Tài liệu Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 6

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 582 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH Thu gọn cửa sổ Shapes Để thu gọn cửa sổ Shapes bạn nhấn chuột vào biểu tượng Minimize the Shapes windows.(xem hình 3-1) Hình III-2.1 : thu gọn cửa sổ Shapes. Lúc này cửa sổ Shapes đã được thu gọn.(hình 3-2) Visio 2010 Hình III-2.2: cửa sổ Shapes được thu gọn lại. 3. Tùy chỉnh sắp xếp các biểu tượng trên cửa sổ Shapes Mặc định tại cửa sổ Shapes,trên các stencil là sự sắp xếp gồm biểu tượng và tên biểu tượng bên cạnh. Visio 2010 Hình III-3.1: mặc định sắp xếp các mô hình Bạn có thể thay đổi kiểu sắp xếp khác tùy ý bằng cách nhấn chuột phải lên thanh Shapes và chọn kiểu sắp xếp tùy ý. Hình III-3.2 : tùy chỉnh sắp xếp các mô hình MS Visio 2010 cung cấp 5 kiểu sắp xếp.Gồm: Visio 2010 Icons and Names: kiểu sắp xếp gồm biểu tượng và tên biểu tượng nằm bên cạnh Hình III-3.3 : kiểu Icon and Names  Names Under Icons : kiểu sắp xếp tên nằm dưới biểu tượng. Hình III-3.4: kiểu Names Under Icons  Icons Only: kiểu sắp xếp chỉ có biểu tượng. Visio 2010 Hình III-3.5 : kiểu Icons Only  Names Only : kiểu sắp xếp chỉ có tên . Hình III-3.6: kiểu Names Only  Icons and Details: kiểu sắp xếp gồm biểu tượng và chi tiết cho biểu tượng. Visio 2010 Hình III-3.7 : kiểu Icons and Details
- Xem thêm -