Tài liệu Luận văn thạc sỹ Nghiên cứu thành phần hoá học và PH nước mưa của một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 82

Mô tả:

BÓ CIÀO DUC VA DÀO TAO DAI HOC QLÒC GIÀ HA NOI TRLÒNG DAI HOC KHOA HOC VA TlTNHIÈN ^ Kàn Thi Q u y n h Lan NGHIEN CUU THANH PHAN HOA HOC VA PH NirÒC MITA CÙA MOT SO TINH MIEN BAC VIÉT NAM ^ ^ LUAN AN THAC SY KHOA HOC HOA HOC CHUYÈN NO ÀNH HOÀ PHÀN TÌCH Hiró-ng dàn khoa hoc: PGS.PTS. PHAM HÙNG VIÉT HANOI 3/1997 IML'C LUC M o daii FIKIII I D A I \An de < ) nhiem 1- hòng khf \ A lAug d o n g axil o N'iCl N a n i IMKIM 1.3. [\hie liei! nghiéu euu cua de lai 6 1.4. r h a m \ i iHzhién eiìii cùa de Ini 7 l o n g (|iian II 2.1. k'm: dong k l n qu}'en \ à pll eua uUt'iV mir ) 8 2.1.1 I .uir, rlniir khf (lUN'èn 8 2.1.2 I li( n IimiM' hinu d o m ; axil 9 22 hhMK'ii v,óe eA\ lanu d o m : axil 2 ^ M(">l so c|ua l i m h \AI 1\ \ à lioa hoe xa) la lion<' khi . ' »._ • • - i_ - II •- quyen 1 ^^. 1. 1 ì "> ^ ^ 1 N h i i n g con (hiò'ng lao ihành snn phal h^'lifing con d u ò i i g lao ihành niloral I oc dò ehuyén hoa cua eae hoj) eh Al ehiia lini hiivnh \ A n i i a 2.1 NhiViig nhAn lo anh liUo'ng clèn su h m h ih.nih mua :r il 2.4.1. .f, C'ióiu; dò iihal ihai o ^ 1 t 1 A.}. II im h i o i i i , ^ac chat kiOm I r o i m dAl \ a l i o n - klii .4.4. L^ieu kii/n khi' l u g n g \ a ihu}' \ a n 1 I hiiuh |>hAn ho;i hoe I I O U Ì ; luKve mua 1.. e n 4 4 1 \ n h huo'iu: l(Vi ph;in u n i : hoa hoc ") ,4.-i.:. \ i i h h u ' i i m (IcMi su luAn eiiUN'én t r o n i ; kmt; ( k a u : 1 ì ^ ,5. I ae dgnt; e uà axits lén he sinh ihai 1 ] 1 5.1. r ic (long dèli he siiih lh,\i ei'ia dAl 2I 1 ^ ^ r ir- (lòiifT dèli he sinh tliai uuac 2.5..\ NhiJng tàc dòng khàc 26 2.11 Q'ic vfin de chinh licMig nghiCn ciru làng dong axil 27 2.6.1 GIOII 2.6.2 LA'y màu 2X 2.6.3 Bào qiiàn mÀu 29 2.6.4 Cliuong phàp phfin tfcli .^1 dia diCvn lA'y inÀu 27 Thirc nghicni Phan m 3.1 Vi irf cac di(5m do hoa niróc mira 35 3.1.1 Dàc dicm cac Iram 37 3.1.2 I.y do chon cac dicin lA'y mÀu 39 3.2 1 lui diAp cac mftu va so licu IO .T.2.1 riui Ui.jp cac inÀu •IO 3.2.1 •[Ini Ihàp so licu khf luong 41 3.3 'Iliòi giaii v a s o mkàu tlà lA'y 41 3.4 l'hAii li^cli mau 42 3.4.1 I Ioa phrmi, ilung cu 42 3.4.2 Oicu kicii xiìc diiih cac ioii sirduiig MPLC 43 3.4.3 riiàn Udì mau 44 .3.4.4 Su ly so licu 4.5 PIÌ:UI IV KOI (|uà v a bàli liiùn 4.1 Kc'l (.]u;ì iighicn ciiìi lói iru h o a d i c u k i c n p h a n l i d i 4.2 lJ;iiili già phu'ong p h a | i |)hAii ifch 4.3 iOaiih già liicii Irang laiig t t o n g uót Ihóiig q u a c;ic sn licu lliu iliàp Ili 1991 CILMI 1 9 9 6 va c a c so licu lini 4H r^2 (liroc I r o n g nghicii c ù u n à y 4.4 'riiànli p h a n h o a h o c va d ò p H c ù a iiiÀu luù'rc mira Iran Phrin V F/) - 5.7 ( I |. T u y !ihièn ihành [>han boa hoc \A p H eua nuóc m u a thuòng bi bien doi (k^ klii roi xuòng mAI dVi dA mang iheo m ò i l u o n g cac chat \ e l khf \ à hai ( W ' ì s h • oul) e(i trong khi ( | n \ e n . lNlir(ye mira co pM = .S,65 Ihì dirac qoi là li u n - linh | I |. Do do tri so p H là mot chi ticu rA't quan Irong trong vice danh già mue d o o nhiòm lìiòi Iruòng !iòi ( hung va muc dò ò n h i è m k h ò n g k h f noi rièng. Thành phAn hoa hoc cua giàng thuy co lAm quan trgiig rat lò'n \h cn ihe dành ÌMA (Urge mùc do ò nhièm khòng k h i , ve nguòn ticu thu cac chAÌ Irong cliu irình klii (piyèn cùa càe chAÌ vói khf \ ; i hai lan Irong nuoc, ve dò An m ò n eua uuóc khf cpiyCn va eàe làe dong cua giiùig lluiy \'ói ean cAn \AI eliAl eua dAl, m u v \ à L uà d o n g , thirc vai. Do \ A\ hoa hge nuó'c mira dà duge nghièn euu lìr iihunv. nam /<) o mòi vài nuòe phal l i i r n lièn the giò'i \'à Irò thành mot Irong nhùng \An de m ò i l i u o n g ehu } e u . Mièli l u g n g mua axfl lan dàu lièn duge ghi nhAn tr CliAu Au \ à Bae M y . N h i e u nhà b/ie hoe ( K o b e i l - / \ n l i ISS2, san dò là Hans Egner - T h u y Dièii dAu ihè ky 20, Odeii - T l ì u y D i e n , Ciiuham - M y ) dà nghièn eùu va Icn l i è n g eaiih Imli iihaii Ioai \'è iiguyèn nhAn \ à e;'u' liAu cpià c:ùa lAng d o n g axit, C ù n g vói eòng ^WÌK- eòng nghiep hoa \ a hien dai hoa, lal nhièu e;ie Io ehùe (he gicvi clA duoe ihanli lAp \ à dna ra eàe d u an n g h i r u cùu ve hièn tugng lang d g n g a x i l . Càe nlia khoa hoe dà ehùng m i i i h throc rari-, càe ehal gAy ò nhiem k h ò n g c h i ànli hiróiig den eliAÌ luong k h ò i i i ; k h i , (k'il, ime ( iia khu vite co n<;uòn phal thài ma ini con (hroc \An e huNcri xa dèn càe vung khàr thco dòng hiAn ehuyèn k h ò n g khf co khi vuol bièn xiiyen bièn giò'i snng càe uuóc khàc. Do dAy là m ò i vari de quan Irong k h o i i g pliài ehi là eua eàe nuóe eò nguoii phal ihai lon ma eua ea eàe nuòe x u n g c|uanh nen e.ie du àn nà\ i h ò n g ihiròng mang lich ehàl kini \ uc hon là trong pham \ i m o i nuoc hay mòi \ ù i i g . Dir àn n-hi-'n ciiii \ à van chu>èn co c u ly dai va làng luti I m y n l i cua khi qiiyen lai \ u n g ' l a \ ' àu do O E C D ehu tri ( 1977) la mot \ f du d i u i h m h . Du àti nà\' dà dna ra ket liian ( liAl luong k h ò n g khf eua Chàu àu bi anh l u i o n ; ; do |)h;'H thai Iiàe:ie nuoc (1iAti .in kh;ie. HiCn rjay, c ù n g vói su lang truóng k i n h , cac nhà m à y , x i nghièp duge xày d u n g va m ó rgng k c o theo vice ra tàng ngiión tiéu thu iiguyén l i c u chù >èu là Ihan dà, xàng dAu va khf dot. Do do lugng phàt thài k h f SO2 va N O ^ vào bau khf qnyèn tàng nhanh c h ó n g . Su (ang trUÓng phàt thài này dà gay ra nhiìng lha\' dòi lón Irong ihành phàn hoà hoc: cùa nuóc mira va Ih ngiiyèn nhAn kàm tàng su' k m g douy, axit. Hièn lugng hìng d g n g axit gAii day dà duge ghi nhAn o* mot so nuoc nhu T r u n g Quòe [281. NhAi Ran [ 2 4 ] , An D ò [ 2 0 ] . '^ — , 1.2, ( ) n h i é i i i k h ò n g k l i i v a l a n g ( l o n g a x i t o \ìèt Nani Ciing n h u cac nuóc ph.ii Iricn khàc Irèn thè g i ó i V i e t N a m dang l i è n con d u ó n g lièn lói mot dal uuóc eòng nghièp hoà va hièn dai hoà. T r o n g 10 nAm tra lai dA\ hàng loc'it eàe nhà ma} .\f nghie|) duac nàng cAf) \'à m ó r g n g , nhièu nhà m à \ dwc moi xAy d u n g vói (|U! mo lón. Thèm vào d() vAn de già taiig dAii so \ à su' [ihal Irièn k h ò n g ngìiiig eua c:àc kliu dò thi ehàe eliàn se gAy ra ò nhièm m o i l i i i ó n g Irong dò e(3 ó n h i è m k h ò n g khf va nuóe nè'ii nhu ehùng k h ò n g dUi^c k i c m so;il ehal che. MAI khàc \ è mal dia ly \ ' i è l Nam nam Irong vùng Chau A noi ma hièn nay dan<: duge coi là k h u \'uc d.u]^: phàt Irièn nhanh nliAÌ Irèn the gic'ù, dòur ihòi ku c*'^ duóng bièn gi(Vi liè'p gi.'»|^ \ ói mién nam T r u n g Q u ó e , mot lr(Mig nhung vùng lièii ihii llian l(')'ii Irong khu \ u c , nèn \ i è e k i è m soàl chat l u g n g k h ò n g khf là rat cAn Ihiè'l va phài duge ihiic hièn thuòng x u y c n va m a n g Ifnli ehal he l l i ó n g . Cac so lièii \ è thành phAn I H M h';c iiuòe mua co mot y iighTa khoa hoc ràl lo l ó n , r:iùp chiing la ckinh ;;ja d m ; , muc- d("> ò nhiem m ò i i r u ó n g \'à l ì m ra m a i o u ^òc f:Av o nhièm. \ ' i è l N a m dà bai dàn ehii y dcu dành già chat lugng nuóc mua bài d/wì m n l i u i i ' : nam cuoi ihàp k\ 70. ( at i i a m lAy man ehu \ è u dira irèn m a m : \\uV\ h a m kln tugng thuy vàn nhung mài tói nani 1992 m a n g l u ó i hoà nuóc m u a thco qui hoaciì m a i duge l o n g cuc khf urgng thuy vàn xét duyet va dua vào c h ù i h thuc boat d g n g . M a n g luói bao g ó m 32 t r a m , chù yen dat trong cac tram khf tugng thuy \ An I r o n ^ pham vi loàn làiih ilio | I j . M u e dfeh cùa cac Ifcani này là dièu Ira c o bau ve ehAl lugng m o i t r u ó n g , k h ò n g khf thòng qua thành phàii hoà hoc nUcVc mua. T r o n g cac c h u o n g l i i n h nghièn eùu ve mira axft trong thói giaii gàn dA} cking ehu V là bào cào cua nhóni imhién eùu do bà N s u v é n H o n g K h à n h làm ehù de tài. D ò là mot dir àn l u a n g dòi dai han, trong suót 2 nàm n h ó m này dà lAp trung d u y l i ì vièe lA'y mau mróc mua \'à do dò p H , thu thAp càe %ò lièu quan trae nhu : nhièt dò, dò à m , huóng g i ( \ lugng mua. hình thùc gAy m u a , dia hìnli ... \ à dà ncu ra mot so anh luróng c ' a nhung nhAn lo này \o\ pH nuóc mira cùa 8 vi Irf iKMir, khu vue I cùa V i c i N a m do la : Cùe Pluiang, Vicjl T r i , L à n g , Phù Liei», T l i a n h l\o(\^ V i n h , N i n l i I f i n h , B/ie Cùang. Kel qua dièu Ira dò pH nUcVc mua du'o'c l ò m lal Irong bang ( L I ) Hmif^ L I So I r a n m u a co p H dac t i n h ( % ) N a n i 1991 Niiiii 1990 I rani \\il rrnng linh Kicm Axit Trun^ tinh Kièni Lang (H) 16 84 00 05 95 Vict Tri r^6 55 30 IO 25 65 Pilli Licii (is; 00 02 08 30 62 Ninh Bìiih 01 04 02 -- -- Clic l'hirang 15 60 25 — -- Kini \'uc 1 06 40 54 05 01 _.___.... T r o n g dò ciac l i n h eua mroc mira duge d i n h nghìa theo dò pH : (i| I > ò Kiem pi I = 5 - (ì 11 un,^: i m h pll < 5 A\ii 4 Sau d u àn cùa bà N g n y è n H o n g K h à n h m a n nuóc m u a vàn duge thu nliAp \ à dna ve T r u n g tAm Nghièn < liii M ò i Iruò'ng, K h ò n g khf \ à Niróe nhung c u n g UIÌMÌ;: duge day dù. () khu virc M i é n N a m nuóc ta gàn day c ù n g dà co m o t vài n h ó m nghièn eiiu dành già lìien trang mira a x i l . D a n g ehù y là nhóm nghièn ciìli cùa òng n g u \ è n Thành Tfn irone d u àn M o n i I " r i n ^ cliAl luo'im nuóc cùa luu vue sònc M e C ò i u ; Kè't qua cùa càe c ó n g l i ì n h nghièn eùu eho thay à V i c i N a m eàe IrAn mua eó pH ihàp dòi khi dà xuAt Imai, dàc bièl là mot so vùng còng nghièp phal Irièn ( V i d i i : K h u vue V i è I T r i ) . Clic Phncyni; noi duac eoi là Iram nèn , lièu bièn eho k h ò i m khf sach c ù n g dà xuài hièn nliirng liAn mira co p H = 4,0 [ I J . V i c e nghièn euu ciie IrAn mira này là \ ò c i i n g (|uan lr()ng vi nò lièn quan dèn khà nAng mua axfl ó uuóc la. Càe kèl qu;i nghièn eiiu dò cùng dà eho thày cÀn phài eó nhùng du ii!i dai li;ui va lièn lue de k i e m Im chat che \'è p l l va Ihành phàn hoii hoc nuoc mua. Imi ra nluìni; n^uòn uòc uA\ ò nhièm. Cuìp pliAii (lunn IIOUR iK^im vièe d;inh i:i:i chAl luo'iu: k h ò i m khf ncù i n in; \ a moi l i i i ò n u nói eliunu. L 3 . iMiic l i e n n g l i i e n 4 liu ciia de lai M u c lièu nghièn ciru e ùa de tài là phàt Irièn \ à m ó rgng eàe hoal dòn<: (|nan tiAc su làng d g n g nói c' M i c n BAc V i c i N a m , ket ligp nhùng so lièu dà eó \ a nhùng so lièu lini duac Irong (|ii.i l i ì i i h nghièn cihi de dua ra nhùng nhAn xél ve hièn l i a m ; \ à nhùng nguyèn nhfm gay mua axit ó m ò i so \ ù n g . M u c lièu c h i i i h caia de lai là: 1. Khào sài càe (h( u kien pliAn ifch thành pliAn eàe ion co' bau liour; m i o - n m a su'(inni: ihici bi ' .»f kv lon;: hièn siiAi cac» cùa hàim S h i m a d / u . 2. l à p chung vao \ i è e do dò va phàn tfch thành phàn hoà hge cua \n\oc mua l.n mò! so tinh. 3. l^hAn ifch, so sành lun ra moi licn he giùa thành phàn lio Phàn II TÒNGQUAN i 2.L Lang (long khi qnycn va pll cùa nuóc mua 2 J . L Lilng (long khi cinvén CYie chAÌ vet trong khi cpiycn eó nóng dò luòn bicn dòi theo thòi gian va khòng gian. Thói gian luu cua cliiing eò ihe mot vài gió, mot vài luàn hoàe mòi \ài nàm liiy lliiiòc vào cerche licu ihu cùa cliiing. QU-Ì liình Ioai bò càe ehAl \cl nay liong khf quyè'n hay nói eàch khàc là (già Irình ehùng duge ehuyèn tir bau khf cpivèn dcu he mal trai dal duoe ggi là su" lAng dgng khf quyèn. Su làng dgng uà)' duac chia làm hai Ioai : làng dong khó va làng dgng uót a. Lang (long kln'): Là su chuyeii dieh eùa càe chat vet khf va hai ducVi Ihòi lièi khò tói bé mal cùa \al hàp ihii (dal, he thire vai va cac bé mat nu'ócj 1). Lang (long udì: Là t|uà liình vàn ehuyèn, chu}èn hoà hoà hoc cua càe Ihành phàn khf va hai lói bè mal liài dal duó'i càe hình thùc khàc nhau nhu mua, luyèì, sirang mìi. Qua liìnli ua\ rAl quan Irgng vi eàe thành phàn ly hoà hge sau này cùa giàng lliuy phàn Icvn plm ihuòe vào qua Irình này. Qua trình làng uót eó thè xàv ra iheo hai co' che: •» Càe \èì a Ihè khi \a h:il duge sài nliap vào càe dàm mày nhò, ehùng eò the khòng tan hoàe bi \MK\ lan trong uuac mày. Sau khi bi hap thu ehùng eò ihè iham già \*ào c;ic pli;m ùng hoà hoc khòng ihuAn nghieh \"à eàe llianh |MiAn khae trcMig pha long. Chuyeii hoà kièu nà\' ihuong xay ra doi \ói càe ehàl 7 nhu: SO2, NO. ( I | Chùng co thè bi ehuyén hoà khòng thuAn nghieh lao thành axit hoàe muòi, qua trình này duac ggi là Rain - oiU. Càe vài eliAl duoe hA[) thu trong riAy di Iheo giàng thuy roi xuóng mal dal, ehùng bi Io;ù bo khói khf qiiyén. • Càe chàì vet duói lAng dàm mày bi bàt giù bai nhiJng thành phàn giàng ihny n h ó c ó su dòng In Irgng trUóng do su khàc nhau giùa tc)c dt) roi eùa hai Irong khf va hat giàng thuy. Qua Irình chuycn dieh uót cùa càe chat vé't khi va hat bang su rai cùa giàng thuy duói làng dàm inày dno'c: ggi là What - out. Qua Irfnh làm sach khf qu\èn nà\' là rat quan trgng, nhàì la nhinig vung co khòng khf bi ò nhiém. Nhu vày thành phAn IK^Ì hoc cùa giàng thuy chiù ành huóng eùa càe thành [")liAii trong khf quyèn. Hièn nay nguòi ta dang nghièn cùu xàe dinh mòi ijuau he dinh hrgng giùa nóng dò mòi chA't lioiig khf quyèn va trong nuóc mua nhu mot hàm so cùa eàe dièu kièn khf cpiycn. 2.1.2, Hièn tnoiìg lanj; (long axit Dò pH cùa nuóc giàng ihuy bang 5.6 a nhièt dò 10 ^'C là mot già tri duo'c xem là mòi già tri ly lucriig. iinh eho nuóe nguyèn chat càn bang vói nóng dò CO^ Irong khòng khf [ 22 J. Do bi anh huang bai càe chat ò nhiém gay ra trong qua Irinh hoat dgng còng nghièp cùng nhu* boat dgng bàt thuòng cùa thièn nhièu ( dòim (lAl, hoal dòng eua imi ina ... ) nèn pH eua nuóe mua cùng nhu ihành phàn ho;i hge eua chung luon bi lha\ dòi. Càe ehàl co nguòn gòe lu nhièii eó ca che phàt sinh va tièu Ihu ó ihè- cAu bàim \a tuoiig doi. Chu ky \An chiiyèn eùa eàe chat trong thành phAn khòng khf, dal \à nuóc trong tu nhicn là tuang doi òn dinh. PH cùa nuóc mira tu nhièn dao dòng Irong khoàng 5 dén 6 duge coi là ò muc dò bình thuóng. Nhung con nguói trong qua trình cài tao tu nhién va trong càe hoal dòng eua mình dà co nhiìng tàc dòng vào mòi truóng gay su mài òn djnh cua eàe chu k\ \ Al chat, làm thay doi thành phàn hoà hge cùa dà't, nuóc va dàc bièl là khf. Nòng dò eùa càe chat khf nhu NO,, SO^, NH,, hgp chat hùu ca (CH3COO , HCOO ...), bui Irong khf quyèn... vugi qua xa nhùng già tri cùa tu nhién, làm eho pH cùa su làng dong khf quyCn thay dòi (lón han 6 hoàe nhò bau 5), gay ra nhùng hAu qua nghiém Irgng va phùe lap. [ Nuóc giang thuy eó |)ll -. 5 dà duge ghi nhau ò nhièu vùng trcn the giói nhu TAy Au, Bàc My, Trung C)uòc. NhAl F^àn ... gAy thièt hai lón ve kinh tè NA càe còng irình vàn hoà. Hình 2.1 mò là mot c;ieh day dù su hình thành mUa axit tu càe khf co Irong thièn nhièn cùng nhu tir càe cpià Irình hoal dòng eùa con ngUÓi gay ra. Nhu vày chùng ta co thè nhàn thày ràng phàn ùng co tàm quan trgng dàc bici trong viéc lao thành làng dgng axit nhu sau : • Phàn ùng òxi hoà , lioae trong [^ha khf hoac trong pha long, dàn dèn tao Ihành òxfl eàcbon, oxil Imi liuynli \à ò\il nila (CO2, SO2, SO3, H2SO4, NO,, HNO^, HNOO • Qua Irinh hàp lini khi \'i 1950. Dac l)i' I nguy hai lion 0'eàe iiuóc nghèo. kèm jìlial Iricn c^c phuong lièn giao thòng t l m o n g la cu duge kliòi phue \'à sua ehùa l a i , cliay cpià i;ii \ A ba(^ duóng k c m | I l | - Su dòi r ling òvj hoà eà càe ho'p chAl cliiia nilo' lion<: nhicn licn va mot phan n i i " In uhi' n ion i.n t i o n u khòne khf lao thành ò x i l m i o I I / l . Theo diéu tra eua U N I : P kiio;ing 75Vr N O , do con nguói sinh ra là do su pli;ii ih.ii ciia càe phu'Onr licn *Mao ihòn<^ \ à dó\ nhicn licn llian dà Irong cuc lo uàii<\ ln ) hoac là vièe s u c l u m : ( ;ic nhàn u n i ; hoà hoe. Nlur \'Ay, nhùng nguòn i:A\' ò nhièm k h ò n g khf ehfnh là eàe n,f:ành c ò n g nghièp. nhicn lièn dfuiì: Iroiif; sinh hoal \ à càe phiK'im ticu jziao i h ò m ; . (^i\c ch-Vl kh<'ic v'Ay la kuc' d o i u ' a \ i l là ciò \ à amòniac. N g i u u i goc \\C\ \u nhicn (|uan iKMig nhàl là ph e» lina ,^-i'i;i i i m ò i bièn \'(vi axil H i S O i hoac M N ( > : . Nhii'im nguòn kli.'ic duoe lao la do hoal d()ng cua niii lua. V i è e dòi ihan ( ung sinh la lu'(/ng l i e i dang kc. < !-> lon lai irong Ihan duoi dang c l o r n a k i m Ioai lan diiov \ à ehu yèn dutVi dang naiiii hMna ( N a C I ) nliUng c ù n g eó nhùng dang m n o i khàc nhu C a C I ; , M g C L . . . NjiU'Mi chu yèn khàc là dot chAl lh;ii. Clorna lòn lai l i o m : ^ h;'i Miai d u o i d a m : m u o i Oom: raii \ à ducVi dam: P V C . 2.3. Mot so fpià (rìniì vat ly và boa hoc xay ra trong khi qnyèn Su vàn ehuyén và hoà liòn cùa chà't gay ò nhièm Irong khf quyèn ;mli liU(vng quan Irgng lèn hicfi Irang làng dgng axit. Qua trình vàn eliu\èn quyèl dinh liue liè'p noi ma chat ò iilii(an dèn \ à ành huòng dcu thói gian cu clui eua chat gay ò nhiem Irong khf c|U\cn. Trong qua Irinh vAii < hu^èn, S< )^, NO^ và eàe san pliAm òxi hoà cua chung iham già vào nhùng phàn ung hoà hge |")lurc tap chu\'èn càe chat ò nliuaìi sang dang muòi sunphàl và niloral. Co rat nhièu con duóng hoà hge ma qua dò SO. \à N ( \ trong khf quyèn eó thè bi bièài dòi (òxi hoà) sang hgp chat suiirua \à nitoial bao gòm càe qua Irinh dòng pha dien ra trong |)ha khf \'à nhùng gigt nhò chat long \ à nhùng qua trình kli/ic pha dièn ra Irèn bè mal eùa eàe phàn tir hoac eàe rjc\ nho ehàl long. * Hình 2.2 lóm tal eàe con duóng tao thành sun phàt và niloral trong khf cpiyòn. Nhùng con duòng na\ bao gòm: 1. Oxi hoà SO2 trong |)lia long do H2O2 và duge xùe tàc bòi ion kim Ioai 2. Oxi hoà trong pha khf dòng nhàl bòi gòc hydroxyl ( OH ) 3. Oxi hoà trong pha khf dòng nhàl bòi mot san phAm trung gian cùa NO, phan ùng qiiang hcxi hvdro e-iebon '1. Oxi hoa Hong pha klii dong nhal boi eae ehàl trung gian khae (HO,. KO \a KO2) \} Cac qua trình bien doi trong khi Cac tàc nhàn òxi hoà Càe ()xit trong khòng khi no HO2 Sunfur dioxidc (SO2) Axit o dang khi Nilh:m l\ thành 11 và UO^ Hình 2.2 Càe con diùmg hình Ihành snnphàt và nitorat trong khi (|iiu:ii 115] 14 2 . 3 . 1 . N h ù n g con d u o n g l a o thành sunphàt Do bue xa màt trai càe qua trình quang hoà xày ra k è m theo giài ph(MM: eàe gòc l u d o ( H O , HO2, CH2- ( J h O ; ) và O ; c h ù n g là càe lae nhàn ò x i hoà vM niiuili lliiie day qua trình quang hoà SO2 thành SO4 ' . Qua trinh ehuyèn ho;» bAì ihuAn nghieh eua SO. Ihành S04''* duac bicu dicn i r o n g hình 2.3 Trong pha l o n g H2O2 hièn nay duge coi là làe nhàn ò x i hoà quan trong nhaì eùa su tao thành s u n f u r i c , Nèn khòi khf d ò n g nhàl ehùa H2O2 , ^)} ^'à SO^ co mal nhùng gigt bui m ù l o n g (nuóe mày hoàe nuóc mua) ibi toc dò òxi ho/i SO^ l i o n g |ilia l(')ng eàng caci [ I 0 | . Trong pha khf d ò n g uh.il ilii qua l i i n h òxi hoà S O ; bao g o n i eàe biioc uhi' I \a (|uang hoà de lacì thành càe gigt nlio. Nghièn eiiu ifnh ehAl nhicl d()ng hoc eua SO? eho ihày S O ; eó k h u ) i i h hiio'ng phàn ùng manh \'ói ò x i I hong khf trong dièu kien ttàng d ò i luu bình thuòng. 2.3.2, N h i i n g c o n (hiònr. Ino tao thành N i t o r a t làiìim khf q u \ è n axil Ib^lOii eó thè lao thành do ò x i hoà N O , d{\ó\ nhieu d a m : khàc nhau. T r o n g llinc le chi eò N^O, N O , NO2 duge l i m thày Irong k h o n - khi (/ nòng dò dàng kè \ à N O . NO2 là eàe tiém chat quan trgng eùa H N O v N O . N O . và I I M n , Irong khi (|ii\'cn * lui \"èii o r l a n g khf. Tal cà càe niloral Irouf: uuóc m a \ (]c\] bai ngiion lu MCC hoa l.ni H N O ^ o' ihè khi [ I 9 J . fVie ph.ìfi ling hoà hoc la'> ihành U N O , c u a NO^ trong k h ò n g khf duce bicn (licn l i o i m h ì n h 2.4 [lOJ vo o o O e/) X + ti + 4ri d 00 So + o yi t d ,. c 3 Q r o ',, o o n: r ) ,4- O + O > • o -1 1 ri -- oo m ly) r 1 o d O C 0 +^ o •/l r 1 o 00 1 I I r 1 ' • • 1 o ^3- + rr, ^'ó'd' e/:) O + - /o .-2 3 ^ - C c/O 'o o a:: o o Q f- r jn: r i o e o io 00 C>0 I 00r i * • r 1 r I ir 3 X) + O c PU + o r3 e o H a- o -> r 1 r 1 o r 1 o m ' 4 k r t_, j D- o d 6 . '"j /. OO r ] . -^ 1 ' ^"Ti x: '<0 a t/j —V ^(j j d >—; '—• ' . t:0 o z o co ix ri r- o O •r. e z O X • " 1 ' 1 r i o + .' o z• X o • • o X o z o :^ T, o :;^r 1 •—' A . r ) o r 1 X + o ;^ + o /. Q + o o y ri i. . + o y + Q y - WD C o à i d" X + '5 A C r 1 oy fr • . — o * OJD 3:: :r o4- o r n Di -11 o z^ o o + o >^ C o ri /: A , k • o' o I o o o -1- 1- DT y. o^ o r I o z y -k o + e a: -• :i: r ì 1 e o :^ .. 1 o ó 1 e y. . |T-^',!rT»vTHr!wr,TiN rHU>/;:%|i
- Xem thêm -