Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Kế toán tổng hợp tại trường trung học cơ sở thủ sỹ...

Tài liệu Kế toán tổng hợp tại trường trung học cơ sở thủ sỹ

.PDF
72
364
138

Mô tả:

Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Lêi më ®Çu Trong n¨m thø nhÊt, sau khi ®· häc xong nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu trong nhµ trêng, trêng Trung häc b¸n c«ng kü thuËt tin häc Hµ Néi – ESTIH ®· tæ chøc, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho häc sinh toµn kho¸ ®i thùc tËp nhËn thøc t¹i c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp nh»m c¸c môc tiªu: + T¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh th©m nhËp m«i trêng thùc tÕ. + Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi thùc tÕ, ®i ®«i víi thùc hµnh. + Gióp häc sinh n¾m v÷ng lµm tèt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Sau khi ®· häc xong c¸c m«n häc cña n¨m häc thø hai, nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®i thùc tËp tèt nghiÖp. Qua nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong nhµ trêng, ¸p dông vµo thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ thùc tËp nh»m gióp häc sinh kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. §ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy gióp cho häc sinh cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi,båi dìng thªm nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, gióp häc sinh cã nhiÒu kiÕn thøc x· héi trong viÖc giao tiÕp, lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn gióp häc sinh rÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc cña m×nh, cµng hiÓu râ ®îc c«ng viÖc trong t¬ng lai sau khi tèt nghiÖp. Sau mét thêi gian ®Õn thùc tËp t¹i trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü, em ®· chän vµ viÕt ®Ò tµi : “KÕ to¸n tæng hîp t¹i trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü”. Chuyªn ®Ò em viÕt cã liªn quan ®Õn c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, c¸c kho¶n thu- chi… t¹i mét trong rÊt nhiÒu ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp, cô thÓ ®ã lµ Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü. Chuyªn ®Ò cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng c¬ b¶n sau: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Lêi c¶m ¬n Em tr©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu trêng THBC kü thuËt tin häc Hµ Néi, cïng c« trëng khoa KÕ to¸n Tin häc: Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Thuû. Em tr©n thµnh c¶m ¬n c« T« Thiªn H¬ng vµ thÇy Ph¹m §øc Long ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong suèt thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp võa qua. Em tr©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu, hiÖu trëng cña trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü ®· nhËn em vµo thùc tèt nghiÖp t¹i trêng. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò V¨n Hïng kÕ to¸n cña trêng ®· híng dÉn tËn t×nh, gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tèt nghiÖp. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña c¸n bé híng dÉn t¹i c¬ së ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn híng dÉn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ho¹t ®éng b»ng ng©n s¸ch cña huyÖn cÊp. §¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ, sù nghiÖp kinh tÕ… Ho¹t ®éng b»ng kinh phÝ nhµ níc cÊp, cÊp trªn cÊp hoÆc c¸c nguån kinh phÝ kh¸c nh thu sù nghiÖp, thu phÝ, lÖ phÝ, thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhËn viÖn trî biÕu tÆng theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao. Nh kh¸i niÖm vÒ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· nªu ë trªn, nguån thu chñ yÕu cña trêng lµ tõ häc phÝ cña häc sinh ®ãng gãp hµng kú. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp v¨n ho¸- gi¸o dôc. Do trêng lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ho¹t ®éng b»ng nguån ng©n s¸ch cña huyÖn nªn cã mét sè yªu cÇu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: + Ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü, kinh phÝ tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. + ChØ tiªu kinh tÕ ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. + Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. Nh»m thùc hiÖn tèt ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trªn, yªu cÇu vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o: + Phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. + §¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc nhµ níc giao vµ tiÕt kiÖm trong h¹ch to¸n kÕ to¸n. + Phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. + Phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. Cïng víi viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn, nhiÖm vô cña kÕ to¸n trong ®¬n vÞ ®îc quy ®Þnh: §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc + Ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn, qu¸ tr×nh h×nh thµnh kinh phÝ vµ sö dông nguån kinh phÝ. + Thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña nhµ níc, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån kinh phÝ ë ®¬n vÞ. + Theo dâi vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ph©n phèi kinh phÝ ®îc nhµ níc hoÆc cÊp trªn cÊp. + LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña ®¬n vÞ sö dông lµ danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 999- TC/Q§/C§TK ngµy 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ mét danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp theo tõng lo¹i dùa trªn nguyªn t¾c c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn phï hîp víi nh÷ng chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ sù so s¸nh gi÷a thu vµ chi trong ®¬n vÞ. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê vµ vËt mang tin ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh vµ ®· hoµn thµnh theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tµi kho¶n kÕ to¸n lµ mét lo¹i sæ s¸ch riªng cã cña h¹ch to¸n kÕ to¸n, dïng thíc ®o b»ng tiÒn tÖ ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy cña ®¬n vÞ trong mèi quan hÖ c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh kinh phÝ vµ sö dông kinh phÝ, t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n ®ã. Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng sù nghiÖp cña ®¬n vÞ trong kú b¸o c¸o tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú kÕ to¸n. Sè liÖu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi ®èi chiÕu vµ kiÓm tra sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. §¬n vÞ sö dông ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Sæ C¸i. Sæ kÕ to¸n tæng hîp trong h×nh thøc kÕ to¸n nµy chØ cã mét sæ duy nhÊt lµ NhËt ký- Sæ C¸i. Sæ nµy võa lµ NhËt ký ®Ó hÖ thèng ho¸ sè liÖu kÕ to¸n cña toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo trËt tù thêi gian võa lµ sæ c¸i ®Ó hÖ thèng ho¸ c¸c th«ng tin kinh tÕ, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ nµy ®îc më cho tõng niªn ®é kÕ to¸n vµ kho¸ sæ hµng th¸ng. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó theo dâi chi tiÕt, cô thÓ ho¸ sè liÖu kÕ to¸n ®· ghi ë c¸c tµi kho¶n cÊp I. I. Nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ ®¬n vÞ ®ang sö dông: Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng Tµi kho¶n 332: C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ viªn chøc §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tµi kho¶n 342: Thanh to¸n néi bé Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tµi kho¶n 461: Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Tµi kho¶n 511: C¸c kho¶n thu Tµi kho¶n 661: Chi ho¹t ®éng Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 008: H¹n møc kinh phÝ Trong ®ã: Tµi kho¶n 461 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 461.2 Tµi kho¶n 661 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 661.2 Tµi kho¶n 008 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 008.2 II. C¸c mÉu biÓu: 1. MÉu C21- H: PhiÕu thu §¬n vÞ………. MÉu C21- H PhiÕu thu QuyÓn sè §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 999- TC/Q§/C§TK ngµy 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè Ngµy….. th¸ng ….. n¨m…. Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh Nî….. Cã….. Hä tªn ngêi nép tiÒn:…………………………………………………………….. §Þa chØ:……………………………………………………………………………. Lý do nép:………………………………………………………………………… Sè tiÒn(*):………………………..ViÕt b»ng ch÷………………………………… ……………………………………………………………………………………. KÌm theo……chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷)……………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngµy…..th¸ng…..n¨m….. Phô tr¸ch kÕ to¸n Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) 2. MÉu C22- H: PhiÕu chi HuyÖn………. MÉu C21- H PhiÕu chi Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh QuyÓn sè Sè §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 sè 999- TC/Q§/C§TK ngµy 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµy….. th¸ng ….. n¨m…. Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Nî….. Cã….. Hä tªn ngêi nhËn tiÒn:…………………………………………………………… §Þa chØ:……………………………………………………………………………. Lý do chi:………………………………………………………………………… Sè tiÒn(*):………………………..ViÕt b»ng ch÷………………………………… ……………………………………………………………………………………. KÌm theo……chøng tõ gèc. Chñ tµi kho¶n KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) T«i lµ ………………….®· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷)…………………… …………………………………………………………………………………… Ngµy…..th¸ng…..n¨m….. Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 3. MÉu C27- H: Biªn lai thu tiÒn §¬n vÞ: Biªn lai thu tiÒn §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 MÉu sè: C27- H 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Þa chØ: (Thu häc phÝ) Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Q§ sè 999- TC/Q§/C§KT ∗∗∗ Ngµy ngµy 2/11/1996 th¸ng n¨m Hä tªn ngêi nép tiÒn: §Þa chØ: Néi dung thu: Sè tiÒn thu: Ngêi nép tiÒn Ngêi thu tiÒn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) III. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n cã liªn quan: 1. Sæ quü tiÒn mÆt Trang………… Ngµy Chøng tõ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 DiÔn gi¶i Sè tiÒn 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng ghi sæ Thu Chi Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Thu Chi Tån Mang sang Céng 2. Sæ tiÒn göi Lo¹i tiÒn göi……………… Ngµy th¸ng Chøng tõ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Trang……… DiÔn gi¶i Sè tiÒn 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tµi kho¶n Göi Rót Cßn ®èi øng vµo ra l¹i ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng 3. Sæ NhËt ký- Sæ C¸i sè thù Ngµy tù th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 §Þnh kho¶n STT dßng Tµi kho¶n Tµi kho¶n 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp ghi vô sæ Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Sè ph¸t Nî Cã sinh Sè Ngµy hiÖu th¸ng Nî Cã Nî Cã 4. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng §¬n vÞ Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ∗∗∗∗∗ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng TT Hä vµ tªn M· HÖ ngh¹ch sè n¨m L¬ng Phô cÊp Tr¸ch Chøc vô nhiÖm 35% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TT Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Hîp Häc phÈm Kho¸n xe ®ång Céng Trõ 6% BH Cßn lÜnh Ký nhËn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 5. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Sè hiÖu tµi Tªn TK kho¶n A B A. C¸c tµi kho¶n Sè d ®Çu kú Nî 1 Cã 2 §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Kú nµy Nî 3 Sè ph¸t sinh Sè d cuèi kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Cã Nî Cã Nî Cã 4 5 6 7 8 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp trong b¶ng Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tæng céng C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi Chó ý: Khi céng b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n chØ céng sè liÖu c¸c tµi kho¶n cÊp I. Ngµy…..th¸ng….. n¨m….. Ngêi lËp biÓu Phô tr¸ch kÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký) (Ký) (Ký) Hä, tªn:…………. Hä tªn:………….. Hä, tªn:……… S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp: (1) Tk 112 Tk 334 Tk 111 (2) §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 TK661 (3) (6) 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp (11) Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc (4) (5) Tk 332 Tk 511 (7) (10) (12) Tk 342 Tk 461 (9) (8) (13) Gi¶i thÝch s¬ ®å: (1): Göi tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n tiÒn göi t¹i kho b¹c. (2): Rót tiÒn göi kho b¹c vÒ quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ. (3): Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (6): C¸c kho¶n chi thêng xuyªn t¹i ®¬n vÞ tr¶ b»ng tiÒn mÆt. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc (5): Nép c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ lªn c¬ quan cÊp trªn. (6): TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (7): TÝnh c¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (8): ChuyÓn tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn b¸o chÝ trong ®¬n vÞ. (9): Trêng hîp ®¬n vÞ chuyÓn tr¶ BHXH, BHYT cho c¬ quan cÊp trªn. (10): Rót dù to¸n chi ho¹t ®éng vÒ quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ. (11): Thu tiÒn häc phÝ cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. (12): Trêng hîp kÕ to¸n cña ®¬n vÞ tÝnh tû lÖ % tiÒn häc phÝ ph¶i nép lªn cÊp trªn. (13): Cuèi kú, khi b¸o c¸o quyÕt to¸n chi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®îc cÊp trªn duyÖt y. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ 2.1: §Æc ®iÓm chung cña ®¬n vÞ 2.1.1: Giíi thiÖu vÒ ®¬n vÞ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét trong rÊt nhiÒu trêng Trung häc c¬ së cña huyÖn Tiªn L÷. Trêng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1980 víi tªn gäi lµ Trêng cÊp I,II Thñ Sü. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü n»m c¹nh trôc ®êng 39A, thuéc ®Þa phËn cña th«n Ba Hµng, x· Thñ Sü. N¨m 1990, trêng cÊp I,II Thñ Sü t¸ch ra thµnh hai trêng lµ Trêng tiÓu häc c¬ së Thñ Sü vµ Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü. Trêng TiÓu häc c¬ së Thñ Sü chuyÓn vÒ ®i¹ phËn cña th«n Thèng NhÊt, x· Thñ Sü. Tõ n¨m 1980 ®Õn n¨m 1990, hiÖu trëng cña Trêng cÊp I,II Thñ Sü lµ c« NguyÔn ThÞ Cóc, phã hiÖu trëng lµ c« TrÇn ThÞ Thuý. N¨m 1990 do trêng t¸ch thµnh hai trêng míi nªn ®· cã sù thay ®æi. HiÖu trëng cña trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ thÇy V¬ng §×nh Chi, phã hiÖu trëng lµ thÇy §µo V¨n Phi. N¨m 2000, thÇy V¬ng §×nh Chi vÒ nghØ hu, thÇy §µo V¨n Phi lªn gi÷ chøc hiÖu trëng cña trëng, phã hiÖu trëng lóc nµy lµ c« Hoµng ThÞ Nhiªn. N¨m 2005, thÇy §µo V¨n Phi chuyÓn vÒ c«ng t¸c vµ gi¶ng d¹y ë mét trêng kh¸c trong huyÖn, c« NguyÔn ThÞ QuÕ chuyÓn vÒ trêng c«ng t¸c vµ gi÷ chøc vô hiÖu trëng, trong kho¶ng thêi gian nµy c« Hoµng ThÞ Nhiªn vÉn lµm phã hiÖu trëng cña trêng. Tæng diÖn tÝch cña trêng trªn 3000 m2, cã d·y l¸n xe ®Ó phôc vô nhu cÇu ®Ó xe cña häc sinh khi ®Õn trêng. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü ®îc x©y dùng rÊt quy m«. §ã lµ mét ng«i trêng hai tÇng víi 12 phßng häc khang trang s¹ch ®Ñp cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña thÇy vµ trß. Ngoµi ra trêng cßn cã phßng Héi ®ång, phßng HiÖu trëng, phßng kÕ to¸n, phßng th viÖn vµ thÝ nghiÖm. Do sè lîng phßng häc kh«ng ®ñ cho häc sinh häc mét ca nªn ban gi¸m hiÖu cña trêng ®· quyÕt ®Þnh cho häc sinh trong trêng häc lµm hai ca: s¸ng vµ chiÒu. Ca s¸ng cã c¸c khèi líp 8 vµ 9 häc, ca chiÒu dµnh cho khèi líp 6 vµ 7 häc. Ngoµi diÖn tÝch ®Ó x©y dùng trêng vµ l¸n xe, phÇn cßn l¹i lµ s©n trêng. S©n trêng cã nhiÒu c©y l©u n¨m ®Ó che n¾ng cho häc sinh, t¹o bãng m¸t trong nh÷ng §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan