Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng công trình hưng th...

Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng công trình hưng thịnh

.PDF
65
311
135

Mô tả:

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh
LuËn v¨n tèt nghiÖp T _Lêi nãi ®Çu_ rong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo khuynh híng XHCN, cïng víi hµng lo¹t chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, lµm cho Nhµ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn biÕn s©u s¾c vµ toµn diÖn, bé mÆt ®Êt níc ®ang ®æi míi tõng ngµy tõng giê. §ãng gãp kh«ng nhá vµo sù thay ®æi ®ã chÝnh lµ sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp sÏ trë thµnh mét mÆt trËn quyÕt ®Þnh trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më, nh»m thu hót nguån vèn ®Çu t níc ngoµi. §iÒu nµy cÇn thiÕt ®Ó héi nhËp nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi. §Ó cã thÓ theo kÞp sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù ®a d¹ng ho¸ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, víi tÝnh n¨ng vèn cã cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra mét bèi c¶nh m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. §Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong cuéc c¹nh tranh ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc vît bËc víi nh÷ng bíc bøt ph¸ míi, ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (tõ khi doanh nghiÖp bá vèn ra ®Õn khi doanh nghÞªp thu håi vèn vÒ) lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt? Lµ mét c©u hái ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, cã nh vËy doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o cã l·i, c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ Níc, t¨ng tÝch luü vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Nh vËy: Mét yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ ®¶m b¶o chÆt chÏ chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô (NVL, CCDC) chiÕm tû träng lín nhÊt lµ tropng tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chÝnh v× lÏ ®ã mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m tíi viÖc 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ NVL, CCDC gi¶m tiªu hao NVL, CCDC trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt song vÉn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, cã nh vËy s¶n phÈm lµm ra míi ®ñ søc c¹nh tranh trong thÞ trêng. XuÊt ph¸t tõ h×nh thøc ®ã, trong thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hng ThÞnh cïng víi kiÕn thøc ®· häc ë trêng, em nhËn thÊy tÇm qua träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n NVL vµ CCDC, nh»m t×m hiÓu râ h¬n vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC, tõ ®ã em xin chän ®Ò tµi “KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hng ThÞnh” cho bµi luËn v¨n cña m×nh. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn lµm mét vÊn ®Ò t¬ng ®èi khã vµ phøc t¹p, nªn bµi luËn v¨n nµy kh«ng tranh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Nh©n dÞp nµy em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi thÇy TrÇn NghÜa cïng c¸c thÇy c« trong kho¸ kÕ to¸n vµ toµn bé nh©n viªn kÕ to¸n cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng c«ng tr×nh Hng THÞNH * * * 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng C«ng ty TNHH x©y dùng c«ng tr×nh Hng ThÞnh, viÕt t¾t lµ Hng ThÞnh Co, LTD ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 043972, ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 1994 cña phßng ®¨ng ký kinh doanh – së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi. §©y lµ c«ng ty TNHH cã hai thµnh viªn trë lªn lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ. C«ng ty ra ®êi bao gåm 04 thµnh viªn gãp vèn lµ: Sè TT 1 Tªn thµnh viªn N¬i ®¨ng ký hé khÈu th¬ng GÝa trÞ gãp Tû lÖ gãp TrÇn b¶o vÜnh tró Sè nhµ16, tËp thÓ Cty, vèn (®ång) 310.000.000 vèn (%) 34.25 305.000.000 33.7 240.000.000 26.52 50.000.000 5.52 VTTBGII, phêng Nh©n ChÝnh 2 NguyÔn ngäc s¬n - Thanh Xu©n - HN Sè nhµ 57, tËp thÓ c¬ khÝ Cty SC cÇu ®êng bé II, phêng Thanh Tr× - Hoµng Mai - HN 3 4 TrÇn quang Sè nhµ 26, tËp thÓ Cty c¬ khÝ khang SC cÇu ®êng bé II, phêng NguyÔn thÞ nhi Thanh Tr× - Hoµng Mai - HN Sè nhµ15, ngâ403, ®êng NguyÔn V¨n Linh - Phóc §ång - Long Biªn - HN Nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: - Söa ch÷a s¶n phÈm c¬ khÝ, t©n trang thiÕt bÞ, thi c«ng c«ng tr×nh giao th«ng. 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp - S¶n xuÊt m¸ phanh « t« c¸c lo¹i. - S¶n xuÊt bao b× cartron. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ mét tæ nghiªn cøu gåm 04 ngêi víi môc ®Þnh ban ®Çu lµ nghiªn cøu ®Ó s¶n xuÊt tÊm lîp Fibeociment. Lóc ®Çu, cïng víi sù n¨ng ®éng nhiÖt t×nh cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty vµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt, tay nghÒ cao c«ng viÖc kinh doanh tiÕn triÓn rÊt tèt. §Õn n¨m 1997, víi sù më cöa cña nÒn kinh tÕ, hµng ngo¹i å ¹t trµo vµo thÞ trêng ViÖt Nam, ®Æt s¶n phÈm cña C«ng ty tríc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c s¶n phÈm hµng ngo¹i víi c«ng nghÖ cao, hiÖn ®¹i. MÆc dï chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty tÊt tèt, gi¸ c¶ l¹i phï hîp nhng xu híng chuéng hµng ngo¹i h¬n hµng néi ®· lµm ¶nh hëng rÊt nhiÒu tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm ¶nh hëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Th¸ng 05 n¨m 1997, do viÖc s¶n xuÊt tÊm lîp Fibeociment kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nªn C«ng ty ®· cho phÐp ph©n xëng ngõng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. Thay vµo ®ã, C«ng ty chuyÓn sang s¶n xuÊt hai mÆt hµng lµ m¸ phanh « t« vµ bao b× carton. Tõ ®ã cho ®Õn nay hai lo¹i mÆt hµng nµy trë thµnh s¶n phÈm chñ yÕu vµ ®îc ®a vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña C«ng ty. Víi sù ®Çu t nhiÒu d©y chyÒn m¸y mãc, thiÕt bÞ cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¹o thµnh mét vßng trßn lµm viÖc khÐp kÝn cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ kü thô©t cao, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc ®· gióp ®ì C«ng ty ph¸t triÓn lín m¹nh, t¹o ®îc nhiÒu uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®¹t chÊt lîng tèt, ®îc nhiÒu kh¸ch hµng a chuéng vµ tin dïng. C«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng vµ ®îc ®iÒu chØnh mÉu m· tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu cña nhµ mµy ®îc biÓu hiÖn qua c¸c n¨m: ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn n¨m 4 Thùc hiÖn n¨m Thc hiÖn n¨m LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng vèn kinh doanh Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng S¶n lîng sx m¸ phanh S¶n l¬ng sx bao b× Tæng quü l¬ng KhÊu haoTSC§ Tæng doanh thu Lîi tøc gép §ång §ång Kg M2 §ång §ång §ång §ång 2004 2005 2006 42 269 062 329 59 223 254 492 68 000 000 000 17 492 444 18 388 566 20 000 000 120 000 230 000 150 000 4 437 400 5 548 500 8 000 000 3 188 776 3 975 387 4 000 000 17 288 620 20 599 750 20 000 000 37 193 648 000 48 280 758 000 60 000 000 000 9 755 928 905 9 987 908 113 15 000 000 000 Nguån: Tµi liÖu cña nhµ m¸y N¨m 2004, lµ n¨m thø ba trong tæng chiÕn lîc ph¸t triÓn t¨ng tèc cña C«ng ty, lµ n¨m C«ng ty thùc hiÖn ph¬ng ch©m ®ét ph¸ trong s¶n xuÊt vµ ®Çu t x©y dùng ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ñ m¹nh t¹o thÕ vµ lùc ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng quy m« s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng còng nh sù ®æi míi ®Êt níc. V× vËy môc tiªu ®Æt ra cña n¨m 2005 lµ: - Lµm chñ kü thuËt chuyªn ngµnh, ®Æc biÖt lµ kü thuËt in èp sÐt, duy tr× nhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, t¨ng ®ãng gãp ng©n s¸ch vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Duy tr× m«i trêng kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp. - X©y dùng hµnh lang ph¸p lý néi bé phï hîi víi c¬ chÕ cæ phÇn ho¸. 1.2. Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty. HiÖn t¹i C«ng ty cã hai ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh lµ ph©n xëng s¶n xuÊt m¸ phanh « t« c¸c lo¹i vµ ph©n xëng s¶n xuÊt bao b× carton. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét tæ c¬ khÝ cã nhiÖm vô söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh. - Ph©n xëng m¸ phanh: §øng ®Çu ph©n xëng lµ Qu¶n ®èc, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh chung, chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung cÊp th«ng tin cho ban Gi¸m ®èc. Nh vËy Qu¶n ®èc lµ ngêi chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña ph©n xëng bao gåm c¸c bé phËn: 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Tæ trén. +Tæ hoµn thiÖn. + Tæ Ðp + Bé phËn qu¶n lý phôc vô. C¸c tæ trëng ®øng ®Çu c¸c tæ cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì Qu¶n ®èc ph©n xëng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®îc giao. - Ph©n xëng bao b× carton: §øng ®Çu ph©n xëng lµ Qu¶n ®èc, c¬ cÊu ph©n xëng nh sau: + Tæ c¾t + Tæ ghim, d¸n c¹nh hép + Tæ lµm m¸y + Bé phËn qu¶n lý + Tæ in 1.2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. * §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh « t«. HiÖn t¹i, C«ng ty ®ang s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i m¸ phanh cung cÊp cho c¸c lo¹i « t« lín nh: ZIL, KMAZ, IFA … §Õn c¸c lo¹i « t« con vµ theo yªu cÇu cña thÞ tr êng, nhµ m¸y còng s¶n xuÊt m¸ phanh xe m¸y. Quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸ ®¬n gi¶n vµ mang tÝnh thñ c«ng lµ chñ yÕu, kÕt thóc quy tr×nh s¶n xuÊt chØ cho ra mét lo¹i s¶n phÈm. Trén NVL Mµi ngoµi S¬ ®å: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m¸ phanh Ðp nãng Khoan 6 Mµi trong KCS NhËp kho TP LuËn v¨n tèt nghiÖp +Trén kh«: - Ami¨ng ®îc ®¸nh ®æi, sÊy kh« ë ®é Èm < 1 %. - C©n tõng lo¹i vËt liÖu theo phèi liÖu. - §a ami¨ng vµo trén, ®Ëy n¾p cho m¸y hoat ®éng trong vßng 15 phót. +Trén tiÕp nhùa, bét mµu phô pha trong thêi gian 25 phót, trén tiÕp m¹t ®ång trong 5 phót, ®Ó l¾ng trong 5 phót. C«ng viÖc nµy hoµn toµn lµm thñ c«ng nªn rÊt ®éc h¹i. +ÐP nãng t¹o s¶n phÈm: VËt liÖu ®· trän ®îc ®æ vµo khu«n, dïng m¸y Ðp thuû lùc 100 tÊn, 200 tÊn, 400 tÊn ®Ó Ðp t¹o s¶n phÈm. +Lu ho¸: C¸c s¶n phÈm ®· ®îc t¹o ra sau khi Ðp nãng sÏ ®îc ®a vµo mét thiÕt bÞ cã t¸c dông gi÷ cho s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn lý tëng ®Ó ®¶m b¶o ®îc ®é bÒn vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt. Tuy nhiªn, do c«ng ®o¹n ra khái quy tr×nh s¶n xuÊt nµy. +Hoµn thiÖn s¶n phÈm: - Mµi: Sau khi Ðp, mÆt cong ngoµi cña s¶n phÈm ®îc mµi ®Ó khíp víi vµnh t¨ng - bua « t«, mÆt cong trong còng ®îc mµi ®Ó khíp víi mÆt cong cña x¬ng phanh. Qu¸ tr×nh ®îc tiÕn hµnh trªn c¸c m¸y chuyªn dïng. - Khoan: §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸ phanh ph¶i ®îc ®a vµo m¸y khoan ®Ó t¹o lç vÝt vµo x¬ng phanh. Tríc khi nhËp kho, thµnh phÇn nµy ph¶i qua bé phËn gia c«ng, vÖ sinh vµ ph¶i ®îc kiÓm tra chÊt lîng qua bé phËn KCS cña Nhµ M¸y. Qui tr×nh s¶n xuÊt sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lín nhng vÉn cßn thñ c«ng, võa kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh an toµn lao ®éng, võa cho n¨ng suÊt kh«ng cao. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i, C«ng ty ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu trong viÖc 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm. * §Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× carton sãng. Tõ gi÷a n¨m 1998, C«ng ty b¾t ®Çu s¶n xuÊt mÆt hµng míi, ®ã lµ bao b× carton sãng. Bao b× lµ mét lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Æc biÖt dïng ®Ó bao gãi vµ ®ùng c¸c lo¹i s¶n phÈm nh»m b¶o vÖ gi¸ trÞ sö dông cña chóng. Së dÜ gäi lµ bao b× carton sãng v× ®©y lµ lo¹i bao b× nhiÒu líp ®îc dËp khu©n theo h×nh sãng ®Ó gi¶m bít t¸c ®éng cña va ch¹m, t¨ng ®é c¸ch Èm, c¸ch nhiÖt… B¶o vÖ s¶n phÈm mµ nã bao gãi. Qui tr×nh s¶n xuÊt bao b× carton sãng: GiÊy cuén c¸c lo¹i C¾t kh« T¹o ph«i th« In l­íi M¸y bÕ hoÆc m¸y bæ KCS Ghim, d¸n c¹nh hép NhËp kho TP + C¾t khæ: §©y lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× carton sãng. GiÊy cuén ®îc kÐo trªn mét b¨ng chuyÓn vµ ®a qua m«t m¸y c¾t khæ. T¹i ®©y, giÊy sÏ c¾t ra theo nh÷ng kÝch thíc ®· ®îc ®Þnh tríc tuú theo yªu cÇu s¶n xuÊt. §Æc biÖt, m¸y c¾t cã thÓ ®iÒu chØnh, chia c¾t ®îc cuén giÊy theo kÝch thíc kh¸c nhau. 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp + T¹o ph«i th«: NÕu ph©n theo ®é dµy, máng cña s¶n phÈm th× bao b× carton sãng ë Nhµ M¸y cã hai lo¹i: 5 líp vµ 3 líp. Sau khi c¾t khæ, nã sÏ ®îc ph©n lo¹i ®Ó lµm c¸c líp kh¸c nhau trong tÊm b×a.NÕu lµ b×a carton cã 3 líp th× cã 3 lo¹i giÊy t¬ng øng ®Ó t¹o nªn 3 líp lµ: giÊy mÆt, giÊy sãng, vµ giÊy ®¸y. Cßn nÕu lµ b×a carton 5 líp th× l¹i ph¶i cã 4 lo¹i giÊy lµ: giÊy mÆt, giÊy sãng, giÊy v¸ch råi l¹i mét líp giÊy sãng n÷a vµ cuèi cïng lµ mét líp giÊy ®¸y. TÊt c¶ c¸c lo¹i giÊy ®· ®îc ph©n nh trªn sÏ ®îc ch¹y qua mét m¸y gäi lµ m¸y sãng. M¸y nµy cã nhiÖm vô t¹o sãng cho líp giÊy sãng. Sau ®ã c¸c líp giÊy nµy sÏ ®îc ghÐp l¹i víi nhau khi ch¹y qua mét b¨ng chuyÒn, gi÷a c¸c líp giÊy ®ã sÏ ®îc quÐt mét líp hå sèng lµm tõ bét s¾n th«ng qua mét hÖ thèng ë trong m¸y. + T¹o ph«i chuÈn: §Ó t¹o ®îc sù liªn kÕt gi÷a c¸c líp vµ cho ra nh÷ng tÊm b×a carton sãng th× ph«i ph¶i ®îc ch¹y qua mét hÖ thèng gäi lµ m¸y t¸n l»n ngang vµ däc. HÖ thèng m¸y nµy kh«ng nh÷ng cã t¸c dông t¸n l»n cho giÊy ph¼ng mµ cßn lµm cho hå sèng gi÷a c¸c líp chÝn th«ng qua d©y may so ®îc ®èt nãng b»ng ®iÖn sÏ truyÒn nhiÖt cho c¸c thanh l¨n. Nh vËy, kÕt thóc giai ®o¹n nµy sÏ cho gia mét phÝa b×a carton ch¹y trªn b¨ng truyÒn. Muèn cã nh÷ng tÊm b×a th× gi¶i b×a nµy sÏ l¹i ®îc ch¹y qua mét m¸y c¾t vµ cÊt ra nh÷ng tÊm b×a cã kÝch thíc nh yªu cÇu. +In líi: lµ c«ng ®o¹n ®ßi hái nhiÒu nh©n c«ng nhÊt. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc in líi lµ mét d¹ng in thñ c«ng vµ mÊt nhiÒu thêi gian. NÕu nh mét tÊm b×a carton cã bao nhiªu mµng th× ph¶i cã bÊy nhiªu khu«n in vµ mçi lÇn in chØ cho phÐp in ®îc mét mµu. +M¸y bÕ hoÆc bæ: t¹o thµnh c¸c nÕp gÊp hoÆc sÎ c¾t r·nh ®Ó ngêi thî gËp theo nh÷ng nÕp nµy theo h×nh chiÕc hép. + Ghim d¸n c¹nh hép: ®©y lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng ®Ó t¹o nªn chiÕc hép bao b× carton hoµn thiÖn. Toµn bé giai ®o¹n nµy còng ®îc lµm thñ c«ng. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bao b× carton sãng nµy cßn mang tÝnh thñ c«ng nªn chÊt lîng s¶n phÈm cha ®¸p øng tèt yªu cÇu thÞ trêng vÒ ®é chÝnh x¸c, tinh s¶o. §ång thêi, c«ng nghÖ in b»ng ph¬ng ph¸p in líi hiÖn nay cña C«ng ty cßn qu¸ nhiÒu nh©n c«ng. 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp * §¨c ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty. HÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm gåm: + HÖ thèng c¸c ®¹i lý: hiÖn nay C«ng ty thiÕt lËp ®¹i lý ë hÇu hÕt c¸c thµnh phè lín vµ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp chung tai khu vùc phÝa B¾c. T¹i khu vùc phÝa Nam ®· më dîc mét sè ®Çu mèi tiªu thô s¶n phÈm vµ bíc ®Çu ®· ph¸t huy hiÖu qu¶. - Khu vùc phÝa B¾c cã 12 ®¹i lý - Khu vùc phÝa Nam cã 7 ®Çu mèi b¸n hµng lín. + T¹i trô së giao dÞch chÝnh cña nhµ m¸y sè 76 - phè L¬ng Yªn - Hai Bµ Trng - HN cã ®Æt mét cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm cña m×nh. C«ng ty cßn nhËn lµm ®¹i lý b¸n c¸c s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng kh¸c. M¸ phanh « t« lµ mét lo¹i s¶n phÈm mang tÝnh truyÒn thèng cña C«ng ty. Do vËy, ®Ó më réng thÞ trêng C«ng ty ®· thµnh lËp nhiÒu ®¹i lý. Tuy nhiªn ®©y lµ mét lo¹i s¶n phÈm mang tÝnh chÊt kü thuËt vµ viÖc tiªu dïng s¶n phÈm nµy cã liªn quan ®Õn an toµn tÝnh m¹ng con ngêi nªn hiÖn nay ngêi tiªu dïng trong níc vÉn cha thùc sù tin dïng s¶n phÈm nµy cña Nhµ M¸y. §©y chÝnh lµ ®iÒu tr¨n trë cña bªn l·nh ®¹o Nhµ M¸y lµ lµm c¸ch nµo ®Ó ngêi tiªu dïng xo¸ bá ®îc thãi quen nµy vµ sö dông s¶n phÈm cña Nhµ M¸y. HiÖn nay, C«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng ®Ó thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô mÆt hµng nµy nh b¸n hµng qua ®¹i lý, b¸n hµng tr¶ chËm…®Æc biÖt lµ h×nh thøc b¸n hµng ®æi hµng. H×nh thøc nµy cã nghÜa lµ C«ng ty sÏ nhËn c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ mµ phÇn nhiÒu lµ vËt liÖu x©y dùng cña c¸c ®¬n vÞ b¹n vÒ b¸n. MÆt hµng bao b× carton sãng cña Nhµ M¸y s¶n xuÊt chñ yÕu lµ tiªu thô néi bé trong tæng C«ng ty thuû tinh vµ gèm sø. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ cã kÕ ho¹ch më réng quy m« s¶n xuÊt mÆt hµng nµy ra thÞ trêng bªn ngoµi. 1.3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hng ThÞnh lµ mét ®¬n vÞ ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh sau: 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp +Ban Gi¸m ®èc: ®iÒu hµnh chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng thêng ngµy cña c¸c phßng ban, ph©n xëng vµ nh©n viªn gióc viÖc cho ban Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gåm c¸c chuyªn viªn lµm nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý s¾p xÕp c¸n bé vµ lao ®éng trong nhµ m¸y, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn, híng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi… +Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y mät c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng quan t©m, ®Æc biÖt lµ ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Nhµ M¸y cña ban Gi¸m ®èc. +Phßng kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh cña Nhµ M¸y. HiÖn nay bé phËn maketing trùc thuéc phßng kinh doanh. + Phßng kü thuËt: bao gåm c¸c kü s phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña Nhµ M¸y, ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, trong ®ã bé phËn KCS cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. N¾m v÷ng th«ng tin khoa häc trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh, tæ chøc viÖc chÕ t¹o thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm míi. Hµng n¨m cã nhiÖm vô tæ chøc viÖc söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m ®¶m b¶o tèt cho c«ng t¸c kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt ®îc liªn tôc, hiÖu qu¶ vµ an toµn lao ®éng. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t: cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vÒ vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc liªn tôc. Ngoµi c¸c phßng ban chÝnh trong c¬ cÊu tæ chøc ë trªn, C«ng ty cßn cã c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c nh: v¨n th, b¶o vÖ, c«ng ®oµn …ë mçi ph©n x ëng ngoµi Qu¶n ®èc cßn cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô thèng kª, chÊm c«ng, tÝnh to¸n l¬ng cho c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Sau ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ban gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc HC Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Qu¶n ®èc PX Nh©n viªn kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch - vËt t­ Qu¶n ®èc bao b× Bé phËn KCS Nh©n viªn kü thuËt Bé phËn KCS 1. 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty 1.4.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý tµi s¶n vµ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña C«ng ty. C«ng ty ¸p dông tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Theo h×nh thøc nµy C«ng ty cã mét kÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng vµ c¸c bé phËn kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng (Tr­ëng phßng) Phã phßng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Tæ kÕ to¸n KÕ to¸n NVL CCDC KÕ to¸n BHXH KÕ to¸n chi phÝ sx tÝnh z KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n XDCB Tæ tµi chÝnh KÕ to¸n quü tiÒn mÆt Thñ quü thanh to¸n KÕ to¸n tiªu thô vµ X§K Q Nh©n viªn kÕ to¸n PX - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n: +Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. +GiópTæng Gi¸m §èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. +Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c nguån thu ®¶m b¶o tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +TËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp +Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. +Cung cÊp sè liÖu vÒ tµi chÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, kÞp thêi gióp ®ì cho ban Gi¸m ®èc gia quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. +Tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. +Híng dÉn c¸c bé phËn cã liªn quan vµ bé phËn s¶n xuÊt trong Nhµ M¸y thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty còng nh bé phËn m×nh trùc tiÕp qu¶n lý. Th«ng qua s¬ ®å trªn ta thÊy næi bËt mét sè vÊn ®Ò sau: * KÕ to¸n trëng: (trëng phßng) cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh toµn bé bé phËn kÕ to¸n, híng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. * KÕ to¸n phã: (phã phßng) lµm kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n XDCB vµ chØ ®¹o c¸c ph©n xëng. * KÕ to¸n quü: ViÕt phiÕu thu-ghi nh¹t ký liªn quan, kiªm quü BCTC theo quy ®Þnh. * KÕ to¸nTGNH: Theo dâi bªn Nî TK 112, b¸o cã tµi kho¶n, x¸c ®Þnh sè d TK, thêng xuyªn quan hÖ víi c¸c ng©n hµng ®Ó x¸c ®Þnh sè d tµi kho¶n. * KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: TÝnh to¸n hîp lý ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ tiÒn l¬ng vµ BHX, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông cã liªn quan, thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c kÞp thêi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. * Bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi chÝnh x¸c, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, dù ®o¸n chi phÝ s¶n xuÊt, thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh, lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. * Bé phËn kÕ to¸n NVL: Theo dâi sè lîng N – X – T hµng ngµy vÒ c¸c mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ chi tiÕt cho tõng tµi kho¶n cã liªn quan, c¸c lo¹i chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua b¸n NVL – CCDC vµo tµi kho¶n, sæ phï hîp víi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho. 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp * KÕ to¸n tiªu thô: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô ghi chÐp vµo tµi kho¶n, c¸c kho¶n cã liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, thu nhËp vÒ b¸n hµng, x¸c ®Þnh chi phÝ b¸n hµng chinh x¸c, x¸c ®Þnh tõng lo¹i ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. 1.4.2. T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n HiÖn nay C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc NKTC (nhËt ký chøng tõ), ®©y lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc ¸p dông phæ biÕn vµ ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp cã qui m« võa vµ lín. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n cña C«ng ty kh«ng sö dông toµn bé NKTC, b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ vµ sæ chi tiÕt mµ chØ sö dông mét sè lo¹i g¾n liÒn víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ phÊt sinh t¹i C«ng ty nhng vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu, kiÓm tra 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1.4.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. Ph¬ng ph¸p khª khai thêng xuyªn hµng tåi kho lµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh N – X - T kho NVL, trªn c¸c kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. 1.4.4. Liªn ®é kÕ to¸n vµ kú kÕ to¸n: - Liªn ®é kÕ to¸n: ¸p dông theo n¨m, liªn ®é kÕ to¸n trïng víi ngµy d¬ng lÞch, tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy31/12/N. - Kú kÕ to¸n: kú kÕ to¸n cña C«ng ty lµ 6 th¸ng (tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 30/06/N) Cø s¸u th¸ng kÕ to¸n cña C«ng ty l¹i lËp b¸o c¸o mét lÇn råi chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng ph©n bæ ®· ®îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo nhËt ký chøng tõ vµ b¶ng kª, sæ chi tiÕt. §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ mµ c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tõ b¶ng kª sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc cÇn ph¶i ph©n bæ, th× c¸c chøng tõ gèc tríc hÕt ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo nhËt ký chøng tõ ho»c b¶ng kª . Cuèi th¸ng (quý) kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn NKCT, kiÓm tra sè liÖu trªn c¸c NKCT víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NKCT ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë c¸c sæ c¸i hoÆc b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5. Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hng ThÞnh §Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng, C«ng ty x©y dùn c«ng tr×ng x©y dùng Hng ThÞnh ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v¬n lªn, s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nh÷ng cã 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp mÆt trªn thÞ trêng trong níc mµ cßn cã mÆt trªn thÞ trêng quèc tÕ. C«ng ty lu«n d÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng còng nh thêi gian giao hµng. MÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay do sù s©m nhËp cña hµng níc ngoµi nhng C«ng ty vÉn kh¾c phôc vµ ®øng v÷ng. §¹t ®îc kÕt qu¶ nh vËy, mét phÇn lµ nhê vµo c«ng t¸c tæ chøc nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi riªng. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®îc ë trêng vÒ h¹ch to¸n NVL, CCDC. Em thÊy trong qu¸ tr×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC cña C«ng ty cã nh÷ng u nhîc ®iÓm sau: VÒ u ®iÓm: - C«ng t¸c qu¶n lý NVL, CCDC ë kho: C«ng ty ®· tiÕn hµnh tæ chøc qu¶n lý NVL, CCDC hîp lý, thèng nhÊt, tËp chung khoa häc vµ phï hîp víi yªu cÇu hiÖn nay. C«ng ty cã mét ®éi cung øng vËt t cã søc khoÎ, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®¶m ®¶o cung øng vËt t cho s¶n xuÊt vµ phôc vô nhu cÇu kh¸c. C«ng ty ®· tiÕn hµnh x©y dùng kho b¶o qu¶n riªng, trong kho trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n vËt t mét c¸ch tèt nhÊt. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n tæ chøc hîp lý (NVL, CCDC thèng nhÊt, tËp trung khoa häc hîp lý phï hîp víi yªu cÇu hiÖn nay) víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. ViÖc bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù ë phßng kÕ to¸n ®óng víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Nh©n viªn kÕ to¸n NVL, CCDC ®· ph¶n ¸nh ®óng, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông NVL, CCDC cña C«ng ty thùc hiÖn t¬ng ®èi toµn diÖn vµ ®ång bé trªn tÊt c¶ c¸c néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n tõ viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®Õn viÖc ghi chÐp, lËp b¸o c¸o ®Òu dùa trªn c¸c chøng tõ, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t thùc x¶y ra. C«ng ty ®· trang bÞ m¸y tÝnh víi phÇn mÒm Foxpro. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch mµ C«ng ty ¸p dông ®¶m b¶o theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc ban hµnh nh ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thÎ kho… 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕ to¸n h¹ch to¸n NVL, CCDC theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ ghi chÐp ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu, kiÓm tra c¸c chøng tõ, sæ s¸ch ®îc thñ kho vµ kÕ to¸n ghi chÐp theo yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n thêng xuyªn tiÕn hµnh, kiÓm tra. KÕ to¸n h¹ch to¸n NVL, CCDC theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, h×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc NKCT ®iÒu nµy lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. VÒ nhîc ®iÓm: - Do kÕ to¸n h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nªn viÖc ghi chÐp gi÷a kÕ to¸n vµ thñ kho bÞ trïng lÆp vÒ chØ tiªu, sè l îng. §iÒu nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt v× tèn nhiÒu thêi gian c«ng søc. - KÕ to¸n C«ng ty kh«ng lËp sæ danh ®iÓm vËt t nªn h¹ch to¸n mÊt nhiÒu c«ng søc. - C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n GTGT nªn viÖc theo dâi c«ng nî víi ngêi b¸n vµ viÖc h¹ch to¸n thuÕ GTGT gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. - Do C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n hµng ®ang ®i ®êng mµ chê hµng vÒ míi tiÕn hµnh nhËp kho nªn kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tµi s¶n cña C«ng ty Ch¬ng 2 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph©n tÝch t×nh h×nh t¹i nhµ m¸y g¹ch l¸t hoa vµ m¸ phanh « t« Hµ Néi 2.1. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ M¸y. 2.1.1. §¸nh gi¸ sù biÕn ®éng vÒ tæng tµi s¶n. Tµi s¶n vµ nguån vèn lµ hai mÆt kh¸c nhau cña cïng mét vÊn ®Ò vèn. Mét tµi s¶n cã thÓ ®îc tµi trî tõ mét hay nhiªuï nguån vèn kh¸c nhau. Ngîc l¹i, mét nguån vèn cã thÓ tham gia mét hay nhiÒu lo¹i tµi s¶n. VÒ mÆt lîng, tæng gi¸ trÞ tµi s¶n bao giê còng b»ng tæng nguån h×nh thµnh tµi s¶n (nguån vèn). Do ®ã, sù thay ®æi vÒ tµi s¶n còng ®ång thêi t¬ng ®¬ng víi sù thay ®æi cña nguån vèn. §Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ M¸y, tríc hÕt cÇn ph¶i so s¸nh tæng sè tµi s¶n (tæng sè nguån vèn) gi÷a cuèi kú vµ ®Çu n¨m trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña Nhµ M¸y ®Ó thÊy ®îc qui m« vèn còng nh kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña Nhµ M¸y. Thùc tÕ, tõ b¶ng c©n ®èi kÕ toan cña Nhµ M¸y G¹ch L¸t Hoa vµ M¸ Phanh ¤ T« Hµ Néi ta thÊy tæng sè tµi s¶n cña Nhµ M¸y tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng . - VÒ sè tuyÖt ®èi: ∆TS = TSCK – TS§K ∆TS = 59 223 254 492 – 42 269 062 392 = 16 954 192 100 - VÒ sè tuyÖt ®èi: ∆TS TS§K x 100 = 16954192100 x 100 = 40.1% 42269062392 Nh vËy, tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2007, tæng tµi s¶n cña Nhµ M¸y ®· t¨ng lªn mét lîng lín: t¨ng víi sè tuyÖt ®èi lµ h¬n 16.9 tû ®ång víi tû lÖ t¨ng t¬ng øng lµ 40.1 %. §iÒu nµy ®· cho thÊy qui m« vèn cña Nhµ M¸y t¨ng m¹nh, s¶n xuÊt ®îc më réng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn rÊt kh¶ quan. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt cho ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Nhµ M¸y. 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuy nhiªn, sù gia t¨ng vÒ tæng sè tµi s¶n nµy chØ ph¶n ¸nh ®îc qui m« s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ M¸y ®· ®îc ho¹t ®éng chø cha thÓ hiÖn hÕt thùc tr¹ng tµi chÝnh cña Nhµ M¸y. Do ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ thùc tr¹ng tµi chÝnh còng nh t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña Nhµ M¸y chóng ta cÇn ®i s©u xem xÐt c¸c mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th«ng qua ba mèi quan hÖ lín: 2.1.2. Xem xÐt ba mèi quan hÖ c©n ®èi lín . C©n ®èi 1: (IA +IVA + IB) TµI s¶n = (b) nguån vån. C©n ®èi nµy ph¶n ¸nh: Nguån vèn chñ së h÷u ph¶i ®ñ bï ®¾p cho c¸c lo¹i tµi s¶n chñ yÕu cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®i vay hoÆc ®i chiÕm dông. Tuy nhiªn, c©n ®èi nµy chØ tåi t¹i trªn lý thuyÕt, lµ c©n ®èi lý tëng mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ muèn ®¹t tíi. Trªn thùc tÕ thêng x¶y ra hai trêng hîp: - Trêng hîp 1: VÕ tr¸i lín h¬n vÕ ph¶i, nghÜa lµ nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ®ñ bï ®¾p cho c¸c lo¹i tµi s¶n chñ yÕu cho doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i ®i vay hoÆc ®i chiÕn dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c . - Tr¬ng hîp 2: VÕ tr¸i nhá h¬n vÕ ph¶i, cã nghÜa lµ nguån vèn chñ së h÷u thõa kÕ ®Çu t cho c¸c lo¹i tµi s¶n chñ yÕu. Do ®ã, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã ph¬ng ¸n sö dông sè vèn thõa ®ã th× sÏ bÞ chiÕm dông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cao. ¸p dông vµo Nhµ M¸y G¹ch L¸t Hoa vµ M¸ Phanh ¤ T« Hµ Néi ta cã b¶ng ph©n tÝch sau. B¶ng 1: T×nh h×nh sö dông nguån vèn cña Nhµ M¸y. §¬nvÞ : Ngh×n ®ång N¨m Sö dông Nguån Chªnh LÖch 20 Tù bï ®¾p Vay, ®i
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan