Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC giải chi tiết ETS TOEIC 1000 RC PART 7...

Tài liệu giải chi tiết ETS TOEIC 1000 RC PART 7

.PDF
456
13160
70

Mô tả:

TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skimming: n vi t nh ng ph t ng n gi i thi u, t ng quan và k t lu n. V ns c cái nhìn t ng quát v th mà b c. Th hai, m a Skimming là gi m th c cho các b n. Trong m t bài báo, thay vì chú tâm vào nh ng chi ti c nh ng ý chính. Nh ng ý chính này là nh ng câu ch ng um n. bài Scanning: Scanning -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 1 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paraphrasing: Paraphrase là gì? Paraphrasing is a very important skill for most English tests. For many tests of English, being skilful at paraphrasing is extremely important. of English, most thành many Paraphrasing is a very important skill is extremely important. being skilful at paraphrasing u: It can be difficult to choose a suitable place to study English. It is sometimes hard to select an appropriate place to learn English. "Writing essays can be a challenging task." "Writing essays can be a task which is challenging." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 2 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The most effective way to build your English skill is to study regularly. The most effective way of building your English skill is to do studying on a regular basis. "To improve English, you should learn new vocabulary on a daily basis." "To improve English, new vocabulary should be learned on a daily basis" Các b này. t vài khái ni n nh luy n t p không ng các thí sinh có th hoàn thành t t bài thì Part 7. nâng cao ki n th n Trong quá trình hoàn thi n n i dung cu n sách, tác gi có s d ng các câu ví d m l i qua internet, sách, báo trong quá trình ngiên Cu thi n cg il ic cu n n H t Tiêu B mình r t nhi sách c c u hoàn này. c th c hành và c xát nhi i bài thi Toeic, các b n có th n tham gia các bu i gi và ch a bài chi ti t mi n phí do các admin t ch c vào chi u ch nh t hàng tu n, lúc 14h30 t i s i. Các th c m c trong quá trình s d ng sách vui lòng liên h qua facebook: https://www.facebook.com/lanvom CHÚC CÁC B N H C T P T T! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 3 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 4 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu h i 153-154 n m t gi y m i - open forum: di - owner, N: ch s h u, ch nhân, = possessor, holder - to meet: g p g , h p,= assemble, gather, convence, get together , ch , = matter, question, topic, subject, point, problem, case - issue, N: v ng nh , = light snacks, light eatables - upcoming, adj: s p t i, = coming, future, imminent 153. Gi y m i này dành cho ai? c A. Các cán b n chuyên B. Nh nghi p i C. Nh - official, N: cán b u hành, = officer, executive Trong gi y m i có dòng 4, 5: This is open forum for owners of small t di dành cho companies to meet and discuss issues nh ng ch s h u c a các công ty nh g p g và th o lu n các ch nh aff n cc Key _______________ 154. S ki A. M B. M C. M D. M c t ch ng nào? t l n m t ngày t l n m t tu n t l n m t tháng tl nm - to hold: t ch c, = organize, conduct, run Trong gi y m i có dòng 6,7,8: Every Friday evening 6:30- M i t i th 6 6:30-7:30 gi t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 5 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Key _______________ Câu h i 155-156 n m t kh o sát vi c làm gì/v cái gì - to thank sb for + Ving/sth: c - questionaire, N: b ng kh o sát, b ng câu h i, = question sheet, survey - to help sb (to) V: giúp ai làm gì - customer needs: nh ng nhu c u c a khách hàng làm gì - to spend money/time on sth/to V: tiêu ti n/th ng ph c dùng dành cho n - tableware: b - cutlery, n: dao kéo làm s ch chuyên nghi p - professional cleaning supplies: nh -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 6 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - optional, adj: tùy ý, không b t bu c 155. Lo i hình kinh doanh c a Marlowe là gì? A. D ch v làm s ch B. Nhà phân ph i thi t b th thao C. C a hàng qu n áo ph n D. C dùng trong nhà hàng Trong kh o sát có dòng 8 - 12: 3. Nh ng lo i s n ph m nào anh ch hôm nay? ng ph u b p và ---i ph c v ---dùng n ng (n i, ch o) -v-- B ---dùng làm s ch chuyên nghi p Key _______________ 156. Marlowe? ng tiêu bao nhiêu ti n B. T C. T Trong kh o sát có dòng 5-7: 2. Anh ch tiêu bao nhiêu ti n trong m t l n ghé qua? ------- 40 -----vKey _______________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 7 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu h i 157-159 n m t thông báo - across the + somewhere: bên kia n, = to relocate to swh - to move to somewhere: chuy n ch - construction, N: vi c xây d ng - patent, N: b nh nhân xe, = parking lot - parking space: ch - examination room: phòng khám b nh i (không) làm gì, = so as (not) to + V - to accommodate: ph c v - an increase/rise + in: m t s g - weekend appointment: bu i h n cu i tu n im i - to practise: làm ngh - dentistry, N: ngành nha khoa - the nearest exit: l i ra g n nh t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 8 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - light rail station: ga tàu t cao m t ra 157. Lo ch ? A. M t công ty xây d ng B. M t phòng khám c a nha s C. M t công ty giao hàng D. M t siêu th Trong thông báo có chuy n n 2, dòng 5-7: i m i vào to our staff: Dr. Anne Hui, who has c a chúng tôi: Bác s Anne been practicing dentistry for over nha k ten years, and Ellen Howard, our lý nha new dental assistant. khoa m i c a chúng tôi Key _______________ 158. Công ty A. t i Plymouth Avenue B. t i Grosvenor Street C. t i Eastbridge Road D. t i Benson Highway Trong thông báo có al c n 2, dòng 1-2: m m i có ch many parking spaces, more nhi i examination rooms, and a larger r waiting room than the old office on Eastbrigde Road Eastbrigde Road Key _______________ xe r ng g p 2 l n, i i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 9 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159. c nói v công ty này? A. Công ty này n ch có th m r ng m m i c a công ty thu n ti cho vi i b ng tàu h a C. Công ty có vài nhân viên s v m D. Công ty s có ít cu c h p m t h su t tu n làm vi c n 2, dòng 1-2: The new location offers twice as m m i có ch xe r ng g p 2 t phòng many parking spaces, more l n, nhi i r i examination rooms, and a larger waiting room than the old office on Eastbrigde Road có. Eastbrigde Road did. Key _______________ Câu h i 160-161 nm - hourlý employee: nhân viên làm vi c theo gi - Payroll Processing: X lý b g - to transfer sth into sth: chuy n cái gì vào cái gì, = move, remove, transport - online timekeeping system: h th ng ch m công tr c tuy n -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 10 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - to enter sth into sth: nh p cái gì vào cái gì - paper timesheet: b ng ch m công b ng gi y u t , = as of, beginning on - starting on: b 160. c yêu c u làm gì? A. Thu x p tài li u theo m t th t khác i B. Chuy C. Trình thông tin nhân viên m t cách tr c tuy n D. H i xin phòng k toán m t l ch làm vi c m i Trong thông báo n 1, dòng 3-4: ut t t c các nhân viên all employees must enter their work hours into the ph i nh p gi làm vi c c a h vào h th ng tr c tuy n hàng ngày online system daily. Key _______________ 161. Khi nào thì vi có hi u l c? A. vào ngày 15/12 B. vào ngày 2/2 C. vào ngày 15/1 D. vào ngày 1/2 Trong i chính sách n 1, dòng 1-3: transferring employee information into a new online timekeeping system on or around January 2. The system will be operational beginning on Febuarary 1. Key _______________ toán s b u chuy n thông tin nhân viên vào m t h th ng ch m công tr c tuy n m i trong ho c quanh ngày 2/1. H th ng này s ho ng b t u t ngày 1/2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 11 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu h i 162-165 n m t qu ng cáo - manor, N: khu nhà ng - array, N: dãy, lo t, = variety, range - dailý - public transportation: giao thông công c ng - short walk: cu ng n ng t - full-sized, adj: quy mô th t, = full-scale - to be separate from: riêng bi t v i - spacious sitting room: không gian ng i ngh r ng rãi - balcony access: l i ra ban công c s truy c p vào cao mi n phí - complimentary high-speed Internet: Internet t - shared laundry facility: khu gi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 12 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c qu ng cáo? 162. A. M B. M t công viên thành ph C. M t di tích l ch s D. M t nhà hàng - to advertise: qu ng cáo, qu ng bá, = promote, publicize, market Trong qu ng cáo có ph : The Manor at Aldous Street ivable neighborhoods Key _______________ Khu nhà t i Aldous Street m t trong nh ng nh t c a Barchester 163. c mô t nào? A. Khu Parkhurst n m trung tâm thành ph B. Khu Parkhurst không th c b ng giao thông công c ng C. Khu Parkhurst có nhi u l a ch n v ng D. Khu Parkhurst có r h v am c xây d ng Trong qu ng cáo n 1, dòng 1-2: building offers city life at its most comfortable and convenient. The Manor at Aldous Street has a wide array of shops and fine restaurants just outside its door. Key _______________ m i nh t c a Parkhurst có cu c s v i s tho i mái và thu n ti n nh t c a mình. Tòa nhà t i Aldous Street có m t lo t nh ng c a hàng và nhà hàng ch ng cao ngay bên ngoài c a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 13 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c nói v nh ng công trình 164. t i Manor? A. Chúng không có các thi t b nhà b p B. Các phòng ng có ban công ng C. Các nhà b p có khu v c trang b cho vi c truy c p Internet Trong qu ng cáo n 4: Residents will also have access to c s truy c p complimentary high-speed Internet, Internet t cao mi n phí, khu gi t shared laundry facilities, and, for an ung, và, v i m t chi phí thêm, khu xe. Key _______________ u gì KHÔNG có trên trang ch 165. c a Henman? A. Nh ng b c nh c a tòa nhà The Manor c a khu này B. M t b C. Thông tin v cách b D. M t l ch h n - layout, N: cách b trí, = plan, organization, design, blueprint, arrangemen Trong qu ng cáo n 6: www.henmanstateagent.com.au/themanorat aldousstreet for apartment floor plans, photos of the building, and a map of the Parkhurst neighborhood. Units will be c a chúng tôi t i www.henmanstateagent.com.au/themanoratal dousstreet có các b , các b c nh v tòa nhà, và m t b v khu Parkhurst này. Các công trình s s n sàng b ut Key _______________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 14 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu h i 166-168 nm - on behalf of sb: thay m t cho ai, = as a representative of, as a spokesperson for, in the name of, on the authority of - donation, N: s quyên góp - generosity, N: s hào phóng - to enable sb to V: làm cho ai có th làm gì - enclosure, N: khu v c có hàng rào t nhiên - antelope, giraffe, and zebra populations: các qu n th và ng a v n nhiên - typically -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 15 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - vantage, N: v trí thu n l i - commemorative plaque: b n k ni t bi u hi n c a - full season pass: th ra vào su t mùa bi u di n - at no charge: mi n phí, = at no cost 166. M h iv thú m i bày t góp c vi kêu g d án xây d - to express gratitude for Ving/sth: bày vi c gì/cái gì; = to t s c express thank for, to thank for vi s c n m ts tv n thú i nh ng quyên góp cho m t ng Trong (Mr. Ihimaera g i Mr. McBride) n 1, dòng 1-3: On behalf of the Friends of the Thay m t cho Nh ng Friends of the Waitakere Zoo, I thank you for your Waitakere Zoo cc donation. Your generosity, along with v s a ông. S hào phóng that of other donors, has enabled us to c a ông, cùng v i s hào phóng c a các complete construction on the African nhà h làm cho chúng tôi hoàn thành vi c xây d ng khu v c có hàng rào t nhiên African Key _______________ 167. c nói v khu v c m i này? vi c vào xem A. Khu v c này s c a du khách B. Khu v c này s là ngôi nhà c a ch m t ng v t lo ng nh t trong C. Khu v c này s n thú c tính an D. Khu v c này s có nh c c ng c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 16 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong n 1, dòng 3-6: ly, the enclosure will provide our antelope, giraffe, and zebra populations an environment that is more similar to their natural habitats than zoo enclosures typically are. Moreover, it will give visitors a better vantage from which to view these beautiful creatures. Key _______________ = entrance fee, ticket, entry charge c a vào tháng 7, khu v c này s cung c p cho các qu n th và ng a v n m ng mà gi ng v nhiên c a các khu v n thú chú ng có. a, nó s t o cho các du khách m t v trí thu n l ng m t nhìn các sinh v 168. Mr. McBride s nh n cái gì? c a tên các nhà A. M h o tâm ng d n B. Các chuy c a khu v c African Savannah C. Phí vào c a mi n phí cho mùa bi u di n D. M t b n k ni Trong n2, dòng 2-4: As a token of our appreciation, t bi u hi n s c m kích c a please accept a full season pass, which chúng tôi, vui lòng nh n m t th ra vào will allow you and one guest to enter su t mùa bi u di n, mà s cho phép ông at no charge. It will arrive this week in và m t v khách ra vào mi n phí. Th s n vào tu n này trong m Key _______________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 17 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu h i 169-172 n m t thông báo - to allow oneself sth: t cho phép mình cái gì , = enough, sufficient, adequate - passenger check-in: quá trình ki m tra thông tin khách hàng - security screening: ki m tra an ninh qua màn hình - to be subject to sth: ph i ch u, tr i qua - unexpected, N: không mong mu n nh - scheduled departure: gi - other th - valid government-issued photo identification: ch ban hành và h p pháp - to match: phù h p v i, = suit, be the same as, be similar to c, = booking - reservation, N: s gi ch nh do chính ph -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 18 TOEIC PRACTICE CLUB ADMIN. PH M DUY LÂN i Thi th và ch a bài mi n phí ch nh t hàng tu n t i s ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - additional scheduling fee: phí l p th i gian bi u b sung - to be present/available: có m t - boarding gate: c a lên tàu bay a/qu c t - domestic/international flight: chuy n bay n 169. c nói v quá trình ki m tra? i nó A. Quá trình này ph c t c kia i nhi u v kho ng B. Quá trình này th i gian C. Quá trình này theo sau s ki m tra an ninh qua màn hình D. Quá trình này có th c xúc ti n v i m t chi phí b sung Trong thông báo n 1, dòng 3-6: at least one hour before scheduled departure of flights within the United Kingdom, 90 minutes before departure of flights from the UK to Ireland, and two hours before departure of flights from the UK to international destinations other n sân bay ít nh t 1 gi c nh c a các chuyên gi kh c Anh, 90 phút bay trong ph m v c gi kh i hành c a các chuy n bay t n Ireland, và 2 gi c gi kh i hành c a các chuy n bay t n n qu c t ngoà Key _______________ 170. ch ng m c nào n A. 25 phút B. 1 gi C. 90 phút D. 2 gi Trong thông báo c n1, dòng 4: n sân bay ít nh t 1 gi c hour before scheduled departure of gi kh nh c a các chuyên bay flights within the United Kingdom, 90 trong ph m v c Anh, c minutes before departure of flights gi kh i hành c a các chuy n bay t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI I CHI TI T PART 7 ETS RC 1000 TEST 1 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan