Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà v-tower thuộc công ty vinapon...

Tài liệu Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà v-tower thuộc công ty vinapon

.PDF
75
379
123

Mô tả:

Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON
Chuyên đề: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON Cơ sở lý luận về quản lý năng lượng : 1………….. 2…………… Phương pháp đánh giá các giải pháp Phần 2 : Tình hình khai thác tòa nhà và vấn đề sử dụng năng lượng Giới thiệu Tình kinh doanh Phân tich tài chính Tình hình sử dụng nl Kl : về tình hình sử dụng nl PhÇn më ĐẦU 1 Sự cần thiết của đề tài Nhờ chính sách cải tổ nền kinh tế nước ta đã dần hồi phục và phát triển mạnh trong những năm gần đây. Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá ổn định. Tốc độ đô thị hoá cao, đời sống nhân dân được cải thiện, do vậy nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày một lớn. Việt Nam là một trong những nước có nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu khí, uranium, thuỷ điện tính bình quân trên đầu người thấp so với mức bình quân của nhiều nước khác. Vậy mà quá trình thăm dò, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, khai thác chế biến, vận chuyển và sử dụng thì sự lãng phí và tổn thất rất lớn, diễn ra ở tất cả các khâu. Đơn cử như ngành than, dầu mỏ khí đốt tổn thất ít nhất 30% do phụ thuộc vào công nghệ khai thác lạc hậu, tổn thất ở nhiệt điện rất lớn từ 35 – 55% (tuabin – nhiệt điện than) do phụ thuộc vào các chu trình nhiệt của lò hơi, trang thiết bị, tổn thất truyền tải là 12%. Vấn đề khai thác và sử dụng không tối ưu, xuất khẩu hơn 50% sản lượng tha, gần 100% dầu thô khai thác được với giá bán thấp nhưng lại nhập khẩu điện từ Trung Quốc, xăng diezel, khí gaz từ nước ngoài về với giá cao. ý thức sử dụng năng lượng của người dân, doanh nghiệp, công sở, trường học, bệnh viện chưa được nâng cao. Nếu để mất cân bằng năng lượng sẽ là rào cản lớn nhất cho việc phát triển nền kinh tế xã hội. Không có biện pháp tiết kiệm năng lượng hợp lý nước ta có thể khủng hoảng về năng lượng. Chính vì vậy em chọn đề tài: “ Giáp pháp tiết kiêm năng lượng ở tòa nhà V- Tower thuộc công ty VINAPON” 2 Mục đích nghiên cứu Đề tài “Giải pháp tiết kiệm năng lượng ” được lựa chọn xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn. Nhận thức được vai trò to lớn của việc tiết kiệm năng lượng với nền kinh tế đất nước nói chung cũng như các đơn vị tiêu thụ, sử dụng năng lượng. Qua đó ta thấy được những hạn chế và bất cập cần tháo gỡ, đưa ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng có tính khả thi, tổng kết, đánh giá những thành tưu đã đạt được. 3 Phạm vi nghiên cứu Do đặc điểm điện năng là dạng năng lượng phổ biến và được dùng rộng rãi, các doanh nghiệp luôn tiêu thụ sử dụng năng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp từ đó đánh giá thực trang và tìm kiếm giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm mà có hiệu quả. Qua đó cũng có thể áp dụng một phần nào đối với những đơn vị sử dụng năng lượng khác như: Khu vực công cộng, hộ gia đình tuỳ theo đặc thù của mỗi đơn vị 4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu. Trao đổi học hỏi kiến thức từ phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh tòa nhà V-Tower. Kết hợp lý thuyết và công việc thực tế, ví dụ cụ thể, sau đó đưa ra những kết luận cuối cùng về những nhân tố mà chúng ta vừa nghiên cứu nhằm đảm bảo tính chính xác và khoa học. 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo đề tài tập trung vào nội dung chính sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lượng Chương 2: Tình hình khai thác tòa nhà và vấn đề sử dụng năng lượng Chương 3: Kết luận Trong quá trình viết bài khó có có thể tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo của như của các bạn tham khảo. Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo ……….và tập thể cán bộ công nhân viên Tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON , đã tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình làm đồ án. Hà Nội, ngày …. tháng …..năm 2009 Người thực hiện …………………….. Ch¬ng 1: c¬ së lý luËn vÒ N¨ng lîng 1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ n¨ng lîng 1.1.1 N¨ng lîng. N¨ng lîng lµ d¹ng n¨ng lîng vËt chÊt cã kh¶ n¨ng sinh c«ng, bao gåm c¸c nguån n¨ng lîng s¬ cÊp nh than, dÇu, khÝ ®èt, níc vµ nguån n¨ng lîng thø cÊp ®îc sinh ra th«ng qua qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ n¨ng lîng s¬ cÊp. 1.1.2 Sö dông n¨ng lîng tiÕt kiÖm vµ qu¶. Lµ sö dông n¨ng lîng mét c¸ch hîp lý, nh»m gi¶m møc tiªu thô n¨ng lîng, gi¶m chi phÝ n¨ng l¬ng cho ho¹t ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ sö dông n¨ng lîng mµ vÉn ®¸p øng nhu n¨ng lîng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÞch vô vµ sinh ho¹t. 1.1.3 C¬ së sö dông n¨ng lîng träng ®iÓm. Lµ c¬ së cã møc tiªu thô nhiªn liÖu vµ nhiÖt n¨ng tæng céng hµng n¨m quy ®æi ra tÊn dÇu t¬ng ®¬ng tõ 1.000 TOE trë lªn hoÆc c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn trung b×nh tõ 500KW trë lªn hoÆc tiªu thô ®iÖn hµng n¨m tõ 3.000.000 kWh trë lªn. 1.1.4 S¶n phÈm tiÕt kiÖm n¨ng lîng Lµ thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn cã hiÖu suÊt cao víi møc tiªu thô n¨ng lîng thÊp vµ c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt cã hÖ sè c¸ch nhiÖt tèt ®îc thiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n xuÊt phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ h¹n møc s¶n møc sö dông n¨ng vµ h¹n møc tæn thÊt n¨ng lîng. 1.2 Néi dung kiÓm to¸n n¨ng lîng 1.2.1 Kh¸i niÖm kiÓm to¸n n¨ng lîng KiÓm to¸n n¨ng lîng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô ®Çu tiªn ®Ó hoµn thµnh ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t n¨ng lîng mét c¸ch hiÖu qu¶. KiÓm to¸n n¨ng lîng bao gåm c¸c c«ng viÖc nh: kh¶o s¸t xem c¸c thiÕt bÞ sö dông n¨ng lîng thÕ nµo, ®ång thêi ®a ra mét ch¬ng tr×nh nh»m thay ®æi ph¬ng thøc vËn hµnh, c¶i t¹o hoÆc thay thÕ thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng lîng hiÖn t¹i vµ c¸c bé phËn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng lîng. Th«ng qua kiÓm to¸n n¨ng lîng, c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n cã thÓ thu ®îc lîi Ých rÊt lín. KiÓm to¸n n¨ng lîng ®«i khi còng ®îc gäi lµ kh¶o s¸t n¨ng lîng hoÆc ph©n tÝch n¨ng lîng. KiÓm to¸n n¨ng lîng lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng lîng nh»m x¸c ®Þnh møc tiªu thô n¨ng lîng cña ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô, c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt hay hé gia ®×nh, ®ång thêi t×m ra c¸c lÜnh vùc sö dông n¨ng lîng l·ng phÝ, ®a ra c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng lîng vµ biÖn ph¸p mang l¹i tiÕt kiÖm n¨ng lîng. Sö dông n¨ng lîng hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm chÝnh lµ viÖc sö dông n¨ng lîng mét c¸ch hîp lý, nh»m gi¶m møc tiªu thô n¨ng lîng, gi¶m chi phÝ n¨ng lîng cho ho¹t ®éng cña c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ sö dông n¨ng lîng mµ vÉn ®¸p øng nhu cÇu n¨ng lîng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÞch vô vµ sinh ho¹t. Víi nh÷ng thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn tiÕt kiÖm n¨ng lîng cã hiÖu suÊt cao víi møc tiªu thô n¨ng lîng thÊp vµ c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt cã hÖ sè c¸ch nhiÖt tèt ®îc thiÕt kÕ chÕ t¹o, s¶n xuÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam vÒ h¹n møc sö dông ®iÖn n¨ng vµ h¹n møc tæn thÊt n¨ng lîng. 1.2.2. Môc ®Ých kiÓm to¸n n¨ng lîng Th«ng qua kiÓm to¸n n¨ng lîng, ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh sö dông n¨ng lîng cña ®¬n vÞ hiÖn t¹i. Sau ®ã, tõ c¸c ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng sö dông n¨ng lîng, cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng lîng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ trong hÖ thèng sö dông n¨ng lîng dùa trªn thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng lîng cña ®¬n vÞ. KiÓm to¸n viªn ph¶i kiÓm tra tæng thÓ ®¬n vÞ, ®ång thêi kiÓm tra chi tiÕt c¸c hÖ thèng. Sau khi ph©n tÝch sè liÖu vÒ khÝa c¹nh tiªu thô n¨ng lîng cña ®¬n vÞ, kiÓm to¸n viªn sÏ ®¸nh gi¸ vÒ c¶ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ cña c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng l îng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ trong hÖ thèng sö dông n¨ng lîng th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt. Tõ ®ã kiÓm to¸n viªn ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m mang l¹i tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông n¨ng lîng cho ®¬n vÞ kiÓm to¸n. KiÓm to¸n n¨ng lîng mang l¹i lîi Ých: sö dông c¸c c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕt kÕ cha tèi u, vËn hµnh cha phï hîp, hµnh vi sö dông cha hiÖu qu¶… Lµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y thÊt tho¸t n¨ng lîng. X¸c ®Þnh ®îc tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng lîng vµ møc ®é u tiªn víi tõng gi¶i ph¸p. §¸nh gi¸ ®îc ¶nh hëng cña gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng lîng tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¨ng cêng nhËn thøc vÒ sö dông n¨ng lîng cña l·nh ®¹o vµ doanh nghiÖp trong t¬ng lai. HiÖu qu¶ cña nh÷ng kiÓm to¸n n¨ng lîng cho thÊy tiÒm n¨ng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam thêng mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm n¨ng lîng tõ 5%-40% tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô. 1.2.3 Quy tr×nh kiÓm to¸n n¨ng lîng: Quy tr×nh KTNL ®îc thÓ hiÖn S¬ ®å Bíc 1 Khëi ®Çu c«ng Bíc 2 ChuÈn bÞ kiÓm to¸n 1.1 thùc QuyÕt ®Þnh hiÖn KTNL NhËn th«ng tin tõ tæ chøc kiÓm to¸n Ho¹ch ®Þnh môc tiªu tiÕt kiÖm NL ChuÈn bÞ nh©n lùc lµm kiÓm Ho¹ch c¸c ChuÈn bÞ ®Þnh néi dung Tham Tho¶ X¸c ®Þnh kh¶o thuËn, ph¹m ý hîp kiÕn tiªutin chÝcÇn kiÓm th«ng ®îcvi t¸c, tæ ®îc chøc b¶o kiÓm mËt ®îc kiÓm to¸n cung cÊpth«ng Bíc 3 Thùc hiÖn kiÓm to¸n Bíc 4 ViÕt b¸o c¸o GÆp gì tæ chøc kiÓm to¸n Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chi tiÕt Thu thËp sè liÖu vµ th«ng tin Kh¶o s¸t s¬ bé toµn bé ph¹m vi kiÓm to¸n TÝnh to¸n chi tiÕt th«ng sè cho c¸c gi¶i ph¸p TKNL Ph©n tÝch s¬ bé ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn ViÕt b¸o c¸o TKNL ChuÈn bÞ form X¸c ®Þnh ngµy thu vµ ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch thËp tµi liÖu thêi gian s¸t, ChuÈn bÞ kh¶o néi dung to¸n thukiÓm thËp sè liÖu kiÓm to¸n Thu thËp th«ng tin ChuÈn hiÖn X¸c ®Þnh®o¸n c¬ héi tiÕt Lùa Ph©nchän tÝch gi¶i th«ng tin tr¹ng kiÖm NL ph¸p Ph©n phèi b¸o c¸o ®Õn nh÷ng bé phËn Tr×nh bµy b¸o c¸o sö dông (thi c«ng, tæ chøc ®îc kiÓm Hoµn chØnh b¸o triÓnto¸n khai…) c¸o Giíi thiÖu c¬ héi TKNL ®Õn tæ chøc ®îc kiÓm to¸n KÕt thóc kh¶o s¸t t¹i hiÖn trêng Gi¶i thÝch quy tr×nh kiÓm to¸n Víi s¬ ®å 1.1 ta thÊy quy tr×nh kiÓm to¸n gåm cã 4 bíc c¬ b¶n: Bíc 1: Khëi ®Çu c«ng viÖc Quy tr×nh kiÓm to¸n b¾t ®Çu víi viÖc thu thËp th«ng tin vÒ vËn hµnh cña thiÕt bÞ hoÆc tõ hå s¬ cò cña nã th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n. V¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch, môc tiªu kiÓm to¸n. Bíc 2: ChuÈn bÞ kiÓm to¸n Mét sè c«ng viÖc ph¶i lµm ®Çu tiªn tríc khi nh©n viªn kiÓm to¸n lµm viÖc ë tõng bé phËn chi tiÕt. Lùa chän sè liÖu dùa trªn ®iÒu kiÖn sö dông n¨ng l îng vµ su tÇm mét sè th«ng tin ban ®Çu dùa trªn h×nh d¹ng vËt lý vµ ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. Ph©n tÝch s¬ bé viÖc sö dông, tiªu thô n¨ng lîng t¹i ®¬n vÞ kiÓm to¸n. §a ra néi dung kiÓm to¸n. Bíc 3: Thùc hiÖn kiÓm to¸n Tõ th«ng tin trªn c¸c ho¸ ®¬n n¨ng lîng, biÕt thiÕt bÞ vËn hµnh, c«ng cô kiÓm to¸n cã thÓ thu thËp vµ kiÓm tra thùc tÕ ®èi víi thiÕt bÞ ®ã cã thÓ ®îc thùc hiÖn: gÆp gì , pháng vÊn ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®Ó khai th¸c nh÷ng sè liÖu chi tiÕt. Bíc 4: ViÕt b¸o c¸o ChuÈn bÞ mét b¸o c¸o tr×nh bµy chi tiÕt kÕt qu¶ vµ kÕ ho¹ch gîi ý cuèi cïng.. §é dµi vµ møc ®é chi tiÕt cña b¸o c¸o phô thuéc vµo tõng lo¹i kiÓm to¸n. Sau ®ã lµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. 1.2.4 C¸c lo¹i kiÓm to¸n n¨ng lîng (KTNL) 1.2.4.1 KiÓm to¸n n¨ng lîng s¬ bé: KiÓm to¸n n¨ng lîng s¬ bé lµ ho¹t ®éng kh¶o s¸t tho¸ng qua qu¸ tr×nh sö dông n¨ng lîng cña hÖ thèng. KiÓm to¸n s¬ bé nhËn diÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c c¬ héi vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng lîng cña thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng lîng chÝnh trong hÖ thèng ho¹t ®éng nµy cã thÓ ph¸t hiÖn ra Ýt nhÊt 70% c¸c c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng lîng trong hÖ thèng. C¸c bíc thùc hiÖn: - Kh¶o s¸t lít qua toµn bé tÊt c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ cung cÊp vµ tiªu thô n¨ng lîng, c¸c ph©n xëng… - NhËn d¹ng nguyªn lý, quy tr×nh c«ng nghÖ - NhËn d¹ng dßng n¨ng lîng - NhËn d¹ng ®Þnh tÝnh c¸c c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng lîng -NhËn d¹ng c¸c thiÕt bÞ, ®iÓm cÇn ®o lêng s©u h¬n sau nµy, c¸c vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o lêng. B¸o c¸o tiÕt kiÖm n¨ng lîng s¬ bé: - Danh môc - Tªn c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng lîng - Kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm cã thÓ (íc lîng) - Chi phÝ thùc hiÖn kh¶o s¸t ®Þnh lîng s©u h¬n 1.2.4.2 KiÓm to¸n n¨ng lîng chi tiÕt KiÓm to¸n n¨ng lîng chi tiÕt lµ ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thu thËp, ph©n tÝch s©u h¬n vÒ kü thuËt, lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh… Cho mét vµi gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l îng cña hÖ thèng tiªu thô n¨ng lîng. C¸c bíc thùc hiÖn: - Thu thËp sè liÖu qu¸ khø cña ®èi tîng ®Ò ¸n(thiÕt bÞ, d©y chuyÒn, ph¬ng ¸n…) trong nhiÒu mÆt: vËn hµnh, n¨ng suÊt, tiªu thô n¨ng lîng… - Kh¶o s¸t, ®o lêng, thö nghiÖm, theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, ®èi tîng vÒ tËp qu¸n vËn hµnh, ®o lêng t¹i chç. - X©y dùng gi¶i ph¸p tõ ®ã lËp danh s¸ch c¸c ph¬ng ¸n chi tiÕt cã thÓ ¸p dông - Kh¶o s¸t, ®o lêng, thö nghiÖm, theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®èi tîng bao gåm: tËp qu¸n vËn hµnh, ®o lêng t¹i chç, xö lý sè liÖu. - Kh¶o s¸t thÞ trêng (nÕu cÇn) - Ph©n tÝch ph¬ng ¸n ®Ó t×m ra, lùa chän gi¶i ph¸p tèt nhÊt c¶ 3 mÆt: kü thuËt, ®Çu t, thi c«ng. - TÝnh to¸n chi phÝ ®Çu t + Ph©n tÝch lîi Ých tµi chÝnh + NhËn d¹ng vµ ph©n tÝch c¸c nguån vèn… B¸o c¸o tiÕt kiÖm n¨ng lîng chi tiÕt: - Th«ng tin chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®îc sö dông; Gi¶i ph¸p qu¶n lý, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt bÞ sö dông gi¸ thµnh… - Th«ng tin chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh: møc ®Çu t, thêi gian thu håi vèn, nguån tµi chÝnh, lîi Ých/chi phÝ sö dông vèn. 1.2.5B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨ng lîng KÕt thóc KTNL ta sÏ thu ®îc b¸o c¸o KTNL. B¸o c¸o KTNL cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi,tiÒm n¨ng TKNL,c¸c gi¶i ph¸p TKNL,c¸c chØ tiªu kinh tÕ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ dù ¸n TKNL,®Ò xuÊt c¸c kÕ ho¹ch,triÓn khai thùc hiÖn viÖc sö dông n¨ng lîng hîp lý,hiÖu qu¶. B¶ng tãm t¾t B¶ng tãm t¾t c¸c gîi ý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ B¶ng môc lôc Lêi giíi thiÖu Môc ®Ých cña kiÓm to¸n n¨ng lîng Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn vµ tiÕp tôc ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t chi phÝ n¨ng lîng M« t¶ ®¬n vÞ M« t¶ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô KÝch thíc, cÊu tróc cña c¸c thiÕt bÞ, vÞ trÝ cÇn kiÓm to¸n Danh môc thiÕt bÞ víi ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt Ph©n tÝch ho¸ ®¬n n¨ng lîng CÊu tróc gi¸ B¶ng vµ ®å thÞ biÓu diÔn n¨ng lîng tiªu thô vµ chi phÝ Th¶o luËn vÒ chi phÝ n¨ng lîng C¬ héi b¶o tån n¨ng lîng Ph©n tÝch vÒ kü thuËt Ph©n tÝch vÒ chi phÝ vµ tiÕt kiÖm §¸nh gi¸ kinh tÕ LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng Giíi thiÖu c¬ héi b¶o tån n¨ng lîng tiÒm n¨ng vµ kÕ ho¹ch Lùa chän mét gi¸m ®èc n¨ng lîng vµ ph¸t triÓn n¨ng lîng KÕt luËn B×nh luËn thªm 1.3 Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh dù ¸n TKNL - X¸c ®Þnh møc ®Çu t: (Gi¸ cña 1 bé thiÕt bÞ míi ) × (tæng sè thiÕt bÞ cÇn thay thÕ) - TÝnh to¸n lîng tiÕt kiÖm hµng n¨m: (c«ng suÊt míi – c«ng suÊt míi) × (sè giê ho¹t ®éng trong 1 n¨m) - Tæng gi¸ trÞ tiÕt kiÖm ®îc hµng n¨m: (Tæng c«ng suÊt tiÕt kiÖm hµng n¨m) × (TiÒn ®iÖn trung b×nh) TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu trong dù ¸n TKNL: - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV): NPV lµ toµn bé thu nhËp vµ chi phÝ cña ph¬ng ¸n trong suèt thêi ký ph©n tÝch ®îc qui ®æi thµnh mét gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i (ë ®Çu thêi kú ph©n tÝch). i NPV = At ∑ (1 + r ) n =0 n Trong ®ã At: gi¸ trÞ dßng tiÒn mÆt ë cuèi n¨m t At = Rt – Ct - It Rt: doanh thu cña dù ¸n ë n¨m t Ct: chi phÝ vËn hµnh cña dù ¸n ë n¨m t It: chi phÝ ®Çu t ë n¨m t N: thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (n¨m) NPV ≥ 0 th× dù ¸n ®¸ng gi¸ - HÖ sè hoµn vèn néi t¹i (IRR):lµ l·i suÊt mµ dù ¸n t¹o ra, ph¶n ¸nh chi phÝ sö dông vèn tèi ®a mµ nhµ ®Çu t cã thÓ chÊp nhËn ®îc. IRR = (r2– r1) × NPV1 + r1 NPV1 + NPV2 r1, r2: tØ lÖ chiÕt khÊu cña dù ¸n thø nhÊt, thø hai. - Thêi gian hoµn vèn gi¶n ®¬n Tæng chi phÝ ®Çu t/Tæng gi¸ trÞ tiÕt kiÖm ®îc hµng n¨m 1.4 C¸c thiÕt bÞ phôc vô KTNL 1.4.1 §o lêng diÖn: - Dông cô ®o lêng ®iÖn dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña tõng thiÕt bÞ ®îc thùc hiÖn b»ng: - Dông cô ®a n¨ng: Cã thÓ ®o ®iÖp ¸p dßng ®iÖn vµ ®iÖn trë - §ång hå ®o hÖ sè c«ng suÊt: dïng ®Ó ®o hÖ sè c«ng suÊt hoÆc tØ sè gi÷a thµnh phÇn trë vµ tæng trë n¨ng lîng ®iÖn cung cÊp - ThiÕt bÞ ®o cêng ®é: X¸c ®Þnh cêng ®é, thêi gian t¶i ë ®Ønh, ngoµi ra cßn ®o ®îc cêng ®é díi t¶i c¬ b¶n. - ThiÕt bÞ ®o c«ng suÊt: x¸c ®Þnh trùc tiÕp n¨ng lîng ®îc sö dông cho thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn. ThiÕt bÞ ®o ®iÖn: ThiÕt bÞ ®o c¸c th«ng sè ®iÖnn¨ng kvA, kvAr, hÖ sè c«ng suÊt cos phi, tÇn sè, dßng ®iÖn , ®iÖn ¸p. Cã thÓ sö dông thiÕtbÞ trong ®iÒu kiÖn m¸y mãc ®ang vËn hµnh K×m ®o ®iÖn: - Lµ thiÕt bÞ KTNL cã cÊu t¹o gåm mét ®Çu kÑp vµ 2 ®Çu d©y ra ®Ó ®o c¸c th«ng sè. Trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ cã c¸c th«ng sè ®Ó ®o nh: ®iÖn ¸p, c«ng suÊt t¸c dông, c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, hÖ sè c«ng suÊt H×nh1.1 ThiÕt bÞ ®o ®iÖn - Khi sö dông thiÕt bÞ ta mãc kÑp k×m vµo mét pha nµo ®o sau ®ãH×nh1.12. lÊy 2 d©ySewsaver ra cña k×m c¾m vµo c¸c pha. NÕu muèn ®o c¸c th«ng sè kh¸c ta chØ cÇn ®iÒu chØnh nót th«ng sè trªn thiÕt bÞ. 1.4.2 §o lêng ¸p suÊt. - ¸p kÕ èng bourdon: thiÕt bÞ nµy bao gåm 1 èng cong kÝn 1 ®Çu vµ ®Çu kia ®îc nèi víi ¸p suÊt cÇn ®o, ¸p suÊt trong èng sÏ t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ vµ thÓ hiÖn ë mÆt ghi ¸p suÊt. - ¸p kÕ m¸y: ¸p suÊt trong èng sÏ t¸c ®éng lªn m¸y vµ m¸y sÏ dÞch chuyÓn thÓ kiÖn møc ®é ¸p suÊt trong èng. - §o ch©n kh«ng: èng thuû tinh cã chøa chÊt láng vµ mét ®Çu më th«ng víi kh«ng khÝ vµ ®Çu kia ®a vµo n¬i cã ¸p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. 1.4.3 §o lêng nhiÖt ®é - NhiÖt kÕ hép: §o nhiÖt ®é trong phßng, kiÓm tra nhiÖt ®é ë nhiÒu ®iểm kh¸c nhau trong hÖ thèng. NhiÖt kÕ tiÕp xóc: - C¸c cÆp nhiÖt ®ä ®Ó ®onhiÖt ®ä khÝ th¶i, khÝ nãng, níc nãng b»ng c¸ch ®a ®Çu ®o nhiÖtvµo dßng khÝ/ níc - NhiÖt ®é bÒ mÆt ®îc ®ob»ng ®Çu dß ph¼ng trªn cïng thiÕt bÞ - ThiÕt bÞ hång ngo¹i: Ph¸t ra tÝn hiÖu hång ngo¹i vµ H×nh1.2 NhiÖt kÕ tiÕp xóc nhËn vµo do ®é nµy cña vËt H×nh1.12. Sewsaver Ngoµi c¸c thiÕt bÞ trªn cßn cã nhiÖt kÕ ®iÖn tö, cÆp nhiÖt kÕ ®iÖn. NhiÖt kÕ hång ngo¹i: - Ph¬ng ph¸p ®o kh«ng tiÕp xóc thiÕt bÞ co cÊu t¹o nh sóng b¾n nªn khi ta híng sóng vµo nguånnhiÖt trªn ®ã sÏ hiÖn th«ng sè nhiÖt - Sö dung thiÕt bÞ nµy cã Ých cho viÖc ®o c¸c ®iÓm H×nh1.3 nhiÖt kÕ hång ngo¹i cãnhiÖt ®é cao, bÒ mÆt nãng. H×nh1.12. Sewsaver 1.4.4 Dông cô ®o ®é s¸ng: Dïng ®Ó ®o c¸c møc ®é chiÕu s¸ng t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn kiÓm tra. Nã cã thÓ ph©n tÝch trùc tiÕp c¸c møc ®é chiÕu s¸ng hiÖn cã cña hÖ thèng vµ so s¸nh víi møc chiÕu s¸ng tiªu chuÈn Lux kÕ: Dïng ®Ó ®o ®é räi.Gåm c¸c tÕ bµo quang ®iÖn cã chøc n¨ng c¶m nhËn ¸nh s¸ng vµ biÕn ®æi thµng xung ®iÖn råi ®îc hiÖu chØnh ®æi sang chØ sè ®é räi l 1.4.5 M¸y ph©n tÝch ®èt ch¸y, khãi th¶i. kÕ Dïng ®Ó ®o hiÖu suÊt cña lß h¬i, lß sëi hoÆc thiÕt bÞ sö dông c¸c nhiªn liÖu ho¸ th¹ch. Ph©n tÝch ®èt ch¸y theo c¸c thñ H×nh 1.4.Lux c«ng cÇn thu thËp nhiÒu chØ sè ®« gåm: nhiÖt ®é, hµm lîng «xi vµ hµm lîng khÝ CO2 trong khÝ. Ph©n tÝch theo c¸ch nµy tèn nhiÒu thêi gian vµ sai sè lín. HiÖn nay cã m¸y ph©n tÝch c«ng nghÖ Digital cã thÓ ®o vµ ®a ra ngay th«ng sè vµ hiÖu suÊt ®èt ch¸y. H×nh 1.5.M¸y ph©n tÝch chÕ ®é ®èt M¸y ph©n tÝch chÕ ®é ®èt ThiÕt bÞ cã èng chøa chÊt ho¸häc bªn trong ®Ó ®o c¸c lo¹i khÝ nh:oxi,cacbonic,Nox SOx. M¸y theo dâi hiÖu suÊt sö dụng nhiªn liÖu: - §o lîng oxy vµ nhiÖt ®é cña khÝ th¶i - NhiÖt trÞ cña c¸c lo¹i nhiªn liÖu th«ng thêng ®îc nhËp tríc vµo bévi xö lý ®Ó tÝnh hiÖu suÊt ®èt H×nh1.6 M¸y theo dâi hiÖu suÊt sö dông nhiªn liÖu 1.4.6 M¸y t¹o khãi Dïng ®Ó ph¸t hiÖn sù x©m nhËp hoÆc rß rØ kh«ng khÝ H×nh1.12. Sewsaver trong hÖ thèng dÉn khÝ 1.4.7 §o lêng vËn tèc, tèc ®é luång khÝ, dßng ch¶y. Dïng ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lîng ®îc sö dông cho thiÕt bÞ nh ®IÒu hoµ, th«ng giã, trung t©m ph©n phèi h¬i Lu tèc kÕ vµ ¸p kÕ: H×nh1. 7.Lu tèc kÕ ,¸p kÕ ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®o tèc ®é khÝ trong èng cã ¸p kÕ n»m nghiªng ®Ó tÝnh to¸n lu lîng dßng ch¶y §ång hå ®o lu lîng dßng ch¶y: - ThiÕt bÞ nµy sö dông c¸ch ®o gi¸n tiÕp ( kh«ng tiÕp xóc vµo nguån) sö dông nguyªn lý siªu ©m. - Bé thu ph¸t ®Æt ®èi diÖn 2 bªn èng ®Ó hiÓn thÞ trùc tiÕp chØ sè ®o lu lîng dßng 1.4.8 §ång hå ®o tèc ®é : H×nh1.8.§ång hå ®o lu lîng dßng ch¶y cã 2 d¹ng: - Tèc kÕ Tachometer - lo¹i tiÕp xóc, dïng ë n¬i cã thÓ tiÕp cËn trùc tiÕp. Tèc kÕ Stroboscopes - lo¹i gi¸n tiÕp kh«ng tiÕp xóc, an toµn H×nh 1.9.§ång hå ®o tèc ®é 1.4.9 M¸y ph¸t hiÖn rß rØ: ThiÕt bÞ siªu ©m dïng ®Ó ph¸t hiÖn chç rß rØ khÝ nÐn hay c¸c lo¹i khÝ kh¸c khã ph¸t 1.4.10 Thíc d©y. Dïng ®Ó ®o kÝch thíc cña têng, trÇn nhµ, cña sæ, x¸c ®Þnh chiÒu dµi èng dÉn nhiÖt hay kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ. 1.4.11 Dông cô an toµn. H×nh1.10.M¸y ph¸t hiÖn rß rØ Khi thùc hiÖn KTNL, kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i ®îc trang bÞ b¶o hé nh»m ®¶m b¶o an toµn. C¸c thiÕt bÞ an toµn bao gåm: kÝnh b¶o vÖ m¾t, dông cô b¶o vÖ tai khi kiÓm to¸n t¹i khu vùc cã tiÕng ån lín, g¨ng tay c¸ch ®iÖn khi ®o th«ng sè ®iÖn hoÆc g¨ng tay b¶o vÖ khi lµm viÖc xung quanh lß h¬i, khu vùc cã nhiÖt ®é cao, giÇyb¶o vÖ khi kiÓm to¸n t¹i khu vùc cã sö dông nguyªn liÖu nãng, s¾c nhän 1.5 Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ , c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn 1.5.1 Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn 1.5.1.1 BiÕn tÇn Lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn xoay chiÒu ë ®Çu vµo tõ mét tÇn sè nµy thµnh ®IÖn ¸p hoÆc dßng ®IÖn cã 1 tÇn sè kh¸c ë ®Çu ra Bé biÕn tÇn thêng ®îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn vËn tèc dßng xoay chiÒu theo ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tÇn sè: n= 60 j p trong ®ã: n lµ vßng quay sè p lµ sè cÆp cùc f lµ tÇn sè TÇn sè cña líi nguån ®æi thµnh tÇn sè biÕn thiªn tõ ®ã mµ tèc ®é cña ®éng c¬ cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m theo yªu cÇu phô t¶i. gi¶m ®îc H×nh1.11BiÕn tÇn l·ng phÝ ®iÖn n¨ng lóc non t¶i hay kh«ng t¶i.Cã c¸c lo¹i Micromatser biÕn tÇn 1 pha, 3 pha, gi¸n tiÕp, trùc tiÕp tuú theo thùc tÕ mµ lùa chän cho phï hîp. øng dông: m¸y dÖt, m¸y may, m¸y c«ng nghiÖp th«ng thêng, m¸y giÆt c«ng nghiÖp, th¸p gi¶i nhiÖt, qu¹t th«ng giã, m¸y b¬m níc tù ®éng, truyÒn ®éng b»ng cÇn trôc n©ng h¹… 1.5.1.2 ThiÕt bÞ Enerkeeper ThiÕt bÞ Enerkeeper:Lµ mét thiÕt bÞ ®îc chÕ t¹o theo c«ng nghÖ quÊn d©y theo ®êng zic z¾c – ATW ( Auto Transformer Winding Technology), víi ph¬ng ph¸p quÊn d©y ngîc chiÒu nhau. Cuén d©y thø nhÊt ®ùoc quÊn quanh ch©n thø nhÊt vµ ch©n thø hai,cuén d©y thø hai ®ùoc quÊn quanh ch©n thø hai vµ ch©n thø ba , cuén d©y thø ba ®îc quÊn quanh ch©n thø ba vµ ch©n thø nhÊt. Trong mçi pha, nh÷ng cuén d©y nµy ®îc quÊn theo híng ngîc chiÒu nhau tríc khi nèi v¬i d©y trung tÝnh. Khi cuén d©y ®îc quÊn theo nh÷ng híng tr¸i ngîc nhau vµ tõ th«ng b»ng nhau ë mçi pha, dßng ®iÖn trong pha 0 t¹o ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh t¶i ( do mÊt c©n b»ng pha, sãng hµi ) sÏ ®îc bï ®¾p cho mçi pha vµ tù ®éng r¬i trªn d©y trung tÝnh. ChÝnh ®iÒu ®ã dÉn ®Õn lo¹i trõ mÊt c©n b¨ng pha, sãng hµi cña dßng ®iÖn vµ lµm gi¶m ®i sù lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn.Enerkeeper - thiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®iÖn bÒn bØ trong c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ c¶ hé gia ®×nh (thiÕt bÞ ®îc dïng ®Ó l¾p ë ®Çu vµo cña nguån ®iÖn, sau ¸pt«m¸t tæng vµ tiÕt kiÖm cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ sau nã) + - H×nh 1.11.Enerkeeper tÝnh tiÕt u kiÖm tuæi thä lín ®Õn 15 n¨m viÖt ®iÖn cña tõ s¶n 10 ®Õn phÈm: 18% - ph¸t - minh tÝnh - chi - b»ng an phÝ nhiÒu bá kü toµn, ra lo¹i thuËt míi thÈm b»ng ®Ó mü hiÖu lùa qu¶ chän - kh«ng rung vµ kh«ng g©y tiÕng ån - n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c thiÕt bÞ - kÐo dµi tuæi thä cña thiÕt bÞ ®iÖn 1.5.1.3 ThiÕt bÞ SEW SAVER – ThiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®Ön cho m¸y may C«ng nghiÖp Chi phÝ ®iÖn n¨ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y DÖt, may chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Trong tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ®Òu t¨ng, thªm vµo ®ã ViÖt Nam ®· chÝnh thøc héi nhËp vµo Tæ chøc Th¬ng M¹i thÕ giíi WTO. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®ã viÖc gi¶m thiÓu tiªu thô ®IÖn n¨ng ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ Qu¶n lý doanh nghiÖp, vµ nã còng lµ yÕu tè sèng cßn cña Doanh nghiÖp H×nh1.12 Sewsaver H×nh1.12. Sewsaver Do vËy c¸c gi¶i ph¸p ®Ó sö dông n¨ng lîng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ Qu¶n lý. ThiÕt bÞ SEWSAVER cã thÓ gióp c¸c Doanh nghiÖp gi¶m tiªu thô trªn ®éng c¬ m¸y may c«ng nghiÖp tíi 30% ®Õn 58% chi phÝ ®IÖn n¨ng, qua ®ã gi¶m ®¸ng kÓ ®iÖn n¨ng tiªu thô vµ gãp phÇn n©ng ca to tÝnh c¹nh tranh cho Doanh nghiÖp Nguyªn lý ho¹t ®éng: SEWSAVER sö dông bé vi xö lý víi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn ®éc quyÒn ®Ó liªn tôc ®iÒu khiÓn ®Ó liªn tôc gi¸m s¸t hiÖu suÊt cña ®éng c¬. Khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i SEWSAVER lµm gi¶m ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c¸ch lµm gi¶m cêng ®é dßng ®iÖn (I) cÊp cho ®éng c¬ (víi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng thay ®æi). Khi cã t¶i, thiÐt bÞ SEWSAVER nhanh chãng phôc håi dßng ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ (qu¸ tr×nh nµy diÔn ra trong vßng 0,12 gi©y) vµ ®¶m b¶o ®éng c¬ lu«n ho¹t ®éng víi ®iÖn n¨ng phï hîp víi t¶i. §iÒu nµy ®¹t ®îc bëi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn vµ bé chuyÓn m¹ch Triac. Do vËy ®éng c¬ lu«n ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng tèi u nhÊt, hiÖu suÊt cao nhÊt vµ quan träng h¬n lµ tiÕt kiÖm ®iÖn trong suèt qu¸ tr×nh thÊp t¶i. B¶ng 1.1Th«ng sè kü thuËt cña SEWSAVER Th«ng sè øng dông cho ®éng c¬ m¸y may §iÖn ¸p t¶i nguån TÇn sè NhiÖt ®é m«i trêng Träng lîng KÝch thíc Chi tiÕt 100W – 1100W 220V ± 15%, 380V ± 15% 50 – 60Hz -10oC ±45% 0.3kg 118x78x40 (mm) Tæng kÕt: Kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn tíi 30 – 58%, thiÕt kÕ nhá gän, kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, l¾p ®Æt thuËn tiÖn, an toµn; KÐo dµi tuæi thä ®éng c¬; Tèc ®é ®éng c¬ kh«ng thay ®æi tríc vµ sau khi l¾p ®Æt SEWSAVER; Kh«ng ¶nh hëng ®Õn hiÖu suÊt c«ng viÖc. 1.5.1.4 ThiÕt bÞ POWER PLANER II Lµ thiÕt bÞ th«ng minh cho hé gia ®×nh vµ th¬ng m¹i. POWER PLANER II cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn tõ 15 – 40%; b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p; Gi¶m c«ng suÊt tiªu thô trªn hÖ thèng t¶i; KÐo dµi tuæi thä cña thiÕt bÞ; l¾p ®¹t ®¬n gi¶n, sö dông an toµn.Giíi thiÖu chung vÒ s¶n phÈm: Ngµy nay viÖc kiÓm so¸t tiªu thô n¨ng lîng kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò cña riªng c¸c nhµ doanh nghiÖp lín mµ cßn lµ c¶u c¸c doanh nghiÖp nhá, khu vùc th¬ng m¹i vµ c¸c hé gia ®×nh, khi sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ ngµy cµng gia t¨ng th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng lîng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng. ChÝnh v× nh thÕ hiÖn nay C«ng ty ESIT ®· ph©n phèi thiÕt bÞ n¨ng lîng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, khu vùc th¬ng mai vµ hé gia ®×nh. S¶n phÈm ®îc l¾p ngay sau c«ng t¬ kiÓm so¸t rÊt th«ng minh hÖ t¶i sö dông, POWER PLANER II thiÕt bÞ nµy tiÕt kiÖm ®îc tõ 15 – 40% ®iÖn n¨ng cho toµn bé hÖ thèng ®iÖn cña b¹n vµ s¶n phÈm ®· ®îc l¾p ®Æt vµ kiÓm chøng møc tiÕt kiÖm ®iÖn. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Bé POWER PLANER lµ thiÕt bÞ vi ®iÒu khiÓn kü thuËt sè vµ phÇn mÒm ®îc quyÒn cña hµng Energy Smart ®Ó qu¶n lý viÖc cung cÊp n¨ng lîng mét c¸ch tèi u, lo¹i bá c¸c n¨ng lîng v« Ých, cØa thiÖn hiÖu suÊt thiÕt bÞ ®IÖn. PhÇn mÒm qu¶n lý n¨ng lîng cña bé phËn cña bé POWER PLANER dùa vµo ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt dßng ®iÖn (I) H×nh 1.13.Power Planer II vµ ®IÖn ¸p (U), cung cÊp cho thiÕt bÞ n¨ng lîng võa ®ñ ®Ó ho¹t ®éng, lo¹i bá n¨ng lîng l·ng phÝ, tõ ®ã tiÕt kiÖm ®iÖn. Thªm vµo ®ã n¨ng lîng v« Ých khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng thêng tho¸t ra díi d¹ng nhiÖt vµ tiÕng ån, lµm gi¶m tuæi thä thiÕt bÞ. D¹ng n¨ng lîng thõa nµy ®îc ®îc POWER PLANER gi¶m ®¸ng kÓ, kÐo dµi tuæi thä cho thiÕt bÞ ®IÖn POWER PLANER II – 1 pha, víi thèng ®iÒu khiÓn gåm cã bé vi xö lý tÝch hîp víi phÇn mÒm ®IÒu khiÓn ®Æc biÖt ®Ó ®IÒu chØnh qu¸ tr×nh ®îc n¨ng lîng cÇn thiÕt cÊp cho t¶i h¬n n÷a POWER PLANER II cßn cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ®îc thiÕt bÞ ®ang ch¹y ë chÕ ®é kh«ng t¶i hoÆc non t¶i ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phï hîp víi. Do vËy, thiÕt bÞ lu«n ho¹t ®éng trong tr¹ng th¸i tèi u vµ quan träng nhÊt lµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng tiªu thô. POWER PLANER II tiÕt kiÖm tõ 15 – 40% trªn hãa ®¬n tiÒn ®iÖn cña gia ®×nh hoÆc hoÆc doanh nghiÖp b¹n. Møc tiÕt kiÖm phô thuéc vµo lo¹i t¶i ®îc biÖt hiÖu qu¶ ®èi víi t¶i hçn hîp (chiÕu s¸ng, ®éng, nhiÖt…). HiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi c¸c lo¹i m¸y giÆt, m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ, b¬m nhiÖt, m¸y nÐn khÝ, ®éng c¬, tÊt c¶ c¸c lo¹i ho¹t ®éng nhê motor
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145