Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thực phẩ...

Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thực phẩm hà nội

.PDF
104
249
106

Mô tả:

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thực phẩm Hà nội
Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ ®æi míi chung cña c¶ níc, tõ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n SXKD ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÊt yÕu cã sù c¹nh tranh, c¹nh tranh dÉn ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp do vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n chñ ®éng b»ng c¸c h×nh thøc cô thÓ ®Ó tiÕp cËn thÞ trêng, th©m nhËp vµo thÞ trêng víi nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. Nh vËy s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng chØ s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu mµ chÊt lîng ph¶i cao, mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh ph¶i hîp lý cuèn hót ngêi tiªu dïng. §Ó cã gi¸ c¶ hîp lý ®¶m b¶o cã lîi nhuËn th× ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt lµ doanh nghiÖp ph¶i t×m biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¶n phÈm cã chÊt lîng tèt gi¸ thµnh h¹ lµ tiÒn ®Ò tÝch cùc gióp doanh nghiÖp tiªu thô thµnh phÈm, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ ng©n s¸ch cho nhµ níc ®em l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao. Víi môc tiªu SXKD " lÊy thu bï chi kinh doanh cã l·i " c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó sao cho chi phÝ ®Çu vµo nhá nhÊt, mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tÝch luü cho doanh nghiÖp vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn lµ doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, th«ng qua bé m¸y kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý, l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph©n tÝch ®îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh nh thÕ nµo? Tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp 1 chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn SXKD vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Nh vËy gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu chÊt lîng quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c cña doang nghiÖp. Nã lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é, ph¸t triÓn vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt, vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, vÒ n¨ng suÊt lao ®éng cña doang nghiÖp. Nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông TSC§ vµ vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. V× vËy viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu vµ lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hµng ®Çu mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã em ®· kiÕn nghÞ ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi " KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" t¹i C«ng ty Thùc phÈm HN T¹i C«ng ty Thùc phÈm ®· x¸c ®Þnh ®óng møc quan träng cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy trong c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c. MÆc dï rÊt cè g¾ng vµ lu«n nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Ngäc To¶n vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n cña C«ng tyThùc phÈm HN. Song v× thêi gian thùc tËp cã h¹n, víi sù nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt tån t¹i. Em rÊt mong vµ xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn thiÖn tèt h¬n. Trong ®Ò tµi nµy em xin ®a ra 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Thùc ph¶m HN PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Thùc phÈm HN 2 PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ to¸n I. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu x· héi. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm lao vô dÞch vô nh»m ®¸p øng thÞ yÕu c¶u x· héi. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng SXKD, c¸c doanh nghiÖp thênh xuyªn bá ra c¸c chi phÝ vÒ c¸c ®èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng cña con ngêi. §©y lµ c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn quy tr×nh s¶n xuÊt. Tuy nhiªn sù tham gia cña mçi yÕu tè nµy vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã sù kh¸c nhau, dÉn ®Õn sù h×nh thµnh nh÷ng chi phÝ t¬ng øng nh chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ khÊu hao TSC§... toµn bé nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra cã thÓ diÔn ra trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. Nh÷ng chi phÝ ®ã bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nhng trong ®iÒu kiÖn tån t¹i quan hÖ hµng ho¸, tiÒn tÖ chóng cÇn ®îc tËp hîp díi h×nh thøc tiÒn tÖ ®Ó tõ ®ã chóng ta biÕt ®îc sè chi phÝ ®· bá ra trong tõng thêi kú ho¹t ®éng lµ bao nhiªu, nh»m tæng hîp tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. Nh vËy t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng SXKD trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng tiÒn. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu kho¶n kh¸c nhau vÒ c¶ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông vai trß ... trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ c¸c môc ®Ých vµ yªu cÇu qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. Ph©n lo¹i theo mét sè c¸ch sau: * Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh 3 * Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ * Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm * Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng SXKD * Ph©n lo¹i theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ * Ph©n lo¹i theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi lîng cña c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh 3. GÝa thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt: 3.1. Kh¸i niÖm: GÝa thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tæng sè hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ®¬n vÞ khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô, lao vô nhÊt ®Þnh. - GÝa thµnh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã lµ ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan ®ång thêi cã ®Æc tÝnh chñ quan trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh. - GÝa thµnh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan bëi sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña t liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng ®· hao phÝ vµo s¶n xuÊt vµ sù cÇn thiÕt tÊt yÕu. - GÝa thµnh cßn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó xem xÐt viÖc qu¶n lý gi¸ thµnh ngêi ta c¨n cø vµo chØ tiªu møc h¹ gi¸ thµnh. Th«ng qua 2 chØ tiªu nµy cã thÓ thÊy ®îc møc ®é sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, kh¶ n¨ng tËn dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ møc ®é trang thiÕt bÞ ¸p dông kü thuËt s¶n xuÊt tiªn tiÕn kªt qu¶ cña sö dông hîp lý søc lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, tr×nh ®é h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. 3.2. B¶n chÊt chøc n¨ng gi¸ thµnh: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm lu«n ®îc biÓu hiÖn ë mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. 4 - MÆt ®Þnh tÝnh cña chi phÝ s¶n xuÊt ®ã lµ cac yÕu tè chi phÝ hiÖn vËt hay b»ng tiÒn, tiªu hao qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - MÆt ®Þnh lîng cña chi phÝ thÓ hiÖn møc ®é tiªu hao cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o, ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm biÓu hiÖn b»ng thíc ®o tæng qu¸t vµ thíc ®o gi¸ trÞ. GÝa thµnh s¶n phÈm cã 2 chøc n¨ng chñ yÕu ®ã lµ chøc n¨ng bï ®¾p chi phÝ vµ chøc n¨ng lËp gi¸. Toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra sÏ hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm c«ng viÖc lao vô dÞch vô ph¶i ®îc bï ®¾p b»ng chÝnh sè tiÒn thu vÒ, tiªu thô s¶n phÈm lao vô. ViÖc bï ®¾p c¸c chi phÝ ®Çu vµo ®ã míi chØ ®¶m b¶o ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, môc ®Ých s¶n xuÊt vµ nguyªn t¾c kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o trang tr¶i bï ®¾p mäi chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph¶i cã l·i. Trong c¬ chÕ thÞ trêng gi¸ s¶n phÈm phô thuéc vµo mét phÇn quy luËt cung cÇu, vµo sù tho¶ m·n gi÷a doang nghiÖp víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn gi¸ b¸n s¶n phÈm lao vô lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña chóng. Do ®ã ®îc dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh. V× vËy sù tån t¹i gi¸ thµnh ®¬n vÞ cã ý nghÜa vµ c«ng dông trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cña doang nghiÖp mµ tríc hÕt nã lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ hµng tån kho trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng b¸n ra ®Ó tÝnh l·i, lç trong kú. GÝa thµnh ®¬n vÞ cßn gióp cho doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ møc ®é bï ®¾p chi phÝ vµ hiÖu qu¶ cña chi phÝ. 3.3. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm: Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý, cïng nh tiªu thøc ph©n lo¹i, kh¸c nhau mµ gi¸ thµnh ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i t¬ng øng, c¨n cø vµo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia 5 thµnh: * GÝa thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh trÝch tríc khi b¾t ®Çu SXKD cña kú kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo c¸c ®Þnh møc vµ dù to¸n cho phÝ cña ký kÕ ho¹ch gÝa thµnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tæng sè c¸c chi phÝ cÇnthiÕt tÝnh theo ®Þnh møc vµ dù tãn ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶m phÈm dÞch vô trong kú kÕ ho¹ch. * GÝa thµnh ®Þnh møc: lµ gi¸ thµnh ®îc tÝnh tríc khi b¾t ®Çu kinh doanh, ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch. Do vËy gi¸ thµnh ®Þnh møc lu«n thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi ®Þnh møc chi phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. * Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong mét tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, tæ chøc kü thuËt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cã ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c gi¸ thµnh thùc tÕ cßn lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng gi¸ thµnh ho¹ch kú sau ngµy cµng tiªn tiÕn vµ x¸c thùc. 3.4. Sù kh¸c nhau gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ 2 mÆt biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu lµ hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy vËy gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã sù kh¸c nhau vÒ khèi lîng vµ thêi gian, sù kh¸c nhau ®ã thÓ hiÖn: -GÝa thµnh s¶n phÈm lu«n g¾n liÒn víi mét lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc lao vô nhÊt ®Þnh cßn chi phÝ s¶n xuÊt g¾n liÒn víi mätt thêi kú nhÊt ®Þnh. - Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm mét phÇn chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh (chi phÝ tr¶ tríc) hoÆc mét phÇn chi phÝ ph¸t sinh ë kú sau (chi 6 phÝ tr¶ tríc). H¬n n÷a theo quy ®Þnh mét sè chi phÝ kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh mµ tÝnh vµo chi phÝ nghiÖp vô tµi chÝnh. - GÝa thµnh s¶n phÈm chøa ®ùng c¶ mét phÇn chi phÝ cña kú tríc chuyÓn sang (chi phÝ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú). 4. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh: ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶, ho¹t ®éng SXKD chØ cã dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. VÒ phÇn m×nh, tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh hëng cña kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do vËy tæ chøc tèt c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm b¶o ®¶m x¸c ®Þnh ®óng néi dung , ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm lîng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®îc chuyÓn dÞch vµo s¶n phÈm ®· hoµn thµnh cso ý nghÜa quan träng vµ lµ yªu cÇu cÊp b¸ch cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ to¸n thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô sau: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ thÝch hîp. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c chi phÝ vÒ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. - Thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi, chÝnh x¸c theo ®óng ®èi tîng, gi¸ thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý. - Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ khÊu hao gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp tríc m¾t còng nh l©u dµi ®èi víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5. NhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 5.1. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 7 ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Lùa chän chÝnh x¸c ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông tèt cho viÖc t¨ng cêng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n néi bé còng nh h¹ch to¸n kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu néi dung, c«ng viÖc kh¸c nhau, ph¸t sinh ë nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Môc ®Ých cña viÖc ph©n bæ chi phÝ lµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm lao vô cña c¸c ph©n xëng, bé phËn kh¸c nhau theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Do ®ã c¸c chi phÝ ph¸t sinh cÇn ®îc tËp hîp theo c¸c yÕu tè, kho¶n môc chi phÝ theo nh÷ng ph¹m vi giíi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh vËy x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng ph¹m vi giíi hanj mµ chi phÝ cÇn ®îc tËp hîp. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn dùa trªn nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n sau: - C¨n cø vµo tÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm. +NÕu doanh nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ toµn bé quy tr×nh s¶n xuÊt. + NÕu doanh nghiÖp cã quy tr×nh phøc t¹p h¬n: Phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ s¶n phÈm cuèi cïng hoÆc tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ. Phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn song song ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ thµnh phÈm, lµ tõng bé phËn chi tiÕt hoÆc nhãm chi tiÕt cïng lo¹i. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt c¶u doanh nghiÖp: nÕu doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt theo kiÓu ph©n xëng th× tËp hîp chi phÝ theo kiÓu ph©n xëng hoÆc theo s¶n phÈm. - C¨n cø vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm: c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i 8 h×nh ®¬n chiÕc th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ tõng s¶n phÈm, tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ tõng lo¹t hµng hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. - C¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý, kh¶ n¨ng tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. NÕu tr×nh ®é h¹ch to¸n cao th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cµng cô thÓ chi tiÕt. Ngoµi ra cßn c¨n cø ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ môc ®Ých c«ng dông vµ yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cho phï hîp. 5.2. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: §Þnh nghÜa: Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh vËn hµnh cña doanh nghiÖp ®Òu ®îc ghi sæ hµng ngµy vµ thêng xuyªn. Sæ s¸ch kÕ to¸n thênh xuyªn ®îc cËp nhËt ho¸ theo ph¬ng ph¸p nµy th× doanh nghiÖp lu«n lu«n biÕt ®îc chi phÝ s¶n xuÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ cña m×nh. 5.2.1. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NVL trùc tiÕp: - Chi phÝ NVL bao gåm: Chi phÝ NVL chÝnh, phô b¸n thµnh phÈm mua ngoµi dïng trùc tiÕp vµo viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. + Chi phÝ NVL trùc tiÕp: ®îc c¨n cø tõ c¸c chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng tËp hîp c¸c ®«Ý tîng chi phÝ s¶n xuÊt. - Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®îc ¸p dông cho c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp chØ liªn quan ®Õn mét ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (tõng ph©n xëng, tõng s¶n phÈm). - Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp: ¸p dông cho c¸c ®èi tîng chi phÝ NVL 9 trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau. §Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng ph©n bæ hîp lý ®¶m b¶o mèi quan hÖ tû lÖ thuËn gi÷a tæng sè chi phÝ cÇn ph©n bæ vµ tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c ®èi tîng. C«ng thøc: Chi phÝ NVL Tæng chi phÝ NVL ®· tËp hîp ph©n bæ cho = tiªu thøc ph©n bæ x cã trong ®èi tîng i ®èi tîng i Tæng tiªu thøc dïng ®Ó ph©n bæ + Chi phÝ NVL chÝnh nöa thµnh phÈm mua ngoµi cã thÓ chän tiªu chuÈn ph©n bæ lµ: Chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ kÕ ho¹ch, chi phÝ NVL chÝnh, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt. + Chi phÝ NVL phô, nhiªn liÖu cã thÓ chän tiªu chuÈn ph©n bæ lµ chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, chi phÝ NVL chÝnh, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt. §Ó tÝnh to¸n tËp hîp chÝnh x¸c c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n cÇn chó ý kiÓm tra x¸c ®Þnh sè NVL ®· lÜnh nhng cuèi kú cha sö dông hÕt vµ trÞ gi¸ cña phÕ liÖu thu håi ®îc nÕu cã, ®Ó lo¹i ra khái chi phÝ vÒ NVL trùc tiÕp trong kú. Chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú TrÞ gi¸ NVL ®a = vµo sö dông SXSP ®Çu kú TrÞ gi¸ NVL cßn TrÞ gi¸ phÕ - l¹i cha sö dông - thu håi cuèi kú §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NVL trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp". TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp cã néi dung kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: TrÞ gi¸ gèc thùc tÕ cña NVL xuÊt sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt 10 s¶n phÈm. TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi Bªn cã: TrÞ gi¸ NVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho TrÞ gÝa phÕ liÖu thu håi KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ trÞ gi¸ NVL trùc tiÕp vµo bªn Nî TK 154 - TK 621: kh«ng cã sè d ®Çu kú Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: 11 S¬ ®å 1A: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp 12 5.2.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: TiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ cña nh÷ng ngêi trùc tiÕp lao ®éng s¶n xuÊt. Th«ng thêng chi phÝ nh©n c«ng ®îc tËp hîp n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt. Trêng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng (l¬ng phô, phô cÊp) ta tËp hîp chung sau ®ã chän tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. Tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cã thÓ lµ: chi phÝ tiÒn c«ng ®Þnh møc, giê c«ng ®Þnh møc hoÆc thùc tÕ, khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh... c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®îc c¨n cø tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh, theo chi phÝ nh©n c«ng. * §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 622 - " Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" kÕt cÊu TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lao ®éng c¸c kho¶n BHXH trÝch theo l¬ng quy ®Þnh. Bªn Cã: KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo bªn nî TK154 hoÆc bªn nî TK 631 gi¸ thµnh s¶n xuÊt. TK 622 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ cã thÓ më theo tõng ®èi tîng 13 S¬ ®å kÕ to¸n 2A: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 14 5.2.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô s¶n xuÊt qu¶n lý trong ph¹m vi ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Do chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng chÞu chi phÝ (ph©n xëng, tæ ca) cuèi kú ®Ó tËp hîp chi phÝ theo tõng ®èi tîng cô thÓ th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ liªn quan ®Õn tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. C«ng thøc: Chi phÝ chung Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung §¬n vÞ tiªu thøc ph©n ph©n bæ cho = x bæ thuéc ®èi tîng A ®èi tîng A Tæng sè tiªu thøc ph©n bæ Tuú tõng doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, viÖc lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cã thÓ kh¸c nhau, còng cã thÓ mçi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc lùa chän tiªu thøc ph©n bæ riªng. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n sö dông TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕt cÊu TK 627: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung theo c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ vµo bªn Nî TK154, c¸c chi phÝ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú vµ ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng. 15 S¬ ®å 3A: KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. 16 5.3. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc: Lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng cha tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh do cßn ph¸t huy t¸c dông ë nhiÒu kú kÕ ho¹ch sau nªn ®îc ph©n bæ dÇn vµo kú sau: Chi phÝ tr¶ tríc bao gåm c¸c kho¶n sau: - C«ng cô, dông cô xuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ thµnh lín hoÆc thuéc lo¹i ph©n bæ dÇn - GÝa trÞ bao b× lu©n chuyÓn, ®å dïng cho thuª - Chi phÝ thuª nhµ xëng, ®å dïng cho thuª - Chi phÝ thuª nhµ xëng, kho, phôc vô cho nhiÒu kú kinh doanh - Chi phÝ ph¶i tr¶ vÒ dÞch vô - Chi phÝ mua ngoµi vÒ c¸c lo¹i b¶o hiÓm - Chi phÝ trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt ngoµi kÕ ho¹ch - Chi phÝ nghiªn cøu thÝ nghiÖm kh«ng thÓ tÝnh hÕt vµo chi phÝ 1 kú - Chi phÝ x©y dùng l¾p ®Æt c«ng tr×nh, giµn gi¸o, v¸n khu«n trong XDCB - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ ph¸t sinh qu¸ lín C¸c chi phÝ trªn ®îc tËp hîp vµ ph©n bæ trªn TK 142 chi phÝ tr¶ tríc KÕt cÊu TK 142 Bªn Nî: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ph¸t sinh thùc tÕ Sè kÕt chuyÓn tõ TK 641 vµ TK 642 Bªn Cã: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ®· tÝnh cho chi phÝ s¶n xuÊt trong kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng - TK 641 vµ chi phÝ QLDN - TK 642 vµo TK 911. TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh D nî: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc TK 142 cã TK cÊp II + TK 1421- Chi phÝ tr¶ tríc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã 17 ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chu kú h¹ch to¸n + TK 1422- Chi phÝ chê kÕt chuyÓn: Ph¶n ¸nh chi phÝ kÕt chuyÓn trong kú sau: Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n theo s¬ ®å: 18 S¬ då 4A: Chi phÝ tr¶ tríc 19 5.4. Chi phÝ ph¶i tr¶: Lµ nh÷ng chi phÝ ®· ghi nhËn lµ chi phÝ SXKD trong kú nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh, c¸c chi phÝ nµy ®îc trÝch vµo chi phÝ SXKD trong kú kÕ ho¹ch nh»m lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm bÞ biÕn ®éng gi÷a c¸c kú. C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc bao gåm: - TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn trong thêi gian nghØ phÐp - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ theo kÕ ho¹ch - Chi phÝ thêi gian ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch - Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dù tÝnh tríc theo kú - Chi phÝ vÒ lao vô dÞch vô mua ngoµi sÏ ph¸t sinh - C¸c kho¶n l·i, tiÒn vay cha ®Õn h¹n tr¶. Toµn bé chi phÝ ph¶i tr¶ tÝnh trÝch tríc ®îc h¹ch to¸n trªn TK 335- chi phÝ ph¶i tr¶ KÕt cÊu TK 335 Bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè chi phÝ thùc tÕ thuéc chi phÝ ph¶i tr¶ ®îc h¹ch to¸n gi¶m vµ chi phÝ SXKD Bªn Cã: Ph¶n ¸nh sè chi phÝ ph¶i tr¶ dù kiÕn ®· nhËn lµ chi trong kú TK 335 cã sè d bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ SXKD. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tríc ta cã s¬ ®å sau: 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan