Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Kỹ thuật lập trình Giáo trình php và mysql - việt chuyên qhonline...

Tài liệu Giáo trình php và mysql - việt chuyên qhonline

.PDF
68
2230
155

Mô tả:

Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Trung Tâm ào T o Công Ngh M ng Vi t Chuyên Tài Li u L u Hành N i B www.qhonline.info GIÁO TRÌNH PHP & MYSQL Biên So n: GV. Bùi Qu c Huy Trang 1/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n L i Nói Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy u Quy n giáo trình này c t ng h p t nh ng tài li u và kinh nghi m th c ti n qua nhi u n m gi ng d y c a gi ng viên, và c so n th o cho phù h p v i n i dung môn h c. Khác v i giáo trình mang tính th ng m i, các t ng , cách di n gi i mang xu th thu t ng , giáo trình c xây d ng trên hình th c d c, d hi u và g n g i v i th c t , tuy nhiên i u ó không có ngh a h c viên có th ch tham kh o giáo trình mà không i h c. N u các b n mu n hi u c n k ki n th c và ý ngh a c a giáo trình, b n nên tham gia các khóa h c PHP y M c dù ã ki m tra t i trung tâm ào t o m ng Vi t Chuyên. xác th c, c ng nh tính úng soan ch c ch n s có ít nhi u l!i liên quan nhi u s n c a giáo trình, nh ng khi biên n t ng , cú pháp. R"t mong nh n c óng góp c a các b n. M i ý ki n óng góp c a các b n vui lòng truy c p vào website: www.qhonline.info (là website cá nhân c a tác gi ). Ho c www.ddcntt.vn (là website c a trung tâm). Gi ng viên Bùi Qu c Huy TP.H# Chí Minh. Ngày 15 Tháng 06 N m 2006 Trang 2/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n A: C B n V HTML & Javascript I – Các Th HTML c b n 1- C u trúc chu n: Tiêu Website N i dung website c vi t t i ây + M t c"u trúc HTML luôn bao g#m th$ óng và th$ m%. Ví d& : Ł th$ M% Ł Th$ óng - c phân bi t b'ng d"u / ngay tr + Các th$ HTML hoàn toàn có th vi t hoa ho c th chung (vi t hoa thì vi t hoa h t, ng c th$ ng. Tuy nhiên nên theo 1 quy t c c l i). + M t website càng ít th$ thì s càng ch y nhanh h n. 2- Các th c b n : Tiêu : N i Dung (ví d&:

Welcome, admin

). Th$ H bao g#m các thu c tính t (H1 H6). Nh ng ch S( d&ng t H1 In H3. m: N i Dung (ví d&: Welcome, admin) In Nghiêng: N i Dung (ví d&: welcome, Admin) G ch D i : N i Dung (Ví d&: welcome, Admin) Xu ng 1 Dòng :
- Th$ này không có th$ óng. Xu ng 2 Dòng :

- Có ho c không th$ óng c ng c. )nh D ng Ch B'ng Th$ + Kích th c ch : N i Dung Ví d&: Hello, How Are You ? + Ki u Ch : N i Dung Ví d&: Hello, How Are You ? + Màu Ch : N i Dung Trang 3/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ví d&: Hello, How Are You ? T o Liên K t : N i Dung Ví D&: Hello, Huy + M% 1 c(a s m i v i liên k t: TARGET=_BLANK Ví d&: Hello, Huy + M% liên k t ó ngay trên trang hi n th): TARGET=_SEFT Ví d&: Hello, Huy )nh d ng thu c tính : ALIGN=LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY + S( d&ng k t h p v i th$

Ví d&:

N i dung V n b n s % gi a + S( d&ng k t h p v i các th$ khác nh ,

,
,…. Chèn hình nh vào website: + cú pháp chính xu"t ra hình nh. + cú pháp c s( d&ng khi hình nh i kèm v i liên k t. Ví d& : T câu l nh trên s cho ra hình def.gif. Tuy nhiên bao b c hình nh ó s có 1 ng vi n. Ví d&: T câu l nh trên s cho ra hình def.gif. Nh ng không có vi n xung quanh + Hspace : kho ng cách t l ph i c a hình + Vspace: kho ng cách t TOP c a hình n l trái v n b n n BOTTOM c a v n b n + Align : )nh d ng trái, ph i, gi a c a hình (canh l ). + Width : Chi u r ng c a t"m hình. + Height : Chi u cao c a t"m hình. II– T o b ng trong HTML : t o 1 b ng chúng ta nên hình dung th c thi d h n so v i yêu c u Trang 4/68 c dòng và c t. Và áp t 1 s quy lu t, vi c t ra. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy M t b ng bao g#m 2 thu c tính là dòng và c t. V y ta có quy t c i t b ng tr có 1 b ng d li u. Ta c, sau ó k$ dòng và chia c t trên dòng ó…Làm tu n t cho n h t yêu c u vi c t o b ng. 1 B ng b t u và k t thúc s có cú pháp :
1 Dòng b t u và k t thúc s có cú pháp : 1C tb t u và k t thúc s có cú pháp : Ví d&: A B C D 1 2 3 4 Nh b ng % trên ta s xây d ng nh sau : + G#m 1 b ng. + G#m 2 dòng + G#m 4 c t trên 1 dòng V y ta có cú pháp t o b ng c b n nh sau :
A B C D
1 2 3 4
Các thu c tính trên B ng (Table). o Width : Chi u r ng c a b ng. Trang 5/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy o Height: Chiêu cao c a b ng. o Align : Các thu c tính trái, ph i, gi a theo chi u ngang c a b ng o Valign : Các thu c tính trên, d i, gi a theo chi u d c c a b ng. o Background : Màu n n c a b ng b'ng 1 hình nh. (ch có tác d&ng trên c t và b ng). o Bgcolor : Màu n n b ng b'ng nh ng màu theo thông s (ch có tác d&ng trên c t và b ng). Ví d&: white, blue, green, red,…… o Cellpadding : Kho ng cách t chân ch n c nh d i. o Cellspacing : Kho ng cách c a các c nh. o Rowspan : G p theo dòng Ví d& : o Colspan : G p theo c t Ví d&: * Các thu c tính c a table phía trên áp d&ng u có th áp d&ng i v i c t (td). Nh ng không th i v i dòng. Bài T p Áp D ng: Thi t k 1 b ng b'ng HTML nh hình bên d Th 2 Th 3 Th 4 i: Th 5 Th 6 Th 7 Kinh t Chính Tr) Toán A1 Anh V n PHP&MYSQL Phòng 301 ASP.NET CCNA V t Lý A1 Yêu c u : 1 – Vi t trên HTML, không dùng b"t k* tool h! tr nào. 2 – Th i gian trong 15 phút Trang 6/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy III– T o Form nh p li u trong HTML : Form nh p li u c dùng l"y d li u t phía ng i truy c p, khách hàng,….Thông qua h th ng website. Cú pháp c b n c a Form c ng có th$ b t u và k t thúc : Cú pháp chính :
N i dung c a form
+ Method : Là ph + Action : Là ng th c truy n nh n d li u. G#m 2 ph ng d+n ng th c là POST và GET. n liên k t x( lý form. + Name : là tên c a Form ó. C c"u c a Form bao g#m nh ng thu c tính sau : 1- D ng Text : (Nh nh p h tên, )a ch , s i n Tho i,….) Cú pháp : + Type : Thu c tính có hai lo i là Text (khi ng ang nh p và Password (ng i nh p s th"y i nh p s không th"y c n i dung c n i dung ang nh p) + Name : tên c a h p nh p li u (ví d&: name, address, phone,…..) + Size : Chi u dài c a h p nh p li u. + Value: Giá tr) mu n hi n th) (th ng v i h p nh p li u thì ít s( d&ng). 2- D ng V n b n – Textarea : (nh nh p thông tin cá nhân, ghi chú,…..) Cú pháp : + Có th$ b t u và k t thúc. + Name: Tên c a h p nh p li u. + Cols : c xem là chi u r ng c a h p nh p li u + rows: c xem là chi u cao c a h p nh p li u 3- D ng L a Ch n : (nh ch n l a gi i tính nam ho c n ) Cú pháp : + Type : Radio là )nh d ng dành cho s l a ch n + Value : Giá tr) mà chúng ta mu n truy n khi user l a ch n Trang 7/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy + Name : Tên c a )nh d ng l a ch n + Thu c tính “checked”. N u add vào s m c )nh ch n l a Ví d&: Male Female T ví d& trên ta th"y n u trong 1 form ch n l a gi i tính. Thì thu c tính “name” ph i gi ng nhau. , ây. Thu c tính male c l a ch n m c )nh. 4- D ng Thanh cu n : (nh ch n qu c t)ch Vi t Nam,….) Cú pháp: + Size : là kích th c c a h p tho i mà b n mu n. Th ng là 1. + Name : là tên c a thanh cu n "y. + Option: là nh ng thu c tính b n mu n ch n + Thu c tính “selected” N u thêm vào s m c )nh ch n l a. + Giá tr) : là thông t b n mu n truy n vào khi chúng ta ch n l a. Ví d&: , ví d& này chúng ta th"y. Vi t Nam là qu c gia c l a ch n. 5- D ng Ch n Nhi u : (nh b ng ánh d"u s% thích: music, sport, game,…..) Cú Pháp: + Type= Checkbox là )nh d ng c a h p tho i + Tên : là tên c a m&c ch n l a + Giá tr): Là thông s c n truy n vào. 6- D ng Nút Nh n : (nh ch"p nh n ho c làm l i,…..) Cú pháp : Trang 8/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Type có hai lo i chính là : submit bà reset + Submit cho phép g%i d li u lên trình duy t x( lý. + Reset : xóa toàn b d li u t các form trên. Giá tr): là tên hi n th) trên nút Tên : là tên c a nút nh"n. Bài t p Áp D ng : Vi t l nh hi n th) 1 form nh bên d Trang 9/68 i: www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy IV- Các th nâng cao: 1- T o ch ch y : Cú pháp c b n : N i Dung Mô t : V n b n n'm gi a hai th$ này s di chuy n tu* theo các giá tr) thu c tính c thi t l p. M t s thu c tính c a Marquee là: Direction: Có giá tr) b'ng Left ho c Right là h ScrollDelay: Giá tr) nguyên d ng c a v n b n. ng này là s mili giây v n b n ng ng tr ng ti p. Giá tr) càng nh-, chuy n Behavior: Lo i chuy n ng chuy n c khi chuy n ng càng nhanh. ng c a text. Scroll, Slide, Alternate Align With text: o n v n b n c canh ch nh trong vùng di n tích c a marquee. Có 3 giá tr): Top, Middle, Bottom. Loop: Giá tr) nguyên thi t l p s chu k* chuy n ng c a o n v n b n. Ví d& : Chào m ng b n ã n website c a chúng tôi 2 – S d ng Frame: B'ng cách dùng frame (khung), ta có th ng t trang web thành các vùng riêng bi t (c(a s ) và th hi n các t p tin HTML khác nhau trong m!i vùng. V i cách này, m!i vùng có th chuy n sang trang web khác trong khi các vùng khác v+n không thay i. Cú pháp c b n : SRC : URL c a trang mu n hi n th). Name : Tên c a frame Frameborder : ng vi n c a frame (th ng là 0 ho c 1) Height : chi u cao c a frame Width : Chi u r ng c a frame. Scrolling : Hi n th) thanh tr t (có 3 thu c tính là “No”, “Yes”, “Auto”). Allowtransparency: Cho phép background c a frame trong su t. Trang 10/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ví d& : 3- T o danh sách: HTML có m t t p các th$ cho phép t o ra các danh sách d ng phân c"p. Có hai d ng danh sách: không có th t và có th t . Các danh sách không có th t là danh sách d ng nút, trong khi ó danh sách có th t th th k t h p hai lo i này ng là danh sách có ánh s . Ta c ng có t o ra danh sách ph c t p h n. a) Danh sách có th t : Các m&c c a m t danh sách có th t d&ng th$
  (Order List) c hi n th) v i các con s thay vì các nút. S( thi t l p m t danh sách có th t , nh c th hi n trong o n mã sau. Hình nh th hi n cách mà trình duy t hi n th) o n mã này. Cú Pháp :
  Ví d& :
  1. This is the first level-1 item in the list.
  2. This is the second level-1 item in the list.
   1. This is the first level-2 item in the list.
   2. And this is the second level-2 item in the list.
  3. This is the third level-1 item in the list.
  b) Danh sách không có th t : Cú pháp :
  Ví d& :
   This is the first level header.
  • This is the first level-1 item in the list.
  • This is the second level-1 item in the list.
   • This is the first level-2 item in the list.
   • And this is the second level-2 item in the list.
  • This is the third level-1 item in the list.
  Trang 11/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy 4- S d ng th
  : DIV c xem nh là các th$ ch a (th$ mang). Chúng r"t h u d&ng trong vi c phân chia các kh i v n b n v i ph n xung quanh nó mà không làm nh h %ng riêng nó. Các th$ này th ng n )nh d ng c a c dùng v i các )nh d ng style sheet CSS và ang c a chu ng trong thi t k layout c a nh ng trang web ph c t p. Ví d& : Here is
  some text
  in a DIV. V- CASCADING STYLE SHEET (CSS) )nh ngh a v b ng ki u x p ch#ng (css) s( d&ng c a trang web. V i CSS, ta có th bi n cho i m i th t kích c., ki u, màu s c c a v n b n n kho ng cách gi a các ch cái và các dòng, ph n t(, v) trí chính xác c a 1- tách bi t format trang và n i dung it ng biên và ph n m xung quanh ng trên trang. nh ngh a tr c ti p : B ng ki u toàn c&c (ho c b ng ki u c nhúng vào) c kèm theo nh là m t ph n c a h# s HTML. Lo i b ng ki u này xác )nh biên gi i c a nó b'ng th$ m% , nó th ng c t trong ph n head c a trang HTML. Ví d&:
  This text is in a DIV.

  This text is in an H1.

  This text is in an H2.

  Trang 12/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Hi n Th) : Mô t thu c tính : Color: màu ch Font-size : Kích th c c a ch Font-style : )nh d ng ch (italic : Nghiêng, blod: in m, underline: g ch d i). Font-family: Ki u ch Background-color : màu n n Text –decoration: )nh d ng link. + None : không )nh d ng gì c + Underline: g ch d i liên k t. + Overline: g ch trên liên k t 2- nh ngh a gián ti p: Kh n ng )nh d ng c a m t trang web c c p trong nh ng ph n tr c không ch d ng l i % m c n mà còn có th ki m soát ki u trên nhi u trang web hay có th trên toàn b website b'ng cách s( d&ng b ng ki u liên k t. M t b ng ki u liên k t (hay b ng ki u bên ngoài) ch tin này n gi n là m t t p tin v n b n, bao g#m nh ng )nh ngh a ki u. T p c l u v i ph n m% r ng là CSS. T p này (n'm ngoài t p tin HTML) có th c tham chi u ho c liên k t b%i v n b n HTML b'ng cách s( d&ng th$ c a trang HTML. Ví d&: u tiên, s( d&ng notepad so n th o t p tin có n i dung nh sau: H1 {font-size: 16pt; font-weight: bold; color:red} H2 {font-style: italic; font-size:24pt ; color:green} DIV {font-weight: bold; font-style: italic} Trang 13/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy L u t p tin v i tên b"t k* có ph n m% r ng là CSS (ví d&: style.css). C ng c n chú ý r'ng, b ng ki u liên k t này không kèm theo các thành ph n (t c trong file CSS không có các th$ này). Bây gi t p tin t o m t file HTML ch a m t liên k t n b ng ki u bên ngoài ã )nh ngh a. Ví d&:
  This text is in a DIV.

  This text is in an H1.

  This text is in an H2.

  This is modified H2 text.

  Trong ví d& này t p tin s( d&ng th$ trong ph n u c a h# s HTML. Th$ này ch a thu c tính HREF xác )nh v) trí c a t p tin ích. Thu c tính REL s liên k t này là m t tham chi u )nh rõ r'ng n m t b ng ki u và thu c tính TYPE )nh rõ lo i b ng ki u. Th i i m hi n t i thì text/css là lo i b ng ki u c h! tr ph bi n và duy nh"t. B ng ki u liên k t có nh h %ng t i h# s HTML gi ng nh b ng ki u toàn c&c (b ng ki u nhúng). M i ph n t( trong h# s HTML mà th$ c a chúng tin style.css s c th hi n b'ng cách s( d&ng ki u ã Vì không n'm trong b"t k* t p tin HTML th c liên k t v i s l c )nh ngh a trong t p c xác )nh. c bi t nào, nên b ng ki u liên k t ngoài có ng h# s không gi i h n. Ví d&, t p tin có th t o b ng ki u cho toàn b Website và liên k t t ng trang v i b ng ki u ó. Kh n ng này r"t h u ích khi t p tin mu n duy trì cách th hi n, c ng nh cách c m nh n nh"t quán trên toàn b website. Nó c ng r"t ti n l i khi mu n thay 3- i cách th hi n t ng th c a Website. nh Ngh a Trên 1 L p: Trang 14/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Là m t bi n )nh ngh a format c a các thu c tính trong các th$ nh ng m i th$ dùng u có th c. Cú pháp : .tênl p {các thu c tính}. Ví d&:

  The small class on an H2 element.

  The large class on a DIV element.

  The small class on a P element.

  The large class on a B element.
  Trang 15/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n B: PHP & MYSQL Bài 1: T ng Quan V PHP I - Gi i thi u v PHP. PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ng script trên server d ng các trang Web ng. Mã PHP có th th c thi trên Webserver và xu"t ra trình duy t web theo yêu c u c a ng Ngôn ng PHP ra c thi t k d dàng xây t o ra mã HTML i s( d&ng. i n m 1994 Rasmus Lerdorf sau ó tr i qua nhi u phiên b n. Phiên b n hi n t i là PHP 5 ã c phát tri n b%i nhi u ng i c công b 7/2004. Có nhi u lý do khi n cho vi c s( d&ng ngôn ng này chi m u th xin nêu ra ây m t s lý do c b n : - Mã ngu#n m% (open source code) - Mi n phí, download d dàng t Internet. - Ngôn ng r"t d h c, d vi t. - Mã ngu#n không ph i s(a l i nhi u khi vi t ch y cho các h i u hành t Windows, Linux, Unix - R"t n gi n trong vi c k t n i v i nhi u ngu#n DBMS, ví d& nh : MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Oracle, PostgreSQL, Adabas, dBase, Empress, FilePro, Informix, InterBase, mSQL, Solid, Sybase, Velocis và nhi u h th ng CSDL thu c H i u Hành Unix (Unix dbm) cùng b"t c DBMS nào có s h tr c ch ODBC (Open Database Connectivity) ví d& nh DB2 c a IBM. S v l p trình server side c a PHP. Trang 16/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy • 1: Trình duy t g(i yêu c u t i trang PHP. • 2: Web server g(i các yêu c u ó t i trình thông d)ch PHP. • 3-4: Trình thông d)ch PHP th c thi các liên quan an mã PHP. Quá trình này có th n nhi u tài nguyên nh filesystem, database... • 5: K t qu c a quá trình thông d)ch là các mã HTML • 6: Server g(i mã k t qu HTML v l i trình duy t. c tr v cho Server.. II- Ki n Th c C b n 1- Cú pháp chính : PHP c ng có th$ b t u và k t thúc gi ng v i ngôn ng HTML. Ch khác, chúng ta có nhi u cách i v i PHP th hi n. Cách 1 : Cú pháp chính: Cách 2: Cú pháp ng n g n Cách 3: Cú pháp gi ng v i ASP. <% Mã l nh PHP %> M c dù có 3 cách th hi n. Nh ng i v i 1 l p trình viên có kinh nghi m thì vi c s( d&ng cách 1 v+n là l a chon t i u. Trong PHP k t thúc 1 dòng l nh chúng ta s( d&ng d"u “;” chú thích 1 o n d li u nào ó trong PHP ta s( d&ng d"u “//” cho t ng dòng. Ho c dùng c p th$ “/*……..*/” cho t ng c&m mã l nh. Ví d&: 2- Xu t d li u ra trình duyêt xu"t d li u ra trình duy t chúng ta có nh ng dòng cú pháp sau : + Echo “Thông tin”; Trang 17/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy + Printf “Thông tin”; Thông tin bao g#m : bi n, chu!i, ho c l nh HTML …. Ví d& : Who Are You ?”; ?> N u gi a hai chu!i mu n liên k t v i nhau ta s( d&ng d"u “.” Ví d& : 3- Khái ni m bi n, h ng, chu i và các ki u d li u. a) Bi n trong PHP. Bi n b t c xem là vùng nh d li u t m th i. Và giá tr) có th thay c. Bi n c u b'ng ký hi u “$”. Và theo sau chúng là 1 t , 1 c&m t nh ng ph i vi t li n ho c có g ch d 1 bi n i. c xem là h p l khi nó th-a các y u t : + Tên c a bi n ph i b t d i u b'ng d"u g ch d i và theo sau là các ký t , s hay d"u g ch i. + Tên c a bi n không Trong PHP c phép trùng v i các t khóa c a PHP. s( d&ng 1 bi n chúng ta th l p trình viên khi s( d&ng h th ng ph i khai báo tr c, tuy nhiên i v i các ng x( lý cùng m t lúc các công vi c, ngh a là v a khái báo v a gán d li u cho bi n. B n thân bi n c ng có th gãn cho các ki u d li u khác. Và tùy theo ý )nh c a ng i l p trình mong mu n trên chúng. M t s ví d& v bi n : $a= 100 // bi n a % ây có giá tr) là 100. $a= “PHP is easy” // Bi n a % ây có giá tr) “PHP Is easy”. Biena=123 //Có l!i vì b t u 1 bi n ph i có d"u “$” $123a=”PHP” //Có l!i vì ph n tên b t Trang 18/68 u c a bi n là d ng s . www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy b) Khái ni m v h ng trong PHP. N u bi n là cái có th thay c. H'ng trong PHP i c thì ng c l i h'ng là cái chúng ta không th thay i c )nh ngh a b%i hàm define theo cú pháp: define (string tên_h'ng, giá_tr)_h'ng ). C ng gi ng v i bi n h'ng c xem là h p l thì chúng ph i áp ng 1 s y u t : + H'ng không có d"u “$” % tr c tên. + H'ng có th truy c p b"t c v) trí nào trong mã l nh + H'ng ch + H'ng th c phép gán giá tr) duy nh"t 1 l n. ng vi t b'ng ch in phân bi t v i bi n Ví d& : define (“C”, “COMPANY”); define (“YELLOW”, “#ffff00”); c) Khái ni m v chu i: Chu!i là m t nhóm các k/ t , s , kho ng tr ng, d"u ng t c t trong các d"u nháy. Ví d&: ‘Huy’ “welcome to VietNam” t o 1 bi n chu!i, chúng ta ph i gán giá tr) chu!i cho 1 bi n h p l . Ví d&: $fisrt_name= “Nguyen”; $last_name= ‘Van A’; liên k t 1 chu!i và 1 bi n chúng ta th ng s( d&ng d"u “.” Ví d&: welcome to”.$test.”
  ”; ?> d) Ki u d li u trong PHP Các ki u d li u khác nhau chi m các l cách khác nhau khi chúng Trang 19/68 ng b nh khác nhau và có th c x( lý theo c theo tác trong 1 script. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Trong PHP chúng ta có 6 ki u d li u chính nh sau : Ki u D Li u Ví d Mô T Integer 10 M t s nguyên Double 5.208 Ki u s th c String “How are you ?” M t t p h p các ký t Boolean True or False Giá tr) true ho c false Object H Array M ng trong PHP, ch a các ph n t(. ng it ng trong PHP Chúng ta có th s( d&ng hàm d ng s0n gettype() c a PHP4 ki m tra ki u c a b"t k* bi n. Ví d&: ”; Echo gettype($a); //String ?> III- T ng K t: Sau bài này các b n ã có nh ng khái ni m li u, và cách làm vi c v i môi tr u tiên v PHP, các cú pháp, các ki u d ng PHP nh th nào. , bài sau, chúng ta s ti p t&c ti p c n v i các thu t toán và cú pháp PHP m t cách rõ ràng và quen thu c trong các ngôn ng l p trình. Trang 20/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 2 : Toán T( Và Bi u Th c I – Toán t c b n. 1- Toán t gán: Chúng ta ã t ng ti p xúc v i toán t( này b%i vi c kh%i t o 1 bi n. Nó g#m ký t n =. Toán t( gán l"y giá tr) c a toán h ng bên ph i gán nó vào toán h ng bên trái. Ví d&: $name = “Johny Nguyen”; 2- Toán t s h c: Ta có b ng các phép toán s h c nh sau: Toán T Lý gi i Ví d K t qu + C ng hai s h ng 10+8 18 - Tr hai s h ng 10-8 2 * Nhân hai s h ng 10*8 80 / Chia hai s h ng 10/3 3.33333333 % Tr v s d 10%3 1 3- Toán t so sánh: Ta có các phép so sánh c b n nh sau: Phép Toán Tên Gi i Thích Ví D == B'ng Hai s h ng b'ng nhau $a= =5 != Không b'ng Hai s h ng không b'ng nhau $a != 5 === #ng nh"t Hai s b'ng nhau và cùng ki u $a = = = 5 > L nh n V trái l n h n v ph i $a > 5 >= L n h n ho c b'ng V trái l n h n ho c b'ng v ph i $a >= 5 < Nh- h n V trái nh- h n v ph i $a < 5 <= Nh% h n ho c b'ng V trái nh- h n ho c b'ng v ph i $a <= 5 4- Toán t logic Toán t( logic là các t h p các giá tr) boolean. Ví d&: toán t( or tr% v true n u toán t( trái ho c toán t( ph i là true. True || false Trang 21/68 true. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ta có b ng các toán t( nh sau: Toán T( Tên Tr v True N u Ví d& K t qu || Or V trái ho c v ph i là True True || false True Or Or V trái ho c v ph i là True True || false True Xor Xor V trái ho c v ph i là True True || True False nh ng không ph i c hai && And V trái và v ph i là true True && false False And And V trái và v ph i là true True && false False ! Not không ph i là true !true False 5- Phép gán k t h p: Khi t o mã PHP, chúng ta s th s nguyên nào ó. B n s th ng nh n th"y c n ph i t ng ho c gi m l ng th c hi n i u này khi chúng ta ng bi n m t m 1 giá tr) nào ó trong vòng l p. Phép Toán Ví d Lý Gi i ++ $a++ B'ng v i $a= $a + 1 -- $a-- B'ng v i $a= $a – 1 += $a+=$b B'ng v i $a= $a + $b -= $a-=$b B'ng v i $a= $a - $b *= $a*=$b B'ng v i $a= $a * $b /= $a/=$b B'ng v i $a= $a / $b II- Các bi u th c c b n: 1- Bi u th c i u ki n: Cú pháp:If( i u ki n) { hành ng } Ví d&: 2- Vòng l p trong PHP: a) While….. Cú pháp: While( i u ki n) { Hành ng – th c thi } Ví d&: Bài t p áp d&ng: 1- Vi t 1 trang web xu"t ra giá tr) t 1->20. V i )nh d ng font màu -, ki u Tahoma, canh ph i. 2- Vi t 1 trang web có giá tr) t 1->20. Hãy xu"t ra trình duy t nh ng s ch0n n'm trong kho ng 1->20 ó. Trang 23/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy áp Án: Câu 1: $a"; $a++; } ?> Câu 2: $a"; $a++; } ?> b) Do......while: Cú pháp: Do { Hành ng th c thi }while( i u ki n) Ví d&: 6) ?> c) For…..Loop Cú pháp: Trang 24/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy For( giá tr) ; i u ki n ; bi n t ng ho c gi m) { Hành ng } Ví d& : "; } ?> Bài t p ví d&: Xây d ng 1 website th-a yêu c u xu"t ra b ng c(u ch ng t 2 10. áp án: "; for($j=1; $j <=10; $j++) { echo "$i x $j =".$i*$j."
  "; } echo "

  "; } ?> d) Phát bi u switch: Cú pháp: Switch(bi n) { Case giá tr) 1: Hành ng; Break; ………… Case giá tr) N: Hành Default: Hành ng; Break; ng; Break; } Ví d&: day la gia tri $a"; break; default: echo “Khong co gia tri phu hop”; break; } ?> III – T ng k t: K t thúc bài h c này, các b n ít nhi u ã n m c nh ng thu c tính c b n c a các phép toán h c trong PHP, ngoài ra chúng ta c ng t ng b c hi u c cú pháp c a t ng bi u th c. i v i các vòng l p, chúng ta c n hi u và v n chúng m t cách linh ho t và m m d$o, phân bi t c while và do…while. S( d&ng hàm switch trong tr ng h p có quá nhi u giá tr) if…else tr v . Trang 26/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 3: M ng Trong PHP (Array) I- Nh ng khái ni m c b n: Chúng ta có th t o 1 mãng v i các ph n t( không #ng nh"t v m t d li u. ây là m t u i m c a PHP so v i các lo i ngôn ng khác nh C++ hay Java 1- Cách kh i t o : có nhi u cách $countries[] = “cr”; $countries[] = “de”; $countries[] = “ca”; L u ý : gi a tên bi n mãng và d"u [] không c cách kho ng tr ng mà ph i vi t li n v i nhau, n u không khi l p trình CT s không báo l!i nh ng s cho k t q a sai. Ch s m c )nh trong kh%i t o mãng n u không ch 2... ho c chúng ta s vi t t )nh c& th s là b t u t 0, 1, ng minh h n nh sau : $countries[0] = “cr”; $countries[1] = “de”; $countries[2] = “ca”; Chúng ta c ng có th kh%i t o mãng 1 cách không tu n t nh sau : $countries[50] = “cr”; $countries[20] = “de”; $countries[10] = “ca”; $countries[] = “uk”; // s mang ch s là 51 Ho c : $countries = array (“cr”, “de”, “us”); echo ($countries[2]); // s in ra “us” N u mu n l"y ch s u là 1 ta kh%i t o nh sau : $countries = array (1=> “cr”, “de”, “us”); echo ($countries[2]); // s in ra “de” Toán t( => có th thay i v) trí ví d& : $countries = array (“cr”, 7=>“de”, “us”); /* index 0 là “cr”, index 7 là “de”, Trang 27/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy index 8 là “us” */ m s ph n t( c a mãng ta dùng hàm count, nh ví d& % trên n u ta ghi echo (count ($countries)); // s in ra 3 2- i v i các mãng lo i tu n t : Ta có th in ra theo o n CT sau: ví d& : $countries = array (“cr”, “de”, “us”); $num_elements = count ($countries); for ($idx = 0; $idx < $num_elements; $idx++) { echo (“$countries[$idx]” . “
  ”); } 3- i v i các mãng lo i không tu n t : Cách 1 : ví d& : $countries[50] = "cr"; $countries[20] = "de"; $countries[10] = "us"; $countries[] = "uk"; reset ($countries); /* a pointer c a mãng v v) trí khai báo u tiên là index 50 */ while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); /* L n l báo ban t hi n th) theo th t ã khai u là index 50, k ti p là index 20 r#i index 10, cu i cùng là index 51 */ } C ch list () : Gán ch s index c a mãng cho t ng ng v i ch s index ó c a mãng cho i s th nh"t c a list là $key, giá tr) i s th hai c a c ch list () là $value each () : C m!i l n c g i s di chuy n pointer c a mãng c a mãng, gán ch s index c a mãng cho $key và giá tr) t n thành ph n k ti p ng ng v i ch s index ó c a mãng cho $value c a c ch list (). Trang 28/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Cách 2 : Ví d& : function println ($s) { echo (“$s
  ”); } $countries = array (“ca”, “cr”, “de”, “us”); array_walk ($countries, println); 4- Mãng có ch s là ki u chu!i: Ví d& : $countries[“ca”] = “Canada”; $countries[“uk”] = “United Kingdom”; $countries[“us”] = “United States”; $countries[“cr”] = “Costa Rica”; reset ($countries); while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); } 5- Mãng nhi u chi u: Ví d& : $continents = array (“europe”=>array (“de”, “uk”), “north america”=>array (“ca”, “cr”, “us”)); echo ($continents[“europe”][1]); // in ra “uk” echo ($continents[“north america”][2]); // in ra “us” s # bi u di n mãng 2 chi u % trên nh sau : $continents[“europe”] $continents[“north america”] [0] [1] [0] [1] [2] “de” “uk” “ca” “cr” “us” Trang 29/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Phép duy t cho mãng % trên Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy c th c hi n nh sau : ví d& : while (list ($key1) = each ($continents)) { echo (“$key1 :
  ”); while (list ($key2, $value) = each ($continents[“$key1”])) { echo (“- $value
  ”); } } II- Các hàm s p x p trên m ng: Quy lu t chung trong s p x p m ng, chúng u tiên s p s tr d"u, r#i m i c, k n là các ký t n các ký t ch , s p x p theo alphabetical 1- Khi ch s (index) là s : Hàm sort () : Ví d& : $countries = array (“us”, “uk”, “ca”, “cr”, “de”); sort ($countries); while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); } s hi n th ra nh sau : Element 0 equals ca Element 1 equals cr Element 2 equals de Element 3 equals uk Element 4 equals us * Ghi Chú: s p x p giá tr) t ng theo alphabetical, ch s index b t u t 0. 2- Khi ch s (index) là chu i : Hàm asort () : Trang 30/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ví d& : $countries = array (“us”=>“United States”, “uk”=>“United Kingdom”, “ca”=>“Canada”, “cr”=>“Costa Rica”, “de”=>“Germany”); asort ($countries); while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); } K t qu : Element ca equals Canada Element cr equals Costa Rica Element de equals Germany Element uk equals United Kingdom Element us equals United States hàm asort () gi nguyên ch s chu!i, ch s p x p trên giá tr) chu!i c a ch s chu!i t ng ng. Các hàm rsort () và arsort () cách th c s( d&ng gi ng nh hàm sort () và asort () nh ng s p x p theo h ng ng c l i v i tr t t tr c ó. 3- S p x p t ng d n theo ch s (index) : Hàm ksort () : Ví d& : $countries = array (“e”=>“United States”, “d”=>“United Kingdom”, “c”=>“Canada”, “b”=>“Costa Rica”, “a”=>“Germany”); ksort ($countries); while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); } K t qu : Element a equals Germany Element b equals Costa Rica Element c equals Canada Trang 31/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Element d equals United Kingdom Element e equals United States L u ý : không có hàm s p x p gi m d n theo ch s (index), mu n s p x p nh th ta s( d&ng hàm ksort (), r#i sau ó s( d&ng hàm arsort () 4- Hàm s p x p theo quy a) Ch liên quan nh tr n giá tr) t t c m&c ích nêu trên. c c a ng !i s d ng: ng ng v i ch s (index) : Hàm usort () : không gi l i ch s (index) c Ví d& : function by_length ($a, $b) { $l_a = strlen ($a); $l_b = strlen ($b); if ($l_a == $l_b) return 0; return ($l_a < $l_b) ? –1 : 1; } $countries = array (“e”=>“United States”, “d”=>“United Kingdom”, “c”=>“Canada”, “b”=>“Costa Rica”, “a”=>“Germany”); usort ($countries, by_length); while (list ($key, $value) = each ($countries)) { echo ("Element $key equals $value
  "); } K t qu : Element 0 equals Canada Element 1 equals Germany Element 2 equals Costa Rica Element 3 equals United States Element 4 equals United Kingdom Vi c s( d&ng hàm usort () trong s p x p cho phép ng i s( d&ng a vào quy )nh s p x p c a riêng h nh trong ví d& trên là v chi u dài c a câu: câu ng n % trên, câu dài % d Trang 32/68 i, nh ng hàm usort () không gi l i c ch s (index) nguyên th y nh lúc www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n ban Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy u c a mãng, mu n gi nguyên ch s (index) nh lúc ban u ta hãy s( d&ng hàm uasort (). b) Ch liên quan n vi c s p x p ch s (index) theo quy )nh tr d&ng : ta s( d&ng hàm uksort () (cách s( d&ng thì t c b%i ng i s( ng t nh hàm v a h c % trên) c) Hàm t o dãy s nguyên ng+u nhiên trong ph m vi t a -> b : ( i u ki n: a : integer, b : integer và a < b) Ví d& : T o dãy s nguyên ng+u nhiên trong ph m t 1 n 10 $int = range (1, 10); srand (time ()); suffle ($int); while (list ( , $num) = each ($int)) { echo (“$num
  ”); } III – T ng k t: Qua bài h c này, chúng ta tìm hi u k/ v các thành ph n c a m ng m t chi u, nhi u chi u và các hàm c b n v x( lý d li u. Hi u rõ c"u trúc m ng, s s p x p #ng b s giúp ích cho các b n r"t nhi u trong nh ng ng d&ng l n. Trang 33/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 4: Hàm Và G i L i Hàm I- T o Hàm Trong Php: Ta nên t o các hàm v i lý do: t ng tính nh"t quán, mã và t ng tính m m d$o cho ch tin c y, gi m th i gian vi t ng trình. Trong php, hàm (có giá tr) tr v ) và th t&c (không có giá tr) tr v ) chung là hàm. )nh ngh a m t hàm c xây d ng b%i ng u cg i i s( d&ng nh sau: function tênhàm([thams 1, tham s 2, ...) { //N i dung ph n )nh ngh a c a hàm } Trong ó: function: là t khoá. - Tên hàm: Là m t tên h p l c t theo qui t c nh t tên bi n và không trùng v i các tên hàm ã xây d ng trong php. - M t hàm có th có m t hay nhi u tham s hay không có tham s nào. Các tham s (n u có) s không có kèm theo ki u d li u mà ki u c a nó s tu* thu c vào giá tr) nh n c khi g i hàm. - Ph n n i dung hàm n'm trong c p d"u bao kh i {}. - Hàm s nh n giá tr) tr v thông qua phát bi u return giátr). - return; s thoát kh-i hàm và không tr v giá tr) nào. - return bi uth c; s thoát kh-i ch - Hàm có th ng trình và tr v giá tr) bi uth c. t b"t c v) trí nào trong trang và ch c thi hành khi ta th c hi n g i hàm. Ví d&: Vi t hàm ki m tra xem m t s có ph i là s nguyên t hay không. Hàm s nh n giá tr) tr v : true hay false t ng ng v i tham s nh n vào là s nguyên t hay không. "; //Duy t qua các ph n t( trong m ng for ($i=0; $i<9; $i++) //Truy n tham s và g i hàm. if (IsNguyenTo($ArrNum[$i])) echo "| ". $ArrNum[$i]; echo "
  "; for ($i=0; $i<9; $i++) IsNguyenTo2($ArrNum[$i]); ?> Trang 35/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy II- Truy n Các Giá Tr M c nh: Các hàm trong php có th nh n các tham s m c )nh. Các tham s m c )nh khi )nh nghiã hàm, chúng c gán giá tr). $thams = giátr). Các hàm có tham s m c )nh nên chuy n các tham s m c )nh sang ph i. function tênhàm($thams _1, $thams _2 = gíatri_2, $thams _3=giátr)_3) Các tham s $thams _2 và $thams _3 là các giá tr) m c )nh. Khi g i hàm, n u ta ch truy n 1 giá tr) cho hàm thì giá tr) ó là c a $thams _1. Các tham s $thams _2 và $thams _3 nh n các giá tr) là gíatri_2 và giátr)_3. Ví d&: Hàm function F($num1, $num2 = 5) {…} ta s g i F(3) 1 F(3, 5). III- Truy n Tham Bi n Và Tham Tr : T"t c các ví d& tr (bi n c, t"t c vi c truy n bi n c truy n có th thay d"u & tr u là tham tr). truy n tham bi n i n i dung khi ra kh-i hàm), khi g i hàm, ta t thêm c bi n c n truy n tham bi n. Ví d&: Trong ham F(), a = " .$a ." va b= " .$b; } $a = 8; $b = 8; echo "
  1. Ngoai ham F(), a = " .$a." va b= " .$b; //G i hàm tham tr). F($a, $b); echo "
  2. Ngoai ham F(), a = " .$a." va b= " .$b; //G i hàm v i bi n $a là tham bi n F(&$a, $b); echo "
  3. Ngoai ham F() a = " .$a." va b= " .$b; ?> Trang 36/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy K t qu : 1. Ngoai ham F(), a = 8 va b= 8 Trong ham F(), a = 5 va b= 5 2. Ngoai ham F(), a = 8 va b= 8 Trong ham F(), a = 5 va b= 5 3. Ngoai ham F() a = 5 va b= 8 IV- T m v c c a bi n: M t bi n trong m t hàm ch có ph m vi trong hàm ó. Tuy nhiên, n u trong m t hàm, ta c n truy c p n m t bi n mà không thông qua truy n tham s qua g i hàm, ta ph i s( d&ng t khoá global tr truy c p c bi n nh minh ho trong ví d& sau: Hàm local_Func có n m t bi n ngoài nh ng không s( d&ng t khoá global. Ng global_Func c ng truy c p n cùng m t bi n value, nh ng tác c l i hàm ng % hai hàm s khác nhau. Ví d&: Trong local, value co gia tri la :” + $value; } function globalFunc() { global $value; echo “

  Trong Global, value co gia tri la :” + $value; } $value = 5; echo “

  1.Gtri bien value = “ . $value; localFunc(); echo “

  2.Gtri bien value = “ . $value globalFunc(); Trang 37/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy echo “

  3. Gtri bien value = “ . $value ?> K t qu : 1. Gtri bien value = 5 Trong local, value co gia tri la: 100 2.Gtri bien value =5 Global, value co gia tri la :5 3. Gtri bien value = 5 V- S d ng l i mã PHP: s( d&ng l i mã trong nhi u trang web (các script), ta th ng vi t các hàm, )nh ngh a các h'ng hay các o n mã và l u vào m t file riêng. Khi ó, m t trang php nào c n s( d&ng các o n mã ã vi t, có th chèn vào v) trí c n thi t. chèn m t file có s0n vào trang web, ta s( d&ng m t trong b n câu l nh sau: include (filename), require , include_once, require_once. Ví d&: s chèn file functions.php t cùng th m&c v i trang ang vi t vào ngay v) trí t l nh include. Ví d&: có file includefile.php có n i dung T o file mainfile.php có n i dung. File mainfile.php t ng ng v i file có n i dung: Khác bi t gi a include, include_once, require, require_once Include: c file filename vào ngay t i v) trí câu l nh. Tr th"y file filename, Ch ng tr ng h p không tìm ng trình phát ra c nh báo nh ng v+n ti p t&c th c thi các câu l nh sau include. Require: Th c thi gi ng include, tuy nhiên khi không tìm th"y filename, ch ng trình s không ti p t&c th c thi các câu l nh ti p theo. Require_once và Include_once: Làm vi c gi ng nh require và include nh ng nó ch cho phép filename ch c chèn vào trang web m t l n. VI- T ng k t: K t thúc bài h c này, h2n các b n ã có nh ng khái ni m c b n v hàm và cách s( d&ng l i mã PHP. Trên ng d&ng th c t vi c dùng các hàm khá quan tr ng, nó giúp mã ngu#n c a ng tri u g i óng vai trò i s( d&ng logic và d dàng ch nh s(a h n, vi c ng d&ng nó trên website nh th nào c ng s tùy bi n h n so v i cách vi t tr c ti p trên t ng file. Trang 39/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 5: Làm Vi c V i Chu!i I- Nh ng khái ni m c b n: Trong PHP chu!i + D"u nháy c xác )nh theo 3 cách: n : VD: ‘abc’; + D"u nháy kép : VD “abc”; + Heredoc Ví d&: Khuy n khích s( d&ng ki u nháy kép vì nó h! tr nhi u ký t c bi t h n ki u nháy n. 1- Ph "ng th c n i chu i và ký t c bi t trong PHP: n i 2 chu!i v i nhau, PHP cho phép ng i s( d&ng dùng cú pháp: d"u (.) n i hai chu!i v i nhau thành 1 chu!i dài h n. Ví d&: x( lý nh ng ký t l trong chu!i nh d"u “ ho c $, PHP cung c"p cho ta 1 ph th c x( lý hi u qu . ó là thêm d"u “\” sau m!i giá tr). Ví d&: Ta có b ng ký t sau: Trang 40/68 www.qhonline.info ng Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy \n Ký t xu ng dòng \r Tr% v \t Ký t tab \\ backslash \$ dollar sign \" double-quote u dòng II- Các hàm v chu i c b n: 1- Hàm substr() : cú pháp : string substr (string source, int begin, int length); tr v 1 chu!i con trong chu!i c n l"y, chu!i i s th 3 là tùy ch n, v) trí u tiên c a c tính là v) trí 0. ví d& 1: echo (substr (“christopher”, 1)); // in ra “hristopher” echo (substr (“christopher”, -2)); // in ra “er” //N u i s th hai là s âm nó s b'ng v i giá tr) tuy t m t cu i chu!i ng c l i phía tr c s ký t i c a s âm ó. echo (substr (“christopher”, -5, 3)); // in ra “oph” echo (substr (“christopher”, -3)); // in ra “her” echo (substr (“christopher”, 2, 3)); // in ra “ris” echo (substr (“christopher”, 2, -3)); // in ra “ristop” echo (substr (“christopher”, -6, -3)); // in ra “top” echo (substr (“christopher”, 7, -8)); // in ra “” chu!i r!ng 2- Hàm strlen(): cú pháp : int strlen (string str); xác )nh chi u dài c a chu!i Ví d& : echo (strlen (“Christopher”)); // in ra s 11 3- Hàm thay #i ki u ch : + Hàm strtoupper () : Trang 41/68 i ch th ng thành hoa www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy ví d& : strttoupper (“toi”); // in ra “TOI” + Hàm strtolower () : i ch hoa thành th ng ví d& : strlower (“TOI”); // in ra “toi” + Hàm ucfirst () : i ch in ký t u tiên c a câu ví d& : ucfirst (“in house”); // in ra “In house” + Hàm ucwords () : i ch in ký t u tiên c a m!i t ví d& : ucwords (“in house”); // in ra “In House” 4- Hàm so sánh chu i: Có th dùng toán t( so sánh = = (b'ng), !=, <, <=, >, >=, === Ngoài ra, ta còn có m t s ph so sánh các chu!i. ng th c so sánh chu!i nh sau: Các hàm strcmp(), strcasecmp(), strnatcmp() s so sánh các chu!i theo phép so sánh t i n. Hàm int strcmp(string S1, string S2): So sánh 2 chu!i S1, S2 có phân bi t hoa/th ng. Hàm này tr v giá tr) >0 n u S1>S2, 0 n u S1=S2 và giá tr) <0 n u S10) echo “$var1 > $var2”; if (strcmp($var1, $var2) <0) echo “$var1 < $var2”; if (strcmp($var1, $var2) ==0) Trang 42/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy echo “$var1 = $var2”; ?> K t qu hi n th : Length Hello:5 Hello = hello in a case-insensitive Hello < hello 5- Hàm tìm ki m và thay th chu i: + Tìm ki m chu!i bên trong chu!i : tìm ki m 1 chu!i bên trong 1 chu!i khác, b n có th s( d&ng 1 trong 3 hàm strstr (), strchr (), strrchr () hay stristr (), các hàm trên s tr v chu!i str1, n u tìm th"y chu!i str1 trong chu!i str2, ng c l i hàm tr v giá tr) false, n u có nhi u chu!i con str1 trong str2, thì hàm này ch tìm ki m chu!i str1 u tiên. Hàm strstr () : cú pháp : string strstr (string str1, string str2); ví d& : ”); // is excellent ?> + Hàm t o chu!i con:Hàm string substr (string S, int start [, int length]): tr v chu!i con c thành l p t( chu!i S v i các tham s start và length. N u start >=0: s tr v chu!i b t u t v) trí start trong S. Ví d&: N u start <0: s tr v chu!i b t u t v) trí start c a S tính t cu i chu!i. N u length >=0 (giá tr) m c )nh là 0), chu!i tr v có chi u dài length ký t tính t v) trí start. N u length < 0: Chu!i tr v chu!i t start t i v) trí k t thúc cách cu i chu!i length ký t . + Hàm thay th chu!i con : Hàm str_replace () : Cú pháp : string str_replace (string str1, string str2, string str); Hàm thay th chu!i S1 b'ng chu!i S2 trong chu!i S. Trong tr trong S, t"t c các S1 u ng h p có nhi u S1 c thay b%i S2 (thay th t"t c ). "); //$bodytag = "” ?> Hàm substr_replace () : Cú pháp : string substr_replace (string str, string replacement, int start, int [length]); Hàm này s thay th chu!i str b'ng chu!i replacement, ph n nào c a chu!i str c thay th s tùy thu c vào 2 tham s là start và length. + start : v) trí b t u c a chu!i thay th replacement trong chu!i str N u start >= 0 : v) trí thay th s c tính t u chu!i tr% i, start tính b'ng n v) ký t (v) trí th nh"t c a chu!i là 0). N u start < 0 : Nó s c tính b t u t cu i chu!i. +length : là tham s tùy ch n, cho bi t i m d ng vi c thay th . N u không có này thì vi c thay th s là t v) trí start is n cu i chu!i. N u length = 0 : vi c thay th s là chèn vào v) trí start và ký t tr c start N u length > 0 : cho bi t s ký t mà b n mu n thay th v i replacement N u length < 0 : cho bi t i m k t thúc vi c thay th tính t v) trí cu i chu!i tr% l i Trang 44/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Các hàm Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy c gi i thi u phía trên là nh ng hàm thông d&ng và th ng s( d&ng. bi t thêm thông tin nhi u hàm h n, các b n có th truy c p vào website : php.net l"y thông tin y v các hàm trong chu!i. III- T ng k t: , bài này chúng ta ã làm tìm hi u k/ v ki u d li u chu!i, nh ng hàm ph& tr quan tr ng trong vi c l p trình ng d&ng nh tìm ki m, thay th , so sánh,…. chu!i là m t trong nh ng m ng có phong phú v các hàm, c n hi u rõ nguyên t c ho t hàm chu!i Trang 45/68 t i v i PHP s( d&ng t t chúng b n ng c a t ng hàm, n m v ng c"u trúc c b n trong các ó chúng ta d dàng v n d&ng chúng trong các ng d&ng l n. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 6: Các Thao Tác Trên File I- C b n v File: 1- M file : S( d&ng hàm fopen () Cú pháp : int fopen (string filename, string mode) iv ih nh ng i u hành Unix hay Linux, th m&c g c iv ih i u hành Windows, th m&c g c c )nh ngh a b'ng d"u /, c )nh ngh a trên m t d a c& th nào ó ví d& nh C:\, d"u phân cách gi a các th m&c và t p tin trong Unix ho c Linux chúng ta s( d&ng d"u /, còn trong windows chúng ta s( d&ng \ ví d& : trong Linux : $fl = fopen (“/website/customers.txt”, “w”); trong Windows : $fw = fopen (“C:\webdesign\sales.txt”, “r”); a. Các ch m file : Mode Di n gi i r Read only r+ Read_Write w Write Only w+ Write_Read. N u file này t#n t i, n i dung c s b) xoá i, còn n u không t#n t i nó s a M% d i d ng append d li u, ch có write, n u file t#n t i, s ghi ti p vào ph n d i c a n i dung có s0n, n u file không t#n t i s a+ M% d ct om i c t o m i. i d ng append d li u (write và read), n u file t#n t i, d li u s ghi ti p vào ph n bên d dung c , n u file không t#n t i s b Trong tr M% d i ch ic an i ct om i file binary ng h p không bi t file n'm % v) trí nào trên h th ng, b n có th khai báo thêm tham s là s 1 cho hàm fopen () nh sau : Trang 46/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy $fw = fopen (“customers.txt”, “a”, 1); ví d& : Open File
  b. M file thông qua ftp hay http : Ví d& : $f = “ftp://www.qhonline.info/orders.txt”; $fw = fopen ($f, “a”); ho c : $f = “http://www.qhonline.info.com/orders.txt”; $fw = fopen ($f, “a”); c. M file và vi c s d ng toán t @ Xem o n ch b tl i ng trình sau ây : Open file and Debug
  2- óng file : hàm fclose () Cú pháp : int fclose (int fw) $fw là bi n nh n giá tr) tr v khi g i hàm m% file $fw = fopen (...); 3- Hi n th file : hàm fpassthru () Cú pháp : int fpassthru (int fw) Hàm này có th hi n th) c file nh Ví d& : if (!$fw = fopen (“picture.gif”, “rb”)) { echo (“could not open file”); } else { fpassthru ($fw); } 4- c file : a) Hàm fread () Cú pháp : string fread (int fw, int length); m!i l n c length ký t Ví d& : if (!$fw = fopen (“vanban.txt”, “r”)) { echo (“could not open file”); } else { $text = fread ($fw, 10); // c 10 ký t u c a file fclose ($fw); } Trang 48/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy N u nh file có s ký t ít h n length ký t trong fread (), nó s c úng s ký t c a file. b) Hàm fgetc (): Cú pháp : string fgetc (int fw) c úng 1 ký t c a file. N u file r!ng (không có ký t ) thì nó s tr v m t chu!i r!ng (false) c) Hàm fgets () Cú pháp : string fgets (int fw, int length); s d ng vi c c file khi g p ký t new line hay cu i file. d) Hàm fgetss () Cú pháp và ho t lo i b- khi ng y nh hàm fgets (), nh ng các ký t n'm trong c p d"u <> s b) c, cho dù v y nó v+n c tính vào chi u dài c a chu!i c. e) Hàm file () Cú pháp : array file (string filename); m!i dòng c a file c c s là 1 ph n t( c a mãng, dòng u tiên c a file s là ph n t( 0 Ví d& : $arrtext = file (“vanban.txt”); for ($i = 0; $i < count ($arrtext); $i++) { echo (“

  $arrtext[$i]

  ”); } 5- Ghi lên file : Hàm fwrite () và fputs () Cú pháp : int fwrite (int fw, string str, int length); int fputs (int fw, string str, int length); i s th ba n u không a vào thì toàn b chu!i s s th ba thì nó s ghi vào file chu!i str ( i th hai) có length c a Trang 49/68 c ghi, còn n u a vào dài úng b'ng chi u dài i s th ba. www.qhonline.info i Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy II- Các hàm x lý file: 1- Các hàm d ch chuy n ho c qu n lý con tr$ m%u tin trong file : a) Hàm rewind () Cú pháp : int rewind (int fw); a con tr- m3u tin v u file b) Hàm fseek () Cú pháp : int fseek (int fw, int offset); Di chuy n con tr- m3u tin n m t v) trí xác )nh trong file offset : s byte ho c s character tính t Ví d& : fseek ($fw, 1); // di chuy n u file n ký t th hai c a file c) Hàm ftell () Cú pháp : int ftell (int fw); cho bi t v) trí hi n th i c a con tr- m3u tin Ví d& : fseek ($fw, ftell ($fw) + 20); t v) trí hi n th i d)ch chuy n thêm 20 ký t d) Hàm feof () Cú pháp : int feof (int fw); cho bi t v) trí cu i file Ví d& : if (!$fw = fopen (“vanban.txt”, “r”)) { echo (“could not open file”); } else { while (!feof ($fw)) { echo (fgetc ($fw)); } } 2- Copy, Delete, Rename file: a) Hàm Copy () Cú pháp : int copy (string source, string destination); Trang 50/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy b) Hàm unlink () Cú pháp : int unlink (string filename); delete file, file c delete ph i óng (không m%) c) Hàm rename () Cú pháp : int rename (string oldname, string newname); t tên file l i II- T ng k t: Vi c s( d&ng file m t cách thành th o s giúp b n d dàng v n hành các ng d&ng mang quy mô v a và nh- nh : website nhi u ngôn ng , b m,…và c nh ng công ngh web m i nh XML m t cách d dàng, Qua bài h c này chúng ta c ng hi u li u khi chúng Trang 51/68 c nguyên lý ho t ng, trình t x( lý 1 file d c tri u g i trong tài li u PHP. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 7: X( Lý Form Trong PHP I- T ng tác v i ng PHP cho phép ng i s d ng: i s( d&ng t ng tác v i chúng thông qua form nh p li u thu n túy trên HTML. Tuy nhiên ng 1 s quy )nh chung làm c vi t c i u "y PHP yêu c u form ph i áp t ra. Chúng ta cùng phân tích th$ form trong HTML sau:
  Chúng ta th"y r'ng 1 form ph i bao g#m: Tên form d dàng tách bi t v i giá tr) c a chúng. Action: hành ng chuy n ti p Method: Là ph n link x( lý. ng th c truy n bao g#m POST và GET. Ví d&: Please type your name here :


  V y làm cách nào chúng ta l"y c giá tr) v a nh p li u nào ?. PHP cho phép ta l"y giá tr) d a vào 2 ph ng th c POST và GET. i v i POST ta có : $_POST[‘Giá tr)’] i v i GET ta có : $_GET[‘Giá tr)’] V y v i o n code trên có th l"y II- X lý d li u t! trang ng c bi n x( lý là : $_POST[‘username’]; i nh p li u. 1- Ph "ng th c POST: Ph ng th c này c s( d&ng l"y d li u t form nh p li u. Và chuy n chúng lên trình ch webserver. 2- Ph "ng th c GET: Ph ng th c này c ng c dùng l"y d li u t form nh p li u. Tuy nhiên nhi m v& chính c a nó v+n là l"y n i dung trang d li u t web server. Bài t p ví d&: Trang 52/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Xây d ng 1 trang HTML v i n i dung g#m form nh p li u h và tên. Sau ó dùng 1 file php xu"t ra thông tin h và tên mà ng i s( d&ng v a nh p li u. áp Án: T o file userform.htm v i n i dung sau:
  Please type your name here :


  T o file processform.php xu"t ra d li u Bài t p áp d&ng : T o 1 trang web v i h p tho i nh p li u username và password. N u ng i s( d&ng nh p thông tin username/password là admin/12345 thì xu"t ra thông báo “welcome, admin” v i ki u ch Tahoma, màu -. Ng c l i n u nh p sai thì xu"t thông báo “Username ho c password sai. Vui lòng nh p l i”. áp án: T o trang login.html v i n i dung sau: login page
  Username
  Password
  Ti p t&c t o trang checklogin.php v i n i dung sau: Trang 53/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Welcome to, ".$username.""; } else { echo "Username hoac password khong chinh xac, vui long dang nhap lai"; } ?> III- T ng K t: K t thúc bài này các b n ã n m c k/ thu t ki m tra thông tin d a trên PHP. K/ thu t xây d ng trang upload, ki m tra tính h p l c a ng i s( d&ng 1 cách d dàng b%i s tùy bi n trong các bi u th c c a PHP. Trang 54/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 8: Qu n Lý Phiên Làm Vi c I- T ng quan v cookie: Cookie là 1 o n d li u c ghi vào Nó c lên l i server m!i khi browser t i 1 trang web t c trình duy t g%i ng a c ng ho c b nh c a máy ng i s( d&ng. server. Nh ng thông tin c l u tr trong cookie hoàn toàn ph& thu c vào website trên server. M!i website có th l u tr nh ng thông tin khác nhau trong cookie, ví d& th i i m l n cu i ta ghé th m website, ánh d"u ta ã login hay ch a, v.v... Cookie c t o ra b%i website và g%i t i browser, do v y 2 website khác nhau (cho dù cùng host trên 1 server) s có 2 cookie khác nhau g%i t i browser. Ngoài ra, m!i browser qu n lý và l u tr cookie theo cách riêng c a mình, cho nên 2 browser cùng truy c p vào 1 website s nh n c 2 cookie khác nhau. 1- Thi t l&p cookie trong PHP: thi t l p cookie ta s( d&ng cú pháp: Setcookie(“tên cookie”,”giá tr)”) Tên cookie là tên mà chúng ta t cho phiên làm vi c. Giá tr) là thông s c a tên cookie. Ví d&: Setcookie(“username”,”admin”) Nh ví d& trên ta th"y v i tên là username và giá tr) là admin. Chú ý: K)ch b n cookie ph i t trên m i giá tr) tr v bao g#m th$ HTML và l nh echo. 2- S d ng cookie trong PHP: s( d&ng l i cookie v a thi t l p, chúng ta s( d&ng cú pháp: Cú pháp: $_COOKIE[“tên cookies”] Tên cookie là tên mà chúng ta thi t l p phía trên. Ví d&: T o trang cookie.php v i n i dung sau: Test page 1 Click here Ti p t&c t o trang cookie2.php v i n i dung sau: Result Page ".$_COOKIE[' name' ].""; ?> 3- nh d ng các tham s khác trong cookie: Cú pháp c b n: Setcookie(“Tên Cookie”,”Giá tr)”,”Th i Gian”,” Tên cookie là tên mà chúng ta ng d+n”,”Tên mi n”,”An toàn” t cho phiên làm vi c. Giá tr) là thông s c a tên cookie. Th i gian là th i h n dùng thi t l p s t#n t i c a cookie. so v i m c ngày 1-1-1970. Th ng c tính theo s giây c tính b'ng th i gian hi n t i c ng v i 1 kho ng th i gian nào ó mu n s( d&ng cookie ng d+n là th m&c nào thì cookie có tác d&ng. Tên mi n là tên trang web mà chúng ta thi t l p cookie . An toàn là s l a ch n cookie có là có và 0 là k t n i thông th c g(i theo giao th c HTTPS hay không. Ch n 1 ng(HTTP). Ví d&: Setcookie(“user_id”,”1301”,time()+3600,”/”,””,0); Tên cookie: User_id Giá tr): 1301 Th i gian: Cookie t#n t i trong 1 gi tính t th i gian thi t l p. Trang 56/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy ng d+n: trên m i th m&c Tên mi n: B- qua thu c tính này An toàn: Ch"p nh n giao th c HTTP(thông th ng). 4- H y Cookie: h y 1 cookie ã c t o ta có th dùng 1 trong 2 cách sau: a) Cú pháp: setcookie(“Tên cookie”) G i hàm setcookie v i ch duy nh"t tên cookie mà thôi b) Dùng th i gian h t h n cookie là th i i m trong quá kh . Ví d&: setcookie(“name”,”Kenny Huy”,time()-3600); Ví d&: Ti p t&c t o trang cookie3.php v i n i dung sau: Test page 1 Click here Bài t p áp d ng: Xây d ng website s( d&ng tính n ng cookie th-a mãn nh ng yêu c u sau: 1- T o trang ng nh p v i username/password là : admin/vietchuyen. N u user ng nh p thành công thì s xu"t ra dòng welcome, admin. 2- T o trang Trang 57/68 ng xu"t thoát kh-i ph n qu n tr) www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy II- T ng quan v SESSION M t cách khác qu n lý ng gian ng i s( d&ng là session. Session c hi u là kho ng th i i s( d&ng giao ti p v i 1 ng d&ng. M t session d&ng truy c p vào ng d&ng l n ng d&ng. M!i session s có u tiên, và k t thúc khi ng cb t u khi ng i s( i s( d&ng thoát kh-i c c"p m t )nh danh (ID) khác nhau và n i dung c l u trong th m&c thi t l p trong file php.ini (tham s session.save_path). Trong PHP, session phiên làm vi c. làm c xem nh m t i u khi n phía server c i u này, khi m t ng website, webserver cung c"p cho ng l u tr và qu n lý i s( d&ng truy c p vào m t i s( d&ng m t xâu giá tr) là SessionID g i là xâu )nh danh- ví d& 9b02405434373d6d96c8db11ed819a60. Gía tr) xâu này m t giá tr) ng+u nhiên và nó c g(i t i máy ng PHPSESSID. Giá tr) này t#n t i cho ho c ng i s( d&ng thông qua cookie có tên n khi nào chu k* s ng c a session k t thúc i s( d&ng di chuy n t i website khác. Chu k* s ng c a session do webserver qui )nh. Ta có th i u ch nh chu k* này khi c"u hình webserver. Bên phía server, m t t p tin có tên t bi n session s ng ng PHPSESSID c ng c l u trong m t t p tin v n b n này và % t i v) trí c t o ra. Các c qui )nh trong file php.ini % dòng session.save_path. 1- Thi t l&p 1 session trong PHP: thi t l p 1 session ta s( d&ng cú pháp: session_start() o n code này ph i c n'm trên các k)ch b n HTML. Ho c nh ng l nh echo, printf. thi t l p 1 giá tr) session, ngoài vi c cho phép b t còn ph i ng ký 1 giá tr) session. u th c thi session. Chúng ta ti n cho vi c gán giá tr) cho session ó. Ta có cú pháp sau: session_register(“Name”) Ví d&: Trang 58/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy 2- S d ng giá tr c a session: Gi ng v i cookie. s( d&ng giá tr) c a session ta s( d&ng mã l nh sau: Cú pháp: $_SESSION[“name”] V i Name là tên mà chúng ta s( d&ng hàm session_register(“name”) khai báo. Ví d&: T o trang session.php v i n i dung sau: Test page 1 Click here T o trang session2.php v i n i dung sau: Result Page ".$_SESSION["name"].""; ?> 3- H y b$ session trong PHP: h y b- giá tr) c a session ta có nh ng cách sau: Session_destroy() // Cho phép h y b- session Session_unset()// Cho phép h y b- session (bao g#m t"t c nh ng gì có liên quan). Chú ý: Nên c3n tr ng khi s( d&ng hàm unset. Ví d& T o trang session3.php v i n i dung sau: Trang 59/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Test page 1 Click here Bài t p áp d ng: Xây d ng website s( d&ng tính n ng session th-a mãn nh ng yêu c u sau: 1- T o trang ng nh p v i username/password là : admin/vietchuyen. N u user ng nh p thành công thì s xu"t ra dòng welcome, admin. 2- T o trang ng xu"t thoát kh-i ph n qu n tr) III- T ng K t: Sau bài h c này chúng ta ã n m c cách i u khi n phiên làm vi c gi a cookie và session. S( d&ng chúng trong t ng tr nh ng ng d&ng nh- nh ki m soát ng Trang 60/68 ng h p c& th . T i ó có th áp d&ng vi t ng nh p, làm gi- hàng online,….. www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Bài 9: T ng Quan V MYSQL I- Nh ng khái ni m c b n: Mysql là h qu n tr) d li u mi n phí, c tích h p s( d&ng chung v i apache, PHP. Chính y u t phát tri n trong c ng #ng mã ngu#n m% nên mysql ã qua r"t nhi u s h! tr c a nh ng l p trình viên yêu thích mã ngu#n m%. 1- Cách kh i ng và s d ng MYSQL. Chúng ta s( d&ng command nh sau: Mysql –hname –uuser –ppass truy c p vào c s% d li u. Ho c s( d&ng b appserv vào nhanh h n theo ng d+n sau: Start/ Appserv/ Mysql command Line client Sau ó nh p password mà chúng ta ã 2- Nh ng a) t vào. nh ngh a c" b n: nh ngh a c" s d li u, b ng, c t: C s% d li u: là tên c a c s% d li u chúng ta mu n s( d&ng B ng: Là 1 b ng giá tr) n'm trong c s% d li u. C t là 1 giá tr) n'm trong b ng. Dùng l u tr các tr ng d li u. Thu c tính Ví d&: B ng user User_id 1234 First_name Nguyen Last_name Hai Anh Username Haianh123 Password 12345 Email [email protected] Date 2007-12-12 16:25:30 Nh v y ta có th hi u nh sau: 1 c s% d li u có th bao g#m nhi u b ng. 1 b ng có th bao g#m nhi u c t Trang 61/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy 1 c t có th có ho c không có nh ng thu c tính. b) )nh ngh a 1 s thu t ng : NULL : Giá tr) cho phép r!ng. AUTO_INCREMENT : Cho phép giá tr) t ng d n (t UNSIGNED : Ph i là s nguyên d ng). ng PRIMARY KEY : Cho phép nó là khóa chính trong b ng. c)Lo i d li u trong Mysql: , ây chúng t ch gi i thi u 1 s lo i thông d&ng: 1 s d li u khác có th tham kh o trên trang ch c a mysql. Ki u d li u Mô T Char )nh d ng text có chi u dài t 0->255 Varchar )nh d ng text có chi u dài t 0->255 Text )nh d ng text có chi u dài 0->65535 Longtext )nh d ng text có chi u dài 0->4294967215 INT )nh d ng s Float )nh d ng s th p phân có chi u dài nh- Double )nh d ng s th p phân có chi u dài l n Date )nh d ng th i gian theo )nh d ng: YYYY-MM-DD DateTime )nh d ng th i gian theo )nh d ng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS có chi u dài t 0->4294967215 3- Nh ng cú pháp c" b n: Cú pháp t o 1 c s% d li u: CREATE DATABASE tên_c _s%_d _li u Cú pháp s( d&ng c s% d li u: Use tên_database; Cú pháp thoát kh-i c s% d li u: Exit Cú pháp t o 1 b ng trong c s% d li u: CREATE TABLE user ( ,…,…..) Ví d&: mysql> create table user(user_id INT(15) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, user Trang 62/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy ame VARCHAR(255) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, email VARCHAR(200) NOT N LL, PRIMARY KEY (user_id)); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) Hi n th) có bao nhi u b ng: show tables; Hi n th) có bao nhiêu c t trong b ng: show columns from table; Thêm 1 c t vào b ng : ALTER TABLE tên_b ng ADD AFTER Ví d&: mysql> alter table user add sex varchar(200) NOT NULL after email; Query OK, 2 rows affected (0.01 sec) Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0 II- Nh ng cú pháp sql c b n: 1- Thêm giá tr vào b ng: Cú pháp: INSERT INTO Tên_b ng(tên_c t) VALUES(Giá_tr)_t ng_ ng); Ví d&: mysql> insert into user(username,password,email,sex,home) values("Lanna","12345" ,"[email protected]","F","www.abc.com"); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 2- Truy xu t d li u: Cú pháp: SELECT tên_c t FROM Tên_b ng; Ví d&: mysql> select user_id,username from user; 3 rows in set (0.00 sec) 4- Truy xu t d li u v i i u ki n: Cú pháp: SELECT tên_c t FROM Tên_b ng WHERE i u ki n; Ví d&: Trang 63/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy mysql> select user_id,username from user where user_id=2; Bài t p áp d ng: T o c s% d li u v i thông tin sau: ID Fname Lname Email Password Sex Phone 1 Nguyen Van Hoa [email protected] 12345 F 0903234532 2 Tran Hoa [email protected] 23456 M 97234512 3 Nguyen Thi Thuy [email protected] 24625 F 98374642 4 Hoang Phi Hong [email protected] 57265 M 94673257 5 Le Van Lam [email protected] 45625 M 93562535 6 Nguyen Cam Nhung [email protected] 52672 F 93525135 7 Hoang Phi Yen [email protected] 63456 F 94754363 Th c hi n các công vi c sau: 1- T o 1 b ng v i các c t trên. 2- Nh p li u thông tin theo nh b ng trên. 3- Li t kê t"t c thông tin c a nh ng ai có sex là female. 4- Li t kê thông tin c a ng i có Lname là “Van Hoa”. 5- Li t kê t"t c thông tin c a nh ng ai có sex là male và có h là “Nguy n”. 6- Li t kê fname,lname, email c a nh ng ai có s phone “0903234532”. 7- Dùng hàm mã hóa b o m t password c a ng i dùng. 5- Truy c&p d li u và s p x p theo trình t Cú pháp: SELECT tên_c t FROM Tên_b ng WHERE i u ki n (có th có where ho c không) ORDER BY Theo quy Trong ó quy d c s p x p. c s p x p bao g#m hai thông s là ASC (t trên xu ng d i), DESC (t i lên trên). Ví d&: Trang 64/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy mysql> select user_id,username from user order by username ASC ; Câu l nh trên l"y ra thông tin user_id và username t b ng user và chúng theo username trình t t trên xu ng d cs px p i. 6- Truy c&p d li u có gi i h n : Cú pháp: SELECT tên_c t FROM Tên_b ng WHERE i u ki n (có th có where ho c không) LIMIT v) trí b t u, s record mu n l"y ra Ví d&: mysql> select user_id,username from user order by username ASC limit 0,10 ; Câu l nh trên l"y ra thông tin user_id và username t b ng user. Chúng theo username trình t t trên xu ng d cs px p i. Và l"y ra 10 record t v) trí 0. 7- C&p nh&t d li u trong b ng: Cú pháp: Update tên_b ng set tên_c t=Giá tr) m i WHERE ( i u ki n). N u không có ràng bu c i u ki n, chúng s c p nh t toàn b giá tr) m i c a các record trong b ng. Ví d&: mysql> update user set email=”[email protected]” where user_id=1 ; 8- Xóa d li u trong b ng: Cú pháp: DELETE FROM tên_b ng WHERE ( i u ki n). N u không có ràng bu c i u ki n, chúng s xó toàn b giá tr) c a các record trong b ng. Ví d& mysql>delete from user where user_id=1 ; Trang 65/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy III- Mysql và PHP: 1- K t n i c" s d li u: Cú pháp: Mysql_connect(“hostname”,”user”,”pass”) 2- L a ch n c" s d li u: Cú pháp: Mysql_select_db(“tên_CSDL”) Ví d : $conn=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(“ khong the ket noi”); Mysql_select_db(“demo”); 3- Th c thi câu l nh truy v n: Cú pháp: Mysql_query(“Câu l nh SQL”) 4- m s record trong b ng: Cú pháp: Mysql_num_rows(); 5- L y d li u t' database: Cú pháp: Mysql_fetch_array(); Ví d : Bài t p áp d ng: Xu"t thông tin ng i dùng t c s% d li u % bài t p trên b'ng PHP. ID Fname Lname Email Password Sex Phone 1 Nguyen Van Hoa [email protected] 12345 F 0903234532 2 Tran Hoa [email protected] 23456 M 97234512 3 Nguyen Thi Thuy [email protected] 24625 F 98374642 4 Hoang Phi Hong [email protected] 57265 M 94673257 5 Le Van Lam [email protected] 45625 M 93562535 6 Nguyen Cam Nhung [email protected] 52672 F 93525135 7 Hoang Phi Yen [email protected] 63456 F 94754363 IV- T ng k t: , bài này chúng ta ã làm vi c v i sql và các k/ thu t k t n i v i database c a PHP. Các hàm PHP h! tr mysql hi n nay có r"t nhi u. Tuy nhiên v tính n ng c ng nh ph ng th c s( d&ng thì chúng c ng gi ng nhau. Do v y các b n không nên lo l ng khi làm vi c v i nh ng hàm mà chúng ta ang nghiên c u. Trang 67/68 www.qhonline.info Giáo trình PHP C n B n Gi ng Viên: Bùi Qu c Huy Ph n C: Project Training V i nh ng ki n th c ã h c c, b n hãy áp d&ng xây d ng hoàn ch nh m t ng d&ng web c& th và n p chúng cho gi ng viên c a b n. M t s project tiêu bi u khuy n khích các h c viên làm: tài 1: Xây d ng trang tin t c i n t( v i các tính n ng chuyên nghi p nh (chuyên m&c tin, tin t c,… Trang 68/68 www.qhonline.info
  - Xem thêm -

Thư viện tài liệu trực tuyến
Hỗ trợ
hotro_xemtailieu
Mạng xã hội
Copyright © 2023 Xemtailieu - Website đang trong thời gian thử nghiệm, chờ xin giấy phép của Bộ TT & TT
thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, giáo trình, đề thi, .v.v...Kho tri thức trực tuyến.
Xemtailieu luôn tôn trọng quyền tác giả và thực hiện nghiêm túc gỡ bỏ các tài liệu vi phạm.