Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty vận tải dầu khí việt nam (66 tran...

Tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty vận tải dầu khí việt nam (66 trang)

.PDF
66
270
148

Mô tả:

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (66 trang)
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu HiÖn nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn ®æi dÇn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña Nhµ níc. NÒn kinh tÕ më cöa ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho Th¬ng m¹i Quèc tÕ ph¸t triÓn. Nh»m b¶o ®¶m sù lu th«ng hµng ho¸ th«ng th¬ng víi níc ngoµi, khai th¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña níc ta vµ cña thÕ giíi trªn c¬ sá ph©n c«ng lao ®éng vµ chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ. Víi ®µ t¨ng trëng kinh tÕ cña níc ta, ®Æc biÖt lµ bu«n b¸n víi níc ngoµi ngµy cµng t¨ng, lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu hµng n¨m t¨ng nhanh, tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t tõ 8 ®Õn 10% mét n¨m, tû lÖ l¹m ph¸t tõ chç phi b· nay ®· æn ®Þnh ë møc 10%. ChÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp kinh tÕ víi níc ngoµi ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi míi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, t¹o ra mét thÞ trêng to lín ®Çy tiÒm n¨ng cho hµng vËn t¶i biÓn ViÖt Nam. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña Th¬ng m¹i quèc tÕ, ®¸p øng ®îc nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th× ngµnh vËn t¶i hµng ho¸ nãi chung vµ ngµnh vËn t¶i nãi riªng cÇn cã sù ph¸t triÓn t¬ng øng. Thùc tÕ cho thÊy trong mÊy n¨m gÇn ®©y, ngµnh vËn t¶i ®êng biÓn còng nh lÜnh vùc dÞch vô vËn t¶i biÓn ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng. ë ViÖt Nam vËn t¶i biÓn ph¸t triÓn trong vµi chôc n¨m nay nhng nã ®· ®ãng gãp vµo phÇn kh«ng nhá vµo chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam. §Æc biÖt khi §¶ng vµ ChÝnh phñ thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt níc më cöa ra víi bªn ngoµi. ChÝnh v× lÏ ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ë C«ng ty vËn t¶i DÇu khÝ ViÖt Nam nhËn thÊy vai trß to lín cña c«ng t¸c ho¹ch to¸n xuÊt nhËp nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. Víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o híng dÉn TS. NguyÔn ViÕt TiÕn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n, em ®· chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty VËn t¶i DÇu khÝ ViÖt Nam" ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ò tµi ®îc tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi 3 phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty VËn t¶i DÇu khÝ ViÖt Nam . Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vËt liÖu ë doanh nghiÖp I. VËt liÖu - ph©n lo¹i vËt liÖu - ®¸nh gi¸ vËt liÖu. 1. Kh¸i niÖm. VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, díi t¸c ®éng vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt vËt liÖu ®îc sö dông víi khèi lîng lín bao gåm nhiÒu lo¹i, thø kh¸c nhau. §Ó qu¶n lý ®îc vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ, khoa häc hîp lý th× cÇn ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu theo tõng thø, lo¹i theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu còng tuú thuéc vµo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ tõng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau. Song nh×n chung trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu ®îc thùc hiÖn nh sau: Tríc hÕt c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau. + Nguyªn liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm nh: S¾t thÐp, trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, c¬ khÝ, b«ng trong c¸c nhµ m¸y sîi, v¶i trong c¸c doanh nghiÖp may. §èi víi nöa thµnh phÈm mua ngoµi víi môc ®Ých tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng ho¸. VÝ dô nh sîi mua ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp dÖt còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh. + VËt liÖu phô: VËt liÖu phô chØ cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, lµm t¨ng chÊt lîng nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt, cho nhu cÇu c«ng nghÖ, cho viÖc b¶o qu¶n, bao gãi s¶n phÈm. + Nhiªn liÖu: Bao gåm c¸c lo¹i thÓ láng, khÝ, r¾n, nh x¨ng dÇu, than cñi cung cÊp n¨ng lîng cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ, phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. + Phô tïng thay thÕ: Bao gåm ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. + PhÕ liÖu: Lµ c¸c lo¹i vËt liÖu, lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh gç, s¾t, thÐp vôn hoÆc phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Ngoµi ra tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cña tõng lo¹i vËt liÖu nªn trªn laÞ ®îc chia thµnh tõng nhãm, thø mét c¸ch chi tiÕt h¬n. 3. §¸nh gi¸ vËt liÖu. §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c: VËt liÖu ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ vèn thùc tÕ. VËt liÖu mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, l¹i thêng xuyªn biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆt kh¸c c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cßn yªu cÇu ph¶n ¸nh kÞp thêi hµng ngµy sè liÖu cã t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu do vËy vËt liÖu cßn cã thÓ ®¸nh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ nhËp kho. Tuú theo tõng nguån nhËp mµ gi¸ trÞ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi vËt liÖu mua ngoµi: Gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n, bèc xÕp, ph©n lo¹i ... vËt liÖu tõ n¬i mua vÒ nhËp kho trong ®ã ph©n biÖt NVL mua vµo sö dông phôc vô. + H§SXKD thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 10%, nhiªu liÖu s¾t thÐp. + H§SXKD chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, ®¬n vÞ kh«ng ¸p dông. - §èi víi vËt liÖu do doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn th× gi¸ trÞ thùc tÕ bao gåm: Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho gia c«ng chÕ biÕn chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn. - §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho thuª chÕ biÕn céng víi chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì ®Õn n¬i thuª chÕ biÕn céng víi chi phÝ vËn chuyÎen bèc dì ®Õn n¬i thuª chÕ biÕn vµ tõ ®ã vÒ doanh nghiÖp cïng víi sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ nhËn gia c«ng chÕ biÕn. - §¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh b»ng vËt liÖu th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanh quy ®Þnh. - PhÕ liÖu ®îc ®¸nh gi¸ theo íc tÝnh (gi¸ thùc tÕ cã thÓ sö dông ®îc hoÆc cã thÓ b¸n ®îc ). 3.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Khi xuÊt kho dïng vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt cho c¸c nhu cÇu, ®èi tîng kh¸c nhau. ViÖc tÝnh to¸n gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu cã thÓ ®îc tÝnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p tuú theo tõng ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n cña tõng doanh nghiÖp ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh cho phï hîp. - TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¬n gi¸ b×nh qu©n ®Çu kú = TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån dÇu kú sè l­îng vËt liÖu tån dÇu kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = Sè l­îng vËt liÖu x xuÊt trong kú TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gi¸ - quyÒn §¬n gi¸ b×nh qu©n gi¸ = Gi¸ thùc tÕ quyÒn cña vËt liÖu xuÊt kho tån ®Çu kú + nhËp trong kú Sè lîng vËt liÖu + tån kho ®Çu kú Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = Sè lîng vËt liÖu xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ Sè lîng vËt liÖu nhËp kho trong kú x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn vËt liÖu xuÊt kho VÒ c¬ b¶n hai ph¬ng ph¸p nµy gièng nhau vµ ®Òu cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n ®Ó tÝnh to¸n nhng cßn cã nhîc ®iÓm: ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n nhiÒu. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú ®é chÝnh x¸c kÐm h¬n ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. - TÝnh theo ®¬n gi¸ ®Ých danh. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao, c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho theo tõng l«, tõng lÇn nhËp vµ sè lîng xuÊt kho theo tõng lÇn. - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp tríc - xuÊt tríc (FIFO). + Theo ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt, tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thuéc lÇn nhËp tríc, sè cßn l¹i ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ c¸c lÇn nhËp sau. Nh vËy gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho thuéc cacs lÇn mua vµo sau cïng. + Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho vµ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c. Nhng khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n nhiÒu, v× ph¶i tÝnh to¸n riªng cho tõng doanh ®iÓm vËt liÖu. Ngoµi ra do gi¸ c¶ biÕn ®éng nªn ph¶i chó ý kh¶ n¨ng b¶o toµn vèn kinh doanh. - TÝnh theo gi¸ nhËp - xuÊt tríc (LIFO). + Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho lÇn cuèi. Sau ®ã míi lÇn lît ®Õn nhËp tríc ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Nh vËy gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho cuèi kú l¹i lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tÝnh theo ®¬n gi¸ cña c¸c lÇn nhËp ®Çu kú. + Ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng lu«n s¸t gi¸ c¶ thÞ trêng ë thêi ®iÓm sö dông vËt liÖu. Nhng gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu tån kho l¹i kh«ng hîp lý víi chÕ ®é b¶o qu¶n vËt liÖu tån kho. + Ph¬ng ph¸p hÖ sè gi¸. Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu hµng ngµy, gi¸ h¹ch to¸n cã thÓ dïng ®Ó ghi sæ chi tiÕt vËt t. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh theo gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. HÖ sè gi¸ vËt liÖu (H) = Gi¸ thùc tÕ cña vËt + TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña liÖu tån ®Çu kú VL nhËp trong kú Sè lîng vËt liÖu tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu nhËp trong kú Sau ®ã tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho = Gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu xuÊt kho x HÖ sè gi¸ Tuú thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ hÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh riªng cho tõng thø, tõng nhãm hoÆc cho c¶ lo¹i vËt liÖu cña doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p nµy khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n hµng ngµy sÏ gi¶m ¸p dông thÝch hîp ®èi víi doanh nghiÖp cã khèi lîng hµng tån kho lín, nhiÒu chñng lo¹i vËt liÖu. II. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 1. HÖ thèng chøng tõ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tõng kho, tõng lo¹i, tõng nhãm, tõng thø vËt liÖu vµ ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng c¬ së mét chøng tõ. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§ - C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh. C¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu gåm: - PhiÕu nhËp kho (MÉu sè 01 - VT) - PhiÕu xuÊt kho (MÉu sè 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (MÉu sè 03 - VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t s¶n phÈm hµng ho¸ (MÉu sè 08 - VT) - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (MÉu sè 02 - BH) - Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (MÉu sè 03 - BH) Ngoµi nh÷ng chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn nh phiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (MÉu sè 04 - VT). Biªn Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (MÉu sè 05 - VT) ... vµ c¸c chøng tõ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i ®îc lËp kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung ph¬ng ph¸p lËp.Ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ghi chÐp, tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu vÒ nghiÖp vô kinh tÕ. Mäi chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù vµ thêi gian do kÕ to¸n trëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh, ghi chÐp tæng hîp kÞp thêi c¸c bé phËn cã liªn quan. 2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. §Ó theo dâi chi tiÕt vËt liÖu tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt nh sau: Sæ thÎ kho. Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Sæ sè d. + Sæ thÎ kho (MÉu sè 06 - VT) ®îc sö dông theo dâi sè lîng nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø vËt liÖu theo tõng kho. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghi c¸c chi tiÕt: Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh, m· sè vËt liÖu sau ®ã giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh xuÊt nhËp tån vËt liÖu vÒ mÆt gi¸ trÞ hoÆc gi¸ trÞ vµ sè lîng phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nh trªn cßn cã thÓ sö dông c¸c b¶ng kª nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu phôc vô cho viÖc ghi sè kÕ to¸n chi tiÕt ®îc ®¬n gi¶n, kÞp thêi. 3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ViÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh gi÷a thñ kho vµ kÕ to¸n còng nh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho vµ phßng kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p sau: 3.1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song. ë kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu do thñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo chØ tiªu sè lîng. Khi nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ vµo thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ghi vµo thÎ kho, ®Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø vËt liÖu cho phßng kÕ to¸n. - ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ vµ vËt liÖu. C¬ së ®Ò nghÞ sæ ( thÎ ) chi tiÕt vËt liÖu lµ c¸c chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho göi lªn. Sau khi ®îc kiÓm tra hoµn chØnh ®Çy ®ñ sæ chi tiÕt vËt liÖu cã kÕt cÊu nh thÎ kho nhng thªm cét ®Ó theo dâi chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c«ng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp, cÇn ph¶i tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ ( thÎ ) chi tiÕt vËt liÖu vµo b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu theo tõng tø, nhãm, lo¹i vËt liÖu. Cã thÓ kh¸i qu¸t néi dung, tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ kho song song s¬ ®å sau. S¬ ®å 01: H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ nhËp Sè thÎ KT chi tiÕt vËt liÖu B¶ng kª tæng hîp Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nhËp - xuÊt - tån vËt liÖu Chøng tõ xuÊt 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi chó ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú ghi cuèi th¸ng ®èi chiÕu, kiÓm tra Víi ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song cã u ®iÓm ghi chÐp ®¬n gi¸ kiÓm tra ®èi chiÕu. Tuy vËy còng cã nhîc ®iÓm viÖc ghi chÐp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trung lÆp vÒ chØ tiªu sè lîng, h¬n n÷a kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng do vËy h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra cu¶ kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp thuéc chñng lo¹i vËt liÖu khèi lîng c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt Ýt, kh«ng thêng xuyªn vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. 3.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - ë kho: theo ph¬ng ph¸p nµy th× viÖc ghi chÐp cña thu kho còng ®îc thùc hiÖn trªn thÎ kho nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. - ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng thø vËt liÖu, theo tõng kho, dïng cho c¶ n¨m. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ghi chÐp mét lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho do thñ kho ®Þnh kú göi lªn. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®îc theo dâi c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®èi chiÕu tæng lu©n chuyÓn ®îc theo dâi vÒ sè lîng vµ (1) (1) Sè (thÎ) kho gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. Chøng Chøng tõ xuÊt S¬ tõ ®ånhËp 02: H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (2) Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (2) Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu B¶ng kª nhËp (2) (2) (3) B¶ng kª xuÊt 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn cã u ®iÓm khèi lîng ghi chÐp cña kÕ to¸n ®îc gi¶m, bít do chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Nhng còng cã nhîc ®iÓm: ViÖc ghi sæ vÉn cßn trïng lÆp, viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng nªn h¹n chÕ t¸c dông kiÓm tra trong c«ng t¸c qu¶n lý. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp khèi lîng nghiÖp vô nhËp, xuÊt kh«ng nhiÒu, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, do vËy kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp, theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu hµng ngµy. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d. - Ph¬ng ph¸p nµy thñ kho vÉn dïng thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng vµ cuèi th¸ng ph¶i ghi sæ tån kho tÝnh ®îc trªn thÎ kho vµo sæ sè d - cét sè lîng. - ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ sè d theo tõng kho dïng cho c¶ n¨m ®Ó ghi sè tån kho cña tõng thø, nhãm lo¹i vµo cuèi th¸ng theo chØ tiªu gi¸ trÞ. C¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú tõ b¶ng kª nhËp b¶ng kª xuÊt lËp c¸c b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt råi tõ c¬ së ®ã lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho tõng thø, nhãm lo¹i vËt liÖu chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng ghi nhËn sæ sè d do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ tån vÒ sè lîng mµ thñ kho ®· ghi ë sæ sè d vµ ®¬n gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh ra sè tån kho cña tõng thø, nhãm, lo¹i vËt liÖu theo chØ tiªu gi¸ trÞ ®Ó ghi vµo sæ sè d. ViÖc kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. C¨n cø vµo cét sè tiÒn tån kho cuèi th¸ng trªn sæ sè d ®Ó ®èi chiÕu víi cét sè tiÒn tån kho trªn b¶ng kª tæng hîp nhËp, xuÊt tån vµ cét sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 03: H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p sæ sè d. (1) ThÎ kho (5) Chøng tõ nhËp (1) Chøng tõ xuÊt (2) (2) B¶ng kª nhËp Sæ (sè d­) (3) B¶ng kª xuÊt (3) (6) B¶ng LK nhËp (4) B¶ng LK xuÊt B¶ng tæng hîp N-X-T (4) Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm khèi lîng ghi sæ kÕ to¸n gi¶m, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. Nhng còng cã nhîc ®iÓm lµ do chi phÝ theo gi¸ trÞ nªn qua sè liÖu kÕ to¸n kh«ng thÓ biÕt ®îc sè liÖu cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña tõng thø vËt liÖu. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt nhÇm lÉn sÏ khã kh¨n. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông phï hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã khèi lîng nghiÖp vô kÕ to¸n vÒ nhËp, xuÊt vËt liÖu diÔn ra thêng xuyªn, nhiÒu chñng lo¹i vµ ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng doanh ®iÓm vËt liÖu dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi cao. III/ KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu. VËt liÖu lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. ViÖc më c¸c tµi kho¶n tæng hîp, ghi chÐp sæ kÕ to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho, gi¸ trÞ hµng b¸n ra hay xuÊt dïng tuú thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp ¸p Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hay kª khai ®Þnh kú. 1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu c¸c doanh nghiÖp sö dông mét sè tµi kho¶n sau: * Tµi kho¶n 152: (nguyªn liÖu, vËt liÖu) TK nµy ®îc dïng ®Ó ghi chÐp sè liÖu cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ TK 152 cã kÕt cÊu nh sau. 152 Nî: Cã - Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho vµ c¸c - Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt kho nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ trÞ NVL. - Gi¶m gi¸, vµ hµng mua bÞ tr¶ l¹i - Gi¸ thùc NVL tån cuèi kú (theo - C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m gi¸ trÞ NVL ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú - KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu D nî: kú (ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) - Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho Tµi kho¶n 152 cã thÓ ®îc më thµnh TK cÊp 2, cÊp 3, ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i nhãm, thø vËt liÖu tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh: TK 152 nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu 1521 - Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1522 - VËt liÖu phô 1523 - Nhiªn liÖu 1524 - Phô tïng thay thÕ Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1525 - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ XDCB 1528 - VËt liÖu kh¸c. Ngoµi ra cßn cã c¸c tµi kho¶n liªn quan nh: * Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n: TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu vÒ c¸c kho¶n vËt t thuª hîp ®ång kinh tÕ. TK 331 cã kÕt cÊu nh sau: 331 Nî Cã - Sè tiÒn ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n hoÆc vµ ngêi nhËn thÇu. ngêi nhËn thÇu. - Sè tiÒn mµ ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m - §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ gi¸ sè hµng ®· giao theo hîp ®ång. thùc tÕ cña sè hµng vÒ cha cã ho¸ ®¬n - Gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm hay th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. chÊt lîng vµ triÕt khÊu mua hµng ®îc nhiÒu ngêi b¸n chÊp nhËn cho doanh nghiÖp gi¶mtretrwf vµo nî ph¶i tr¶. - Sè tiÒn øng tríc, cho ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu nhng cha nhËn ®îc hµng ho¸ lao vô. D nî: sè tiÒn ®· øng tr¶ tríc hoÆc tr¶ D cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho nhiÒu b¸n. thõa cho ngêi b¸n, nhiÒu nhËn thÇu. TK 331 ®îc më sæ theo dâi chi tiÕt ®Õn tõng ®èi tîng cô thÓ: tõng ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp *Tµi kho¶n 151: Hµng mua ®ang ®i ®êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua, ®· chÊp nhËn, thanh to¸n víi ngêi b¸n, nhng hµng cha vÒ nhËp kho. 151 Nî Cã - Gi¸ vèn thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®- - Gi¸ vèn thùc tÕ hµng ®ang ®i trªn ®êng cha vÒ nhËp kho doanh nghiÖp. êng ®· vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn gi¸ - KÕt chuyÓn gi¸ vèn thùc tÕ hµng vèn thùc tÕ hµng ®ang ®i ®êng ®Çu kú ®ang ®i trªn ®êng cuèi kú (theo ph¬ng (theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) D nî: - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng ®ang ®i ®êng cßn cha vÒ nhËp kho * Tµi kho¶n 611: "Mua hµng" Néi dung: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu c«ng cô dông mua vµo xuÊt dïng trong kú. 151 Nî Cã - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vèn thùc tÕ cña liÖu tån ®Çu kú kÕt chuyÓn tõ c¸c vËt liÖu kiÓm kª cuèi kú. kho¶n tån kho. - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt - TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu mua dïng trong kú. vµo trong kú. - C¸c kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua tr¶ l¹i ngêi b¸n. Tµi kho¶n 611 kh«ng cã sè d vµ ®îc më thµnh tµi kho¶n cÊp hai. TK 611 - mua nguyªn vËt liÖu. Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 6112 - Mua hµng ho¸. Ngoµi ra tµi kho¶n trªn kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan nh TK 111, 112, 141, cïng c¸c tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ nh TK 641, 642. 2- Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp nhËp xuÊt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 2.1. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp nhËp vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp ®îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ vèn thùc tÕ cña tõng lo¹i, tõng thø nguyªn vËt liÖu nhËp kho th× ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp vËt liÖu tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó h¹ch to¸n cô thÓ nh sau: 2.1.1. NhËp kho mua ngoµi: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ c¸c chøng tõ kh¸c nh chøng tõ chi phÝ thu mua hîp lý, hîp ph¸p, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho bao gåm: gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n vµ chi phÝ thu mua thùc tÕ ph¸t sinh cô thÓ lµ: * Trêng hîp vËt liÖu vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ kÕ to¸n ghi sæ. Nî TK 152 (chi tiÕt liªn quan) Nî TK 122 thuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111, 112 ,141 (tr¶ tiÒn mÆt hµng, kho¶n t¹m øng) Cã TK 331 cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n. Cã TK 311 mua b»ng tiÒn vay. * Trêng hîp hµng vÒ cã ho¸ ®¬n: NÕu trong th¸ng hµng vÒ nhËp kho nhng cuèi th¸ng vÉn cha nhËn ®îc ho¸ ®¬n, kÕ to¸n ghi gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho theo gi¸ tÝnh vµ lu phiÕu nhËp kho theo gi¸ t¹m tÝnh vµ lu phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ hµng cha cã ho¸ ®¬n theo ®Þnh kho¶n sau: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 152 (chi tiÕt liªn quan) gi¸ t¹m tÝnh Nî TK 133 thuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 331 (chi tiÕt liªn quan) gi¸ t¹m øng Sang th¸ng sau khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i gi¸ t¹m tÝnh trªn sæ kÕ to¸n theo gi¸ mua thùc tÕ. C¨n cø vµo sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ho¸ ®¬n gi¸ t¹m tÝnh. + NÕu gi¸ ho¸ ®¬n gi¸ t¹m tÝnh sè chªnh lÖch t¨ng sÏ ghi bót to¸n b×nh thêng theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 152 Nî TK 133 thuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 331 * Trêng hîp ngêi mua ®ang ®i ®êng. NÕu trong th¸ng nhËn ®îc ho¸ ®¬n mµ cuèi th¸ng hµng vÉn cha vÒ nhËp kho. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n cã liªn quan ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 151 (ghi theo gi¸ trªn ho¸ ®¬n) Nî TK 133 thuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111,112 ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi Cã TK 141 thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng Cã TK 331 nÕu cha tr¶ tiÒn ®¬n vÞ b¸n. Sang th¸ng sau , khi hµng nhËp kho hoÆc chuyÓn th¼ng cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. KÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ phiÕu nhËp kho ghi. Nî TK 152 chi tiÕt liªn quan Cã TK 151 hµng mua ®ang ®i ®êng. HoÆc: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 621, 627, 641 ( c¸c chi phÝ SXKD) Cã TK 151 Hµng mua ®ang ®i ®êng. * C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng t¸c thu mua vËt liÖu: Nh chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n thuª kho b·i v.v... kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, biªn lai chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh ®Ó ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 152 (chi phÝ liªn quan) Nî TK 133 Cã TK 111,112 tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt, tiÒn chuyÓn kho¶n Cã TK 331 nÕu cha tr¶ tiÒn * Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n: + NÕu doanh nghiÖp ®îc hëng chiÕt khÊu kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 331 ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 721 sè chiÕt khÊu ®îc hëng thùc tÕ Cã TK 111,112,141,133... sè tiÒn cßn ph¶i thanh to¸n ®îc trõ chiÕt khÊu . + NÕu hµng mua ®îc gi¶m gi¸ hoÆc tr¶ l¹i hµng cho ngêi b¸n ( do hµng kh«ng ®óng chÊt lîng, quy c¸ch... theo hîp ®ång) ghi sæ theo ®Þnh kho¶n. Nî TK 311(sè tiÒn gi¶m gi¸ hoÆc trÞ gi¸ thùc tÕ) Cã TK 152 sè hµng tr¶ l¹i cho gi¸ thùc tÕ) Cã TK 133 thuÕ GTGT Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan