Tài liệu Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà 6 tầng - báo nhân dân 71 hàng trống, hà nội

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 359 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho tòa nhà 6 tầng - báo nhân dân 71 Hàng Trống, Hà nội
CH¦¥NG I: Giíi thiÖu vÒ kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ I. LÞch sö ph¸t triÓn: Ngay tõ thêi cæ ®¹i, con ngêi ®· biÕt ®èt löa sëi Êm vµo mïa ®«ng vµ du×ng qu¹t hoÆc t×m vµo c¸c hang ®«ng m¸t mÎ vµo mïa hÌ. Hoµng ®Õ thµnh R«m Varius Avitus trÞ v× n¨m 218 ®Õn 222 ®· cho ®¾p c¶ mét nói tuyÕt trong vên thîng uyÓn ®Ó mïa hÌ cã thÓ thëng ngo¹n nh÷ng ngän giã m¸t thæi vµo cung ®iÖn. Trong cuèn “The Origins of Air Conditioning” ®· nh¾c ®Õn rÊt nhiÒu tµi liÖu tham kh¶ovµ gií thiÖ nhiÒu h×nh vÏ m« t¶ nh÷ng thö nghiÖm vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.. vÝ dô, Agricola ®· m« t¶ mét c«ng tr×nh b¬m kh«ng khÝ xuèng giÕng má ®Ó cung cÊp khÝ t¬i còng nh ®iÒu hoµ nhiÖt ®é cho c«ng nh©n má vµo n¨m 1555. Nhµ b¸c häc thiªn tµi Leonardo de Vinci còng ®· thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o hÖ thèng th«ng gÝo cho mét giÕng má. ë Anh, Humphrey Davy ®· tr×nh quèc héi mét dù ¸n c¶i thiÞen kh«ng khÝ trong toµ nhµ quèc héi. N¨m 1845, b¸c sÜ ngêi Mü John Gorrie ®· xhÕ t¹o m¸y l¹nh nÐn khÝ ®Çu tiªn ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho bÖnh viÖn t cña «ng. ChÝnh sù kiÖn nµy ®· lµm cho «ng næi tiÕng thÕ giíi vµ ®i vµo lÞch sö cña kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ . N¨m 1850, nhµ thiªn v¨n häc Piuzzi Smith ngêi Scotland lÇn ®Çu tiªn ®a ra dù ¸n ®iÒu hoµ kh«ng khÝ phong ë b»ng m¸y l¹nh nÐn khÝ. Sù tham gia cña nhµ b¸c häc næi tiÕng Rankine ®· lµm cho ®Ò tµi kh«ng nh÷ng trë nªn nghiªm tóc mµ cßn ®îc ®«ng ®¶o mäi ngêi quan t©m theo dâi. B¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 1860 ë Ph¸p, F.CrrÐ ®· ®a ra nh÷ng ý tëng vÒ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c¸c phßng ë vµ ®Æc biªt cho c¸c nhµ h¸t. Theo C.Linde, ngay c¶ vµo thêi ®iÓm nh÷ng n¨m 1890 vµ sau ®ã, ngêi ta vÉn cha hiÓu ®îc nh÷ng yªu cÇu vÖ sinh cña kh«ng khÝ ®èi víi con ngêi còng nh nh÷ng 1 kh¶ n¨ng kinh tÕ mµ ngµnh kü thuËt nµy cã thÓ t¹o ra,tuy r»ng kh«0ng cã khã kh¨n g× vÒ mÆt kü thuËt. N¨m 1894, Cty Linde ®· x©y dùng mét hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ b»ng m¸y l¹nh amoniac c¸ch dïng ®Ó lµm l¹nh vµ khö Èm kh«ng khÝ mïa hÌ. Dµn l¹nh ®Æt trªn trÇn nhµ, kh«ng khÝ ®èi tù nhiªn, kh«ng khÝ l¹nh tù ®i xuèng phÝa díi do mËt ®é lín h¬n. M¸y l¹nh ®Æt díi tÇng hÇm. N¨m 1901, mét c«ng tr×nh khèng chÕ nhiÖt ®é díi 28oC víi ®é Èm thÝch hîp cho phßng hoµ nh¹c ë Monte Carlo ®îc kh¸nh thµnh. Kh«ng khÝ ®îc ®a qua buång phun níc víi nhiÖt ®é níc 10oC råi cÊp vµo phßng. N¨m 1904, tr¹m ®iÖn tho¹i ë Hamburg ®îc duy tr× nhiÖt ®é mïa hÌ díi 23oC vµ ®é Èm 70%. N¨m 1910 Cty Borsig x©y dùng c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ë Koeln vµ Rio de Janeiro. C¸c c«ng tr×nh nµy chñ yÕu míi lµ khèng chÕ nhiÖt ®é, cha ®¹t ®îc sù hoµn thiÖn vµ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu kü thuËt cÇn thiÕt. Nh÷ng còng tõ lóc nµy ®· b¾t ®µu h×nh thµnh 2 xu híng c¬ b¶n lµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tiÖn nghi cho c¸c phßng ë vaf ®iÒu hoµ c«ng nghÖ phôc vô c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt. §óng vµi thêi ®iÓm nµy, mét nh©n vËt quan träng ®· ®a ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cña Mü nãi riªng vµ cña toµn thÕ giíi nãi chung ®Õn mét bíc ph¸t triÓn rùc rì, ®ã lµ Willis H.Carrier. ChÝnh «ng lµ ngêi ®a ra ®Þnh nghÜa ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kÕt hîp sëi Êm, lµm l¹nh, gia Èm, hót Èm, läc vµ röa kh«ng khÝ, tù ®éng duy tr× khèng chÕ tr¹ng th¸i kh«ng khÝ kh«ng ®æi phôc vô cho mäi yªu cÇu tiÖn nghi hoÆc c«ng nghÖ. N¨m 1911, Carrier ®· lÇn ®Çu tiªn x©y dùng Èm ®å cña kh«ng khÝ Èm vµ c¾t nghi· tÝnh chÊt nhiÖt cña kh«ng khÝ Èm vµ c¸c ph¬ng ph¸p xö lý ®Ó ®¹t ®îc c¸c tr¹ng th¸i kh«ng khÝ yªu cÇu( Trans. Amer. Soc. Mech. Engineers, Bd. 33(1911) p. 1005). «ng lµ ngêi ®i ®Çu c¶ trong viÖc x©y dùng c¬ së lý thuyÕt còng nh trong ph¸t minh, s¸ng chÕ, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ «ng ®· cèng hiÕn trän ®êi m×nh cho ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ còng ®· trë thµnh «ng tæ vÜ ®¹i nhÊt cña ngµnh nµy. 2 Mçi hÖ thèg ®iÒu hoµ kh«ng khÝ bao gåm mét m¸y l¹nh( hoÆc mét nguån níc l¹nh 10oC ®ñ dïng). Do c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ thêng phuc vô cho c¸c phßng cã ngêi ë, trong cac khu d©n c ®«ng ®óc nh thµnh phè, khu c«ng nghiÖp nªn vÊn ®Ò sö dông m«i chÊt l¹nh lµ rÊt quan träng vµ cÇn ®îc lùa chän cÈn thËn. Amoniac vµ di«xit sunfua ®éc h¹i cã mïi khã chÞu nªn kh«ng sö dông ®îc. CO2 kh«ng ®éc nhng ¸p suÊt ngng tô qu¸ cao. Carrier ®· thiÕt kÕ m¸y l¹nh víi m¸y nÐn ly t©m, m«i chÊt dicloªtylen vµ diclomªtan. Ban ®Çu, hai m«i chÊt nµy t¹m thêi ®¸p øng ®îc mét sè yªu cÇu ®Ò ra. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®· thóc ®Èy c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn, ®Æc biÖt thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt t×m tßi m«i chÊt l¹nh míi. N¨m 1930, LÇn ®Çu tiªn h·ng Du Pont de Nemours vµ Co. (Kinetic Chemicals) ë Wilmington (Mü) ®· s¶n xuÊt ra mét lo¹t c¸c m«i chÊt l¹nh víi tªn th¬ng m¹i Freon rÊt phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. ChØ tõ khi ®ã ®iÒu hoµ kh«ng khÝ míi cã nh÷ng bíc nh¶y vät vµ níc Mü trë thµnh níc cã ngµnh c«ng nghiÖp ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lín nhÊt thÕ giíi. Ngoµi viÖc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tiÖn nghi cho c¸c phßng cã ngêi nh nhµ ë, nhµ hµng, nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim, héi trêng, phßng häp, kh¸ch s¹n, trêng häc, v¨n phßng…mµ khi ®ã ë Ch©u ¢u vÉn coi lµ xa xØ vµ sang träng th× viÖc ®iÒu hoµ c«ng nghÖ cóng ®· ®îc c«ng nhËn. §iÒu hoµ c«ng nghÖ bao gåm nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c nhau trong ®ã cã sîi dÖt, thuèc l¸, in Ên phim ¶nh, dîc liÖu, ®å da, quang häc, ®iÖn tö, c¬ khÝ chÝnh x¸c vµ mét lo¹t c¸c phßng thÝ nghiÖm kh¸c nhau …vÝ dô, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong c¸c giÕng má ®· ph¸t triªn m¹nh mÏ v× nã ®¶m b¶o søc khoÎ vµ n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n rÊt nhiÒu. ë Mü, tõ n¨m 1945, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trong ngµnh ®êng s¾t ph¸t triÓn ®Õn møc kh«ng cßn mét toa xe chë ngêi nµo mµ kh«ng ®îc ®iÒu hoµ. C«ng ty ®êng s¾t Bantimore-Ohio-®· cã nh÷ng toa tµu ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®Çu tiªn b»ng níc ®¸ ngay tõ nh÷ng n¨m 1884. §Õn n¨m 1929 c¸c toa tµu ®îc ®iÒu hoµ b»ng m¸y l¹nh amoniac, n¨m1930 b»ng m¸y l¹nh metyncnorid vµ ®Õn ngµy 24-5-1931, ®oµn tµu 3 ®iÒu hoµ kh«ng khÝ toµn bé ch¹y trªn ®o¹n New York-Washington ®i vµo ho¹t ®éng. Tríc n¨m 1932 m¸y l¹nh kiÓu amoniac, m¸y nÐn ®îc kÐo b»ng ®éng c¬ x¨ng. Nhng tõ n¨m 1932, toµn bé c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®· chuyÓn sang sö dông m«i chÊt freon R12. Nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc nµy thuéc vÒ ch¬ng tr×nh “Train of Tomorrow” cña h·ng Frigidaire ë Dayton Ohio. H·ng Carrier cßn ph¸t triÓn m¸y l¹nh eject¬ ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho tÇu ho¶ v× nguån h¬i cã thÓ lÊy trùc tiÕp tõ ®Çu tÇu, nhng ch¬ng tr×nh nµy kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ g× v× ngµy nay c¸c ®Çu m¸y h¬i níc ®îc thay thÕ b»ng c¸c ®Çu m¸y diesel vµ ®Çu m¸y ch¹y ®iÖn. MÆc dï viÖc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ b»ng m¸y l¹nh ph¸t triÓn nhanh chãng, nh÷ng viÖc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trªn tÇu ho¶ b»ng níc ®¸ vÉn ®îc sö dông cho tíi nhiÒu n¨m sau v× tÝnh chÊt ®¬n gi¶n cña nã. C¸c c©y ®¸ 150 kg ®îc cung cÊp t¹i c¸c tr¹m tiÕp ®¸ ®¶m b¶o viÖc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cho c¶ ®o¹n ®êng, viÖc ®iÒu hoµ kh«ng khÝ b»ng níc ®¸ còng ®îc øng dông réng r·i h¬n trªn tÇu thuû. §iÒu hoµ kh«ng khÝ cho m¸y bay (®Æc biÖt buång l¸i) còng trë nªn hÕt søc quan träng. Tèc ®é m¸y bay cµng cao, buång l¸i cµng nãng. Tuy ë ®é cao lín, kh«ng khÝ rÊt l¹nh, nhng do kh«ng khÝ ®Ëp vµo vá ngoµi, ®éng n¨ng biÕn thµnh nhiÖt n¨ng lµm cho m¸y bay bÞ bao trïm bëi mét líp kh«ng khÝ nãng. H¬n n÷a, v× ph¶i ®¶m b¶o ¸p suÊt trong khong m¸y b»ng ¸p suÊt khi quyÓn trªn mÆt ®Êt nªn ph¶i nÐn kh«ng khÝ lo·ng ngoµi m¸y bay ®Ó cung cÊp cho c¸c khoang. Qu¸ tr×nh nÐn nµy còng lµm cho nhiÖt ®é kh«ng khÝ t¨ng nªn ®¸ng kÓ. Trªn m¸y bay thêng cã hÖ thèng nÐn khÝ turbin ®Ó cung cÊp khÝ nÐn cho c¸c ®éng c¬ ph¶n lùc nªn chu tr×nh l¹nh nÐn khÝ ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lµ phï hîp h¬n c¶. ë ®©y chØ cÇn trang bÞ thªm mét m¸y d·n në turbin phï hîp vµ hiÖu qu¶ víi c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt thÝch hîp lµ ®· cã mét hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ hoµn chØnh. §iÒu hoµ kh«ng khÝ cßn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn cña b¬m nhiÖt, mét lo¹i m¸y l¹nh dïng ®Ó sëi Êm trong mïa ®«ng. B¬m nhiÖt thùc ra lµ mét m¸y l¹nh víi kh¸c biÖt lµ ë môc ®Ých sö dông. Gäi lµ m¸y l¹nh khi ngêi ta sö dông hiÖu 4 øng l¹nh ë thiÕt bÞ bay h¬i cßn gäi lµ b¬m nhiÖt khi sö dông nguån nhiÖt lÊy tõ thiÕt bÞ ngng tô. B¬m nhiÖt ®µu tiªn ®îc William Thomson (Lord Kelvin) s¸ng chÕ n¨m 1852. Theo tÝnh to¸n lý thuyÕt, b¬m nhiÖt nÐn khÝ cña «ng sÏ ®¹t hÖ sè nhiÖt ϕ =30 (nghÜa lµ nÕu bá ra mét c«ng nÐn 1kWh cÊp cho m¸y nÐn ta thu ®îc 30 kWh nhiÖt t¬ng ®¬ng ®Ó sëi Êm phßng) víi ®é chªnh nhiÖt ®é gi÷a nguån nãng vµ l¹nh lµ 10oC. Nguån l¹nh lµ níc 10oC vµ nguån nãng lµ kh«ng khÝ sëi trrong phßng 20oC. Tuy vËy, viÖc ph¸t triÓn b¬m nhiÖt ®· tr¶i qua mét thêi gian kh¸ dµi. Lý do chÝnh lµ gi¸ thµnh thiÕt bÞ b¬m nhiÖt, gi¸ ®iÖn còng nh gi¸ vËn hµnh kh¸ ®¾t. Ngµy nay c¸c lo¹i m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 2 chiÒu( b¬m nhiÖt)®· trë thµnh rÊt phæ biÕn vµ th«ng dông. II. ý nghÜa ,TÇm QUAN Träng Vµ Ph¹m VI øng Dông Cña Kü ThuËt §iÒu Hoµ KH¤NG KhÝ. 1.ý nghÜa §iÒu hoµ kh«ng khÝ hç trî ®¾c lùc , thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kü thuËt kh¸c nh :c¸c ngµnh c¬ khÝ chÝnh x¸c, kü thuËt ®iÖn tö vµ vi ®iÖn tö, m¸y tÝnh ®iÖn tö, in Ên, v¶i sîi… Kü thuËt ®iÒu hoµ vµ b¬m nhiÖt cã thÓ gióp chóng ta ®¹t ® îc c¸c yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ c¸c ®iÒu kiÖn vµ c¸c th«ng sè nh : thµnh phÇn nhiÖt ®é, ®é Èm ®é chøa bôi…trong viÖc b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm vµ an toµn m¸y mãc. §iÒu hoµ kh«ng khÝ cßn ®îc øng dông réng r·i trong c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän nh: y tÕ, giao th«ng vËn t¶i, du lÞch… c¸c kh¸ch s¹n, khu vui ch¬i gi¶i trÝ ,gia ®×nh … 2.Trong c«ng nghiÖp: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp th× kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. §iÒu hoµ kh«ng khÝ hç trî ®¾c lùc cho c¸c ngµnh 5 kinh tÕ mòi nhän: DÖt, thuèc l¸, in Ên, ®iÖn, ®iÖn tö, c¬ khÝ chÝnh x¸c …Song ®èi víi mçi ngµnh th× cã nh÷ng ®ßi hái kh¸c nhau vÒ kü thuËt ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nh ngµnh c«ng nghiÖp dÖt, thuèc l¸, giÊy…th× ®ßi hái vÒ nhiÖt ®é vµ ®é Èm lµ quan träng h¬n c¶ v× hai th«ng sè nµy cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. NÕu nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng phï hîp sÏ lµm sîi dÖt s¬ cøng dÔ ®øt hoÆc g©y Èm mèc, hay lµm gi¶m h¬ng vÞ ®iÕu thuèc….Nhng víi c¸c ngµnh in Ên, ho¸ chÊt th× viÖc th¶i nhiÖt vµ h¬i ®éc lµ quan träng nhÊt v× ®èi víi ngµnh nµy ngêi lao ®éng cã nguy c¬ nhiÔm phãng x¹, chÊt ®éc h¹i lµ rÊt cao do hä tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i trêng kh«ng khÝ ®éc h¹i. §èi víi c¸c ngµnh: quang häc, ®iÖn tö, vi ®iÖn tö, tin häc ngoµi nhiÖt ®é vµ ®é Èm th× ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ kh«ng thÓ thiÕu, ®Æc thï cña c¸c ngµnh nµy ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao. Trong c«ng nghiÖp giao th«ng vËn t¶i, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®îc øng dông trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tõ hµng kh«ng, ®êng biÓn, ®êng s¾t, ®êng bé, ®Õn ngµnh vò trô trong kh«ng gian… ®iÒu ®ã thÓ hiÖn cuéc sèng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. 3.§èi víi ®êi sèng hµng ngµy cña con ngêi: Víi c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau th× cã c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¸c nhau. §iÒu kiÖn khÝ hËu (bao gåm :nhiÖt ®é , ®é Èm, ®é « nhiÔm …)g©y ¶nh h ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ ®êi sèng cña con ngêi .Trong ®iÒu kiÖn m«i trêng thÝch hîp víi nhiÖt ®é vµ ®é Èm phï hîp sÏ t¹o cho con ngêi c¶m gi¸c tho¶i m¸i,dÔ chÞu ,con ngêi sÏ lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n còng nh ®îc ®¶m b¶o vÒ søc khoÎ h¬n. Nh chóng ta ®· biÕt kh«ng khÝ ngoµi trêi th× lu«n lu«n thay ®æi ,mµ nhiÖt ®é cña con ngêi lu«n ph¶i gi÷ ë nhiÖt ®é 370C, ®Ó cã ®îc nhiÖt ®é nµy con ngêi ph¶i s¶n sinh ra nhiÖt lîng ®Ó duy trÞ nhiÖt ®é ®ã. VËy lîng nhiÖt nµy cÇn th¶i ra m«i trêng xung quanh tö mÆt ngoµi c¬ thÓ, muèn vËy nhiÖt ®é xung quanh ph¶i thÊp h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ ®Ó qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt gi÷a c¬ thÓ vµ m«i trêng xung quanh ®îc dÔ dµng h¬n. §ång thêi nhiÖt ®é xung quanh c¬ thÓ còng kh«ng ®îc xuèng qu¸ thÊp sÏ g©y hiÖn tîng mÊt nhiÖt cña c¬ thÓ (c¶m gi¸c l¹nh). 6 §é Èm kh«ng khÝ quyÕt ®Þnh ®Õn nhiÖt Èn bay h¬i tõ c¬ thÓ vµo kh«ng khÝ. Khi kh«ng khÝ cã ®é Èm t¬ng ®èi nhá th× kh¶ n¨ng bèc h¬i níc tõ c¬ thÓ ra m«i trêng cµng lín, nÕu ®é Èm t¬ng ®èi cña kh«ng khÝ cao khiÕn kh¶ n¨ng bèc h¬i níc cµng nhá. Khi nhiÖt ®é cao mµ lîng må h«i kh«ng bèc ra ®îc th× khiÕn con ngêi khã chÞu, nhiÖt ®é cµng cao, rÊt nguy hiÓm cho con ngêi do ®ã ta ph¶i chñ ®éng ®iÒu chØnh lîng Èm kh«ng khÝ sao cho phï hîp. Kh«ng khÝ ®ang ngµy cµng « nhiÔm nÆng, víi nhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ®ang hµng ngµy th¶i vµo kh«ng khÝ hµng triÖu tÊn khÝ ®éc h¹i kÌm bôi bÈn . VËy ®Ó t¹o ra mét m«i trêng lý tëng cho con ngêi, ngêi ta ®· ph¸t minh ra nh÷ng thiÕt bÞ nh»m t¸c ®éng xö lý kh«ng khÝ theo môc ®Ých cña con ngêi .§iÒu ®ã ®îc thùc hiÖn bëi c«ng nghÖ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. Víi kh«ng gian tiÖn nghi , tho¶i m¸i mµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ mang l¹i con ngêi sÏ cã mét m«i trêng lµm viÖc lý tëng nhÊt , nh÷ng gi©y phót th gi·n tho¶i m¸i nhÊt… III. Giíi thiÖu hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ. §¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ngêi, ngµnh ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó ®a d¹ng c¶ vÒ chÊt lîng vµ mÉu m· ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt, phï hîp nhÊt víi tÊt c¶ mäi ®èi tîng kh¸c nhau. Cã rÊt nhiÒu lo¹i hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh¸c nhau:HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trùc tiÕp, hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp, hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m, hÖ ph©n t¸n, hÖ côc bé…ViÖc ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ kh¸c nhau chñ yÕu dùa vµo 2 tiªu trÝ thêng dïng : Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt: gi÷a kh«ng khÝ vµ m«i chÊt l¹nh trong dµn bèc h¬i cña m¸y l¹nh: hÖ thèng ®iÒu hoµ lµm l¹nh trùc tiÕp (kh«ng qua chÊt t¶i l¹nh nh níc); hÖ thèng ®iÒu hoµ lµm l¹nh gi¸n tiÕp (qua chÊt t¶i l¹nh trung gian nh níc). 7 Ph©n lo¹i theo c¸ch cung cÊp kh«ng khÝ l¹nh: ®· qua xö lý cho kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ: hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m, hÖ thèng ®iÒu hoµ ph©n t¸n, hÖ thèng ®iÒu hoµ côc bé. Víi m«i lo¹i hÖ thèng cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng : HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trùc tiÕp lµ hÖ trong ®ã kh«ng khÝ trong phßng ®îc lµm l¹nh trùc tiÕp b»ng dµn bèc h¬i (dµn l¹nh) cña m¸y l¹nh. Khi sö dông hÖ thèng lo¹i nµy ta cã thÓ lùa chän : M¸y ®iÒu hoµ cöa sæ (window type) lµ lo¹i tÊt c¶ c¸c bé phËn cña m¸y ®Òu n»m trong vá m¸y do ®ã cã u ®iÓm lµ gän, dÔ l¾p ®Æt, nhng l¹i cã nhîc ®iÓm lµ ph¶i ®ôc têng ®Ó ®Æt m¸y lªn mÊt mü quan vµ m¸y lo¹i nµy cã n¨ng suÊt l¹nh nhá. M¸y ®iÒu hoµ t¸ch rêi (spit type) lµ m¸y ®îc ph©n thµnh hai m¶ng ,m¶ng trong nhµ (indoor unit )vµ m¶ng ngoµi trêi ( outdoor unit) thÝch hîp cho kh«ng gian nhá nh gia ®×nh, c¸c phßng t¸ch biÖt…HoÆc ta cã thÓ dïng m¸y ®iÒu hoµ d¹ng tñ hai khèi, m¸y ®iÒu hoµ VRV…m«i m¸y ®Òu cã nh÷ng u vµ nhîc ®iÓ nhÊt ®Þnh. Kh¸c víi hÖ trùc tiÕp ,hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp lµ hÖ thèng ®iÒu hoµ trong ®ã ®Çu tiªn m«i chÊt l¹nh trong b×nh bèc h¬i cña m¸y l¹nh lµm l¹nh níc (lµ chÊt t¶i l¹nh) sau ®ã níc sÏ lµm l¹nh kh«ng khÝ trong phßng cÇn ®iÒu hoµ b»ng thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt nh AHU, FCU hoÆc buång phun.HÖ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp ®îc chia ra lµm hai lo¹i :HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp kÝn vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp hë. HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi¸n tiÕp kÝn víi AHU cã u ®iÓm lµ do cã ®a mét lîng kh«ng khÝ t¬i tõ ngoµi trêi vµo nªn kh«ng khÝ trong kh«ng gian ®iÒu hoµ trong s¹ch h¬n(nång ®é CO2 nhá) .V× vËy hÖ nµy phï hîp dïng ®iÒu hoµ cho phßng ®«ng ngêi (phßng häp , phßng ¨n…) nhng nhîc ®iÓm lµ cÇn thªm ®êng èng dÉn khÝ. HÖ thèng ®iÒu hoµ gi¸n tiÕp hë l¹i cã u ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng t¹o ra kh«ng khÝ l¹nh (hoÆc nãng) cã ®é chøa h¬i cao ®Ó khi thæi vµo phßng sÏ lµm l¹nh vµ lµm Èm kh«ng khÝ trong phßng ®iÒu hoµ. V× vËy hÖ ®iÒu hoµ nµy hay dïng cho c¸c ph©n x8 ëng s¶n xuÊt nh ph©n xëng dÖt… Nhîc ®iÓm cña hÖ nµy lµ cÊu t¹o buång phun phøc t¹p h¬n AHU hay FCU vµ do níc l¹nh tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ngoµi trêi nªn cã thÓ bÞ bôi bÈn còng nh bÞ khÝ O2 cña kh«ng khÝ x©m nhËp vµo lµm t¨ng ®é ¨n mßn cña hÖ thèng èng níc. HoÆc tuú tõng trêng hîp cô thÓ mµ ta cã thÓ dïng: HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m, hÖ ph©n t¸n, hÖ côc bé. HÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m lµ hÖ thèng trong ®ã chØ cã mét bé phËn xö lý kh«ng khÝ (m¸y l¹nh ®Ó lµm l¹nh, nguån nãng ®Ó ®èt nãng….) ®Ó t¹o ra mét dßng kh«ng khÝ l¹nh (hoÆc nãng) chung cung cÊp cho nhiÒu kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ.¦u ®iÓm cña hÖ trung t©m: do chØ cÇn mét bé phËn xö lý kh«ng khÝ cho nhiÒu phßng nªn gi¸ thµnh thiÕt bÞ gi¶m, tiÕt kiÖm ®îc bÆt b»ng bè trÝ. Nhîc ®iÓm cña hÖ nµy lµ :do chØ t¹o ra mét dßng kh«ng khÝ cã cïng tr¹ng th¸i(cïng nhiÖt ®é , cïng ®é chøa h¬i) nªn kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c phßng cÇn ®iÒu hoµ. HÖ thèng ®iÒu hoµ ph©n t¸n lµ hÖ thèng trong ®ã chØ cã mét bé phËn xö lý kh«ng khÝ (nãng, l¹nh) t¹o ra dßng kh«ng khÝ cho mét kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ. u ®iÓm cña hÖ ph©n t¸n: Kh«ng khÝ ®îc sö lý ®óng theo yªu cÇu cña tõng kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ, tuy nhiªn chi phÝ ®Çu t lín vµ cÇn nhiÒu mÆt b»ng ®Æt thiÕt bÞ. VËy víi mçi mét lo¹i hÖ thèng ®iÒu hoµ ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm kh¸c nhau. Tuú vµo rõng trêng hîp cô thÓ mµ ta lùa chän hÖ thèng phï hîp nhÊt. ë ®©y chóng t«i muèn giíi thiÖu s©u h¬n vÒ mét hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ míi cã nh÷ng u ®iÓm næi bËt vµ ®ang ®îc a chuéng trªn thÞ trêng níc ta hiÖn nay , §Æc biÖt ®ã lµ hÖ thèng ®iÒu hoµ VRV (Variable Refrigerant Volume) HÖ thèng lµm viÖc trªn nguyªn t¾c thay ®æi tÇn sè nh»m thay ®æi lu lîng chÊt láng trong hÖ thèng. §©y lµ bíc ®ét ph¸ cña h·ng Daikin. HÖ thèng VRV cã nhiÒu kiÓu chØ cã lµm l¹nh ,hoÆc chØ cã sëi Êm, vµ hiÖn nay ®· cã hÖ thèng võa lµm l¹nh võa sëi Êm. ¦u ®iÓm cña hÖ thèng nµy lµ thay cho hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m nÆng nÒ, ta cã thÓ l¾p hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m cho tõng tÇng kiÓu m¸y mét dµn ngng tô, nhiÒu dµn bay h¬i. 9 HÖ thèng nµy sö dông ®iÒu khiÓn tû lÖ tÝch ph©n PID, cã dïng ®Çu c¶m biÕn ®Ó ®o ¸p suÊt cña m«i chÊt l¹nh vµ nhiÖt ®é phßng ë mét tÇn sè nµo ®ã. Nhê hÖ thèng nµy, chiÒu dµi nèi gi÷a c¸c dµn l¹nh víi nhau cã thÓ lªn tíi 100m, chªnh nhau 50m chiÒu dµi, chiÒu cao chªnh lÖch gi÷a c¸c dµn lµ 50m nÕu dµn nãng n»m trªn dµn l¹nh, chªnh nhau 40m nÕu ngîc l¹i. Trong hÖ thèng lín ta cã thÓ kÕt hîp c¸c dµn m¸y c¬ b¶n RSX(Y) 5K( 5 HP), RSX(Y) 8K (8 HP) vµ RSX(Y) 10K (10 HP) ®Ó cã hÖ thèng l¹nh mong muèn. HÖ thèng cÇn cã c«ng suÊt lín h¬n 10 HP ta cã thÓ thay ®æi chÝnh x¸c c«ng suÊt cña hÖ thèng tõng HP mét NÕu nh tÇn sè ®iÒu khiÓn lµ nhá nhÊt 30Hz, ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é bªn ngoµi phßng sÏ ®îc ®o, sè bíc ®iÒu khiÓn sÏ ®îc tÝnh to¸n, dùa trªn c¸c th«ng sè nµy ta cã thÓ ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt dµn ngng tô vµ lu lîng giã cña qu¹t dµn ngoµi. NÕu nh trong hÖ thèng chØ cÇn dµn bay h¬i cã c«ng suÊt nhá, ta cã thÓ dïng van ®i t¾t (bypass). Lóc nµy c«ng suÊt t¬ng øng sÏ lµ 14 % cña 5HP, c«ng suÊt nhá nhÊt (®óng ®èi víi hÖ thèng cã 20 dµn l¹nh) hoÆc lµ 8% cña 8 hay 10HP. §èi víi hÖ thèng VRV plus (chØ cã lµm l¹nh hoÆc sëi Êm ), cã thÓ nèi tíi 30 dµn l¹nh cho 1 dµn nãng... Trong mét s¬ ®å èng gas c«ng suÊt thay ®æi tõ 0,8HP trë lªn hoÆc 20 dµn l¹nh cho dµn nãng 20 HP… 10 CH¦¥NG II: Lùa chän th«ng sè tÝnh to¸n cho hÖ thèng ®iÒu hoµ ( giíi thiÖu kü h¬n vÒ c«ng tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ) C«ng tr×nh ®îc ®iÒu hoµ ë ®©y lµ toµ nhµ lµm viÖc cña b¸o nh©n d©n sè 71 – Hµng Trèng –Hµ Néi. Toµ nhµ 6 tÇng, phÝa mÆt tiÒn cña toµ nhµ quay mÆt vÒ híng Nam cßn c¸c mÆt cßn l¹i quay vÒ c¸c híng §«ng, híngT©y, híngB¾c. Víi mçi tÇng cña toµn nhµ ®Òu ®îc thiÕt kÕ cã c¸c phßng nhá víi c¸c diÖn tÝch kh¸c nhau, c¸c v¨n phßng ®îc ng¨n c¸ch b»ng têng g¹ch. Mçi tÇng ®Òu cã mét s¶nh réng vµ c¸c tÇng lu th«ng víi nhau bëi hai cÇu thang bé vµ hai thang m¸y. §Ó t¹o ra m«i trêng lµm viÖc tho¶ m¸i, tiÖn nghi cho c¸c v¨n phßng lµm viÖc vµ kh«ng gian dÔ chÞu tho¸ng m¸t ë s¶nh toµ nhµ cã trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ cho tÊt c¶ c¸c phßng vµ s¶nh ë mçi tÇng. §Ó thiÕt kÕ hÖ thèng kh«ng khÝ cho toµn nhµ, tríc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i kh«ng khÝ trong toµ nhµ vµ ngoµi trêi. +Víi tr¹ng th¸i kh«ng khÝ ngoµi trêi chän nhiÖt ®é lµ nhiÖt ®é trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt trong n¨m, ®é Èm lµ ®é Èm trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt trong n¨m: ϕ N =83%. tN =37,2 0C +Víi tr¹ng th¸i kh«ng khÝ trong phßng: §èi víi ®èi tîng lµm viÖc lµ v¨n phßng, ®Ó t¹o ra kh«ng gian tho¶i m¸i ,tiÖn nghi nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh, yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tÝnh kinh tÕ. VËy chän nhiÖt ®é vµ ®é Èm trong phßng lµ : ϕ T =60%. tT =25 0C NhiÖt ®é vµ ®é Èm ë s¶nh chän lµ : ϕ S =60%. tS =28 0C. NhiÖt ®é vµ ®é Èm ë khu cÇu thang bé, thang m¸y vµ nhµ vÖ sinh tuy kh«ng ®îc ®iÒu hoµ chØ cã th«ng giã nhng do ¶nh hëng cña kh«ng gian xung quanh lµ kh«ng gian ®iÒu hoµ nªn nhiÖt ®é cña khu nµy chän lµ :tp =30 0C Sau khi chän ®îc c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cho c«ng tr×nh ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n 11 lîng nhiÖt cÇn lÊy ®i tõ kh«ng gian ®iÒu hoµ . Ch¬ng III: TÝnh nhiÖt thõa vµ Èm thõa cña c«ng tr×nh. TÝnh nhiÖt cña c«ng tr×nh lµ tÝnh to¸n c¸c dßng nhiÖt tõ m«i trêng bªn ngoµi ®i vµo kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ.§©y chÝnh lµ dßng nhiÖt tæn thÊt mµ m¸y l¹nh ph¶i cã ®ñ c«ng suÊt ®Ó th¶i nã trë l¹i m«i trêng nãng,®¶m b¶o sù chªnh lÖch nhiÖt ®é æn ®Þnh gi÷a c¸c phßng l¹nh vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. Môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc tÝnh nhiÖt lµ ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng suÊt l¹nh cña m¸y l¹nh cÇn l¾p cho c«ng tr×nh. Dßng nhiÖt tæn thÊt vµo c«ng tr×nh Q ®îc x¸c ®Þnh : Q = Q h + Qa §Æc ®iÓm cña dßng nhiÖt lµ chóng thay ®æi theo thêi gian nªn n¨ng suÊt l¹nh cña kh«ng gian cÇn ®iÒu hoµ ®îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu nhiÖt ®é bªn trong vµ ®é Èm bªn trong. ý nghÜa lín nhÊt cña viÖc tÝnh nhiÖt lµ chän lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ cho phï hîp víi c«ng tr×nh cÇn ®iÒu hoµ . I. X¸c ®Þnh nhiÖt thõa. Q = Q 0 = Qh + Qa Qh : Thµnh phÇn nhiÖt hiÖn. Qa : Thµnh phÇn nhiÖt Èn. Qh = Qhf + Qhn Qa = Qaf + Qan Lîng nhiÖt hiÖn thõa cña phßng : Qhf = Q1+ Q2 + Q3 Qhf : NhiÖt hiÖn biÕn ®æi do m¸y mãc, m«i trêng cña phßng. Q1 : NhiÖt hiÖn do bøc x¹. Q2 : NhiÖt hiÖn truyÒn qua kÕt cÊu bao che. Q3 : NhiÖt hiÖn do m¸y mãc trong phßng to¶ ra. 12 1. X¸c ®Þnh lîng nhiÖt do bøc x¹ mÆt trêi vµo phßng. Q1 = Q11+ Q12 Q11: nhiÖt bøc x¹ qua kÝnh vµo phßng. Q12 : nhiÖt bøc x¹ qua m¸i vµo phßng. Q11 = A . R . εmm . εr .ε®s . εc . εkh. εm A : diÖn tÝch mÆt kÝnh [m2]. R : nhiÖt bøc x¹ qua kÝnh [W/m2]. εc : hÖ sè ¶nh hëng cña ®é cao. ε c =1+ H 0,023 1000 H : ®é cao cña vÞ trÝ ®ã so víi mÆt níc biÓn,H=250m. εr : hÖ sè ¶nh hëng cña rÌm che. εmm : hÖ sè m©y mï. ε®s : hÖ sè ¶nh hëng cña ®é chªnh lÖch gi÷a nhiÖt ®é ®äng s¬ng cña vÞ trÝ l¾p ®Æt so víi mÆt níc biÓn. ε s =1− (t s − 20) 0,13 10 εm : hÖ sè ¶nh hëng cña mµu s¾c. εkh : hÖ sè ¶nh hëng kÓ ®Õn khung. C«ng tr×nh nµy ®îc x©y dùng t¹i Hµ Néi vµ l¾p ®Æt lo¹i kÝnh Calorex mµu xanh, dµy 6mm. RÌm che Brella tr¾ng kiÓu Hµ Lan. Tõ b¶ng 4-3;4-4 (TL1) ta cã : HÖ sè ph¶n x¹ ρk=0,05; ρm=0,77 HÖ sè xuyªn qua τk=0,2 ; τm=0,14 HÖ sè kÝnh εm=0,57 13 HÖ sè mÆt trêi εr=0,33 HÖ sè hÊp thô αk=0,75; αm=0,09 Do khung lµm b»ng gç nªn ta cã : A = 0,85 . A’ (A’ : diÖn tÝch thùc) εkh = 1 Q11max =A’. R” . ε®s . εc . εkh. εm . εmm R” = [0,4 . αk + τk . ( αm+ τm+ ρk . ρm+ 0,4 . αk . αm)] . Rn Rn = R 0,88 HÖ sè ¶nh hëng cña ®é cao: εc =1 + H 250 0,023 = 1 + 0,023 = 1,00575 1000 1000 HÖ sè ¶nh hëng ®é chªnh nhiÖt ®é ®äng s¬ng víi mÆt níc biÓn. ε ds = 1 − (t s − 20) (33,5 − 20) 0,13 = 1 − 0,13 = 0,8245 10 10 HÖ sè m©y mï ta chän ë thêi ®iÓm kh«ng cã m©y nªn εmm = 1. C«ng tr×nh ®îc l¾p ®Æt khung cöa gç nªn εkh= 1. Chän thêi ®iÓm 8 giê s¸ng cã lîng bøc x¹ lín nhÊt ë híng ®«ng vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 7. Tõ b¶ng b¶ng 4-2 (TL1), Hµ Néi ë 20 vÜ ®é B¾c th× cã ®é bøc x¹ mÆt trêi qua kÝnh vµo phßng lµ: +Híng B¾c :R=73 [W/m2]. +Híng Nam :R=38 [W/m2]. +Híng §«ng :R=524 [W/m2]. +Híng T©y :R=38 [W/m2]. DiÖn tÝch kÝnh cña phßng ®îc tæng hîp vµ cho theo b¶ng sau: Chó thÝch: Do phßng s¶nh c¸c cöa chÝnh ®Òu cã m¸i hiªn che nªn kh«ng tÝnh nhiÖt bøc x¹. 14 B¶ng 1-DiÖn tÝch kÝnh (A’) cña c¸c phßng theo híng[m2]. 101 102 103 104 §«ng Nam 105 106 BV 2,72 3,52 2,72 S¶NH 5,44 T©y B¾c 5,44 5,44 5,44 5,44 B¶ng 1-DiÖn tÝch kÝnh (A) cña c¸c phßng theo híng[m2]. 101 102 103 104 §«ng Nam 105 106 BV S¶NH 2,312 2,992 2,312 4,624 T©y B¾c 4,624 4,624 4,624 4,624 +Híng ®«ng ; R=514 [0,4 × ⇒ R" = 0,75 + 0, 2 × (0,09 + 0,14 + 0,05 × = 209,7[W / m 2 ] +Híng t©y : R=38 ⇒ Rn = R 38 = = 43[W / m 2 ] 0,880 0,88 R ′′ = [ 0,4 × 0,75 + 0,2 × (0,09 + 0,14 + 0,05 × 0,77 + 0,4 × 0,75 × 0,09)] × 43 = 15,44[W / m 2 ] 15 +Híng nam : R=38 ⇒ Rn = R 38 = = 43[W / m 2 ] 0,880 0,88 R ′′ = [ 0,4 × 0,75 + 0,2 × (0,09 + 0,14 + 0,05 × 0,77 + 0,4 × 0,75 × 0,09)] × 43 = 15,44[W / m 2 ] +Híng b¾c : R = 73[W / m 2 ] ⇒ Rn = 73 = 83[W / m 2 ] 0,88 R ′′ = [ 0.4 × 0,75 + 0,2 × (0,09 + 0,14 + 0,05 × 0,77 + 0,4 × 0,75 × 0,09)] × 83 = 30[W / m 2 ] Nh vËy nhiÖt bøc x¹ cña c¸c phßng sÏ lµ: • Phßng 101 Q11max= 4,624 × 15,44 × 0,8245 × 1,00575 × 1 × 0,57 × 1× 1 = 33,75(w) • Phßng 102 Q11max= 4,624 × 83 × 0,8245 × 1,00575 × 1 × 0,57 × 1× 1 = 181,43(w) T¬ng tù nh vËy ta cã kÕt qu¶ tÝnh nhiÖt c¸c phßng nh sau: Ta cã ®îc kÕt qu¶ theo b¶ng tæng hîp sau: B¶ng 2-Tæn thÊt nhiÖt Q11max cña c¸c phßng theo c¸c híng: 101 102 103 104 §«ng Nam 105 106 BV 229,1 9 296,5 229,1 9 S¶NH 33,75 T©y B¾c 181,4 3 181,4 3 181,4 3 *Víi : phßng cao 4 m. Têng ng¨n khèi lîng tÝnh 180 [kg/m2]. 16 181,43 Têng ngoµi (têng bao) khèi lîng tÝnh 360[kg/m2]. Bª t«ng khèi lîng tÝnh 410 [kg/m2]. *Bøc x¹ mÆt trêi qua kÝnh thùc tÕ t¸c dông tíi kh«ng khÝ trong phßng : Q11= nt × Q11max Nt : hÖ sè t¸c dông tøc thêi bøc x¹ do tÝch nhiÖt cña kÕt cÊu bao che theo b¶ng khèi lîng sµn gs gs = G ′ + 0,5G ′′ As As : DiÖn tÝch sµn. G’ : Khèi lîng cña têng cã mÆt tiÕp xóc víi ¸nh s¸ng mÆt trêi G” : Khèi lîng cña têng cã mÆt ngoµi kh«ng tiÕp xóc víi ¸nh s¸ng mÆt trêi. Gi¸ trÞ trung b×nh gs cña phßng S¶nh: As=5,32×8 + 1,24×8,1+2,521×1,615 + 1,2×4,3 + 11,89×0,95 + 3,93×4,5 + 3,6×3,9 - 2 × 4 – 3,9 × 1,5 – 3,9 × 1,5 + 5 × 3,7 = 128,5 [m2] G’s¶nh=(16 - 2×2,72 – 4 × 4) × 4 ×360 = 7565 (Kg). G”s¶nh=[(5,32 + 8 + 1,215 + 1,2 + 4,81 + 2,155 + 1,855 + 2 + 1,2 + 3,11 + 3,71 + 1 + 2,57 ) × 3,3 - 5 × 2,64 – 8 × 2,2 ] × 180 + [(4,95+2,3) ×3,3-2×2,2] ×410 + +2 × 110 × 410=135835 (Kg). gs = 587. T¬ng tù nh vËy ta tÝnh cho c¸c phßng cßn l¹i ta ®îc b¶ng kÕt qu¶ sau: B¶ng 3-TÝnh c¸c gi¸ trÞ gs. Phßng 101 102 103 104 105 106 BV S¶NH As 36,76 59 49,45 36,12 16,12 11,1 17,12 128,5 G’ 17145 21320 10520 10520 11045 3605 12465 7565 G” 38797 58883 54089 42141 18583 1556 5 23743 135835 17 gs 994,4 5 865,2 7 759,3 4 745,6 5 854,3 2 987,5 715,3 5 587 Tõ b¶ng 4-2c (TL1) víi c¸c híng vµ gs t¬ng øng, hÖ sè cã gi¸ trÞ lín nhÊt lóc 8 giê s¸ng.Ta cã c¸c gi¸ trÞ nt nh sau: B¶ng 4 HÖ sè t¸c dông tøc thêi bøc x¹ nt theo gi¸ trÞ gs Phßng 101 102 103 104 105 106 BV S¶NH gs 994,4 5 865,2 7 759,3 4 745,6 5 854,3 2 987,5 715,3 5 587 0,62 0,62 0,62 §«ng Nam 0,23 T©y B¾c 0,67 0,67 0,67 0,67 Ta tÝnh ®îc c¸c gi¸ trÞ cña Q11 nh sau : Phßng s¶nh: Q11S = 0,67 . 181,43 = 121,56 [w] C¸c phßng kh¸c tÝnh t¬ng tù ta ®îc b¶n sau: B¶ng 5-Gi¸ trÞ Q11 [W] Phßng 101 102 103 104 105 106 Q11 [W] 7,76 121,5 6 121,5 6 121,5 6 142,1 183,8 3 BV S¶NH 142,1 121,56 VËy ta cã : Q11 = ∑nt ×Q11 max = 962[W ] NhiÖt bøc x¹ qua m¸i Q12. Do tÇng 1 cã tÇng hÇm vµ tÇng 2 bao ng¨n nªn bá qua nhiÖt bøc x¹ cña nÒn vµ m¸i. VËy lîng nhiÖt do mÆt trêi bøc x¹ vµo kh«ng gian §iÒu hßa lµ : 18 Q1= Q11=962 [W] II-Lîng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che vµo phßng Q2 n n i =1 i =1 Q2 = ∑ Q2i = ∑ Ai × U i × ∆t i [W ] Trong ®ã : Ai : DiÖn tÝch bÒ mÆt têng, cöa, sµn hay trÇn t¬ng øng [m2]. Q2i : NhiÖt truyÒn qua têng, cöa kÝnh hay gç, sµn hay trÇn [W]. Ui : HÖ sè truyÒn nhiÖt qua têng, cöa kÝnh hay gç t¬ng øng [W/m2 0c]. ∆ti : HiÖu nhiÖt ®é ngoµi trêi vµ trong phßng, [0c]. 1.NhiÖt truyÒn qua kÝnh vµo c¸c phßng Q21, [W] Q21= A1 . U1 . ∆t1 Theo b¶ng 4-8 (TL1) ta cã : HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÝnh cöa sæ lµ: U1=5,89 [W/m2 0C] HiÖu nhiÖt ®é gi÷a kh«ng gian ®iÒu hßa vµ kh«ng khÝ ngoµi trêi : ∆t = tN-tT = 37,2 - 25 = 12,2 0C HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÝnh cöa chÝnh lµ: U1=3,35 [W/m2 0C] ∆tS¶nh= tN - 28 = 37,2 - 28 = 9,2 0C Tæn thÊt nhiÖt truyÒn qua kÝnh vµo S¶nh: Q21s¶nh = Q21cöa sæ + Q21cöa chÝnh • Q21cöa sæ = 5,44 . 5,89 . 9,2 - 17,82 .5,89 . 3 = 294,78 – 314,88 = - 20,1[w]. 19 • Q21cöa chÝnh = 18,48 . 3,35 . 9,2 + 11 . 5,89 . 2 = 569,55 + 129,6 = 699,13[w].  Q21s¶nh = 699,13 - 20,1 = 679,03 [w]. T¬ng tù tÝnh cho c¸c phßng cßn l¹i ta cã: B¶ng 6-Tæn thÊt nhiÖt Q21 truyÒn qua kÝnh tiÕp xóc kh«ng khÝ ngoµi vµo phßng : Phßng 101 102 103 104 105 106 BV S¶NH Q21 341,4 3 341,4 3 353,1 341,4 3 186,2 6 147,3 6 186,2 6 679,03 VËy ta cã : ∑Q 21 = 2576,3[W ] Theo b¶ng 4-10 (TL1) ta cã : G¹ch têng ng¨n dµy 90 mm ; Ri = 0,111 [m2 0C/W] G¹ch têng ngoµi (têng bao) dµy 90×2 = 180 mm ; Ri = 0,222 [m2 0C/W] Líp v÷a xi m¨ng /c¸t : 1/3 ; Ri = 0,013 [m2 0C/W] Bª t«ng dµy 100 mm ; Ri = 0,069 [m2 0C/W] Ta cã hÖ sè truyÒn nhiÖt nh sau, [W/m2 0c] U= 1 1 1 + Ri + αN αT Têng ng¨n : U = 1 1 1 + 2 × 0,013 + 0,111 + 20 10 = 3,48 [W/m2 0c] Têng bao : U = 1 = 2,51 1 1 [W/m2 + 2 × 0,013 + 2 × 0,111 + 20 10 Bª t«ng : 20 0 c]
- Xem thêm -