Tài liệu Kinh nghiệm thi toeic

 • Số trang: 27 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 1525 |
 • Lượt tải: 139

Mô tả:

Ê Ê  Ê Ê !" #$% &'()!*+ ,- ÊÊ . !&/)" 0 1 21 3- 1 )"4 Ê 5% 6&78)9:!;7<-= >?@&A*B: > 7- C ,- 0)'D &E( FGHI' +J !% A!)<)K!) *#8:B7<L)M &)+5 ! *Ê > 3N& )+B#OA % *PQ&>Q5 7 0' % 7RS'TCHUM *P V> % '(%)+5 % ;!)K)<)K!)&W 5<5 *#8 >7< XS  % 7<:Q)'D *AY#Ê ,5 )'D Z [ \Z[ )M \] HHHH UK:*K5<Y%:5S, +$G : ;S7<*BH^_B*#\ %& >SA5 5S6 '4 )+)` +M Y1*+Ê )KW ;F 7 5 ' 07$ +7$*B& aBQ".OOH b"O 5:M . ! !7JÊ >cN d5SÊHÊ >Y:;S. ! S aG DM )KW-<7 &- BQ5F )O e (-f4QH g5<#;S7J)" >7<3Ê3 hii5Hi-5SHjk.Z.)`5L-f) )+H^:;S; S&FB5S $%HI :9 % 7<L,Y !Ê  &B$%*%B 7Y%H b"O:B5SYN7 ShhiiNNNH5lHi i5i HUVS5 N7M Ê fG;$G &)C 75 OHmS)`5L)A 1&1[ 7 HF '4 :B a4 +/8;S n 7 H^:*SL % 7<L Q"&7GYSA >: a5 !W)")Co S*#1A'p 5Ln qHb:*QQ \[;-fe )O&L6 #%L %"" F Y%5 HF )O\ r8-O5LH?<L &\'4 &* ;S(r: SKY1&.:+)(#*B OS9"HUA* 7<5S*B;Se )O$5 )'D HI "QS+s J#,<&7<*B OQL45WR +K7A c )'D V#5T 7< 0Y4 % :!'T)' 0'4Hb Y M;5 , V L7tY)S9)A+$ Q V*A AHHHHH ^;S %u S+C >'T SJG&'T*JG& FG7#VHÊv D5< ;S7<,H 1h UVS5 O-f;L>5F 78 VtH V)F'T*B + e > Vt&S'Ts: % #5T*% *B5C5<HI"7<s ;S7;T* +" V#5T<*B5LY: 5<5 V#5T)FHhl IA ;S -@*NS--HHH*K#5T SZ ‚5 V)F-+K G(% H &\h I'O)O ++&7<>O4)M '4 &)M ;S +J J-*% &:-5<&Yu +Ju&'A7<7A)'D )< VS. }7z'4 HUM '4 7<4Wx)K 7A O:&: *B)M '4 W 0*BvHI)WWS: o*% : -g \ &)K M V#5TH&:*B O- 0-f z&'\::5 A SHXB)% N *TT )"HbQS4*z>T)K )M S5" % Vtb # V#5T$q& >OH^:)% 7##5T &5F 7W)O-H ! =5 L % >7<&"*Y7<*B4&': V#5T:L5<9 V)+)F&AQS: e M V)+&*BL:\)%% S-f:'T #7A)'D H % S 0Y#5W&:*7<5<V & 467J4<&LS7<*B4 G,% )` V)+&'Q ; `7<)`5<H % SJ7 z&';S 0)F5WH bQS)+&" 5SQ5 )'D H F % 7<!Oq{ ƒ)VS5 . 5T*SLF 7<)<)'D '(%B +Y#;h 1HUCn L IA7<YSA)z*„Ê H… F 7<HU")OL7< O#5 5 )C :Jn LM QHIA*„)K, : O#)C :n L (HI: ; # % zG)")gt!)K!K5 HbzG Y#5x +K)gtJ!)K)%% (5 / )KH m`S)Cn L=D 7#VHIAn L >7<Y% &7< +Ks;M ")K! >:Hm`S4†7< +K)8*x-7;*„T)K *7<)` ‡ H  .HmK7A"7  Ê'4 *7W)O*„Ê &7< O7z :$K7A" ;F OQ!HX„*K*P85 K )M KH?<L5 Y( -<7 Ê 7† %  $7 *KRH  HL*A< M Q O 5 J$5x-*A"G;7<*„Ê HUK)<)'D *AY#!&7< O5Q :*A< M QS*YSA)z*„ Ê *BL)K)AO*„45L*A< BQH M :$7J % 5SÊ )% QSA7<YSA)zBQC :J545S Ê '4 **„HUK +)'D *AY#!;&7<L5SL-'4 #: e HIA7<*B)>*#8M J545SÊ &`S W W†5< % 7< M)K5S +)%% #G ˆ  VtHIA7< M J*%M Ê '4 *„&7<L'6 %L'4-R > 7< < :JV5x#%*)A54M HILM 4J'T7<*%  )Cn L;); #'TH MTM J*#T !)z S 5C)5C5< BQ  Ss +V )K! >7<Hm`S5Q*A< M Q +H  \HV7vTBQJ % D5x p ? Ê r]OH^oO)" +$)K O FMLHXBL - Y%"T BQJO nK H3;"G)`W 5O* aBQO MSLG - Y%"T O)+H  [HIV iÊ8! ^J5x-*% *A"GC;7<*„Ê )+5 ! >M Y%Gi a6e 4<HXYSA)z*„:G O W W†M + J!F""59 *% HT*SL!;5 'TM L +J !vSt A; # % 4 )+HXBLM 4J- % % Hb:7< a +K4)'D J % !; -f- ; aT $ # >H~QS4oJ7<CY%:M `SA)+ M )+ VHƒoOM &7<LAJ7e 'C 7 5QW ‰-n!) %  7<M JO)+H XBL‰-n)K$Y%:M HI$)K)‰s5  M >7<6L-f- (;"Hƒs*BK4)'D A7<*B- J Fo5  K 4+Hm`S5B4†*„Ê +J >)"5 '(<H~)+&7<L-r! >7<" % >)"'-5z &V & e *E& &8g&Hb M $ $ $-f)<B-n5L Y)A % >)" S 0*BK7tYH  HXW n $)KSA ƒJT5 Y4-<)"Ê &7<s7A)'D 7<SA6O H +K +$#$%7< 'W$HIA7<)M J*%M L54 Ê &7<`ST4DF >OS B% >7<&5 L$O7 Q OS B% >7< HIA7<M 6 &`S: :$r 5! Y ; +KF7< > !($;)")+H 05 J$ B no D M Q >7<;!H?< +K:*A$#G C $7 Q7vD L BY J n:*A;Y#H  ]H<7t$'(%f ÊoJ VtÊ &'T +G;'(%f 5 $'(% †)%5< '4GH +;"5<'(%f''D)rV& 'D)r9&'D5C&VVHÊY%:M &7<`S5*L-% % 5<'(%f)KF:Y4 Q-< FHI'QS&*7<C F7 *K7<s-f- ( 5<7t$'(%)+H  /Hm`S % >: UB* +$ V#5T 7< #Q W W5 )FC H?< M 8 a: #Q >7<" M)%% )F ˆ  G,% (H  ZHU !-z ; # %  b -z  % V7 'T;;"THÊJ7 Ê & A +G +THb:QS&A7<*B7A4:7< +K)% 9 >+- 8 # > VC % 4,Y+H'x5 7<*B )'D )K gH  1 HU%gŠ'(% e % ! = ÷ Ê*&-=7<*B:)'D V#5T:7<R*BL)K! `S ! W5<$'(%fHb )%g V#5TR +K5< 7<,% ;)F5 .[‚H  11H Fx"T5 7  XB5S&7<#5B5BYV4T5 7 HXB76 q: 5 7 'DY%TYS)zH X&7< O)C 7 FM47 UM H?< +][F)K5 Ob&b &b HI"G - "T; Ob b :M9O S5 *+;HÊ A: 7<*BL- Y% F O S L- *#\ F O ! =:)VS5 O +)K ;H  1.HIQ XB5S&7<*BL< :+Y5<7876:*Q7< *BK:)"*K)'D ! )J 78HÊQ G$ % Vt7< 0 *B +"T)KS9HÊ'TD7<*B V#5T:7<`S !W)%&r + SK VtAHUL,5< % V#5T '4 * T)D VtAH  1HÊQ)M  ‡ UM sDF 7<*P8)M K KHUKK)'D Ad!(: )"YM5 7<#K)'D z) >B$ SHm`S)M Q"% &7%& < G Q G5 S- AH?< 0 +KVM)M >: ) )K,M >:'A H  1\Hƒ‰-n % '(B)< F ^J$'(%BÊ Y#;5 M Ad fHm`S z*+,Êb&) &)M % 7%‹ Fx4$}Y# %&$e "T A&":<B&ŒHÊ!;5 7<`S:J'T7<)K5SQ4:H % 7< +KQ)C$ Vt #5T4H  1[Hƒ‰-n$N7fG +;"N7 ;fG % R)"&:QS7<L'T,SL5'4Y % N7H?< +K- JA)rro S)KM AdL<&' 4)7zF76 % g (L<H  1 H~7< IA7<*BKL)'D ' : 7<5<YJ'T7#,e+Ad !M Au)E >7<:)VS5 J (JST 7<M AdH?<`S Q5T-: 7< +K7; e)"::G 'J nS Ad&5x-:7<G +&Q G5 A"'T%L 7<'p J&ŒHIA7<BÊ 4J'T7<: % 7< +K9J5< % >)")K A !v)+Hƒ)+& % 7< +K ;7 HUVS5 J % )K5SQ O>5ob&b 7 Ê H  1/HUC$ Vt U7T<O*)'$ VtH$54BÊ & Vt >7<`S >$M L*% )"5 $'T*% p< )'D ")"HÊ 'TD%L*B#o:$'T7< G5 $'TF7<#)% W W !;H  1ZHU"*K<% 8w IA7< #;SY% 8w'4 *„Ê -M "S-*„MY%54 7#V:7<#M % V7†5<<% >:HÊ'4 *&7<`SGJ (QV >5 :s !WAe HŽ$OI UM &7< 0 + KGQVJ5O$)K$QH . HUM < ?<)7TM <&e 5 M rqJ*#TW'4 *H ^JO'4 S5 *#T)KBQ > !5<*Ae e*B#5 5F 7<r )O:$*Ae 4Hm`S>)>; )L'4 SHb B S&7<LQ'6J7$8 a( T'4 *)H?< 0 +K9 :JO'6*,'J SA) ( w <H F 7<SW  B{  b"7! n 7 Ê O1h 1Hh1 V .HŠ3h V Hƒ h V \Hƒ5*h V 1 )<&o)< + Vt O.h- 1H 5 h\ V .H h1. V H Vt'(e \H3-h\/ V U<)(h./ V&)<*qh. V ÊTh.T IKh\[F UM Kh][F ƒ!5'D Vth. V IKh1 V UM Kh1 V c ? Ê 5 vD % :! +KCB'T BS'4 'h N&75 & && S&N755& -& &- && - &,& 5& 5--5,--& &57S&57SS& N*5Si5SiY5SiS5S&& *&&N755& &S-S - Êe;&O Ê -*#G %-n mX„ ʃML7'4 )OL!M 5 # }+%V >:'T^PHI'TbI +,'4+J N-''T^P5<%V*!V ƒ-&G-nh ƒ5--‘- ƒ5-- Ê VL&-)`!4& $ V 5L)M 5 -!5B4< -‘ ~)+)OL&7<#M d d Ê&%: S +K67;*„ % &'+ +Q\)A[ ~ - S p HXM O# MO=D %: M & eAM Os!;"T O54s7t J H % M 5 M J % 5Q& % %V$'TC& % !V& % %V $Ê& $3Œ Êe.&4 M d d Ê&7< O#M ?5& e 5 AB'T5 H O5''x† F*B aM Ad gM *Ae "B'T5 & w<'"v e > BShG-n + 7-L5 ?-~ ?-, &r ;7Q > & & c& ^~&-&b l-&*B ' F'T9H?L <)+5 % *Ae "Ê GlIV &)O' e*%&7#K&SA&Y# %&3Œb M ?5sF'TM : J!?&)*’)+5 % $%'T- 8 % 5AHXM "?5L M J % 7 *AD%-nO!V 0' % YSW d Ê ƒ*)`Y.7'4 L&7<)` +J! 7 *- (7#"7&)rT 0W)'D % YSW %Vd 5H Êe.&O3- cc UOL&7< O#W W % ;F $%'5'x5 $%dl^P e*B#5 dldHÊe.&M )")C !“ Ê H UVS5 !%:vD;""?5 % >)KsC 7 Ê H^o S7<`S*L:M W >J7 ‰-n+'T ,SL; +KH^JSLW 5B#45 “mM )")C *BM -rJ5F  Êe&LF 4 G:HU" S +95 7<`S)Cn L : 7=)WO$% gv&7<`S5S)" 7;T5 7 :H UC 74O)M % )<8&7<)l7lTl-z lAl % lH?<L)M Q % Vt >7 r4)M J-)<8)+H?<`S‰-nSLW )M Yq)K : V#5TJ % ;H Ê+5<&!)<)'D Y#54;7<5B# +'(%B; o 5 '()'(Hb 5SÊ 0QS&+5 JY%:;);*B > 7<H FBs E$7GYSAB5S nK(Y$7vM 5S)"< bI HÊV F % 7<5B*L:4n L )<)'D $ G ; M Ad+  M Ê +LH  A5'D 5 7 Ê  Ê lÊ 4 d 5 -, A5'D 5 7 Ê . \ d55  cv Ê ^ IŽh ^J;)"YM % 7< O5'x**:Ê )'D ʃ)J YS" 5 T5 7 oOHIA7<W,AT5 7 OJ % D5x:7< +*#8)<*AY# (H 1HOImK h7<*B O# T:7 s)'D %5Ln g\[FH   .HOUM Kh ][F HO[ bhUOS5 O$% 7r\ VW H?<#5 ,T!)5 . FHÊ7:o V H 7HO b hUVS 05 O$% ' O*#8K 7J )<87#'T5 J5&C d-&SHHHb4v J1. V \87#HÊT5 !)5 ]FH HO] b hUVS5 O)M KJC .)<8)+#5T.ll\l[ Vt *’HÊv J +\/ VtO S& % 7 )'D W,AeW4 - H % 7<L O ST!)\/FH m ”I•– —^?— h c % Y#“; BINÊ 1H Ê<5<Q %Vj 1)'D ,5 -f;] >7 Ê HÊSL&6INÊ !5'D V t#,! g1 V +L"M)M *% M^P&L)J*+ 0 85LHÊG*BY4MdL’5S7† % )5<$ V t%V4M S)K% #% 7!! *+KH?L <)+&7 g +L %VM˜ &™5-& -&'$%V S*B*% 7;S4M ^P)AoG#5SQLH m`SQ-n1F[VSH ÊT- O'4-R- (. VS4Ê 0HÊ'4 * VN 571NY71šH&`S)M Vt % 5 M#5T ‡ > C #5T Vt [*#TJF VS)+&`S4† 'T r'4-R *BQ-nT:*BK)<)K H ÊQ Fx&-=5 At;H ? 'T)C$ Vt"$ AtC 7<G*)Kx)A7e :&:QS)"YM5 7<#Y%7e :J % G,% )A AH w<&$7e : +J A S"#7A #&6+ %7e : + M)’)'T&'5 M V#5T)F5<5 B#$M)’)'T)+H |*iN5*jiNj-j 1'T +$ Vt" + % %V'(C )rV*% 9HI$ % -f)<6-< S5 h S Si  L&- * zi cp - * 7A &5- W,A;STi5- )'D ; )!& 7!Gi r& )i 5!gŒ m`S‰-n'(%5<SH I+J % -fK&'(%5<S5 % 5< V#5TH85 M#5T&A †5 M )+ *B5LY:S*LYSA)C-;… 7tY&5 M 7<;S*B W W)%-;HU"YM5 A7< † d5 5 M)F&7< 0#)A ~ %-n G,% '(%5< SH  A5'D ; BINÊ .H m`S)M .h)" SsFV *P8+ >7<H I"G †Ê *B +5D: Ad A‹)+5 -M*BM )F % HÊL A a O7<‰-n)F$ V)!<6.&7<s*BC 6< )%*K<6'4 HUK)<Y# 6.&7<*B$ #5 Y V#5T -< Vt& g)M )K4 V#5T Vt )+H % M SsF7<)<)K .&)rTV *P8+A d >7<H O#O)O VtH UVS5 A5'D YM;*#5T Vt6.HUC 7& % Vt +; |S&|&|HHŒ&A7<7tYO)OL:7<*BK #5T)F V tHm`S)%-; 5 M V#5T)F*#[VS$ % Vt }7z ‡  VtAH cY IA + Vt +; |lY&7<`S5<7t % 5 M V#5T7W)O 7†›iIH Vt4;*BK#5T7†›iIHÊB'T +G;J5 M d& ?& &7W)O7†›iI Vt4;&:QS7<5<7t5 M#5T S:a5:)'D V#5T)F >7<85L[ ‚Hm`S4†)'D )O L > Vt5 Y;H  ,‹7-h ,55‹€œ A5'D “; BH ?<#)M VtH Ê'4 A7<L)M Vt 5 M#5T ‡*#T~ )'D )M Y78 *# VSHIA5 'QS&7<4 +K#54 + V t\1l\ +)>T-  Vt*AAH^C -=T!$ % Vt5 /VS&'7<*BL- AT)+)K#5TJ VHm`S)%-;Q A7 5 - T)M Vt*AAH ~e*%7tYA*B#5T)'D H b;)"54;)!4G6:)J( ;5 AC6<*#5TJ Vt )+:Ms7!!*B)M Vt*AA& e;'(`4 Vt '#5T )'D )Ao*BQ)'D Hb4G6:)J (&M +K#5T$ V tM7A&'A*B5 )'D :M-e*%7tYHUVS 05 *P87< O# 5SQH O4:)VSH c÷ 1HUM '4 VtH .HI78H HU%-; A5LA5 7 H \HÊT!$ % Vt5 /VS&7<`S#5T Vtr-=*#T g5<)K)M Vt*AAH   AQ)K; B\H m`S5 7 7† 5 >7#VH Ê'(' % *% >O5&6\&A*B + 5 &7<s*BK )<)'D *AY#!H?<#7A % vD %S85 G 50S1)A \ a +5SQ 8 a5 )'T)F)K7< +K5 V S4 Y# ;H mO'*B +7RSH c‡ X% 4&\O'*B +7RS4GHIA5 M#5T +C % -f)<'(4J- >7 O' W W†)+5 5 M# 5T)FH IV *P87† % C 7#H U! V6\)"- &:QS&T#7<L,) IIC ,^P *B +n)")K5 Y4 V8- †V *#8K >7#VH A5'D “; B“[H a- [VS Vt"zG5<H X#5T Vt6[&7<L)M % 5 M#5T'4 *-z 9 VtHIA5 M#5T& +:%*% > =JH bG-nh d- ? 5 ~:)VS G5 Vt"zG5<Hb45< Vt S&7<*B O# -z 9& a O4†h45 -&'4 -5 G&'4 G5 <&$7 HHibl5 <&'4 )J5 <HI$YW S&# T#5T Vt&8T)K5 O~756]H ÊJ Vt +KS5QL" Vt*% H Vt7 Ê 'T + ;F $% C s +x9 A&F G HUK5SQ7<LS5QL % Vt*% J V ‡H…G-n -'4)VSH ,1Ê-S 5-ŒHH--7- 5S5H cã d ? 5S ~  V S& o!)e'4 - W W5 JG)K a VHÊ\5 M#5T& d ?)"5 G' d5 5 M)F:)VS5 % -=% G D4x9 > 7J VHmM L7:'T a +KK)'D % M V #5T'VS&'M L +*Ae V(s<G;l\ Vt Vt SH ,.ÊŒŒHH 5---7- 5S5H lh ,‹lh ,‹l7h1 ,‹l5h ,‹l‘h1.,‹l 5Sh‹ 5l5h75‹,l5hžS‹--h ,‹7-h ,5 5‹€œ d- ?-5S -S ~-- cB IS<5 o!&:QS5 M#5T)F#5  &-H ,Ê-S 5-ŒŒŒ7- 5S5H d 5SH ?--H 5H ~5 H Vt SSL V7<5 M=D"Cx94 7J VH…q"x9&5 M ?5 5 M=D;H   AQY#; B j Ê<7 )M 5<- 'QSj7< +#)M A #7 *Bj v
- Xem thêm -