Tài liệu Khớp nối bơm đầu ben

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 481 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Khớp nối bơm đầu ben
§å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn nh vò b·o trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi, ë tÊt c¶ mäi linh vùc nãi chung vµ “Ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o nãi riªng” .Sù ph¸t triÓn cña Nganh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu “C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸” mµ §¶ng ta ®· ®Ò ra. M«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc mang tinh tæng hîp, nã trang bÞ cho sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ m«n häc vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ øng dông thùc tiÔn ThiÕt kÕ chÕ t¹o lµ mét phÇn quan träng cña m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.Nã lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô liªn tôc nèi tiÕp lÉn nhau. Mçi mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o cã mét vai trß vµ nhiÖm vô riªng . Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ ®îc coi lµ hoµn thiÖn khi mµ c¸c ý tëng nhµ thiÕt kÕ ®a ra ph¶i cã tÝnh u viÖt vÒ tÝnh n¨ng sö dông, tÝnh kinh tÕ, tÝnh phæ cËp . . . vµ cuèi cïng lµ tÝnh c«ng nghÖ. TÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm lµ tÝnh chÊt cña m« h×nh mµ nhµ thiÕt kÕ ®a ra, nã ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ®Êt níc vµ ®¶m b¶o gi¸ thµnh chÕ t¹o. TÝnh c«ng nghÖ cña m« h×nh thiÕt kÕ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mçi s¶n phÈm chÕ t¹o. Gi¸ thµnh chÕ t¹o s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ s¶n suÊt. C«ng nghÖ s¶n suÊt ®¬n gi¶n sÏ gi¶m thêi gian s¶n xuÊt, gi¶m hao mßn m¸y mãc . . . dÉn tíi gi¶m ®îc gi¸ thµnh chÕ t¹o. ChÝnh v× vËy viÖc thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ tèi u cã mét ý nghÜa rÊt quan träng trong thiÕt kÕ, s¶n suÊt, chÕ t¹o. N¾m v÷ng ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña quy tr×nh s¶n xuÊt gióp cho ngêi kü s cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t lµm cho c¸c ý tëng thiÕt kÕ cña ngêi kü s phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ý tëng cã thÓ thùc hiÖn ®îc. §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých nh vËy. Lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét dÞp ®Ó sinh viªn lµm quen víi c¸c quy tr×nh chÕ t¹o lµ c¬ së cho c¸c ý tëng thiÕt kÕ sau nµy. Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “khíp nèi b¬m ®Çu ben ” víi c¸c néi dung sau: - 01 b¶n vÏ Ao tr×nh bµy c¸c nguyªn c«ng. - 01 b¶n vÏ A1 thÓ hiÖn ®å g¸ cho nguyªn c«ng phay. - 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ chi tiÕt. 1 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 - 01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i. - 01 b¶n thuyÕt minh A4. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn V¨n Hoµi thuéc bé m«n chÕ t¹o m¸y ®· tËn t×nh híng dÉn ®Ó ®å ¸n ®îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ c«ng viÖc ®îc giao víi chÊt lîng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh ®îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n. Häc viªn NguyÔn §øc Thøc 2 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 PhÇn I: Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«i 1.1>Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt Chi tiÕt cÇn gia c«ng trong ®å ¸n lµ khíp nèi b¬m ®Çu ben cã c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt nh sau: - Chi tiÕt gåm hai phÇn c¬ b¶n : trô Φ45 vµ phÇn tai h×nh vanh kh¨n cã R27. Trªn khèi trô Φ45 cã: + Bªn ngoµi trô cã: +Mét r·nh víi chiÒu réng 10mm, s©u 5mm. +Gãc lîn R3. +Giao cña tai m¸ng víi phÇn ngoµi trô cã R10. +Bªn trong trô cã then hoa víi 6 r·nh c¸ch ®Òu nhau, phÇn lç tríc khi gia c«ng r·nh then hoa lµ Φ21,cÊp ®é nh¸m 8, cÊp chÝnh x¸c IT9. Mçi r·nh then cã kÝch thíc dµi 25mm; réng 5,5mm; s©u 2mm, yªu cÇu cÊp chÝnh x¸c IT9. - Then hoa trong lç Φ21 ®Ó truyÒn m« men tõ trôc cho khíp nèi - C¸c bÒ mÆt cßn l¹i cÇn ®¹t Rz = 20 - VËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt lµ thÐp C45. - Chi tiÕt cã bÒ mÆt lµm viÖc lµ mÆt trô Φ21 1.2> Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt Tõ hinh d¹ng, kÝch thíc vµ yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt ta cã nhËn xÐt sau: - Chi tiÕt yªu cÇu ph¶i nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC tõ 42 ÷ 45,nhiÖt luyÖn sÏ lµm gi¶m cÊp chÝnh x¸c vµ cÊp ®é nh¸m, t¹i mÆt trô trong Φ21 yªu cÇu cÊp ®é nh¸m 8 va ®é chÝnh x¸c cÊp IT9, ®©y lµ mét yªu cÇu cao. Ta cã hai ph¬ng ¸n ®Ó lùa chän : + Gia c«ng chi tiÕt ®¹t cÊp ®é nh¸m 9 ÷ 10, c¸p chÝnh x¸c IT 7 ÷ 8 t¹i mÆt trô trong Φ21, sau ®ã nhiÖt luyªn. + Gia c«ng chi tiÕt theo yªu cÇu, sau ®ã nhiÖt luyÖn, cuèi cïng mµi c¸c mÆt trô trong Φ21 ®Ó ®¹t cÊp ®é nh¸m 8 cÊp chÝnh x¸c IT9. + Ta chän ph¬ng ¸n sau, bëi v× gia c«ng ®Ó ®¹t ®îc cÊp ®é nh¸m 9 ÷ 10 lµ rÊt khã vµ kh«ng kinh tÕ. -Chi tiÕt cã kÝch thíc nhá, d¹ng h×nh khèi c¬ b¶nlµ trßn xoay. -VËt liÖu lµ thÐp C45 cã c¬ tÝnh t¬ng ®èi phï hîp cho c¸c nguyªn c«ng c¾t gät. -h×nh dang c¬ b¶n lµ trßn xoay, lç trßn nªn chon ph¬ng ph¸p tiÖn, khoan.Ngoµi ra ®Ó gia c«ng tai khíp ta cßn sö dông ph¬ng ph¸p phay. 3 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 -§èi víi r·nh then hoa,b¶n vÏ chi tiÕt kh«ng yªu cÇu cao vÒ cÊp ®é nh¸m mµ chØ yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c IT9. Tuy nhiªn ®Ó gia c«ng ®îc cÊp chÝnh x¸c IT9 th× cÊp ®é nh¸m ®¹t ®îc khi ®ã lµ tõ cÊp 7÷8. Víi c¸c yªu cÇu nh trªn vµ ®ång thêi do d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín,®é dµy cña ph«i cho phÐp nªn ta cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p chuèt r·nh then hoa. -PhÇn trô ngoµi Φ45 vµ phÇn ngoµi,trong cña tai h×nh vµnh kh¨n chØ yªu cÇu cÊp ®é nh¸m Rz=20, kh«ng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c dõng l¹i ë bíc c«ng nghÖ tiªn tinh -PhÇn tai ®îc gia c«ng phay tõ trô trßn xoay. -Tríc khi gia c«ng then hoa, ta tiÕn hµnh nguyªn c«ng khoan, nguyªn c«ng tiÖn tinh lç Φ21, nguyªn c«ng tiÖn më réng phÇn lç Φ35. -§èi víi r·nh bªn ngoµi vµ gãc lîn còng nh phÇn chuyÓn tiÕp ta sö dông dao tiÖn ®inh h×nh vµ dõng l¹i ë bíc tiÖn tinh. -Do yªu cÇu nhiÖt luyªn chi tiÕt ®¹t ®é cøng (42 ÷ 45)HRC, ®Ó ®¶m b¶o IT9, cÊp ®é nh¸m 8 ta ph¶i thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi sau nhiÖn luyªn ®èi víi lç Φ21 1.3>Chon ph«i vµ ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i C¨n cø vµo h×nh d¹ng, kÝch thíc, vËt liÖu cña chi tiÕt, c¨n cø vµo d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín ta cã thÓ dïng c¸c ph¬ng ph¸p t¹o ph«i sau: a> Ph«i c¸n (ph«i thanh) Víi lo¹i ph«i nµy, khi gia c«ng t¹o ph«i cho chi tiÕt t¬ng ®èi nhanh.§¶m b¶o tæ chøc ®ång ®Òu trong tinh thÓ kim lo¹i,®¶m b¶o n¨ng xuÊt do ph«i ®îc chÕ t¹o tõ s¶n phÈm c¸n,ph«i c¸n kh«ng ®ßi hái nhiÒu vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ,®êng kÝnh vµ chiÒu dµi cña chi tiÕt kh«ng lín l¾m, phï hîp víi s¶n xuÊt hµng lo¹t. b>Ph«i ®óc. NÕu sö dông ph«i ®óc, khi ®îc chÕ t¹o ra cã chÊt lîng bÒ mÆt xÊu nh rç khÝ ,xï x× ,nøt ,®Ëu h¬i ,®Ëu ngãt … Do ®ã dïng ph«i ®óc sÏ lµm t¨ng thêi gian s¶n xuÊt ,lµm cho c¸c dông cô c¾t nhanh háng ,dÉn ®Õn lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm.Trong s¶n xuÊt lo¹t lín ®iÒu nµy sÏ rÊt ®¸ng kÓ . c>Ph«i rÌn tù do. Ph«i cã d¹ng trßn xoay nªn viÖc rÌn tù do lµ khã kh¨n.Do vËy víi s¶n xuÊt lo¹t lín ta kh«ng sö dông lo¹i ph«i nµy. d>Ph«i dËp. Ph¬ng ph¸p nµy t¹o ph«i nhanh, ®é chÝnh x¸c h×nh d¹ng kÝch thíc ®¶m b¶o, chÊt lîng ph«i tèt...Tuy nhiªn nã cã nhîc ®iÓm lµ viÖc chÕ t¹o khu«n dËp kh¸ phøc t¹p, chi phÝ cho viÖc trang bÞ vÒ m¸y mãc nÒn xëng kh¸ tèn kÐm. 4 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch trªn ta chän ph«i c¸n (thanh), dïng ph¬ng ph¸p c¸n nãng ®Ó t¹o ph«i. 5 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 PhÇn 2:ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ 2.1> TiÕn tr×nh c«ng nghÖ C¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt khíp nèi b¬m ®Çu ben ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra • Nguyªn c«ng 1: TiÖn th« vµ tiÖn tinh mÆt trô, mÆt ®Çu Φ45. • Nguyªn c«ng 2: TiÖn th« vµ tiÖn tinh mÆt trô, mÆt ®Çu Φ54. • Nguyªn c«ng 3: Khoanlç Φ21 • Nguyªn c«ng 4: TiÖn th« lç Φ35, tiÖn tinh lç Φ21vµ Φ35. • Nguyªn c«ng 5: Chuèt r·nh then hoa. • Nguyªn c«ng 6: TiÖn th« vµ tiÖn tinh r·nh ngoµi vµ gãc lîn. • Nguyªn c«ng 7: Phay hai bªn mÆt trô • Nguyªn c«ng 8: Phay mÆt bªn vµ gê cña tai b¹c. • Nguyªn c«ng 9: NhiÖt luyÖn. • Nguyªn c«ng 10: Mµi mÆt Φ21 sau nhiÖt luyÖn. 2.2>ThiÕt kÕ nguyªn c«ng Nguyªn c«ng 1: TiÖn th«,tiÖn tinh mÆt trô vµ mÆt ®Çu Φ45. Chän m¸y tiÖn : 1A616 cã c¸c th«ng sè : +§êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®îc trªn m¸y 320 mm +Kho¶ng c¸ch hai ®Çu t©m 710 mm +§êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng ®îc trªn bµn dao 180 mm + C«ng suÊt : N = 4,5 KW + Sè vßng quay trôc chÝnh : n = 12,5; 16; 20; 31,5; 40 ; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600,2000. §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao -Chän lo¹i dao tiÖn ngoµi th©n cong cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 ®Ó tiÖn mÆt ®Çu C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao :+Gãc nghiªng chÝnh ϕ=900 +Gãc nghiªng phô ϕ1=100 +h=20 mm ,b=12 mm ,L=120 mm 6 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 n=5 mm,l=16 mm, R=1 mm -Chän lo¹i dao tiÖn ®Þnh h×nh ®Ó tiÖn mÆt trô Φ45 cã gãc lîn R10. Th«ng sè c¬ b¶n cña dao: h=20mm,b=12mm,l=120mm,R=10. C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt LÇn g¸ 1: - §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu φ54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do - §Þnh vÞ b»ng mÆt trô φ54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Bíc1: 7 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y ΤiÖn th« mÆt trô φ45. NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Bíc2: TiÖn th« mÆt ®Çu φ45. Bíc3: TiÖn tinh mÆt trô φ45. Bíc4: TiÖn tinh mÆt ®Çu Φ45. Nguyªn c«ng 2: TiÖn th«, tiÖn tinh mÆt trô vµ mÆt ®Çu Φ54 Chän m¸y tiÖn : Dïng m¸y ë nguyªn c«ng mét §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao Chän lo¹i dao tiÖn ngoµi th©n cong cã g¾n m¶nh thÐp giã P18 C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao :+Gãc nghiªng chÝnh ϕ=900 +Gãc nghiªng phô ϕ1=100 +h=20 mm ,b=12 mm ,L=120 mm n=5 mm,l=16 mm, R=1 mm C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt LÇn g¸ 1: - §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do 8 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 - §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Bíc1: ΤiÖn th« mÆt trô φ54. Bíc2: TiÖn th« mÆt ®Çu φ54. Bíc3: TiÖn tinh mÆt trô φ54. Bíc4: TiÖn tinh mÆt ®Çu Φ54. Nguyªn c«ng 3: khoan lç Φ21 Chän m¸y Dïng m¸y tiÖn ë nguyªn c«ng 1 vµ 2 §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m Dao Bíc c«ng nghÖ cuèi cïng ®Ó gia c«ng lç φ21 lµ mµi tinh sau nhiÖt luyÖn.Theo b¶ng 3-138 (Trang 280 , STCNCTM-TËp1), ®êng kÝnh sau khi tiÖn (tríc khi mµi ) Φ20,4.Do ®ã: Theo B¶ng 3-131 (Trang 274 , STCNCTM-TËp1).§Ó gia c«ng lç φ20,4 tõ vËt liÖu ®Æc ta sö dông mòi khoan : +§u«i c«n +d =19 ; L= 310 ;l=210 (Trang 328,STCNCTM-TËp1) C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt 9 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 G¸ chi tiÕt: - §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45,bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do - §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do - VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Chi tiÕt quay ,dao chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. - Ta tiÕn hµnh khoan lç Φ20,4. Nguyªn c«ng 4: tiªn th«, tiÖn tinh lç Φ35vµ Φ21 Chän m¸y Dïng m¸y tiÖn ë nguyªn c«ng 1vµ nguyªn c«ng 2,3. §å g¸ G¸ trªn m©m cÆp 3 chÊu tù ®inh t©m Dao -Theo B¶ng 4-15 (Trang 302 , STCNCTM-TËp1) §Ó gia c«ng lç Φ35 tõ lç Φ21 trªn ®o¹n Φ54 ta sö dông dao tiÖn r«ng lç liÒn khèi b»ng hîp kim cøng g¾n víi chu«i b»ng thÐp. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña dao: H=4,7;D=10;L=60;P=30. 10 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Ta tiÕn hµnh tiÖn th«, sau ®ã tiÖn tinh lç Φ35. §èi víi lç Φ35 ta dõng l¹i ë bíc tiÖn tinh, v× yªu cÇu ®é nh¸m kh«ng cao Rz=20 -Theo b¶ng 4-14(Trang 302 , STCNCTM-TËp1) §Ó gia c«ng tinh lç Φ21,ta sö dông dao tiÖn lç cã gãc nghiªng chÝnh ϕ=950 g¾n m¶nh hîp kim cøng víi c¸c th«ng s« nh sau: h=16mm;b=12mm;L=170mm;P=80mm;n=6mm;l=12. 11 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: - §Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do - §Þnh vÞ b»ng mÆt trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu –h¹n chÕ hai bËc tù do VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Bíc1: TiÖn th« lç Φ35. Bíc2: TiÖn tinh lç Φ35. Bíc3; TiÖn tinh lç Φ21. 12 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Nguyªn c«ng 5: chuèt then hoa Chän m¸y Chän m¸y chuèt ngang b¸n tù ®éng dung ®Ó chuèt lç cña Nga, c¸c kÝch thíc c¬ b¶n: +Lùc chuèt danh nghÜa : 100 kN. +Hµnh tr×nh lín nhÊt cña bµn trît:1250 mm. +KÝch thíc cña bÒ mÆt lµm viÖc cña tÊm ®ì:450×450 mm. +Tèc ®é lµm viÖc cña hµnh tr×nh chuèt:(1,5-11,5) m/ph. +Tèc ®é ch¹y ngîc l¹i cña hµnh tr×nh chuèt(20-25) mm/ph. +C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh:18,5 kW. +Khèi lîng:5200 kg. §å g¸ G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng ,®Þnh vÞ 5 bËc tù do ,cã khíp cÇu tù ®Þnh t©m Dao Theo B¶ng 4-56 (Trang 346 STCNCTM TËp 1) Chän dao chuèt r·nh then hoa theo tiªu chuÈn.BÒ réng r·nh then b=5,5 mm C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: CÇn ®Þnh vÞ h¹n chÕ bËc tù do cña chi tiÕt ®èi víi b¹c dÉn híng tuú ®éng. -§Þnh vÞ b»ng mÆt trô cña dao chuèt - h¹n chÕ bèn bËc tù do. -§Þnh vÞ b»ng mÆt ph¼ng cña chi tiÕt tuú ®éng - h¹n chÕ mét bËc tù do (do trïng víi liªn kÕt trªn). -Lùc kÑp lµ lùc chuèt. 13 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Bíc thùc hiÖn : Thùc hiÖn trong mét bíc. Nguyªn c«ng 6 : TiÖn th« vµ tiªn tinh r·nh ngoµi, gãc lîn Chän m¸y tiÖn : Nh ë nguyªn c«ng 1. §å g¸ : G¸ trªn m©m cÆp ba chÊu tù ®inh t©m. Dao : Chon dao tiÖn ®Þnh h×nh. C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt : -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®ÇuΦ54, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu tù ®Þnh t©m - h¹n chÕ ba bËc tù do. §Þnh vÞ b»ng mÆt trôΦ54, bÒ mÆt dÞnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu - h¹ chÕ hai bËc tù do. VÆn chÆt m©m cÆp ba chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Bíc1: TiÖn th« r·nh ngoµi. Bíc2: TiÖn th« gãc lîn. Bíc3: TiÖn tinh r·nh ngoµi. Bíc4: TiÖn tinh gãc lîn. Nguyªn c«ng 7: phay ph¸ hai bªn mÆt trô Chon m¸y : Chän m¸y phay c«ng x«n (v¹n n¨ng,ngang ,®øng) cña liªn x«,kiÓu 6H81 -Bíc tiÕn bµn m¸y th¼ng ®øng : (0,2 ÷ 6.3) mm/s. 14 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 -S¬ cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 16. -Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : (65 ÷ 1800) vg/ph. -C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh : 4,5 kW. -C«ng suÊt ®énh c¬ ch¹y dao : 1,7kW. -S¬ cÊp bíc tiÕn bµn m¸y : 16. -Bíc tiÕn bµn m¸y däc : (35 ÷ 980) -Bíc tiÕn bµn m¸y ngang : (25 ÷ 765) §å g¸: G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng vµ dïng bµn ph©n ®é ®Ó ph©n ®é. Dao: Sö dông dao phay ®Üa víi c¸c th«ng sè cô thÓ nh sau: Dao phay ®Üa ba mÆt r¨ng: D=63; B=14;d=22; Sè r¨ng=16. C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng: G¸ chi tiÕt: -§Þnh vÞ b»ng lç trô Φ21, chi tiÕt ®Þnh vÞ lµ chèt tru ng¾n - h¹n chÕ hai b©c tù do. -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu h×nh trô Φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ phiÕn ph¼ng - h¹n chÕ ba bËc tù do. -§Þnh vÞ b»ng r·nh then hoa mÆt trô trong lç Φ21, h¹n chÕ mét b©c tî do. -C¬ cÊu kÑp chÆt thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ, lùc ®îc t¹o ra khi vÆn chÆt ®ai èc. Bíc1: Phay ph¸ hai mÆt bªn cña phÇn trô chÕ t¹o tai b¹c. S¬ ®å thùc hiÖn nguyªn c«ng: 15 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 nguyªn c«ng 8: phay mÆt bªn vµ gê tai b¹c Chän kiÓu m¸y: Nh nguyªn c«ng 8 §å g¸ : G¸ trªn ®å g¸ chuyªn dïng vµ sö dông bµn ph©n ®é. Dao: Dao phay ngãn hîp kim cøng: D=8;l=20;L=45. Dao phay ngãn chu«i c«n, g¾n m¶nh hîp kim cøng:D=25;L=125;l=20; z=5 C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng: G¸ ®Æt chi tiÕt: Gièng nguyªn c«ng 8. Bíc1: Dïng c¬ cÊu ph©n ®é quay mét gãc 300, phay mÆt bªn cña tai b¹c, phay gê trªn tai b¹c. Bíc2: Dïng c¬ cÊu ph©n ®é quay mét gãc 600,phay mÆt con lai cña tai b¹c. Bíc3: TiÕp tôc dïng c¬ cÊu ph©n ®é ®Ó phay tai cßn l¹i cña tai b¹c. S¬ ®å thùc hiÖn nguyªn c«ng: 16 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 Nguyªn c«ng 9: mµi lç Φ21 sau nhiÖt luyÖn Chän kiÓu m¸y: Chän kiÓu m¸y LI£N X¤ 3A227B, cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh sau: - §êng kÝnh lç mµi ®îc: 20 ÷ 100. -ChiÒu dµi lín nhÊt cña lç ®îc mµi: 125. -§êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt ®Þnh vÞ ®îc trªn m¸y: 300. -DÞch chuyÓn ngang lîn nhÊt cña ô ph«i: 150. -DÞch chuyÓn däc lín nhÊt cña bµn: 450. -Bíc tiÕn c«ng t¸c cña bµn m¸y: (2÷120)m/ph. -Tèc ®é ®¸ mµi: (18500;12600;9600;4800)vg/ph. -Tèc ®é ph«i (180÷1200). -Bíc tiÕn ô ph«i hoÆc ®¸ mµi: (0,05 ÷ 1,2)mm/ph. -C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: 2,8kW. §å g¸ : §Þnh vÞ b»ng m©m cÆp ba chÊu t ®Þnh t©m. Chän ®¸ mµi: Dùa vµo b¶ng 4-169 ,4-170 (Trang 459 ,STCNCTM TËp 1) . Lo¹i ®¸ : §¸ mµi th¼ng( ∏ ∏ ). C¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña ®¸: -§êng kÝnh ngoµi: D=18. -ChiÒu dµi ®¸ : H= 40. -§êng kÝnh lç ®¸ : d=10. 17 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 -VËt liÖu mµi :2A. -§é h¹t : 20. C¸c bíc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt G¸ chi tiÕt: -§Þnh vÞ b»ng mÆt ®Çu φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt ®Çu cña m©m cÆp ba chÊu -h¹n chÕ ba bËc tù do -§Þnh vÞ b»ng mÆt trô φ45, bÒ mÆt ®Þnh vÞ cña ®å g¸ lµ mÆt trô trong cña m©m cÆp ba chÊu - h¹n chÕ hai bËc tù do -VÆn chÆt m©m cÆp 3 chÊu ®Ó t¹o lùc kÑp Bíc thùc hiÖn: Thùc hiÖn trong mét bíc 18 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 phÇn 3: chän l¬ng d gia c«ng 3.2> Tra lîng d cho c¸c nguyªn c«ng : C¨n cø vµo yªu cÇu c«ng nghÖ cña chi tiÕt vµ lo¹i ph«i ,kÝch thíc ph«i , Nguyªn c«ng Bíc 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 1 2 9 1 Néi dung c¸c bíc TiÖn th« mÆt trô ф45 TiÖn th« mÆt ®Çu ф45 TiÖn tinh mÆt trô ф45 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф45 TiÖn th« mÆt trô ф54 TiÖn th« mÆt ®Çu ф54 TiÖn tinh mÆt trô ф54 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф54 Khoan lç ф21 TiÖn th« mÆt trô trong ф35 TiÖn tinh mÆt trô trong ф35 TiÖn tinh lç ф21 Chuèt r·nh then hoa TiÖn th« r·nh ngoµi TiÖn th« gãc lîn TiÖn tinh r·nh ngoµi TiÖn tinh gãc lîn Phay 2 bªn trô tai b¹c Ph©n ®é phay mÆt thø nhÊt tai b¹c Ph©n ®é phay gê tai b¹c Mµi lç ф21 Lîng d g/c 2a 8 1,8 1 0,4 3,6 1,8 0,4 0,2 19 12 0,5 1,4 2 4 4 1 1 19 19 Ghi chó Theo môc chän dao Theo môc chon dao nt nt nt nt nt nt 4 0,6 Theo b¶ng 3138 (Trang 280STCNCTM TËp 1) 19 §å ¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y NguyÔn §øc Thøc Vò KhÝ B - K234 PhÇn 4: chän chÕ §é c¾t 4.1>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 1 X¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t t dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh lîng d gia c«ng trong môc 3.1 Tõ kÝch thíc dao,ph«i vµ vËt liÖu ph«i ,dùa vµo B¶ng 5-11 (Trang 11 ,STCNCTM TËp 2) ta tra ®îc lîng ch¹y dao S. C¨n cø vµo chiÒu s©u c¾t t,lîng ch¹y dao S,dùa vµo B¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ta tra ®îc tèc ®é c¾t V. Tõ c«ng thøc n= V .10 3 π.D ,ta x¸c ®Þnh ®îc sè vßng quay n, ®èi chiÕu víi sè vßng quay cña m¸y ta chän ®îc sè vßng quay cho bíc gia c«ng. C«ng suÊt yªu cÇu khi tiÖn ®îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 5-68 (Trang 60 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t T(mm) TiÖn th« mÆt trô ф45 TiÖn th« mÆt ®Çu ф45 TiÖn tinh mÆt trô ф45 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф45 2,0 1,8 0,5 0.2 S(mm/vg) V(m/ph) 0,58 0,5 0,22 0.15 52 52 100 106 n(vg/ph) N(kW) T(ph) 400 400 630 800 2,4 2,4 2.4 2.4 1,16 0,1 0.18 0.19 n(vg/ph) N(kW) T(ph) 315 315 630 630 2,4 2,4 2,4 2,4 0,1 0,1 0,14 0,14 4.2>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 2 C¸ch lµm t¬ng tù nh ë nguyªn c«ng 1. Lîng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-14 (Trang 13 ,STCNCTM TËp 2) Tèc ®é c¾t tra theo b¶ng 5-63 (Trang 55 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t T(mm) TiÖn th« mÆt trô ф54 TiÖn th« mÆt ®Çu ф54 TiÖn tinh mÆt trô ф54 TiÖn tinh mÆt ®Çu ф54 1,8 1,8 0,2 0,2 S(mm/vg) V(m/ph) 0,58 0,58 0,22 0,22 52 52 106 106 4.3>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 3 ChiÒu s©u c¾t t ®îc x¸c ®Þnh tõ bíc chän dao. Tèc ®é c¾t V ®îc x¸c ®Þnh tõ B¶ng 5-105 (Trang 96 ,STCNCTM TËp 2).C«ng suÊt yªu cÇu ®îc x¸c ®Þnh theo B¶ng 5-110(Trang 102 ,STCNCTM TËp 2) ChÕ ®é c¾t Khoan lç ф21 T(mm) 9,5 S(mm/vg) V(m/ph) 0,34 20 n(vg/ph) N(kW) T(ph) 315 1,7 0,23 4.4>Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng 4 C¸ch lµm t¬ng tù nh ë nguyªn c«ng 1. Lîng ch¹y dao S tra theo b¶ng 5-14 (Trang 13 ,STCNCTM TËp 2) 20
- Xem thêm -