Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vinapon...

Tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty vinapon

.PDF
59
294
95

Mô tả:

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty VINAPON
Lêi nãi ®Çu Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ ë níc ta ®· ®¹t ®îc nhng thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn, sù ®æi míi trªn mét sè lÜnh vùc x· héi cßn cha theo kÞp c«ng cuéc ®æi míi chung cña ®Êt níc. C¸c vÊn ®Ò vÒ tiÒn l¬ng, viÖc lµm vµ qu¶n lý lao ®éng cßn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý cha t¹o ®îc ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §©y lµ mét vÊn ®Ò réng lín vµ phøc t¹p, nã kh«ng chØ giíi h¹n trong lÜnh vùc lao ®éng mµ cßn liªn quan tíi tÊt c¶ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ míi vÊn ®Ò tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng cÇn ®îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn. Thùc hiÖn tèt ®îc vÊn ®Ò nµy míi t¹o ra ®éng lùc cho ngêi lao ®éng ph¸t huy søc s¸ng t¹o lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho ®Êt níc, ®ång thêi t¹o m«i trêng cho c«ng cuéc ®æi míi tiÕp tôc tiÕn lªn. MÆt kh¸c cã tæ chøc h¹ch to¸n tiÌn l¬ng tèt, hîp lý míi gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, ph©n bæ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ®îc chÝnh x¸c qua ®ã h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp còng nh lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Sau thêi gian t×m hiÓu vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t«i ®· chän chuyªn ®Ò: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng”. Chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu gåm 3 phÇn ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn: PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. PhÇn 2: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty Vinapon. PhÇn 3: Ph¬ng híng hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty Vinapon . 1 PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.1. Nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña ngµnh du lÞch. 1.1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch Ngµy nay, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch kh«ng chØ lµ mét ngµnh kinh tÕ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, mµ cßn lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Du lÞch lµ mét ngµnh ®Æc biÖt mang tÝnh chÊt pha trén ®Æc ®iÓm cña nhiÒu ngµnh. Ho¹t ®éng cña nã võa mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, võa mang tÝnh chÊt v¨n hãa-x· héi. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña ngµnh du lÞch ®a d¹ng mang tÝnh tæng hîp. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc ph©n thµnh 3 lo¹i sau: - Ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt dÞch vô gåm: DÞch vô kh¸ch s¹n, dÞch vô híng dÉn du lÞch, dÞch vô vËn t¶i.... - Ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt gåm: C¸c ho¹t ®éng chÕ biÕn c¸c mãn ¨n, ®å uèng, hoÆc s¶n xuÊt vËt lu niÖm, dông cô du lÞch. - Ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i gåm: C¸c ho¹t ®éng vÒ mua b¸n hµng hãa, vËt lu niÖm... C¸c ho¹t ®éng trªn ®Òu kÕt hîp víi nhau t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng, phong phó, phøc t¹p cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch- dÞch vô. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch mang tÝnh chÊt thêi vô, phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù 2 nhiªn, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, v¨n hãa- x· héi, ®iÒu kiÖn vÒ di s¶n lÞch sö v¨n hãa.... Trong tæng chi phÝ kinh doanh du lÞch- dÞch vô, th«ng thêng tû träng “ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh “ lµ lín nhÊt, sau ®ã ®Õn “chi phÝ tiÒn l¬ng”. ë mét sè níc ph¸t triÓn du lÞch trªn thÕ giíi th× chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thêng chiÕm tû träng tõ 40% - 50% tæng chi phÝ, cßn chi phÝ tiÒn l¬ng thêng chiÕm tõ 25% - 30% tæng chi phÝ. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi môc tiªu n©ng cao doanh lîi vµ t¨ng tÝch lòy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m c¸c gi¶i ph¸p phÊn ®Êu tiÕt kiÖm, h¹ thÊp chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. Do ®ã, qu¶n lý h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch, c¸c nhµ qu¶n lý. 1.1.2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm du lÞch - S¶n phÈm du lÞch lµ s¶n phÈm tæng hîp, lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu ho¹t ®éng nh»m cung cÊp tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt cña kh¸ch du lÞch. - §a phÇn s¶n phÈm du lÞch kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm du lÞch ®îc thùc hiÖn ®ång thêi vµ t¹i chç, trao ®æi trùc tiÕp víi kh¸ch du lÞch. - S¶n phÈm du lÞch b¸n cho kh¸ch du lÞch tríc khi hä thÊy s¶n phÈm ®ã. - Kh¸ch mua s¶n phÈm du lÞch ph¶i tiªu pha thêi gian tiÒn b¹c tríc khi sö dông s¶n phÈm. - S¶n phÈm du lÞch kh«ng thÓ tån ®äng lu kho. - S¶n phÈm du lÞch cã nhiÒu chñng lo¹i thø h¹ng 3 1.2. Kh¸i niÖm, vai trß, ®Æc ®iÓm cña tiÒn l¬ng 1.2.1. Kh¸i niÖm ViÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái ph¶i cã nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l¬ng phï hîp c¬ chÕ qu¶n lý míi. Theo c¬ chÕ míi, do thõa nhËn ngêi lao ®éng ®îc tù do lµm viÖc theo hîp ®ång tháa thuËn, tù do chuyÓn dÞch lao ®éng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gi÷a c¸c c¬ së s¶n xuÊt, nghÜa lµ vÒ mÆt lý luËn thõa nhËn sù tån t¹i kh¸ch quan cña ph¹m trï thÞ trêng søc lao ®éng nªn tiÒn l¬ng kh«ng chØ thuéc ph¹m trï ph©n phèi mµ cßn lµ ph¹m trï trao ®æi, ph¹m trï gi¸ trÞ. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l¬ng lµ mét yÕu tè quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt, nã cã quan hÖ trùc tiÕp vµ cã t¸c ®éng nh©n qu¶ ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy, quan niÖm vÒ tiÒn l¬ng còng ph¶i ®æi míi vÒ c¬ b¶n, ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - Ph¶i quan niÖm søc lao ®éng lµ mét lo¹i hµng hãa cña thÞ trêng yÕu tè s¶n xuÊt. TÝnh chÊt hµng hãa cña søc lao ®éng cã thÓ bao gåm kh«ng chØ lùc lîng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t nh©n, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc së h÷u nhµ níc mµ c¶ ®èi víi c«ng chøc - viªn chøc trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc, qu¶n lý x· héi. Tuy nhiªn, do nh÷ng ®Æc thï riªng trong viÖc sö dông lao ®éng cña tõng khu vùc kinh tÕ vµ qu¶n lý mµ c¸c quan hÖ thuª mín, mua b¸n hîp ®ång lao ®éng còng kh¸c nhau, c¸c tháa thuËn vÒ tiÒn l¬ng vµ c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng còng ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. 4 - TiÒn l¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, tøc lµ gi¸ c¶ cña hµng hãa søc lao ®éng mµ ngêi sö dông vµ ngêi cung øng tháa thuËn víi nhau theo luËt cung cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ trêng lao ®éng. - TiÒn l¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n ( hoÆc duy nhÊt) trong thu nhËp cña ngêi lao ®éng, ®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn th× tiÒn l¬ng ®îc hiÓu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ gi¸ cña yÕu tè søc lao ®éng mµ ngêi sö dông (nhµ níc, chñ doanh nghiÖp) ph¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc lao ®éng, tu©n theo c¸c nguyªn t¾c cung-cÇu, gÝa c¶ cña thÞ trêng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Quan hÖ cung øng vµ sö dông lao ®éng tuú thuéc tõng quèc gia vµ tïy tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña kinh tÕ-x· héi mµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nhÊt ®Þnh. Nhng b¶n chÊt cña lao ®éng- tiÒn l¬ng trong c¸c quan hÖ ®ã lµ thèng nhÊt víi kh¸i niÖm ®· nªu ë trªn. NÒn kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn vµ ®îc x· héi hãa cao th× quan hÖ cung øng vµ sö dông søc lao ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cµng trë nªn linh ho¹t h¬n, tÝnh chÊt x· héi hãa cña lao ®éng ngµy cµng cao h¬n, tiÒn l¬ng trë thµnh nguån thu nhËp duy nhÊt, lµ mèi quan t©m vµ ®éng lùc lín nhÊt víi mäi ®èi tîng cung øng søc lao ®éng. Còng víi kh¸i niÖm trªn, tiÒn c«ng chØ lµ mét biÓu hiÖn, mét tªn gäi kh¸c cña tiÒn l¬ng. TiÒn c«ng g¾n trùc tiÕp h¬n víi c¸c quan hÖ tháa thuËn, mua b¸n søc lao ®éng vµ thêng ®îc sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt- kinh doanh, c¸c hîp ®ång thuª lao ®éng cã thêi h¹n. TiÒn c«ng cßn ®îc hiÓu lµ tiÒn tr¶ cho mét ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng cung øng, tiÒn tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn phæ biÕn trong nh÷ng tháa thuËn thuª nh©n c«ng 5 trªn thÞ trêng tù do vµ cã thÓ gäi lµ gi¸ c«ng lao ®éng. Trong nh÷ng nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kh¸i niÖm tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng ®îc xem lµ ®ång nhÊt c¶ vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông. Nhng ë c¸c níc ®ang chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ mÖnh lÖnh sang kinh tÕ thÞ trêng, kh¸i niÖm tiÒn l¬ng thêng ®îc g¾n víi chÕ ®é tuyÓn dông suèt ®êi, hoÆc mét tháa thuËn hîp ®ång sö dông lao ®éng dµi h¹n, æn ®Þnh. Trong bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng cÇn sö dông mét lùc lîng lao ®éng nhÊt ®Þnh tuú theo quy m«, yªu cÇu s¶n xuÊt cô thÓ. Chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. V× vËy, sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng (l¬ng), do ®ã gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò chi phÝ trong néi bé tõng doanh nghiÖp thu nhËp ®èi víi ngêi lao ®éng mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi mµ ChÝnh phñ cña mçi quèc gia cÇn ph¶i quan t©m. 1.2.2. C¸c h×nh thøc tr¶ tiÒn l¬ng Trong c¸c doanh nghiÖp ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã rÊt nhiÒu lo¹i lao ®éng kh¸c nhau; tÝnh chÊt, vai trß cña tõng lo¹i lao ®éng ®èi víi mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh l¹i kh¸c nhau. V× thÕ, mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng sao cho hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ, phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý. HiÖn nay, viÖc tr¶ l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo luËt lao ®éng vµ theo NghÞ ®Þnh N§ 197 CP 31-12-1994 cña Thñ tíng 6 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh t¹i ®iÒu 58 Bé luËt lao ®éng níc ta. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông 3 h×nh thøc tr¶ l¬ng nh sau: - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm - H×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n 1.2.2.1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian Theo h×nh thøc nµy, c¬ së ®Ó tÝnh tr¶ l¬ng lµ thêi gian lµm viÖc vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña ngêi lao ®éng. Tuú theo tÝnh chÊt lao ®éng kh¸c nhau, mçi ngµnh nghÒ cô thÓ cã mét thang l¬ng riªng, trong mçi mét thang l¬ng l¹i tuú theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kû luËt, chuyªn m«n mµ chia lµm nhiÒu bËc l¬ng, mçi bËc l¬ng cã mét møc tiÒn l¬ng nhÊt ®Þnh. TiÒn l¬ng theo thêi gian cã thÓ tÝnh theo c¸c ®¬n vÞ thêi gian nh: th¸ng, tuÇn, ngµy, giê. • L¬ng th¸ng ®îc quy ®Þnh s½n ®èi víi tõng bËc l¬ng trong c¸c thang l¬ng, nã cã nhiÒu nhîc ®iÓm bëi kh«ng tÝnh ®îc ngêi lµm viÖc nhiÒu hay Ýt ngµy trong th¸ng, do ®ã kh«ng cã t¸c dông khuyÕn khÝch tËn dông ®ñ sè ngµy lµm viÖc quy ®Þnh. L¬ng th¸ng thêng ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c nh©n viªn thuéc c¸c ngµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. • L¬ng tuÇn ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo møc l¬ng th¸ng vµ sè tuÇn thùc tÕ trong th¸ng. L¬ng tuÇn ¸p dông tr¶ cho c¸c ®èi tîng 7 lao ®éng cã thêi gian lao ®éng kh«ng æn ®Þnh mang tÝnh chÊt thêi vô. • L¬ng ngµy tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo møc l¬ng ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng. L¬ng ngµy thêng ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp hëng l¬ng thêi gian, tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng trong nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp hoÆc lµm nghÜa vô kh¸c vµ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp b¶o hiÓm x· héi (BHXH). H×nh thøc nµy cã u ®iÓm ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh ®îc tr×nh ®é kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng. Song, nã cha g¾n tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ngêi nªn kh«ng kÝch thÝch viÖc tËn dông thêi gian lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. • Møc l¬ng giê tÝnh dùa trªn c¬ së møc l¬ng ngµy, nã thêng ®îc ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp trong thêi gian lµm viÖc kh«ng hëng theo s¶n phÈm. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ ®· tËn dông ®îc thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n nhng nhîc ®iÓm lµ vÉn cha g¾n tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng víi tõng ngêi, theo dâi phøc t¹p... Thùc tÕ cho thÊy ®¬n vÞ thêi gian ®Ó tr¶ l¬ng cµng ng¾n th× viÖc tr¶ l¬ng cµng gÇn víi møc ®é hao phÝ lao ®éng thùc tÕ cña ngêi lao ®éng. *TiÒn l¬ng TiÒn l¬ng cÊp bËc × = th¸ng Sè ngµy lµm viÖc chøc vô 1 ngµy thùc tÕ trong th¸ng 8 TiÒn l¬ng th¸ng *TiÒn l¬ng tuÇn × 12 th¸ng = Sè tuÇn lµm viÖc theo chÕ ®é (52) TiÒn l¬ng th¸ng *TiÒn l¬ng ngµy = Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (26) TiÒn l¬ng ngµy *TiÒn l¬ng giê = Sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy cã nhîc ®iÓm lµ kh«ng ph¸t huy ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng v× nã kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é lao ®éng, ®Õn c¸ch sö dông thêi gian lao ®éng, sö dông nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, cha chó ý ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt lîng c«ng t¸c thùc tÕ cña ngêi lao ®éng. 1.2.2.2. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm Theo h×nh thøc nµy, c¬ së ®Ó tÝnh tr¶ l¬ng lµ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n bã chÆt chÏ thï lao lao ®éng víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kü thuËt, chuyªn m«n, nghiÖp vô, ph¸t huy n¨ng lùc, khuyÕn khÝch tµi n¨ng, sö dông vµ ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng h¹n chÕ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh n¨ng suÊt cao nhng chÊt lîng kÐm do lµm Èu, vi ph¹m quy tr×nh, sö dông qu¸ n¨ng lùc cña m¸y mãc... ®ã lµ do qu¸ coi träng sè líng s¶n phÈm hoµn 9 thµnh vµ mét phÇn còng do c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt x©y dùng qu¸ láng lÎo, kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, trong viÖc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm, vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý . Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh cô thÓ ë tõng doanh nghiÖp, h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc vËn dông theo c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ: - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng - ph¹t - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn 1.2.2.3. H×nh thøc tr¶ l¬ng khãan Theo h×nh thøc nµy, c«ng nh©n ®îc giao viÖc vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®ã cho tíi khi hoµn thµnh. Cã 2 ph¬ng ph¸p kho¸n: kho¸n c«ng viÖc vµ kho¸n quü l¬ng. *Kho¸n c«ng viÖc: Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp quy ®Þnh møc tiÒn l¬ng cho mçi c«ng viÖc hoÆc khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. Ngêi lao ®éng c¨n cø vµo møc l¬ng nµy cã thÓ tÝnh ®îc tiÒn l¬ng cña m×nh th«ng qua khèi lîng c«ng viÖc m×nh ®· hoµn thµnh. Møc l¬ng quy ®Þnh TiÒn l¬ng kho¸n c«ng viÖc = Khèi lîng c«ng viÖc × 10 cho tõng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh C¸ch tr¶ l¬ng nµy ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc lao ®éng ®¬n gi¶n, cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh bèc dì hµng, söa ch÷a nhµ cöa... * Kho¸n quü l¬ng: Theo h×nh thøc nµy, ngêi lao ®éng biÕt tríc sè tiÒn l¬ng mµ hä sÏ nhËn sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc vµ thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. C¨n cø vµo khèi lîng tõng c«ng viÖc hoÆc khèi lîng s¶n phÈm vµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh kho¸n quü l¬ng. Tr¶ l¬ng theo c¸ch kho¸n quü l¬ng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thÓ ®Þnh møc cho tõng bé phËn c«ng viÖc hoÆc nh÷ng c«ng viÖc mµ xÐt ra giao kho¸n tõng c«ng viÖc chi tiÕt th× kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ, thêng lµ nh÷ng c«ng viÖc cÇn hoµn thµnh ®óng thêi h¹n. Tr¶ l¬ng theo c¸ch nµy t¹o cho ngêi lao ®éng cã sù chñ ®éng trong viÖc s¾p xÕp tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh tõ ®ã tranh thñ thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. Cßn ®èi víi ngêi giao kho¸n th× yªn t©m vÒ thêi gian hoµn thµnh. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng nµy lµ dÔ g©y ra hiÖn tîng lµm bõa, lµm Èu, kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng do muèn ®¶m b¶o thêi gian hoµn thµnh. V× vËy, muèn ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy th× c«ng t¸c kiÓm nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi giao nhËn ph¶i ®îc coi träng, thùc hiÖn chÆt chÏ. Nh×n chung, ë c¸c doanh nghiÖp do tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æt lîi nhuËn lªn môc tiªu hµng ®Çu nªn viÖc tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ l- 11 ¬ng lµ mét nhiÖm vô quan träng, trong ®ã c¸ch thøc tr¶ l¬ng ®îc lùa chän sau khi nghiªn cøu thùc tÕ c¸c lo¹i c«ng viÖc trong doanh nghiÖp lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n, cã hiÖu qu¶ cao ®Ó tiÕt kiÖm kho¶n chi phÝ nµy. Th«ng thêng ë mét doanh nghiÖp th× c¸c phÇn viÖc ph¸t sinh ®a d¹ng víi quy m« lín nhá kh¸c nhau. V× vËy, c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ®îc c¸c doanh nghiÖp ¸p dông linh ho¹t, phï hîp trong mçi trêng hîp, hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó cã ®îc tÝnh kinh tÕ cao nhÊt. 1.2.3. Vai trß cña tiÒn l¬ng §èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng lµ mét yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi ngêi cung øng søc lao ®éng, tiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu. Môc ®Ých cña nhµ s¶n xuÊt lµ lîi nhuËn, cßn môc ®Ých lîi Ých cña ngêi cung øng søc lao ®éng lµ tiÒn l¬ng. Víi ý nghÜa nµy, tiÒn l¬ng kh«ng chØ mang b¶n chÊt lµ chi phÝ, mµ nã ®· trë thµnh ph¬ng tiÖn t¹o ra gi¸ trÞ míi, hay ®óng h¬n, lµ nguån cung øng sù s¸ng t¹o, søc s¶n xuÊt, n¨ng lùc cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n sinh ra c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng nhËn ®îc tho¶ ®¸ng, sÏ lµ ®éng lùc kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Ó lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c, khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× lîi nhuËn doanh nghiÖp sÏ t¨ng, do ®ã nguån phóc lîi cña doanh nghiÖp mµ ngêi lao ®éng ®îc nhËn l¹i còng sÏ t¨ng lªn, nã lµ phÇn bæ sung thªm cho tiÒn l¬ng, lµm t¨ng thu nhËp vµ t¨ng lîi Ých cho ngêi cung øng lao ®éng. H¬n n÷a, khi lîi Ých cña ngêi lao ®éng ®îc ®¶m b¶o b»ng c¸c møc l¬ng tho¶ ®¸ng, nã sÏ t¹o ra sù g¾n kÕt céng ®ång nh÷ng ngêi lao ®éng víi môc tiªu vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp, xo¸ bá sù ng¨n c¸ch gi÷a ngêi chñ doanh nghiÖp víi ngêi cung øng søc lao ®éng, lµm cho ngêi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n, tù gi¸c h¬n víi c¸c ho¹t ®éng cña 12 doanh nghiÖp... c¸c nhµ kinh tÕ gäi ®ã lµ “c¸c ph¶n øng d©y truyÒn tÝch cùc” cña tiÒn l¬ng. Ngîc l¹i, nÕu doanh nghiÖp tr¶ l¬ng kh«ng hîp lý hoÆc v× môc tiªu lîi nhuËn thuÇn tuý, kh«ng chó ý ®óng møc ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng th× nguån nh©n c«ng cã thÓ bÞ kiÖt quÖ vÒ thÓ lùc, gi¶m sót vÒ chÊt lîng, lµm h¹n chÕ c¸c ®éng c¬ cung øng søc lao ®éng. BiÓu hiÖn râ nhÊt lµ t×nh tr¹ng c¾t xÐn thêi gian lµm viÖc, l·ng phÝ nguyªn, nhiªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ; lµm dèi, lµm Èu; mÉu thuÉn gi÷a ngêi lµm c«ng vµ chñ doanh nghiÖp cã thÓ dÉn ®Õn l·n c«ng, b·i c«ng, ®i×nh c«ng... Mét biÓu hiÖn n÷a lµ sù di chuyÓn lao ®éng, nhÊt lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao, sang nh÷ng khu vùc vµ doanh nghiÖp cã møc l¬ng hÊp dÉn h¬n. HËu qu¶ g©y ra, võa lµm mÊt ®i nguån nh©n lùc quan träng, võa lµm thiÕu hôt lao ®éng côc bé, ®×nh ®èn hoÆc ph¸ vì tiÕn tr×nh b×nh thêng trong s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3. Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn 1.3.1. B¶o hiÓm x· héi Trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i lóc nµo con ngêi còng chØ gÆp thuËn lîi, cã ®Çy ®ñ thu nhËp vµ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó sinh sèng b×nh thêng. Tr¸i l¹i, cã rÊt nhiÒu trêng hîp khã kh¨n, bÊt lîi, Ýt nhiÒu ngÉu nhiªn ph¸t sinh lµm cho ngêi ta bÞ gi¶m mÊt thu nhËp hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn sinh sèng kh¸c nh èm ®au, tai n¹n, tuæi giµ mÊt søc lao ®éng... nhng nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt cña cuéc sèng kh«ng nh÷ng mÊt ®i hay gi¶m ®i mµ thËm chÝ cßn t¨ng lªn, xuÊt hiÖn thªm nh÷ng nhu cÇu míi (khi èm ®au cÇn ch÷a bÖnh...). V× vËy, con ngêi 13 vµ x· héi loµi ngêi muèn tån t¹i, vît qua ®îc nh÷ng lóc khã kh¨n Êy th× ph¶i t×m ra vµ thùc tÕ ®· t×m ra nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau. Trong x· héi c«ng x· nguyªn thuû, khã kh¨n bÊt lîi cña mçi ngêi ®îc c¶ céng ®ång san sÎ g¸nh chÞu. Cßn ë x· héi phong kiÕn quan l¹i, nh÷ng lóc gÆp khã kh¨n th× cËy nhê ë Vua, d©n c gÆp khã kh¨n th× tr«ng cËy vµo sù ®ïm bäc, h¶o t©m cña hä hµng lµng x·. Nh vËy lµ tÊt c¶ ®Òu ë thÕ bÞ ®éng, thô ®éng tr«ng chê vµo sù h¶o t©m cña phÝa gióp ®ì mµ hoµn toµn kh«ng ®îc ch¾c ch¾n. TiÕn bé h¬n, khi nÒn c«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn xuÊt hiÖn mèi quan hÖ chñ - thî. Khi hai bªn cam kÕt vÒ lao ®éng, ®iÒu kiÖn vÒ sù ®¶m b¶o mét phÇn thu nhËp ®Ó trang tr¶i nh÷ng nhu cÇu sinh sèng thiÕt yÕu khi èm ®au, tai n¹n... cho ngêi lao ®éng ®· ®îc ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn. Tuy nhiªn, míi ®Çu do viÖc ®¶m b¶o nµy chØ liªn quan gi÷a hai bªn chñ- thî mµ chñ th× râ rµng kh«ng muèn chi ra, thî th× lu«n ®ßi hái, v× vËy, tranh chÊp gi÷a hä lu«n x¶y ra. §iÒu kiÖn kh¸ch quan ®ã lµm xuÊt hiÖn mét bªn thø ba, lµ nh©n vËt ®ãng vai trß trung gian ®Ó gióp thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt gi÷a chñ- thî b»ng nh÷ng ho¹t ®éng thÝch hîp cña nã. Nh©n vËt thø ba cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ sù tÝn nhiÖm ®Ó lµm bªn trung gian, ®ã lµ Nhµ níc. Nhµ níc quy ®Þnh hµng th¸ng giíi chñ ph¶i trÝch ra mét kho¶n tiÒn nho nhá ®îc tÝnh to¸n chÆt chÏ trªn c¬ së x¸c xuÊt nh÷ng biÕn cè cña tËp hîp nh÷ng ngêi lao ®éng lµm thuª ®Ó giao cho bªn thø ba, khi cã biÕn cè th× bªn thø ba chi tr¶, kh«ng phô thuéc vµo giíi chñ, sè tiÒn kh«ng ph¶i dïng ®Õn (cha ph¶i chi tr¶) sÏ tån tÝch l©u ngµy thµnh quü. 14 ViÖc Nhµ níc can thiÖp vµo víi vai trß lµ bªn thø ba, mét mÆt lµm t¨ng vai trß cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ trong c¸c mèi quan hÖ x· héi, mÆt kh¸c lµm t¨ng chi cho ng©n s¸ch Nhµ níc. Nhµ níc b»ng nh÷ng c¬ së lý luËn khoa häc ®· buéc giíi chñ ®ãng gãp vµo quü BHXH víi mét kho¶n tiÒn phï hîp ®ñ cho ngêi lao ®éng, ®ång thêi còng yªu cÇu giíi thî ®ãng gãp mét phÇn tiÒn l¬ng cña m×nh vµo quü ®Ó ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña chÝnh m×nh. Nhê c¸c ho¹t ®éng cña Nhµ níc nµy mµ m©u thuÉn gi÷a chñ- thî ®îc gi¶i quyÕt, c¶ hai bªn ®Òu hµi lßng, c¶m thÊy m×nh cã lîi vµ ®îc b¶o vÖ. Nh vËy, ta cã ®îc kh¸i niÖm vÒ BHXH nh sau: “BHXH lµ sù ®¶m b¶o thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp ®èi víi ngêi lao ®éng khi hä gÆp ph¶i biÕn cè lµm gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc mÊt viÖc lµm b»ng c¸ch h×nh thµnh vµ sö dông mét quü tµi chÝnh tËp trung do sù ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng, nh»m ®¶m b¶o an toµn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä, gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn x· héi”. ë ViÖt Nam hiÖn nay, mäi ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng BHXH ®Òu cã quyÒn hëng BHXH. §ãng BHXH lµ tù nguyÖn hay b¾t buéc tuú thuéc vµo lo¹i ®èi tîng vµ tõng lo¹i doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o cho ngêi lao ®éng ®îc hëng c¸c chÕ ®é BHXH thÝch hîp. Ph¬ng thøc ®ãng BHXH dùa trªn c¬ së møc tiÒn l¬ng quy ®Þnh ®Ó ®ãng BHXH ®èi víi mçi ngêi lao ®éng. • Quü BHXH 15 Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, quü BHXH ®îc tÝnh theo tû lÖ 20% trªn tæng quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn cña ngêi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n. Trong ®ã, 15% ngêi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ kho¶n nµy tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, cßn 5% do ngêi lao ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp (trõ trùc tiÕp vµo l¬ng). Chi cña quü BHXH cho ngêi lao ®éng theo chÕ ®é c¨n cø vµo: +Møc l¬ng ngµy cña ngêi lao ®éng +Thêi gian nghØ (cã chøng tõ hîp lÖ) +Tû lÖ trî cÊp BHXH. 1.3.2. B¶o hiÓm y tÕ GÇn gièng nh ý nghÜa cña BHXH, BHYT lµ sù ®¶m b¶o thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ngêi lao ®éng khi hä gÆp rñi ro èm ®au, tai n¹n... b»ng c¸ch h×nh thµnh vµ sö dông mét quü tµi chÝnh tËp trung do sù ®ãng gãp cña ngêi sö dông lao ®éng, nh»m ®¶m b¶o søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. • Quü BHYT: Quü BHYT ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch 3% trªn sè thu nhËp t¹m tÝnh cña ngêi lao ®éng; trong ®ã ngêi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu 2%, kho¶n nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, ngêi lao ®éng trùc tiÕp nép 1% (trõ vµo thu nhËp). Quü BHYT do Nhµ níc tæ chøc, giao cho mét c¬ quan lµ c¬ quan BHYT thèng nhÊt qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng th«ng qua m¹ng líi y tÕ nh»m huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸ nh©n, tËp thÓ vµ céng 16 ®ång x· héi ®Ó t¨ng cêng chÊt lîng trong viÖc kh¸m ch÷a bÖnh. V× vËy, khi tÝnh ®îc møc trÝch BHYT, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i nép toµn bé cho c¬ quan BHYT. 1.3.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn Ngêi lao ®éng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh tríc giíi chñ, hä lËp ra tæ chøc c«ng ®oµn. Tæ chøc nµy chuyªn tr¸ch viÖc ®¹i diÖn cho ngêi lao ®éng ®Ó th¬ng thuyÕt víi giíi chñ ®ßi quyÒn lîi cho c«ng nh©n vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp bÊt c«ng gi÷a chñ- thî. Nguån kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc nµy lÊy tõ quü “Kinh phÝ c«ng ®oµn” • Quü KPC§: ë mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã tæ chøc c«ng ®oµn ®Ó ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m c¸c ph¬ng tiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt ®Ó c«ng ®oµn ho¹t ®éng. Ngêi lµm c«ng t¸c c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch do quü c«ng ®oµn tr¶ l¬ng vµ ®îc hëng c¸c quyÒn lîi vµ phóc lîi tËp thÓ nh mäi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp, tuú theo quy chÕ doanh nghiÖp hoÆc tho¶ íc tËp thÓ. Nh vËy, KPC§ lµ quü tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¸c cÊp. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc tÝnh theo tû lÖ 2% trªn tæng quü tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu kho¶n chi phÝ nµy (kho¶n nµy còng tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh). Th«ng thêng khi x¸c ®Þnh ®îc møc tÝnh kinh phÝ c«ng ®oµn trong kú th× mét nöa doanh nghiÖp ph¶i nép cÊp trªn, mét nöa th× ®îc sö dông ®Ó chi tiªu cho c«ng ®oµn t¹i c¸c ®¬n vÞ. 17 1.4. NhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§ 1. Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ sè lîng lao ®éng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng, tÝnh l¬ng vµ tÝnh trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng, ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng ®óng ®èi tîng sö dông lao ®éng. 2. Híng dÉn kiÓm tra c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, më sæ cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô lao ®éng tiÒn l¬ng ®óng chÕ ®é, ®óng ph¬ng ph¸p. 3. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng thuéc phÇn viÖc do m×nh phô tr¸ch. 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông thêi gian lao ®éng, chi phÝ nh©n c«ng, n¨ng suÊt lao ®éng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c, sö dông triÖt ®Ó cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp. 1.5. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ Sæ s¸ch cña bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ®îc lËp dùa trªn c¬ së c¸c chøng tõ ban ®Çu lËp khi tuyÓn dông n©ng bËc, th«i viÖc... mäi biÕn ®éng vÒ lao ®éng ®îc ghi chÐp kÞp thêi vµo sæ s¸ch lao ®éng lµm c¨n cø cho viÖc tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ngêi lao ®éng ®îc kÞp thêi. • H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng: 18 H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ c«ng viÖc ®¶m b¶o ghi chÐp kÞp thêi chÝnh x¸c sè ngµy c«ng giê c«ng lµm viÖc thùc tÕ còng nh ngµy nghØ viÖc ngõng viÖc cña tõng ngêi lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt, tõng phßng ban trong doanh nghiÖp. Trªn c¬ së nµy ®Ó tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ngêi. B¶ng chÊm c«ng lµ chøng tõ ban ®Çu quan träng nhÊt ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp. B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó ghi chÐp thêi gian lµm viÖc trong th¸ng thùc tÕ vµ v¾ng mÆt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæ, ®éi, phßng ban... B¶ng chÊm c«ng ph¶i lËp riªng cho tõng tæ s¶n xuÊt, tõng phßng ban vµ dïng trong mét th¸ng. Danh s¸ch ngêi lao ®éng ghi trong sæ danh s¸ch lao ®éng cña tõng bé phËn ®îc ghi trong b¶ng chÊm c«ng, sè liÖu cña chóng ph¶i khíp nhau. Tæ trëng tæ s¶n xuÊt hoÆc trëng c¸c phßng ban lµ ngêi trùc tiÕp ghi b¶ng chÊm c«ng c¨n cø vµo sè lao ®éng cã mÆt, v¾ng mÆt ®Çu ngµylµm viÖc ë ®¬n vÞ m×nh. Trong b¶ng chÊm c«ng nh÷ng ngµy nghØ theo quy ®Þnh nh ngµy lÔ tÕt, chñ nhËt ®Òu ph¶i ®îc ghi râ rµng. B¶ng chÊm c«ng ph¶i ®Ó t¹i mét ®Þa ®iÓm c«ng khai ®Ó ngêi lao ®éng gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña m×nh. Cuèi th¸ng tæ trëng, trëng phßng tËp hîp t×nh h×nh sö dông lao ®éng cung cÊp cho kÕ to¸n phô tr¸ch. Nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra vµ x¸c nhËn hµng ngµy trªn b¶ng chÊm c«ng. Sau ®ã tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu b¸o c¸o tæng hîp lªn phßng lao ®éng tiÒn l¬ng. Cuèi th¸ng, c¸c b¶ng chÊm c«ng ®îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®Ó tiÕn hµnh tÝnh l¬ng. §èi víi c¸c trêng hîp nghØ viÖc do èm ®au, tai n¹n lao ®éng... th× ph¶i cã phiÕu nghØ èm do bÖnh viÖn, c¬ së y tÕ cÊp vµ x¸c nhËn. Cßn ®èi víi c¸c trêng hîp ngõng viÖc x¶y ra trong ngµy do bÊt cø nguyªn nh©n g× ®Òu ph¶i ®îc ph¶n ¸nh vµo biªn b¶n ngõng viÖc , trong ®ã nªu râ nguyªn nh©n ngõng viÖc vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l¬ng vµ xö lý thiÖt h¹i x¶y ra. Nh÷ng chøng tõ nµy ®îc chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n 19 lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp, BHXH sau khi ®· ®îc tæ trëng c¨n cø vµo chøng tõ ®ã ghi vµo b¶ng chÊm c«ng theo nh÷ng ký hiÖu quy ®Þnh. C¸c chøng tõ ban ®Çu ®îc sö dông ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n phô cÊp còng lµ c¬ së ®Ó tÝnh trÝch quü BHXH, BHYT, KPC§ bëi v× c¸c kho¶n nµy ®îc tÝnh theo phÇn tr¨m cña l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña ng¬× lao ®éng. Ngoµi ra, khi ngêi lao ®éng ®îc nghØ hëng BHXH, kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ hëng BHXH cho tõng ngêi vµ tõ c¸c phiÕu nµy kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng thanh to¸n BHXH. • H¹ch to¸n thanh to¸n l¬ng víi ngêi lao ®éng H¹ch to¸n thanh to¸n l¬ng víi ngêi lao ®éng dùa trªn c¬ së c¸c chøng tõ h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng (b¶ng chÊm c«ng), kÕt qu¶ lao ®éng (b¶ng kª khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, biªn b¶n nghiÖm thu...) vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan (giÊy nghØ èm, biªn b¶n nghØ viÖc...) kÕ to¸n tiÒn l¬ng tiÕn hµnh tÝnh l¬ng sau khi ®· kiÓm tra c¸c chøng tõ trªn. C«ng viÖc tÝnh l¬ng , tÝnh thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo h×nh thøc tr¶ l¬ng ®ang ¸p dông t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (gåm l¬ng chÝnh s¸ch, l¬ng s¶n phÈm, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, b¶o hiÓm cho tõng lao ®éng), b¶ng thanh to¸n tiÒn thëng. B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l¬ng,phô cÊp cho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ®îc thanh to¸n cho tõng bé phËn (phßng ban...) t¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. Trong b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, mçi c«ng nh©n viªn ®îc ghi mét dßng c¨n cø vµo bËc, møc l¬ng, thêi gian lµm 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan