Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty du ...

Tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty du lịch và xúc tiến thương mại

.PDF
83
296
92

Mô tả:

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. Sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ s¶n phÈm ®· t¹o cho ngêi tiªu dïng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän cho nhu cÇu cña m×nh. §iÒu ®ã, khiÕn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt ®Ó lùa chän nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u sao cho gi¶m ®îc gi¸ thµnh mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ mong muèn. Gi¶m gi¸ thµnh lµ mét trong nhiÒu chiÕn lîc mµ doanh nghiÖp lùa chän ®Ó t¹o cho m×nh mét lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Cã thÓ nãi, gi¸ thµnh kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, dÞch vô mµ cßn lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Muèn ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh th× c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®ù¬c tæ chøc hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng. Nã cho ngêi qu¶n lý biÕt hä ®· bá ra bao nhiªu chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoÆc ®Ó cung cÊp dÞch vô. Tõ ®ã, c¸c chiÕn lîc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cã c¬ së v÷ng ch¾c vµ viÖc ®Þnh gi¸ ®èi víi s¶n phÈm, dÞch vô sÏ hîp lý vµ t¹o ra lîi Ých cho doanh nghiÖp vÒ lîi thÕ c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆc dï cã tÇm quan träng nh vËy, nhng trªn thùc tÕ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã, qua thêi gian kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i kÕt hîp víi nh÷ng lý thuyÕt ®îc trang bÞ t¹i nhµ trêng, em d· lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty du lÞch vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i” víi mong muèn tù n©ng cao kiÕn thøc cho b¶n th©n, ®ång thêi gãp phÇn trî gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Néi dung kho¸ luËn gåm 3 phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô t¹i C«ng ty du lÞch vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô t¹i C«ng ty du lÞch vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c doanh nghiÖp. I. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng, kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n Kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô lµ viÖc cung cÊp nh÷ng lao vô, dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ tho¶ m·n nhu cÇu ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n. Nhu cÇu ®ã rÊt ®a d¹ng v× vËy ®Ó ®¸p øng mét nhu cÇu thêng cã mét lo¹i h×nh dÞch vô riªng. Tuy vËy, dï lµ lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô du lÞch nµo th× ®Òu cã chung nh÷ng ®iÓm chñ yÕu sau: + Ngµnh du lÞch vµ dÞch vô lµ mét ngµnh kinh tÕ ®ßi hái cã vèn ®Çu t ban ®Çu cao nhng ®©y l¹i lµ ngµnh cã hiÖu qu¶ cao, tØ suÊt lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t lín. + Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch mang tÝnh thêi vô, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi, ®iÒu kiÖn di s¶n lÞch sö v¨n ho¸, phong c¶nh, chïa chiÒn vµ cßn phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn. + §èi tîng phôc vô cña ngµnh du lÞch rÊt ®a d¹ng vµ lu«n di ®éng. Së dÜ nh vËy lµ v×, bÊt k× ai cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ vµ cã nhu cÇu tiªu dïng dÞch vô th× ®Òu lµ ®èi tîng cña ngµnh dÞch vô, du lÞch. Tuy nhiªn, ®èi tîng phôc vô cña ngµnh du lÞch còng rÊt phøc t¹p. VÝ dô cïng mét yªu cÇu vÒ ¨n nhng mçi ngêi l¹i cã mét së thÝch vµ cã c¸ch lùa chän kh¸c nhau. Do ®èi tîng phôc vô lu«n di ®éng nªn viÖc tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch kh¸ ph©n t¸n vµ kh«ng æn ®Þnh. + Kinh doanh du lÞch, dÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh kinh doanh phßng nghØ, ¨n uèng, kh¸ch s¹n, ... C¸c ho¹t ®éng nµy cã quy tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau, chi phÝ kinh doanh còng kh¸c nhau... Mçi lo¹i dÞch vô cã nh÷ng ®Æc trng riªng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. VÝ dô chi phÝ kinh doanh buång ngñ th× chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tØ träng ®a sè trong 3 Kho¸ luËn tèt nghiÖp c¬ cÊu gi¸ thµnh kinh doanh. Bëi v×, chi phÝ khÊu hao TSC§ ph¶n ¸nh chÊt lîng cña dÞch vô kinh doanh phßng ngñ. + NÕu s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt lµ c¸c s¶n phÈm cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ nh hµng ho¸, ... th× hÇu hÕt s¶n phÈm cña ngµnh du lÞch, dÞch vô kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt do vËy mµ kh«ng cã qu¸ tr×nh nhËp kho, xuÊt kho s¶n phÈm. §Æc biÖt ®ã lµ kh«ng cã chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu k×, cuèi k× kinh doanh. + S¶n phÈm cña ngµnh dÞch vô ®îc tiªu dïng ngay khi s¶n xuÊt cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi, ngay cïng mét ®Þa ®iÓm,th¸i ®é cña ngêi s¶n xuÊt ( dÞch vô) ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng. 2. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp d· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, n¨m, quý). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña bÊt kú ph¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng ®Òu lµ sù tiªu hao cña yÕu tè s¶n xuÊt c¬ b¶n nh t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. Do vËy, viÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ßi hái con ngêi ph¶i bá ra c¸c chi phÝ vÒ lao ®«ng, t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. V× vËy, sù ph¸t sinh vµ h×nh thµnh chi phÝ lµ mét tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã s¶n xuÊt th× sÏ ph¸t sinh chi phÝ. Tuy nhiªn, chi phÝ lµ mét kh¸i niÖm cÇn ®îc ph©n biÖt víi kh¸i niÖm chi tiªu. Chi phÝ ph¶n ¸nh nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ. Kh¸c víi chi phÝ, kh¸i niÖm chi tiªu ph¶n ¸nh sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn cña c¸c lo¹i vËt t, hµng ho¸, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp mµ kh«ng cÇn biÕt nã ®îc dïng vµo môc ®Ých g×. Nh vËy chi tiªu trong kú doanh nghiÖp bao gåm chi tiªu trong qu¸ tr×nh cung cÊp (chi mua s¾m vËt t, hµng ho¸), chi tiªu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chi tiªu cho qu¸ tr×nh tiªu thô. Chi phÝ vµ chi tiªu lµ 2 4 Kho¸ luËn tèt nghiÖp kh¸i niÖm kh¸c nhau nhng cã quan hÖ rÊt kh¨ng khÝt vµ mËt thiÕt. Chi tiªu lµ c¬ së ph¸t sinh cña chi phÝ. Së dÜ cã sù kh¸c nhau gi÷a chi tiªu vµ chi phÝ lµ do ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vËn ®éng vµ ph¬ng thøc chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu kü thuËt h¹ch to¸n chung. Tãm l¹i, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù chuyÓn dÞch vèn, chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô). 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp sÏ ph¶i bá ra rÊt nhiÒu chi phÝ. C¸c chi phÝ nµy rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu kho¶n kh¸c nhau, kh¸c nhau c¶ vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông… trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Do vËy, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. Nh vËy, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng lo¹i, tõng nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc trng, nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. Trªn thùc tÕ, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n, viÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Th«ng thêng, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ph©n theo mét sè c¸ch, chñ yÕu trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh trªn gãc ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cô thÓ nh sau: 2.2.1. Ph©n theo yÕu tè chi phÝ. Nh»m phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ ®îc ph©n theo yÕu tè. ¦u ®iÓm cña c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn lu ®éng còng nh viÖc kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, toµn bé chi phÝ ®îc chia lµm 7 yÕu tè: + YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh 5 Kho¸ luËn tèt nghiÖp (lo¹i trõ gi¸ trÞ dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu, ®éng lùc). + YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (trõ sè dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi). + YÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + YÕu tè khÊu hao TSC§: Ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh. + YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh. + YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 2.2.2. Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ toµn bé chi phÝ cho tõng ®èi tîng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm bao gåm 5 kho¶n môc chi phÝ sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm toµn bé tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cïng víi c¸c kho¶n trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh cho c¸c quü KPC§, BHXH, BHYT (phÇn trÝch vµo chi phÝ). + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ cßn l¹i ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt sau khi ®· lo¹i trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nãi trªn. 6 Kho¸ luËn tèt nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng: Gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô trong kú. + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch ®îc cho bÊt kú ho¹t ®éng hay ph©n xëng nµo. 2.2.3: Ph©n theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi viÖc s¶n xuÊt ra ®îc s¶n phÈm hoÆc ®îc mua. Cßn chi phÝ thêi kú lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét kú nµo ®ã. Nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua nªn ®îc xem lµ c¸c chi phÝ, phÝ tæn cÇn ®îc khÊu hao ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ c¸c chi phÝ ®ã ph¸t sinh. 3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô: 2.1. Kh¸i niÖm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi lîng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh. C¸c kho¶n chi phÝ ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¶i ph¶n ¸nh ®îc gi¸ trÞ thùc cña c¸c t liÖu s¶n xuÊt tiªu dïng cho s¶n xuÊt, tiªu thô vµ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc bï ®¾p gi¶n ®¬n hao phÝ lao ®éng sèng. Mäi c¸ch tÝnh to¸n mang tÝnh chñ quan mµ kh«ng ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch ®óng ®¾n sù hao phÝ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt trong gi¸ thµnh sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ viÖc më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 7 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Trong thùc tÕ, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ môc ®Ých cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Cô thÓ cã mét sè c¸ch ph©n lo¹i gi¸ thµnh sau: 3.2.1. Ph©n lo¹i thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh tríc khi bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tríc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch. + Gi¸ thµnh ®Þnh møc: còng ®îc x¸c ®Þnh tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch (thêng lµ ngµy ®Çu th¸ng) nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc lu«n thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi cña c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. ¦u ®iÓm cña viÖc ph©n lo¹i nµy: §ã lµ quan s¸t, qu¶n lý chi phÝ chÆt chÏ h¬n, n¾m ®îc nguyªn nh©n lµm t¨ng gi¶m ®Þnh møc chi phÝ trong kú h¹ch to¸n. Tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc chi phÝ cho phï hîp. 3.2.2: Ph©n lo¹i ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh ®îc chia thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh tiªu thô. + Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng xëng): lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. + Gi¸ thµnh tiªu thô (gi¸ thµnh toµn bé): lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 8 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Gi¸ thµnh toµn bé Gi¸ thµnh s¶n xuÊt = cña s¶n phÈm Chi phÝ qu¶n lý + cña s¶n phÈm Chi phÝ + doanh nghiÖp b¸n hµng ¦u ®iÓm cña c¸ch ph©n lo¹i nµy lµ gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®îc kÕt qu¶ kinh doanh (l·i, lç) cña tõng mÆt hµng, tõng lo¹i dÞch vô doanh nghiÖp kinh doanh. Tuy nhiªn viÖc lùa chän nh÷ng tiªu thøc ph©n ph©n bæ nh÷ng chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ nªn c¸ch ph©n lo¹i nµy chØ cßn mang ý nghÜa häc thuËt, nghiªn cøu. 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Cã thÓ nãi, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh lµ hai thuËt ng÷ lu«n ®i ®«i víi nhau. Ho¹t ®éng h¹ch to¸n chi phÝ, tËp hîp chi phÝ víi môc ®Ých tÝnh to¸n sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ khø ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Nhng nÕu chØ h¹ch to¸n, tËp hîp chi phÝ kh«ng th× cha ®ñ bëi v× kh«ng ph¶i tÊt c¶ chi phÝ ®ã ®Òu dïng vµo cho s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. V× vËy, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng sè chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hay gi¸ trÞ thùc cña s¶n phÈm, dÞch vô th× cÇn thiÕt ph¶i tÝnh gi¸ thµnh. §Ó c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®îc chÝnh x¸c ®ßi hái c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i chÆt chÏ, chÝnh x¸c. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Khi tÝnh to¸n ®îc gi¸ thµnh, gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc yÕu tè s¶n xuÊt nµo sö dông hîp lý, hiÖu qu¶, yÕu tè s¶n xuÊt nµo sö dông cha hîp lý dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cha cao. Tõ ®ã, doanh nghiÖp cã c¬ së ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp nh»m n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ thÊp gi¸ thµnh. Tãm l¹i, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô lµ hai kh¸i niÖm lu«n ®i ®«i víi nhau. Khi tËp hîp chi phÝ môc ®Ých lµ tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, t¸i s¶n xuÊt më réng. Vai trß cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô lµ rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. 9 Kho¸ luËn tèt nghiÖp 10 Kho¸ luËn tèt nghiÖp II. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 1. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n s¶n xuÊt, viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan träng. Thùc chÊt viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc x¸c ®Þnh n¬i x¸c ®Þnh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ. Mçi doanh nghiÖp cã ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau do ®ã ®èi tîng tËp hîp chi phÝ còng cã thÓ kh¸c nhau. Trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch thêng tËp hîp chi phÝ theo ho¹t ®éng kinh doanh. TËp hîp chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng cã nghÜa lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµo th× ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho ho¹t ®éng ®ã (vÝ dô ho¹t ®éng híng ®Én du lÞch, ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng, kinh doanh dÞch vô lu tró).Tuú theo yªu cÇu cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña c¸c tæng c«ng tymµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cã thÓ lùa chän ®èi tîng tËp hîp chi phÝ theo ®Þa ®iÓm kinh doanh dÞch vô . Trªn c¬ së ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ, kÕ to¸n lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n (tËp hîp) chi phÝ thÝch øng. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹mvi giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. Th«ng thêng, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p nh h¹ch to¸n chi phÝ theo s¶n phÈm, theo ®¬n ®Æt hµng, theo giai ®o¹n c«ng nghÖ, theo ph©n xëng… Néi dung chñ yÕu cña ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ kÕ to¸n më thÎ (hoÆc sæ) chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi tîng. Hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ theo tõng ®èi tîng. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh du lÞch cã nhiÒu ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn ®ång thêi, c¸c chi phÝ phôc vô kinh doanh cã thÓ liªn quan ®Õn mét hoÆc nhiÒu ho¹t ®éng. V× vËy, ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ dich vô du lÞch thêng bao gåm 2 bíc sau ®©y: 11 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bíc 1: Nh÷ng chi phÝ c¬ b¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng chi phÝ c¬ b¶n liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh th× ®îc tËp hîp riªng ®Ó cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ho¹t ®éng theo tiªu chuÈn phï hîp. Bíc 2: Ph¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh÷ng chi phÝ chung trong kinh doanh du lÞch bao gåm chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, ..., khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô ®å dïng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. C¸c chi phÝ nµy liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn khi chi phÝ ph¸t sinh còng ®îc tËp hîp riªng ®Ó cuèi th¸ng ph©n bæ cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh. Tãm l¹i, viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ lµ rÊt cÇn thiÕt tríc khi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh. Mçi ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ thêng chØ thÝch øng víi mét ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ tËp hîp chi phÝ. 2. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. 2.1. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh thùc chÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, c«ng viÖc, lao vô nhÊt ®Þnh ®ßi hái ph¶i tÝnh gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ. §èi t îng ®ã cã thÓ lµ mét s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay ®ang trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt tuú theo yªu cÇu cña h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ tiªu thô s¶n phÈm. §Ó ph©n biÖt ®îc ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ngay c¶ khi chóng lµ mét, ta ph¶i dùa vµo nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau nh ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt (gi¶n ®¬n hay phøc t¹p) vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt (®¬n chiÕc, hµng lo¹t) vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh… C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh dÞch vô,lo¹i s¶n phÈm dÞch vô mµ ngêi ta x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. Kinh doanh dÞch vô du lÞch cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau, mçi ho¹t ®éng cã ®Æc ®iÓm riªng vµ thc hiÖn mét sè dÞch vô nhÊt ®Þnh nªn viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh hîp lÝ lµ rÊt cÇn thiÕt. Cô thÓ, ho¹t ®éng híng dÉn du lÞch th× ®èi tîng tÝnh gÝa thµnh thêng lµ tuor du lÞch 12 Kho¸ luËn tèt nghiÖp hoÆc ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña ho¹t ®éng vËn chuyÓn lµ ngêi hoÆc 1000 ngêi. Km. Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn. 2.2: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ. VÒ c¬ b¶n, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh bao gåm mét sè ph¬ng ph¸p sau: 2.2.1: Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp (cßn gäi lµ ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n): Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè lîng mÆt hµng Ýt s¶n xuÊt víi khèi lîng lín vµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh c¸c nhµ m¸y ®iÖn, níc, c¸c doanh nghiÖp khai th¸c (quÆng, than, gç…). §èi t îng h¹ch to¸n chi phÝ ë c¸c doanh nghiÖp nµy lµ tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh b»ng c¸ch trùc tiÕp lÊy tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt céng hoÆc trõ sè chªnh lÖch gi÷a s¶n phÈm dë dang ®Çu kú so víi cuèi kú chia cho sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. 2.2.2: Ph¬ng ph¸p hÖ sè: Ph¬ng ph¸p hÖ sè ®îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp mµ trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cïng sö dông mét sè nguyªn liÖu vµ mét lîng lao ®éng nhng thu ®îc ®ång thêi nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau. Vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm mµ ®îc tËp hîp chung cho c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè quy ®æi ®Ó quy ®æi c¸c lo¹i s¶n phÈm vÒ s¶n phÈm gèc. Tõ ®ã, dùa vµo tæng chi phÝ liªn quan ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm gèc vµ gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm. Ta cã mét sè c«ng thøc sau: Tæng gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm gèc= Tæng sè s¶n phÈm gèc (kÓ c¶ quy ®æi) 13 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = s¶n phÈm tõng lo¹i HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm x s¶n phÈm gèc tõng lo¹i III. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm, thùc hiÖn dÞch vô lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu ®îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XuÊt nguyªn vËt liÖu cho ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc s¶n phÈm, dich vô) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã. Trong trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng chÞu chi phÝ mµ kh«ng h¹ch to¸n riªng biÖt ra ®îc th× sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. C«ng thøc ph©n bæ nh sau: Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ Tæng chi phÝ vËt liÖu = cho tõng ®èi tîng Tû lÖ (hay hÖ sè) x cÇn ph©n bæ ph©n bæ Trong ®ã: Tû lÖ (hay hÖ sè) Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi tîng = ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng Tiªu thøc ph©n bæ thêng ®îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng lîng… §Ó thuËn tiÖn trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tµi kho¶n 14 Kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ (ph©n xëng, s¶n phÈm, dÞch vô) Bªn nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt kinh doanh Bªn cã: Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Gi¸ trÞ kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n tiÕn hµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp nh sau: * XuÊt kho nguyªn vËt liÖu sö dông ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621- Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng Cã TK 152- Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i * NÕu mua nguyªn vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 621- Gi¸ mua cha cã thuÕ Nî TK 133 (1331)- ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 111, 112… * NÕu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho: Nî TK 152- Chi tiÕt vËt liÖu Cã TK 621- Chi tiÕt ®èi tîng * Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 154- Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng Cã TK 621- Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 15 Kho¸ luËn tèt nghiÖp TK 151,152,331,111 TK621 TK 154 112,411,311 VËt liÖu dïng trùc tiÕp chÕ t¹o KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n phÈm, tiÕn hµnh lao vô, nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dÞch vô TK 152 VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho hay chuyÓn kú sau 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n thï lao lao ®éng mµ doanh nghiÖp ph¶I tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng nh phô cÊp ®éc h¹i, phô cÊp lµm ®ªm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cßn bao gåm c¸c kho¶n ®ãng gãp nh BHXH, BHYT, KPC§ do chñ sö dông lao ®éng chÞu vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh víi tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §Ó theo dâi vµ h¹ch to¸n chi phÝ nµy, kÕ to¸n sö dông TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ gièng nh TK 621. Bªn nî: Ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh sau: + Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay thùc hiÖn lao vô trong kú. Nî TK 622- Chi tiÕt theo ®èi tîng 16 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Cã TK 334- Tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 19% Nî TK 622- Chi tiÕt theo ®èi tîng Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) + TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp vµo chi phÝ vµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng trÝch tríc kh¸c (ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh theo kÕ ho¹ch) Nî TK 622- Chi tiÕt theo ®èi tîng Cã TK 335- TiÒn l¬ng trÝch tríc + KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo cuèi kú Nî TK 154- Chi tiÕt theo ®èi tîng Cã TK 622- Chi tiÕt theo ®èi tîng S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK 334 TK 622 TiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp SX nh©n c«ng trùc tiÕp TK 338 C¸c kho¶n ®ãng gãp theo tû lÖ víi tiÒn l¬ng cña CNTTSX thùc tÕ ph¸t sinh 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: 17 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Më chi tiÕt theo tõng ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt, dÞch vô. + Bªn nî: Ph¶n ¸nh chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ trong kú + Bªn cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tiÕn hµnh nh sau: + TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng Nî TK627 (6271- Chi phÝ ph©n xëng, bé phËn) Cã TK 334 + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh (phÇn tÝnh vµo chi phÝ) Nî TK6271- Chi tiÕt ph©n xëng bé phËn Cã TK338 (3382, 3383, 3384) + Chi phÝ vËt liÖu xuÊt kho dïng cho tõng ph©n xëng Nî TK627 (6272- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK152- Chi tiÕt tiÓu kho¶n + C¸c chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt dïng cho c¸c bé phËn ph©n xëng (lo¹i ph©n bæ mét lÇn) Nî TK627 (6273- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK153- Gi¸ trÞ xuÊt dïng + TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña ph©n xëng Nî TK627 (6274- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK214- Chi tiÕt tiÓu kho¶n + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 18 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Nî TK627 (6277- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Nî TK133 (1331)- ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK111,112,331… Gi¸ trÞ mua ngoµi + C¸c chi phÝ dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú (chi phÝ söa ch÷a TSC§, gi¸ trÞ c«ng cô nhá xuÊt dïng) Nî TK627- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng Cã TK335- Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK142- Chi tiÕt chi phÝ tr¶ tríc + C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (tiÕp t©n, héi nghÞ) Nî TK627 (6278- Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK liªn quan (111,112…) Do chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm lao vô, dÞch vô trong ph©n xëng nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi tîng (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô) theo tiªu thøc phï hîp. Trong thùc tÕ, thêng sö dông c¸c tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung nh ph©n bæ theo ®Þnh møc, theo giê lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Ph¶n ¸nh møc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ liªn quan Nî TK154- Chi tiÕt theo tõng ®èi tîng Cã TK627- Chi tiÕt theo tõng tiÓu kho¶n S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 19 Kho¸ luËn tèt nghiÖp TK334,338 Chi phÝ nh©n viªn TK627 TK111,112,152 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK152,153 Chi phÝ vËt liÖu, dông cô SX chung (phÕ liÖu thu håi, vËt t xuÊt dïng kh«ng hÕt) TK1421,335 Chi phÝ theo dù to¸n TK214 TK 154 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK331,111,112 Ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ SX chung kh¸c 4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: 4.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®îc h¹ch to¸n theo tõng lo¹i. Môc ®Ých cuèi cïng lµ ph¶i ®îc tæng hîp vµo bªn nî cña TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK154 ®îc më chi tiÕt theo tõng ngµnh s¶n xuÊt, tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, tõng lo¹i lao vô, dÞch vô… cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô ( kÓ c¶ vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn) Néi dung ph¶n ¸nh cña TK154 nh sau: + Bªn nî: Tæng hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú + Bªn cã: C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n phÈm Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hay chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan