Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp licog...

Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp licogi13

.PDF
70
133
91

Mô tả:

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP LICOGI13
Lêi më ®Çu Mét vµi thËp niªn gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh chãng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bªn c¹nh ®ã chóng ta còng thu ®îc nguån vèn ®Çu t lín níc ngoµi. Do ®ã vèn ®Çu t cho ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng t¨ng nhanh. X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o c¬ së vµ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ Quèc d©n. Hµng n¨m ngµnh XDCB thu hót gÇn 30% tæng sè vèn §Çu t cña c¶ níc. víi nguån vèn ®Çu t lín nh vËy cïng víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh lµ thêi gian th× c«ng kÐo dµi vµ thêng trªn quy m« lín ®· ®Æt ra vÊn ®Ò lín ph¶i gi¶i quyÕt lµ: "Lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ trong s¶n xuÊt thi c«ng, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ã lµ kÕ to¸n víi phÇn hµnh c¬ b¶n lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh cho ngêi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng, gióp cho l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý vµ ®ång thêi kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña c¸c quyÕt ®Þnh ®ã sao cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng. Nh÷ng viÖc ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc trªn c¬ së h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp Ých rÊt nhiÒu cho h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý th«ng tin nµy sÏ t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p th«ng tin nµy lµ c¬ së kiÓm so¸t vèn ®Çu t XDCB. H¬n n÷a víi Nhµ níc th× th«ng tin nµy lµm c¬ së thu thu. V× vËy viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng viÖc quan trong gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña yÕu tè (tõng ®ång) chi phÝ ph¶i bá ra, tõ ®ã cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong viÖc tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. VÒ thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 - Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng - LICOGI, trong giai ®o¹n ®¬n vÞ ®ang tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu 1 qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó vËn dông kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch thiÕt thùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, gióp cho c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ ®Ó cã thÓ tËp trung vµo mét vÊn ®Ò mµ c«ng ty ®ang chó träng ®ã lµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, em ®· cè g¾ng ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò: "KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" víi viÖc t¨ng cêng qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty c¬ giíi & x©y l¾p 13 thuéc Tæng c«ng ty LICOGI. Néi dung chuyªn ®Ò gåm cã ba phÇn: PhÇn I: T×nh h×nh chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn II: Tæ chøc h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. 2 PhÇn thø nhÊt Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh. A. C¬ së lý luËn vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. I. §Æc ®iÓm ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi còng nh tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh (s¶n xuÊt kinh doanh ) trong c¶ níc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, (XDCB) ngµy cµng thÝch nghi vµ ph¸t triÓn. Víi môc tiªu hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng XDCB l¹i cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh. Do tÝnh chÊt ngµnh XDCB lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt, cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng, c¶i t¹o, ®æi míi c¬ së h¹ tÇng nhng s¶n phÈm l¹i mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt so víi s¶n phÈm cña c¸c ngµnh s¶n kh¸c. V× vËy tæ chøc h¹ch to¸n ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña nã. S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc, c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian thi c«ng kÐo dµi vµ ph©n t¸n.... V× vËy trong khi tiÕn hµnh x©y l¾p, s¶n phÈm dù ®Þnh ®Òu ph¶i qua c¸c kh©u tõ dù ¸n råi ®Õn dù to¸n c«ng tr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh lµ tæng møc chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc ®Çu t c«ng tr×nh ®îc tÝnh to¸n cô thÓ ë giai thiÕt kÕ kü thuËt. S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh xe m¸y, lao ®éng, vËt t.... ®Òu ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y l¾p. S¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh kh«ng nhËp kho mµ l¹i tiªu thô ngay theo gi¸ dù to¸n (gi¸ thanh to¸n víi chñ ®Çu t bene A) hoÆc gi¸ tho¶ thuËn (còng ®îc x¸c ®Þnh trªn dù to¸n c«ng tr×nh), do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng ®îc thÓ hiÖn râ. Th«ng thêng c«ng t¸c x©y l¾p do c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p nhËn thÇu tiÕn hµnh. Xong thùc tÕ do c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh lµm xuÊt hiÖn nh÷ng ®¬n vÞ tæ ®éi x©y l¾p nhá... nh÷ng ®¬n vÞ nµy ®i nhËn thÇu l¹i hoÆc ®îc kho¸n l¹i c¸c c«ng tr×nh,... Tuy kh¸c nhau vÒ quy m« s¶n xuÊt, h¹ch toan qu¶n lý, xong c¸c ®¬n vÞ nµy ®Òu lµ c¸c tæ chøc x©y l¾p. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p, c«ng t¸c kÕ to¸n võa ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph¶n ¸nh chung cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Ghi chÐp ®Çy ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn phï hîp víi ngµnh nghÒ, 3 cung cÊp th«ng tin vµ sè liÖu chÝnh x¸c nh»m phôc vô tèt cho qu¶n lý doanh nghiÖp. II. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt. 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt. Trong mét doanh nghiÖp dï lín hay nhá muèn s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chi phÝ nµy lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt tiÒn ®Ò b¾t buéc ®Ó c¸c dù ¸n x©y dùng trë thµnh hiÖn thùc. Trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng th× gian ®o¹n s¶n xuÊt lµ gian ®o¹n quan träng nhÊt. ë ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh tiªu dïng cña c¶i vËt chÊt, søc lao ®éng ®Ó t¹o chi phÝ dÞch vô cho yÕu tè ®Çu ra (tiªu thô s¶n phÈm). Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ th× c¸c chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ®îc biÓu diÔn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ. HiÓu mét c¸ch chung nhÊt, chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng s«ng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ c«ng ty ®· thùc tÕ bá ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ s¶n xu©t bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nhng thùc chÊt nã kh«ng n»m ngoµi hai lo¹i chi phÝ lµ chi phÝ lao ®éng vµ chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. Chi phÝ s¶n xuÊt trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n liªn quan ®Õn s¶n xuÊt thi c«ng vµ bµn giao s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p ph¸t sinh thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng ®Ó phôc vô cho qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®îc tÝnh to¸n, tËp hîp theo tõng thêi kú hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m phï hîp víi kú b¸o c¸o. Trong ®éi x©y l¾p chi phÝ s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi cïng lo¹i còng kh¸c nhau. VÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ c¨n cø vµo sè liÖu tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i theo dâi, dùa vµo sè liÖu cña tõng lo¹i chi phÝ. Bëi vËy, muèn tËp hîp vµ qu¶n lý tèt chi phÝ, tÊt yÕu lµ ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ. Víi mçi doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. §Ó lËp kÕ ho¹ch vµ tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh, ®Ó khèng chÕ vµ thèng nhÊt c¸c lo¹i chi phÝ, nh»m nghiªn cøu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ thµnh tõng nhãm riªng theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh. §èi víi níc ta hiÖn nay, viÖc ph©n lo¹i chi phÝ ®îc ¸p dông theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau: a. Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. 4 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¨n cø vµo tÝnh chÊt, néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Ó chia ra c¸c yÕu t« chi phÝ, mçi yÕu tè chi phÝchØ bao gåm nh÷ng chi phÝ nã cïng mét néi dung kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ë lÜnh vùc nµo vµ ë ®©u. V× vËy, c¸ch ph©n lo¹i nµy cßn goi lµ nh©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm c¸c yÕu tè sau: 1. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu bao gåm nguyªn vËt liÖu chÝnh (nh xi m¨ng, s¾t thÐp,...) vËt liÖu phô,nhiªn liÖu n¨ng lîng, ®éng lùc ®îc sö dông trong kú (nh x¨ng, dÇu,....) 2.Chi phÝ nh©n c«ng gåm tiÒn l¬ng (l¬ng chÝnh + l¬ng phô + phô cÊp l¬ng) vµ c¸c kho¶n tiÒn tÝnh theo l¬ng nh BHXH, BHYT,KPC§. 3. Chi phÝ khÊu hao TSC§: Lµ kho¶n hoa mßn cña doanh nghiÖp nh: nhµ xëng, m¸y mãc, m¸y thi c«ng... 4. Chi phÝ mua b¸n ngoµi. (nh ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i...) 5. C¸c lo¹i chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. C¸c chi phÝ trªn lµ chi phÝ vÒ lao ®éng sèng (tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng) vµ chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ (khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô...) Ph©n lo¹i theo c¸ch nµy cho biÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i chi ra nh÷ng lo¹i chi phÝ g× vµ bao nhiªu. Nã lµ c¬ së lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn lu ®éng, ®Þnh møc. §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, lµ c¬ së ®Ó tæ chøc viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ c¬ së tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. b. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ chi phÝ vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ chia ra thµnh chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp: 1. Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¹o ra s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ tËp hîp cho tõng c«ng tr×nh h¹ng môc, c«ng tr×nh ®éc lËp nh nguyªn vËt liÖu, tiÒn l¬ng trùc tiÕp, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông. 2. Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc phôc vô vµ qu¶n lý, do ®ã kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ còng kh«ng ®îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng cô thÓ. KÕt cÊu cña chi phÝ gi¸n tiÕp còng t¬ng tù nh chi phÝ trùc tiÖp nhng nh÷ng kho¶n nµy chi ra cho ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp x©y l¾p. Do mçi lo¹i chi phÝ trªn cã t¸c dông kh¸c nhau ®Õn khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng tr×nh nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ theo híng ph©n tÝch, ®Þnh râ chi phÝ trùc tiÕp chi phÝ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa thùc tiÔn cho viÖc ®¸nh gi¸ hîp lý cña chi phÝ vµ t×m biÖn ph¸p kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp. 5 c. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ: Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ lµ c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vµ ®Æc ®iÓm ph¸t sinh cña tõng kho¶n môc chi trong gi¸ thµnh x©y dùng c¬ b¶n. Theo c¸ch nµy chi phÝ bao gåm kho¶n môc sau: - Chi phÝ vÒ vËt liÖu - Chi phÝ vÒ nh©n c«ng - Chi phÝ vÒ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ vÒ s¶n xuÊt chung Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, mçi lo¹i chi phÝ thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña chi phÝ s¶n xuÊt, thÓ hiÖn n¬i ph¸t sinh chi phÝ, ®èi tîng g¸nh chÞu chi phÝ. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n lµ dù to¸n ®îc lËp cho tõng ®èi tîng x©y dùng theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh nªn ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Cßn ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i theo yÕu tè thêng kh«ng ®Ò cËp ®Õn. III. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh. Trong s¶n xuÊt chi phÝ chØ lµ mét mÆt, thÓ hiÖn sù hao phÝ. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ chi phÝ ph¶i ®îc xem xÐt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®ã còng lµ mÆt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Quan hÖ so s¸nh ®ã ®· h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm "gi¸ thµnh s¶n phÈm". Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ (chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸) tÝnh b»ng tiÒn ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p theo quy ®Þnh. Nã lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p, lµ mét trong c¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cuèi cïng cña s¶n phÈm x©y l¾p. ViÖc phÊn ®Êu ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ míi, hoµn thiÖn kü thuËt thi c«ng, ®îc trang bÞ m¸y thi c«ng hiÖn ®¹i, sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, sö dông hîp lý nh©n c«ng, quay nhanh vèn vßng quay s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng... dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®¬n vÞ s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô ®Ó kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. XÐt trªn khÝa c¹nh nµo ®ã th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸, vÒ mÆt kÕ to¸n th× tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc,cÇu, ®o¹n ®êng,.... do ®ã mang nÐt ®Æc thï riªng 6 biÖt kh¸c h¼n nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c mµ h×nh thµnh nªn nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c nhau. 2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. a. C¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh: th× gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc chia ra thµnh gi¸ thµnh dù to¸n, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh thùc tÕ: 1. Gi¸ thµnh dù to¸n (Zdt)): lµ tæng sè c¸c chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng x©y l¾p. Gi¸ dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ khung gi¸ quy ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ¸p dông vµo tõng vïng l·nh thæ, tõng ®Þa ph¬ng giai cÊp cã thÇm quyÒn ban hµnh. Ζdt = Gi¸ trÞ dù to¸n -lîi nhuËn ®Þnh møc. Gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng trt×nh, h¹ môc c«ng tr×nh lµ chi phÝ cho c«ng t¸c x©y l¾p r¸p c¸c cÊu kiÖn, l¾p ®Æt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ... bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ lîi nhuËn ®Þnh møc. Lîi nhuËn ®Þnh møc lµ chØ tiªu Nhµ níc quy ®Þnh ®Ó tÝch luü cho x· héi do ngµnh x©y dùng s¸ng t¹o ra. 2. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (Ζkh = Ζ dt - møc h¹ gi¸ dù to¸n Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho phÐp ta xem xÐt vµ thÊy ®îc chÝnh x¸c nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch còng nh hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt lµ h¹ gi¸ thµnh dù to¸n. Víi ®¬n vÞ kh«ng cã gi¸ thµnh dù to¸n th× gi¸ thµnh kÕ to¸n ®îc x¸c ®Þnh tríc khi bíc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ n¨m tríc vµ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªn tiÕn cña ngµnh. Bao gåm c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo mét danh môc thèng nhÊt cho tõng ngµnh s¶n xuÊt trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng vËt chÊt vµ gi¸ c¶ kÕ ho¹ch... do vËy bªn c¹nh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cßn x©y dùng gi¸ thµnh ®Þnh møc kh«ng ph¶i cho c¶ thêi kú kÕ ho¹ch mµ trªn c¬ së møc hiÖn hµnh cho tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®ã (th¸ng, quý,...). §iÒu ®ã cã nghÜa to lín gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp kÞp thêi ph¸t triÓn sím ®Ó phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh. Nãi c¸ch kh¸c gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp x©y l¾p. 3. Gi¸ thµnh thùc tÕ: Gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh giao khèi lîng x©y l¾p vµ doanh nghiÖp ®· nhËn thÇu. Gi¸ nµy bao gåm c¶ phÝ tæn theo ®Þnh møc nh c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt, c¸c kho¶n béi chi, l·ng phÝ vÒ vËt t lao ®éng tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n vµo cuèi thêi kú kinh doanh. Gi¸ thµnh thùc tÕ mang tÝnh chÊt x· héi. Nhê viÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh dù to¸n cho phÐp ta ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p ®ã trong mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c. ViÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho phÐp ®¸nh gi¸ sù tiÕn bé 7 hay sù non yÕu cña doanh nghiÖp x©y l¾p trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ c¬ së vËt chÊt tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña b¶n th©n nã. b. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi tÝnh gi¸ thµnh. Do qóa tr×nh thi c«ng vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p kÐo dµi khèi lîng s¶n phÈm sinh ngêi ta, ph©n chia gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thµnh gi¸ thµnh hoµn chØnh vµ gi¸ thµnh kh«ng hoµn chØnh. 1. Gi¸ thµnh hoµn chØnh: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. Hay chÝnh lµ chi phÝ chia ra ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kÓ tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi kÕt thóc hoµn thµnh bµn giao cho bªn A. 2. Gi¸ thµnh kh«ng hoµn chØnh: (gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p thùc tÕ) ph¶n ¸nh gi¸ thµnh cña mét khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt nhÊt ®Þnh, nã cho phÐp kiÓm kª kÞp thêi chi phÝ ph¸t sinh ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh cho thÝch hîp ë nh÷ng giai ®o¹n sau, ph¸t hiÖn nh÷ng nguyªn nh©n g©y t¨ng gi¶m chi phÝ. c. Ngoµi ra trong x©y dùng c¬ b¶n cßn sö dông hai chØ tiªu gi¸ thµnh sau: 1. Gi¸ ®Êu thÇu x©y l¾p: lµ mét lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p cho chñ ®Çu t ®a ra ®Ó c¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo tÝnh gi¸ thµnh cña m×nh (cßn gäi lµ gi¸ thµnh sù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p). Gi¸ ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p do chñ ®Çu t ®a ra vÒ nguyªn t¾c chØ b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ thµnh dù to¸n. Cã nh vËy chñ ®Çu t míi tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t vµ h¹ gi¸ thÊp chi phÝ vÒ lao ®éng. 2. Gi¸ thµnh hîp ®ång c«ng t¸c x©y l¾p: lµ lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p ghi trong hîp ®ång ®îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ x©y l¾p, sau khi tho¶ thuËn giao nhËn thÇu. VÒ nguyªn t¾c, gi¸ thµnh hîp ®ång chØ ®îc nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p. ViÖc ¸p dông hai lo¹i gi¸ thµnh x©y l¾p lµ mét yÕu tè quan träng cña viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong ngµnh x©y dùng. Tãm l¹i, sù ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thùc tÕ phôc vô cho kÕ to¸n qu¶n trÞ. KÕ to¸n qu¶n trÞ quan t©m ®Õn chi phÝ vµ kÕt qu¶, lµm chøc n¨ng th«ng tin cho nhµ qu¶n lý doan nghiÖp vµ chi phÝ ph¸t sinh cho tõng ®èi tîng cÇn quan t©m mét c¸ch thêng xuyªn vµ gióp cho nhµ qu¶n lý so s¸nh víi møc kÕ ho¹ch ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi. IV. X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh 1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: §èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n cña chi phÝ. C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp hay kh«ng cßn phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 8 - C¨n cø: §èi tîng tËp hîp chi phÝ ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c c¨n cø sau: + TÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p, quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc hay song song. + Lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hay hµng lo¹t. + §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xu©t. + Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. + §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp - §èi tîng : §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c lo¹i chi phÝ ®îc tËp hîp trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m phôc vô cho viÖc kiÓm tra ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong s¶n xuÊt x©y l¾p víi tÝnh chÊt phøc t¹p cña quy tr×nhc c«ng nghÖ vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, thêng ph©n chia thµnh nhiÒu ®¬n vÞ bé phËn thi c«ng. Nªu thuú thuéc vµo c«ng viÖc cô thÓ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp x©y l¾p cô thÓ mµ ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ kh¸c nhau lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh... ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Cã x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp míi tæ chøc ®îc ®óng ®¾n ®îc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc, tËp hîp sè liÖu, tæ chøc më sæ s¸ch tµi kho¶n theo ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®· x¸c ®Þnh. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®óng ®èi tîng cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc t¨ng cêng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt, cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi chÝnh x¸c. 2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong x©y dùng c¬ b¶n do tæ chøc s¶n xuÊt mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu ph¶i cã mét dù to¸n vµ thiÕt kÕ riªng nªn ®èi tîng tÝnh gÝa thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh cu¶ kÕ to¸n. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh c¨n cø vµo tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cung cÊp sö dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thÝch hîp. Tríc hÕt ta ph¶i xem xÐt doanh nghiÖp tæ chøc ho¹t ®éng nh thÕ nµo. NÕu s¶n phÈm ®¬n chiÕc th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc hoµn thµnh. NÕu s¶n xuÊt hµng lo¹t th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh nh khai th¸c c¸t ®¸ sái, s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng... - §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: Theo nh÷ng c¨n cø nªu trªn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh chÝnh lµ giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay c«ng tr×nh hoµn thµnh. 9 ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n më c¸c phiÕu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lËp theo tõng ®èi tîng phôc vô cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Kú tÝnh gi¸ thµnh: Lµ mèc thêi gian bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i tæng hîp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. Cô thÓ kú tÝnh gi¸ thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n sÏ phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt vµ h×nh thøc nghiÖm thu ban giao khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. VÝ dô: + Víi doanh nghiÖp chu kú s¶n xuÊt ng¾n th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ th¸ng (doanh nghiÖp khai th¸c c¸t ®¸ sái, panel...) + Víi doanh nghiÖp s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi gian mµ s¶n phÈm x©y l¾p ®îc gäi lµ hoµn thµnh vµ nghiÖm thu bµn giao thanh to¸n cho bªn A. B. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. I. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ thø tù c¸c bíc c«ng viÖc cÇn tiÕn hµnh nh»m tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®îc kÞp thêi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng ngµnh. §èi víi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp qua c¸c bíc sau: Bíc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bíc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phô cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së khèi lîng lao vô phôc vô vµ ®¬n vÞ gi¸ thµnh lao vô. Bíc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan theo tiªu thøc phï hîp. Bíc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú. Tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh hoµn thµnh. ë ®©y c«ng ty chØ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn cßn ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú th× doanh nghiÖp l¹i ®a vµo ®Ó x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c 10 lo¹i hµng tån kho vµo c¸c tµi kho¶n thÝch øng. Bëi vËy t¹i bÊt kú mét thêi ®iÓm nµo, ngêi qu¶n lý còng cã thÓ biÕt ®îc t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tõng lo¹i hµng tån kho. C¸c doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt lín thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. + TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt cÊu tµi kho¶n: Bªn Nî: - Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. Bªn Cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho. TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d. TK nµy më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. + TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK nµy dïng ®Ó tËp hîp vÒ kÕt chuyÓn chi phÝ tiÒn c«ng cña tõng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Bªn Nî: - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp vµo TK 154 TK 622 cuèi kú kh«ng cã sè d. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. +TK623:Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp vµ k/c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) bao gåm: chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn& phôc vô m¸y thi c«ng & c¸cchi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn bé phËn m¸y thi c«ng trong tõng ®éi(chi phÝ khÊu hao,chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng thuª ngoµi,®iÖn ,níc,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c...). Bªn Nî:-Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã:-KÕt chuyÓn Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo TK 154. TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d. TK nµy dïng ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. + TK 627: - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy ®Ó tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô, qu¶n lý,chÕ t¹o s¶n phÈm ph¸t sinh trong c¸c ph©n xëng, bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt. Bªn nî: - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Bªn cã: - Ph©n bæ vµo TK 154 11 TK 627 còng nh TK 623,TK622 vµ TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d. + TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 154 ®îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra TK 154 cßn ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô, thuª ngoµi gia c«ng tù chÕ. Bªn nî: - Chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm trong kú Bªn cã: - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc. D nî: - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú TK 154 ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh...) 2.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n a. H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu vµo TK 621: Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp gåm c¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn cÇn thiÕt. Khi vËt t mua vÒ nhËp kho trªn c¬ së ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n, c¸n bé cung øng tiÕn hµnh lËp c¸c phiÕu nhËp kho. Gi¸ thùc tÕ vËt t ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ phÝ thùc tÕ kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®óng gi¸ thùc tÕ nhËp, x¸c ®Þnh theo chøng tõ nhËn ®îc. KÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 153: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Nî TK 133: ThuÕ VAT Cã TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Cã TK 111, 112: NÕu mua tr¶ ngay cho ngêi b¸n. Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ thi c«ng mua vËt t th× chøng tõ gèc lµ ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho cña ngêi b¸n. PhiÕu xuÊt kho vµ chøng tõ liªn quan nh ho¸ ®¬n vËn chuyÓn t¹o thµnh bé chøng tõ ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm sè liÖu h¹ch to¸n. Dùa vµo phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho di chuyÓn néi bé (nÕu xuÊt vËt liÖu di chuyÓn néi bé) kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 152, 142, 111, 112: VËt liÖu xuÊt kho hoÆc mua ngoµi NÕu nhËp l¹i kho nguyªn vËt liÖu, gi¸ trÞ vËt liÖu cßn cã thÓ sö dông hÕt, gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Trong x©y dùng c¬ b¶n, còng nh c¸c ngµnh kh¸c lµ vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i ®îc tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. ViÖc ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc thùc hiÖn theo c«ng thøc sau: 12 Ci = x Ti Trong ®ã : C: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph¶i bæ T: Tæng tiªu thøc ph©n bæ Ci: PhÇn chi phÝ cÇn ph©n bæ cho ®èi tîng thø i Ti: Tiªu thøc ph©n bæ thø i. Cuèi kú c¨n cø vµo gi¸ trÞ kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ nguyªn vËt liÖu cho tõng h¹ng môc, kÕ to¸n ghi vµo kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu b»ng bót to¸n sau: Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Cã TK 621: Chi phÝ cho tõng ®èi tîng. + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo TK 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n tiÒn l¬ng tiÒn c«ng tr¶ cho sè ngêi lao ®éng thuéc danh s¸ch do DN qu¶n lý vµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc cô thÓ, chi tiÕt theo tõng ®èi tîng s¶n xuÊt : C¨n cø vµo sè tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 334(1): Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n thuéc danh s¸ch. Cã TK liªn quan (3342,111....):Tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi . Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p n«i bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng).,Khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt,kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 622(chi tiÕt ®èi tîng). Cã TK 141(3) :KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - TrÝch tiÒn l¬ng BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh vµo TK 622 nh ë c¸c DN th«ng thêng mµ ph¶n ¸nh ë TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo h¹ng môc: 13 Nî TK 154(1): Chi tiÕt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Cã TK 622: Chi tiÕt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh + H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng: Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng trong x©y dùng c¬ b¶n mµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ra lµm hai lo¹i: - Chi phÝ t¹m thêi: Lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc l¾p, th¸o, ch¹y thö, vËn chuyÓn, di chuyÓn m¸y mãc phôc vô sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ t¹m thêi cña m¸y mãc cã thÓ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 1421 - Chi phÝ tr¶ tríc sau ®ã sÏ ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ sö dông m¸y tõng thêi kú theo tiªu thøc thêi gian sö dông bªn nî cña TK 154 - Kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y. - Chi phÝ thêng xuyªn: Lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y mãc thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao thiÕt bÞ, tiÒn thuª xe m¸y, l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn phôc vô m¸y, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu kh¸c dïng cho m¸y, phÝ tæn söa ch÷a thêng xuyªn vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Trong chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm c¸c kho¶n sau: L¬ng c«ng nh©n vËn chuyÓn, ph©n phèi vËt liÖu cho m¸y, chi phÝ trong thêi gian m¸y ngõng s¶n xuÊt, chi phÝ l¾p ®Æt lÇn ®Çu m¸y thi c«ng, chi phÝ sö dông m¸y trong s¶n xuÊt phô. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng, tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng thùc hiÖn khèi lîng thi c«ng b»ng m¸y hoÆc giao m¸y cho ®èi tîng x©y l¾p. + Trêng hîp ®¬n vÞ tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng: Trêng hîp nµy m¸y thi c«ng thuéc tµi s¶n cña b¶n th©n doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã thÓ tæ chøc ®éi, tæ thi c«ng, khèi lîng x©y l¾p b»ng m¸y trùc thuéc doanh nghiÖp, c«ng trêng hoÆc ®éi x©y l¾p. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y trong trêng hîp nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh trong qóa tr×nh m¸y thi c«ng. (§éi thi c«ng c¬ giíi chuyªn tr¸ch cã thÓ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n néi bé). Toµn bé chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®éi m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp riªng trªn c¸c TK 621,622,627, chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng .Cuèi kú ,tæng hîp chi phÝ vµo TK154 (154(3) Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng ) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ca m¸y (hoÆc giê m¸y ).Tõ ®è ,x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mµ ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh ...) theo gi¸ thµnh ca m¸y ( hoÆc giê m¸y ) vµ khèi lîng dÞch vô (sè ca m¸y ,giê m¸y )phôc vô cho yõng ®èi tîng. Cô thÓ: -NÕu c¸c bé phËn trong DN kh«ng tÝnh to¸n kÕt qu¶ riªng mµ thùc hiÖn ph¬ng thøc cung cÊp lao vô m¸y lÉn nhau: Nî TK 623: Gi¸ trÞ cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng. Cã TK 154(1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): Gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng. 14 -NÕu c¸cbé phËn trong DN x¸c ®Þnh kÕt qu¶ riªng(DN thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau): Nî TK 632: Gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau trong néi bé. Cã TK 154(1543 Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng):Gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng trong néi bé. §ång thêi ,kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ b¸n néi bé vÒ chi phÝ sö dông m¸y cung cÊp lÉn nhau: Nî TK 623: Gi¸ b¸n néi bé. Nî Tk133(1) :ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ(nÕu cã) Cã TK 512: Doanh thu tiªu thô néi bé. Cã TK 3331(33311) : ThuÕ ®Çu ra ph¶i nép (nÕu cã). -NÕu ®éi m¸y thi c«ng cã phôc vô bªn ngoµi : BT1) Ph¶n ¸nh gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra ngoµi : Nî TK 632: Gi¸ vèn phôc vô bªn ngoµi Cã TK154( 1543.Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): Gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi: BT2) Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi: Nî TK liªn quan (131,111,112.......): Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511:Doanh thu b¸n hµng. Cã TK 3331(33311): ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. +Trêng hîp ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp riªng ,cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ theo tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh): TËp hîp chi phÝ vËt liÖu: Nî TK 623(6232). Cã Tk liªn quan(152,111,112....) TËp hîp chi phÝ tiÒn l¬ng ,tiÒn c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng : Nî 623(6231) Cã TK liªn quan (3341,3342,111.....) C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn bé phËn m¸y thi c«ng trong tõng ®éi( chi phÝ khÊu hao ,chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng thuª ngoµi,®iÖn,níc,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c.....): Nî TK 623 (Chi tiÕt tiÓu kho¶n). Nî TK 133(1) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ(nÕu cã) Cã TK liªn quan(214,152,111,112.....). Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé(bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng), khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt ,kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: 15 Nî Tk 623. Cã TK 141(1413):KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ....) vµo cuèi kú: Nî TK 154(1541.Chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng) Cã TK 623: KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . + §¬n vÞ kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng: M¸y thi c«ng ®îc sö dông cho tõng ®éi x©y dùng, c«ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn khèi lîng thi c«ng. ViÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng nh sau: - XuÊt mua nguyªn vËt liÖu phôc vô m¸y thi c«ng ghi: Nî TK 621 Nî TK 133 Cã TK 152, 153, 142, 111, 11 2 - L¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n vËn hµnh m¸y thi c«ng: Nî TK 622: chi phÝ m¸y thi c«ng Cã TK 334: - KhÊu hao m¸y thi c«ng, söa ch÷a b¶o dìng m¸y. Nî TK 627 Cã TK 214, 112, 111 - Cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc tÝnh ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc Nî TK 154: Chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh Cã TK 621, 622, 627: chi phÝ m¸y thi c«ng + Trêng hîp ®¬n vÞ thi c«ng ®i thuª m¸y: Trêng hîp nµy m¸y thi c«ng thuª theo khèi lîng c«ng viÖc. Bªn thuª m¸y chØ ph¶i tr¶ tiÒn cho bªn thuª theo ho¸ ®¬n gi¸ tho¶ thuËn víi khèi lîng c«ng viÖc m¸y ®· hoµn thµnh. Toµn bé chi phÝ thuª m¸y thi c«ng tËp hîp vµo TK 623. - Khi tr¶ tiÒn thuª m¸y kÕ to¸n ghi: Nî TK 623(6237): Gi¸ thuª cha thuÕ. Nî TK133(1): Cã TK 111, 112, 331. - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y thi c«ng vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y: Nî TK 154(1) Chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 623(7): chi phÝ m¸y thi c«ng + H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt cña ®éi, c«ng tr×nh x©y dùng nhng kh«ng ®îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng cô thÓ.Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi : TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè 16 l¬ng CN VC cña ®éi ,khÊu hao TSC§ dïng chung cho ®éi ,Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c .KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt chi phÝ theo tõng ®éi x©y l¾p. Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng ,tiÒn c«ng ,phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®«i ,tiÒn ¨n ca cña toµn bé CNV trong ®éi: Nî 627(1): Cã 334. TrÝch KPC§,BHXH,BHYT trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé CNV trong ®éi : Nî TK627(1) Cã TK 338(3382,3383,3384) TËp hîp chi phÝ vËt liÖu,dông cô xuÊt dïng cho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 627(6272,6273) Cã TK liªn quan (152,153...) TrÝch KH m¸y mãc ,thiÕt bÞ sö dông cho tõng ®éi : Nî TK 627(4) Cã TK214 C¸c kho¶n CP SXC kh¸c PS (®iÖn ,níc ,söa ch÷a TSC§....) Nî TK627 Nî Tk133 Cã TK liªn quan (111,112...) C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m CP SXC: Nî TK liªn quan(152,112...) Cã TK 627 Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt th× kÕ to¸n sÏ h¹ch to¸n vµo TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 Cã TK 334, 338, 335, 214, 152, 153, 142, 111, 112 Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh cã liªn quan. Nî TK 154 Cã TK 627 - §èi víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng b»ng biÖn ph¸p thñ c«ng (hoÆc b»ng m¸y) th× chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc ph©n bæ tØ lÖ víi tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt (hoÆc tØ lÖ víi chi phÝ m¸y sö dông thùc tÕ) cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng b»ng biÖn ph¸p hçn hîp th× ®îc ph©n bæ tØ lÖ víi tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chi phÝ sö dông m¸y thùc tÕ. = x 17 Trong thùc tÕ nÕu qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p kh«ng thÓ t¸ch biÖt mét c¸ch râ rµng tõng phÇn viÖc thi c«ng th× viÖc ph©n bæ chi phÝ chung cã thÓ tØ lÖ víi chi phÝ chung trong dù to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Ph¶n ¸nh sè ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 111, 138 Cã TK 627 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm Nî TK 154 - Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh Cã TK 627 - chi tiÕt cho tõng kho¶n môc + H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp mang tÝnh chÊt gi¸n tiÕp phôc vô cho qu¶n lý hµnh chÝnh bao gåm tiÒn l¬ng chÝnh, phôc cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ vËt liÖu, v¨n phßng, c«ng cô lao ®éng khÊu hao TSC§... Khi cã c¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh sÏ ®îc ghi: Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (chi tiÕt theo néi dung chi) Cã TK 334, 338, 152, 153, 142, 214, 333, 139, 159, 335, 111, 112 Chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ mang tÝnh chÊt chung toµn doanh nghiÖp nµy ®îc tËp hîp trªn tµi kho¶n 642 chi tiÕt theo tõng néi dung chi. Cuèi kú c¨n cø vµo tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· tËp hîp bªn nî TK 642 ®Ó kÕt chuyÓn sang TK 911 nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh x©y l¾p. C¨n cø vµo tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh thùc tÕ tÝnh ®Õn cuèi kú h¹ch to¸n vµo sæ chi phÝ ®Çu kú cña TK 1422 - chi phÝ chê kÕt chuyÓn tÝnh vµ ph©n bæ theo c«ng thøc sau: ∑ chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ qu¶n lý DN ®Ó l¹i GÝa trÞ lîng x©y Chi phÝ qu¶n DNph¸t sinh thùc tÕ + cuèi kú (sè d nî khèi l¾p dë dang lý doanh cuèi kú TK 1422 ®Çu kú) x nghiÖp ph©n = bæ cho gi¸ Gi¸ trÞ khèi lîng x©y GÝa thµnh s¶n xuÊt khèi lîng x©y l¾p dë dang l¾p dë dang cuèi kú khèi lîng x©y l¾p cuèi kú h¹ch to¸n (d nî + hoµn thµnh bµn giao TK 154 cuèi kú) trong kú 18 Chi phÝ QLDN tÝnh cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú = Tæng chi phÝ Chi phÝ QLDN QLDN ph¸t ®Ó l¹i cuèi kú sinh thùc tÕ ®Õn cuèi kú h¹ch + tríc - Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú to¸n C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ph©n bæ vÒ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho khèi lîng x©y l¾p dë dang vµ hoµn thµnh cuèi kú: Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 1422: Chi phÝ chê kÕt chuyÓn + H¹ch to¸n s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p S¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p kiÓm kª. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt x©y dùng phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n, khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a ngêi nhËn thÇu vµ ngêi giao thÇu. Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n, tæ hîp c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ khèi lChi phÝ thùc îng x©y l¾p Khèi lîng XL + khèi lîng XL tÕ KL x©y dë dang cuèi l¾p dë dang Dë dang ®Çu kú thùc hiÖn trong kú kú theo dù = x cuèi kú to¸n Chi phÝ khèi lîng Chi phÝ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh + dë dang cuèi kú trong kú theo dù to¸n Theo dù to¸n C. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn ë TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Trªn tµi kho¶n nµy c¸c chi phÝ trùc tiÕp x©y l¾p c«ng tr×nh gåm vËt liÖu, nh©n c«ng sö dông m¸y thi c«ng,... ®îc h¹ch to¸n theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ c«ng tr×nh hay c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp thÓ hiÖn trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ kh¸c nhau, phô thuéc vµo ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x©y dùng xong vµ ®a vµo sö dông. NhiÖm vô cña h¹ch to¸n chi 19 phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh lµ ph¶i tÝnh ®óng ®îc gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm ®ã. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tæng céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ë thÎ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt x©y dùng mµ ph¬ng thøc thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh kh¸c nhau. V× vËy ngoµi viÖc tÝnh gi¸ thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh, cßn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh vµ bµn giao trong kú. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p trong kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Z c«ng t¸c CFSXKD CFSXKD CFSXKD x©y l¾p = dë dang + ph¸t sinh dë dang ®Çu kú trong kú cuèi kú Tr×nh tù h¹ch to¸n: - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154 Cã TK 622 - KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng Nî TK 154 Cã TK 623 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 154 Cã TK 627 S¶n phÈm hoµn thµnh vµ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú: Ta cã bót to¸n: Nî TK 632 Cã TK 154 Cuèi kú kÕt chuyÓn tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®ång thêi kÕt chuyÓn chi tiÕt theo tõng h¹ng môc ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm x©y l¾p. Nî TK 911: Chi tiÕt theo h¹ng môc c«ng tr×nh Cã TK 632 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cuèi kú sÏ ®îc kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh x©y l¾p b»ng bót to¸n: Nî TK 911 Cã TK 642, 1422 Bªn nî TK 911 ph¶n ¸nh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú (theo h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc tõng bé phËn x©y l¾p). 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan