Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Giải thích economy 2 - part 7 test 2...

Tài liệu Giải thích economy 2 - part 7 test 2

.PDF
19
12801
69

Mô tả:

Questions 153-154 refer to the following advertisement Diva’s Yearly Summer Clearance Sale This Weekend Only! This weekend, summer clothing is 20% off! Come early to take advantage of our remaining summer items, including shirts, shorts, and sandals. Take an extra 10% off kids’ clothing and active wear. Beach accessories discounted up to 50%. Visit our Southend, Westmere, and Northstar locations and save! Please be aware: ■Women’s swimwear is not included in summer clearance sale (154). ■Store hours during the clearance sale will be 7 a.m. - 10 p.m (153). ■Discounts do not apply to our Eastwind location. Starting Monday, 9/10, we will resume our normal hours (8 a.m. - 6 p.m.). 153. What is inferred from the advertisement? (A) The sale will continue for a week. (B) The sale begins on Thursday. (C) The sale only applies to the Northstar location. (D) The sale will take place during extended business hours. 154. As stated in the advertisement, which item will NOT be on sale this weekend? (A) Sandals (B) Women’s swimwear (C) Shirts (D) Shorts Questions 155-156 refer to the following memo Memorandum To: Team Members From: Administration Date: August 3 Save the date! In order to continue our long-standing tradition, The Sun Group will hold a yearly “Fun in the Sun” day at Patterson Park for all employees and their immediate family members (155). Last year’s event was a huge success, and we are looking forward to an even Câu hỏi 153-154 liên quan đến quảng cáo sau Thanh lý hàng mùa hè mỗi năm của cửa hàng Diva – Duy nhất cuối tuần này! Vào cuối tuần này, quần áo mùa hè giảm giá 20%! Đến sớm để hƣỡng ƣu đãi của những hàng mặc hè của chúng tôi, bao gồm áo sơ mi, quần soóc, và giày xăng - đan. Giảm thêm 10% quần áo trẻ em và đồ thể thao. Phụ kiện bãi biển chiết khấu đến 50%. Đến thăm các cửa hàng của chúng tôi ở Southend, Westmere, và Northstar để tiết kiệm! Xin chú ý: ■ Đồ bơi nữ không đƣợc bao gồm trong đợt khuyến mãi mùa hè. ■ Thời gian cửa hàng bán hàng thanh lý khuyến mãi sẽ kéo dài trong suốt từ 7 sáng đến 10 giờ tối. ■ Khuyến mãi không áp dụng ở cửa hàng Eastwind của chúng tôi. Bắt đầu Thứ hai, 9 / 10, chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa lại theo giờ bình thƣờng (8 giờ sáng - 6 giờ chiều). 153. Điều gì đƣợc gợi ý từ quảng cáo? (A) Khuyến mãi sẽ tiếp tục trong một tuần. (B) Khuyến mãi bắt đầu vào ngày thứ năm. (C) Khuyến mãi chỉ áp dụng cho địa điểm Northstar. (D) Khuyến mãi sẽ đƣợc diễn ra trong khoảng thời gian làm việc mới đƣợc kéo dài. 154. Nhƣ đã nói rõ trong quảng cáo, mục sẽ KHÔNG đƣợc bán giảm giá vào cuối tuần này? ( A ) Giày xăng - đan ( B ) Đồ bơi của Phụ nữ ( C ) Áo sơ mi ( D ) Quần soóc Câu hỏi 155-166 liên quan đến bản ghi nhớ sau Bản ghi nhớ Gửi: Các thành viên trong nhóm: Từ: Phòng quản lý, Ngày : 3 tháng 8 Nhớ ngày tháng! Để tiếp tục truyền thống từ lâu của chúng ta, The Sun Group sẽ tổ chức hàng năm sự kiện “NIỀM VUI DƢỚI ÁNH MẶT TRỜI” tại công viên Patterson cho tất cả nhân viên và những thành viên gia đình. Sự kiện năm ngoái là một thành công lớn, và chúng tôi better turnout this year. We hope that you will join us for great food, great company, and fantastic entertainment. Thanks to Connie Rosegarden for organizing this year’s get-together, to be held on Sunday, August 15. We would also like to thank Charles Sandpiper for offering to provide musical entertainment. Charles will be playing a variety of woodwind instruments. We hope to see you in the park, or, in the case of bad weather, in the pavilion immediately next to the park.(156) Volunteers are needed before and after the gathering. Contact John White at 223¬2122 if you are able to help. Look for more information in your mailboxes in the coming week. 155. What is being organized? (A) A performance (B) Training (C) A job fair (D) A social event 156. What is the alternate plan? (A) The event will be cancelled. (B) The event will be held at the office. (C) The event will be held in a pavilion. (D) The event will be held later in the hy vọng sự kiện năm nay sẽ còn tốt hơn. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tham gia cùng với chúng tôi cùng với nhiều thức ăn ngon, tinh thần đoàn kết và những hoạt động giải trí tuyệt vời. Cám ơn tới Connie Rosegarden cho việc tổ chức buổi gặp mặt năm nay vào chủ nhật ngày 15 tháng 8. Chúng ta gửi lời cám ơn đến Charles Sandpiper đã cung cấp âm nhạc giải trí trong sự kiện. Charles sẽ chơi nhiều nhạc cụ gỗ khác nhau. Hi vọng gặp các bạn trong công viên, hoặc, trong trƣờng hợp thời tiết xấu, sẽ tổ chức ở những khu lều bên cạnh công viên. Những tình nguyện viên cần tập trung trƣớc và sau buổi gặp mặt. Liên lạc John White số 223-212 nếu bạn đến ủng hộ. Tìm thêm thông tin trong hộp thƣ của bạn vào tuần tới. 155 Cái gì sẽ đƣợc tổ chức? (A) Một buổi biển diễn (B) Một buổi đạo tạo ( C) Một buổi thử việc (D) Một sự kiện xã hội 156. Kế hoạch dự phòng thế nào? (A) Sự kiện sẽ bị hủy (B) Sự kiện sẽ đƣợc tổ chức ở văn phòng ( C) Sự kiện sẽ đƣợc tổ chức ở lều (D) Sự kiến sẽ đƣợc tổ chức muộn hơn Questions 157-159 refer to the following advertisement Bookworms Unite 212 Main Street, Aliston, CO 82011 Do you usually have your nose in a book? When you head to the bookstore, is the classics section the first place you visit? Stop spending your money at expensive chain bookstores! Bookworms Unite offers its members better prices on classic books (157) . We have all of your favorite authors in stock, including bestsellers by Dickens, Clark, and Rosebud. Because we specialize in the classics, we can offer a prime selection! Members of Bookworms Unite can take advantage of the following: (158)  Discounted prices on all classics. Câu hỏi 157-159 nói về quảng cáo sau Hiệp hội những người yêu sách 212 Main Street, Aliston, CO 82011 Bạn có thƣờng xuyên chúi mũi vào một quyển sách? Khi bạn đi đến hiệu sách, văn học cổ điển là nơi đầu tiên bạn ghé qua? Thế thì đừng phung phí ở những hiệu sách mắc tiền! Hiệp hội những ngƣời yêu sách khuyến mãi cho thành viên các loại sách văn học cổ điển. Chúng tôi có toàn bộ sách của các tác giả mà bạn yêu thích nhất, bao gồm những sách bán chạy nhất nhƣ các tác giả Dickens, Clark, và Rosebud. Vì chúng tôi chuyên về văn học cổ điển, chúng tôi có thể đƣa ra bản gốc! Thành viên của Hiệp hội những ngƣời yêu sách có thể đƣợc hƣởng những thứ sau đây:  Chiết khấu giá trên tất cả các loại sách văn học  A huge catalog of classics from which you can select your favorites.  Access to our online catalog any time of day or night. Besides all of this, members will receive a free bimonthly Bookworm news update. Each edition will highlight member favorites and local book clubs. Members are asked to order a minimum of one book per month. Register now at www.BookwormsUnite.com! (159) 157. What does Bookworms Unite offer? (A) Newspapers (B) Journals (C) Magazines (D) Novels = classic books 158. What will members NOT receive? (A) Free book reviews (B) Discounts on books (C) A news update (D) A catalog 159. How can interested persons join Bookworms Unite? (A) Send a check to the club (B) Register online (C) Visit the club office (D) Call their toll-free number Questions 160-162 refer to the following email TO Marketing Staff FROM Todd Snow, Manager RE Phone Conference DATE January 9 Global Marketing Team, Thank you for your continued hard work worldwide. In order to facilitate communication between our sites, we will be conducting a phone conference next Monday,(160) January 12, involving staff in multiple time zones. We hope that this will give everyone an opportunity to stay up to date on current marketing issues. In the conference, we will be covering the following items: (161) cổ điển.  Có quyền lựa chọn những quyển sách ƣa thích từ danh mục sách khổng lồ.  Truy cập vào danh mục trực tuyến của chúng tôi bất kỳ thời gian trong ngày hoặc đêm. Ngoài những điều này, thành viên sẽ đƣợc tặng cập nhật tin tức từ Hiệp hội những ngƣời yêu sách hai tháng một lần. Mỗi ấn bản sẽ giới thiệu những quyển sách nổi bật mà thành viên và câu lạc bộ sách báo ở địa phƣơng ƣa thích. Thành viên đƣợc yêu cầu đặt tối thiểu một quyển sách mỗi tháng. Đăng ký ngay bây giờ tại www. BookwormsUnite. com! 157. Con mọt sách Unite đƣa ra gì? ( A ) Báo chí ( B ) Tập san ( C ) Tạp chí ( D ) Tiểu thuyết= văn học cổ điển 158. Những gì sẽ thành viên Không nhận? ( A ) Bài phê bình sách miễn phí ( B ) Chiết khấu trên sách ( C ) Cập nhật tin tức ( D ) Ca - ta - lô 159. Làm thế nào để những ngƣời quan tâm có thể tham Hiệp hội những ngƣời yêu sách? ( A ) gởi ngân phiếu cho câu lạc bộ ( B ) đăng ký trực tuyến ( C ) Đi thăm văn phòng câu lạc bộ ( D ) Gọi số miễn phí của họ Đến: Tất cả nhân viên tiếp thị Từ giám đốc Todd Snow Ngày 9 tháng 1 Nhóm maketing toàn cầu Cảm ơn bạn vì đã tiếp tục công việc khó khăn trên toàn thế giới. Để làm cho việc lien lạc giữa các khu vực của chúng ta trở nên thuận tiện, chúng tôi sẽ tiến hành hội thảo qua điện thoại vào thứ 2 /12.2 tới bao gồm nhân viên ở các khu vực với múi giờ khác nhau.Chúng tôi mong rằng điều này sẽ giúp mọi ngƣời có cơ hội cập nhật những vấn đề trên thị trƣờng mới nhất. Trong hội thảo chúng ta sẽ nói về các vấn đề sau: • Sales trends in the past 3 months • Ideas for raising awareness of products in target market areas • Locating future markets to enter All staff currently involved with the Globe project will be asked to join in this teleconference. This includes staff in our Australian, Eastern European, and South American offices. Staff in overseas locations will join the conference call at the following local times (162) Sydney 1:00 p.m. Warsaw 9:00 a.m. Buenos Aires 11:00 p.m. Thank you in advance for participating in this important conference. Sincerely, Todd Snow 160. Why was this e-mail written? (A) To remind staff of an approaching deadline (B) To welcome a new staff member (C) To inform global staff about an upcoming meeting (D) To change the previously stated meeting time 161. What will members NOT discuss in the conference? (A) Patterns in sales in recent months (B) Hiring new staff members globally (C) Making people more aware of products (D) New market areas 162. What does the e-mail indicate about the meeting? (A) The conference call will be recorded. (B) The manager will not be attending the meeting. (C) The conference will last an hour. (D) The staff involved in the call will be in different time zones Questions 163-164 refer to the following advertisement Winding River Apartments Sundale Homes would like to announce that 10 new apartments are being built in the downtown Susseville area. As of right now, the site has been Xu hƣớng bán hàng của 3 tháng gần đây Ý tƣởng cho việc nâng cao giá trị sản phẩn trong mục tiêu thị trƣờng khu vực - Xác định thị trƣờng mới để xúc tiến thâm nhập Tất cả nhân viên nằm trong dự án Toàn cầu sẽ đƣợc yêu cầu tham gia cuộc họp qua điện thoại. Bao gồm cả nhân viên ở Úc, Đông Âu, và Nam mĩ. Nhân viên ở nƣớc ngoài sẽ tham dự hội nghị theo các khung giờ sau: Sydney 1:00 p.m. Warsaw 9:00 a.m. Buenos Aires 11:00 p.m. Cảm ơn bạn tham dự hội nghị quan trọng này Sincerely, Todd Snow - 160: Tại sao thƣ này đƣợc viết? A. Để nhắc nhở nhân viên về hạn công việc B. Để chào mừng nhân viên mới C. Để thông báo nhân viên toàn cầu về cuộc gặp sắp tới D. Để thay đổi thời gian cuộc họp 161: Điều gì thành viên sẽ KHÔNG thảo luận? A. Những cái mẫu bán hàng gần đây B. Thuê nhân viên mới C. Làm cho nhiều ngƣời hiểu rõ hơn về sản phẩm D. Thị trƣờng mới 162: Điều nào email chỉ ra trong cuộc họp? A. Hội nghị sẽ đƣợc ghi âm. B. Quản lí sẽ không tham dự C. Hội nghị sẽ kéo dài trong 1 giờ D. Nhân viên tham gia cuộc gọi sẽ đƣợc chia ra các khu vực thời gian khác nhau. Câu hỏi 163-164 nói về quảng cáo sau Những căn hộ thơ mộng bên sông Công ty phát triển nhà Sundale hân hạnh thông báo 10 căn hộ mới đang đƣợc xây dựng trong khu vực thị trấn Susseville. Vào thời điểm này, khu công trƣờng cleared and the builders are working on the early stages of construction. Our architects are on the scene to make sure that each apartment turns out perfectly. We expect that the apartments will be completed by early spring. Tenants on bottom-floor apartments will enjoy spacious living areas, two bedrooms, and a fenced yard. Upper-level apartments will have vaulted ceilings and a balcony view. All of our professionally designed units will include radiant floor heating, air conditioning, and a brand-new oven, refrigerator, and dishwasher (163). Everyone in the apartment will also have access to free wireless Internet connection and laundry facilities. For a small additional fee, tenants can take advantage of a covered parking area. Winding River Apartments is within walking distance of a riverside park. We are also conveniently located near bus lines, a shopping district, and a reputable hospital. Save commuting time and live in the heart of a downtown oasis! Call us today to find out more about our new apartment complex. Make an appointment at 123-3432 to view one of Winding River’s model apartments (for viewing anytime after January 3). đã đƣợc giải tỏa xong và các thợ xây đang bắt đầu những bƣớc đầu của việc xây dựng. Kiến trúc sƣ của chúng tôi đang ở trên công trƣờng giám sát chặc chẽ để bảo đảm mỗi căn hộ thật là hoàn hảo. Chúng tôi hy vọng các căn hộ sẽ đƣợc hoàn tất vào đầu xuân. Ngƣời thuê những căn hộ tầng dƣới cùng sẽ tận hƣởng không gian sống rộng rãi, hai phòng ngủ, và sân rào. Những căn hộ trên cao hơn sẽ có trần nhà mái vòm và ban công bên ngoài. Toàn bộ khối nhà đƣợc thiết kế chuyên nghiệp bao gồm lò sƣởi sàn, điều hoà không khí, lò nƣớng mới tinh, tủ lạnh, và máy rửa chén. Mọi ngƣời trong căn hộ cũng sẽ có quyền sử dụng wifi internet miễn phí và dịch vụ giặt ủi. Thêm 1 chút chi phí, ngƣời thuê có thể thuận lợi sử dụng bãi đậu xe trong khu nhà ở. 163. What is stated about the apartments? (A) The apartments have already been constructed. (B) The apartments come with kitchen appliances. (C) The bathrooms are spacious. (D) The upper-floor balconies overlook the river. 164. What information is NOT included in the advertisement? (A) When model apartments are available for viewing (B) The quantity of new units being built (C) The monthly cost of the units (D) The general location of the units Questions 165-168 refer to the following letter 163. Những gì đƣợc nói rõ về căn hộ? ( A ) căn hộ đã đƣợc xây dựng. ( B ) căn hộ đi cùng đồ dùng nhà bếp. ( C ) phòng tắm là rộng rãi. ( D ) căn hộ trên cao có ban công nhìn xuống sông. 164. Thông tin gì Không có trong quảng cáo? ( A ) Khi căn hộ mô hình sẵn sàng cho xem ( B ) số lƣợng của đơn vị mới đƣợc xây dựng ( C ) Giá thuê hàng tháng của tòa nhà ( D ) tổng quát vị trí đơn vị Notes: trong toàn bài chƣa cho giá cho thuê hàng tháng của các căn hộ Những căn hộ thơ mộng bên sông rất gần công viên ven sông. Chúng tôi cũng ở vị trí thuận lợi là gần tuyến xe buýt, khu mua sắm, và bệnh viện có uy tín. Các bạn có thể tiết kiệm thời gian di chuyển tới nơi làm việc và đƣợc sống sống trong khu ốc đảo của khu trung tâm! Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về khu căn hộ cao cấp mới của chúng tôi. Sắp xếp lịch hẹn tại 123-3432 để xem một trong những mô hình căn hộ của Những căn hộ thơ mộng bên sông (cho xem bất cứ lúc nào sau ngày 3 tháng 1). LBA Local Businesses of Albany 121 S. Main St., Albany, NY 12019 November 9 Dear Ms. LeChevre We would like to invite you to participate in our upcoming meeting, to be held on Wednesday, November 17 at 6:00 p.m. at the Hilton Suites. During this meeting we plan to hold an election for the next LBA president (165), who will serve for the coming year. Past presidents will be present to explain the importance of the position and to help facilitate the voting process. This year we have four members interested in running for this position; please note that their professional profiles are attached (167). Make sure to review these profiles prior to the meeting. There will be a question-andanswer session with this year’s candidates before voting begins. We are anticipating a large turnout at this year’s election, and hope that you will be able to join us on this important day. If, for some reason, you are unable to attend, we ask that you send in your vote using the attached mail-in ballot. You can send the form to Local Businesses of Albany (166), 121 S. Main St., Albany, NY 12019. Please make sure that your ballot arrives by November 17. Our bylaws state that a majority of the LBA’s members must vote in the upcoming election in order for us to officially inaugurate a new president. Because of this, we ask that you make voting a priority and either attend the meeting or send in your ballot by mail (168) Sincerely, Davids Smith 165. Why is the LBA holding a meeting? (A) To revise its bylaws (B) To review its voting procedures (C) To encourage new members to join (D) To choose a new president 166. If Ms. LeChevre cannot attend the meeting, Kinh tế khu vực của Albany 121 đại lộ chính Albany, New York 120019 Ngày 9/11 Kính gửi Bà Le Chevre Chúng tôi kính mời bà tham gia cuộc họp sắp tới đƣợc tổ chức vào thứ 4 ngày 17/11 lúc 6 giờ chiều tại Hilton Suites. Trong cuộc họp chúng ta sẽ lên kế hoạch cho việc tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch LBA, ngƣời sẽ nắm giữ chức chủ tịch cho năm tới.Những chủ tịch cũ sẽ phát biểu để giải thích tầm quan trọng và làm cho quá trình bầu cử đƣợc thuận lợi hơn. Năm nay chúng ta sẽ có 4 ứng cử viên sáng giá cho cuộc tranh cử, làm ơn đọc qua sơ yếu lí lịch đã đƣợc đính kèm theo. Chắc rằng bà đã xem qua chúng trƣớc khi tới tham dự cuộc họp. Sẽ có những một cuộc chất vấn với các ứng cử viên trƣớc khi buổi bầu cử bắt đầu. Chúng tôi đánh giá cao số lƣợng cử tri bầu cử năm nay, và hy vọng rằng bà sẽ có thể tham dự sự kiện quan trọng này. Nếu bà có lí do chính đáng không thể tham dự, vui long gửi kèm sự lựa chọn của bà bằng cách sử dụng phiếu bầu đƣợc đính kèm. Bà có thể gửi tới Local Business of Albany phiếu bầu của bà, tại số 121 đại lộ Chính 12019 New York. Làm ơn nhớ rằng phiếu bầu của bà phải đƣợc gửi tới trƣớc ngày 17/11 nhé. Theo văn bản pháp luật của bang thì đa số những thành viên của LBA’s phải bầu cử cho cuộc bầu cử sắp tới để ra mắt chủ tịch mới. Bởi vì điều đó, bà hãy ƣu tiên cho việc bỏ phiếu và hoặc là bà trực tiếp đến cuộc bầu cử hoặc là bỏ phiếu qua thƣ. Trân trọng, Davids Smith 165: Tại sao LBA tổ chức cuộc gặp này? A Để chỉnh sửa lại điều luật B Để xem lại quá trình bầu cử C để khuyến khích thành viên mới tham gia D Để lựa chọn chủ tịch mới 166: Nếu bà Le Chevre không thể tham dự cuộc gặp what should she do? (A) Complete a mail-in ballot (B) Send an apology letter to the president (C) Make a financial contribution to the LBA (D) Run for president 167. What is attached to the letter? (A) LBA’s budget information (B) A yearly calendar of events (C) Profiles of those running for president (D) A directory of small businesses 168. What can be inferred about Ms. LeChevre? (A) She would like to be president. (B) She works for the president. (C) She is responsible for counting the ballots. (D) She is a member of the LBA. Questions 169-172 refer to the following information. Telecommunications Merger Announced Los Angeles, February 2 Two of the country's biggest telecommunications companies have signed a deal, completing the largest merger in history. The news was announced at a press conference this morning. Delmore, Inc. and Lasing, Corp. will come together in March to create Del-Lasing. The new corporation is expected to have combined assets of over $1 billion. By joining Delmore's technological innovation and Lasing's marketing strategies, the company hopes to reach even more customers both in the U.S. and overseas with their cellular phone and Internet services. Del- Lasing will be based in San Francisco(172) after it transfers employees from its two former locations to a historic San Francisco office building in the heart of the business district. Delmore's offices in Los Angeles will close, as will Lasing's central management headquarters in Del Rio. Delmore's CEO, Fred Byers, says that customers should not expect any disruption to their service. Starting in March, customers can direct any concerns to Del-Lasing's new online customer service helpdesk.(171) thì nên làm gì? A Hoàn thành phiếu bầu bằng email B Gửi thƣ xin lỗi tới chủ tịch C Đóng góp tài chính cho LBA D Vận động cho Chủ tịch 167: File gì đƣợc đính kèm với thƣ? A Thông tin chính sách LBA B Lịch sự kiện của năm C Sơ yếu lí lịch ứng cử viên cho vị trí chủ tịch D Hƣớng dẫn kinh doanh 168: Điều gì có thể suy ra cho bà Le Chever là đúng nhất A: Bà ấy có thể trở thành chủ tịch B Bà ấy làm việc cho chủ tịch C Bà ấy chịu trách nhiệm cho việc đếm phiếu bầu\ D Bà ấy là thành viên của LBA Thông báo sát nhập công ty Viễn thông Los angeles, 2/2 Hai công ty viễn thông lớn nhất vừa kí kết, hoàn thành việc sát nhập lớn nhất trong lịch sử.Tin tức đã đƣợc thông báo tại cuộc họp báo sáng nay. Công ty Inc Delmore và tập đoàn Lasing sẽ cùng nhau thành lập “ Del-Lasing” vào tháng 3.Tập đoàn mới sẽ có tài sản cố định ƣớc tính hơn 1 tỉ $. Với sự kết hợp giữa sự đổi mới công nghệ của cty Delmore và chiến lƣợc maketing của Lasing, công ty hy vọng sẽ đạt đƣợc nhiều khách hàng không những ở Mĩ mà còn cả nƣớc ngoài với điện thoại di động và dịch vụ internet. Del-Lasing sẽ đặt trụ sở tại ở San Fransico sau khi chuyển nhân viên từ hai vị trí trƣớc đấy tới Trụ sở công ty cũ ở San Fransico.Văn phòng Delmore ở Los Angeles sẽ đóng cửa, cũng nhƣ Trung tâm quản lí đầu não của Lasing sẽ đóng ở Del Rio Tổng giám đốc cty Delmore –Fred Byers nói rằng khách hàng sẽ không gặp bất kì gián đoạn nào với dịch vụ của họ. Bắt đầu từ tháng 3, khách hàng có thể trực tiếp sử dụng bất kì dịch vụ mới nào nhằm trợ giúp khách hàng qua điện thoại bàn. 169. Where would someone most likely find this information? (A) In a business directory (B) In a newspaper (C) In a magazine (D) In a job advertisement 170. What information is NOT included about DelLasing? (A) It will relocate to a newly constructed building in San Francisco. (B) The company will begin operations in March. (C) Del-Lasing is a combination of two companies. (D) It will be a large corporation. 171. What services will Del-Lasing provide? (A) Computer parts (B) Advertising services (C) Business development products (D) Telephone and Internet services 172. Where will Del-Lasing’s offices be located? (A) Los Angeles (B) Del Rio (C) San Francisco (D) Delmore Questions 173-175 refer to the following letter 11 Calle Cafe Cuenca 22334 Ecuador Mr. Robert LaTaza Manager Starcoffee, Inc. 23 Lime St. Tallahasee, FL 12121 June 22 Dear Mr. LaTaza: Through years of careful research and consultation with centuries-old local coffee plantations, we have cultivated the perfect coffee bean. Shade-grown and environmentally-friendly, our new variety of coffee (173) bean has proven to have a more pleasing flavor than anything we have ever developed among the local population. Since the bean’s sublime flavor has proven to be a success with taste-testers in Ecuador, we would now like to share our secret with you! It is our hope that your customers in the U.S. will be interested in experiencing the intense flavor of these beans. The enclosed complimentary package of coffee(174) should be enough to convince your taste 169: Mọi ngƣời có thể tìm thấy thông tin này ở đâu A: một chuyên mục kinh doanh B:báo C:Tạp chí D:Qảng cáo tìm việc Thông thƣờng việc sáp nhập công ty đƣợc công bố rộng rãi trên báo 170: Thông tin nào không có về Del-lasing? A Nó sẽ đƣợc di chuyển tới vị trí mới ở San Fransico-_đây là trụ sở cũ của công ty B Công ti sẽ đi bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 4 C:Del-lasing đƣợc tập hợp từ 2 công ty D: nó là một tập đoàn rộng lớn 171: Công ty Del-lasing sẽ cung cấp dịch vụ nào. A: Thiết bị máy tính. B: Dịch vụ quảng cáo C: Sản phẩn phát triển kinh doanh D: Điện thoại và dịch vụ internet. 172:Văn phòng Del-lasing sẽ có trụ sở ở đâu.? (A) Los Angeles (B) Del Rio (C) San Francisco (D) Delmore 11 Calle Cafe Cuenca 22334 Ecuador Mr. Robert LaTaza Manager Starcoffee, Inc. 23 Lime St. Tallahasee, FL 12121 June 22 Gửi ngài Lataza Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và và tƣ vấn với các đồn điền cà phê địa phƣơng có nguồn gốc nhiều thế kỉ, chúng tôi đã trồng thành công loại cà phê hoàn hảo. Có thể phát triển dƣới tán cây và thân thiện với môi trƣờng, loại hạt café mới đã đƣợc chứng minh là có hƣơng vị thơm ngon hơn bất kì loại nào đã phát triển ở địa phƣơng.Từ khi hƣơng vị tuyệt vời của hạt cà phê đƣợc chứng minh, nó đã thành công ở cuộc kiểm tra hƣơng vị ở Ecuador, và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ với bạn bí mật này.! Chúng tôi hy vọng rằng những khách hàng của bạn ở Mỹ sẽ cảm thấy thích thú với hƣơng vị đậm đà của loại cà phê này.Chúng tôi có đính kèm một gói cà phê buds that these beans are richer and more flavorful than any previously available. If you wish to see where this new coffee bean originates, please consider visiting our plantation in Cuenca at your convenience. Our staff will be happy to offer you a free tour and taste testing. We look forward to hearing from you soon! Sincerely, Koberto- C alcdyasfrcv Roberto Calabaza Cuenca Coffee Ltd 173. What is the purpose of the letter? (A) To request a review of a product (B) To send discount coupons (C) To present a new product (D) To fill an order 174. What has Mr. Calabaza enclosed with the letter? (A) An invoice (B) A free sample (C) An order form (D) A plane ticket to Ecuador 175. What is NOT mentioned in the letter? (A) Cuenca Coffee has developed a new type of coffee bean. (B) Mr. Calabaza wants to find a market in the United States. (C) Mr. LaTaza has previously visited Cuenca Coffee. (D) Cuenca Coffee has tested its product on local coffee drinkers. Questions 176-180 refer to the following letter Terrific Travels 27 Lexington St. New York, NY 12345 June 1 Mr. Joseph McLelland 34 Nunnery Ln. Queens, NY 12121 Dear Mr. McLelland, Thank you for choosing Terrific Travels to book your flight and hotel reservations. Per our telephone conversation yesterday, I am writing to confirm your new travel details. I would also like to apologize once again for the cancellation of your original flight mong rằng sẽ thuyết phục bạn với những hƣơng vị mà nó mang lại hơn cả những loại khác trƣớc đó. Nếu bạn muốn tới thăm nơi mà những hạt café này đƣợc trồng, xin hãy đên thăm đồn điền của chúng tôi ở Cuenca. Nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui mừng để phục vụ bạn một chuyến tham quan và thử café miễn phí. Chúng tôi rất mong nhận hồi âm của bạn sớm. Thân ái, Koberto- C alcdyasfrcv C Ty trách nhiệm hữu hạn Roberto Calabaza Cuenca 173: mục đích của lá thƣ là gì? A yêu cầu xem xét lại sản phầm B Gửi phiếu quà giảm giá C Trình bày về sản phẩm mới D Điền vào đơn 174: Mr.Calabaza đã đính kèm trong thƣ? A hóa đơn B mẫu sản phẩm miễn phí C mẫu đơn D vé máy bay 175. Điều gì không đƣợc nhắc đến trong thƣ? A Cuenca coffe đƣợc phát triển là một dạng hạt cà fe mới. B Mr.Calabaz muốn tìm kiếm thị trƣờng ở U.S C Mr.Lataza đã từng tham quan đồn điền cà phê trƣớc kia. D Cuenca cofe đã đƣợc kiểm tra ở những ngƣời uống café địa phƣơng Notes: Câu này các bạn đọc lại hết lá thƣ sẽ thấy Terrific Travels 27 đai lộ Lexington. New York, NY 12345 Ngày 1 tháng 6 Ông Joseph McLelland số nhà 34 hẽm Nunnery. Queens, NY 12121 Ông McLelland thân mến, Cảm ơn ông đã chọn Terrific Travels để đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Theo cuộc trò chuyện qua điện thoại của chúng ta ngày hôm qua, tôi viết thƣ này để xác nhận chi tiết hành trình mới của ông. Tôi xin lỗi lần nữa việc hủy chuyến bay ban đầu của to Kingston (177), Jamaica on July 2. As we discussed, you will be receiving a free flight upgrade on your rescheduled flight to Kingston on Friday, July 5. Your new flight (176) will depart on July 5 (178) at 2:00 p.m. and arrive in Kingston at 7:32 p.m., with a three- hour layover in Tampa, Florida. An agent will greet you at the airport to show you to your hotel. If you find this new itinerary acceptable, you will need to send us confirmation (179) in the next 24 hours by e-mail or phone. Provided that this new itinerary is confirmed, we will change your hotel reservation at the Mango Suites. Although the check-in date will be moved forward, the check-out date of July 12 will remain the same, as per your company’s request. You will, as we discussed, have access to cable television and high-speed Internet. The meeting room that you requested will be free for your use on July 7. Unfortunately, we have learned from the hotel that in-room phone service (180) will be unavailable on July 8 due to scheduled yearly maintenance. If this proves to be an inconvenience, please let me know and I will find alternate accommodations for this date. I look forward to hearing from you soon regarding your decision about the above itinerary. Again, we apologize for any inconvenience that this change may have caused you. Thank you for your business. Sincerely, Tcvnya/ VeLowes Terrific Travels ông đến Kingston, Jamaica vào ngày 02 Tháng 7. Nhƣ chúng ta đã thảo luận, ông sẽ nhận đƣợc nâng cấp miễn phí trên chuyến bay đổi lịch đến Kingston vào Thứ 6 ngày 5 Tháng Bảy. Chuyến bay mới của ông sẽ khởi hành vào ngày 5 tháng 7 lúc 2 giờ chiều, với một chặng nghỉ 3 giờ đồng hồ tại Tampa, Florida. Một nhân viên sẽ đón ông tại sân bay để hƣớng dẫn ông đến khách sạn. Nếu ông đồng ý với lộ trình mới này, ông cần phải gửi cho chúng tôi lời xác nhận trong vòng 24 giờ tới bằng điện thoại hay thƣ điện tử. Với điều kiện lộ trình mới này đƣợc xác nhận, chúng tôi sẽ thay đổi đặt phòng khách sạn của ông ở Mango Suites. Mặc dù ngày nhận phòng sẽ đƣợc dời lại sau, nhƣng ngày trả phòng của ngày 12 tháng 7 sẽ vẫn nhƣ cũ, theo yêu cầu của công ty ông. Ông sẽ đƣợc, nhƣ chúng ta đã thảo luận, xem truyền hình cáp và Internet tốc độ cao. Phòng họp mà ông yêu cầu sẽ đƣợc miễn phí để sử dụng vào 07 tháng 7. Thật không may, chúng tôi đã đƣợc thông báo từ khách sạn đó rằng dịch vụ điện thoại trong phòng sẽ không sử dụng đƣợc vào ngày 8 Tháng 7 do bảo trì hàng năm. Nếu điều này gây bất tiện cho ông, xin vui lòng cho tôi biết để tôi tìm phòng thay thế trong ngày hôm ấy. Tôi mong muốn ông sớm liên hệ để quyết định về lịch trình trên. Một lần nữa, chúng tôi xin ông thông cảm vì những phiền phức mà sự thay đổi này có thể đã gây ra cho ông. Cảm ơn sự hợp tác của ông. Trân trọng, Tcvnya/ VeLowes Terrific Travels 176. (A) (B) (C) (D) 177. (A) (B) (C) 176. Mục đích của bức thƣ là gì? A) Để thông báo cho ông McLelland về một khu du lịch mới (B) Để cung cấp cho một lộ trình mới (C) Để hủy việc đặt phòng khách sạn (D) Để đặt phòng tại một trung tâm hội nghị 177. Ông McLelland đi du lịch ở đâu? (A) New York (B) Tampa What is the purpose of the letter? To inform Mr. McLelland of a new resort To provide a new itinerary To cancel hotel accommodations To make a reservation at a convention center Where is Mr. McLelland travelling? New York Tampa Queens (D) Kingston 178. What has been scheduled for July 5? (A) Mr. McLelland’s flight (B) A company meeting (C) A phone appointment (D) A flight to Queens 179. What does Ms. DeLane need Mr. McLelland to do? (A) Contact the hotel (B) Confirm the reservation (C) Schedule a flight to another location (D) Make seat reservations 180. What will Mr. McLelland NOT be able to use at the hotel for one day? (A) The Internet (B) Cable television (C) The telephone (D) A meeting room Questions 181-185 refer to the following announcement and form. Best Business Practices Keep your company up-to-date with the latest research in business success! Don’t let your employees fall behind when it comes to networking, product development, technology, and marketing. Staying competitive in today’s market means staying informed. Don’t miss this opportunity to find out the latest research. BusinessTrain will be conducting (183) interactive and highly-relevant training sessions this summer on all aspects of business development. To register, visit our site at www.businesstrain.org. Fees are per person and include lunch. Here is just a sampling of our workshop offerings: 1. Marketing Outward provides workshop participants with practical ideas on attracting new clients. Monday, March 7, 8:00-10:00 a.m. Cost $40 (184) 2. Network Connections encourages participants to utilize their existing business connections and gives strategies on creating new contacts. Tuesday, April 4, 8:30-11:00 a.m. Cost $45 3. Technology Yes! involves workshop-goers in a (C) Queens (D) Kingston 178. Cái gì đã đƣợc định vào ngày 5 tháng 7? (A) Chuyến bay của ông Mr. McLelland (B) Một cuộc họp công ty (C) Một cuộc hẹn qua điện thoại (D) Một chuyến bay tới Queens 179. Bà DeLan muốn ông McLelland phải làm gì? (A) Liên hệ khách sạn (B) Xác nhận dịch vụ đặt vé (C) Lịch trình chuyến bay tới một vị trí khác (D) Hãy đặt chỗ 180. Cái gì mà Ông McLelland KHÔNG thể sử dụng tại khách sạn trong một ngày? (A) Internet (B) Truyền hình Cáp (C) Điện thoại (D) Một phòng họp Đọc hết thông báo sẽ thấy trả lời đƣợc câu (181) Best Business Practices Giữ cho công ty của bạn theo kịp với các nghiên cứu mới nhất để kinh doanh thành công! Đừng để nhân viên của bạn rơi lại phía sau, đã đến lúc kết nối mạng, phát triển sản phẩm, công nghệ và marketing. Tồn tại trong thị trƣờng cạnh tranh hiện nay có nghĩa là nắm nhiều thông tin. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm hiểu những nghiên cứu mới nhất. Business Train sẽ thực hiện các buổi đào tạo tƣơng tác và thích ứng cao vào mùa hè này trên tất cả các khía cạnh của phát triển kinh doanh. Để đăng ký, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.businesstrain.org. Lệ phí cho mỗi ngƣời và bao gồm ăn trƣa. Dƣới đây chỉ là một mẫu của các dịch vụ hội thảo của chúng tôi : 1. Marketing Outward cung cấp những buổi hội thảo với những ý tƣởng thực tế về việc thu hút những khách hàng mới. Thứ 2, ngày 7 tháng 3, từ 8 giờ đến 10 sáng Giá 40$ 2. Network Connections khuyến khích ngƣời tham gia sử dụng các kết nối kinh doanh hiện tại và cung cấp cho các chiến lƣợc và việc tạo ra các liên hệ mới. Thứ ba ngày 4 tháng 4, 8h 30 đến 11h sang Giá 45 $ 3. Technology Yes! liên quan đến khán giả trong buổi hands-on session that highlights the relevance of technology to marketing. Monday, May 6, 8:00-10:30 a.m. Cost $65 4. Product Ingenuity has made product development more exciting than ever! Participants will use new design templates to learn how to impress clients with new products. Tuesday, June 9, 8:30-11:00 a.m. Cost $55 họp hội thảo và sẽ làm nổi bật sự liên quan của công nghệ tới tiếp thị. Thứ 2, ngày 6 tháng 5, 8h đến 10: 30 sáng Giá 65 $ 4. Việc trau chuốt sản phẩm làm phát triển sản phẩm thú vị hơn bao giờ hết! Những ngƣời tham gia sẽ sử dụng các mẫu thiết kế mới để tìm hiểu làm thế nào để gây ấn tƣợng với khách hàng với các sản phẩm mới Thứ 3 ngày 9 tháng 6, từ 8 giờ đến 11h sáng Giá 55$ REGISTRATION Name: Charles Salaxar Address: 432 W. Statist., Albany, NY 12123 Phone No.: (201)928-1921 E-mail: [email protected]. Workshop Number: 1 Date: January 3 Comments: My department would like to send 5 of its members to the workshop, on. (184) March. 7. Are we eligible for a group discount? (185) MẪU ĐĂNG KÝ Tên: Charles Salaxar Địa chỉ: 432 W. Statist., Albany, NY 12123 SĐT: (201)928-1921 E-mail: [email protected]. Số hội thảo: 1 Ngày: 3 tháng 1 Bình luận: bộ phận của tôi muốn gửi 5 thành viên của mình để hội thảo vào ngày 7 tháng 3. Chúng tôi có đủ điều kiện để đƣợc giảm giá nhóm không? 181. What is the purpose of the announcement? (A) To ask for new workshop ideas (B) To promote upcoming workshops (C) To inform business owners of previous workshops (D) To modify the workshop schedule 182.In the 2nd paragraph of the announcement, the word “conducting” in line 1 is similar in meaning to (A) sending (B) neglecting (C) presenting = giới thiệu= tiến hành (D) electrifying 183. What is NOT a workshop topic? (A) Finding new clients (B) Product development (C) Using technology (D) Managing meetings (đọc hết bài sẽ thấy ko) 184. What is the fee for the workshop Charles Salazar plans to attend? (A) $40 (B) $45 (C) $55 (D) $65 185. What does Charles Salazar want to know? 181. Mục đích của thông báo là gì? (A) Để yêu cầu các ý tƣởng hội thảo mới (B) Để thúc đẩy hội thảo sắp tới (C) Để thông báo cho các chủ doanh nghiệp của hội thảo trƣớc (D) Để thay đổi lịch trình hội thảo 182. Trong đoạn 2 của thông báo, từ " conducting " trong dòng 1 là nghĩa tƣơng tự (A) gửi (B) bỏ qua (C) giới thiệu (D) điện khí 183. Cái nào KHÔNG là 1 chủ đề hội thảo? (A) Tìm kiếm khách hàng mới (B) Phát triển sản phẩm (C) Sử dụng công nghệ (D) Quản lý các cuộc hẹn gặp 184. Lệ phí cho các hội thảo mà Charles Salazar có kế hoạch tham dự là bao nhiêu? (A) $ 40 (B) $ 45 (C) $ 55 (D) $ 65 185. Những gì Charles Salazar muốn biết? (A) Which workshop would be most helpful to him (B) If he can get a discount (C) Workshop locations (D) Names of the presenters Questions 186-190 refer to the following articles. The Wasniak Herald Wednesday; August 14 From WTH Meteorological Center Meteorologists have forecasted severe thunderstorms covering most of Wasniak. Heavy rain is expected to start early on Thursday morning (186) and will continue until Sunday evening. The rain will also be accompanied by colder temperatures, hovering around 24 degrees Celsius. And while the predicted amount of rainfall should be less than 10 centimeters, some areas may see flooding. The rain should let up by Sunday night, but clouds will remain until early on Tuesday. The Wasniak Herald Tuesday, August 19 Unpredictable Weather Deals Heavy Blow to Parks and Recreation Department The Wasniak P&R Department reports that more than 30 outdoor programs and events, from family reunions to wedding ceremonies, were cancelled last weekend (187). These events were cancelled because of a severe rain and thunderstorm forecast that was issued earlier in the week. Despite the grim prediction, however, the weather was not that bad. In fact, the rain did not last very long; after a short drizzle, the sun returned. The temperature was as predicted (190), as it was somewhere very close to 24 degrees. It was altogether a pretty nice day on Saturday, and would have been an even nicer day for everyone had the scheduled events not been cancelled. These cancellations caused a significant loss of revenue for the P&R Department. “The money from these types of public events accounts for a very large amount of our yearly revenue (188), and supports most of the funding for the parks maintenance (189) for the whole year,” said Davie Wong, a financial manager at Parks and Recreation. He went on to say (A) Hội thảo nào sẽ hữu ích nhất đối với anh ấy (B) Anh ấy có thể đƣợc giảm giá hay không (C) Vị trí xƣởng (D) Tên của các diễn giả Đài dự báo Wasniak Thứ 4, ngày 14 tháng 8 Từ trung tâm khí tượng WTH Các nhà khí tƣợng học đã dự báo cơn bão nghiêm trọng bao phủ gần nhƣ toàn bộ vùng Wasnisk. Mƣa lớn đƣợc dự kiến sẽ bắt đầu vào sáng sớm thứ Năm và sẽ tiếp tục cho đến tối chủ nhật. Mƣa cũng sẽ đƣợc đi kèm bởi nhiệt độ lạnh hơn, dao động trong khoảng 24 độ C. Và trong khi lƣợng mƣa đƣợc dự báo ít hơn 10 cm, một số khu vực lại có thể đạt mức lũ lụt. Mƣa có thể ngớt cho đến tối chủ nhật, nhƣng còn mây sẽ vẫn còn cho đến sáng sớm thứ ba. Đài dự báo Wasniak Thứ 3, ngày 19 tháng 8 Thời tiết thất thƣờng giáng 1 đòn nặng nề vào Khu công viên giải trí. Khu công viên giải trí Wasniak báo cáo rằng hơn 30 chƣơng trình ngoài trời và các sự kiện, từ đoàn tụ gia đình đi dự tiệc cƣới, đã bị hủy bỏ vào cuối tuần qua.Những sự kiện này đã bị hủy bỏ vì dự báo mƣa kèm với dông tố dữ dội đã đƣợc công bố trƣớc đó một tuần. Tuy nhiên, bất chấp những dự đoán ảm đạm, thời tiết không tệ nhƣ thế. Thực tế, những cơn mƣa không kéo dài; sau một cơn mƣa phùn ngắn, mặt trời trở lại. Nhiệt độ đƣợc nhƣ dự đoán, khi một vài nơi khoảng 24 độ. Thật sự hôm ấy hoàn toàn là một ngày khá đẹp vào ngày thứ Bảy, và sẽ là một ngày thậm chí đẹp hơn cho tất cả mọi ngƣời đã có những sự kiện theo lịch trình đã không đƣợc hủy bỏ. Những hủy bỏ gây ra thiệt hại đáng kể về doanh thu cho Khu công viên giải trí. "Thu nhập từ các loại sự kiện công cộng chiếm một số lƣợng rất lớn của doanh thu hàng năm của chúng tôi, và hỗ trợ hầu hết chi phí cho việc bảo trì công viên trong cả năm," Davie Wong, ngƣời quản lý tài chính tại P&R cho biết. Ông tiếp tục nói rằng ông hy vọng mọi ngƣời có thể chọn that he hopes they can find some time to reschedule the events, and that they can partially recover the lost funds. lựa đƣợc thời gian thích hợp để sắp xếp lại các sự kiện, và nhờ vậy họ có thể thu hồi phần nào chi phí đã bị mất. 186. According to the weather forecast in the first article, what is true? (A) The city would go through unprecedented temperatures. (B) The rainstorm would begin on Thursday morning. (C) The weather would turn sunny as soon as the rain stopped. (D) The rain would last for the whole month. 187. In the second article, what problem did Wasniak’s Parks and Recreation Department experience? (A) It couldn’t get enough funding from the city government. (B) Its regional parking lots were flooded by rain. (C) It had to cancel all of its scheduled events. (D) Its operations director was demoted. 188. Why is August an important month for the Parks and Recreation Department? (A) It posts its yearly schedule of events. (B) It postpones and cancels many events during that month. (C) It generates a good portion of their yearly revenue. (D) It provides the best weather for plant growth. 189. In the second article, the word “maintenance” in paragraph 2, line 3 is closest in meaning to (A) consistency (B) upkeep (C) defense (D) declaration 190. What were the forecasters correct about? (A) The sky was overcast. (B) The temperature (C) The rain (D) The blustery wind Questions 191-195 refer to the following letter To Whom It May Concern: 186. Theo dự báo thời tiết trong bài báo đầu tiên, cái nào là chính xác? (A) Thành phố sẽ trải qua nhiệt độ khó dự báo trƣớc. (B) Các cơn mƣa sẽ bắt đầu vào sáng thứ năm. (C) Trời sẽ chuyển nắng ngay sau khi mƣa ngừng. (D) Mƣa sẽ kéo dài cả tháng. 187. Trong bài báo thứ 2, vấn đề gì mà Khu công viên giải trí Wasniak’s đã trải qua? (A) Không có đủ kinh phí từ chính quyền thành phố. (B) Rất nhiều bãi đậu xe khu vực của nó bị ngập do mƣa. (C) Nó đã phải hủy bỏ tất cả các sự kiện theo lịch trình. (D) giám đốc điều hành bị giáng chức 188. Tại sao tháng 8 lại là tháng quan trọng với Khu công viên giải trí? A) Đăng tải kế hoạch hàng năm của các sự kiện. (B) Nó trì hoãn và hủy bỏ nhiều sự kiện trong tháng đó. (C) Nó tạo ra một phần của doanh thu hàng năm của họ. (D) Nó cung cấp thời tiết tốt nhất cho sự phát triển của thực vật. 189. trong bài báo thứ 2, từ “maintenance” trong đoạn 2, dòng 3 gần nghĩa nhất với A) nhất quán (B) bảo trì (C) phòng vệ (D) tuyên bố 190. Ngƣời dự báo đã đúng việc gì? A) Bầu trời u ám. (B) Nhiệt độ (C) Mƣa (D) Gió mạnh Đến ngƣời có liên quan: On March 13, I completed an online order for a set of new hardwood furniture. This week I received the set, and have no complaints about the quality of the furniture or of the shipping. The instructions enclosed with most pieces enabled me to put them together easily. Unfortunately, instructions for assembling (193) the bookshelf (194) were not included in the shipment, and 1 was unable to put the bookshelf together because of this missing information (191). Please be aware that customers like myself rely on these instructions; it is nearly impossible to construct the furniture without them. I would appreciate it if you could mail me a copy of the instructions for the bookshelf (Item #42210) at your earliest convenience. Sending the instructions by e-mail would be even better. If you have the instructions available electronically, please send them to [email protected]. Another problem is with the total cost in the invoice since I believe the total is 10 dollars less than the stated amount (195). Could you check it as well and let me know what went wrong? My order confirmation number is AXT921, and the order number is 442. Attached is the invoice that came with my order. I would like to be able to complete the assembly of my bookshelf as soon as possible, (192) and would appreciate your prompt reply to this request. Please contact me at (901) 8400982 if you have any questions. Sincerely, Sarad Hardy FURNITURE WORLD 23 Broadmoor St. St. Louis, MO 69504 INVOICE ORDER DATE: March 13 ORDER ID: 442 DATE: March 14 Client Information Name: Sarah Hardy CUSTOMER NAME: Sarah Hardy Vào ngày 13 tháng 3, tôi hoàn thành hóa đơn đặt hàng trực tuyến về 1 bộ nội thất gỗ mới.Tuần này tôi đã nhận đƣợc bộ này và không có phàn nàn về chất lƣợng của các đồ nội thất và phí vận chuyển. Các hƣớng dẫn kèm theo với hầu hết các bộ phận tách rời cho phép tôi ghép chúng lại với nhau một cách dễ dàng. Thật không may, hƣớng dẫn cho việc lắp ráp kệ sách đã không bao gồm trong kiện hàng, và tôi không thể ráp kệ sách vào với nhau vỉ thiếu mất thông tin này. Xin hãy biết rằng những khách hàng nhƣ tôi dựa trên các hƣớng dẫn, gần nhƣ không thể ráp các đồ nội thất lại với nhau mà không có nó. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể gửi cho tôi một bản sao của các hƣớng dẫn cho giá sách (Đơn hàng số # 42210) theo cách thuận tiện nhất. Gửi các hƣớng dẫn bằng e-mail sẽ tốt hơn. Nếu bạn có các hƣớng dẫn có sẵn trên mail, xin vui lòng gửi tới [email protected]. Một vấn đề nữa với tổng chi phí trên hóa đơn vì tôi tin rằng tổng số là 10 đô la ít hơn so với con số trên đó. Bạn có thể kiểm tra nó và cũng nhƣ cho tôi biết có vấn đề gì không? Số xác nhận đơn hàng của tôi là AXT921, và số thứ tự là 442. Kèm theo là các hóa đơn đi kèm với thứ tự của tôi. Tôi muốn có thể hoàn thành việc lắp ráp các kệ sách của tôi càng sớm càng tốt, và sẽ đánh giá cao trả lời phản hồi của bạn đến yêu cầu này. Vui lòng liên hệ với tôi tại (901) 840-0982 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Trân trọng, Sarad Hardy THẾ GIỚI NỘI THẤT 23 Broadmoor St. St. Louis, MO 69504 HÓA ĐƠN NGÀY ĐẶT HÀNG:13 THÁNG 3 MÃ ID HÀNG HÓA: 442 NGÀY: 14 THÁNG 3 Thông tin khách hàng Tên: Sarah Hardy TÊN KHÁCH HÀNG: Sarah Hardy Đƣờng: 342 Alpine St. # ID KHÁCH HÀNG:323 Street: 342 Alpine St. #2 CUSTOMER ID: 323 City: Chicago State: IL Country: USA Zip Code: 65422 Products Purchased Subtotal: $460 Shipping: $99 Total: $569.00 Hàng số Mục Mô tả Số lượng Đơn giá 02302 bàn văn phòng 1 $150 54328 Ghế văn phòng 1 $75 43234 Đèn sàn 2 $30 42210 Kệ sách 1 $175 Item No. 02302 54328 43234 42210 Item Description Office Desk Office Chair Floor Lamp Bookshelf Thành phố: Chicago Bang: IL Quốc gia: USA Mã bƣu chính: 65422 Sản phẩm đã mua Phụ thu: $ 460 Vận chuyển: $99 Tổng cộng: $569.00 $150 $75 $60 $175 Quantity 1 1 2 1 191. What is the purpose of this letter? (A) To ask for a replacement part for the bookshelf. (B) To request missing information (C) To arrange for the shipping of more items (D) To ask for a refund 192. What would Ms. Hardy like to do soon? (A) Put her bookshelf together (B) Have a sofa delivered (C) Receive a refund in the mail (D) Get a new order number 193. The word “assembling” in paragraph 2, line 2, in the letter is closest in meaning to (A) gathering (B) meeting (C) building (D) changing 194. Which item does Ms. Hardy refer to in the letter? (A) The desk Unit Price $150 $75 $30 $175 Total Price $150 $75 $60 $175 191. Mục đích của lá thƣ là gì? (A) Để yêu cầu một phần thay thế cho giá sách (B) Yêu cầu thông tin còn thiếu (C) Tổ chức việc vận chuyển các mặt hàng nhiều hơn (D) Để yêu cầu hoàn lại tiền 192. Điều gì sẽ Bà Hardy muốn làm ngay? (A) Lắp ráp tủ sách của cô ấy. (B) Nhờ vận chuyển chiếc ghế sofa (C) Nhận lại tiền qua bƣu điện (D) Có đƣợc một số thứ tự mới 193. Từ “assembling” trong đoạn 2 dòng 2 trong bức thƣ gần nghĩa với từ nào nhất (A) tập hợp (B) họp (C) xây dựng (D) thay đổi 194. Những mục nào mà bà Hardy nói đến trong thƣ? A) Các bàn (B) Các ghế (B) The chair (C) The floor lamp (D) The bookshelf 195. What was the actual total cost? (A) $10 (B) $450 (C) $559 (D) $569 Questions 196-200 refer to the following flyer and letter. Don't Miss This Unique Event! Daniel Metzgert performs unplugged at Savoy Music Daniel Metzgert, famous for his hits Stars over Mississippi and Saving My Love, will be in town October I 9-20. Metzgert’s smooth slide guitar playing and memorable voice have enraptured audiences for over 15 years. It is Savoy Music’s pleasure to host Daniel Metzgert in a rare acoustic performance (198) of his most loved tunes. Location: Savoy Music (Downtown) Dates: Friday (199) and Saturday, October 19-20 Show Time: 8:30 pm Cost: $22 for adults, $I2 for children (12 and under) You can mail a check or money order to Savoy Music by October 18 if you wish to order tickets in advance. You can request that tickets be mailed to you or picked up at Will Call. In addition, you can use our ticket-by-phone service (credit card required) by calling 321 - 213-3243. Tickets will also be available the (196) night of the performance starting at 7 p.m. (cash will then be the only accepted form (197) of payment). Come early to get a good seat! For additional information, contact us at 321-2133244 or send an e-mail to our concert coordinator, Jamie Severn, at [email protected]. Jamie Severn Savoy Music 43 Delany St. Mt. Washington, CO 82312 October 10 Dear Ms. Severn: I am thrilled to hear that Daniel Metzgert will be (C) Các đèn sàn (D) Kệ sách 195. Tổng chi phí thực tế là bao nhiêu? (A) $10 (B) $450 (C) $559 (D) $569 Notes: Đáng lẽ phải trả $569 nhƣng đã tính thừa $10 Câu hỏi 196-200 liên quan đến tờ bướm và lá thư. Đừng bỏ lỡ sự kiện độc đáo này! Daniel Metzgert biễu diễn nhạc không dùng các thiết bị tăng âm điện tử ở tại Savoy Music. Daniel Metzgert nổi tiếng bằng các bản nhạc ăn khách từ bài “Stars Over Missisippi” và “Saving My Love” sẽ có mặt ở thành phố từ ngày 19 tới 20 tháng 10. Kĩ thuật trƣợt, vuốt dây điêu luyện cùng giọng hát đi vào lòng ngƣời đã làm mê mẫn khán giả trong suốt hơn 15 năm qua. Savoy Music hân hạnh khi mời đƣợc Daniel Metzgert trong sự kiện âm nhạc hiếm hoi với những giai điệu tuyệt vời. Địa điểm: Savoy Music (Downtown) Thời gian: Thứ sáu và thứ bảy, ngày 19-20/ 10 Thời gian biểu diễn: 08:30 Giá: $ 22 cho ngƣời lớn, $ 12 cho trẻ em (dƣới 12) Bạn có thể gửi séc hoặc tiền tới Savoy Music trƣớc 18 Tháng 10, nếu bạn muốn đặt vé trƣớc. Bạn có thể yêu cầu vé đƣợc gửi qua mail hoặc nhận tại Will Call. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ mua vé qua điện thoại của chúng tôi (yêu cầu thẻ tín dụng) bằng cách gọi 321 - 213-3243. Vé cũng sẽ có thể mua đƣợc trong đêm biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối (chỉ dùng loại tiền mặt để thanh toán). Hãy đến sớm để có đƣợc một chỗ ngồi lí tƣởng! Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi số 321-213-3244 hoặc gửi e-mail cho điều phối viên, Jamie Severn, tại [email protected]. Jamie Severn Savoy Music 43 Delany St. Mt. Washington, CO 82312 10 tháng 10 Cô Severn thân mến: making an appearance at your store this month. Metzgert has been a favorite of mine for years, and I have enjoyed many concerts of his at other venues over the years. The show at the Savoy will be my first chance to see him play acoustically. Thank you for bringing him back to Colorado! Please reserve two adult tickets and one children’s ticket in my name. (200) Enclosed is a check for $56. Please hold my tickets at Will Call. I will be at the Savoy early on the 19th (198) to pick them up. Thank you. Janet Peters 196. After October 18, how can someone pay for a ticket? (A) In cash only (B) By credit card (C) By personal check (D) By money order 197. On the flyer, what does the word “form” in line 13 refer to? (A) credit (B) venue (C) type (D)check 198. What does the flyer mention? (A) Tickets are sold out. (B) The performer will play acoustic music. (C) There will be a performance on Sunday. (D) The show will be held next to Savoy Music 199. When will Ms. Peters attend the performance? (A) Thursday (B) Friday (C) Saturday (D) Sunday 200. What does the letter indicate about Ms. Peters? (A) This is her first time to see Mr. Metzgert in concert. (B) She plans to pay for the tickets by credit card. (C) She would like the tickets mailed to her. (D) She will attend the concert with other people. Tôi sƣớng run lên khi biết rằng Daniel Metzgert sẽ có một buổi trình diễn tại sân khấu của cô vào tháng này. Metzgert là một ca sĩ tôi yêu thích trong nhiều năm qua, và tôi đã rất thích những buổi hòa nhạc của của ông ấy tại các địa điểm khác trong những năm qua. Chƣơng trình tại Savoy sẽ là cơ hội đầu tiên của tôi để xem anh ta chơi nhạc. Cảm ơn cô đã đƣa anh ấy trở lại Colorado! Vui lòng đặt cho tôi hai vé ngƣời lớn và một trẻ em bằng tên của tôi. Kèm theo đây là một chi phiếu $ 56. Hãy giữ vé của tôi tại Will Call. Tôi sẽ ở Savoy sáng sớm ngày19 để lấy vé. Cảm ơn Janet Peters 196. Sau ngày 18 tháng 10, làm sao để một ngƣời có thể trả tiền vé? (A) Chỉ bằng tiền mặt (B) Bằng thẻ tín dụng (C) Bằng séc cá nhân (D) Bằng lệnh chuyển tiền 197. Trên tờ bƣớm, từ "form" trong dòng 13 nhắc đến từ nào? (A) tín dụng (B) địa điểm (C) loại (D) kiểm tra 198. Tờ bƣớm đề cập đến cái gì? (A) Vé đƣợc bán ra. (B) Nghệ sĩ sẽ biễu diễn nhạc acoustic. (C) Sẽ có một buổi biểu diễn vào ngày Chủ nhật. (D) Chƣơng trình sẽ đƣợc tổ chức bên cạnh Savoy Music 199. Khi cô Peters sẽ tham dự buổi trình diễn? (A) Thứ năm (B) Thứ Sáu (C) Thứ Bảy (D) Chủ nhật 200. Điều gì trong thƣ xác nhận về Cô Peters? (A) Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ông Metzgert trong buổi hòa nhạc. (B) Cô có kế hoạch trả cho vé bằng thẻ tín dụng. (C) Cô muốn các vé đƣợc gởi đến các cô. (D) Cô sẽ tham dự buổi hòa nhạc với vài ngƣời khác
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan