Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Khóa luận tốt nghiệp kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh...

Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh

.PDF
77
342
111

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp "Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh" Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ********* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vónh Long, ngaøy….thaùng….naêm…. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang i Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan XAÙC NHAÄN CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP ********* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vónh Long, ngaøy….thaùng….naêm…. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang ii Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan LÔØI CAÛM ÔN ********* Ñöôïc söï cho pheùp cuûa nhaø tröôøng, khoa Keá toaùn – Taøi chính – Ngaân haøng vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa ban Giaùm ñoác cuõng nhö phoøng Kinh Teá – Keá Hoaïch cuûa Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long, em ñaõ ñöôïc thöïc taäp taïi Coâng ty ñeå tìm hieåu thöïc teá, töø ñoù giuùp em so saùnh ñöôïc söï khaùc vaø gioáng nhau cuûa nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû nhaø tröôøng vaø thöïc teá nhö theá naøo, ñeå töø ñoù ruùt ra kinh nghieäm vaø ñuùc keát laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ tieáp thu ñöôïc trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long. Trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty em ñaõ ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn taän tình cuûa Coâ Thuûy vaø chò Nha trong phoøng Kinh Teá – Keá Hoaïch taïi Coâng ty ñeå em hoaøn thaønh Baøi baùo caùo naøy. Cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa coâ Thuûy vaø chò Nha laø söï höôùng daãn taän tình cuûa coâ Lan trong khoa Keá toaùn – Taøi chính – Ngaân haøng. Em xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo Coâng ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long cuõng nhö caùc coâ, chuù vaø anh chò trong phoøng KT – KH taïi Coâng ty. Em cuõng xin caûm ôn coâ Lan ñaõ höôùng daãn taän tình ñeå em hoaøn thaønh coâng vieäc trong thôøi gian thöïc taäp toát nghieäp taïi Coâng ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long. Xin chaân thaønh caûm ôn! Sinh vieân thöïc hieän Chaâu Quoác Phong SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang iii Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT SÖÛ DUÏNG ********* KQKD: Keát quaû kinh doanh QLDN: Quaûn lyù doanh nghieäp CP: Chi phí TTÑB: Tieâu thuï ñaëc bieät GTGT: Giaù trò gia taêng BÑS: Baát ñoäng saûn TK: Taøi khoaûn NK: Nhaäp khaåu TSCÑ: Taøi saûn coá ñònh NSNN: Ngaân saùch nhaø nöôùc TNDN: Thu nhaäp doanh nghieäp DPTC: Döï phoøng taøi chính ÑTPT: Ñaåu tö phaùt trieån HÑQT: Hoäi ñoàng quaûn trò NKC: Nhaät kyù chung K/c: Keát chuyeån GV: Gía voán BHXH: Baûo hieåm xaõ hoäi KQHÑKD: Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang iv Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan DANH SAÙCH BAÛNG BIEÅU ********* Baûng 2.1: Baûng keâ haøng hoùa dòch vuï baùn ra thaùng 10/2009 ...................................... 29 Baûng .2.2: Nhaâït kyù chung thaùng 10/2009 ................................................................... 30 Baûng 2.3: Baûng keâ haøng hoùa dòch vuï baùn ra thaùng 11/2009 ...................................... 33 Baûng 2.4: Baûng keâ haøng hoùa dòch vuï baùn ra thaùng 12/2009 ...................................... 35 Baûng 2.5: Soå caùi TK 511 ............................................................................................. 36 Baûng 2.6: Soå caùi TK 515 ............................................................................................. 38 Baûng 2.7: Soå caùi TK 711 ............................................................................................. 39 Baûng 2.8: Soå caùi TK 632 ............................................................................................. 41 Baûng 2.9: Baûng tính vaø phaân boå khaáu hao thaùng 12/2009 ......................................... 43 Baûng 2.10: Soå caùi TK 642 ........................................................................................... 44 Baûng 2.11: Soå caùi TK 635 ........................................................................................... 45 Baûng 2.12: Soå caùi TK 811 ........................................................................................... 46 Baûng 2.13: Soå caùi TK 821 ........................................................................................... 48 Baûng 2.14: Baûng toång hôïp tình hình thanh toaùn thueá thaùng 12/2009 ........................ 48 Baûng 2.15: Soå caùi TK 911 ........................................................................................... 49 Baûng 2.16: Baûng Baùo caùo KQHÑKD naêm 2009 ........................................................ 51 Bảng 2.17: Bảng phân phối lợi nhuận năm 2009 ......................................................... 53 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang v Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan DANH SAÙCH ÑOÀ THÒ – SÔ ÑOÀ ********** Sô ñoà 1.1: Haïch toaùn doanh thu baùn haøng vaø cunng caáp dòch vuï ................................ 6 Sô ñoà 1.2: Haïch toaùn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính ................................................... 8 Sô ñoà 1.3: Haïch toaùn thu nhaäp khaùc ........................................................................... 10 Sô ñoà 1.4: Haïch toaùn giaù voán haøng baùn ...................................................................... 11 Sô ñoà 1.5: Haïch toaùn chi phí baùn haøng ....................................................................... 13 Sô ñoà 1.6: Haïch toaùn chi phí QLDN ........................................................................... 14 Sô ñoà 1.7: Haïch toaùn chi phí hoaït ñoäng taøi chính ...................................................... 16 Sô ñoà 1.8: Haïch toaùn chi phí khaùc .............................................................................. 17 Sô ñoà 1.9: Haïch toaùn chi phí thueá TNDN ................................................................... 18 Sô ñoà 1.10: Haïch toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh.................................................. 19 Sô ñoà 1.11: Haïch toaùn phaân phoái keát quaû kinh doanh ............................................... 21 Sô ñoà 2.1: Sô ñoà boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng Ty.......................................................... 23 Sô ñoà 2.2: Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn Coâng Ty ................................................... 26 Sô ñoà 2.3: Sô ñoà hình thöùc keá toaùn aùp duïng ............................................................... 26 Sô ñoà 2.4: Sô ñoà xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa naêm 2009 ................................... 50 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang vi Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan MỤC LỤC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ................................................................................................. 1 1. Lyù do choïn ñeà taøi ................................................................................................. 1 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ............................................................................................ 1 3. Phöông phaùp nghieân cöùu ..................................................................................... 1 4. Phaïm vi nghieân cöùu ............................................................................................. 2 5. Keát caáu ñeà taøi nghieân cöùu ................................................................................... 2 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH VAØ PHAÂN PHOÁI KEÁT QUAÛ KINH DOANH............................................................ 3 1.1 Khaùi quaùt veà keát quaû kinh doanh (KQKD).................................................... 3 1.2 Keá toaùn caùc khoaûn doanh thu vaø thu nhaäp .................................................... 3 1.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng ....................... 3 1.2.1.1 Cô sôû ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng .......................... 3 1.2.1.2 Caùc caùch ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng .................... 4 1.2.2 Keá toaùn doanh thu cung caáp saûn phaåm xaây laép ........................................ 5 1.2.2.1 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................... 5 1.2.2.2 Trình töï haïch toaùn ................................................................................ 6 1.2.3 Keá toaùn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính ...................................................... 7 1.2.3.1 Noäi dung ............................................................................................... 7 1.2.3.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................... 7 1.2.3.3 Trình töï haïch toaùn ................................................................................ 8 1.2.4 Keá toaùn thu nhaäp khaùc ............................................................................... 9 1.2.4.1 Noäi dung ............................................................................................... 9 1.2.4.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................... 9 1.4.2.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 10 1.3 Keá toaùn caùc khoaûn chi phí ............................................................................ 10 1.3.1 Keá toaùn giaù voán haøng baùn ........................................................................ 10 1.3.1.1 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 10 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang vii Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 1.3.1.2 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 11 1.3.2 Keá toaùn chi phí baùn haøng ......................................................................... 12 1.3.2.1 Noäi dung ............................................................................................. 12 1.3.2.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 12 1.3.2.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 13 1.3.3 Keá toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (QLDN) ...................................... 13 1.3.3.1 Noäi dung ............................................................................................. 13 1.3.3.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 13 1.3.3.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 14 1.3.4 Keá toaùn chi phí hoaït ñoäng taøi chính ........................................................ 14 1.3.4.1 Noäi dung ............................................................................................. 14 1.3.4.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 15 1.3.4.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 16 1.3.5 Keá toaùn chi phí khaùc ................................................................................. 16 1.3.5.1 Noäi dung ............................................................................................. 16 1.3.5.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 16 1.3.5.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 17 1.4 Keá toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái lôïi nhuaän .................................. 17 1.4.1 Keá toaùn chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) ............................ 17 1.4.2 Keá toaùn keát quaû kinh doanh ..................................................................... 18 1.4.2.1 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 18 1.4.2.2 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 19 1.4.3 Keá toaùn phaân phoái lôïi nhuaän .................................................................... 19 1.4.3.1 Noäi dung ............................................................................................. 19 1.4.3.2 Taøi khoaûn söû duïng ............................................................................. 20 1.4.3.3 Trình töï haïch toaùn .............................................................................. 21 CHÖÔNG 2: THÖÏC TIEÃN COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH VAØ PHAÂN PHOÁI KEÁT QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG VÓNH LONG ......................................................................................... 22 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang viii Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng Ty .................................................................... 22 2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long.................................................................................................................... 22 2.1.2 Cô caáu toå chöùc, quaûn lyù cuûa Coâng Ty ..................................................... 23 2.1.2.1 Boä maùy toå chöùc, quaûn lyù cuûa Coâng Ty ............................................. 23 2.1.2.2 Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän ............................................ 24 2.1.3 Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Coâng Ty................................................... 24 2.1.3.1 Nhieäm vuï............................................................................................ 24 2.1.3.2 Quyeàn haïn .......................................................................................... 25 2.1.4 Ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng Ty .......................................... 25 2.1.5 Toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn ñöôïc aùp duïng taïi Coâng Ty ............................................................................................................................ 25 2.1.5.1 Toå chöùc boä maùy keá toaùn .................................................................... 25 2.1.5.2 Hình thöùc keá toaùn aùp duïng ................................................................ 26 2.1.6 ÖÙng duïng Tin hoïc trong coâng taùc keá toaùn taïi Coâng Ty .......................... 27 2.2 Thöïc tieãn coâng taùc keá toaùn KQKD vaø phaân phoái KQKD taïi Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long .............................................................................................. 27 2.2.1 Keá toaùn caùc khoaûn doanh thu vaø thu nhaäp .............................................. 27 2.2.1.1 Keá toaùn doanh thu cung caáp saûn phaåm xaây laép ............................... 27 2.2.1.2 Keá toaùn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính ............................................. 37 2.2.1.3 Keá toaùn thu nhaäp khaùc ...................................................................... 38 2.2.2 Keá toaùn caùc khoaûn chi phí ........................................................................ 39 2.2.2.1 Keá toaùn giaù voán cuûa saûn phaåm xaây laép ............................................ 39 2.2.2.2 Keá toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (QLDN) ............................... 42 2.2.2.3 Keá toaùn chi phí hoaït ñoäng taøi chính .................................................. 44 2.2.2.4 Keá toaùn chi phí khaùc .......................................................................... 46 2.2.3 Keá toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái KQKD .................................. 47 2.2.3.1 Keá toaùn chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp .................................... 47 2.2.3.2 Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ............................................... 49 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang ix Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 2.2.3.3 Keá toaùn phaân phoái KQKD ................................................................. 52 CHÖÔNG 3: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ ..................................................... 54 3.1 Ñaùnh giaù chung ................................................................................................ 54 3.1.1 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng Ty ........................................ 54 3.1.2 Veà cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn .......................................................... 58 3.1.3 Veà ñoäi nguõ Caùn boä nhaân vieân .................................................................. 58 3.1.4 Veà vieäc aùp duïng vaø ghi cheùp soå keá toaùn ................................................. 58 3.1.5 Về công tác hạch toán ............................................................................... 59 3.2 Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng Ty ............................................................... 59 3.3 Kieán nghò .......................................................................................................... 60 3.3.1 Thò tröôøng caïnh tranh ............................................................................... 60 3.3.2 Ñoäi nguõ nhaân vieân .................................................................................... 62 3.3.3 Veà vieäc aùp duïng vaø ghi cheùp soå keá toaùn ................................................. 62 3.3.4 Kế toán Quản trị trong Công Ty................................................................ 62 3.3.5 Về kiểm soát hoạt động ............................................................................. 63 KEÁT LUAÄN ....................................................................................................... 64 PHỤ LỤC .......................................................................................................... 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 66 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang x Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa keá toaùn gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi, neàn saûn xuaát xaõ hoäi caøng phaùt trieån thì keá toaùn caøng trôû neân quan troïng vaø trôû thaønh coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong quaûn lyù neàn kinh teá cuûa nhaø nöôùc cuõng nhö caùc doanh nghieäp. Ñeå ñieàu haønh, quaûn lyù toaøn boä hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp mình moät caùch coù hieäu quaû nhaát thì caùc nhaø doanh nghieäp phaûi bieát naém baét kòp thôøi caùc thoâng tin kinh teá cuõng nhö caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaø ñaëc bieät laø phaûi coù moät boä maùy keá toaùn toát, ñeå thu thaäp, xöû lyù, toång hôïp caùc thoâng tin giuùp cho nhaø quaûn lyù ñöa ra nhöõng quyeát ñònh kòp thôøi vaø chính xaùc, ñeå doanh nghieäp mình ngaøy thu caøng nhieàu lôïi nhuaän. Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi caùc ñôn vò xaây laép, bôûi ngaønh xaây döïng coù nhöõng ñaëc thuø maø caùc ngaønh khaùc khoâng coù. Nhaát laø trong giai ñoaïn hieän nay, nöôùc ta chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, maø cô sôû haï taàng thì coøn yeáu keùm, do ñoù ngaønh xaây döïng caøng trôû neân quan troïng trong neàn kinh teá. Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc ñôn vò xaây laép phaûi laøm sao kinh doanh cho coù laõi, xaùc ñònh ñuùng doanh thu, chi phí, ñeå töø ñoù xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cuûa doang nghieäp mình moät caùch ñuùng nhaát. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan trong ñoù, trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long, döôùi söï höôùng daãn cuûa coâ Lan vaø caùc anh chò trong Phoøng kinh teá – keá hoaïch cuûa Coâng Ty, em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Keá toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái keát quaû kinh doanh” taïi Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu Ñoái vôùi taát caû caùc doanh nghieäp trong neàn kinh teá, sau moät quaù trình kinh doanh thì caàn phaûi bieát keát quaû kinh doanh trong thôøi gian ñoù lôøi hay loã, ñeå töø ñoù hoï tìm ra nguyeân nhaân loã laø do ñaâu cuûng nhö ñöa ra caùc giaûi phaùp thích hôïp ñeå khaéc phuïc vaø phaùt huy nhöõng öu ñieåm ñaõ ñaït ñöôïc. Maët khaùc ñeà taøi naøy coøn giuùp em nhìn laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong nhaø tröôøng coù nhöõng ñieåm naøo khaùc vôùi thöïc tieãn, ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõng öu nhöôïc ñieåm, cũng nhö boå sung theâm kieán thöùc thöïc teá ñeå sau naøy ra tröôøng em laøm vieäc ñöôïc toát hôn. 3. Phöông phaùp nghieân cöùu Phöông phaùp thu thaäp thoâng tin: - Thu thaäp nhöõng chöùng töø, nghieäp vuï phaùt sinh thöïc teá taïi Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 1 Khoùa Luaän Toát Nghieäp - GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan Tham khaûo yù kieán cuûa caùc anh chò trong phoøng keá toaùn Coâng Ty. YÙ kieán cuûa giaùo vieân höôùng daãn Tham khaûo saùch baùo vaø moät soá taøi lieäu khaùc coù lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu. Phöông phaùp xöû lyù thoâng tin: - Thu thaäp caùc soá lieäu töø caùc chöùng töø goác coù lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöù, töø ñoù toång hôïp vaøo soå caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán vieäc xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø töø ñoù tieán haønh phaân phoái keát quaû kinh doanh theo moät tyû leä nhaát ñònh theo ñieàu leä cuûa Coâng Ty. 4. Phaïm vi nghieân cöùu Ñeà taøi keá toaùn toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái keát quaû kinh doanh taïi Coâng ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long döïa treân nhöõng soá lieäu thöïc teá phaùt sinh taïi Coâng Ty. Do haïn cheá veà thôøi gian cuõng kieán thöùc vaø nhìn nhaän vaán ñeà chöa thaät nhaïy beùn, neân ñeà taøi coøn nhieàu haïn cheá, mong thaày coâ ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn. 5. Keát caáu ñeà taøi nghieân cöùu Ñeà taøi bao goàm 3 chöông: Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà keá toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái keát quaû kinh doanh. Chöông 2: Thöïc tieãn coâng taùc keá toaùn keát quaû kinh doanh vaø phaân phoái keát quaû kinh doanh taïi Coâng Ty coå phaàn xaây döïng Vónh Long. Chöông 3: Nhaän xeùt vaø kieán nghò. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 2 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ TOAÙN KEÁT QUAÛ KINH DOANH VAØ PHAÂN PHOÁI KEÁT QUAÛ KINH DOANH 1.1 Khaùi quaùt veà keát quaû kinh doanh (KQKD) Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh laø hoaït ñoäng saûn xuaát, tieâu thuï saûn phaåm haøng hoùa, cung caáp dòch vuï cuûa ngaønh saûn xuaát kinh doanh chính vaø ngaønh saûn xuaát kinh doanh phuï. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc bieåu hieän qua chæ tieâu lôïi nhuaän thuaàn cuûa hoaït ñoäng kinh doanh vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Lôïi nhuaän thuaàn = Lôïi nhuaän goäp + (Doanh thu taøi chính – Chi phí taøi chính) –(Chi phí baùn haøng + Chi phí QLDN) Lôïi nhuaän goäp = Doanh thu thuaàn – Giaù voán haøng baùn Doanh thu thuaàn laø khoaûn doanh thu baùn haøng sau khi ñaõ tröø ñi caùc khoaûn giaûm doanh thu nhö: caùc khoaûn chieát khaáu, giaûm giaù, haøng baùn traû laïi, thueá tieâu thuï ñaët bieät, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp). Doanh thu thuaàn = Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï – Caùc khoaûn giaûm tröø (chieát khaáu, giaûm giaù, haøng baùn traû laïi, thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp). 1.2 Keá toaùn caùc khoaûn doanh thu vaø thu nhaäp 1.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng Theo chuaån möïc soá 15 doanh thu cuûa hôïp ñoàng xaây döïng bao goàm: - - Doanh thu ban ñaàu ñöôïc ghi nhaän trong hôïp ñoàng. Caùc khoaûn taêng, giaûm khi thöïc hieän hôïp ñoàng, caùc khoaûn tieàn thöôûng vaø caùc khoaûn thanh toaùn khaùc neáu caùc khoaûn naøy coù khaû naêng laø m thay ñoåi doanh thu, vaø coù theå xaùc ñònh ñöôïc moät caùch ñaùng tin caäy. Doanh thu cuûa hôïp ñoàng xaây döïng coù theå taêng hay giaûm theo töøng kyø. Chaúng haïn, nhaø thaàu vaø khaùch haøng coù theå ñoàng yù vôùi nhau veà caùc thay ñoåi vaø caùc yeâu caàu laøm taêng giaûm doanh thu cuûa hôïp ñoàng trong kyø tieáp theo so vôùi hôïp ñoàng ñöôc chaáp thuaän laàn ñaàu tieân. Doanh thu ñaõ ñöôïc thoûa thuaän trong hôïp ñoàng vôùi giaù coá ñònh coù theå taêng vì lyù do giaù caû taêng. 1.2.1.1 Cô sôû ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 3 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan Phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh laø cô sôû ñeå xaùc ñònh doanh thu, do ñoù coâng ty caàn söû duïng phöông phaùp tính toaùn thích hôïp ñeå xaùc ñònh phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh, tuøy thuoäc vaøo baûn chaát cuûa hôïp ñoàng caùc phöông phaùp ñoù coù theå laø: - Tyû leä phaàn traêm (%) giöõa chi phí thöïc teá ñaõ phaùt sinh cuûa phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh taïi moät thôøi ñieåm so vôùi toång chi phí döï toaùn cuûa hôïp ñoàng. - Ñaùnh giaù phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh - Tyû leä phaàn traêm (%) giöõa khoái löôïng xaây laép ñaõ hoaøn thaønh so vôùi toång khoái löôïng xaây laép phaûi hoaøn thaønh trong hôïp ñoàng. Chaúng haïn,doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng vôùi giaù coá ñònh ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp tyû leä phaàn traêm (%) coâng vieäc hoaøn thaønh, ñöôïc ño baèng tyû leä phaàn (%) giöõa giôø coâng lao ñoäng ñaõ thöïc hieän ñeán thôøi ñieåm hieän taïi so vôùi toång soá giôø coâng döï tính trong hôïp ñoàng. 1.2.1.2 Caùc caùch ghi nhaän doanh thu trong hôïp ñoàng xaây döïng Vieäc ghi nhaän doanh thu vaø chi phí trong hôïp ñoàng xaây döïng coù theå thöïc hieän theo moät trong hai tröôøng hôïp sau: - Tröôøng hôïp hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch, khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy, thì doanh thu vaø chi phí cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh do nhaø thaàu töï xaùc ñònh vaøo ngaøy laäp baùo caùo taøi chính maø khoâng phuï thuoäc vaøo hoùa ñôn thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch. Trong töôøng hôïp naøy thì nhaø thaàu phaûi löïa choïn phöông phaùp xaùc ñònh phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaø giao traùch nhieäm cho caùc boä phaän lieân quan xaùc ñònh phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaø laäp chöùng töø phaûn aùnh doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng trong kyø: + Neáu aùp duïng phöông phaùp tyû leä phaàn traêm (%) giöõa chi phí thöïc teá ñaõ phaùt sinh cuûa phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh so vôùi chi phí döï toaùn trong hôïp ñoàng thì giao cho boä phaän keá toaùn phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc lieân quan thöïc hieän. + Neáu aùp duïng phöông phaùp ñaùnh giaù phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh hoaëc phöông phaùp tyû leä phaàn traêm giöõa khoái löôïng xaây laép ñaõ hoaøn thaønh so vôùi khoái löôïng xaây laép phaûi hoaøn thaønh cuûa hôïp ñoàng xaây döïng thì giao cho boä phaän kyõ thuaät thi coâng phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc thöïc hieän. Khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc öôùc tính moät caùch ñaùng tin caäy, thì keá toaùn caên cöù vaøo chöùng töø ñeå xaùc ñònh doanh thu treân cô sôû phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh trong kyø laøm caên cöù ghi nhaän doanh thu trong kyø keá toaùn. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 4 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan Ñoàng thôøi nhaø thaàu phaûi caên cöù vaøo hôïp ñoàng xaây döïng laäp hoùa ñôn thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch göûi cho khaùch haøng ñoøi tieàn. Keá toaùn caên cöù vaøo hoùa ñôn ñeå ghi soå keá toaùn soá tieàn maø khaùch haøng phaûi thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch trong hôïp ñoàng xaây döïng. - Tröôøng hôïp hôïp ñoàng xaây döïng quy ñònh nhaø thaàu ñöôïc thanh toaùn theo giaù trò khoái löôïng thöïc hieän khi keát quaû thöïc hieän hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy vaø ñöôïc khaùch haøng xaùc nhaän thì doanh thu vaø chi phí cuûa hôïp ñoàng ñoù ñöôïc ghi nhaän töông öùng vôùi phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc khaùch haøng xaùc nhaän trong kyø phaûn aùnh treân hoùa ñôn ñaõ laäp. 1.2.2 Keá toaùn doanh thu cung caáp saûn phaåm xaây laép 1.2.2.1 Taøi khoaûn söû duïng Keá toaùn söû duïng TK 511 “Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï”. Keá toaùn söû duïng TK 512 “Doanh thu baùn haøng noäi boä”. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 511 Beân Nôï: - Soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät (TTÑB) hoaëc thueá xuaát khaåu phaûi noäp tính treâ n doanh thu baùn haøng thöïc teá phaùt sinh trong kyø keá toaùn. Caùc khoaûn giaûm tröø doang thu . Keát chuyeån doanh thu thuaàn vaøo TK 911. Beân Coù: - Doanh thu baùn haøng hoùa, saûn phaåm xaây laép, cung caáp lao vuï, dòch vuï. TK 511 khoâng coù soá dö cuoái kyø. TK 511 coù 6 TK caáp 2: TK 5111: Doanh thu baùn haøng hoùa, thaønh phaåm TK 5112: Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm TK 5113: Doanh thu cung caáp dòch vuï TK 5114: Doanh thu trôï caáp, trôï giaù TK 5117 Doanh thu cung caáp BÑS ñaàu tö TK 5118 Doanh thu khaùc. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 512 SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 5 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan Beân Nôï: - Trò giaù haøng baùn bò traû laïi (theo giaù tieâu thuï noäi boä),khoaûn giaûm giaù haøng baùn ñaõ chaáp nhaän treân khoái löôïng saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï tieâu thuï noäi boä keát chuyeån cuoái kyø. Keát chuyeån doanh thu tieâu thuï noäi boä thuaàn vaøo TK 911. Beân Coù: - Toång doanh thu baùn haøng noäi boä cuûa Coâng Ty thöïc hieän trong kyø keá toaùn. TK 512 khoâng coù soá dö cuoái kyø. TK 512 coù 3 TK caáp 2: - TK 5121: Doanh thu baùn haøng hoùa TK 5122: Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm, saûn phaåm xaây laép hoaøn thaønh TK 5123: Doanh thu cung caáp dòch vuï. 1.2.2.2 Trình töï haïch toaùn Sô ñoà 1.1: HAÏCH TOAÙN DOANH THU BH & CUNG CAÁP DÒCH VUÏ 333 511,512 521,531,532 337 Thueá NK,TTÑB, GTGT Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïc h 911 Ck keát chuyeån khoaûn giaûm DT Ck keát chuyeån DT thuaàn SVTH: Chaâu Quoác Phong Thanh toaùn theo giaù trò khoái löôïng thöïc hieän 3331 111,112,131 Trang 6 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 1.2.3 Keá toaùn doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 1.2.3.1 Noäi dung Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính bao goàm caùc khoaûn: - - Tieàn laõi: laõi cho vay, laõi tieàn gôûi ngaân haøng, laõi baùn haøng traû chaäm, traû goùp, laõi ñaàu tö tín phieáu, traùi phieáu, chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc höôûng do mua haøng hoùa, laõi cho thueâ taøi chính… Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia Thu nhaäp veà ñaàu tö mua baùn chöùng khoaùn… Thu nhaäp veà hoaït ñoäng ñaàu tö khaùc Cheânh leäch laõi do baùn ngoaïi teä Cheânh leäch laõi chuyeån nhöôïng voán. 1.2.3.2 Taøi khoaûn söû duïng Keá toaùn söû duïng TK 515 “ Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính” Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh TK 515 Beân Nôï: - Phaûn aùnh soá thueá GTGT phaûi noäp tính theo phöông phaùp tröïc tieáp (neáu coù). Keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính thuaàn vaøo TK 911 “xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”. Beân Coù: - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính phaùt sinh trong kyø. TK 515 khoâng coù soá dö cuoái kyø. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 7 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 1.2.3.3 Trình töï haïch toaùn Sô ñoà 1.2: HAÏCH TOAÙN DOANH THU HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH 911 515 111,112 Coå töùc lôïi nhuaän ñöôïc chia Ck keát chuyeån 222,228 DT hoaït ñoäng TC Nhaän coå töùc baèng coå phieáu, boå sung voán 121,228 Khoâng nhaän tieà n laõi veà, maø boå sung mua chöùng khoaùn 111,112 Thu laõi cho vay, laõi traû chaäm, laõi tieàn gôõi 635 Loå do baùn CK 121,228 111,112,131 Laõi do baùn chöùng khoaùn 111,112 Chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc höôûng 33311 Thueá GTGT Doanh thu baùn BÑS Baùn ngoaïi teä 1111,1121 TG thöïc teá 111,112 TG soå saùch SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 8 Khoùa Luaän Toát Nghieäp GVHD: TS. Ñaëng Thò Ngoïc Lan 1.2.4 Keá toaùn thu nhaäp khaùc 1.2.4.1 Noäi dung Thu nhaäp khaùc cuûa Coâng Ty goàm caùc khoaûn: - Thu nhaäp töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ Thu tieàn ñöôïc phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng Vaø caùc khoaûn thu nhaäp khaùc… 1.2.4.2 Taøi khoaûn söû duïng Keá toaùn söû duïng TK 711 “ Thu nhaäp khaùc” Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh TK 711 Beân Nôï: - - Soá thueá GTGT phaûi noäp (neáu coù) tính theo phöông phaùp tröïc tieáp ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp khaùc (neáu coù) ôû doanh nghieäp noäp thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp. Cuoái kyø keá toaùn keát chuyeån caùc khoaûn thu nhaäp khaùc sang TK 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”. Beân Coù: - Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc phaùt sinh trong kyø. TK 711 khoâng coù soá dö cuoái kyø. SVTH: Chaâu Quoác Phong Trang 9
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan