Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thanh trì...

Tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thanh trì

.PDF
66
223
72

Mô tả:

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thanh Trì
Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh a Môc lôc PHÇN I : LêI Më §ÇU Phần : lời mở đầu.................................................................................................7 S¬ ®å 5: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp..............................................................23 S¬ ®å 6 : S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ NCTT...........................................................................................24 S¬ ®å 7 : S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung............................................................................26 S¬ ®å 8: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn............................28 B¶ng kª tõ viÕt t¾t CCDC: C«ng cô dông cô. NVL: Nguyªn vËt liÖu GTGT: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. CPNVLTT: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CPNCTT: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPSXC: Chi phÝ s¶n xuÊt chung KK§K: KiÓm kª ®Þnh kú. KKTX: KiÓm kª thêng xuyªn. BHXH: B¶o hiÓm x· héi BHYT: B¶o hiÓm y tÕ KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn BHTN: B¶o hiÓm thÊt nghiÖp PXSX: Ph©n xëng s¶n xuÊt. SXKD: S¶n xuÊt kinh doanh. TK:Tµi kho¶n. TNDN: Thu nhËp doanh nghiÖp. DN: Doanh nghiÖp TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1. KÕ to¸n doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 2004. 2. HÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam – Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh 2006. 3. Híng dÉn thùc hµnh chÕ ®é kÕ to¸n míi – Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh. 4. Mét sè tµi liÖu trong C«ng ty cæ phÇn may Thanh tr× 5. Mét sè luËn v¨n vµ chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña c¸c anh (chÞ) khãa tríc. Danh môc c¸c s¬ ®å S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn may Thanh Tr×…..............…..12 S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty.....................................................14 S¬ ®å 3: tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung .......................16 S¬ ®å 4: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn may Thanh tr×.....17 S¬ ®å 5: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp..................................26 S¬ ®å 6: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp..........................................27 S¬ ®å 7: S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung................................................29 S¬ ®å 8: H¹ch to¸n chi phÝ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn..................31 Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Danh môc c¸c b¶ng biÓu BiÓu 2.1: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng.........................................................38 BiÓu 2.2: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n.........................................................39 BiÓu 2.3: PhiÕu nhËp kho.......................................................................40 BiÓu 2.4: PhiÕu xuÊt kho.......................................................................41 BiÓu 2.5: Tæng hîp phiÕu xuÊt vËt t.......................................................43 BiÓu 2.6: Sæ nhËt ký chung....................................................................44 BiÓu 2.7: Sæ c¸i tµi kho¶n 621...............................................................45 BiÓu 2.8: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621.........................................................46 BiÓu 2.9: B¶ng chÊm c«ng.....................................................................47 BiÓu 2.10: B¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng.......................................................47 BiÓu 2.11: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi.........................48 BiÓu2.12:B¶ng ph©n bæ chi phÝ BHXH,BHYT,KPC§,BHTN...............50 BiÓu 2.13: Sæ nhËt ký chung..................................................................52 BiÓu 2.14: Sæ c¸i tµi kho¶n 622.............................................................53 BiÓu 2.15: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622.......................................................54 BiÓu 2.16: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung.................................59 BiÓu 2.17: Sæ nhËt ký chung..................................................................60 BiÓu 2.18: Sæ c¸i tµi kho¶n 627.............................................................61 BiÓu2.19:B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt ¸o jacket..................................64 BiÓu 2.20: Sæ c¸i tµi kho¶n 154.............................................................65 BiÓu 2.21: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154.......................................................66 Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh PhÇn I Lêi Më §Çu 1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Khi nhµ níc ta ®æi míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ Níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa th× cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n thua lç, bëi hµng hãa doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra kh«ng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn lµ doanh nghiÖp ®· kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng vai trß còng nh c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mét doanh nghiÖp, gi¸ thµnh h¹ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý,®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. Trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt sÏ ®em l¹i tiÕt kiÖm cho x· héi,t¨ng tÝch lòy cho nÒn kinh tÕ, t¨ng nguån thu trong ng©n s¸ch nhµ níc. VËy vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ ®ã,C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× lµ mét doanh nghiÖp ®· vµ ®ang ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t chiÒu s©u,lÊy chÊt lîng s¶n phÈm lµm hµng ®Çu,h¹ gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n, tiªu thô s¶n phÈm réng r·i trªn thÞ tr êng. Râ rµng mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý ®· t¹o nªn thµnh c«ng ë C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. Cïng víi viÖc ®æi míi chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ níc, c«ng ty ®· cè g¾ng c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p cho phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh th× viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ ®éng lùc vµ lµ kim chØ nam trong ph¬ng híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh vai trß quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc häc ë trêng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr×,Em ®· lùa chän ®Ò tµi "KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr×" lµm ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. 1.2 Môc tiªu nghiªn cøu 1.2.1 Môc tiªu chung:gãp phÇn hÖ thèng hãa thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ - Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®îc häc trªn ghÕ nhµ trêng vµo nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr×. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn may Thanh Tr× . - §Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× . 1.3 §èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1 §èi tîng nghiªn cøu: Nghiªn cøu vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu - Ph¹m vi vÒ kh«ng gian: §Ò tµi thùc hiÖn t¹i c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr×. - Ph¹m vi vÒ thêi gian : Thêi gian thùc tËp trong kho¶ng thêi gian tõ ngµy 21/2 -15/4 n¨m 2011 Thêi gian thu thËp sè liÖu: Th¸ng 12 N¨m 2010 . - Ph¹m vi vÒ néi dung: tËp trung vµo m¶ng kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇm May Thanh Tr× 1.4 Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp 1.4.1 Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng: Lµm râ c¸c kÕt qu¶ trong nghiªn cøu nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn x©y dùng c¬ së ph¬ng ph¸p luËn cho nhËn thøc cña ho¹t ®éng thùc tiÔn. 1.4.2 Ph¬ng ph¸p th«ng kª kinh tÕ: Khi ®¸nh gi¸ c¸c mèi quan hÖ kiÓm tra,doanh nghiÖp thêng sö dông sè liÖu theo d¹ng chuçi thêi gian,c¸c sù kiÖn quan s¸t ®îc s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian ®Ó nghiªn cøu c¸c biÕn sè kinh tÕ vÜ m«. Sù tiªu dïng trong mét nÒn kinh tÕ. Do vËy phÞu thuéc vµo tæng thu nhËp lao ®éng vµ cña c¶i,tiÒn l·i thùc tÕ 1.4.3 Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: ViÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cßn lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc kh«ng chØ ®îc quan t©m bëi c¸c nhµ qu¶n trÞ mµ cßn nhiÒu ®èi tîng kinh tÕ kh¸c liªn quan ®Õn doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh tÝnh tríc kh¶ n¨ng sinh lîi cña ho¹t ®éng.Tõ ®ã ph©n tÝch vµ dù ®o¸n tríc møc ®é thµnh c«ng cña kÕt qu¶ kinh doanh. Qua ®ã,ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng chØ lµ viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mµ cßn lµ viÖc kiÓm tra, xem xÐt tríc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh kinh doanh nh»m ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc tèi u. MÆc dï ®· cè g¾ng t×m hiÓu vµ nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé phßng kÕ to¸n vµ díi sù híng dÉn chØ ®¹o cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Thu Hång, em ®· n¾m ®îc phÇn nµo t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é lý luËn vµ thêi gian tiÕp cËn thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong muèn nh÷ng sù ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh PhÇn II §Æc ®iÓm vÒ c«ng ty cæ phÇn may thanh tr× 2.1 Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn may Thanh Tr×. 2.1.1 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may Thanh Tr×. C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× tríc ®©y lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi (HAPROSIMEX), chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu Tªn giao dÞch tiÕng viÖt: C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× Tel: 84-4-8615390;8614239 Fax: 84-4-8615390 §Þa chØ: Km11,quèc lé 1A,ThÞ trÊn V¨n §iÓn,Thanh Tr×,Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn may thanh tr× tríc ®©yy lµ xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu thanh tr× ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 12 n¨m 1992 vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµo th¸ng 5 n¨m 1995.Giai ®o¹n ®Çu c«ng ty cã mét ph©n xëng kho¶ng 350 c«ng nh©n, chñ yÕu lµ lao ®éng n÷ tuæi ®êi tõ 18 ®Õn 22 vµ phÇn lín tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng. Th¸ng 5 n¨m 1994 c«ng ty quyÕt ®Þnh ®a ph©n xëng 2 vµo ho¹t ®éng víi quy m« t¬ng ®¬ng víi ph©n xëng 1 KÓ tõ khi thµnh lËp c«ng ty vÉn lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi, nªn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ph¶i th«ng qua Tæng c«ng ty. ChØ cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh sè 2032/Q§UB ngµy 13/6/1996 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty May Thanh Tr× míi cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ngo¹i th¬ng VIETCOMBANK - chi nh¸nh Hµ Néi vµ cã tªn giao dÞch lµ Thanh Tr× GARMENT FACTORY. Tõ th¸ng 4 n¨m 2008 xÝ nghiÖp May ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr×. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0103024083 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 24/04/2008 Vèn ®iÒu lÖ lµ: 20.000.000.000(Hai m¬i tû ®ång ch½n) 7 Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Trong ®ã: Vèn nhµ níc lµ:53% Vèn cæ ®«ng trong vµ vèn nhµ ®Çu t chiÕn lîc lµ :47% 2.1.2 Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu - S¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt may c¸c lo¹i. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn t¹i mÆt hµng cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi 100% ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu. - ¸o Jackets - QuÇn bé thÓ thao - Trît tuyÕt 2.1.3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 2.1.3.1 Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Mang dÆc thï cña ngµnh may mÆc,lÜnh vùc ho¹t ®éng vÒ c«ng nghiÖp dÖt may nãi chung vµ ngµnh may mÆc cô thÓ lµ may gia c«ng nãi riªng lµ ngµnh c«ng nghiÖp thu hót ®î nhiÒu lao ®éng,gióp c¶i thiÖn tèt t×nh h×nh d thõa lao ®éng ë níc ta ®ång thêi thu hót ®îc ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn,3 phßng ban chøc n¨ng, 1 tæ c¬ ®iÖn,2 ph©n xëng s¶n xuÊt trùc tiÕp víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, kü s,c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tinh thÇn ®oµn kÕt,thèng nhÊt t¹o nªn søc m¹nh thóc ®Èy s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× Ban KiÓm So¸t Héi §ång Qu¶n TrÞ Ban Gi¸m §èc Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng KÕ To¸n Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh Phßng Tæng Hîp Ph©n xëng1 Ph©n xëng2 ( Nguån : Phßng tµi chÝnh) Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý kh¸c. Ban kiÓm so¸t: KiÓm tra tÝnh hîp lý,hîp ph¸p trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty.Ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®éc lËp víi héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban gi¸m ®èc. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Gi¸m ®èc: §iÒu hµnh quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu trach nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi nhËn ñy quyÒn cña gi¸m ®èc. Kiªm trëng phßng tæng hîp phô tr¸ch s¶n xuÊt; kho,tæ c¾t,tæ thªu.bé phËn kü thuËt, bé phËn kÕ ho¹ch, xuÊt nhËp khÈu. Phßng kÕ to¸n : Thu thËp,xö lý cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng ph©n xëng còng nh toµn bé c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham mu cho gi¸m ®èc viÖc s¾p xÕp c¸n bé vµ tæ chøc nh©n sù, ban hµnh c¸c quy ®Þnh néi quy, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt,.......,y tÕ, b¶o vÖ qu©n sù,tæ c¬ ®iÖn,bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh lao ®éng tiÒn l¬ng. Phßng tæng hîp + Bé phËn kü thuËt: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, may mÉu hµng theo ®¬n ®Æt hµng, ®¸p øng kÞp thêi b¶ng mµu, ®Þnh møc, b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ víi chÊt lîng cao cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. + Bé phËn kÕ ho¹ch - XuÊt nhËp khÈu: §Þnh híng chiÕn lîc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty,tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu cho c«ng ty, chØ ®¹o theo dâi c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt lín theo hîp ®ång. + Tæ chøc c¬ ®iÖn: §¶m b¶o tuyÖt ®èi,®Çy ®ñ vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn h¬i níc, gi¸m s¸t viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ gi÷a c¸c ph©n xëng 2.1.3.2 Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty HiÖn nay, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× ¸p dông theo m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tËp trung ë phßng kÕ to¸n vµ biªn chÕ cã 4 ngêi: kÕ to¸n trëng, phã phßng kÕ to¸n vµ 2 nh©n viªn. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh S¬ ®å 2 : S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ To¸n Trëng Phã Phßng KÕ To¸n Nh©n Viªn KÕ To¸n Thñ Quü ( Nguån : phßng kÕ to¸n ) Chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng:Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn c«ng ty, tham mu cho gi¸m ®èc. KÕ to¸n trëng thêng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, lªn c©n ®èi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, lµm kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ to¸n tæng hîp,ký c¸c lÖnh, c¸c chøng tõ c«ng v¨n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh. Phã phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n thuÕ,kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n vËt t thu mua, theo dâi c«ng nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn. Nh©n viªn kÕ to¸n: C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, tµi s¶n, thµnh phÈm, doanh thu, c«ng nî ph¶i thu. Thñ quü : Theo dâi thu, chi tiÒn mÆt t¹i quü, nguyªn vËt liÖu gia c«ng. Qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i c«ng ty trªn c¬ së chøng tõ thu, chi. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n cuèi mçi ngµy h¹ch to¸n vµo quü. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n t¹i ¸p dông: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung. Ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y doanh nghiÖp ®ang thùc hiÖn lµ ch¬ng tr×nh Vatel-AMS (Acounting Management System). Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. • KÕ to¸n hµng tån kho . + Ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. + Ph¬ng ph¸p lËp dù phßng hµng tån kho. • KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh . Nguyªn t¾c ghi nhËn vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (h÷u h×nh, v« h×nh, thuª tµi chÝnh) ghi nhËn theo nguyªn gi¸. Trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®îc ph¶n ¸nh theo 3 chØ tiªu: Nguyªn gi¸, hao mßn lòy kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i. • Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N. KÕt thóc vµo ngµy 31/12/N. • Kú kÕ to¸n: Kú kÕ to¸n n¨m. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 15-2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp. ChÕ ®é chøng tõ C«ng ty ¸p dông chÕ ®é chøng tõ theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp . • §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n : ®ång ViÖt Nam (VN§) • Sæ kÕ to¸n + Sæ nhËt ký chung + Sæ ghi chÐp ph©n lo¹i ho¹t ®éng kinh tÕ theo néi dung kinh tÕ (sæ c¸i) sæ chi tiÕt gåm c¸c sæ thÎ chi tiÕt. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh * H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung gåm cã c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu : + Sæ nhËt ký chung + Sæ c¸i + C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å 3: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng, hoÆc ®inh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh §Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn may Thanh Tr× Víi ph¬ng ch©m gi¶m nh©n viªn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹o hiÖu qu¶ trong kinh doanh. HiÖn nay tæng sè lao ®éng trong c«ng ty: 600 lao ®éng Trong ®ã: Lao ®éng cã tr×nh dé ®¹i häc 33% Lao ®éng phæ th«ng chiÕm 67% Do nhu cÇu thÞ trêng ngµy cµng cao, c«ng ty lu«n ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt,chÊt lîng s¶n phÈm, ®a d¹ng hãa mÆt hµng, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt c¸c ®¬n hµng chÊt lîng cao. §iÒu kiÖn lµm viÖc tèt ®¸p øng cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× cã hÖ thèng nhµ xëng lín vµ ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®îc ph©n c«ng hîp lý . §èi tîng chÕ biÕn cña c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× lµ v¶i, v¶i ®îc c¾t, may vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm. C«ng ty cã 2 ph©n xëng may vµ 1 tæ thªu, 1 tæ c¾t. Mét ph©n xëng may cã 3 chuyÒn may, 1 tæ hoµn thiÖn. S¬ ®å 4 : Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn May Thanh Tr× Nguyªn VËt liÖu Tæ C¾t Thªu in May Thµnh PhÈm Hoµn ThiÖn ( Nguån: phßng tµi chÝnh ) Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh PhÇn III C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn T¹i c«ng ty cæ phÇn may thanh tr× 3.1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 3.1.1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt * Kh¸i niÖm : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng,lao ®éng vËt hãa ,mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). Nãi c¸ch kh¸c,chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ, mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét kú thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu kho¶n kh¸c nhau nh: chi phÝ vÒ NVL, chi phÝ vÒ nh©n c«ng, chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 31.1.2. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ Tõ kh¸i niÖm cña chi phÝ s¶n xuÊt, ta cã thÓ thÊy r»ng b¶n chÊt cña chi phÝ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lu«n ®îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng phÝ tæn vÒ tµi nguyªn, vËt chÊt, vÒ lao ®éng vµ g¾n liÒn víi môc ®Ých s¶n xuÊt. Nh vËy gi÷a chi tiªu vµ chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®ång thêi cã sù kh¸c nhau vÒ lîng còng nh thêi gian ph¸t sinh. 3.1.1.3. C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc chi phÝ (theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ) Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ cã cïng mét néi dung kinh tÕ ®îc xÕp vµo cïng mét yÕu tè chi phÝ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u vµ môc ®Ých t¸c dông cña chi phÝ ®ã nh thÕ nµo, bao gåm: Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh - Chi phÝ NVL: bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ NVL chÝnh kÓ c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô, nhiªn liÖu sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ nh©n c«ng: Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh toµn bé sè khÊu hao ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ c¸c TSC§ ®îc sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kh«ng ph©n biÖt TSC§ dïng cho qu¶n lý vµ TSC§ dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú nh ®iÖn, níc… - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè tiªu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã cïng c«ng dông kinh tÕ ®îc s¾p xÕp vµo cïng kho¶n môc, kh«ng ph©n biÖt tÝnh chÊt kinh tÕ cña nã nh thÕ nµo. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ NVL chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu tham gia trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng kh«ng ®îc tÝnh cho mét ®èi tîng cô thÓ vµ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng nh tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng quy ®Þnh, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, dÞch vô mua ngoµi. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch ta ®îc cho bÊt kú ho¹t ®éng hay ph©n xëng nµo. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong mèi quan hÖ víi khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph©n thµnh: - Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi tû lÖ víi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh nh: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp… - Chi phÝ bÊt biÕn (®Þnh phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ mµ vÒ tæng sè kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh nh chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§, chi phÝ thuª mÆt b»ng, ph¬ng tiÖn kinh doanh. - Chi phÝ hçn hîp: Lµ lo¹i chi phÝ mµ b¶n th©n nã gåm c¶ yÕu tè ®Þnh phÝ vµ biÕn nh chi phÝ thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, chi phÝ ®iÖn tho¹i... * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh: - Chi phÝ s¶n phÈm: lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua. - Chi phÝ thêi kú: lµ chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét kú nµo ®ã, nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua nªn ®îc xem lµ c¸c phÝ tæn cÇn ®îc khÊu trõ ra tõ lîi tøc cña thêi kú mµ chóng ph¸t sinh. Ngoµi c¸c c¸ch ph©n lo¹i trªn, chi phÝ s¶n xuÊt cßn ®îc ph©n lo¹i thµnh chi phÝ ban ®Çu vµ chi phÝ chuyÓn ®æi, chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt thêng. Do ®ã, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét h×nh thøc ph©n lo¹i chi phÝ sao cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp m×nh. 3.1.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 17 Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh 3.1.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt gi¸ thµnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng cÇn thiÕt vµ lao ®éng vËt ho¸ ®îc tÝnh trªn mét khèi lîng kÕt qu¶ s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt hµng hãa, ph¶n ¸nh lîng gi¸ trÞ cña nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa ®· thùc sù chi ra cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nã võa mang tÝnh kh¸ch quan võa mang tÝnh chñ quan. 3.1.2.2 . Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh còng nh yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng hãa, gi¸ thµnh ®îc xem xÐt díi nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. Mét sè c¸ch ph©n lo¹i * Ph©n lo¹i theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm ®Ó tÝnh gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc chia thµnh 3 lo¹i: - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh ®îc tÝnh theo s¶n lîng thùc tÕ hoµn thµnh. §©y lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp sau khi s¶n phÈm hoµn thµnh. Gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶n ¸nh t×nh h×nh phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vËt t, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ kÕ ho¹ch tÝnh theo s¶n lîng kÕ ho¹ch. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c¬ së ®Ó xem xÐt doanh nghiÖp cã tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ c¸c lo¹i tµi s¶n vËt t tiÒn vèn hay kh«ng. * Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ trong gi¸ thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh ®îc chia thµnh 2 lo¹i: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng xëng): Lµ gi¸ thµnh bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. Lµ c¬ së ®Ó tÝnh lîi nhuËn gép. Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh - Gi¸ thµnh tiªu thô (gi¸ thµnh toµn bé hoÆc gi¸ thµnh ®Çy ®ñ): Lµ gi¸ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô ®îc tÝnh theo c«ng thøc : Gi¸ thµnh = Gi¸ thµnh s¶n + Chi phÝ qu¶n lý + Chi phÝ b¸n toµn bé xuÊt s¶n phÈm doanh nghiÖp hµng C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®îc kÕt qu¶ kinh doanh (l·i, lç) cña tõng mÆt hµng, tõng lo¹i dÞch vô mµ doanh nghiÖp kinh doanh. 3.1.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm VÒ mÆt b¶n chÊt, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn mÆt hao phÝ cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Nhng chóng kh¸c nhau vÒ lîng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã thÓ kh¸c nhau khi cã s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú.Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh = CPSX dë dang + ®Çu kú CPSX ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang cuèi kú Khi gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang (chi phÝ s¶n xuÊt dë dang) ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau hoÆc c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th× tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Qua mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh, ta thÊy ®Ó h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× mét mÆt doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, mÆt kh¸c ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý sö dông chi phÝ hîp lý, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt s¶n phÈm. 3.1.4. Yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý quan t©m v× ®ã lµ nh÷ng chØ tiªu Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng C§ C«ng NghÖ vµ KT C«ng nghiÖp Khoa:Kinh tÕ-Tµi chÝnh ph¶n ¸nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v×, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång nghÜa víi viÖc t¹o lîi thÕ trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. V× vËy, ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ph¶i lËp ra c¸c dù to¸n vÌ chi phÝ, ®a ra c¸c ®Þnh møc râ rµng cho c¸c yÕu tè chi phÝ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t hiÖn nh÷ng l·ng phÝ, sai ph¹m ®Ó kÞp thêi xö lý. 3.1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh sau: - Tríc hÕt cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp. - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp cã sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng cho tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. - Tæ chøc chøng tõ ban ®Çu, hÖ thèng tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n ®¸p øng ®îc yªu cÇu thu thËp- xö lý- hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - Thêng xuyªn kiÓm tra th«ng tin vÒ kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh cña bé phËn cã liªn quan vµ bé phËn chi phÝ vµ gi¸ thµnh. - Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ra ®îc quyÕt ®Þnh mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, phï hîp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 3.1.6 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 3.1.6.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 20 Vò ThÞ §oan_Líp K3B – KTHN Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan