Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần nhà ...

Tài liệu Kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần nhà hn (habubank)

.PDF
84
178
88

Mô tả:

Kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà HN (HabuBank)
1 Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ, níc ta ®· b¾t ®Çu ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ to lín: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy mét c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, ®Ó ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt níc ®ßi hái ph¶i ®¸p øng nhu cÇu vèn rÊt lín. Trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nhiÒu n¨m tíi, t¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò ®îc ChÝnh phñ nãi chung vµ ngµnh ng©n hµng nãi riªng ®Æc biÖt quan t©m. ë níc ta hiÖn nay, nguån vèn tÝn dông chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ lµ do ng©n hµng cung øng. B»ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, ng©n hµng ®· tËp trung mét lîng vèn nhµn rçi lín vµo tay m×nh ®Ó tõ ®ã th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ . Do ®ã cã thÓ thÊy trong toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng th× nghiÖp vô tÝn dông cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng, v× tÝn dông ng©n hµng võa mang l¹i nguån thu chñ yÕu cho c¸c ng©n hµng, võa lµ c«ng cô ®Ó thóc ®Èy, phôc vô nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Song ®Ó tÝn dông ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ph¶i tæ chøc tèt bé m¸y kÕ to¸n, nhÊt lµ kÕ to¸n cho vay, bëi v× kÕ to¸n cho vay phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c tÝn dông ho¹t ®éng tèt. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña kÕ to¸n cho vay, trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc c¶i tiÕn ®æi míi vÒ c¬ chÕ tæ chøc, chÕ ®é nghiÖp vô, ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· chó träng bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n cho vay. Tuy vËy, kÕ to¸n cho vay lµ mét nghiÖp vô rÊt phong phó, phøc t¹p nªn hiÖn nay mÆt nghiÖp vô kÕ to¸n nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i. ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n cho vay ®ßi hái kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn hoµn thiÖn h¬n n÷a, ®ång thêi cÇn ph¶i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tin häc ho¸ kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng, nh»m ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n, t¨ng nhanh vßng quay vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tõ ®ã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §ång thêi, phï hîp víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc. 2 Lµ mét sinh viªn qua häc tËp vµ t×m hiÓu, em thÊy ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña kÕ to¸n cho vay. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n cho vay ngoµi quèc doanh t¹i ng©n hµng TMCP Nhµ Hµ NéiHabubank" Néi dung cña kho¸ luËn ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia ra nh sau: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n cho vay ngoµi quèc doanh t¹i ng©n hµng TMCP Nhµ Hµ Néi Ch¬ng III: Mét sè ®Ò xuÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i ng©n hµng TMCP Nhµ Hµ Néi. Lµ mét sinh viªn do tr×nh ®é, kinh nghiÖm thùc tÕ cã h¹n cho nªn kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, v× vËy em kÝnh mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy, c¸c c«, c¸c anh, chÞ t¹i ng©n hµng TMCP Nhµ Hµ Néi gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 3 Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng 1.1. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.1.1.Vai trß cña tÝn dông ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ n¶y sinh trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tÝn dông kh«ng chØ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu “®iÒu hoµ” vèn trong x· héi mµ cßn lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù t¨ng trëng s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. VÒ néi dung kinh tÕ tÝn dông thùc chÊt lµ mét quan hÖ ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ. TÝn dông biÓu hiÖn mét h×nh th¸i vËn ®éng ®Æc biÖt cña tµi chÝnh, sù vËn ®éng nµy ®îc thùc hiÖn theo mét chu kú khÐp kÝn mang tÝnh quy luËt. Nãi mét c¸ch kh¸c: “ TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông ®Ó sau mét thêi gian sÏ thu håi ®îc mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n lîng gi¸ trÞ ban ®Çu”. Nhê cã tÝn dông mµ ®ång vèn ®· ®îc lu©n chuyÓn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kinh tÕ x· héi. Chøc n¨ng trung gian cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc h×nh thµnh rÊt sím ngay tõ khi h×nh thµnh c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. Trong thêi kú nµy nh÷ng ngêi ®øng ®Çu c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· lu«n t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó tiÕn hµnh cho vay, coi ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó duy tr× vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Trªn gãc ®é kinh tÕ häc: “TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. Trong mèi quan hÖ tÝn dông nµy ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi trung gian, võa lµ ngêi ®i vay ®ång thêi lµ ngêi cho vay.” * Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong viÖc phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn nh sau: - TÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu vÒ vèn tõ ®ã gãp phÇn ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong x· héi lu«n h×nh thµnh c¸c nguån tiÒn nhµn rçi 4 t¹i c¸c chñ thÓ kh¸c nhau, nh÷ng ngêi së h÷u c¸c nguån tiÒn nµy lu«n mong muèn nã vËn ®éng ®Ó sinh lêi mét c¸ch an toµn, do vËy hä cã ý ®Þnh cho vay ⇒ lµm h×nh thµnh “ cung” vÒ vèn tÝn dông ngîc l¹i ®èi víi nh÷ng ngêi cÇn vèn hä l¹i kh«ng biÕt vay sè tiÒn ®ã ë ®©u ⇒ h×nh thµnh “cÇu” vÒ vèn tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt “Cung - CÇu” vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ, cã nghÜa lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®øng ra lµm trung gian nhËn tiÒn göi tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ®a ®ång vèn ®Õn tËn tay nh÷ng ngêi cÇn vèn hay nãi c¸ch kh¸c: tÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi ®Ó cho nh÷ng ngêi cã vµ nh÷ng ngêi cÇn vèn gÆp nhau. Qua ho¹t ®éng ®ã tÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn cung øng vµ ®iÒu hoµ vèn trong tõng doanh nghiÖp vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ, t¹o ®µ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tr«i ch¶y, ®¸p øng kÞp thêi vèn cè ®Þnh, lu ®éng, bæ sung t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc, thóc ®Èy s¶n xuÊt lu th«ng, t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn tiÒn tÖ trong x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. - TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn vµ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. B»ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó, cïng víi viÖc tho¶ m·n thÝch øng, thÝch ®¸ng vÒ lîi Ých, nhu cÇu cÇn tiÒn ®ét xuÊt cña ngêi cÇn tiÒn, ( c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· huy ®éng ®îc tÊt c¶ c¸c nguån tiÒn nhµn rçi dï lµ nhá nhÊt tõ trong d©n chóng vµo trong tay m×nh) còng nh ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ, hay nãi c¸ch kh¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®· lµm nhiÖm vô th«ng dßng ®Ó vèn ch¶y tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu, th«ng qua viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay. Th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸ chøc n¨ng do §¶ng vµ Nhµ níc giao phã tøc lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm, vèn ®Çu t ®îc më réng vµ tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhµ. 5 Bªn c¹nh ®ã, yªu cÇu ®ßi hái cña ngêi tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng cao nh s¶n phÈm hµng ho¸ ph¶i cã chÊt lîng tèt, h×nh thøc ®Ñp, gi¸ c¶ hîp lý, l¹i cµng lµm cho nhu cÇu vÒ vèn t¨ng. Do ®ã víi viÖc ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu vay cña nÒn kinh tÕ, tÝn dông ng©n hµng kh«ng nh÷ng lµ mét kªnh quan träng trong viÖc cung øng vèn mµ cßn gióp cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng kinh tÕ kü thuËt vèn cã cña m×nh. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng ph¶i lµ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c chñ thÓ mµ viÖc ®Çu t chØ ®îc thùc hiÖn cho c¸c kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ®Çu t nh vËy võa ®¶m b¶o tr¸nh rñi ro tÝn dông, võa thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. - TÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ víi c¸c níc. Trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn mèi quan hÖ gi÷a níc ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Mét mÆt tÝn dông ng©n hµng trùc tiÕp tham gia trong c¸c quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ, mÆt kh¸c tÝn dông ng©n hµng cßn tham gia trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Th«ng qua c¸c h×nh thøc nh më vµ thanh to¸n th tÝn dông (L/C), b¶o l·nh ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn tiÒn nhanh ®i c¸c n¬i, tÝn dông ng©n hµng nhËn ®îc c¸c nguån tµi trî nh nguån ODA, FDI, SAC... tõ c¸c níc cÊp tÝn dông còng nh c¸c tæ chøc quèc tÕ, ®em cho vay vµ tµi trî c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi céng nghÖ vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt trong níc ®· mang l¹i kÕt qu¶ to lín cµng lµm t¨ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a níc ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi, buéc c¸c nhµ kinh tÕ ph¶i cã c¸i nh×n kh¶ quan ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam, ®ång thêi thóc ®Èy qu¸ tr×nh thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc phôc vô tèt cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp kh©ñ, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ. Nh vËy th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh tÝn dông ng©n hµng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá trong c«ng cuéc ®æi míi vµ chuyÓn biÕn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Ngoµi sù t¸c ®éng tÝch cùc trong sù ph¸t triÓn c¸c mÆt ho¹t ®éng cña tõng 6 doanh nghiÖp, tÝn dông ng©n hµng cßn gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· ®Ò ra. Bªn c¹nh ®ã, tÝn dông ng©n hµng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n, yÕu tè chÝnh cïng víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c gióp cho tõng ng©n hµng nãi riªng vµ toµn bé hÖ thèng ng©n hµng nãi chung ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng hiÖn nay 1.1.2.Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh: Ng©n hµng còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ®Òu cÇn cã kh¸ch hµng, chÝnh kh¸ch hµng lµ ngêi quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp nãi chung vµ ng©n hµng nãi riªng. Khi kh¸ch hµng cña ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, ph¸t triÓn tèt th× ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« vµ chÊt lîng kinh doanh cña m×nh vµ ngîc l¹i. Do ®ã ho¹t ®éng ng©n hµng lu«n lu«n g¾n chÆt vµo ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, tho¶ m·n cao nhÊt c¸c mong muèn cña c¸c kh¸ch hµng, h¬n n÷a kh¸ch hµng cßn lµ ngêi cung cÊp vèn ®Ó ng©n hµng kinh doanh, v× vËy ng©n hµng võa ph¶i thu hót kh¸ch hµng ®Ó cñng cè ®Çu vµo võa ph¶i thu hót kh¸ch hµng ®Ó cñng cè ®Çu ra. Kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh ngiÖp t nh©n vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trong nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta c¸c doanh nghiÖp cã mét vÞ trÝ vai trß rÊt quan träng, nã lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho nh÷ng c©n ®èi chñ yÕu cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt hiÖn nay ®èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp lµ thiÕu vèn kinh doanh. VËy hä gi¶i quyÕt b»ng con ®êng nµo lµ tèi u nhÊt? Vèn tÝn dông cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp?. - TÝn dông ng©n hµng ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®îc liªn tôc. Trong mét nÒn kinh tÕ nhu cÇu tÝn dông thêng xuyªn ph¸t sinh do c¸c doanh nghiÖp thêng më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kü thuËt. 7 §Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay nhu cÇu vÒ vèn rÊt lín trong lóc c¸c nhµ doanh nghiÖp cha tÝch luü ®îc nhiÒu vèn, vèn ®Çu t chñ yÕu míi dùa vµo vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp vµ bé phËn chñ yÕu cßn l¹i ph¶i d¹ vµo sù tµi trî cña c¸c ng©n hµng. Vèn tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Çu t, XDCB, mua thiÕt bÞ, c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã vèn doanh nghiÖp sÏ mua nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt, cã vèn míi thªm ®îc lao ®éng, cã vèn míi mua ®îc b¶n quyÒn s¸ng chÕ, bÝ quyÕt c«ng nghÖ... Tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc ph¸t triÓn. - TÝn dông ng©n hµng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th× c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp còng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái søc v¬n lªn cña tõng doanh nghiÖp bëi khi ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp cïng tham gia vµo thÞ trêng th× quy luËt c¹nh tranh tÊt yÕu x¶y ra. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lín cã nhiÒu u thÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thêng ®îc u tiªn cÊp vèn tÝn dông thËm chÝ cã nh÷ng u ®·i h¬n h¼n c¸c doanh nghiÖp nhá kÐm u thÕ. Do ®ã víi nguån vèn dåi dµo sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lín më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng cêng ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i nªn cµng ®øng v÷ng trong c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C¸c doanh nghiÖp v× ph¶i c¹nh tranh nhau nªn sÏ t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp hîp thÞ hiÕu cña mäi ngêi ®ång thêi t¹o cho ngêi tiªu dïng t©m lý yªn t©m tin tëng vµo chÊt lîng hµng ho¸ mµ hä s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó ®æi lÊy nã. - TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ: §Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dông lµ s¶n xuÊt vËn ®éng trªn c¬ s¬ hoµn tr¶ vµ cã lîi tøc. Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, sù tuÇn hoµn vèn theo chu kú s¶n xuÊt khi ®i vµo s¶n xuÊt hoÆc mua hµng ho¸ th× cÇn nhiÒu vèn, khi tiªu thô l¹i d vèn nhµn rçi vµ cho hä vay khi hä cÇn vèn s¶n xuÊt kinh 8 doanh. Nhê vËy mµ ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ®· kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶. VÒ nguyªn t¾c sö dung vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kh¸c h¼n víi vèn tÝn dông, doanh nghiÖp nhËn vay vèn ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó sö dông mµ kh«ng ph¶i hoµn tr¶ hoÆc nép mét tû lÖ nhá vÒ vèn sö dông cho ng©n s¸ch Nhµ níc, cßn khi sö dông vèn tÝn dông kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn tr¶ sè vèn vay mµ doanh nghiÖp cßn ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ cho viÖc sö dông vèn (l·i suÊt) trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång tÝn dông. B»ng c¸c quy ®Þnh nh vËy ®· kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, t¨ng cêng vßng quay cña vèn t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao doanh thu vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Ngoµi ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nªu trªn th«ng qua cho vay, vèn tÝn dông ®îc cung cÊp kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ kiÓm so¸t ®îc ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi víi doanh ngiÖp vay vèn, lµm cho ngêi vay vèn cã ý thøc ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n viÖc qu¶n lý nguån vèn th«ng qua qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ gãp phÇn cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ thªm v÷ng ch¾c. Víi nh÷ng vai trß to lín trªn cña vèn tÝn dông lµ mét lý do tÊt yÕu gi¶i thÝch t¹i sao vèn tÝn dông l¹i tham gia, thËm chÝ tham gia phÇn lín vµo c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh hiÖn nay vµ nãi lªn r»ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta nguån vèn tÝn dông ®· vµ ®ang gãp mét vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh 1.2. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ khoa häc qu¶n lý, nghiªn cøu qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi th«ng qua sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n trong nÒn kinh tÕ x· héi. Do vËy ®èi tîng cña h¹ch to¸n kinh tÕ nãi chung vµ kÕ to¸n ng©n hµng nãi riªng ®Òu lµ vèn còng nh sù vËn ®éng cña nã trong nÒn trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Nghiªn cøu kÕ to¸n ng©n hµng còng chÝnh lµ nghiªn cøu vÒ vèn vµ sù vËn ®éng cña nã, ®ång thêi còng thÊy râ ®îc tÇm quan träng trong ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông ng©n hµng nãi riªng. 9 1.2.1. Vai trß cña kÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n ng©n hµng lµ hÖ thèng th«ng tin ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng. KÕ to¸n ng©n hµng cung cÊp nh÷ng sè liÖu vÒ huy ®éng vèn, sö dông vèn, thu nhËp, chi phÝ, lîi nhuËn cña tõng lo¹i nghiÖp vô vµ cña toµn bé ng©n hµng. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy ®îc ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ®ång thêi còng thÊy ®îc triÓn väng cña ng©n hµng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n. HÇu hÕt c¸c nghiÖp vô cña kÕ to¸n ng©n hµng ®Òu liªn quan ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. V× thÕ kÕ to¸n ng©n hµng kh«ng chØ ph¶n ¸nh tæng hîp ho¹t ®éng cña b¶n th©n ng©n hµng mµ cßn ph¶n ¸nh tæng hîp ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ th«ng qua quan hÖ tiÒn tÖ _ tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, kÕ to¸n ng©n hµng gióp cho c¸c giao dÞch trong nÒn kinh tÕ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch kÞp thêi, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n. Nh÷ng sè liÖu do kÕ to¸n ng©n hµng cung cÊp lµ nh÷ng chØ tiªu th«mg tin kinh tÕ quan träng gióp cho viªc chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng vµ lµm c¨n cø cho viÖc ho¹t ®éng, thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ. 1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng §Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña m×nh kÕ to¸n ng©n hµng cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: - KÕ to¸n ng©n hµng ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh thuéc vÒ hoat ®éng nguån vèn vµ sö dông vèn cña ng©n hµng theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc vµ c¸c thÓ lÖ chÕ ®é kÕ to¸n ng©n hµng. Trªn c¬ së ®ã ®Ó b¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña b¶n th©n ng©n hµng còng nh tµi s¶n cña toµn x· héi b¶o qu¶n t¹i ng©n hµng. - KÕ to¸n ng©n hµng ph©n lo¹i nghiÖp vô tæng hîp sè liÖu theo ®óng ph¬ng ph¸p vµ theo nh÷ng chØ tiªu nhÊt ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin mét c¸ch 10 kÞp thêi phôc vô l·nh ®¹o thùc thi chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - KÕ to¸n ng©n hµng gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n th«ng qua kiÓm so¸t tríc c¸c nghiÖp vô bªn nî vµ bªn cã ë tõng ®¬n vÞ ng©n hµng còng nh toµn bé hÖ thèng, gãp phÇn t¨ng cêng kû luËt tµi chÝnh, cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - KÕ to¸n ng©n hµng tæ chøc giao dÞch phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc, v¨n minh. Gióp kh¸ch hµng n¾m ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña kü thuËt nghiÖp vô ng©n hµng nãi chung vµ kü thuËt nghiÖp vô kÕ to¸n nãi riªng gãp phÇn thùc hiÖn chiÕn lîc kh¸ch hµng cña ng©n hµng. 1.2.3. Vai trß cña kÕ to¸n cho vay NghiÖp vô tÝn dông lµ mét nghiÖp vô quan träng vµ chiÕm tû träng lín trong toµn bé tµi s¶n cã cña ng©n hµng. §©y lµ nguån vèn h×nh thµnh tõ huy ®éngtrong kh¸ch hµng do vËy ng©n hµng ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ nghÜa lµ cho vay ph¶i thu håi ®îc nî ®Ó tr¶ cho ngêi göi tiÒn vµ thu l·i ®Ó bï ®¾p chi phÝ. KÕ to¸n cho vay cã vai trß quan träng ®èi víi nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng. - Ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®Çu t vèn vµo c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®ång thêi qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n cã ®Çy ®ñ vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng lu th«ng hµng ho¸. - Th«ng qua sè liÖu cña kÕ to¸n cho vay cã thÓ biÕt ®îc ph¹m vi, ph¬ng híng ®Çu t, hiÖu qu¶ ®Çu t cña ng©n hµng vµo c¸c ngµnh kinh tÕ. - KÕ to¸n cho vay theo dâi hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn vay cña tõng ®¬n vÞ, qua ®ã t¨ng cêng khuyÕn khÝch cho vay vèn hay h¹n chÕ cho vay ®èi víi tõng kh¸ch hµng. 1.2.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay Ngoµi viÖc ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung, kÕ to¸n cho vay ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: 11 - KÕ to¸n cho vay thùc hiÖn viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, thu l·i cña ng©n hµng. - TÝnh vµ thu l·i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp cho ng©n hµng. - KÕ to¸n cho vay cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé hå s¬ cho vay cña kh¸ch hµng bao gåm: hå s¬ ph¸p lý ( hå s¬ chøng minh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay) vµ hå s¬ vay vèn, theo dâi chÆt chÏ kú h¹n nî ®Ó thu nî vµ thu l·i kÞp thêi. - KÕ to¸n cho vay phèi hîp víi bé phËn tÝn dông qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay ®em l¹i hiÖu qu¶ cña mçi mãn vay: cô thÓ kÕ to¸n cho vay cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi sè liÖu vÒ nh÷ng mãn vay ®· qu¸ h¹n, ®Õn h¹n, s¾p ®Õn h¹n ®Ó c¸n bé tÝn dông cã kÕ ho¹ch ®«n ®èc thu håi nî kÞp thêi ®ång thêi cung cÊp cho l·nh ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶. - KÕ to¸n cho vay ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè liÖu cho vay ®Ó ®¶m b¶o vèn s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ theo dâi chÆt chÏ kú h¹n nî, h¹ch to¸n thu nî kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh vßng quay vèn tÝn dông. - Gi¸m s¸t t×nh h×nh cho vay, thu nî th«ng qua viÖc kiÓm so¸t chøng tõ cho vay, thu nî tõ ®ã ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch thÝch hîp t×nh h×nh cho vay, thu nî kÞp thêi gióp l·nh ®¹o ng©n hµng cã kÕ ho¹ch, ph¬ng híng ®Çu t tÝn dông ngµy cµng cao vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. * B¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña ng©n hµng v× ng©n hµng ®Çu t mét khèi lîng lín vèn tÝn dông vµo c¸c ngµnh kinh tÕ. Do ®ã ®Ó theo dâi chÆt chÏ kÕ to¸n cho vay ph¶i kiÓm so¸t chÝnh x¸c c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn cho vay, thu nî nh»m h¹ch to¸n kÞp thêi, ®óng lóc tr¸nh thÊt tho¸t vèn cña ng©n hµng. Nh vËy kÕ to¸n cho vay cïng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng kh¸c th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh gióp cho ng©n hµng võa thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng kinh doanh võa cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. Víi vai trß quan träng ®ã, hÖ thèng kÕ to¸n ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña ngµnh ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ. 12 §Æc biÖt ë ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i tËp trung chñ yÕu ë nghiÖp vô cho vay. Trong khi ®ã ë trªn thÕ giíi c¶ ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng m¹nh vÒ m¶ng cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng. DÞch vô mµ c¸c ng©n hµng nµy cung cÊp cho kh¸ch hµng rÊt phong phó vµ ®em l¹i nguån thu chÝnh cho ng©n hµng. Cßn ë ViÖt Nam th× cho vay lµ nghiÖp vô c¬ b¶n, quan träng chiÕm mét tû lÖ lín nhÊt vµ lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nguån thu chÝnh cho c¸c ng©n hµng. L·i thu ®îc tõ cho vay lµ nguån chÝnh ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ tiÒn göi, chi phÝ kinh doanh qu¶n lý, chi phÝ thuÕ c¸c lo¹i vµ c¶ chi phÝ rñi ro ®Çu t. V× theo dâi, qu¶n lý, ph©n tÝch sè liÖu tµi chÝnh _ kÕ to¸n liªn quan ®Õn nghiÖp vô cho vay gãp phÇn quan träng trong chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng. V× vËy, kÕ to¸n cho vay lµm cã hiÖu qu¶ th× nã sÏ gióp cho ng©n hµng trong viÖc theo dâi thu håi nî, thu l·i ®óng thêi h¹n tõ ®ã ®¶m b¶o an toµn vèn cho vay cña ng©n hµng v× vèn cho vay cña ng©n hµng dïng trong kinh doanh chñ yÕu lµ vèn huy ®éng tõ trong d©n c, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ ph¶i hoµn tr¶ l¹i c¶ gèc lÉn l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. NÕu ng©n hµng kh«ng thu håi ®îc c¸c kho¶n cho vay ®óng h¹n th× ng©n hµng cã thÓ sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc hoµn tr¶ vèn cho kh¸ch hµng göi khi ®Õn h¹n. Thu nî ®óng thêi h¹n sÏ gióp cho ng©n hµng t¨ng nhanh vßng quay cña vèn tÝn dông, ng©n hµng sÏ dïng vèn ®ã ®Ó cho vay nhiÒu kh¸ch hµng h¬n tõ ®ã sÏ gióp ng©n hµng t¨ng thu nhËp. KÕ to¸n cho vay lµm cã hiÖu qu¶ th× nã cßn gióp cho ng©n hµng trong viÖc theo dâi chÆt chÏ viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng cã ®óng môc ®Ých xin vay hay kh«ng th«ng qua viÖc sö dông tiÒn vay trªn tµi kho¶n cho vay cña kh¸ch hµng, tõ ®ã sÏ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých gióp cho ng©n hµng cã biÖn ph¸p thu håi kho¶n cho vay tríc thêi h¹n ®¶m b¶o an toµn vèn cho ng©n hµng. 13 1.3. C¸c ph¬ng thøc cho vay, chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n nghiÖp vô cho vay 1.3.1 Ph¬ng thøc cho vay Ph¬ng thøc cho vay lµ c¸ch tÝnh to¸n cho vay, thu nî dùa vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm vµ c¸ch x¸c ®Þnh ®èi tîng vay. Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ tæ chøc kinh tÕ, t nh©n, c¸ thÓ bao gåm tÝn dông ng¾n h¹n, tÝn dông trung- dµi h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n nh»m bæ sung vèn lu ®éng cho c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n vay cã ®ñ vèn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng; tÝn dông trung dµi-dµi h¹n nh»m cung cÊp vèn ®Çu t c¬ b¶n hoÆc c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Mçi lo¹i tÝn dông cã néi dung kinh tÕ, yªu cÇu nghiÖp vô riªng. Do ®ã kÕ to¸n cho vay còng ®ßi hái cã nghiÖp vô thÝch hîp. ViÖc ¸p dông ph¬ng thøc cho vay nµo phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng, mét ph¬ng thøc cho vay khoa häc ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c tÝn dông ®ång thêi theo s¸t ®îc qu¸ tr×nh chu chuyÓn cña vèn vay. Nãi c¸ch kh¸c, ph¬ng thøc cho vay ph¶i ®¶m b¶o viÖc cho vay cña tõng ®¬n vÞ. 1.3.1.1. Ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn Ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Ò nghÞ vay vèn tõng lÇn, kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn kh«ng thêng xuyªn. Mçi lÇn vay vèn, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng lµm thñ tôc vay vèn cÇn thiÕt vµ ký hîp ®ång tÝn dông. Ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn lµ ph¬ng thøc phæ biÕn cã thÓ ¸p dông ®Ó cho vay ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®èi tîng vay vèn thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ph¬ng thøc cho vay nµy ®îc tiÕn hµnh theo yªu cÇu cña ngêi sö dông vèn vay ®èi víi tõng kh¸ch hµng riªng biÖt. Kh«ng cã sù liªn hÖ phô thuéc gi÷a c¸c mãn vay cña mçi kh¸ch hµng. */ ¦u ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn. Ph¬ng thøc nµy linh ho¹t trong qu¸ tr×nh sö vèn cña ng©n hµng. Khi nµo kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn ng©n hµng míi xem xÐt ®¸p øng (mçi lÇn vay 14 ng©n hµng ®Òu ®Þnh thêi h¹n cho kho¶n vay ®ã, ®Õn thêi h¹n tr¶ nî ngêi vay ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî ng©n hµng). Do ®ã ph¬ng thøc cho vay nµy ng©n hµng kiÓm tra chÆt chÏ ®îc tõng mãn vay, tÝnh to¸n ®îc hiªô qu¶ kinh tÕ cña tõng ®èi tîng cho vay, tõ ®ã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng an toµn vèn cho ng©n hµng. Cô thÓ lµ mçi mãn vay ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn møc ph¸t tiÒn vay, h¹n tr¶ b»ng c¸ch ®ã ng©n hµng sÏ tÝnh to¸n ®îc hiªu qu¶ kinh tÕ cña kho¶n vay. Víi ph¬ng thøc cho vay nµy ng©n hµng cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®îc nguån vèn cña m×nh b»ng c¸ch th«ng qua ®Þnh kú h¹n nî cho mçi mãn vay tõ ®ã ng©n hµng cã kÕ ho¹ch cho vay c¸c kho¶n tiÕp theo mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn. */ Nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay tõng lÇn Thñ tôc rêm rµ, phøc t¹p, g©y khã kh¨n cho ngêi vay. Mçi lÇn vay tiÒn ngêi vay ph¶i lµm thñ tôc xin vay göi tíi ng©n hµng xem xÐt quyÕt ®Þnh cho vay. ViÖc ®Þnh kú h¹n nî ®èi víi c¸c mãn vay cßn mang tÝnh chñ quan cña con ngêi. §Æc biÖt lµ khi ®èi tîng cho vay lµ c¸c thiÕt bÞ, vËt t hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. NÕu ®èi tîng vay vèn cã vßng quay vèn nhanh th× doanh nghiÖp dïng vèn ®ã vµo nhiÒu môc ®Ých mµ ng©n hµng kh«ng kiÓm so¸t ®îc, ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn lÉn nhau g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc thu håi nî, ¶nh hëng ®Õn nguån vèn cña ng©n hµng. 1.3.1.2. Ph¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông (HMTD) Cho vay theo HMTD lµ c¸ch thøc cho vay b»ng c¸ch ng©n hµng x¸c ®Þnh cho kh¸ch hµng cña m×nh mét HMTD trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc ph¸t tiÒn vay. Ph¬ng thøc cho vay nµy ¸p dông cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh, cã uy tÝn trong quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng. Ng©n hµng n¬i cho vay cïng kh¸ch hµng ký hîp ®éng tÝn dông, tho¶ thuËn HMTD duy tr× trong thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc theo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. 15 Trong ph¹m vi HMTD, thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång tÝn dông, mçi lÇn rót vèn vay kh¸ch hµng lËp giÊy nhËn nî tiÒn vay kÌm c¸c chøng tõ phï hîp víi hîp ®ång tÝn dông ®· ký. */ ¦u ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay theo HMTD Thñ tôc ®¬n gi¶n, nhanh chãng, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng chØ cÇn lµm hîp ®ång vay vèn lÇn ®Çu cßn mçi lÇn sau kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lµm ®¬n xin vay còng nh hîp ®ång tÝn dông chØ cÇn göi ®Õn ng©n hµng c¸c chøng tõ kÕ to¸n thÝch hîp nh kh¸ch hµng lËp giÊy nhËn tiÒn vay kÌm c¸c chøng tõ xin vay phï hîp víi môc sö dông vèn ký trong hîp ®ång tÝn dông ®Ó nhËn tiÒn vay. KÕ to¸n cho vay sau khi kiÓm so¸t tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ vµ ®èi chiÕu víi hîp ®ång tÝn dông nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n ph¸t tiÒn vay. Do ®ã ph¬ng thøc cho vay nµy rÊt thuËn lîi cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn. Th«ng qua ph¬ng thøc cho vay nµy ng©n hµng cã thÓ kiÓm so¸t ®îc c¸c kho¶n thu nhËp cña kh¸ch hµng, tõ ®ã biÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng t¬ng ®èi chÝnh x¸c ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã ng©n hµng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong nh÷ng lÇn vay tiÕp theo. */Nhîc ®iÓm cña ph¬ng thøc cho vay theo HMTD Trong hîp ®ång cho vay theo HMTD ng©n hµng cïng kh¸ch hµng tho¶ thuËn HMTD, thêi gian cña hîp ®ång, tøc lµ ng©n hµng ph¶i lu«n duy tr× mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶i ng©n cho ngêi vay dÉn ®Õn lµm cho ng©n hµng bÞ ®éng trong sö dông vèn. NÕu kho¶n vay lín cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn cña ng©n hµng. §iÒu nµy bÊt lîi cho ng©n hµng bëi ®ã lµ kho¶n vèn chÕt vµ kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng mµ ng©n hµng cßn ph¶i tr¶ l·i huy ®éng cho kho¶n vèn ®ã. Sù qu¶n lý cã lóc kh«ng chÆt chÏ cña kÕ to¸n cho vay ®Ó cho kh¸ch hµng vay vît HMTD ®¶ tho¶ thuËn dÉn ®Õn viÖc thu håi nî vay khã kh¨n. VÒ phÝa kh¸ch hµng kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã sù qu¶n lý kh¾t khe cña ng©n hµng ®èi víi mäi kho¶n thu nhËp cña hä. 16 Ph¬ng thøc cho vay nµy chØ ®îc ¸p dông cho vay ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ph¶i cã ®ñ tÝn nhiÖm v¬Ý ng©n hµng, ph¶i cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt, tr×nh ®é qu¶n lý ®¸p øng ®îc nhu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh. MÆt kh¸c trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ nh hiÖn nay m«i trêng ph¸p lý cha ®ång bé, viÖc kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n, sù c¹nh tranh gay g¾t... do ®ã c¸c doanh nghiÖp khã cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña ph¬ng thøc cho vay nµy. 1.3.2. Chøng tõ kÕ to¸n cho vay Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lý c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng. Mäi sù tranh chÊp vÒ c¸c kho¶n cho vay hay tr¶ nî ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt trªn c¬ së c¸c chøng tõ kÕ to¸n cho vay. 1.3.2.1. Chøng tõ gèc Chøng tõ gèc lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n toµn bé sè tiÒn vay vµ thu nî cña kh¸ch hµng. Bao gåm ®¬n xin vay, hîp ®ång tÝn dông, khÕ íc vay tiÒn hoÆc ®¬n xin vay kiªm giÊy nhËn nî. Trong ®ã khÕ íc vay tiÒn vµ ®¬n xin vay kiªm giÊy nhËn nî lµ lo¹i chøng tõ cã gi¸ trÞ ph¸p lý cao nhÊt vÒ kho¶n cho vay. Ngoµi ra cßn cã c¸c giÊy cam kÕt thÕ chÊp tµi s¶n hoÆc b¶o l·nh b»ng tµi s¶n còng nh lµ c¸c chøng tõ gèc vÒ tµi s¶n ®¶m b¶o vµ lµ c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n tµi kho¶n ngo¹i b¶ng. 1.3.2.2. Chøng tõ ghi sæ Lµ chøng tõ dïng trong thanh to¸n sÐc nh lÜnh tiÒn mÆt trong trêng hîp vay tiÒn mÆt. C¸c chøng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt nh UNC, sÐc thanh to¸n trong trêng hîp cho vay b»ng chuyÓn kho¶n. §èi víi ph¬ng thøc cho vay theo HMTD khi cho vay kh«ng ph¶i lËp khÕ íc vay tiÒn chØ cÇn ph¶i ký hîp ®ång tÝn dông v× tÝnh ph¸p lý cu¶ c¸c kho¶n vay ®îc thÓ hiÖn ngay trªn chøng tõ ph¸t tiÒn vay nh sÐc lÜnh tiÒn mÆt, UNC...còng nh hµng th¸ng tiÕn hµnh x¸c nhËn nî theo sè d c¸c tµi kho¶n cho vay theo h¹n møc trªn sæ h¹ch to¸n chi tiÕt. 17 C¸c giÊy tê trong quan hÖ tÝn dông ®ßi hái ph¶i cã ®Çy ®ñ tÝnh ph¸p lý ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c chøng tõ kÕ to¸n cho vay lµ c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh quyÒn chñ thÓ cho vay cña ng©n hµng, chØ râ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn nî vµ cam kÕt tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng h¹n cho ng©n hµng. C¸n bé kÕ to¸n cho vay lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm tra hå s¬ cho vay theo danh môc quy ®Þnh, híng dÉn kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn vay, lµm thñ tôc ph¸t tiÒn vay theo s¾c lÖnh cña gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn, h¹ch to¸n nghiÖp vô cho vay, thu nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n, lu gi÷ hå s¬ theo quy ®Þnh. 1.3.3. Tµi kho¶n dïng trong kÕ to¸n cho vay 1.3.3.1. Tµi kho¶n néi b¶ng Tµi kho¶n ph¶n ¸nh nghiÖp vô cho vay thuéc tµi s¶n cã cña ng©n hµng, tµi kho¶n dïng ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh toµn bé toµn bé sè tiÒn cho vay cña ng©n hµng ®èi víi ngêi ®i vay, ®ång thêi ph¶n ¸nh sè tiÒn ngêi ®i vay tr¶ nî ng©n hµng theo nh÷ng kú nhÊt ®Þnh. Khi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã nhu cÇu vay vèn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn vµ ®îc ng©n hµng cho vay th× kÕ to¸n ng©n hµng sÏ më cho mçi ngêi vay mét tµi kho¶n cho vay thÝch hîp (tµi kho¶n ph©n tÝch). Tµi kho¶n cho vay bao gåm c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh nî cho vay, nî qu¸ h¹n vµ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng ph¶n ¸nh sè l·i cha thu… - Tµi kho¶n cho vay ph¶n ¸nh nî trong h¹n: Khi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp c¸ nh©n cã nhu cÇu vay vèn vµ ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn vµ ®îc ng©n hµng cho vay th× kÕ to¸n ng©n hµng sÏ më cho mçi ngêi vay mét tµi kho¶n vay thÝch hîp (TK ph©n tÝch). Tµi kho¶n cho vay cã kÕt cÊu: Bªn nî: ghi sè tiÒn ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay Bªn cã: ghi sè tiÒn ng©n hµng thu nî kh¸ch hµng vµ chuyÓn nî qu¸ h¹n D nî : ph¶n ¸nh sè tiÒn vay kh¸ch hµng cßn nî ng©n hµng 18 - Tµi kho¶n nî qu¸ h¹n: Trong quan hÖ tÝn dông gi÷a ngêi vay vµ ng©n hµng kh«ng ph¶i bao giê ngêi vay còng tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n. Trêng hîp ®Õn h¹n ngêi vay kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ còng kh«ng ®îc ng©n hµng gia h¹n thªm th× sè nî ®ã ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n ®Ó theo dâi thu håi víi møc l·i suÊt cao h¬n møc l·i suÊt b×nh thêng. Tµi kho¶n nî qu¸ h¹n gåm: + Nî qu¸ h¹n ®Õn 180 ngµy cã kh¶ n¨ng thu håi + Nî qu¸ h¹n tõ 181 ®Õn 360 ngµy cã kh¶ n¨ng thu håi + Nî khã ®ßi C¸c tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh sau Bªn nî: ghi sè tiÒn cho vay ®· qu¸ h¹n Bªn cã: ghi sè tiÒn sè nî ®· qu¸ h¹n hoÆc chuyÓn sang nî qu¸ h¹n ë cÊp cao h¬n D nî : ph¶n ¸nh sè tiÒn nî qu¸ h¹n C¸c tµi kho¶n cho vay nî qu¸ h¹n ®Òu ®îc më cho tõng lo¹i nî (Ng¾n Trung - Dµi h¹n) theo tõng lo¹i tiÒn, tõng ®¬n vÞ ®Ó theo dâi. - Tµi kho¶n thu nhËp cña ng©n hµng: §Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thu ®îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thu nhËp cña ng©n hµng. Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu: Bªn nî: - Ghi sè tiÒn ph¶i thu l·i - KÕt chuyÓn sè d cã cuèi n¨m vµo tµi kho¶n lîi nhuËn n¨m nay Bªn cã: ghi sè tiÒn ng©n hµng thu l·i D cã : ph¶n ¸nh thu nhËp cña ng©n hµng 1.3.3.2. Tµi kho¶n ngo¹i b¶ng HiÖn nay ë níc ta do h×nh thøc cho vay cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt ph¸p lý vµ nã chøa ®ùng nhiÒu ròi ro g©y thÊt tho¸t vèn cho ng©n hµng cho nªn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i thêng tiÕn hµnh cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o. Tµi kho¶n ph¶n ¸nh tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cña kh¸nh hµng: Bªn nhËp: gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè kh¸ch hµng giao cho ng©n hµng Bªn xuÊt: gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè ng©n hµng tr¶ l¹i kh¸ch hµng hoÆc ®em ph¸t m¹i ®Ó thu l·i gèc. 19 Cßn l¹i: Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè mµ ng©n hµng ®ang qu¶n lý - Tµi kho¶n l·i cha thu: ®èi víi c¸c kho¶n l·i cha thu ph¸t sinh (l·i treo) kÕ to¸n kh«ng nhËp l·i vµo gèc mµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng ®Ó tiÕp tôc truy thu. Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu: Bªn nhËp: sè tiÒn l·i ng©n hµng cha thu ®îc Bªn xuÊt : ghi sè l·i ngêi vay tr¶ ng©n hµng Cßn l¹i : sè l·i cho vay cha thu ®îc Ngoµi c¸c tµi kho¶n néi ngo¹i b¶ng trªn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay cßn sö dông tµi kho¶n: tµi kho¶n g¸n xiÕt nî chê xö lý, tµi kho¶n cam kÕt b¶o l·nh nhËn ®îc 1.4. Quy tr×nh kÕ to¸n cho vay 1.4.1. Thñ tôc khi cho vay LÇn ®Çu më tµi kho¶n (cho vay hoÆc tiÒn göi) ®¬n vÞ vay ph¶i lµm ®óng thñ tôc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nh chÕ ®é më vµ sö dông tµi kho¶n quy ®Þnh. Mçi lÇn vay tiÒn ngêi vay ®Òu ph¶i lËp giÊy ®Ò nghÞ vay vèn (®¬n xin vay). Riªng c¸c ®¬n vÞ thuéc ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh nÕu cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn cã thÓ ký hîp ®ång tÝn dông cho c¶ kú, nhËn tiÒn vay lµm nhiÒu lÇn trong gi¸ trÞ cña hîp ®ång tÝn dông. VÒ thñ tôc thÕ chÊp, cÇm cè b¶o l·nh tµi s¶n. §èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc b¶o l·nh tµi s¶n khi vay vèn ng©n hµng. - Mçi lÇn vay vèn kh¸ch hµng ®a hå s¬ thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh ®Õn ng©n hµng lµm thñ tôc kiÓm ®Þnh hå s¬. Bao gåm: + GiÊy ñy quyÒn cña bªn vay vèn giao tµi s¶n cÇm cè cho ng©n hµng trùc tiÕp cho vay ®îc toµn quyÒn b¸n nh÷ng tµi s¶n cÇm cè ®Ó thu nî (c¶ gèc vµ l·i) khi ®Õn h¹n mµ ngêi vay vèn kh«ng tr¶ ®îc nî. + B¶n gèc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt hoÆc b¶n gèc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë (nÕu tµi s¶n thuéc së h÷u nhiÒu ngêi th× ph¶i cã v¨n 20 b¶n ®ång ý cña nh÷ng ngêi ®ång së h÷u giao cho ngêi ®¹i diÖn vay vèn vµ ký hîp ®ång tÝn dông) + B¶n gèc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - C¸n bé tÝn dông kiÓm tra thùc tÕ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè b¶o l·nh vÒ m· sè, quy c¸ch chÊt lîng, sè lîng, thÞ trêng tiªu thô, gi¸ c¶ cña tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cã b¶o l·nh ®Ó lËp phiÕu thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. Héi ®ång ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh cña ng©n hµng häp vµ lËp thµnh biªn b¶n ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cã b¶o l·nh, cã ch÷ ký cña kh¸ch hµng. - Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè do ng©n hµng gi÷, kÕ to¸n ph¶i lËp lËp phiÕu nhËp kho tµi s¶n cã ch÷ ký cña kh¸ch hµng, cña kÕ to¸n vµ cña gi¸m ®Þnh viªn kü thuËt. PhiÕu nhËp kho cã hai liªn: mét liªn kh¸ch hµng gi÷, mét liªn kÕ to¸n lu hå s¬ vay vèn tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cã b¶o l·nh ph¶i ®îc më sæ. - Tµi s¶n cÇm cè cã thÓ niªm phong (cã chøng kiÕn vµ ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ thñ kho) th× niªm phong. - Tµi s¶n kh«ng niªm phong ®îc th× ph¶i ghi tû mØ hiÖn tr¹ng chÊt lîng, m· sè trªn phiÕu nhËp kho... Sau khi lµm ®óng vµ ®ñ c¸c thñ tôc yªu cÇu trªn míi ®îc lµm thñ tôc gi¶i ng©n theo ®óng quy ®Þnh cña kÕ to¸n. - Ngêi vay (®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬n vÞ vay) tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. Hîp ®ång nµy ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng chøc Nhµ níc hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. C¨n cø vµo ®¬n xin vay vµ nh÷ng tµi liÖu cña ®¬n xin vay cÇn thiÕt sau khi thÈm ®Þnh c¸n bé tÝn dông lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ duyÖt cho kh¸ch hµng vay vèn, qua trëng phßng kinh doanh thÈm ®Þnh l¹i vµ c¨n cø vµo biªn b¶n häp héi ®ång tÝn dông. Gi¸m ®èc ng©n hµng duyÖt cho vay vµ th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt ®Ó cïng ng©n hµng ký hîp ®ång tÝn dông. Riªng ®èi víi cho vay hé s¶n xuÊt kinh doanh th× dù ¸n vµ hîp ®ång tÝn dông ®îc thay b»ng sæ vay vèn víi thñ tôc ®¬n gi¶n h¬n. Khi lËp hîp ®ång tÝn dông cÇn lu ý c¸c yÕu tè sau:
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan