Tài liệu Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 280 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường
Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Môc lôc Môc lôc 1 Më ®Çu 5 1. XuÊt xø cña dù ¸n 5 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn §TM 5 2.1. C¬ së ph¸p lý 5 2.2. C¨n cø kü thuËt 6 3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM 7 Ch¬ng 1: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 8 1.1 Tªn Dù ¸n 8 1.2. Chñ dù ¸n 8 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý 8 1.3.1 C¸c ®èi tîng tù nhiªn liªn quan ®Õn khu vùc triÓn khai Dù ¸n 8 1.3.2. C¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi xung quanh khu vùc dù ¸n 9 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 9 1.4.1 C«ng suÊt vµ thêi gian khai th¸c, quy m«, s¶n lîng 9 1.4.2 Biªn giíi vµ tr÷ lîng khai trêng 10 1.4.3. Më má vµ tr×nh tù khai th¸c 11 1.4.4. Ph¬ng ¸n më má 11 1.4.5. HÖ thèng khai th¸c 13 1.4.6. TÝnh to¸n c¸c kh©u c«ng nghÖ 14 1.4.7. VËn t¶i má 17 1.4.8. Th¶i ®Êt ®¸ 18 1.4.9. KiÕn tróc vµ x©y dùng 18 1.4.10. Cung cÊp n¨ng lîng vµ vËt t kü thuËt 20 Ch¬ng 2: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng vµ kinh tÕ - x· héi 21 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 21 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý 21 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh 21 2.1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu 21 ENCEN – 12/2007 1 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 2.1.4. ChÕ ®é thuû v¨n 23 2.2. HiÖn tr¹ng m«i trêng 24 2.2.1.Kh«ng khÝ . 24 2.2.2. M«i trêng níc 25 2.2.3. §é rung 27 2.2.4 M«i trêng ®Êt 28 2.2.5. C¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn 28 2.3. ĐiÒu kiÖn vµ kinh tÕ - x· héi 29 2.3.1. X· héi 29 2.3.2. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ Thuû Nguyªn vµ khu vùc Dù ¸n. 29 Ch¬ng 3: ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng m«i trêng 32 3.1. §¸nh gi¸ chung 32 3.2. Nguån t¸c ®éng 33 3.3. T¸c ®éng m«i trêng giai ®o¹n më vØa. 33 3.3.1. T¸c ®éng tíi m«i trêng kh«ng khÝ 33 3.3.2. M«i trêng níc 35 3.3.3. R¸c th¶i 35 3.3.4. TiÕng ån 36 3.3.5. T¸c ®éng tíi céng ®ång d©n c 36 3.3.6. ¶nh hëng ®Õn hÖ sinh th¸i khu vùc 36 3.3.7. Tæn thÊt tµi nguyªn 37 3.3.8 C¸c tai n¹n rñi ro và an toàn lao ®éng 37 3.3.9. T¸c ®éng tíi søc khoÎ cña ngêi lao ®éng 38 3.4. T¸c ®éng m«i trêng giai ®o¹n khai th¸c 38 3.4.1. Nguån g©y « nhiÔm 38 3.4.2 C¸c thµnh phÇn m«i trêng chÞu t¸c ®éng 40 3.4.3. T¸c ®éng kinh tÕ, x· héi 47 Ch¬ng 4: c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm b¶o vÖ m«i trêng 48 4.1. Giai ®o¹n më vØa 48 4.2. c¸c gi¶i ph¸p m«i trêng giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n 48 4.2.1. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n 48 ENCEN – 12/2007 2 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 4.2.2. BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i trêng 51 4.2.3 - H¹n chÕ ¶nh hëng tíi hÖ sinh th¸i 54 4.2.4. Ký quü ®Ó phôc håi m«i trêng vµ hoµn nguyªn ®ãng cöa má sau khi khai th¸c 55 4.2.5 C¸c biÖn ph¸p kh¸c 57 4.2.6. Gi¸o dôc céng ®ång 57 Ch¬ng 5: cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng 58 5.1. Chñ ®Çu t cam kÕt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng 58 5.2. Cam kÕt ¸p dông c¸c tiªu chuÈn viÖt nam 58 5.3. Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt ViÖt nam 58 Ch¬ng 6: c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i trêng, ch¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i trêng 59 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý 59 6.2. Ch¬ng tr×nh qu¶n lý m«i trêng 59 6.2.1. Ch¬ng tr×nh qu¶n lý m«i trêng 59 6.2.2. Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i trêng 60 ch¬ng 7: dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh m«i trêng 63 7.1. Kinh phÝ x©y dùng c¬ b¶n 63 Thµnh tiÒn 63 Chñng lo¹i 63 7.2. Kinh phÝ gi¸m s¸t 63 ch¬ng 8: Tham vÊn ý kiÕn céng ®ång 66 Ch¬ng 9: chØ dÉn c¸c nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 67 9.1. Nguån cung cÊp sè liÖu 67 9.1.1. Nguån tµi liÖu vµ d÷ liÖu tham kh¶o 67 9.1.2. Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu do chñ dù ¸n t¹o lËp 67 9.2 Ph¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh lËp §TM 67 9.3. NhËn xÐt møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ 68 kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 69 1. KÕt luËn 69 ENCEN – 12/2007 3 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 2. KiÕn nghÞ 69 ENCEN – 12/2007 4 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Më ®Çu 1. XuÊt xø cña dù ¸n H¶i phßng lµ mét trung t©m th¬ng m¹i du lÞch vµ lµ mét trung t©m c«ng nghiÖp lín, cã truyÒn thèng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ chiÕm lÜnh nhiÒu s¶n phÈm quan träng nh: ®ãng míi vµ söa ch÷a tÇu thuyÒn, giµy dÐp, dÖt may, luyÖn kim, chÕ biÕn thuû s¶n, nhÊt lµ vËt liÖu x©y dùng.... §¸ v«i x©y dùng dïng cho môc ®Ých x©y dùng ph©n bæ réng r·i trªn l·nh thæ H¶i Phßng. §Æc biÖt ë Tr¹i S¬n (Thuû Nguyªn), Nói Bµ (C¸t Bµ). C¸c má ®¸ v«i thêng cã d¹ng vØa, quy m« vµ diÖn lé lín n»m ngay trªn bÒ mÆt ®Þa h×nh. Thµnh phÇn kho¸ng vËt ®¸ v«i chñ yÕu lµ canxi (52-56%), th¹ch anh - opan (7-24% ), kaolinit (2-3%) vµ chÊt h÷u c¬ (4-10%). Thuû Nguyªn lµ huyÖn cã kho¸ng s¶n tËp trung lín vµ ®a d¹ng cña thµnh phè H¶i phßng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña toµn Thµnh phè còng nh c¶ níc, huyÖn Thuû Nguyªn ®ang tõng bíc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ - x· héi dùa trªn c¬ cÊu kinh tÕ N«ng - C«ng - L©m nghiÖp hoµn chØnh theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Tõ n¨m 2006 vµ c¸c n¨m sau, s¶n lîng kho¸ng s¶n khai th¸c trªn ®Þa bµn huyÖn sÏ ®¸p øng nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng víi s¶n lîng tõ 5 ®Õn 7 triÖu tÊn/n¨m, ®¸ vËt liÖu x©y dùng (VLXD) c¸c lo¹i tõ 1,2 ®Õn 1,5 triÖu m 3/n¨m. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn, Thuû Nguyªn ph¶i ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc s½n cã cña m×nh, trong ®ã cã nguån lùc lµ kho¸ng s¶n. Khu vùc phÝa Nam nói Bôt Mäc ®· ®îc thµnh phè H¶i Phßng quy ho¹ch lµ khu vùc ®îc phÐp khai th¸c tõ n¨m 2002. Trong nh÷ng n¨m qua, ®îc sù cho phÐp cña UBND Thµnh phè H¶i Phßng, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ c¸c ban ngµnh h÷u quan cña thµnh phè. C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n ®· lËp dù ¸n "Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường", tiÕn hµnh ®Çu t khai th¸c t¹i phÝa Nam nói Bôt Mäc vµ lËp tr¹m nghiÒn sµng chÕ biÕn ®¸ t¹i x· Liªn Khª.Dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng ph¸t huy nghÒ truyÒn thèng khai th¸c ®¸ cña ®Þa ph¬ng, ®em lai hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc lµm cho nh©n d©n trong x·, song còng cã kh¶ n¨ng g©y mét sè t¸c ®éng ®Õn m«i trêng khu vùc. Thùc hiÖn LuËt BVMT. C«ng TNHH T©n Phó Xu©n ®· lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng (§TM) cho dù ¸n " Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường". b»ng vèn cña C«ng ty, ®Ó tr×nh UBND Thµnh phè H¶i Phßng phª duyÖt. 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn §TM 2.1. C¬ së ph¸p lý 1. LuËt B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam n¨m 2005 ®îc Quèc héi khãa XI th«ng qua t¹i kú häp thø 8 ngµy 29/11/2005, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/07/2006. 2. Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP, ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; ENCEN – 12/2007 5 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 3. Thông tư số: 08/2006/TT-BTNMT, ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 4. LuËt kho¸ng s¶n (n¨m 1996). LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt kho¸ng s¶n ( n¨m 2005) 5. NghÞ ®Þnh sè 160/2005/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt kho¸ng s¶n vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt kho¸ng s¶n. 6. QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé Tµi nguyªn M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông TCVN vÒ m«i trêng. 7. Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng theo Q§ sè 35/2002/Q§-BKHCN&MT ngµy 25/6/2002 cña Bé trëng - Bé khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng bao gåm 31 tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i trêng. 8. C«ng v¨n sè 304/UBND-TNMT ngµy 18/6/2007 cña UBND huyÖn Thuû Nguyªn göi UBND thµnh phè vµ Së Tµi nguyªn M«i trêng xin cÊp phÐp ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n t¹i nói Bôt Mäc – x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn. 9. NghÞ quyÕt sè 21/NQ-§U cña §¶ng uû x· Liªn Khª ngµy 06/3/2007 vÒ viÖc ®ång ý gia h¹n, cÊp má ®¸ v«i 10. C«ng v¨n sè 1708/UBND-MT ngµy 2/4/2007 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng vÒ viÖc khai th¸c kho¸ng s¶n ®¸ v«i t¹i phÝa Nam nói Bôt Mäc, x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn. 2.2. C¨n cø kü thuËt 1. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Çu t cña C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n. 2. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng. 3. Quy hoạch chi tiết các điểm công nghiệp huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng lập tháng 06 năm 2006; 4. Căn cứ tài liệu phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính Phủ ngày 27 tháng 11 năm 2006; 5. Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên: TCVN 5326-1991 6. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178 – 1990 có hiệu lực từ năm 1991 7. Niên Giám thống kê năm 2006 của Cục thống kê Hải Phòng. 8. Và các tài liệu chuyên ngành về quản lý và công nghệ bảo vệ môi trường của Việt Nam và Quốc tế. ENCEN – 12/2007 6 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM §¬n vÞ chñ tr×: C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n §Þa chØ: x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, Thµnh phè H¶i Phßng §iÖn tho¹i: (031). 3673491 Fax : 0313673491 §¬n vÞ t vÊn: Tham gia thùc hiÖn B¸o c¸o §TM cho Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng cña C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n cã c¸c chuyªn gia thuéc Trung t©m T vÊn vµ Hç trî kü thuËt vÒ m«i trêng, Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i trêng (thuéc ViÖn b¶o hé lao ®éng) vµ chuyªn gia cña C«ng ty bao gåm: Stt Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ, đơn vị công tác 1 Trịnh Văn Lực KS ®iÖn tö tù ®éng Giám đốc 2 Trần Văn Đức Thạc sỹ Môi trường Giám đốc Trung tâm ENCEN 3 Đào Đình Phúc KS Môi trường Trung tâm ENCEN 4 Phạm Thị Linh Chi KS Môi trường Trung tâm ENCEN 5 Nguyễn Viết Việt Thạc sĩ M«i trêng TT KHCNMT 6 Th¸i Hµ Vinh CN M«i trêng TT KHCNMT ENCEN – 12/2007 7 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Ch¬ng 1: M« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1 Tªn Dù ¸n Dự án " Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường". 1.2. Chñ dù ¸n Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ XUÂN Đại diện : Trịnh Văn Lực Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ : X· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, TP H¶i Phßng §iÖn tho¹i : (031). 3673491 Fax : 0313673491 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý 1.3.1 C¸c ®èi tîng tù nhiªn liªn quan ®Õn khu vùc triÓn khai Dù ¸n Khu vùc ®Çu t khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n ®¸ v«i lµ phÝa Nam nói Bôt Mäc thuéc ®Þa bµn x· Liªn Khª, huyÖn Thuû Nguyªn, thµnh phè H¶i Phßng. DiÖn tÝch khu vùc khai th¸c lµ 5,5 ha, ®îc giíi h¹n bëi c¸c ®iÓm gãc trªn nÒn b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/2.000 hÖ to¹ ®é vu«ng gãc VN 2000 cã to¹ ®é nh sau: Tªn ®iÓm gãc To¹ ®é X (m) Y (m) 1 2323657,875 590798,712 2 2323604,607 590877,030 3 2323702,696 591144,307 4 2323555,047 591152,849 5 2323513,771 590821,592 6 2323506,203 590821,592 7 2323540,650 590778,797 8 2323558,969 590727,025 9 2323594,082 590695,094 1 2323657,875 590798,712 Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n * C¸c híng tiÕp gi¸p: - PhÝa B¾c: Gi¸p khu vùc khai th¸c cña tr¹i giam Xu©n Nguyªn, liÒn kÒ víi ®êng vËn chuyÓn. - PhÝa T©y: Gi¸p khu vùc khai th¸c cña tr¹i giam Xu©n Nguyªn, liÒn kÒ víi ®êng vËn chuyÓn. ENCEN – 12/2007 8 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n - PhÝa Nam: Gi¸p c¸nh ®ång lóa cña x· Liªn Khª - PhÝa §«ng tiÕp gi¸p: C¸nh ®ång lóa cña x· Liªn Khª, c¸ch khu vùc d©n c 500-700m 1.3.2. C¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi xung quanh khu vùc dù ¸n Quanh khu má cã c¸c c¬ së c«ng nghiÖp: phÝa B¾c cã Má than M¹o Khª, Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch, Nhµ m¸y xi m¨ng Phóc S¬n; phÝa Nam cã c¶ng H¶i phßng; phÝa §«ng cã Nhµ m¸y xi m¨ng Chinfon - HP, Nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng, Nhµ m¸y söa ch÷a tÇu Phµ Rõng, C«ng ty tÇu biÓn Nam TriÖu. Ngoµi ra trªn ®Þa bµn hiÖn cã nhiÒu ®¬n vÞ cña ®Þa ph¬ng ®ang tæ chøc khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng; s¶n xuÊt phô gia cho xi m¨ng. N«ng nghiÖp: trong vïng ph¸t triÓn kh«ng m¹nh do ®Þa h×nh xen kÑp víi ®åi nói, ®Êt ®ai kh«ng mµu mì; nghÒ thñ c«ng cha ph¸t triÓn chñ yÕu tËp trung vµo lµng nghÒ khai th¸c ®¸ cã tõ l©u ®êi, nh©n d©n cã møc sèng trung b×nh. D©n c: D©n c ®«ng ®óc, nh©n d©n cã tr×nh ®é v¨n ho¸ t¬ng ®èi cao, nh©n lùc dåi dµo, cã kh¶ n¨ng cung cÊp lao ®éng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 1.4. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 1.4.1 C«ng suÊt vµ thêi gian khai th¸c, quy m«, s¶n lîng * C«ng suÊt khai th¸c: 99.000m3 nguyªn khai/n¨m t¬ng ®¬ng víi 148.500m3 s¶n phÈm c¸c lo¹i. * Tr÷ lîng ®Þa chÊt vïng nguyªn liÖu khai th¸c: 660.226,6m3, tÝnh ®Õn cèt +5m n»m trong khu vùc ®îc nghiªn cøu. - DiÖn tÝch ®Êt sö dông cho khai th¸c lµ: 55.000m2. - DiÖn tÝch ®Êt sö dông cho chÕ biÕn, b·i chøa b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm lµ: 10.000m2, phÇn diÖn tÝch nµy sö dông mÆt b»ng cã s½n cña C«ng ty t¹i bê h÷u s«ng §¸ B¹ch thuéc ®Þa bµn x· Liªn Khª. * Quy m« s¶n lîng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm: Híng tËp trung cña Dù ¸n lµ cung cÊp ra thÞ trêng s¶n phÈm ®¸ héc, ®¸ xay c¸c cì: 1-2 vµ 2-4, ®¸ base vµ sub – base. Khèi lîng kho¸ng s¶n sau chÕ biÕn lµ 148.500m3, bao gåm: + §¸ héc: 20.000m3 + §¸ 1-2, 2-4: 3.500m3 + §¸ base vµ sub – base: 35.000m3 S¶n phÈm chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng trªn ®Þa bµn huyÖn Thuû Nguyªn vµ thµnh phè H¶i Phßng. §¸ m¹t, base vµ sub – base ®îc c©n ®èi lµm nguyªn liÖu ®Çu vµo cho nhµ m¸y xi m¨ng T©n Phó Xu©n. * Thêi gian khai th¸c cña Dù ¸n lµ 5 n¨m. * Tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n lµ: 5.046.576.000 ®ång - Nguån vèn: + Vèn tù cã cña C«ng ty lµ: ENCEN – 12/2007 3.046.576.000®ång 9 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n + Vèn vay tÝn dông trung h¹n lµ: 2.000.000.000®ång 1.4.2 Biªn giíi vµ tr÷ lîng khai trêng 1 - Biªn giíi khai trêng khai th¸c Biªn giíi má ®îc x¸c ®Þnh : - Ranh giíi vµ biªn giíi khai trêng n»m trong ranh giíi ®· ®îc sù ®ång ý cña UBND x· Liªn Khª, UBND huyÖn Thuû nguyªn vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng cña thµnh phè. - Khai th¸c ®îc tèi ®a tr÷ lîng ®¸ trong biªn giíi ®· x¸c ®Þnh, tr¸nh l·ng phÝ tµi nguyªn. - N»m trong ranh giíi biªn giíi má kh«ng cã ®Êt canh t¸c cña d©n, kh«ng thuéc khu vùc tËp trung d©n c, vïng cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n. - Gãc ®èc bê kÕt thóc khai th¸c ≤ 65o. 2- C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña khai trêng - Th«ng sè khai trêng b¾t ®Çu khai th¸c (tÝnh theo cèt tõ trªn ®Ønh xuèng ®Õn ®é cao 5m): + PhÝa T©y : chiÒu dµi -80m, chiÒu réng -20m. + PhÝa §«ng : chiÒu dµi -125m, chiÒu réng -20m. - Th«ng sè khai trêng kÕt thóc khai th¸c (tÝnh theo cèt tõ trªn ®Ønh xuèng ®Õn ®é cao 5m): + PhÝa T©y : chiÒu dµi -120m, chiÒu réng -135m. + PhÝa §«ng : chiÒu dµi -220m, chiÒu réng -150m. - Cèt cao kÕt thóc khai th¸c (®¸y khai trêng) ë møc +5m. 3- Tr÷ lîng cã thÓ khai th¸c ®îc trong biªn giíi ®· x¸c ®Þnh Tæng tr÷ lîng ®Þa chÊt theo tµi liÖu ®· nghiªn cøu cña khu vùc phÝa Nam nói Bôt Mäc lµ: 660.226,6m3. trong ®ã - Kho¸ng s¶n ®¸ v«i lµ 597.466,1m3. - Tæn thÊt ®Þa chÊt (do hang ®éng karst) lµ 15%, cã khèi lîng lµ 89.770m3. - Tæn thÊt do ®Êt phñ, c¸c líp phi nguyªn liÖu: 62.760,5m3 - Tæn thÊt do khai th¸c do ph¶i ®Ó l¹i ta-luy phÇn gi¸p ranh víi khu vùc khai th¸c cña Tr¹i giam Xu©n Nguyªn sau khi tÝnh to¸n cã khèi lîng lµ: 57.696,1m3. Nh vËy tr÷ lîng khai th¸c cña khu vùc sau khi trõ ®i c¸c lo¹i tæn thÊt cßn l¹i lµ: 450.000m3. * Đặc điểm chất lượng đá vôi Thành phần TB(%) CaO 52,58 MgO 2,15 MKN 43,40 CKT 0,28 ENCEN – 12/2007 Max (%) 51,42 0,87 42,98 0,07 Min (%) 55,24 3,62 44,15 1,02 10 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Nhìn chung, đá vôi khu vực phía Nam núi Bụt Mọc có chất lượng tương đối tốt, thoả mãn yêu cầu cho sản xuất đá xây dựng thông thường đạt mác đá dăm loại I và loại II. 1.4.3. Më má vµ tr×nh tù khai th¸c Ph¬ng ph¸p khai th¸c lé thiªn, ®îc lùa chän trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®i¹ chÊt khu má, ®Æc ®iÓm th©n quÆng,… HÖ thèng khai th¸c cña dù ¸n lùa chän lµ hÖ thèng khai th¸c líp nghiªng, c¾t tÇng nhá, g¹t chuyÓn trùc tiÕp tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn. Do má ®îc ph©n lËp thµnh 2 ®Ønh gÇn nh ®éc lËp víi nhau. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt khai th¸c ®· lùa chän vµ thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc khai th¸c, vËn t¶i ho¹t ®éng khai th¸c cña dù ¸n ®îc tæ chøc víi 2 khai trêng: + Khai trêng phÝa T©y: cã ph¬ng ph¸t triÓn theo híng B¾c - Nam. + Khai trêng phÝa §«ng: cã ph¬ng ph¸t triÓn theo híng B¾c - Nam. 1.4.4. Ph¬ng ¸n më má 1. Tuæi thä cña má Thêi gian tån t¹i cña má ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tr÷ lîng khai th¸c trong biªn giíi má vµ c«ng suÊt má, ®îc tÝnh theo c«ng thøc: T = T1 + T2 + T3 : n¨m Trong ®ã: T1: Thêi gian má khai th¸c víi c«ng suÊt thiÕt kÕ, T1 = 4,5 n¨m T2: Thêi gian x©y dùng má ®Ó ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ, T2= 0,2 n¨m T3: Thêi gian ®ãng cöa má, T3 = 0,3 n¨m. Do quy ®Þnh cña luËt ph¸p thêi gian hiÖu lùc cña giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng trong trêng hîp kh«ng b¾t buéc ph¶i th¨m dß tèi ®a kh«ng qu¸ 5 n¨m. VËy thêi gian tån t¹i cña má lµ: 5 n¨m, trong ®ã thêi gian khai th¸c lµ 4,5 n¨m 2. Më má (më vØa) ViÖc ®Çu t vµ lùa chän ph¬ng ¸n më vØa bÞ ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c¸c yÕu tè nh: ®Þa h×nh khu vùc khai th¸c, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, diÖn tÝch khai trêng, c«ng suÊt khai th¸c, thêi gian x©y dùng c¬ b¶n vµ thêi gian tån t¹i cña má... Víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh víi sên nói nghiªng ®Õn dèc ®øng, diÖn tÝch khu vùc khai th¸c kh«ng lín; h×nh thøc ®Çu t khai th¸c cña dù ¸n cã quy m« nhá, b¸n c¬ giíi; c«ng t¸c khoan næ m×n thùc hiÖn thñ c«ng, lµm t¬i ®Êt ®¸ b»ng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; quy m« s¶n lîng khai th¸c ®îc lùa chän kh«ng lín (c«ng suÊt khai th¸c díi 100.000m3/n¨m). §Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña khu vùc, h×nh thøc ®Çu t cña dù ¸n vµ hÖ thèng khai th¸c ®îc lùa chän, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n. Ph¬ng ¸n më vØa ®îc cña khu vùc ®îc lùa chän lµ: ENCEN – 12/2007 11 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n - Më má b»ng hµo trong b¸n hoµn chØnh ë ch©n nói, t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn vµ kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. - VÞ trÝ më má: + Khai trêng phÝa T©y: ®îc x¸c ®Þnh t¹i vÞ trÝ cã to¹ ®é X= 2323620, Y= 590836 n»m trong ranh giíi ®îc cÊp giÊy phÐp. ë líp khai th¸c thø nhÊt tõ vÞ trÝ hµo më vØa ®îc tiÕn hµnh ë cèt +5m, ph¸t triÓn theo híng §«ng b¾c - T©y nam lªn tíi cèt +60m th× kÕt thóc. + Khai trêng phÝa §«ng: ®îc x¸c ®Þnh t¹i vÞ trÝ cã to¹ ®é X= 2323650, Y= 591040 n»m trong ranh giíi ®îc cÊp giÊy phÐp. ë líp khai th¸c thø nhÊt tõ vÞ trÝ hµo më vØa ®îc tiÕn hµnh ë cèt +5m, ph¸t triÓn theo híng T©y nam - §«ng b¾c lªn tíi cèt +85m th× kÕt thóc. Hµo më vØa ®îc sö dông lµ ®êng vËn chuyÓn cho c«ng nh©n khoan næ m×n vµ thiÕt bÞ khoan næ. Hµo më má ®îc thi c«ng KÝch thíc hµo më vØa ë c¶ 2 khai trêng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + ChiÒu dµi : 450m. + Gãc dèc bê ta-luy : 70o. + ChiÒu réng hµo: 6m. Khèi lîng ®¸ ph¶i ®µo khi thi c«ng hµo më vØa cña c¶ 2 khai trêng lµ: 9.200m3. 3. C¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh khi më má vµ x©y dùng c¬ b¶n a. T¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn: MÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc thiÕt lËp ë møc cèt +5m, lµ n¬i tiÕp nhËn ®Êt ®¸ ®îc lµm t¬i ®îc g¹t chuyÓn tõ mÆt tÇng c«ng t¸c xuèng. T¹i ®©y sÏ ®îc bè trÝ c¸c kh©u ph¸ ®¸ qu¸ cì, chÊt t¶i lªn ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn vÒ khu vùc tËp kÕt b¸n thµnh phÈm hoÆc vËn chuyÓn ®Õn c¸c hé tiªu thô trong khu vùc. MÆt b»ng ®îc bè trÝ ë c¶ 2 khai trêng cña khu vùc khai th¸c, däc theo ch©n líp khai th¸c, mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc më réng dÇn theo chiÒu tiÕn cña c¸c líp khai th¸c. KÝch thíc ban ®Çu cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®ñ diÖn tÝch cho: chøa ®¸ cña 3 chu kú khÊu (mçi blèc khÊu lµ 1 chu kú khÊu) cña tÇng kho¶ng 162m 3 ®¸, khu vùc ph¸ ®¸ qu¸ cì vµ khu vùc xóc bèc b¸n thµnh phÈm vµ vËn t¶i trong má. MÆt b»ng ch©n tuyÕn cña khai trêng ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së më réng hµo më vØa ®Õn kÝch thíc ban ®Çu. Qua tÝnh to¸n kÝch thø¬c tèi thiÓu cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn lµ: + ChiÒu dµi: 80m, trong ®ã 40m chøa ®¸, 20m ph¸ ®¸ qu¸ cì, 20m xóc bèc vµ tæ chøc vËn chuyÓn. + ChiÒu réng: 20m. - MÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc c¶i t¹o tõ khai trêng khai th¸c cò cã s½n nªn khèi lîng ®Êt ®¸ ph¶i ®µo trong qu¸ tr×nh t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn nhá, kho¶ng 3.000m3. ENCEN – 12/2007 12 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n - Khèi lîng ®Êt ®¸ ph¶i ®¾p: khi t¹o mÆt b»ng ch©n tuyÕn, ®Ó ®¾p bï vµo khu vùc cã ®Þa h×nh nhá h¬n møc +5m th× sö dông ®Êt phñ, ®¸ hçn hîp nh»m t¹o nªn mÆt b»ng ch©n tuyÕn b»ng ph¼ng ®¶m b¶o cho tæ chøc s¶n xuÊt khi má ®i vµo ho¹t ®éng. Khèi lîng ph¶i ®¾p cña khai trêng íc tÝnh lµ: 2.000m3. b. T¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn Sau khi hµo më vØa hoµn thµnh vµ mÆt b»ng ch©n tuyÕn s½n sµng, c«ng t¸c t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn ®îc thùc hiÖn ë tÇng trªn cïng cña líp khai th¸c thø nhÊt: + Khai trêng phÝa T©y, t¹i cèt cao +60m tiÕn hµnh t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. + Khai trêngphÝa §«ng, t¹i cèt cao +85m tiÕn hµnh t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn. - KÝch thíc kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn (cho c¶ 2 khai trêng) ®îc tÝnh b»ng kÝch thíc cña 01 blèc khai th¸c trªn tÇng, cô thÓ: + Réng: 3m. + Dµi: 12m Khèi lîng ®¸ ph¶i ®µo trong khi t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së thùc tÕ cña ®Þa h×nh bÒ mÆt nói. Tæng khèi lîng trong khi t¹o kho¶nh khai th¸c ®Çu tiªn cña c¶ 2 khai trêng lµ lµ: 600 m3. * Khèi lîng ®¸ thu håi trong x©y dùng c¬ b¶n: - Tæng khèi lîng ®Êt ®¸ ph¶i ®µo: 10.800 m3. - Khèi lîng ®Êt ®¸ ph¶i ®¾p: 2.000 m3. Lîng ®¸ thu håi trong khi thi c«ng x©y dùng c¬ b¶n ®îc tËp kÕt t¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn vµ tÝnh vµo s¶n phÈm khai th¸c cã khèi lîng lµ: 8.800m3. 4. Tr×nh tù khai th¸c Híng ph¸t triÓn c«ng tr×nh khai th¸c ®îc lùa chän vu«ng gãc víi mÆt b»ng ch©n tuyÕn. Sau khi kÕt thóc x©y dùng c¬ b¶n má, mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc thiÕt lËp vµ khai trêng ®i vµo ho¹t ®éng khai th¸c b×nh thêng víi tr×nh tù sau: - Tr×nh tù khai th¸c cho toµn má lµ khai th¸c líp nghiªng, tuÇn tù däc 1 bê c«ng t¸c. TÝnh theo chiÒu ph¸t triÓn cña khai trêng cã híng tõ ngoµi vµo trong. - Tr×nh tù khai th¸c trong 1 líp lµ theo ph©n tÇng nhá cã chiÒu tõ trªn xuèng díi. - Tr×nh tù khai th¸c trong mét tÇng theo chiÒu ph¸t triÓn cña kho¶nh khÊu trªn mét tÇng khai th¸c lµ: + Khai trêng phÝa §«ng: tõ tr¸i sang ph¶i. + Khai trêng phÝa T©y: tõ ph¶i sang tr¸i. 1.4.5. HÖ thèng khai th¸c 1. Lùa chän hÖ thèng khai th¸c HÖ thèng khai th¸c cña dù ¸n lùa chän lµ hÖ thèng khai th¸c líp nghiªng, c¾t tÇng nhá, g¹t chuyÓn trùc tiÕp tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn, xóc chuyÓn lªn «-t« vËn chuyÓn ®Õn tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i. ENCEN – 12/2007 13 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Do hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ ®Òu ®îc sö dông vµ tiªu thô cho c¸c nhu cÇu vËt liÖu x©y dùng nªn lîng ®Êt ®¸ th¶i rÊt Ýt, nhu cÇu b·i th¶i lµ hÇu nh kh«ng cã. 2. C¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c B¶ng: Tæng hîp c¸c th«ng sè cña hÖ thèng khai th¸c TT Tªn c¸c th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 ChiÒu cao tÇng khai th¸c HK m 3 2 Gãc nghiªng sên tÇng khai th¸c αt ®é 65 3 ChiÒu réng gi¶i khÊu A m 3 4 BÒ réng mÆt tÇng c«ng t¸c tèi thiÓu Bmin m 3 5 ChiÒu dµi blèc khai th¸c Lblock m 12 6 ChiÒu cao tÇng kÕt thóc Hkt m 15 7 Gãc nghiªng sên tÇng kÕt thóc αKt ®é 65 8 Gãc nghiªng bê má khi kÕt thóc γkt ®é 60 9 BÒ réng mÆt tÇng kÕt thóc bat m 2 10 ChiÒu dµi tuyÕn c«ng t¸c (min) Lt m 100 Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n 1.4.6. TÝnh to¸n c¸c kh©u c«ng nghÖ 1. ChuÈn bÞ, lµm t¬i ®Êt ®¸: * C«ng t¸c khoan: - M¸y khoan dïng trong c«ng t¸c khoan næ lÇn 1 (ph¸ vì ®Êt ®¸ ë tÇng khai th¸c), ®îc sö dông lo¹i m¸y khoan ®Ëp xoay khÝ nÐn, m· hiÖu Yl-18 do Trung Quèc s¶n xuÊt. - CÊp khÝ nÐn cho thiÕt bÞ khoan b»ng m¸y nÐn khÝ W-2,6/5 do Trung Quèc s¶n xuÊt - Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y nÐn khÝ trong 1 ca s¶n xuÊt lµ: Qnk = Qm x Tnk x Nnk x knk = 1,5 x 8 x 6 x 0,8 = 57,6 lÝt. Trong ®ã: Qnk - Lîng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 ca s¶n xuÊt, lÝt. Qm - SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu ®Þnh møc cña m¸y nÐn khÝ, lÝt/giê. Tnk - Thêi gian 1 ca s¶n xuÊt, giê. knk - HÖ sè sö dông thêi gian cña m¸y, knk = 0,8. VËy lîng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 n¨m s¶n xuÊt lµ: 17,28 tÊn. * TÝnh to¸n kh¶ n¨ng c«ng t¸c khoan: - Sè mÐt khoan cÇn thùc hiÖn trong ngµy: Ang Lng = kP ; 0 ENCEN – 12/2007 m/ngµy 14 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Trong ®ã: Ang: S¶n lîng ®¸ nguyªn khèi cÇn ph¸ trong 1 ngµy, Ang = 300 m3 k: HÖ sè h÷u Ých sö dông lç khoan, k = 0,85 - 0,9 P0: SuÊt ®¸ cña 1 mÐt lç khoan; P0 = 2 m3/m Nh vËy: Lng = 300 2 x 0,85 = 176m/ngµy - Sè mÐt khoan cÇn thùc hiÖn trong n¨m: Ln = Lng. n (m/n¨m) Trong ®ã: n: Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m, n = 300 ngµy Do ®ã: Ln = 176 x 300 = 52.800 m/n¨m Theo th«ng sè kü thuËt cña m¸y khoan YL-18 cã tèc ®é khoan trong ®¸ v«i 8m/h, n¨ng suÊt ®¹t 30 - 40m/ca. Nh vËy, kÓ c¶ n¨ng lùc dù tr÷ víi 6 m¸y khoan YL-18 lµ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c khoan. * C¸c th«ng sè cña m¹ng næ m×n: B¶ng: C¸c th«ng sè cña m¹ng næ m×n: TT Th«ng sè Ký hiÖu §¬n vÞ TrÞ gi¸ 1 §êng kÝnh lç khoan d m 32 2 ChiÒu cao tÇng h m 3,0 3 ChiÒu s©u lç khoan Lk m 3,3 4 ChiÒu s©u khoan thªm Ls m 0,3 5 §êng c¶n ch©n tÇng W m 1,5 6 Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lç khoan a m 1,5 7 Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 hµng lç khoan b m 1,5 8 ChØ tiªu thuèc næ q m 0,3 9 Lîng thuèc næ cho 1 lç Q1 kg 2,0 10 Lîng thuèc næ cho 1 lÇn næ Qt kg 36,0 10 Lo¹i thuèc næ 11 Ph¬ng ph¸p kÝch næ 12 S¬ ®å næ 13 Sè lîng hµng næ n hµng 2 14 Sè lç khoan trong 1 hµng m lç 9 Alph« ViÖt Nam Næ tøc thêi b»ng kÝp ®iÖn Qua hµng Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n. ENCEN – 12/2007 15 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n - Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh theo tÝnh to¸n lµ 29,7m. Nhng ®Ó t¨ng ®é an toµn cho c¸c c«ng tr×nh vµ nhµ d©n ta lÊy kho¶ng c¸ch an toµn vÒ chÊn ®éng t¨ng lªn 2 lÇn, tøc lµ 59,4m. - Kho¶ng c¸ch an toµn vÒ sãng chÊn ®éng kh«ng khÝ lµ 165m. - Kho¶ng c¸ch an toµn vïng nguy hiÓm do ®¸ v¨ng , theo TCVN 4586-1997 th× víi næ m×n lç khoan nhá b¸n kÝnh vïng nguy hiÓm: + §èi víi ngêi lµ 300m + §èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ lµ 150m. Khi næ m×n, ®Æt tr¹m g¸c ë c¸c ng¶ ®êng ®i vµo khu vùc næ m×n, c¸c tr¹m g¸c nµy c¸ch xa khu næ m×n >300m vµ cã chç tró Èn cho ngêi g¸c cÈn thËn. - Sè blèc ®¸ cÇn khoan, næ trong 1ngµy: Nbloc = Ang / Abloc = 330/108 = 3,056 blèc Trong ®ã: Ang: s¶n lîng ®¸ nguyªn khai cÇn lµm t¬i trong ngµy (m3) Abloc: khèi lîng ®¸ nguyªn khai cã trong 1 blèc khai th¸c (m3) 2. C«ng nghÖ xóc bèc: §Êt ®¸ ®îc lµm t¬i trªn mÆt tÇng mét phÇn tù r¬i, mét phÇn ®îc c¹y gì vµ g¹t chuyÓn thñ c«ng tõ mÆt tÇng xuèng mÆt b»ng ch©n tuyÕn. T¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®¸ ®îc ph©n lo¹i b»ng thñ c«ng, ph¸ ®¸ qu¸ cì b»ng tay. §¸ tæng hîp ®îc xóc bèc b»ng m¸y xóc lªn «-t« vËn chuyÓn vÒ tr¹m nghiÒn sµng. §¸ héc ®îc bèc thñ c«ng lªn «-t« vËn chuyÓn ®Õn bÕn xuÊt. Khèi lîng ®¸ cÇn xóc bèc cho 1 ca lµm viÖc lµ: Axb = Ang.1,5 = 330 x 1,5 = 495 m3 Trong ®ã: + §¸ héc chiÕm 20% cã khèi lîng lµ: 99m3. + §¸ tæng hîp: 396m3. - ThiÕt bÞ xóc bèc t¹i mÆt b»ng ch©n tuyÕn ®îc lùa chän lµ m¸y xóc thuû lùc tay gÇu nghÞch KOMATSU 200-6 do NhËt B¶n s¶n xuÊt, n¨ng suÊt xóc bèc tèi ®a 50m 3/h. Nh vËy víi lîng ®¸ tèi ®a ph¶i xóc bèc t¹i ch©n tuyÕn th× chØ cÇn 01 m¸y xóc lµ cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu. M¸y xóc sÏ xóc bèc lu©n phiªn t¹i mçi khai trêng. + Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y xóc trong 1 ca s¶n xuÊt (Qnl) lµ: Qnl = Qh x Tca x ktg= 18 x 8 x 0,8 = 115,2 lÝt. Trong ®ã: Qh - Lîng tiªu thô dÇu trong 1 giê m¸y lµm viÖc, lÝt. Tca - Thêi gian 1 ca s¶n xuÊt, giê. ktg - HiÖu suÊt sö dông thêi gian cña m¸y xóc, ktg= 0,8 ENCEN – 12/2007 16 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n - ThiÕt bÞ xóc bèc t¹i mÆt b»ng tr¹m nghiÒn sö dông 01 m¸y xóc lËt CAT-OM2 s¶n xuÊt t¹i Mü, cã dung tÝch gÇu xóc lµ 2m 3. M¸y xóc lËt cã nhiÖm vô xóc vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm sau nghiÒn sµng chÊt t¶i lªn thiÕt bÞ cña kh¸ch hµng, dän vµ chÊt hµng vµo kho. + Chi phÝ nhiªn liÖu cho m¸y xóc lËt trong 1 ca s¶n xuÊt (Qnl) lµ: Qnl = Qh x Tca x ktg= 15 x 8 x 0,8 = 96 lÝt. Tæng lîng dÇu cho 1 n¨m cho s¶n xuÊt cña c¶ 2 m¸y xóc lµ: 63,36 tÊn. 1.4.7. VËn t¶i má 1. §ång bé thiÕt bÞ sö dông cho khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ ThiÕt bÞ sö dông trong qu¸ tr×nh lµm t¬i ®Êt ®¸, xóc bèc vµ vËn t¶i má ®îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè lîng, phï hîp víi n¨ng lùc khai th¸c, xóc bèc vµ vËn t¶i cña má, n¨ng suÊt tr¹m nghiÒn. Sè lîng Stt Lo¹i thiÕt bÞ M· hiÖu m¸y (ChiÕc) 1 M¸y khoan Φ 32 ÷ 45mm YL-18 12 2 M¸y nÐn khÝ W-2,6/5 06 3 3 M¸y xóc thñy lùc E = 0,8 m KOMATSU 200-6 01 4 M¸y xóc lËt CAT-OM2 01 5 ¤ t« t¶i dung tÝch thïng 4,5m3 JUI LONG 5302Z 10 6 M¸y næ m×n ®iÖn KIIM - 1A 02 Nguån: B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng. 2. VËn t¶i má Dïng xe «t« t¶i cì nhá vµ võa vËn chuyÓn ®¸ tõ ch©n m¸ng ra b·i chøa, tr¹m nghiÒn sµng hoÆc tíi th¼ng n¬i tiªu thô. Víi s¶n lîng má An = 99.000 m3/n¨m (nguyªn khai), s¶n lîng nguyªn liÖu kho¸ng në rêi cÇn vËn chuyÓn lµ: 148.500m3/n¨m S¶n lîng ®¸ në rêi cÇn vËn chuyÓn trong ngµy lµ: 495 m3. Víi dung tÝch thïng xe lµ 4,5m3, hÖ sè sö dông dung tÝch 1,05 sè chuyÕn xe trong 1 ngµy cÇn lµ: (495m3 : 4,5 m3) x 1,05 = 116 chuyÕn Víi cung ®é vËn chuyÓn trung b×nh tõ moong khai th¸c ®Õn tr¹m nghiÒn sµng phÇn lo¹i lµ 1.500 m, dù kiÕn thêi gian chu kú cña mét chuyÕn xe chë quÆng (bao gåm thêi gian nhËn t¶i, dì t¶i, chê ®îi, thêi gian ®i vÒ) lµ 20 phót, th× sè lîng xe cÇn cho kh©u vËn t¶i quÆng lµ: N«-t« = Trong ®ã: 116 116 x 20 x1,15 = 6,95 chiÕc, lÊy trßn 7 chiÕc. 8 x 60 x 0,8 - Sè chuyÕn xe cÇn vËn chuyÓn trong ngµy. ENCEN – 12/2007 17 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n 20 - Thêi gian chu kú mét chuyÕn xe (phót). 1,15 - HÖ sè dù tr÷ kü thuËt. 8 - Thêi gian mét ca lµm viÖc (giê) 0,8 - HÖ sè sö dông thêi gian cña « -t«. * Mét sè th«ng sè kü thuËt cña xe «-t« JUI LONG 5302Z: + KÝch thíc ngoµi xe (dµi, réng, cao) : 5570x2090x2540mm. + KÝch thíc thïng hµng : 3700x2000x600mm. + ThÓ tÝch thïng : 4,5 m3. + C«ng suÊt m¸y ph¸t : 750w. + Träng t¶i : 7 tÊn. + Møc tiªu thô nhiªn liÖu : 10,5lÝt/100km. * Nhiªn liÖu tiªu thô cña c«ng t¸c vËn t¶i: Lîng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 ca s¶n xuÊt: Qca-oto = Qoto x Nc x Lvc = 0,105 x 105 x 3 = 33 lÝt. Trong ®ã: Qoto - Møc tiªu hao nhiªn liÖu cña xe «-t«, lÝt/1km. Nc - Sè chuyÕn s¶n phÈm cÇn vËn chuyÓn trong ca, chuyÕn. Lvc - Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn 2 chiÒu cña 1 chuyÕn hµng, km VËy lîng nhiªn liÖu tiªu thô cho c«ng t¸c vËn chuyÓn trong 1 n¨m s¶n xuÊt lµ: 9,923 tÊn. 1.4.8. Th¶i ®Êt ®¸ Do qu¸ tr×nh khai th¸c vµ ®Æc ®iÓm cña líp ®Êt ®¸ t¹i má nªn ngoµi s¶n phÈm chÝnh lµ ®¸ héc, ®¸ tæng hîp vµ lîng ®Êt ®¸ xen kÑp ®îc phèi liÖu víi bét ®¸ sau nghiÒn, chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm phô nh : base, sub-base cung cÊp cho c¸c nhu cÇu lµm ®êng giao th«ng. Nªn qu¸ tr×nh khai th¸c, chÕ biÕn, lîng ®Êt ®¸ th¶i lµ rÊt Ýt. 1.4.9. KiÕn tróc vµ x©y dùng 1. §êng vËn t¶i * §êng vËn t¶i trong má : ®îc x©y dùng trªn nÒn cña mÆt b»ng ch©n tuyÕn, kÕt cÊu mÆt ®êng r¶i cÊp phèi lu lÌn chÆt, bªn c¹nh ®êng ®Ó m¬ng tho¸t níc. Th«ng sè c¬ b¶n cña ®êng : + ChiÒu dµi : 400m + ChiÒu réng nÒn ®êng : 8m + ChiÒu réng mÆt ®êng : 6m + ChiÒu dµy líp d¶i bÒ mÆt : 0,3m Khèi lîng ®¸ cÊp phèi r¶i bÒ mÆt : 720m3 ENCEN – 12/2007 18 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n * §êng vËn t¶i ngoµi má : ®îc n©ng cÊp tõ tuyÕn ®êng giao th«ng hiÖn cã cña khu vùc nèi tõ mÆt b»ng khu má ®Õn bê s«ng §¸ B¹ch. §êng ®îc thiÕt kÕ nÒn ®Êt lu lÌn chÆt, r¶i cÊp phèi dµy 0,3m. Th«ng sè c¬ b¶n cña tuyÕn ®êng : + ChiÒu dµi : 1500m + ChiÒu réng nÒn ®êng : 80 + ChiÒu réng mÆt ®êng : 6m + ChiÒu dÇy nÒn ®êng : 0,8m + ChiÒu dµy líp cÊp phèi: 0,3m Khèi lîng: ®Êt ®¸ ®¾p bæ sung nÒn ®êng 9.600m3, ®¸ cÊp phèi 2.700 m3 2. HÖ thèng thu gom vµ tho¸t níc mÆt * M¬ng (r·nh) tho¸t níc trong má Cã nhiÖm vô thu níc ma tõ bÒ mÆt tÇng khai th¸c vµ vËn chuyÓn theo tuyÕn ®êng vËn t¶i trong má vÒ hå xö lý níc. M¬ng n»m phÝa trong ®êng vËn t¶i, c¸ch mÐp ®êng 1m. + TiÕt diÖn h×nh thang, mÆt trªn réng 0,7m ; ®¸y 0,4m ; cao 0,5m – thµnh bªn ®îc gi÷ æn ®Þnh b»ng ®¸ kÌ. + §é dèc däc theo tuyÕn ®êng vËn t¶i + Dµi 400m, khèi lîng ®µo 110m3. Cø 50m chiÒu dµi x©y 1 hè ga thÓ tÝch 1m 3 ; hè ga ®Çu cèng ch¶y vµo hå kÝch thíc 1,5x1,5x1,5m. * Hå xö lý níc : Hå l¾ng ®îc bè trÝ thu níc cña tõng khai trêng, sè lîng hå l¾ng lµ 2 + 1 hå phÝa Nam ; kÝch thíc 50x35x2m (dung tÝch 3500m3) + 1 hå phÝa §«ng cña khu vùc khai th¸c, kÝch thíc 35x25x2m (dung tÝch 1750m3). * M¬ng tho¸t níc ngoµi má : Cã nhiÖm vô tho¸t níc sau khi ®îc l¾ng ®äng chÊt r¾n tõ hå xö lý níc ra hÖ thèng tho¸t níc chung cña khu vùc. + TiÕt diÖn h×nh thang, réng 1m, ®¸y 0,5m, cao 0,6m ; dµi 60m. + §é dèc däc : 1% 3. Khu v¨n phßng §îc thiÕt kÕ theo tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh, tuæi thä cña má. Khu v¨n phßng bao gåm nhµ ®iÒu hµnh – phôc vô c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña chñ Dù ¸n, khu nhµ nghØ c«ng nh©n vµ nhµ b¶o vÖ. Dù ¸n lùa chän h×nh thøc x©y dùng cho nhµ cÊp 4, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, vÖ sinh ¨n ë vµ nghØ ng¬i. 4. Tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i N»m kÒ s«ng §¸ B¹ch vµ nhµ ®iÒu hµnh. VÞ trÝ nµy ë cuèi híng giã chñ ®¹o trong n¨m, hiÖn tr¹ng mÆt b»ng ®· ®îc san lÊp ®¹t cèt cao ®Þa h×nh theo yªu cÇu. ENCEN – 12/2007 19 Dù ¸n khai th¸c ®¸ lµm vËt liÖu x©y dùng th«ng thêng – C«ng ty TNHH T©n Phó Xu©n Khu ®Êt cã diÖn tÝch 10.000m2, ®îc thiÕt kÕ d¹ng ngoµi trêi, lµ n¬i ®Æt tr¹m nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm, kho chøa s¶n phÈm, tr¹m biÕn ¸p, bÕn xuÊt hµng, hÖ thèng giao th«ng néi bé, tËp kÕt ph¬ng tiÖn khi hÕt giê lµm viÖc. Tr¹m nghiÒn sµng cã c«ng suÊt 100m3/h. 1.4.10. Cung cÊp n¨ng lîng vµ vËt t kü thuËt 1. Cung cÊp ®iÖn §iÖn cung cÊp chñ yÕu cho c«ng ®o¹n nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm, ngoµi ra cßn cung cÊp mét phÇn nhá cho ®iÖn th¾p s¸ng, mét sè thiÕt bÞ phô trî t¹i khai trêng. Nhu cÇu ®iÖn n¨ng trong 01 n¨m s¶n suÊt ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ: 520.800 kwh, bao gåm: + §iÖn phôc vô s¶n xuÊt: 492.000 kwh. + §iÖn n¨ng phôc vô sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng v¨n phßng: 28.800 kwh. §èi víi nhu cÇu cung cÊp ®iÖn ®¸p øng c¸c thiÕt bÞ nghiÒn sµng ph©n lo¹i s¶n phÈm sö dông líi ®iÖn 35KV vµ tr¹m biÕn ¸p 35/0,4 c«ng suÊt 320KVA ®· ®îc trang bÞ s½n cã t¹i mÆt b»ng chÝnh cña C«ng ty. 2- Cung cÊp níc Nhu cÇu níc cho s¶n xuÊt kh«ng lín vµ kh«ng ®ßi hái vÒ tiªu chuÈn kh¾t khe, níc chØ cÇn cho kh©u phun chèng bôi khai trêng vµ mÆt ®êng vËn t¶i trong má. Nguån níc ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu nµy sÏ ®îc cung cÊp tõ hå l¾ng bïn cña khai trêng. Sö dông m¸y b¬m hiÖu BCK - 5 (do ViÖt nam s¶n xuÊt) cã c«ng suÊt 50 m 3/h, c«ng suÊt ®éng c¬ 5KW. §Ó cung cÊp níc sinh ho¹t cho con ngêi ho¹t ®éng trªn khai trêng vµ khèi v¨n phßng má, níc s¹ch sÏ ®îc cung cÊp b»ng nguån níc giÕng khoan t¹i khu v¨n phßng cña C«ng ty cã s½n t¹i x· Liªn Khª. 3. Cung øng x¨ng dÇu vµ vËt t X¨ng, dÇu ®îc cung cÊp t¹i khu vùc hµnh chÝnh x· Liªn Khª. Tæng lîng nhiªn liÖu íc tÝnh lµ 90,65 tÊn/n¨m. VËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ phô kiÖn: ®îc cung cÊp bëi C«ng ty Ho¸ chÊt má cã c¬ së t¹i x· Trµng B¹ch, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh. VËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ phô kiÖn ®îc vËn chuyÓn vµ göi t¹i kho ®¹t tiªu chuÈn cña Tr¹i giam Xu©n Nguyªn - x· L¹i Xu©n. Khèi lîng thuèc næ vµ phô kiÖn g©y næ kho¶ng 18 tÊn thuèc næ vµ 18.000 kÝp ®iÖn/n¨m. ENCEN – 12/2007 20
- Xem thêm -