Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khảo sát độ chính xác công nghệ đo gps rtk, thực nghiệm tại khu vực hà nội...

Tài liệu Khảo sát độ chính xác công nghệ đo gps rtk, thực nghiệm tại khu vực hà nội

.PDF
76
1
98

Mô tả:

  ]_ƣỞKF ĜẬE @ỎB ]ÌE KFZUÉK WÌ HÝE ]_ƣỞKF @Ì KỐE A@CD ]_ẫB ĜỉD, OắK Ĝở WÌ ]@ÝKF ]EK ĜỉD NØ OÄC BÄC ]ờKF Aẻ] ĜỌ ]ÌE KF@EÉK KďHBỠZ @ỎBA@CD ?<40 ‒ @ỎB ?<45 REK@ WEÉK A@ắC RÄ] ĜỐ B@ÈK@ PÄB BÝKF KF@ệ ĜC F\R _]A, ]@ỼB KF@EệH ]ẬE A@Z WỼB @Ì KỐE ]`uổb k`òh kfìk` a`cd `Ỉb9 Aỵ ]`uẨt ]rảb Ĝềd - OẢk ĜỒ @Ì KỐE, :-?<45 1   ]_ƣỞKF ĜẬE @ỎB ]ÌE KFZUÉK WÌ HÝE ]_ƣỞKF @Ì KỐE A@CD ]_ẫB ĜỉD ‒ OắK Ĝở WÌ ]@ÝKF ]EK ĜỉD NØ OÄC BÄC ]ờKF Aẻ] ĜỌ ]ÌE KF@EÉK BỠZ A@CD @ỎB REK@ WEÉK KďH @ỎB ?<40 ‒ ?<45 A@ắC RÄ] ĜỐ B@ÈK@ PÄB BÝKF KF@ệ ĜC F\R _]A, ]@ỼB KF@EệH ]ẬE A@Z WỼB @Ì KỐE   ]`uổb k`òh kfìk` a`cd `Ỉb9 Aỵ ]`uẨt ]rảb Ĝềd - OẢk ĜỒ     Rek` veék t`Ỵb `eỆk9 KfuyỊk Puïk ]`ìk`1 Né ]`ề Kfd1 \`dk Weẳt Kf`ĥd1 Oõe WĂk Dk`. Dk` .       Mïk tổb9 Aek` Nốp, a`cd9 Ĝ@6]Ĝ - A`cd ]Ĝ-OĜ&]]ĜN Kfìk` `Ỉb9 Aỵ ]`uẨt ]rảb Ĝềd - OẢk ĜỒ   KfƼỘe `Ƽốkf mạk9 ]R. ĜỖ WĂk MƼƤkf KĂh t`ụ9 ? /RỔ kĂh Ĕìc tẤc9 = @Ì KỐE, :-?<45 2   ]@ÝKF ]EK Aẻ] TZắ KF@EÉK BỠZ BủD ĜỌ ]ÌE 4. ]`ýkf tek b`ukf9 - ]ék ĔỄ tìe9 „ A`Ảc „ A`Ảc sät Ĕổ b`èk` xäb býkf kf`Ệ Ĕc F\R _]A, t`Ỵb kf`eỆh tẤe a`u vỴb @ì Kổe‘ Kổe‘ - Rek` veék t`Ỵb `eỆk9 KfuyỊk Puïk ]`ìk`1 Né ]`ề Kfd1 \`dk Weẳt Kf`ĥd1 Oõe WĂk Dk`. - Nốp9 Ĝ@6]Ĝ - A`cd9 ]rảb Ĕềd, OẢk ĔỒ vì ]`ýkf tek Ĕềd nø - KĂh Ĕìc tẤc t`ụ9 ? RỔ kĂh Ĕìc tẤc9 = - KfƼỘe `Ƽốkf mạk9 ]R. ĜỖ WĂk MƼƤkf ?. HỪb teéu ĔỄ tìe9 A`Ảc sät Ĕổ b`èk` xäb về trè hẶt p`Ẳkf, Ĕổ bdc vì t`Ộe fedk gexjm ĔeỂh t`jc b`eỄu mìe Odsjnekj a`e Ĕc oẴkf F\R _]A t`Ỵb kf`eỆh tẤe a`u vỴb @ì Kổe. 2. ]èk` hốe vì säkf tẤc9 ]`eẳt oề Ĕc ĔẤb ĔỂ t`Ứ kf`eỆh odc fỒh ? häy t`u FKRR9 Detcfy Dekdv-_]A vì ]rehonj _6 FKRR ĔỂ Ĕäk` feä Ĕổ tek bẨy bỦd aẳt quẢ a`Ảc sät. =. Aẳt quẢ kf`eék bụu9 Oäc bäc tỚkf aẳt ĔỄ tìe kf`eék bụu. :. Ĝòkf fòp vỄ hẶt aek` tẳ - xâ `ổe, feäc mỪb vì Ĕìc tẤc, dk kek`, quỔb p`ÿkf vì a`Ả kĂkf äp mỪkf bỦd ĔỄ tìe9  Kổe mukf kf`eék bụu trckf ĔỄ tìe sẸ Ĕòkf fòp hổt p`Ầk trckf nĥk` vỴb kf`eék bụu vỄ `Ệ t`Ổkf F\R _]A, nì tìe neỆu t`dh a`Ảc b`c býkf täb feẢkf mẤy, `Ỉb tẨp bỦd feẢkf veék vì sek` veék trckf A`cd ]rảb Ĕềd, OẢk ĔỒ vì ]`ýkf tek Ĕềd nø, trƼỘkf ĔẤe `Ỉb ]ìe kfuyék vì Hýe trƼỘkf @ì Kổe Aẳt quẢ kf`eék bụu bỦd ĔỄ tìe sẸ nì tìe neỆu t`dh a`Ảc b`c bäb k`ì Ĕc ĔẤb a`Ảc sät nỴd b`Ỉk ĔeỄu aeỆk Ĕc F\R _]A b`c p`õ `Ợp vốe Ĕổ b`èk` xäb hì tỡkf býkf trîk` yéu bẦu. 7. Býkf oỔ a`cd `Ỉb bỦd sek` veék tỡ aẳt quẢ kf`eék bụu bỦd ĔỄ tìe (f`e rú ték tẤp b`è  kẳu bò) `cẶb k`Ẩk xåt, Ĕäk` feä bỦd bƤ sồ Ĕâ äp mỪkf bäb aẳt quẢ kf`eék bụu (kẳu bò)9  Kfìy t`äkf : kĂh ?<45 Rek` veék b`ều träb` k`eỆh b`èk` t`Ỵb `eỆk ĔỄ tìe (aø, `Ỉ vì ték) ték) 3    K`Ẩk xåt bỦd kfƼỘe `Ƽốkf mạk mạk vỄ k`ợkf k`ợkf Ĕòkf fò fòpp a`cd `Ỉb `Ỉb bỦd sek` veék t`Ỵb t`Ỵb `eỆk ĔỄ tìe (p`Ầk kìy mc kfƼỘe `Ƽốkf mạk f`e)9   Päb k`Ẩk bỦd trƼỘkf ĔẤe `Ỉb (aø ték vì Ĕòkf mẪu) mẪu ) Kfìy t`äkf : kĂh ?<45 KfƼỘe `Ƽốkf mạk (aø, `Ỉ vì ték) ték)   ]R. ĜỖ WĂk MƼƤkf 4   ]@ÝKF ]EK WỌ REK@ WEÉK B@ỉZ ]_ÄB@ K@EệH B@ÈK@ ]@ỼB @EệK ĜỌ ]ÌE E. RƬ NƣữB WỌ REK@ WEÉK9 WEÉK9 ắk` =x7 @Ỉ vì ték9 OÕE WďK DK@ Rek` kfìy9 ?2 t`äkf <7 kĂh 4550  KƤe sek`9 sek`9 Uék ]rề ]rề - Uék ]`Ủ ]`Ủyy ‒ @ÿd Oîk Oîk`` Nốp9 Ĝ@6]Ĝ A`òd9 Ĝ@6 A`cd9 ]rảb Ĝềd, OẢk ĜỒ vì ]`ýkf tek Ĕềd nø Ĝềd b`ễ neék `Ệ9 Uék trề, Uék ]`Ủy, @ÿd Oîk` ĜeỆk t`cẤe9 <25?57=:76 Jhden9 bdudk`<<4Lfhden.bch bdudk`<<4Lfhden. bch EE. TZÄ ]_ÎK@ @ỎB ]Ắ\ (aé ]Ắ\ (aé a`de t`ìk` tèb` bỦd sek` veék tỡ kĂh t`ụ 4 Ĕẳk kĂh Ĕdkf `Ỉb)9 * KĂh t`ụ 49   Kfìk` `Ỉb9 Aỵ ]`uẨt ]rảb Ĝềd-OẢk ĜỒ A`cdquẢ 9 ]rảb OẢktẨp ĜỒ9vìA`ä ]`ýkf tek Ĕềd nø   Aẳt xẳp Ĝềd, ncẤe `Ỉb   RƤ nƼỢb t`ìk` tèb`9 ĜeỂh trukf oîk` tèb` nťy bẢ kĂh 9 ?.60 * KĂh t`ụ ?9   Kfìk` `Ỉb9 Aỵ ]`uẨt ]rảb Ĝềd-OẢk ĜỒ A`cd 9 ]rảb Ĝềd, OẢk ĜỒ vì ]`ýkf tek Ĕềd nø   Aẳt quẢ xẳp ncẤe `Ỉb tẨp 9 A`ä   RƤ nƼỢb t`ìk` tèb`9 ĜeỂh trukf oîk` tèb` nťy `Ỉb aî 4 9 2.40   Kfìy t`äkf : kĂh ?<45 Päb k`Ẩk bỦd trƼỘkf ĔẤe `Ỉb Rek` veék b`ều träb` k`eỆh b`èk` (aø ték vì Ĕòkf mẪu) mẪu) t`Ỵb `eỆk ĔỄ tìe (aø, `Ỉ vì ték) ték) Oõe WĂk Dk` 5   HửB NửB HửB NửB........................................................................................................................ev MDK@ HửB ]ứ WEẻ] ]ẫ]...........................................................................................ve MDK@ HửB BÄB OắKF..............................................................................................vee MDK@ HửB @ÎK@, @ÎK@, Ĝở @ÎK@.............................................................. @ÎK@................................................................................... .........................veee veee Hớ ĜầZ.........................................................................................................................4< B@ƣƬKF 49 ]ờKF TZDK @ệ ]@ỜKF FKRR WÌ BÝKF KF@ệ ]@Z K@ẮK ]ÈK @EệZ Wệ ]EK@ F\R....................................................................................................... F\R.......................................................................................................44 44 4.4.4. Feốe t`eỆu t`eỆu b`ukf.............................................................................................. b`ukf.............................................................................................. 44 4.4.?. ĜcẤk a`ýkf fedk.............................................................................................4? 4.4.2. ĜcẤk ĔeỄu a`eỂk(Bcktrcn sjfhjkt).................................................................. sjfhjkt)..................................................................46 46 4.4.=. \`ïk ĔcẤk sỨ mỪkf (Zsjr sjfhjkt).................................................................40 4.?. Ỡkf mỪkf bỦd FKRR................................................................................................. FKRR.................................................................................................40 40 4.2. Býkf kf`Ệ t`u k`Ẩk k`Ẩk tèk `eỆu F\R...................................................................... F\R............................................................................. ....... ?< 4.2.4. Kfuyék nø bẪu tẤc bỦd häy t`u F\R...............................................................?< 4.2.?. \`ïk ncẤe häy t`u F\R.................................................................................... F\R.................................................................................... ?? 4.=. B`e teẳt vỄ F\R.........................................................................................................?= 4.=.4. BẪu trùb tèk `eỆu F\R...................................................................................... F\R...................................................................................... ?= 4.=.?. Ĝc ĔẤb a`cẢkf bäb` feẢ................................................................................... feẢ...................................................................................?6 ?6 4.=.2. Ĝc ĔẤb p`d sòkf hdkf....................................................................................?0 4.=.=. ]rƼỢt b`u aỲ (bybnj snep).................................................................................?5 4.=.:. Aẳt `Ợp tuyẳk tuyẳk tèk` k`ợkf sỴ qudk sät F\R............................................ F\R.................................................... .........2< .2< 4.=.7. K`ợkf mẤkf nỖe bỦd F\R.................................................................................24 4.:. K`ợkf b`ẳ Ĕổ Ĕềk` về F\R.......................................................................................20 4.:.4. Ĝềk` về ĔeỂh F\R...........................................................................................25 4.:.?. Ĝềk` về tƼƤkf ĔỔe F\R....................................................................................=< B@ƣƬKF ?9 BÝKF KF@ệ ĜC F\R _]A Aẻ] @ữ\ WộE ]_ẬH BC_R...................=4 BC_R................... =4 ?.4. Býkf kf`Ệ trẤh t`dh b`eẳu neék tỪb BC_R..............................................................=4 ?.4.4.A`äe keỆh vỄ BC_R.........................................................................................=4 ?.4.?. BẪu trùb b`ukf bỦd hẤkf bäb trẤh BC_R......................................................=4 ?.4.2. Bäb aỵ t`uẨt trẤh BC_R `eỆk bò.....................................................................=2 ?.4.=. ĜẶb ĔeỂh b`ukf b`ukf bỦd `Ệ t`Ổkf trẤh BC_R...................................................... BC_R.................................................. ....=7 =7 ?.4.=. Bäb nỢe èb` bỦd `Ệ t`Ổkf trẤh FKRR BC_R....................................................=6 BC_R.................................................... =6 ?.4.:. @eỆk trẤkf trẤkf `Ệ t`Ổkf hẤkf nƼốe trẤh BC_R ồ WeỆt Kdh.................................=0 Kdh............................... ..=0 ?.?. Býkf kf`Ệ Ĕc F\R _]A aẳt `Ợp trẤh BC_R..........................................................:= ?.?.4. \`ƼƤkf p`äp mc F\R _]A.............................................................................:= ?.?.?. Býkf kf`Ệ kf`Ệ Ĕc F\R _]A aẳt `Ợp trẤh Bcrs.................................................... Bcrs....................................................:7 :7 6   B@ƣƬKF 29 ]@ỼB KF@EệH A@ắC RÄ] ĜỐ B@ÈK@ PÄB @ệ ]@ỜKF F\R _]A.........:6 2.4. A`äe quät vỄ býkf täb t`Ỵb t`Ỵb kf`eỆh........................................................................ kf`eỆh........................................................................... ...:6 :6 2.?. ]`eẳt oề Ĕc ĔẤb t`Ỵb kf`eỆh9....................................................................................:5 2.2. B`e teẳt vỄ býkf täb t`Ỵb kf`eỆh............................................................................... kf`eỆh...............................................................................:5 :5 2.2.4. Aẳt quẢ Ĕc nƼốe b`uấk.....................................................................................:5 2.2.?. Ĝc aeỂh trd Ĕổ b`èk` xäb _]A vốe tèk tèk `eỆu trẤh BC_R...................... BC_R............................... ...........74 ..74 2.2.=. \`ïk tèb` vì Ĕäk` feä feä aẳt quẢ t`Ứ kf`eỆh....................................................... kf`eỆh.......................................................7= 7= Aẻ] NZẮK WÌ AEẻK KF@ỉ.........................................................................................77 4. Aẳt nuẨk.......................................................................................................................77 ?. Aeẳk kf`ề.....................................................................................................................77 ]ÌE NEệZ ]@DH A@ắC...............................................................................................76 \@ử NửB9 Aẻ] TZắ OÎK@ RDE NƣộE B@ZẠK.........................................................70 7   MDK@ HửB ]ứ WEẻ] ]ẫ] R]] 4 ? 2 = : 7 6 0 5 4< 44 4? 42 Weẳt tảt F\R FKRR _]A BC_R MFKRR B/D RD Z.R. McM FNCKDRR GMHD BMHD HDB K_R ]`ýkf tek ĔẦy ĔỦ Fncodn \cseteckekf Rtytjh Fncodn Kdvefdteck Rtdtjnnetj Rtytjh _jdn-]ehj Aekjhdteb Bcktekucsny Cpjrdtekf _jgjrjkbj Rtdtecks Meggjrjktedn Fncodn Kdvefdteck Rdtjnnetj Rystjh Bcdrsj Dbqueseteck Rjnjbtevj Dvdendoenety Z.R. Mjpdrthjkt cg Mjgjksj Fncodn Croetekf Kdvefdteck Rdtjnnetj Rystjh Grjqujkby Meveseck Huntepnj Dbbjss Hjt`cm Bcmj Meveseck Huntepnj Dbbjss ]jb`kequj Hdstjr Duxenedry Bcrrjbtecks Kjt _jgjrjkbj Rtdteck Kfýk kfợ Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` Dk` 8   MDK@ HửB BÄB OắKF OẢkf ?.4. Hổt sỔ t`ýkf tek bỦd bäb trẤh MFKRR/BC_R MFKRR/BC_R (kfuỒ (kfuỒkk Q7X).......... Q7X)................... ................. ..........:? ..:? OẢkf 2.4. ]Ỉd Ĕổ bäb ĔeỂh sdu oîk` sde........................................................................... sde........................................................................... 74 OẢkf 2.?. Aẳt quẢ Ĕäk` feä Ĕổ b`èk` b`èk` xäb Ĕc aeỂh trd _]A sỨ mỪkf tèk `eỆu BC_R... BC_R.........72 ..72 9   MDK@ HửB @ÎK@, Ĝở @ÎK@ @îk` 4.4. @Ệ t`Ổkf vỆ tek` mạk ĔƼỘkf tcìk bẦu...............................................................44 @îk` 4.?.Bäb p`ïk ĔcẤk trckf `Ệ t`Ổkf FKRR................................................................4? FKRR................................................................ 4? @îk` 4.2. Tuỵ ĔẤc vì vỆ tek` F\R................................................................................... F\R................................................................................... 42 @îk` 4.=. @Ệ t`Ổkf FNCKDRR.......................................................................................4= @îk` 4.:. @îk` Ảk` vỆ tek` Fdnenjc..................................................................................4: @îk` 4.7. @Ệ t`Ổkf vì `îk` Ảk` vỆ tek` Oảb Ĝấu.............................................................47 Ĝấu............................................................. 47 @îk` 4.6. ĜcẤk ĔeỄu a`eỂk bỦd FKRR (t`ụ tỴ F\R, Fnckdss, OjeMcu, OjeMcu, Fdnenjc)......... Fdnenjc)..............46 .....46 @îk` 4.0. OeỂu ĔỒ ụkf mỪkf bỦd FKRR Q2X......................................................................40 Q2X...................................................................... 40 @îk` 4.5. Ỡkf mỪkf trckf fedc t`ýkf..............................................................................45 @îk` 4.4<. Ỡkf mỪkf trckf Ĕc ĔẤb...................................................................................45 ĔẤb................................................................................... 45 @îk` 4.44. @îk` Ảk` trẤh BC_R trckf Ĕc ĔẤb t`Ủy vĂk..................................................?< vĂk.................................................. ?< @îk` 4.4?. RƤ ĔỒ bẪu tẤc vì `îk` Ảk` bỦd häy t`u t`u F\R..................................................?4 F\R................................................. .?4 @îk` 4.42. Häy t`u FKRR FKRR bò Ĕổ b`èk` xäb bdc9 ]rehonj :0<< , F\R ]cp ]cpbck bck FO:<<.. .?2 @îk` 4.4=. Häy t`u FKRR bò Ĕổ b`èk` xäb trukf oîk`9 ]rehonj FjcJxpncrjr P]/P@ 7<<<, Ds`tjb` \rchdra \rchdra ?<< FKRR _]A......................................................................... _]A.........................................................................?2 ?2 @îk` 4.4:. Häy t`u FKRR FKRR bò Ĕổ b`èk` xäb t`Ẫp9 Fdrhek F\R EEE, Ncwr Ncwrdkbj dkbj ?<<...... ?<<... ........?= .?= @îk` 4.47. (d) sòkf sek1 sek1 (o) hâ sỔ....................................................................................?= sỔ.................................................................................... ?= @îk` 4.46. OeỂu ĔỒ hâ bỦd F\R vì p`d bỦd sòkf hdkf..................................................?7 @îk` 4.40. BẪu trùb tèk `eỆu bỦd F\R..............................................................................?7 @îk` 4.45. Heéu tẢ t`uẨt t`uẨt tcäk a`ýe p`Ừb bcmj F\R..................... F\R.............................................. .................................. ...........?7 ..?7 @îk` 4.?<. Ĝc nƼỘkf a`cẢkf bäb` feẢ.............................................................................?6 @îk` 4.?4. Ĝc ĔẤb p`d sòkf sòkf hdkf.......................................................................... hdkf................................................................................... ......... ?0 @îk` 4.??. Gunn9 sỔ oƼốb sòkf ĔẦy ĔỦ bỦd sckf hdkf1 Gekdn pcrteck9Ĕổ mềb` p`d............?0 @îk` 4.?2. Hổt ]rƼỢtvìeb`u aỲƤkf F\R..........................................................................................?5 @îk` 4.?=. p`Ƽ p`ƼƤkf p`äp aẳt `Ợp tuyẳk tuyẳk tèk` F\R..................................... F\R............................................. ..........2< ..2< @îk` 4.?:. K`ợkf mẤkf nỖe bƤ oẢk trckf Ĕc F\R............................................................2? @îk` 4.?7. K`ợkf K`ợkf t`dy ĔỚe về trè Ĕềk` về a`e bò RD................................... RD............................................ ................. ............. .....2= 2= @îk` 4.?6. K`ợkf t`dy ĔỚe về trè Ĕềk` về sdu a`e ncẤe oể RD............................................2= RD............................................ 2= @îk` 4.?0. @eỆu ụkf Ĕd ĔƼỘkf................... ĔƼỘkf.........................................................................................2: ......................................................................2: @îk` 4.?5. Fòb kfấkf kfấkf (jnjvdteck) vì fòb p` p`ƼƤkf ƼƤkf về(Dzehu về(Dzehut`) t`) bỦd F\R................. F\R........ ............... .......26 .26 @îk` 4.2<. Kfuyék Kfuyék tảb Ĕềk` về ĔeỂh F\R................................. F\R................................................................... ....................................... .....25 25 @îk` 4.24. Kfuyék tảb Ĕềk` về tƼƤkf ĔỔe F\R................................................................. F\R.................................................................=< =< @îk` ?.4. RƤ ĔỒ bẪu trùb trẤh BC_R............................................................................... BC_R............................................................................... =4 @îk` ?.?. ]rẤh t`dh b`eẳu trék hẶt ĔẪt..........................................................................=? @îk` ?.2. ]rẤh t`dh b`eẳu ĔẶt trék k`ì bdc tẦkf............................................................=? 10   @îk` ?.=. RƤ ĔỒ b`uyỂk t`ýkf tek `eỆu b`ễk`............................................................... b`ễk`................................................................... ....=2 =2 @îk` ?.:. ]rẤh t`dh b`eẳu Ảc trckf býkf kf`Ệ BC_R....................................................== @îk` ?.7. ]`ýkf ]`ýkf sỔ `eỆu b`ễk` a`u vỴb.................... vỴb.................................................................... ....................................................... ....... == @îk` ?.6. Aỵ t`uẨt p`Ổe p`Ổe `Ợp trẤh p`Ừ trỢ vì trẤh b`èk`.................................. b`èk`........................................... ............... ......=: =: @îk` ?.0. Kïkf bdc aỵ t`uẨt t`uẨt trẤh t`dh b`eẳu Ảc............................................................. Ảc.......................................................... ...=7 =7 @îk` ?.5. Aỵ t`uẨt MJJ\ MJJ\ ‒ K_R.............................................................................. K_R..................................................................................... ....... =7 @îk` ?.4<. Wề trè xïy mỴkf vì nảp ĔẶt bäb trẤh Fjcmjteb BC_R (kfuỒk Q=X)...................=5 @îk` ?.44. Wề trè bäb trẤh Kjtwcra Kjtwcra _]A BC_R bỦd MỴ äk (kfuỒkQ:X)................. (kfuỒkQ:X).......................... .........:< :< @îk` ?.4?. Mềb` vỪ trd bụu t`ýkf tek trẤh BC_R trék fedc meỆk Vjo............................. Vjo..................... ........:4 :4 @îk` ?.4?. RƤ ĔỒ oỔ trè bäb trẤh MFKRR/BC_R (kfuỒk Q7X) Q7X).......................................... ..........................................:2 :2 @îk` ?.42. Tudk sät F\R _]A........................................................................................:: @îk` ?.4=. Býkf kf`Ệ Ĕc F\R _]A aẳt `Ợp trẤh Bcrs vốe fedc t`ụb 2F....................... 2F.......................:7 :7 @îk` 2.4. Kfuyék tảb Ĕềk` về tƼƤkf ĔỔe F\R................................................................... F\R...................................................................:6 :6 @îk` 2.?. Býkf kf`Ệ Ĕc F\R _]A aẳt `Ợp trẤh Bcrs vốe fedc t`ụb 2F......................... 2F.........................:5 :5 @îk` 2.2. Häy t`u FKRR9 Dekdv _]A............................................................................:5 @îk` 2.=. RƤ ĔỒ nƼốe về trè bäb ĔeỂh trckf trckf hẤkf nƼốe b`uấk......................................... b`uấk............................................7< ...7< @îk` 2.:. RỔ neỆu mƼốe mẤkf genj _EKJP tẤe 4 ĔeỂh Ĕc nƼốe.............................................7< nƼốe.......................................... ...7< @îk` 2.7. ĜỒ `îk` nƼốe b`uấk trék p`Ầk hỄh ]OB.........................................................74 @îk` 2.6. K`òh kf`eék kf`eék bụu bõkf vốe t`eẳt oề Odsj vì _cvjr _cvjr tẤe býkf veék @ÿd Oîk`.. . .7? @îk` 2.0. Tuä trîk` nảp ĔẶt trẤh _cvjr............................................................................ _cvjr............................................................................ 7? @îk` 2.4<. ĜỒ t`ề Ảk` `Ƽồkf `Ƽồkf a`cẢkf bäb` Odsj-_cvjr Odsj-_cvjr Ĕẳk sde sỔ về trè ĔeỂh................ ĔeỂh........... ......7= .7= @îk` 2.44. ĜỒ t`ề Ảk` `Ƽồkf `Ƽồkf a`cẢkf bäb` Odsj-_cvjr Odsj-_cvjr Ĕẳk t`Ộe fedk gexjm gexjm ĔeỂh... ĔeỂh...... ...... .....7: ..7: U 11   Hớ ĜầZ @Ệ t`Ổkf t`eẳt oề sỨ mỪkf t`u tèk `eỆu vỆ tek` FKRR kfìy bìkf p`ät treỂk mạk tốe sỴ t`uẨk teỆk b`c kfƼỘe Ĕc ĔẤb a`Ảc sät. Kẳu bẦk Ĕổ b`èk` xäb bdc vì Ĕc ĔẤb k`dk` b`òkf t`î td bẦk bò oổ häy F\R fỒh <4 häy tĥk` (ODRJ) ĔẶt tẤe ĔeỂh fỔb (ĔeỂh hỔb Ĕềd b`èk` k`ì kƼốb `cẶb ĔƼỘkf b`uyỄk `Ấkf EW trckf býkf trîk`), ĔƼỢb bìe ĔẶt tỈd Ĕổ ĔeỂh fỔb (WK-?<<<) vì bäb t`dh sỔ tèk` b`uyỂk tỡ `Ệ tcẤ Ĕổ quỔb tẳ VFR-0= vỄ `Ệ tcẤ Ĕổ WK-?<<<, bò t`Ể hổt `dy k`eỄu häy Ĕổkf (_CWJ_) ĔẶt tẤe ĔeỂh bẦk xäb Ĕềk` tcẤ Ĕổ. Bäb häy Ĕổkf sẸ ĔỒkf t`Ộe t`u tèk `eỆu tỡ vỆ tek` vì t`u tèk `eỆu ĔƼỢb p`ät Ĕe tỡ ĔeỂh fỔb ĔẶt häy Odsj. B`ùkf td bò t`Ể nỴd b`Ỉk p`ƼƤkf p`äp Ĕc Ĕổkf a`äb k`du nì _]A ( Ĕc Ĕổkf xỨ nø kfdy) `dy \\A ( Ĕc Ĕổkf xỨ nø sdu)  Kfìy kdy veéb veéb ụkf mỪkf p`ƼƤkf p`äp p`äp Ĕc Ĕổkf _]A _]A Ĕâ vì Ĕdkf ĔƼỢb ĔƼỢb ụkf mỪkf trckf bäb bäb nĥk` vỴb a`Ảc sät Ĕềd `îk` vì Ĕc ĔẤb Ĕềd b`èk` a`u vỴb kfcìe mïk bƼ. Bäb trẤh BC_R Ĕdkf mẦk t`dy t`ẳ trẤh F\R tĥk` (ODRJ) ĔẶt tẤe bäb fỔb. Ĝổ b`èk` xäb sde sỔ về trè ĔeỂh trckf p`ƼƤkf p`äp Ĕc _]A Ĕâ ĔƼỢb hổt sỔ tìe neỆu kf`eék bụu býkf oỔ bò t`Ể ĔẤt ĔƼỢb mƼốe <.<=h, tuy k`eék tõy vìc ĔẶb trƼkf Ĕềd `îk`, Ĕềd vẨt hổt sỔ a`u vỴb ồ WeỆt Kdh hì sde sỔ kìy bò t`Ể k`ể `dy xẪp xễ `cẶb oẴkf vốe feä trề Ĕò. ĜỂ tĂkf Ĕổ tek bẨy vỄ Ĕổ b`èk` xäb bỦd `Ệ t`Ổkf _]A trckf hổt sỔ kf`eék bụu trƼốb Ĕò, k`òh täb feẢ Ĕâ nỴd b`Ỉk ĔỄ tìe kf`eék bụu9 „ A`Ảc „  A`Ảc sät Ĕổ b`èk` xäb býkf kf`Ệ Ĕc F\R   _]A, t`Ỵb kf`eỆh tẤe a`u vỴb @ì Kổe‘. Kổe ‘. ĜỄ tìe sẸ nì bẦk t`eẳt ĔỂ bò k`ợkf Ĕäk` feä bỪ t`Ể `Ƥk, tỡ Ĕò feùp kfƼỘe Ĕc ĔẤb a`Ảc sät bò t`Ể sỨ mỪkf p`ƼƤkf p`äp Ĕc _]A b`c bäb ụkf mỪkf, t`ểd hâk Ĕổ b`èk` xäb ĔẶt rd.  Kổe mukf mukf ĔỄ tìe odc odc fỒh 2 b` b`ƼƤkf9 ƼƤkf9 B`ƼƤkf 49 ]Ớkf qudk `Ệ t`Ổkf FKRR vì býkf kf`Ệ t`u k`Ẩk tèk `eỆu vỆ tek` F\R. B`ƼƤkf ?9 FeẢe p`äp sỨ mỪkf býkf kf`Ệ Ĕc F\R _]A aẳt `Ợp býkf kf`Ệ trẤh BC_R. B`ƼƤkf 29 ]`Ỵb kf`eỆh a`Ảc sät Ĕổ b`èk` xäb `Ệ t`Ổkf F\R _]A. 12   B@ƣƬKF 49 ]ờKF TZDK @ệ ]@ỜKF FKRR WÌ BÝKF KF@ệ ]@Z K@ẮK ]ÈK @EệZ Wệ ]EK@ F\R 4.4.4. Feốe t`eỆu b`ukf  FKRR (Fncodn Kdvefdteck Rdtjnnetj Rystjh)9 @Ệ t`Ổkf vỆ tek` mạk ĔƼỘkf tcìk bẦu. @Ệ t`Ổkf vỆ tek` k`ïk tẤc bò k`eỆh vỪ xäb Ĕềk` về trè bỦd k`ợkf ĔỔe tƼỢkf trék hẶt ĔẪt. ĔẪt. OẪt bụ de, vẨt fî trék tcìk bẦu, a`e hdkf t`jc hổt häy t`u ĔẶb oeỆt t`î k`Ộ `Ệ t`Ổkf vỆ tek` kìy bò t`Ể oeẳt ĔƼỢb a`ä b`èk` xäb `eỆk tẤe hîk` Ĕdkf ồ về trè kìc trék träe ĔẪt. FKRR ĔƼỢb bẪu t`ìk` k`Ƽ hổt b`ÿh sdc (hổt k`òh `dy hổt `Ệ t`Ổkf) bỦd quỵ ĔẤc vỆ tek` aẳt `Ợp vốe t`eẳt oề ồ hẶt ĔẪt. ]rckf bõkf hổt t`Ộe ĔeỂh, ồ hổt về trè trék hẶt ĔẪt kẳu xäb Ĕềk` ĔƼỢb a`cẢkf bäb` Ĕẳk od vỆ tek` (tỔe t`eỂu) t`î sẸ tèk` ĔƼỢb tỈd Ĕổ bỦd về trè Ĕò. FKRR `cẤt Ĕổkf trckf hỈe ĔeỄu aeỆk t`Ộe teẳt, hỈe kƤe trék träe ĔẪt vì ?= feỘ hổt kfìy. Hỵ nì kƼốb ĔẦu teék p`òkf nék vì ĔƼd vìc sỨ mỪkf `Ệ vỆ tek` mạk ĔƼỘkf kìy. Hỵ ĔẶt ték b`c `Ệ t`Ổkf kìy nì `Ệ t`Ổkf vỆ tek` Ĕềk` về tcìk bẦu F\R (Fncodn \cseteckekf \cseteckekf Rystjh), odk ĔẦu nì ĔỂ mõkf reékf b`c quïk sỴ, vỄ sdu hồ rổkf rd sỨ mỪkf b`c mïk sỴ trék p`Ấh ve tcìk bẦu, oẪt aỂ quỔb tềb` vì heỊk p`è. @îk` 4.4. @Ệ t`Ổkf vỆ tek` mạk ĔƼỘkf tcìk bẦu @eỆk kdy, FKRR nì ték fỈe b`ukf b`c = `Ệ t`Ổkf Ĕềk` về mạk mƼỘkf sỨ mỪkf vỆ tek` nì F\R (Fncodn \cseteckekf Rystjh) mc Hỵ b`ẳ tẤc vì `cẤt Ĕổkf tỡ kĂh 455=, FNCKDRR (FNcodn Croetekf Kdvefdteck Rdtjnnetj Rystjh) mc Kfd b`ẳ tẤc vì `cẤt Ĕổkf tỡ kĂh 455:, `Ệ t`Ổkf FDNENJC hdkf ték k`ì t`eék vĂk `Ỉb FDNENJC mc Neék hek` b`ïu Ïu (JZ) b`ẳ tẤc vì ĔƼỢb ĔƼd vìc sỨ mỪkf trckf kĂh ?<4< vì `Ệ t`Ổkf OJEMCZ (Oảb Ĝấu) mc ]rukf TuỔb b`ẳ tẤc fỒh Oảb Ĝấu 4 `cẤt Ĕổkf vìc kĂh ?< - Xem thêm -

Tài liệu liên quan

thumb
Năng lượng gió...
130
78479
145