Tài liệu Hướng dẫn sử dụng csdl acs

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 709 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL ACS ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 1. Truy cập sử dụng 2. Tìm kiếm tài liệu 3. Một số tiện ích 1 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 1. TRUY CẬP SỬ DỤNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM ACS (American Chemical Society) cung cấp toàn văn các văn bản, hình ảnh từ các tạp chí khoa học có uy tín và có chỉ số trích dẫn cao về lĩnh vực Hóa học và các khoa học liên quan. Cách thức truy cập Bước 1: Truy cập www.vnulib.edu.vn hoặc Bước 2: 1. Nhấn chọn nếu truy cập tại TVTT hoặc trong mạng ĐHQGHCM; 2. Nhấn chọn và nhập “Mã số” & “Mật khẩu” do TVTT cấp nếu truy cập từ xa (bất cứ nơi đâu có kết nối Internet). 2 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 1. Nhập Username & Password 1 2 2. Nhấn “Đăng nhập” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Phạm vi thông tin: Từ năm 1996 đến nay Số lượng tạp chí: 38 tạp chí 3 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM TÌM KIẾM TÀI LIỆU Tìm nhanh (Quick search) Tìm theo danh mục có sẵn (Browse search) Tìm nâng cao (Advanced search) 1. Nhập thuật ngữ tìm vào hộp “Search text” ” 2. Chọn tìm ở mọi nơi, nhan đề, tác giả, tóm tắt Tìm nhanh (Quick search) ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 3. Nhấn “Search ” 1. Nhập thuật ngữ tìm theo chủ đề, nhan đề, tác giả, tên tạp chí vào ô “Search text” 4 10/24/2013 1. Nhấn “Citation” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 4. Nhấn “Go” ” Tìm nhanh (Quick search) 2. Nhập thông tin về tạp chícủa tạp 2. Tìm theo thông tin trích dẫn báo: Bạn có thể 3. chí/bài Nhập số trang bài(tên tạp chítạp chí, số trang, số dùng thông tin thư mục của tạp chí/bài báo tập) để tìm đọc tạp chí và bài báo mình quan tâm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 5. Kết quả tìm đúng với thông tin trích dẫn 5 10/24/2013 1. Nhấn “DOI” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 3. Nhấn “GO” ” 2. Nhập thông tin “DOI” Tìm nhanh (Quick search) 3. Tìm theo thông tin nhận dạng đối tượng số của bài tạp chí (DOI): Mỗi bài tạp chí trong CSDL ACS đều có một số nhận dạng gọi là DOI, nếu bạn có thông tin DOI, bạn có thể tìm đọc được bài tạp chí mà không cần nhập thuật ngữ tìm. 4. Kết quả tìm đúng với thông tin “DOI” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 1. Nhấn Tìm nhanh (Quick search) “Subject Search Search” ” 4. Tìm theo chủ đề quan tâm bằng cách nhấn chọn “Subject Search” 2. Chọn chủ đề muốn tìm Hiển thị kết quả các bài viết về chủ đề Hiển thị kết quả các bài viết về chủ đề 6 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Tìm theo danh mục có sẵn (Browse search) Tìm theo danh mục tên tạp chí: Cho phép bạn tìm dựa trên danh mục được sắp xếp theo trật tự chữ cái tên tạp chí. Danh mục các tạp chí sắp xếp theo trật tự chữ cái Nhấn chọn tạp chí quan tâm ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Truy Truycập cậpđược được toàn toànvăn văn 7 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Không truy cập được toàn văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 1. Nhấn chọn “Advanced Tìm nâng cao (Advanced search) Search” ” Bạn dùng một vài chức năng cho sẵn để giới hạn (dùng toán tử AND và NOT) hoặc mở rộng (dùng toán tử OR) phạm vi tìm kiếm nhằm có kết quả như ý nhất. 3. Tìm theo "Content Type" chọn tìm theo tên tạp chí và chủ đề 2. Nhập thuật ngữ tìm 4. Tìm theo "Date Range", nhấn chọn thời gian xuất bản. 5. Nhấn “Search” 8 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 6. Tìm thấy 3 bài báo của tác giả “Maria Rosaria Saviello” ” về vấn đề “Antimicrobial Peptides” ” Nhấn “Search Criteria” để chỉnh sửa các bước tìm kiếm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Thu hẹp kết quả tìm Giới hạn tìm trong tạp chí “Biochemistry” ” Giới hạn tìm trong năm 2010 Nhấn “Search” ” 9 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Kết quả đã được thu hẹp ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Các tiện ích của một bài báo Chọn hiển thị quả tìm theo loại hình tài liệu Nhấn “Search Criteria” để chỉnh sửa các bước tìm kiếm. Nhấn “Search Filters” để lọc kết quả tìm theo thời gian, tác giả, loại hình tài liệu,… Sắp xếp kết quả tìm theo các tiêu chí khác nhau tại ô “Sort By” Truy cập được toàn văn 10 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn chọn “Download Citation” ” Xem tóm tắt, bảng biểu, các bài báo trích dẫn bài báo này Xem thêm những bài báo khác liên quan Liên kết đến các công cụ tiện ích (email, trích dẫn tài liệu, tải thông tin trích dẫn, bản quyền, tạo thông báo trích dẫn, DOI…) Tải toàn văn bài báo theo các định dạng khác nhau Xem thêm những bài báo khác của tác giả Chia sẽ bài báo trên các trang mạng xã hội Liên kết đến bài báo đã trích dẫn bài báo này làm tài liệu tham khảo ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 11 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn chọn “Reference QuickView” ” Danh mục tài liệu tham khảo của bài báo ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Tải bài toàn văn nếu có trong các CSDL thuộc gói mua của đơn vị Nhấn “CrossRef” ” Tải bài toàn văn là nguồn mở (Open Access) 12 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn “PubMed” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn tải toàn văn (nếu có) 13 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn “ACS Full Text” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Tải bài toàn văn Nhấn “ACS Full Text” ” 14 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhấn “CAS” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Thông tin tóm tắt của ủa bài báo 15 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM MỘT SỐ TIỆN ÍCH Lưu kết quả tìm kiếm (Save This Search) Cập nhật tin tức (RSS Feed) Nhận thông báo tài liệu được trích dẫn (Citation Alert) Lưu bài báo yêu thích (Add a Favorites) ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Đăng ký tạo tài khoản 1. Nhấn “Register” 4. Tạo tài khoản thành công 2. Nhập thông tin vào các ô có dấu * 3. Nhấn “Create an account” ” 16 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Lưu kết quả tìm kiếm (Save this Search) Nhận thông báo theo kết quả tìm kiếm đã lưu (Save This Search): khi một bài báo mới trên ACS phù hợp với kết quả tìm kiếm đã lưu, hệ thống tự động thông báo vào “Your Profile” ” 1. Nhấn Login, nhập ACS ID & Password để đăng nhập vào tài khoản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 2. Thực hiện thao tác tìm kiếm 17 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 3. Nhập tên gợi nhớ và nhấn “SAVE” ” 4. Nhấn “View Saved Searches” ” 6. Nhấn “FINALIZE” ” 5. Chọn định kỳ gửi thông báo qua email ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 6. Truy cập “Your Profile” ”, nhấn “Saved Searches” ” xem lại kết quả tìm kiếm đã lưu 18 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Nhận tin tức cập nhật của một bài báo mới phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm đã thực hiện (RSS Feed) Nhấn biểu tượng để lưu địa chỉ liên kết các bài cần tạo RSS Feed ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Tiện ích thông báo tài liệu được trích dẫn (Citation Alert) Khi một bài báo mới trên ACS trích dẫn một bài báo mà bạn đã tạo thông báo. 1. Thực hiện tìm kiếm và chọn bài báo quan tâm, nhấn “Citation Alerts” ” 19 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Hệ thống tự động gửi email khi một bài báo mới trên ACS trích dẫn bài báo này. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM 2. Chọn tạp chí & định kỳ nhận thông báo mục lục tạp chí 3. Nhấn “Save Preferenes” ” 20 10/24/2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Lưu bài báo yêu thích (Add to Favorites) Nhấn “Favorite Content” ” xem lại các bài báo quan tâm Nhấn “Add to Favorites” ” ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN TRUNG TÂM Cảm ơn đã lắng nghe! 21
- Xem thêm -