Tài liệu Luận văn ảnh hưởng của thận trọng kế toán có điều kiện đến giá trị thích hợp của thông tin trên báo cáo tài chính bằng chứng thực nghiệm đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam​

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0