Tài liệu Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 8

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 948 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH Di chuyển,tùy chỉnh kích thước,quay và sao chép mô hình. Để di chuyển mô hình trong bản vẽ,bạn chỉ việc click vào mô hình và giữ chuột,di chuyển chuột đến vị trí . Hình III-5.1 : di chuyển mô hình Bạn có thể tùy chỉnh kích thước mô hình tùy ý bằng cách click chuột vào mô hình,lúc này trên mô hình sẽ hiện 8 điểm hình vuông nhỏ màu xanh ,và tất cả các mô hình đều có 8 điểm này.Bạn click chuột vào vị trí muốn tăng hoặc giảm kích thước mô hình và kéo chuột theo chiều tăng hoặc giảm kích thước. Visio 2010 Hình III-5.2 : tăng(giảm) kích thước mô hình Việc kéo chuột để tăng giảm mô hình sẽ khiến kích thước của mô hình không chính xác.Để thiết lập chính xác kích thước mô hình mà bạn muốn click chuột vào mô hình ,sau đó click vào thông số kích thước phía dưới thanh tác vụ. Hình III-5.3: các thông số kich thước Để thay đổi kích thước click vào Width hoặc Height,bảng thông số sẽ hiển thị. Visio 2010 Hình III-5.4 : hiển thị bảng thông số. Tại đây ban có thể chỉnh vị trí mô hinh theo trục ngang (X),trục dọc (Y),chiều dọc (Width),chiều cao (Height),góc quay (Angle),vị trí so với bản vẽ (Pin Pos). Lưu ý : nếu click vào mô hình mà các thông số không hiển thị ở thanh tác vụ,bạn click chuột phải vào thanh tác vụ và chọn thông số kích thước . Visio 2010 Hình III-5.5 : tùy chỉnh hiển thị trên thanh tác vụ. Trong MS Visio 2010 bạn có thể quay mô hình theo ý muốn.Để thực hiện điều này,bạn click chuột vào điểm quay (xem hình 5-3) ,giữ chuột và quay theo chiều cần quay. Hình III-5.6 : quay mô hình Visio 2010 Hình III-5.7 : mô hình đã đươc quay. Để sao chép mô hình ,click chuột phải vào mô hình và chọn Copy. Visio 2010 Hình III-5.8 : sao chép mô hình Click chuột phải vào vị trí cần dán trên bản vẽ và chọn Paste.Mô hình mới được tạo ra giống mô hình cũ và kích thước của hai mô hình này bằng nhau. Visio 2010 Hình III-5.9 : 2 mô hình giống nhau và bằng nhau về kích thước Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp phím ,click chuột vào mô hình và nhấn Ctrl + C để sao chép,sau đó chọn vị trí và nhấn Ctrl + V để dán vào. Trong MS Visio 2010 bạn có thể đặt mô hình này nằm phía sau mô hình kia,hoặc có thể đặt nằm trước mặt với chức năng Bring Forward,Send Forward. Đưa 2 mô hình lên bản vẽ.Tại thẻ Home ,mục Arrange bạn sẽ thấy 2 chức năng Bring Forward,Send Forward . Visio 2010 Hình III-5.10 : chức năng đặt mô hình. Tại Bring Forward có hai phần thiết lập: Hình III-5.11 : Bring Forward  Bring Forward : mô hình được chon với chức năng này ,sau khi di chuyển đến một mô hình khác trong bản vẽ sẽ nằm chồng lên trên mô hình kia. Visio 2010 Hình III-5.12 : mô hình nằm chồng lên trên Với hình 5-9,chúng ta chọn mô hình cần di chuyển là hình tròn,chọn Bring Forward trong chức năng Bring Forward thì khi di chuyển hình tròn đền các mô hình khác trên bản vẽ,hình tròn sẽ nằm phía trên các mô hình đó. Bring to Front :mô hình được chọn với chức năng này ,sau khi di chuyển đến những mô hình khác trong bản vẽ sẽ nằm chồng lên các mô hình khác ,xét trường hợp các mô hình này gần nhau. Visio 2010 Hình III-5.13: mô hình nằm chồng lên các mô hình khác. Tại Send Backward có hai phần thiết lập:  Send Backward : mô hình được chon với chức năng này ,sau khi di chuyển đến một mô hình khác trong bản vẽ sẽ nằm ẩn phía dưới mô hình kia. Visio 2010 Hình III-5.14 : mô hình nằm ẩn phía dưới  Send to Back : mô hình được chọn với chức năng này ,sau khi di chuyển đến những mô hình khác trong bản vẽ sẽ nằm ẩn phía dưới các mô hình khác ,xét trường hợp các mô hình này gần nhau. Visio 2010 Hình III-5.15 : mô hình nằm ẩn phía dưới các mô hình khác. Chú ý : với phần thiết lập Bring Forward hay Send Backward trong các chức năng tương ứng là Bring Forward,Send Backward chúng ta chỉ xét đến việc mô hình này di chuyển đến một mô hình khác.Và thiết lập Bring to Front ,Send to Back để xét đến mô hình này di chuyển đến nhiều mô hình khác.
- Xem thêm -