Trung, t¹o hÖ thèng giao th«ng liªn hoµn néi tØnh vµ ®Õn c¸c khu vùc miÒn Trung víi nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm nh dù ¸n hÇm H¶i V©n, c¶ng biÓn Tiªn Sa, Quèc lé 9, khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt... vµ c¸c khu vùc kh¸c trong c¶ níc. - Quèc lé 1A ®o¹n qua Phó Yªn dµi 123,546 Km (®iÓm ®Çu Km1243, ®iÓm cuèi Km 1366+546). TuyÕn b¸m theo ven biÓn, qua c¸c ®iÓm d©n c, qua thÞ trÊn S«ng CÇu, ChÝ Th¹nh, Phó L©m vµ thÞ x· Tuy Hoµ. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh kh«i phôc vµ c¶i t¹o Quèc lé 1A theo tiªu chuÈn ®êng cÊp III ®ång b»ng víi mÆt ®êng réng 7m + mçi bªn 2 m cho xe th« tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 18 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A s¬, nh÷ng ®o¹n qua thÞ x·, thÞ trÊn, bÒ réng mÆt ®êng tèi thiÓu 12m. §©y lµ thuËn lîi lín nèi Phó Yªn víi Nha Trang, Quy Nh¬n, HuÕ, §µ N½ng. - §Æc biÖt Quèc lé 1A ®o¹n qua Tuy Hoµ dµi 5Km ®· ®îc n©ng cÊp më réng theo tiªu chuÈn ®êng trôc chÝnh cÊp 1 (mÆt ®êng réng 23m ®ñ cho 4 lµn xe c¬ giíi). Quy ho¹ch cña tØnh Tuy Hoµ ®· x¸c ®Þnh: §o¹n Quèc lé 1A ®· ®îc x©y dùng qua thÞ x· Tuy Hoµ lµ ®êng quèc lé qu¸ c¶nh. TuyÕn tr¸nh thÞ x· Tuy Hoµ cïng víi cÇu §µ R»ng míi ®îc x©y dùng vÒ phÝa t©y thÞ x· ®· hoµn thµnh vµ ®a vµo khai th¸c. - Trôc ®êng Hïng V¬ng dµi 7,5 Km, ch¹y suèt thÞ x· theo híng B¾c - Nam, phÝa b¾c nèi víi QL 1A t¹i Km 1324+300, phÝa nam kÕt thóc t¹i ®êng B¹ch §»ng (ch¹y däc bê s«ng Chïa) ®¹t tiªu chuÈn ®¹i lé lín cña thÞ x· Tuy Hoµ, trong tæng thÓ quy ho¹ch ®· ®îc UBND tØnh Phó Yªn ®Çu t x©y dùng. - Quèc lé 25 dµi 70 Km (®iÓm ®Çu Km1332 QL 1A, ®iÓm cuèi Lµ Cïi). TuyÕn b¸m theo c¸c ®iÓm d©n c, nèi Tuy Hoµ víi Gia Lai, nèi T©y Nguyªn víi ven biÓn miÒn Trung. - HÖ thèng ®êng tØnh tæng dµi 241,349Km, bao gåm §T 641, §T 642, §T 643, §T 645, lµ hÖ thèng ®êng nèi miÒn T©y cña tØnh víi QL 1A, §T 645, §T 647 vµ nèi víi QL 25. - HÖ thèng ®êng huyÖn tæng dµi 410,56Km, bao gåm hÖ thèng ®êng huyÖn thuéc ®Þa phËn huyÖn S«ng CÇu, T©y An, §ång Xu©n, thÞ x· Tuy Hoµ, huyÖn Thuy Hoµ, S¬n Hoµ vµ huyÖn S«ng Hinh. Toµn bé c¸c huyÖn ®Òu cã ®êng « t« ®Õn c¸c x·. - Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn giao th«ng tØnh Phó Yªn cã ®Þnh râ: Ngoµi viÖc ®Çu t c¶i t¹o n©ng cÊp QL 1A, tØnh ®ang t×m ®èi t¸c ®Çu t n©ng cÊp QL 25 tõ Tuy Hoµ ®Õn Gia Lai, tõng bíc ®Çu t n©ng cÊp TL 1 (®o¹n Phó L©m - S«ng Hinh Madr¾c), ®êng 9B, TL3, TL2 vµ TL6. 2) Giao th«ng ®êng bé tØnh Kh¸nh Hoµ. M¹ng líi giao th«ng ®êng bé tØnh Kh¸nh Hoµ bao gåm hÖ thèng quèc lé, tØnh lé cïng hÖ thèng ®êng huyÖn. Tæng quan s¬ ®å m¹ng líi giao th«ng ®êng bé tØnh Kh¸nh Hoµ d¹ng x¬ng c¸, trôc chÝnh lµ Quèc lé 1A tõ L¹ng S¬n vµo CÇn Th¬, lµ trôc giao th«ng B¾c - Nam. HÖ thèng ®êng ngang theo híng §«ng - T©y, nèi c¸c khu d©n c, c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm víi QL 1A, tËp trung chñ yÕu vµo thµnh phè Nha Trang. §Æc biÖt Quèc lé 26 nèi Nha Trang víi §¾c L¾c vµ c¸c tØnh T©y nguyªn víi ven biÓn miÒn Trung, t¹o hÖ thèng giao th«ng liªn hoµn néi tØnh vµ ®Õn c¸c khu vùc miÒn Trung víi nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm nh dù ¸n hÇm H¶i V©n, c¶ng biÓn Tiªn Sa, Quèc lé 9, c¶ng Nha Trang, Ba Ngßi (Cam Ranh), khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt... vµ c¸c khu vùc kh¸c trong c¶ níc. - Quèc lé 1A ®o¹n qua Kh¸nh Hoµ dµi trªn 100km, b¾t ®Çu tõ Km1366+546 (®Ønh §Ìo C¶)). TuyÕn b¸m theo ven biÓn, qua c¸c ®iÓm d©n c, qua thµnh phè Nha Trang, c¶ng biÓn Cam Ranh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh kh«i phôc vµ c¶i t¹o Quèc lé 1A theo tiªu chuÈn ®êng cÊp III ®ång b»ng víi mÆt ®êng réng 7m + mçi bªn 2 m cho xe th« s¬, nh÷ng ®o¹n qua thÞ x·, thÞ trÊn, bÒ réng mÆt ®êng tèi thiÓu 12m. §©y lµ thuËn lîi lín nèi Phó Yªn víi Nha Trang, Quy Nh¬n, HuÕ, §µ N½ng. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 19 ®Ò xuÊt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng HÇm ®êng bé qua §Ìo C¶ KM1353+500÷km1373+500 - QL1A - Quèc lé 26 b¾t ®Çu tõ thµnh phè Nha Trang ®i §¾c L¾c, nèi thµnh phè biÓn víi thµnh phè §µ L¹t - lµ c¸c trung t©m du lÞch næi tiÕng trong níc vµ quèc tÕ. - HÖ thèng ®êng huyÖn, bao gåm hÖ thèng ®êng liªn huyÖn, liªn x· thuéc ®Þa phËn c¸c huyÖn trong tØnh Kh¸nh Hoµ. Toµn bé c¸c huyÖn ®Òu cã ®êng « t« ®Õn c¸c x·. 2.3.2. Giao th«ng ®êng s¾t TuyÕn ®êng s¾t Hµ Néi - Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ mét bé phËn quan träng cña ®êng s¾t Thèng NhÊt xuyªn Quèc gia, lµ trôc giao th«ng B¾c - Nam, nèi c¸c khu d©n c, c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, qua nhiÒu khu c«ng nghiÖp, nhiÒu thµnh phè, thÞ x· trong c¶ níc. TuyÕn ®êng s¾t xuyªn suèt tõ phÝa b¾c vµo phÝa nam thuéc ®Þa phËn tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ ®· ®îc c¶i t¹o n©ng cÊp vµ ®ang ®¶m nhËn mét khèi lîng vËn t¶i lín vÒ hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ®ang ngµy mét t¨ng cao. TuyÕn ®êng s¾t Thèng NhÊt cßn cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong viÖc giao lu vÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, gãp phÇn cñng cè quèc phßng, ®¶m b¶o nÒn an ninh cña tæ quèc. Trong khu vùc cã 2 ga lín: ga Tuy Hoµ vµ ga Nha Trang, hiÖn nay ga Nha Trang ®ang khai th¸c lµ ga trung t©m trªn tuyÕn ®êng s¾t Thèng NhÊt, ®ang ®¶m nhËn mét khèi lîng lín vÒ hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch, ®Æc biÖt kh¸ch du lÞch trong níc vµ quèc tÕ. Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn giao th«ng tØnh Phó Yªn cã ®Þnh râ: Nghiªn cøu kiÕn nghÞ ngµnh ®êng s¾t ViÖt Nam ®Çu t x©y dùng ga Tuy Hoµ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch du lÞch trong níc vµ quèc tÕ t¬ng xøng víi ga ®êng s¾t Nha Trang cña tØnh Kh¸nh Hoµ. 2.3.3. Giao th«ng ®êng thñy Bê biÓn Phó Yªn dµi 180 Km, bê biÓn Kh¸nh Hoµ dµi h¬n 200Km, ch¹y tõ B¾c vµo Nam, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho giao th«ng ®êng thuû. §Æc biÖt Phó Yªn cã vïng vÞnh Vòng R«, lµ vïng vÞnh kÝn, c¶ng Vòng R« ®ang ®îc x©y dùng ®ñ tiÕp nhËn tµu 10.000T, Kh¸nh Hoµ cã c¶ng Nha Trang, c¶ng Cam Ranh lµ nh÷ng côm c¶ng lín ®· ®îc x©y dùng cho môc tiªu kinh tÕ vµ quèc phßng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. VÞnh V©n Phong vµ b¸n ®¶o Hßn Gèm cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho x©y dùng c¶ng biÓn Container quèc tÕ, hiÖn nay ®ang lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng. Giao th«ng ®êng thuû trªn c¸c s«ng thuéc khu vùc 2 tØnh Phó Yªn vµ Kh¸nh Hoµ. Thùc tÕ hiÖn nay toµn bé c¸c s«ng trong khu vùc lµ s«ng tù nhiªn, kh«ng cã ®ª ng¨n lò. VÒ mïa c¹n lßng s«ng hÇu nh kh«ng cã níc, phÇn dßng chñ chØ cßn l¹i c¸c l¹ch nhá tiªu tho¸t níc. VÒ mïa lò níc trµn ngËp, mùc níc s«ng d©ng lªn vµ ch¶y trµn trªn lu vùc réng ra biÓn. Giao th«ng ®êng thuû trªn c¸c s«ng thuéc khu vùc chØ mang tÝnh côc bé tõng ®o¹n vµ chñ yÕu lµ tµu thuyÒn nhá. tæng c«ng ty TVTK GTVT (TEDI) 20
- Xem thêm -