Tài liệu Giải thích economy 1 - part 7 test 10

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2316 |
  • Lượt tải: 54

Mô tả:

Club Photographees Photography community Welcome to Club Photographees, the largest, devoted photography discussion site in London with more than 300,000 members from London and other parts of England. Members are encouraged to share knowledge, discuss ideas and build new friendships with others who have a similar passion and interest in (155) photography. To gain full access to Club Photographees, you must register for a free account.(154) As a registered member, you will be able to: • Join in more than too photography topic forums, and browse from over 4.4 million posts. • Communicate in public and in private with other photography lovers and professionals.(153AB) • Keep your own photos on our Gallery server where every registered member gets 10MB of storage space absolutely free. • Get access to the classifieds market site to buy, sell and trade photographic equipment.(153C) • Participate in trips, workshops and photo shoots to improve your photographic skills. All this and much more is absolutely free when you register for an account, so sign up today. 153. Who would NOT be interested in this club? (A) Professional photographer (B) Amateur photographer (C) Web programmers (D) Camera dealers 154. What is required to join this club? (A) A computer access (B) A camera (C) Paying the registration fee (D) Photographic equipment 155. What kind of organization is this? (A) A debate club (B) A professional society (C) A non-governmental organization (NGO) (D) A hobby group Câu lạc bộ nhiếp ảnh Cộng đồng nhiếp ảnh Chào mừng đến với câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ ảnh lớn nhất ở Luân Đôn với hơn 300,000 thành viên ở Luân Đôn và nhiều vùng khác trên nước Anh. Mọi người được khuyến khích chia sẻ kiến thức và thảo luận về những ý tưởng, đồng thời làm quen với nhiều người khác có cùng đam mê chụp ảnh. Để có toàn quyền truy cập vào trang nhiếp ảnh, bạn phải đăng kí một tài khoản miễn phí . Một khi bạn đã là thành viên thì bạn có thể: - Tham gia vào các đề tài, diễn đàn nhiếp ảnh và được xem hơn 4.4 triệu bài đăng. - Có thể trò chuyện công khai hoặc riêng tư với những người yêu nhiếp ảnh hoặc các chuyên gia khác. - Bạn sẽ có dung lượng 10MB để lưu trữ ảnh trên Gallery hoàn toàn miễn phí. - Có thể truy cập đến các loại trang web thương mại khác để mua bán và trao đổi các thiết bị nhiếp ảnh. - Được tham gia các chuyến đi, hội thảo và các buổi chụp ảnh để nâng cao trình độ của mình. Tất cả những điều này và thậm chí là nhiều hơn nữa đều hoàn toàn miễn phí ngay sau khi bạn đã đăng kí một tài khoản cho mình, vậy hãy đăng kí ngay hôm nay. 153. Ai sẽ không quan tâm đến câu lạc bộ này? (A) Nhiếp ảnh gia Chuyên nghiệp (B) Nhiếp ảnh gia nghiệp dư (C) Lập trình viên web (D) Thương gia Máy ảnh (Người bán máy ảnh) 154. Cần gì khi tham gia câu lạc bộ này? (A) Truy cập máy tính (B) Máy quay phim (C) Thanh toán lệ phí đăng ký (D) Thiết bị chụp ảnh 155. Đây là loại tổ chức gì? (A) Câu lạc bộ tranh luận (B) Xã hội chuyên nghiệp (C) Tổ chức phi chính phủ (Tổ chức phi chính phủ) (D) Nhóm sở thích From: Pitts Lander Subject: Hanna Kortney Please join me in congratulating Hanna Kortney (156) on her promotion to Subject Matter Expert (SME) - Data Pricing in the Collection Management Office (CMO) Finance organization. Hanna will be working to help protect and maximize our precious Average Revenue Per Unit (ARPU) by ensuring our data products are priced attractively and profitably. Hanna’s first day in her new role will be July 17th. Hanna has done a super job supporting the Industry Sales Organization led by Cynthia Meams with highquality finance support in a very ―data challenged‖ environment, particularly for vertical reporting. Additionally, she has done an outstanding job over the last few months uncovering the root causes of ARPU declines. That work has helped spur Business Services to take appropriate corrective actions and understand ARPU trajectories for the remainder of 2007.(157) Thanks, Pitts Lander Business Finance 156. Who would receive this e-mail? (A) Pitts Lander (B) Hanna Kortney (C) Cynthia Mearns (D) All the employees 157. What does Pitt Lander fell is the key to the company’s success? (A) Increasing sales volume (B) Maximizing profit on each item sold (C) Offering the highest quality product (D) Uncovering root causes and taking appropriate corrective actions From: Employee News Từ: Pitts Lander Tiêu đề: Hanna Kortney Cùng tôi chúc mừng Hanna Kortney về việc chị được thăng chức là chuyên gia chuyên ngành (SME) – Định giá dữ liệu ở Văn phòng quản lý dữ liệu (CMO) tổ chức tài chính. Hanna sẽ làm việc để giúp bảo vệ và tối đa hóa lợi nhuận trung bình trên từng đơn vị (ARPU) bằng cách đảm bảo các dữ liệu sản phẩm của chúng ta được định giá hấp dẫn và có khả năng sinh lời. Hanna sẽ bắt đầu vai trò mới của mình vào ngày 17 tháng 7. Hanna đã là chuyên viên cao cấp hỗ trợ Tổ chức kinh doanh công nghiệp dẫn đầu là Cynthia Meams với sự hỗ trợ tài chính chất lượng cao trong một môi trường đầy tính cạnh tranh về mặt dữ liệu, đặc biệt đối với hình thức báo cáo theo chuỗi. Ngoài ra, cô ấy còn xuất sắc trong việc tìm hiểu ra nguyên nhân chính gây giảm mạnh ARPU trong một vài tháng gần đây. Việc đó đã giúp thúc đẩy ngành dịch vụ thương mại có những hành động thích hợp và quyết định chiến lược ARPU cho những ngày còn lại của năm 2007. Cám ơn, Pitts Lander Phụ trách tài chánh doanh nghiệp 156. Ai sẽ nhận thư điện tử này? (A) Pitts Lander ( B ) Hanna Kortney ( C ) Cynthia Mearns ( D ) Tất cả nhân viên 157. Điều gì Pitt Lander cảm thấy là then chốt của sự thành công cho công ty? (A) tăng doanh thu thể tích (B) Tối đa hoá lợi nhuận mỗi món đồ bán (C) Đưa ra sản phẩm chất lượng cao nhất, (D) Khám phá nguyên nhân sâu xa và thực hiện công tác khắc phục thích hợp Từ: Bản tin nhân viên Subject: Don’t forget: Get ice cream from your favorite executive on Thursday The 2007 Buzzbridge March Dimes Campaign is in full swing, and to celebrate, your favorite executives Chủ đề: Đừng quên ăn kem từ cửa hàng yêu thích của bạn vào ngày thứ năm Chiến dịch Buzzbridge March Dimes năm 2007 đang diễn ra rầm rộ và để tổ chức, các cửa hàng yêu will be handing out free ice cream at the March Dimes Kickoff Rally (159). The rally will be held on the Mulane Park Campus in Town Square this Thursday, April 12, from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Stop by to satisfy your sweet tooth and learn more about this great cause. Proceeds of all events will go to the under privileged. March Dimes representatives will be on hand, so this is the perfect opportunity to sign up for a WalkAmerica walk. And don’t forget - April 12 and 13 are Blue Jeans for Babies days for participating employees! More information about this fun way to show your support through your denim can be found here (160):http://buzzbridge.com/webcon/llisapi.dll Thanks, and we hope to see you there! thích của bạn sẽ phát kem miễn phí tại cuộc mít tinh March Dimes Kickoff. Cuộc mít tinh này sẽ được tổ chức tại khu công viên Mulance ở thị trấn Square vào Thứ Năm, 12 tháng 6, từ 11:30 sáng tới 12:30 chiều. Hãy ghé qua thưởng thức hương vị ngọt ngào và tìm hiểu thêm mục đích tốt đẹp này. Số tiền từ tất cả các sự kiện này sẽ được gửi tới người nghèo. Đại diện March Dimes sẽ có mặt, cho nên đây là cơ hội tuyệt vời để đăng ký buổi đi bộ Walk America. Và đừng quên ngày 12 và 13 tháng 6 là ngày Blue Jeans cho bé dành cho của đội ngủ nhân viên tham gia. Mọi thông tin về hoạt động vui thể hiện sự ủng hộ của bạn thông qua jeans có thể được tìm thấy tại website: http://buzzbridge.com/webcon/llisapi.dll Cám ơn và hy vọng sẽ gặp mọi người ở đó! 158. What is the main topic of this e-mail? (A) How to get free ice cream (B) A chance to meet company executives (C) An online clothes-shopping program (D) Various charity events Notes: Trong bài có các chiến dịch gây quỹ từ thiện như The 2007 Buzzbridge March Dimes, WalkAmerica và Blue Jeans for Babies 159. What is indicated about the Kickoff Rally? (A) It is held to promote the campaign. (B) It will raise money for a good cause. (C) You have to pay to take part. (D) You must walk to the park. 160. How can you learn about donating your jeans? (A) By attending the rally (B) By asking a March of Dimes representative (C) By contacting a participating employee (D) By visiting the website 158. Chủ đề chính của thư điện tử này là gì? (A) Cách để có được kem miễn phí (B) Cơ hội gặp những người điều hành công ty (C) Chương trình mua sắm quần áo trực tuyến (D) Các sự kiện từ thiện khác nhau 161-163 (161) The San Pedro Community Art Gallery will be closed from December 1st to January 15th. During this time, the gallery will be undergoing renovations to its interior. Over the past few years, 159. Điều gì được xác định về Đại hội Kickoff? (A) Nó được tổ chức để thúc đẩy chiến dịch. (B) Sẽ quyên góp tiền vì nhân đạo. (C) Bạn phải mất tiền để tham gia. (D) Bạn phải đi đến công viên. 160. Bạn có thể học hỏi được điều gì qua việc tặng đồ jeans? ( A ) Bằng cách tham dự cuộc gặp gỡ với đông đảo quần chúng ( B ) Bằng cách hỏi người đại diện March of Dimes ( C ) Bằng liên lạc vớinhân viên tham gia ( D ) Bằng cách truy cập vào trang Web Phòng triển lãm nghệ thuật Cộng đồng San Pedro sẽ đóng từ ngày 1 tháng mười hai đến ngày 15 tháng giêng. Trong thời gian này, phòng triển lãm tranh sẽ tiến hành đổi mới nội thất. Trong vài năm many people have complained that the inside of the gallery has begun to fall apart. Walls throughout the building have begun to crack and there have been numerous problems with its electrical wiring. To fix this, the city council has given 2 million dollars to install a new wiring system and walling in the building. This money will also be used to purchase new furniture and apply a new paint job to the interior of the facility. (162) We would like to apologize in advance for any inconvenience that the closure may cause, but we hope that you will come by after January 15th to see the new and improved San Pedro Community Art Gallery. We will even be having a special grand opening event on the 16th to allow visitors to see the changes to the gallery and to have a chance to meet some famous local artists (163). Thank you for your attention and please feel free to call 512-1900 if you have any questions about the renovations or the gallery's reopening. 161. What is the purpose of this announcement? (A) To inform about the temporary closing (B) To notify of the permanent shutdown (C) To attract more tourists to the gallery (D) To raise some money for the renovation 162. What will the city council’s fund NOT be used for? (A) Installing the new wiring (B) Repairing the wall (C) Buying new artwork (D) Getting some furniture 163. When can the people see well-known artists? (A) January 1 (B) January 2 (C) January 15 (D) January 16 qua, nhiều người đã than phiền bên trong phòng triển lãm tranh đã bắt đầu xuống cấp. Bức tường khắp toà nhà đã bắt đầu nứt nẽ và có nhiều vấn đề với hệ thống dây điện. Để sửa chữa nơi này, hội đồng thành phố đã cung cấp 2 - triệu đô mục đích lắp đặt hệ thống dây điện mới và xây tường trong toà nhà. Tiền này cũng sẽ được dùng để mua đồ đạc mới và chi trả cho công việc sơn sửa mới và nội thất bên trong của cơ sở này. (162) Chúng tôi xin lỗi trước vì những bất tiện của việc đóng cửa có thể gây ra, nhưng chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ quay lại sau ngày 15 tháng giêng để chứng kiến một phòng triển lãm nghệ thuật Cộng đồng San Pedro hoàn toàn mới và được cải tiến. Thậm chí chúng tôi sẽ tổ chức khánh thành đặc biệt lớn vào ngày 16 cho phép du khách nhìn thấy sự đổi của phòng triển lãm và có cơ hội gặp một số nghệ sĩ nổi tiếng ở địa phương. Cám ơn bạn đã chú ý và xin đừng ngại gọi 512-1900 nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về việc phục hồi hoặc việc mở cửa lại phòng triển lãm. 161. Mục đích của thông báo này là gì? ( A ) Để thông báo về việc đóng cửa tạm thời ( B ) Để thông báo đóng cửa vĩnh viễn (C) Để hút thêm khách du lịch đến phòng triển lãm ( D ) Để kiếm thêm tiền cho việc nâng cấp 162. Công quỹ của hội đồng thành phố sẽ không được dùng để làm gì? ( A ) Cài đặt hệ thống dây điện mới ( B ) Sửa chữa bức tường ( C ) Mua tác phẩm nghệ thuật mới ( D ) Kiếm một số đồ đạc nội thất 163. Khi nào mọi người có thể gặp các nghệ sĩ nổi tiếng? (A) ngày 1 tháng giêng (B) ngày 2 tháng giêng (C) ngày 15 tháng giêng (D) ngày 16 tháng giêng 164-167 Company: Hotel Chateau Bellevue Job Title: Assistant Food and Beverage Manager Job Location: Quebec City - Quebec - Canada Job Description: A Luxury Hotel in Quebec is seeking an experienced Assistant Director of Food and Beverage. This boutique-style hotel centrally located in Quebec has an immediate opening for an Assistant Food and (165) Beverage Manager. The primary responsibility will be to supervise the daily operation of the restaurant, bar and room services as well as assisting in the banquet operation. Other Duties: • Assists with scheduling team members under direct supervision at proper staffing levels; watches labor cost daily to ensure efficiency in scheduling. • Ensures restaurant, bar, room services and banquets adhere to all standards as outlined by brand or hotel franchise. • Maintains standards of food and beverage quality and guest services; resolves guest complaints.(164BC) • Assists in the development of short-term financial and operational plans for the restaurant, bar and room services which support the overall objectives of the restaurant and of the hotel. " Promotes programs to increase sales through team member incentive plans and programs to increase customer satisfaction. • Fulfills Manager on Duty shifts.(164 A) Job Requirements: High School diploma or (167) equivalent and three to five years food and beverage and/or hospitality related work experience in a leadership capacity required. Four year degree is a plus. Experience in full service hotel environment preferred. Skills Required: Leadership, Interpersonal, Strong Communication, Planning and Organizational Language Requirements: English-Very Good French-Good Công ty : Khách sạn Lâu đài Bellevue Chức vụ : Trợ lý giám đốc ẩm thực Nơi làm việc : Quebec City - Quebec - Ca - na - đa Mô tả công việc : Một khách sạn sang trọng ở Quebec đang tìm kiếm trợ lý giám đốc ẩm thực có kinh nghiệm. Khách sạn phong cách hiện đại ở trung tâm Quebec cần tuyển ngay một trợ lý giám đốc phụ trách ẩm thực. Trách nhiệm chính là giám sát hoạt động hàng ngày của nhà hàng, các quầy và dịch vụ phòng cũng như tham gia hỗ trợ trong các buổi tiệc. Nhiệm vụ khác : . Hỗ trợ xếp lịch cho các nhóm thành viên dưới sự giám sát trực tiếp việc tuyển dụng nhân viên thích hợp ; xem chi phí nhân công hàng ngày để đảm bảo hiệu suất trong kế hoạch .Đảm bảo nhà hàng, quầy, dịch vụ phòng và tiệc bám sát theo tiêu chí đã được khẳng định bởi thương hiệu của khách sạn. . Duy trì tiêu chuẩn thực phẩm, thức uống và phục vụ khách chất lượng; giải quyết phàn nàn của khách. . Hỗ trợ trong việc phát triển tài chính ngắn hạn và kế hoạch hoạt động cho nhà hàng, quầy và dịch vụ phòng hỗ trợ mục tiêu chung của nhà hàng trong khách sạn. " Phát triển chương trình tăng doanh thu thông qua các thành viên trong nhóm thúc đẩy kế hoạch và chương trình để làm cho khách hài lòng hơn nữa. . Thực hiện nhiệm vụ quản lý các ca trực. Yêu cầu công việc : Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương đòi hỏi có từ ba đến năm năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ẩm thực và có năng lực lãnh đạo. Khuyến khích có bằng cấp bốn năm. Ưu tiên kinh nghiệm phục vụ ngành khách sạn Kỹ năng Cần thiết : Khả năng lãnh đạo, quan hệ cá nhân, kĩ năng giao tiếp, khả năng hoạch định và tổ chức Yêu cầu ngoại ngữ : Tiếng Anh tốt - Pháp thành thạo hơn Employment Type: Full Time Yearly Salary: 80,000 CAD Company: Hotel Chateau Bellevue Preferred Method of contact: E-mail via Apply Online Box(166) 164. What is NOT a part of this job? (A) Supervising other workers (B) Dealing with hotel guests (C) Budgeting for food service (D) Marketing the hotel to customers 165. How would you classify this position? (A) Wage laborer (B) Management (C) Contractor (D) Hotelier 166. What should you do if you want this job? (A) Use the website to send an e-mail (B) Contact the manager of the hotel (C) Mail your resume and cover letter (D) Visit the hotel in person 167. What education level is required? (A) College graduate (B) High school graduate (C) None (D) The ad doesn’t specify. Brand New for Spring! In stores, online, and by phone ALL JEANS & PANTS BUY ONE, GET ONE HALF OFF (168)! ALL SWIMWEAR ON SALE STARTING AT $19.50! FREE SHIPPING Plus GET $25 Free Coupon on orders over $75!(169) Use code: PTW73 FREE SHIPPING: Order must be total $75 before taxes, shipping and handling. Offer valid on regular U.S. shipping only. Does not include express charges. Offer ends 3/02/08. Additional handling charge will be applied. Free Coupon: Purchase must total $75 after discounts and before taxes and shipping and Loại việc làm : toàn thời gian Lương hàng năm : 80,000 đô la ca na đa Công ty : Khách sạn Lâu đài Bellevue Cách liên lạc: Nộp đơn qua E - mail đến hộp thư xin việc trên mạng. 164. Điều gì không có trong công việc này? (A) Giám sát công nhân khác (B) Giải quyết các vấn đề với khách ở khách sạn (C) Chuẩn bị tiền bạc cho dịch vụ thức ăn (D) Tiếp thị khách sạn đến khách hàng 165. Bạn sẽ phân loại vị trí này như thế nào? ( A ) người lao động Lương ( B ) Quản lý ( C ) Nhà thầu ( D ) Chủ khách sạn 166. Bạn nên làm gì nếu bạn muốn công việc này? ( A ) Sử dụng trang web để gửi e - mail ( B ) Liên lạc trưởng phòng của khách sạn ( C ) Gửi thư lý lịch của bạn và thư giải thích ( D ) Đích thân đến thăm khách sạn 167. Phải có trình độ học vấn gì? (A) Sinh viên mới tốt nghiệp đại học (B) Tốt nghiệp trung học (C) Không cần (D) Quảng cáo không nói rõ. Hàng mới chào xuân! Mua tại cửa hàng, trực tuyến, và qua điện thoại Tất cả các loại Jeans và các loại Quần Mua một, thêm một Giảm giá phân nửa! Tất cả các loại trang phục bơi đang bán Có giá khởi điểm là 19.50 đô-la! Giao hàng miễn phí Tặng phiếu mua hàng $25 với hóa đơn trên $75! Mã số sử dụng: PTW73 Giao hàng miễn phí: Đặt hàng tổng cộng $75 trước thuế, tàu xe và xử lý. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho vận chuyển trong phạm vi nước Mỹ. Không bao gồm vận chuyển tốc hành. Khuyến mãi kết thúc vào 3 / 02 / 08. Chi phí chuyển hàng sẽ được áp dụng. Tặng phiếu mua hàng miễn phí: phải mua tổng cộng $75 sau khi chiết khấu, trước thuế, tàu xe và xử lý. Hợp lệ khi mua bằng ca - ta - lô và trực tuyến. handling. Valid by catalog and online. Purchases must be made by 4/01/08. One-time use only. No more than one $25 Free Coupon may be redeemed per each $75 order. Redemption purchase must total $75 after discounts and before taxes and shipping and handling. Not redeemable for credit or cash on pending orders and previously purchased merchandise, including returns. Not replaceable if lost or stolen. Nontransferable. Returns and exchanges are subject to discount taken at redemption. Cannot be combined with other offers. $25 Free Coupon must be redeemed by 5/06/08. Not valid where prohibited by law. 168. If jeans are on sale for $30, how much would it cost to get two pairs? (A) $60 (B) $45 (C) $35 (D) $30 Notes: mua 1: $30, mua thêm cái giảm nữa giá: $15 169. What benefit can you get if you purchase items over $75? (A) You can get free express delivery. (B) You can purchase item without tax. (C) You can get a $25 discount. (D) You can get the free coupon many times. We’re Eating Too Much Salt Most of us are eating too much salt. The average American gets double the recommended daily intake of salt. Do you know how much or how little that really is? We should have no more than 1 teaspoon total for the day. Most of us have two teaspoons. What most of us don’t take into account is the sensitivity of the mechanism we inhabit, our body. Our body has the capacity to sense the presence or absence of substances in microgram measures - onethousandth of a milligram. To put it into perspective, a teaspoon holds 2,400 milligrams. A microgram is one-thousandth of a single milligram. We’ve heard about reducing on salt through behavior: not adding any, eating fresh foods, avoiding anything processed and reading labels (170). But do you really know Phải mua trước ngày 4 / 01 / 08. Có giá trị một lần. Phiếu mua hàng tặng một lần không quá $25 có thể sử dụng mỗi lần đặt hàng $75. Việc mua lại phải tổng cộng $75 sau khi chiết khấu, trước thuế, tàu xe và xử lý. Không thể qui đổi ra tín dụng hay tiền mặt trả cho đơn đặt hàng đang được xử lý và hàng mua trước đây, bao gồm tiền thưởng. Không thể làm lại nếu bị mất hoặc bị ăn cắp. Không thể chuyển nhượng. Trả lại và trao đổi phải tuân thủ chiết khấu mua lại. Không được tính chung với các khuyến mãi khác. Phiếu mua hàng tặng $25 phải sử dụng trước 5 / 06 / 08. Không có giá trị nơi luật này bị cấm. 168. Nếu quần jean đang được bán giảm giá với 30 đô-la Mỹ, phải tốn bao nhiêu để lấy hai cái? ( A ) $60 ( B ) $45 ( C ) $35 ( D ) $30 169. Lợi ích Những gì bạn có thể được nếu bạn mua món đồ trên $75? (A) Bạn có thể được giao hàng miễn phí ( B ) Bạn có thể mua món đồ không có thuế. ( C ) Bạn có thể nhận được chiết khấu $25. ( D ) Bạn có thể nhận được phiếu mua hàng nhiều lần tự do. Chúng ta đang ăn quá nhiều muối Phần lớn chúng ta đang ăn quá nhiều muối. Trung bình một người Mỹ hấp thụ 1 lượng muối gấp đôi so với lượng được khuyên dùng. Bạn có biết bao nhiêu là nhiều hay ít không? Chúng ta nên dùng không quá 1 muỗng canh mỗi ngày. Phần lớn mọi người dùng đến 2 muỗng canh. Những gì mà phần lớn mọi người không tính toán thì đều dựa trên khẩu vị, thói quen của chúng ta. Cơ thể chúng ta có khả năng nhận thấy sự có mặt hay thiếu hụt của các chất trong phạm vi microgram là một phần ngàn miligam. Tính ra một muỗng canh chứa 2400 miligram. Một microgram là 1 phần nghìn của 1 miligram. Chúng ta vẫn được nghe về việc giảm muối thông qua cách ăn uống: không thêm vào bất kỳ thứ gì, ăn thực phẩm tươi, tránh các thứ đã qua xử lý và đọc kỹ nhãn mác. what you’re reading? There’s more to identifying the sodium content than just looking for the word ―salt.‖ Watch for the following: • Sodium anything - This can encompass sodium nitrate, benzoate, phosphate, caseinate and saccharin. • MSG - That’s monosodium glutamate. It can be really bad for your health. • Reduced sodium - The food’s sodium content has been reduced by 75 percent compared to the ―regular‖ version. • And what does that ―low sodium‖ tag on a label really mean? Low sodium applies to a specific number. The food can’t contain more than 140 mg sodium per serving. Remember, it’s your responsibility to see how many servings are in a container. Watching sodium intake is one of the best (170) preventive measures to ward off developing high blood pressure and heart disease (172). You may think it can’t happen to you, but it’s your responsibility to participate in the process and lower your risk factors. 170. What is the main message of this article? (A) Americans eat too much salt. (B) It is very difficult to detect salt. (C) There are many things you must do to avoid excess salt. (D) We need better food labels to protect our health. Nhưng bạn có thực sự biêt rõ những gì bạn đang đọc? Có nhiểu cách để xác định hàm lượng natri hơn là việc chỉ tìm từ ―muối‖ Xem những mục sau: • Sodium nào cũng có thể bao gồm sodium nitrate, benzoate, phosphate, caseinate và saccharin • MSG - Đó là monosodium glutamate. Nó có thể thực sự xấu cho sức khỏe của bạn • Giảm natri - hàm lượng natri của thực phẩm đã được giảm 75 phần trăm so với hàm lượng thực tế. • Và "sodium thấp" trên nhãn thực sự nghĩa là gì? Natri thấp áp dụng cho một số cụ thể. Những thực phẩm không thể chứa nhiều hơn 140 mg natri mỗi khẩu phần. Hãy nhớ rằng, đó là trách nhiệm của bạn để xem có bao nhiêu phần là trong một hộp. Xem lượng natri là một trong những biện pháp phòng ngừa tốt nhất để tránh khỏi bị huyết áp cao và bệnh tim (172). Bạn có thể nghĩ rằng nó không thể xảy ra với bạn, nhưng đó là trách nhiệm của bạn tham gia vào quá trình và làm giảm các yếu tố nguy cơ của bạn. 170. Thông điệp chính của bài báo là gì? ( A ) Người Mỹ ăn muối quá nhiều. ( B ) rất khó phát hiện muối. ( C ) Có nhiều những thứ bạn phải làm để tránh muối thặng dư. ( D ) Chúng ta cần nhãn thực phẩm tốt hơn để bảo vệ sức khoẻ. 171. Which is NOT a way to reduce your salt intake? 171. Câu nào không phải là cách để giảm lượng (A) Eat all your meals at home muối hấp thu của bạn? (B) Avoid eating processed food ( A ) ăn hết mọi bữa ở nhà (C) Eat as much fresh food as possible ( B ) Tránh ăn thực phẩm chế biến (D) Check labels for all forms of salt ( C ) Ăn càng nhiều thực phẩm tươi sống càng tốt Notes: câu này bạn sẽ không thấy trong bài đọc (D) Kiểm tra nhãn dán cho các loại chứa muối 172. Who would be most interested in this? 172. Ai sẽ quan tâm nhất đến điều này? (A) Someone who wants to lose weight quickly (B) ( A ) Ai muốn giảm cân nhanh chóng Someone who likes spicy and salty food ( B ) Người thích thực phẩm cay và mặn (C) Someone with very low blood pressure ( C ) Ai với huyết áp rất thấp (D) Someone with heart trouble in their family ( D ) Những người trong gia đình có vấn đề tim mạch Subject: Special Employee Ticket Offer! Chủ đề: Khuyến mãi nhân viên vé đặt biệt Kansas City is about to get a taste of the Winner's Circle (174). A select number of free tickets have been reserved for FiveFire employees for the upcoming Indy Racing Series Races: O’Reilly Auto Parts 250 (March 28) and the Kansas Lottery 300 (March 29) races at Kansas Speedway. Employees now have the opportunity to register to win two (175) tickets for each race. With two separate registration sites, employees can register for one or both races.(175) Registration runs March 10-March 19. Winners will be selected in a random drawing on March 20 and contacted directly by March 21 about how to obtain the tickets. Ticket distribution will occur at the Kern campus on March 25. Employees may register only once per race. O’Reilly Auto Parts 250 - NASCAR Craftsman Truck Series Saturday, March 28 Race begins at 5 p.m. Kansas Speedway Register at :http://ppld.fivefire.com/events/login.ser, Choose ―Sponsorships‖ from the drop down menu Kansas Lottery 300 - Indy Racing League Sunday, March 29 Race begins at 3:30 p.m. 173. Who is this message for? (A) Residents of Kansas City (B) Winner’s Circle members (C) People who work at FiveFire (D) Kansas Speedway employees 174. what is true about the races? (A) Residents of Kansas City (B) Winner’s Circle members (C) People who work at FiveFire (D) Kansas Speedway employees 175. How many tickets may one person win if he or she is very lucky? (A) 2 (B) 4 (C) 250 (D) 300 Thành phố Kansas sắp đón nhận cảm giác niềm vui chiến thắng. Một số lượng vé miễn phí chọn lọc được dành riêng cho nhân viên của FiveFỉe ở cuộc đua xe Indy sắp tới: cuộc đua O’Reilly Auto Parts 250 (March 28) và the Kansas Lottery 300 (March 29) tại trường đua Kansas. Bây giờ những nhân viên có cơ hội đăng ký để lấy được 2 vé cho mỗi cuộc đua. Với 2 địa điểm đang ký riêng biệt, những nhân viên có thể đăng ký vé 1 hay 2 cuộc đua. Việc đăng lý diễn ra từ 10 tới 19 tháng 3. Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên vào 20 tháng 3 và được liên hệ trực tiếp trước 21 tháng 3 về việc nhận vé. Việc phát vé sẽ diễn ra tại khuôn viên Kem vào 25 tháng 3. Những nhân viên chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất cho mỗi cuộc đua. O’Reilly Auto Parts 250 - NASCAR Craftsman Truck Series thứ 7, 28 tháng 3 bắt đầu lúc 5h chiều., đưởng đua Kansas Đăng ký tại: :http://ppld.fivefire.com/events/login.ser, chọn ―sponsoship‖ từ menu thả xuống Kansas Lottery 300 - Indy Racing League chủ nhật 29 tháng 3 lúc 3h 30 chiều. 173. Thông điệp này dành cho ai đây? ( A ) cư dân Kansas City ( B ) khu vực phát thưởng thành viên ( C ) người làm việc ở FiveFire ( D ) nhân viên Kansas Đường cao tốc 174. Điều gì đúng về chủ đề cuộc đua? ( A ) cư dân Kansas City ( B ) Những thành viên trong niềm vui chiến thắng ( C ) Người làm việc ở FiveFire ( D ) Nhân viên đường cao tốc Kansas 175. Một người có thể thắng bao nhiêu vé nếu người ấy là rất may mắn? (A)2 (B)4 (C) 250 ( D ) 300 Notes: đăng kí 2 vé tại 2 cuộc đua là tối đa thắng 4 $l,790/2br (178)- Fantastic Location - Great Unit (San Mateo) Reply to: see below Date: 2007-03-03 Look No Further. Great Townhouse, fantastic location.(176) Large 2-bedroom, 2- story unit with 1.5 baths. Great closets, open beam ceilings, hardwood floors on main level. Romantic wood burning fireplace. Wall to wall carpets in both (176) bedrooms, great galley kitchen, granite counter top. One block to Bay and biking, restaurants, shopping just steps away. Very quiet and desirable (177) neighborhood. 1-car parking in carport inside the building included, plenty of off-street free parking. Additional storage space on property included at no extra charge. On-site laundry facility (coin operated). Ferry to San 5 minutes away. Sorry, NO PETS. Call today at (550) 317-5050 to schedule a personal tour of the unit and property. Sunny Rose Apartments (178), Unit 307B. 404 Rose Street, Sausalito, CA 94988. Posting ID: 38AD616523 176. Who would probably be interested in this townhouse? (A) A professional couple (B) A dog-lover (C) Someone planning to travel overseas (D) A family with several children 177. What can you assume about the neighborhood? (A) It is in the countryside. (B) It is right downtown. (C) It is in a suburb. (D) It is in the mountains. 178. What is being offered? (A) An apartment for rent (B) A townhouse for sale (C) Construction of a new home (D) Remodeling of your house vé l,790 đô/2 phòng ngủ - địa điểm lí tưởng – nơi tuyệt vời (San Mateo) Reply to: see below Date: 2007-03-03 Chẳng cần tìm đâu xa. Great townhouse, một nơi lý tưởng. Với 2 tầng lầu, 2 phòng ngủ lớn, và phòng tắm. Tủ đồ hiện đại, trần nhà sáng thoáng. Sàn gỗ cứng đạt chuẩn. Lò sưởi gỗ không gian lãng mạn. Thảm ốp tường trong cả 2 phòng ngủ, đồ dùng bếp núc đầy đủ, với kệ lát đá hoa cương. Cách vịnh tham quan 1 dãy phố và chỉ cần vài bước chân để đến nhà hàng, khu mua sắm, và thả sức đạp xe dạo chơi. Rất yên tĩnh và những hàng xóm đáng mong ước. 1bãi đậu xe bên trong toà nhà, nhiều nơi đỗ xe miễn phí ngoài phố. Nhiều kho chứa đồ không tính phí. Phương tiện giặt ủi tại chỗ (sử dụng tiền xu). Phà đến San Francisco mất 5 phút. Rất xin lỗi, cấm thú cưng. Gọi ngay hôm nay số (550) 317-5050 để thu xếp thời gian tới thăm nhà thích hợp. Sunny Rose Apartments, khối 307 b. 404 Rose Street, Sausalito, Tiểu bang California 94988. Qua mạng Id : 38AD616523 176. Ai có lẽ sẽ quan tâm đến nhà phố này? ( A ) 1 Cặp vợ chồng ( B ) người yêu chó (C) một số người có kế hoạch du lich nước ngoài ( D ) gia đình với vài trẻ em 177. Bạn có thể nghĩ gì về vùng lân cận? ( A ) Nó là ở miền quê. ( B ) Nó là khu trung tâm phải. ( C ) Nó ở ngoại ô. ( D ) Nó là ở miền núi. 178. Những gì đang được đề xuất? (A) Căn hộ cho thuê ( B ) nhà phố cho bán ( C ) xây dựng nhà mới ( D ) Nâng cấp của nhà của bạn From: Computer Server Hosting Facility Newswire Subject: Upcoming scheduled power outage for East Wing Importance: High To: Building East Wing employees Enterprise Real Estate will be performing routine preventative maintenance and testing on the electrical system in building 6480 (East Wing) during the weekend of October 20-22 (179). This maintenance event will not affect emergency power or UPS power to the IDF rooms, RTSC or the Security Command Center. The power outage schedule is as follows: Beginning at 8 p.m., Friday, Oct., 20 lasting until 8 a.m. on Saturday, Oct. 21 Beginning at 8 p.m., Saturday, Oct., 21 lasting until 8 a.m. on Sunday, Oct. 22 (180) Prior to leaving for the weekend you are asked to power down all desktop computer equipment. Please direct all questions to the Computer Server Hosting Facility Help Desk at (800) 520-7120. Should a schedule conflict arise with this planned outage, please contact the Computer Server Hosting Facility Help Desk no later than Wednesday, Oct. 11, 12:00 noon. Thank you for your cooperation. 179. How long will the work take altogether? (A) The whole weekend (B) About 8 hours (C) About 24 hours (D) 3 days 180. What is TRUE about the plan? (A) There will be no power in the building (B) Your equipment will be turned off for you. (C) The electrical system needs repair. (D) The work will be done at night. Từ : Dịch vụ Internet cung cấp tin tức mới nhất Chủ đề: Lịch cúp điện cho tòa nhà phía đông Tầm quan trọng : Rất quan trọng Đến: nhân viên Toà nhà phía Đông Enterprise Real Estate sẽ thực hiện lịch bảo trì và thử nghiệm hệ thống điện trong toà nhà số 6480 (hướng đông) trong ngày cuối tuần của ngày 20-22 tháng mười. Sự kiện bảo trì này sẽ không ảnh hưởng đến nguồn điện khi cấp bách hoặc nguồn điện dự phòng IDF, RTSC hoặc trung tâm dữ liệu Bảo mật. Kế hoạch cúp điện như sau : Bắt đầu từ 8 giờ chiều, Thứ Sáu, 20Tháng Mười, kéo dài cho đến 8 giờ sáng vào thứ bảy, ngày 21 tháng mười bắt đầu từ 8 giờ chiều, Thứ bảy, Tháng Mười, 21 kéo dài cho đến 8 giờ sáng vào ngày chủ nhật, ngày 22 tháng mười Trước khi đi nghỉ cuối tuần yêu cầu bạn tắt điện tất cả các thiết bị máy tính. Xin vui lòng trực tiếp liên hệ đến dịch vụ hỗ trợ Máy tính Kernel tại số( 800 ) 520-7120. Nếu có vấn đề phát sinh với kế hoạch ngưng cung cấp điện này, vui lòng liên lạc với bộ phận hỗ trợ của dịch vụ máy tính Kernel trước Thứ Tư, ngày 11 tháng mười, 12:00 trưa. Cám ơn bạn đã cộng tác. 179. Công việc này sẽ mất thời gian tổng cộng bao lâu? ( A ) Toàn bộ ngày cuối tuần ( B ) khoảng 8 giờ ( C ) khoảng 24 giờ ( D ) ngày thứ 3 180. Kế hoạch thật sự là gì? ( A ) sẽ không có quyền lực trong toà nhà ( B ) thiết bị Của bạn sẽ bị tắt cho bạn. ( D ) công việc sẽ làm xong trong đêm. TO: AGP8X Employees FROM: Sylvie Hamm, Director, Human Relations Dear Colleagues, AGP8X Corporation recognizes the importance of having a first-rate employee exercise facility on the premises. For the past three years, we have worked very hard to improve the employee exercise facility. We purchased new exercise equipment, renovated locker rooms and began offering a new safety training course. A month ago, you responded enthusiastically to the survey about the fitness center. Based on your recommendations, new changes will be planne (181) . They will take effect on January 2. Finally, the employee fitness center will be open on extra three hours (183) Monday through Thursday. Also, longtime members will be surely pleased to hear that the popular personal manager Tony Stumpo will be promoted to the manager of the fitness center (182). We encourage more employees to take advantage of what the center has to offer. Memberships will continue to be subsidized and remain at $20 per month. And for a limited time only, we offer a special rate for new members. Members who sign up before December 31 will be charged only $15 per month for their first year. Contact Tony Stumpo to sign up at this reduced rate. AGP8X EMPLOYEES FITNESS CENTER NEW SCHEDULE Hours of Operation Monday 6:00A.M.- Monday 12:009:00 P.M. 1:00P.M. Tuesday 6:00A.M.- Tuesday 6:00 9:00 P.M. 7:00 P.M. Wednesday 6:00A.M.- Wednesday 12:009:00 P.M. 1:00 P.M. Thursday 6:00A.M.- Thursday 6:00 9:00 P.M. 7:00 P.M. Friday 6:00A.M.- Friday 7:00- 8:30 9:00 P.M. A.M. Đến: Nhân viên AGP8X Từ: Sylvie Hamm, Giám đốc, Quản lí nhân sự Các bạn đồng nghiệp thân mến, Công ty AGP8X nhận ra tầm quan trọng của việc có phương tiện luyện tập sức khỏe cho nhân viên trong khuôn viên. Trong ba năm qua, chúng tôi đã hết sức cố gắng để cải thiện thiết bị luyện tập cho mọi người. Chúng tôi mua thiết bị thể thao mới, đổi mới phòng gửi hành lý và bắt đầu đưa ra khoá huấn luyện an toàn mới. Cách đây một tháng, các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc khảo sát về trung tâm luyện tập thể thao. Dựa theo đề nghị của các bạn, những thay đổi mới sẽ được lên kế hoạch. Chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng giêng.Cuối cùng, trung tâm thể dục thể thao nhân viên sẽ đang mở thêm ba tiếng đồng hồ Thứ hai đến Thứ năm. Ngoài ra, thành viên lâu năm chắc chắn sẽ hài lòng khi nghe giám đốc nhân sự tuyên bốTony Stumpo được thăng chức trưởng phòng của trung tâm thể dục thể thao. Chúng tôi khuyến khích nhiều nhân viên hơn tận hưởng những lợi ích trung tâm mang lại. Hội viên sẽ tiếp tục được trợ cấp $20 mỗi tháng. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi khuyến mãi đặc biệt cho các thành viên mới. Thành viên đăng ký trước ngày 31 tháng mười hai sẽ được tính chỉ $15 mỗi tháng cho năm đầu tiên. Liên lạc Tony Stumpo để đăng ký lúc được khuyến mãi. Trung tâm thể dục thể thao dành cho Nhân viên AGP8X lịch hoạt động mới Saturday Sunday 6:00A.M.- Saturday 9:00 P.M. CLOSED Sunday ALL DAY 9:00 10:30 A.M CLOSED ALLDAY Reminders 1. Please do not use equipment for more than 30 minutes (184) if other members are waiting to use it. 2. Members may bring a guest per visit. Guests under 18 should be accompanied by a member at all times. 3. Registration is not required for class but class size is limited to 10 participants. Please arrive early to secure a place. Coats and bags should be left in the locker room so that other participants have plenty of space. 4. New members are required to complete an orientation class before they use equipment (185). Members must carry a membership card at all times while they are in the center 181. What is the purpose of this message? (A) To notify employees of the closure of the fitness center (B) To inform employees of current changes at a fitness center (C) To ask for suggestions about classes (D) To complain about a trainer 182. What is TRUE based on this e-mail? (A) Tony Stumpo will be manager of the fitness center. (B) Sylvie Hamm is a new employee of the company. (C) AGP8X Corporation employees requested weekend hours for operation of the fitness center. (D) AGAP8X Corporation employees attend free fitness classes. 183. What will happen from January 2? (A) Employees can attend free fitness classes. (B) The new equipment will be delivered. (C) The fitness center will be open extra hours. (D) The fitness center will be closed for renovations. 184. Who is asked NOT to use the equipment? (A) People who need it for an hour Hours of Operation Monday 12:001:00P.M. Tuesday Tuesday 6:00 7:00 P.M. Wednesday Wednesday 12:001:00 P.M. Thursday Thursday 6:00 7:00 P.M. Friday Friday 7:00- 8:30 A.M. Saturday Saturday 9:00 10:30 A.M Sunday Sunday CLOSED ALLDAY Nhắc nhở 1. Xin đừng sử dụng thiết bị hơn 30 phút nếu thành viên khác đang chờ để sử dụng nó. 2. Các thành viên có thể đưa khách đến tham quan. Khách dưới 18 nên cùng đi theo bởi thành viên vào mọi thời điểm. 3. Đăng ký không bắt buộc nhưng kích thước phòng tập chỉ giới hạn đến 10 người tham dự Xin vui lòng đến sớm để tìm được chỗ. Áo choàng và túi xách nên để lại phòng gửi hành lý để cho thoáng phòng tập. 4. Thành viên mới phải hoàn thành khóa hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Thành viên phải mang thẻ hội viên vào mọi thời điểm trong khi họ ở trung tâm 6:00A.M.9:00 P.M. 6:00A.M.9:00 P.M. 6:00A.M.9:00 P.M. 6:00A.M.9:00 P.M. 6:00A.M.9:00 P.M. 6:00A.M.9:00 P.M. CLOSED ALL DAY Monday 181. Mục đích của thông điệp này là gì? ( A ) Để thông báo nhân viên của việc đóng cửa trung tâm thể dục thể thao ( B ) Để thông báo cho nhân viên của thay đổi hiện tại của trung tâm thể dục thể thao ( C ) Để nghị gợi ý về các phòng tập luyện (D) Để than phiền về người huấn luyện 182. Sự thật dựa trên thư này là gì? ( A ) Tony Stumpo sẽ là quản lý của trung tâm thể dục thể thao. ( B ) Sylvie Hamm là nhân viên mới của công ty. ( C ) Nhân viên Công ty AGP8X đã yêu cầu giờ ngày cuối tuần cho hoạt động của trung tâm thể dục thể thao. ( D ) Nhân viên Công ty AGAP8X tham dự lớp thể (B) (C) (D) Women People under 18 years old Seniors hình tự do. 183. Những gì sẽ xảy ra từ ngày 2 tháng giêng? ( A ) Nhân viên có thể tham dự lớp thể hình tự do. (B) Thiết bị mới sẽ được chuyển giao 185. What must a newcomer do to use this facility? ( C ) trung tâm thể dục thể thao sẽ mở cửa thêm giờ. (A) See their doctor ( D ) trung tâm thể dục thể thao sẽ đóng cửa để tu (B) Take the orientation session first sửa mới. (C) Register for fitness classes 184. Ai được yêu cầu không sử dụng thiết bị? (D) Pay for one-year membership ( A ) Người muốn dùng nó trong một giờ ( B ) Phụ nữ ( C ) Người dưới 18 tuổi ( D ) Quan chức cao cấp 185. Những người mới đến phải làm gì để sử dụng phòng tập này? ( A ) Đi khám bác sĩ ( B ) Tham gia phần hướng dẫn trước tiên (C) Đăng kí lớp thể hình ( D ) Trả tiền hội viên của một năm Aroma Oil Dầu thơm Aroma With growing health care costs and the Với sự đắt đỏ của chi phí chăm sóc sức khoẻ và đôi sometimes impersonal quality of conventional khi vì chất lượng của thuốc thông thường, chúng tôi medicine, we have turned to nature to find the đã sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên để giải đáp answers to our questions. Therapies that were once cho những câu hỏi của chúng ta. Liệu pháp đã được viewed as alternative have risen from the shadows, xem như một giải pháp thay thế đã xuất hiện, cung providing a complement to conventional medicine. cấp bổ sung cho thuốc thông thường. We don’t even know we’re doing it. When Thậm chí chúng ta cũng không biết chúng ta đang you burned that scented candle last week, you were thực hiện điều đó. Khi bạn đốt một cây nến thơm practicing Aromatherapy. When you walk through a tuần trước, là bạn đã thực hành Liệu pháp xoa bóp fragrant garden, you are doing it again! bằng dầu thơm. Khi bạn đi bộ qua vườn thơm, là bạn Why is Aromatherapy so popular today? đang làm lại điều đó! • It is easy to practice. Tại sao Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm rất nổi • It is readily available. tiếng ngày nay? • It is effective as a therapy.(187) . Dễ thực hành. The healing properties of Aroma Oils are . Nó nhanh chóng sẵn có. capable of not only treating our physical bodies, they . Nó có hiệu quả như một liệu pháp. are renowned for enhancing our state of mind as Các đặc tính chữa lành của Dầu thơm có khả năng well.(188) không chỉ với cơ thể chúng ta, mà còn cải thiện tâm Choose the emotional state you wish to trạng chúng ta tốt hơn. remedy below and be sure to ask which oils are right Chọn trạng thái cảm xúc bạn muốn để khắc phục bên for you. dưới và chắc chắn bạn sẽ biết dầu nào phù hợp với Anxiety/Depression/Grief/lnsecurity (186) bạn. /Loneliness/ Lo âu / trầm cảm / Đau buồn / bất an / Cô đơn / Panic Attacks/Poor Memory/Sadness/Stress Hoảng loạn vô cớ / trí nhớ kém / rẩu rĩ / Stress What is Aromatherapy? Aromatherapy is the practice of using scents of essential oils to improve our health and well-being. It can be a simple and effective way to manage stress. Essential oils are concentrated extracts from the flowers, leaves, bark and roots of plants. The scents of essential oils cause involuntary emotional and physical responses within us. Certain scents calm us and help focus our energy. We can use the oils listed below for: 1. Relaxation: chamomile, cedarwood, sage, geranium, jasmine, lavender, orange and rose 2. Focus: basil, peppermint and rosemary 3. Energy: basil, grapefruit, lemon, orange, peppermint, rosemary and thyme (189) The pure essences distilled from aromatic plants have been prized for their health-giving qualities for thousands of years (190). These potent essences will also continue to play a major role in our health preservation during these times of increasing disease and stress. Aromatherapy World Magazine, May 20 186. What is NOT a benefit of aromatherapy? (A) Relaxation (B) Insecurity (C) Focus (D) Energy 187. Why is Aromatherapy is so popular today? (A) It requires hard exercise. (B) You need a professional therapist to practice aromatherapy. (C) Essential oils are ineffective for managing stress. (D) It improves mental clarity and body function. 188. What is the subject of the article? (A) How to practice aromatherapy (B) Safety information (C) The benefits of aromatherapy (D) History of aromatherapy 189. What is good for energy? (A) Chamomile oil (B) Thyme oil (C) Rose oil Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm là gì? Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm là cách sử dụng mùi hương của tinh dầu để cải thiện sức khoẻ của chúng ta và thoải mái. Nó có thể là cách đơn giản và hiệu quả để chế ngự căng thẳng. Tinh dầu được tập trung chiết xuất từ hoa, lá, vỏ và cả thực vật. Mùi hương của tinh dầu tạo ra những tác động lên tinh thần và thể xác chúng ta. Mùi hương nhất định làm dịu chúng ta và giúp tập trung năng lượng của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng dầu liệt kê bên dưới cho mục đích: 1. Thư giãn : cúc La mã, hồng dại, xôt thơm, phong lữ, hoa lài, hoa oải hương, cam và hoa hồng 2. Tập trung : húng quế, bạc hà cay và hương thảo 3. Năng lượng : húng quế, quả bưởi, quả chanh, cam, bạc hà cay, hương thảo và rau húng Chiết xuất chưng cất từ cây thơm rất quý giá trong việc mang lại sức khoẻ hàng ngàn năm qua. Tinh túy mạnh mẽ này cũng sẽ tiếp tục đóng một vai trò chính trong chăm sóc sức khoẻ của chúng ta trong thời đại bệnh tật và stress gia tăng. Tạp chí Thế giới liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm, ngày 20 tháng năm 186. Điều gì không phải là lợi ích của liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm? ( A ) Thư giãn ( B ) Bất an (C ) Tập trung ( D ) Năng lượng 187. Tại sao Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm quá phổ biến hôm nay? ( A ) nó đòi hỏi bài tập khó. ( B ) Bạn cần nhà trị liệu chuyên nghiệp để thực hành liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm. ( C ) tinh dầu là vô hiệu cho chế ngự căng thẳng. ( D ) Nó làm cho trí óc thêm minh mẫn và cơ thể khỏe mạnh. 188. Đề tài về bài báo là gì? (A) Cách thực hành liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm ( B ) thông tin An toàn ( C ) Lợi ích của liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm ( D ) lịch sử liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm 189. Những gì tốt cho năng lượng? ( A ) Dầu hoa cúc ( B ) Dầu xạ hương ( C ) Dầu hoa hồng (D) Dầu cây xô thơm 190. Cái nào dưới đây là đúng? ( A ) Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm có một lịch sử lâu đời. ( B ) Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm đòi hỏi bài tập khó. ( C ) Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm có thể chết người. ( D ) Liệu pháp xoa bóp bằng dầu thơm không cải thiện sức khoẻ tổng thể của bạn. To: Jamie Hotta Đến : Jamie Hotta < jhotta@jhlaw. com> From: Lilly Mitchell Từ : Lilly Mitchell < mitchell9@corin. edu> Re: Job Search Trả lời : tìm việc làm Dear Ms. Jamie, Gởi cô Jamie, I have heard that you have a job opening for a Tôi nghe nói cô đang tuyên nhân viên tiếp tân ở receptionist (193) in Washington. I am graduating in Washington. Tôi sẽ tốt nghiệp vào tháng chín, đồng (192) September, and also in the same time my thời cũng là lúc ngân hàng đầu tư nơi tôi thực tập investment bank internship ends. I am moving in to cũng kết thúc. Tôi sẽ chuyển đến nhà ba mẹ tôi ở my parents’ house in Washington, and I decided to Washington, nên tôi quyết định tìm việc ở đó.Tôi find a job there (191). I would like to receive muốn nhận tài liệu mô tả công việc cụ thể. Cô có thể specific job descriptions. Can you contact me with lien lạc và gửi cho tôi những thông tin phù hợp được suitable information? không? I will be visiting Washington next week and want to Tôi sẽ đến Washington tuần tới và muốn sắp xếp arrange an appointment to visit your office. You can cuộc hẹn để đến văn phòng của cô. Cô có thể e e-mail relevant information to this address or fax me mail thông tin liên quan đến địa chỉ này hoặc fax tôi at 365-7121-0347. ở 365-7121-0347. Sincerely, Chân thành, Lilly Lilly (D) Sage oil 190. Which of the following is true? (A) Aromatherapy has a long history. (B) Aromatherapy requires hard exercise. (C) Aromatherapy can be fatal. (D) Aromatherapy does not improve your holistic health. Job Announcement Position: Receptionist Descriptions: JH Law Firm is recruiting for an enthusiastic front desk professional. Qualified applicants will be required to answer multi-line phones, greet clients, send and receive fax transmissions (194), process outgoing and incoming mail, filing and other general office/administrative duties as assigned. Applicants Vị trí Thông báo công việc : Nhân viên tiếp tân Mô tả : Công ty luật JH đang tuyển dụng một tiếp tân nhiệt tình chuyên nghiệp. Đủ tiêu chuẩn ứng viên sẽ cần trả lời điện thoại đa tuyến, chào đón khách hàng, gửi và nhận chuyển fax, xử lí thư điện tử đi và đến, điền các biểu mẫu đơn và các công việc văn phòng linh tinh như nhân viên hành chính. Ứng viên cần có nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại, chuyên nghiệp và chịu được áp lực. Đúng giờ và đáng tin cậy là một điều bắt buộc. Ưu tiên có kinh nghiệm về công ty luật. Phải sử dụng thành thạo MS Word, Outlook and Excel. Cơ hội tuyệt vời để học tập, phát triển đối với người sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Mức lương tương xứng với kinh nghiệm (DOE = Depending on Exeperience) và các phúc lợi tuyệt vời. Vui lòng nộp bản tóm tắt và mức lương đề nghị đến david@jhlaw. com Jamie Hotta 191. What is Ms. Lilly most concerned about? Law Firm 250 S. 3 Phố, Bộ 107 Washington, Dc (A) Finding a place to move in 20009 ( 202 ) 344-0000 (B) Getting a job 191. Những gì là Cô Lilly quan tâm nhất? (C) Studying in Washington ( A ) Tìm nơi để di chuyển đến (D) Getting married ( B ) Tìm được việc làm 192. Why is Ms. Lilly moving? ( C ) Nghiên cứu ở Washington (A) She is getting married. ( D ) Kết hôn (B) She is graduating. 192. Tại sao Cô Lilly di chuyển? (C) Her mother passed away. ( A ) Cô ấy sắp kết hôn. (D) She is starting a new internship. (B) Cô ấy sẽ tốt nghiệp 193. What position is Ms. Lilly interested in? ( C ) mẹ của cô ấy qua đời. (A) Intern ( D ) Cô ấy đang bắt đầu bác sĩ thực tập mới. (B) Administrator 193. Vị trí nào cô Lilly quan tâm đến? (C) Attorney ( A ) Bác sĩ (D) Receptionist ( B ) Nhà quản lý 194. Which of the following is NOT the duties of a ( C ) Luật sư receptionist? ( D ) Nhân viên tiếp tân (A) Sending fax transmissions (B) Answering multi-line phones (C) Supervising investigations (D) Greeting clients ( A ) Gửi truyền fax 195. What is not a method of contacting JH Law ( B ) trả lời điện thoại đa tuyến Firm? ( C ) Giám sát điều tra (A) E-mail ( D ) Chào đón khách hàng (B) Telephone 195. Những gì không phải là phương pháp liên lạc (C) Fax JH công ty luật? (D) In person ( A ) E - mail ( B ) Điện thoại Fax: dùng chuyển và gửi văn bản không phải (C ) Fax phương tiện giao tiếp. ( D ) Tự mình trực tiếp DATE: Monday, May 20 09:34 Thời gian: Thứ hai, ngày 20 tháng năm 09:34 will be required to have excellent telephone etiquette, be professional in appearance and work well under pressure. Punctuality and dependability are a must. Law Firm experience is a plus. Must be familiar with MS Word, Outlook and Excel. Great opportunity to learn and grow for someone who is willing to work hard. Salary DOE with excellent benefits. Please submit resume and salary expectations to [email protected]. Jamie Hotta Law Firm 250 S. 3rd Street, Suite 107 Washington, DC 20009 (202) 344-0000 From: Save n Joy Warehouse To: Alissa Cohen Subject: Shopper’s Comments From: Save n Joy Warehouse To: Alissa Cohen Đề tài : Bình luận của Người mua hàng Dear Ms. Alissa, Thank you for shopping at Save n Joy Warehouse. I trust you enjoyed your shopping and had an opportunity to look around our newly renovated store with expanded hot bar offerings, including a new pizza station.(198) I would appreciate if you would complete a brief (196) questionnaire evaluating our store and services. For your convenience, the questionnaire is available online at http://savenjoy.com/survey. If you have any difficulty accessing the questionnaire, please send comments directly to me at [email protected]. Your comments will remain confidential and will be used only to help us improve our customer services. Sincerely, Stuart Johnson Manager Kính gởi bà Alissa, Cám ơn đã mua sắm tại Save n Joy Warehouse. Tôi tin bạn thích khi mua sắm và có cơ hội để tham quan cửa hàng mới của chúng tôi mở rộng với quầy phục vụ bánh mới ra lò, bao gồm cửa hàng bánh pizza mới. Tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn hoàn thành bảng câu hỏi ngắn đánh giá cửa hàng và dịch vụ của chúng tôi. Để tiện cho bạn, bảng câu hỏi đã có trên mạng tại http://savenjoy.com/survey. Nếu bạn có khó khăn nào truy cập bảng câu hỏi, vui lòng bình luận gửi trực tiếp cho tôi ở management@savenjoy. com. Bình luận của bạn sẽ được bảo mật và chỉ được dùng để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ khách hàng. Thân ái Stuart Johnson Giám đốc Date: Friday, May 24 19:51 From: Alissa Cohen To: Save n Joy Warehouse Subject: Re: Shopper’s Comments Dear Mr. Johnson, As I was unable to access the questionnaire online, I am sending these shopper’s comments directly to you. Like all discount warehouses you should still weigh up the prices against those you can get elsewhere. They are not always the cheapest. Particularly if you shop online, you may find you can get some of their books and DVDs cheaper elsewhere. Electronics (197) — The price will be very competitive. However, I have to be able to get it home myself because you don’t offer any delivery service at all. This is what has put me off buying large items from there. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 24 tháng năm 19:51 Từ : Alissa Cohen < alissa@bestmail. com> Để : Save n Joy Warehouse Đề tài : Trả lời : Bình luận của Người mua hàng Gửi Ông Johnson, Vì Tôi không thể truy cập trực tuyến bảng câu hỏi, nênTôi gửi bình luận của người mua hàng này trực tiếp cho Ông. Hầu hết các chiết khấu cửa hàng Ông vẫn nên cân nhắc giá cạnh tranh lại các nơi khác. Chúng không phải luôn rẻ nhất. Đặc biệt nếu ông mua sắm trực tuyến, ông có thể nhận ra có thể mua sách và DVDs rẻ hơn nơi khác. Hàng điện tử - giá sẽ rất cạnh tranh. Tuy nhiên, Tôi đã phải tự mang về nhà vì ông không có dịch vụ giao hàng tận nơi. Điều này đã ngăn cản tôi mua những món đồ lớn ở đó. Photo lab (197)- You have an onsite photo lab which offers a number of quality and cheap developing services. Food/groceries (197) — A lot of it comes in bulk. Unless I want 3 dozens of toilet rolls, it may not be much use to the average family. Save n Joy offers double guarantee. On merchandise, I can get a full refund.( 198) I even get a refund for my membership fee in full at any time if I am dissatisfied with being a member. It is a fair policy. Generally, I would say that the benefits of shopping at Save n Joy far outweighed the disadvantages and that overall I had a pleasant time at Save n Joy. (200) Best Regards, Alissa Cohen 196. What is the purpose of the e-mail from Save n Joy? (A) To ask for shopper’s comments (B) To promote a special offer (C) To advertise a new product (D) To invite to its re-opening event 197. Which section is NOT mentioned in Ms. Cohen’s comments? (A) Electronics (B) Food court (C) Clothing (D) Photo lab 198. What is newly added to the food court? (A) A pizza station (B) A hotdog station (C) A photo lab (D) A bakery 199. What does Ms. Cohen like about Save n Joy? (A) Food court (B) Delivery (C) Full refund (D) Books and DVDs 200. What is most likely true about Ms. Cohen’s Comments? (A) She does not like the photo lab. (B) She does not enjoy shopping at Save n Joy. (C) She plans to shop at Save n Joy again. Phòng chụp hình - Ông có phòng chụp hình tại chỗ khách hàng mà đưa ra một số chất lượng và dịch vụ phát triển nghèo nàn. Thức ăn / thực phẩm – đa số đều theo kiểu bán buôn. Trừ phi tôi mua 3 tá giấy cuộn dùng trong nhà vệ sinh, nhưng trung bình một gia đình như vậy là quá nhiều. Save n Joy đưa ra bảo đảm gấp đôi. Khi có việc trả lại hàng, Tôi có thể được nhận tiền lại đầy đủ. Thậm chí tôi còn được hoàn tiền lại đầy đủ vào bất kỳ lúc nào dù tôi chưa thật sự là thành viên. Nói chung, có thể nói lợi ích khi mua sắm tại Save n Joy đã giúp xóa bỏ những bất tiện và nhìn chung tôi đã có khoảng thời gian dễ chịu khi mua sắm tại Joy n Save. Chào thân ái, Alissa Cohen 196. Những gì là mục đích e - mail từ Joy n Tiết kiệm? ( A ) Để hỏi ý kiến của người mua hàng ( B ) Để thúc đẩy khuyến mãi đặc biệt (C ) Quảng cáo sản phẩm mới ( D ) Để mời dự khai trương lại 197. Phần nào Không được đề cập trong Bài bình luận của Cohen? ( A ) đồ điện tử ( B ) siêu thị thức ăn ( C ) Quần áo ( D ) phòng thí nghiệm Tấm hình 198. Gì mới thêm vào siêu thị thức ăn? ( A ) bánh pizza ( B ) hotdog ( C ) phòng thí nghiệm tấm hình ( D ) hiệu bánh mì 199. Cô Cohen thích điều gì về cửa hàng Save n Joy? ( A ) siêu thị thức ăn ( B ) Giao hàng ( C ) hoàn tiền lại Đầy đủ ( D ) Sách và DVDs (D) fee. She wants to get a refund for her membership 199. Những gì là rất có khả năng đúng về bài bình luận của Cohen? ( A ) Cô ấy không thích phòng thí nghiệm tấm hình. ( B ) Cô ấy không thích mua sắm tại Joy n Save. ( C) Cô ấy dự định mua sắm tại Save n Joy nữa ( D ) Cô ấy muốn được hoàn tiền lại cho hội phí của cô ấy.
- Xem thêm -