Tài liệu Máy nén khí ga 75, máy nén khí trục vít

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 307 |
  • Lượt tải: 91

Mô tả:

Máy nén khí GA 75, máy nén khí trục vít
Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. CHÖÔNG I : VAI TROØ, YÙ NGHÓA VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA TRAÏM NEÙN KHÍ GA-75 DUØNG CHO THIEÁT BÒ TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TAÏI MSP-1. I. VAI TROØ, YÙ NGHÓA CUÛA HEÄ THOÁNG KHÍ NEÙN DO TRAÏM GA-75 CUNG CAÁP. Treân giaøn khoan coá ñònh ñeå phuïc vuï cho coâng ngheä khai thaùc daàu khí phaûi caàn ñeán raát nhieàu yeáu toá. Trong ñoù phaûi keå ñeán heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoùa. Vôùi moâi tröôøng deã chaùy noå nhö taïi caùc giaøn khoan thì heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: 1. An toaøn vôùi moâi tröôøng deã chaùy noå. 2. Deã ñieàu khieån. 3. Phuø hôïp vôùi cô caáu vaän haønh. Vôùi ba yeâu caàu treân thì heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù söû duïng nguoàn khí laø nguoàn nuoâi laø phuø hôïp nhaát. Tuy nhieân nguoàn khí laø nguoàn nuoâi phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: 1. Nguoàn khí phaûi khoâ. 2. Nguoàn khí phaûi saïch. 3. Aùp suaát cuûa nguoàn khí phaûi oån ñònh, luoân duy trì. 4. Nhieät ñoä nguoàn khí phaûi thaáp. Ñeå ñaûm baûo cung caáp nguoàn khí khoâ, saïch, aùp suaát oån ñònh vaø luoân ñöôïc duy trì. Traïm neùn GA-75 ngoaøi vieäc cung caáp nguoàn khí oån ñònh, saïch vaø khoâ noù coøn hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng neân laø traïm coù nhieàu öu ñieåm nhaát. Vieäc traïm neùn khí GA-75 cung caáp ñöôïc nguoàn khí saïch, khoâ. Ñaûm baûo cho ñöôøng oáng daãn ñeán nôi caàn söû duïng, thieát bò ño ít bò taéc, ngheït vaø hoûng hoùc. Söï cheânh leäch nhieät ñoä vôùi moâi tröôøng laø thaáp nhaát, do ñoù ít gaây ra sai soá khi duøng nguoàn khí ñeå ño. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 1 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. Ngoaøi ra traïm neùn khí GA-75 ñöôïc boá trí goïn, ñöôïc thieát keá hoaøn haûo. Ñoä rung khoâng lôùn, ñoä oàn khoâng cao, heä thoáng an toaøn toái öu. Do nhöõng öu ñieåm ñoù maø traïm neùn phuø hôïp vôùi nhöõng coâng trình bieån. Vôùi nhöõng khoù khaên veà maët baèng laép ñaët, vieäc choáng rung cho toaøn giaøn neân vieäc ñöa vaøo söû duïng traïm neùn GA-75 laø phuø hôïp nhaát. II. NHIEÄM VUÏ CHÍNH CUÛA TRAÏM NEÙN KHÍ GA-75. Nhieäm vuï chính cuûa traïm neùn laø cung caáp nguoàn khí saïch, khoâ, aùp suaát oån ñònh, luoân ñöôïc duy trì ñeå phuïc vuï cho heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù, öùng duïng cuûa nguoàn khí naøy taïi giaøn cuï theå nhö: - Duøng nguoàn khí cuûa traïm neùn khí laøm nguoàn naêng löôïng ñeå nuoâi thieát bò ño nhö ño möùc daàu trong bình chöùa 100 m 3, duy trì aùp suaát, löôïng daàu trong bình 100 m3 ôû möùc coá ñònh. Ño aùp suaát ôû nhöõng ñieåm caàn ño treân heä thoáng coâng ngheä. - Duøng nguoàn khí naøy laøm nguoàn khí ñoùng môû van Mim. - Nhaèm oån ñònh löu löôïng cuõng nhö aùp suaát khí xuoáng gieáng (coâng ngheä Gazlíp). - EÙp nöôùc sinh hoaït. - Ñoùng môû van caàu SDV. - Khôûi ñoäng thieát bò diezen. - Duøng nguoàn khí naøy ñeå bôm hoaù phaåm xuoáng gieáng trong quaù trình khai thaùc gaslift. - Ngoaøi ra traïm neùn khí GA-75 coù löu löôïng vaø aùp suaát lôùn oån ñònh, coøn ñöôïc duy trì ñeå vaän chuyeån xi maêng, bazít. - Ñoái vôùi coâng ngheä khai thaùc daàu khí taïi caùc giaøn khoan coá ñònh vai troø cuûa nguoàn khí 6 – 10 atm do traïm neùn khí GA-75 laø toái quan troïng vaø noù coù nhieäm vuï raát lôùn ñaûm baûo toát nguoàn cung caáp cho thieát bò ño cuõng nhö moät soá phaàn töï ñoäng khaùc. Öu ñieåm cuûa nguoàn khí ñeå laøm naêng löôïng ño naøy laø ñaëc bieät an toaøn. Vôùi moâi tröôøng deã chaùy noå. Vôùi giaù thaønh hoaøn __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 2 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. toaøn chaáp nhaän ñöôïc. Coù theå thöïc hieän vieäc ño khi söû duïng nhöõng nguoàn naêng löôïng khaùc. Nhöng khoâng an toaøn, vaø khoâng goïn, khoâng kinh teá. Duøng nguoàn khí neùn laøm nguoàn nuoâi cuõng goùp phaàn lôùn vaøo vieäc khoáng cheá söï coá cuûa giaøn. - Do vaäy maø traïm neùn GA-75 laø moät traïm neùn khí khoâng theå thieáu ñöôïc ôû baát kyø giaøn khoan khai thaùc coá ñònh naøo. Noù thöïc söï ñoùng vai troø raát quan troïng trong quaù trình khai thaùc vaø vaän chuyeån daàu khí. III. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA TRAÏM NEÙN KHÍ GA-75. Laø maùy neùn khí truïc vít coù daàu boâi trôn cuøng vôùi caùc thieát bò phuï trôï do haõng Atlas Copco cung caáp. Heä thoáng chöùa vaø xöû lyù khí neùn sau maùy neùn. - Kyù hieäu GA-75. - Aùp suaát lôùn nhaát (chuyeån sang khoâng taûi) 10 bar. - Aùp suaát laøm vieäc ñònh möùc: 9,5 bar. - Löu löôïng: 11,8 m3/phuùt. - Nhieät ñoä khí ra khoûi van: 30 °C. - Ñoäng cô daãn ñoäng: ñoäng cô ñieän ABB kieåu M2ASMC – 250. - Taàn soá: 50 Hz. - Soá voøng quay cuûa truïc ñoäng cô: 2975 voøng/phuùt. - Coâng suaát vaøo GA (coâng suaát yeâu caàu): 89,8 kW. - Löu löôïng daàu: 29 lít. - Khôùp noái: baùnh raêng. - Boä truyeàn trung gian: caëp baùnh raêng aên khôùp. - Giaù trò ñaët cuûa van an toaøn: 12 bar. - Aùp suaát laøm vieäc beù nhaát: 4 bar. - Nhieät ñoä lôùn nhaát cuûa khí naïp: 40 °C. - Nhieät ñoä beù nhaát cuûa khí naïp: 0 °C. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 3 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Laøm maùt baèng khoâng khí. - Daàu söû duïng: caáp ñoä nhôùt ISO UG68 chæ soá ñoä nhôùt beù nhaát 95. IV. SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG CAÁP KHÍ CHO MCΠ -1 : Muïc ñích cuûa nguoàn khí naøy laø söû duïng vaøo heä thoáng ñieàu khieån, kieåm soaùt coâng ngheä khai thaùc daàu khí. Söû duïng ñöôøng oáng daãn coù ñöôøng kính φ60 ñöôïc laép ñaët tröïc tieáp vaøo nguoàn chính cuûa traïm neùn. Töø block 7B ñöa sang block 6. Ñöôïc laép ñaët chaïy doïc theo meùp phaûi cuûa block 6, 4, 2 ñoàng thôøi taïi block 4 coù nhaùnh reõ ñeå ñöa nguoàn khí ñeán söû duïng vaøo muïc ñích gaslift taïi block naøy. Taïi ñaàu block 2, ñöôøng khí naøy ñöôïc chia laøm 2: - Moät nhaùnh ñi vaøo block 1 ñieàu khieån caùc traïng thaùi van caàu vaø van Mim cuûa ΗΓC 1, 2, 100 m3 theo yeâu caàu coâng ngheä. - Nhaùnh coøn laïi ñi vaøo block 2 cuõng nhaèm muïc ñích phuïc vuï cho heä thoáng gaslift, cuï theå laø ñoùng hay môû van caàu trong heä thoáng naøy. Vieäc boá trí ñöôøng oáng daãn nhö treân laø hoaøn toaøn hôïp lyù noù ñaõ ruùt ngaén ñöôïc toái ña ñoä daøi cuûa nhöõng ñöôøng oáng laép ñaët ñoàng thôøi noù naèm ôû vò trí maø ñöôïc baûo veä toát neân ít bò söï coá roø ræ khí ra ngoaøi do va traïm vôùi ñöôøng oáng, noù cuõng goùp phaàn baûo ñaûm an toaøn cuûa heä thoáng. Vì muïc ñích söû duïng nhaát thieát aùp suaát khoâng thay ñoåi do vaäy treân heä thoáng naøy caàn thieát phaûi laép heä thoáng oån aùp, aùp suaát khí trong heä thoáng naøy thay ñoåi sau bình chöùa cuûa traïm neùn khí. Nhö vaäy aùp suaát bình chöùa thay ñoåi töø 6,5 – 8,5 at töø maùy neùn ñeán bình chöùa. Tuy nhieân, vôùi nguoàn khí naøy vaãn baûo ñaûm ñi qua heä thoáng saáy vaø heä thoáng phin loïc. Söû duïng ñöôøng oáng coù ñöôøng kính φ60 ñöôïc thieát keá laép ñaët tröïc tieáp töø maùy neùn qua cuïm phin taùch thoâ, tinh sau ñoù veà bình chöùa khoâng qua van ñieàu tieát do ñoù aùp suaát cuûa nguoàn khí coù theå thay ñoåi trong khoaûng 6,5 – 8,5 at cuõng gioáng nhö söï thay ñoåi aùp suaát trong bình chöùa. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 4 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Tuy aùp suaát coù thay ñoåi nhöng nhöõng thoâng soá veà nhieät ñoä, ñoä aåm vaãn ñaûm baûo toát. Nguoàn khí naøy cuõng ñöôïc ñi qua heä thoáng saáy vaø phin loïc. - Nguoàn khí söû duïng cho heä thoáng ño löôøng. - Nguoàn khí naøy ñöôïc noái vôùi ñöôøng ra sau bình chöùa cuûa traïm neùn vaø nguoàn khí naøy ñöôïc ñi qua boä van ñieàu tieát ñeå giaûm, oån ñònh aùp suaát ôû möùc 5 at. - Nguoàn khí sau khi qua van tieát löu naøy seõ ñöôïc ñöa ra caùc bloác 1, 2, 3, 4, 8 ñeå nhaèm muïc ñích cung caáp nguoàn cho nhöõng thieát bò ño cuï theå. Vieäc boá chí caùc ñöôøng oáng nhö sau: - Sau khi nguoàn khí qua van ñieàu tieát, seõ ñöôïc chia laøm 2 nhaùnh chính, moät nhaùnh ñöôïc ñöa leân bloác 8 ñeå laøm nguoàn nuoâi nhöõng thieát bò ño nhö ñaàu ñoàng hoà ghi ñoà thò vaø nhöõng thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng khaùc. - Nhaùnh coøn laïi seõ ñöôïc ñöa ñeán bloác 1, 3, 4. Ñöôøng oáng ñöôïc laép ñaët ôû beân phaûi cuûa bloác 2, 4 ñöôïc phaân ra bloác 1, 2, 4 ôû phía tröôùc ñeå ñöa nguoàn khí naøy vaøo nhu caàu söû duïng. - Nguoàn khí naøy seõ ñöôïc ñöa vaøo caùc thieát bò ño nhöng phaûi vaøo caùc boä van ñieàu tieát cho caùc thieát bò, van ñieàu tieát naøy seõ cho ra aùp suaát khí laø 1,6 kg/cm 2 ñoàng thôøi cuõng söû duïng nguoàn khí naøy ñeå ñöa vaøo nhöõng thieát bò ño, veõ ñoà thò hoaït ñoäng cuûa moät soá phaàn trong coâng ngheä khai thaùc cuûa giaøn. - Tuy nhieân trong heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù coøn raát nhieàu phaàn phöùc taïp khaùc nhöng ôû ñaây toâi chæ trình baøy veà vieäc cung caáp nguoàn khí laøm nguoàn naêng löôïng ñeå phuïc vuï cho caùc thieát bò ño löôøng töï ñoäng hoaù, sô ñoà boá trí ñöa ñöôïc nguoàn khí töø traïm neùn ñeán nhöõng vò trí caàn thieát nhö ñaõ neâu ôû treân cho heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù ôû MCΠ-1. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 5 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 6 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. Hình 1: Sô ñoà caáp khí cho MSP-1. CHÖÔNG II : YEÂU CAÀU CHAÁT LÖÔÏNG KHÍ vaø PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ KHÍ. I. YEÂU CAÀU CHAÁT LÖÔÏNG KHÍ. Khoâng khí neùn ñöôïc cung caáp cho heä thoáng ñieàu khieån coù caùc yeâu caàu cô baûn nhö sau: + Khoâng khí neùn phaûi saïch (taïp chaát 99,99% KT < 1 Kieåm tra). + Khoâng khí neùn phaûi khoâ (ñoä nhôùt 0,1 mg/1). + Aùp suaát phaûi ñuùng yeâu caàu (ñieåm söông laø +2 - +8 °C). Khí neùn ñöôïc taïo ra töø nhöõng maùy neùn khí chöùa ñöïng nhieàu taïp chaát baån, ñoä aåm coù theå ôû nhöõng möùc ñoä khaùc nhau. Chaát baån bao goàm: buïi, ñoä aåm cuûa khoâng khí ñöôïc huùt vaøo, nhöõng phaàn töû nhoû chaát caën baõ cuûa daàu boâi trôn vaø truyeàn ñoäng cô khí. Hôn nöõa, trong quaù trình neùn khí nhieät ñoä khí neùn taêng leân coù theå gaây ra quaù trình oâxy hoaù moät soá phaàn töû keå treân. Vaäy khí neùn bao goàm chaát baån ñoù ñöôïc taûi ñi trong nhöõng oáng daãn khí seõ gaây neân söï aên moøn, ræ trong oáng vaø caùc phaàn töû cuûa heä thoáng ñieàu khieån. Cho neân khí neùn söû duïng trong kyõ thuaät phaûi xöû lyù. Möùc ñoä xöû lyù khí neùn tuyø thuoäc vaøo phöông phaùp xöû lyù. Töø ñoù xaùc ñònh chaát löôïng khí neùn töông öùng cho töøng tröôøng hôïp cuï theå. Khí neùn ñöôïc taûi töø maùy neùn bao goàm caùc chaát baån thoâ, nhöõng haït buïi, chaát caën baõ cuûa daàu boâi trôn vaø maït buïi cuûa truyeàn ñoäng cô khí. Phaàn lôùn nhöõng chaát naøy ñöôïc xöû lyù trong thieát bò goïi laø thieát bò laøm laïnh taïm thôøi, sau khi khí neùn töø maùy neùn khí qua ñöôøng oáng cho vaøo bình chöùa laøm hôi nöôùc ngöng tuï ôû ñoù, ñoä aåm cuûa khí neùn (löôïng hôi nöôùc) phaàn lôùn seõ ñöôïc ngöng tuï taïi ñaây. Giai ñoaïn xöû lyù naøy goïi laø giai ñoaïn xöû lyù thoâ neáu nhö thieát bò ñeå xöû lyù khí neùn giai ñoaïn naøy toát, hieän ñaïi thì khí neùn coù theå söû duïng nhö nhöõng duïng cuï caàm tay, nhöõng thieát bò ñoà gaù ñôn giaûn duøng khí neùn. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 7 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. CAÙC GIAI ÑOAÏN XÖÛ LYÙ KHÍ NEÙN LOÏC THOÂ LAØM LAÏNH SAÁY KHOÂ TAÙCH NGÖNG TUÏ HAÁP LOÏC TINH BOÄ LOÏÏC CUÏÏM BAÙO LAÏNH Loïc baån chaát Saáy khoâ baèng chaát laïnh. Haáp thuï khoâ baèng chaát laøm laïnh. Boä loïc. Ñieàu chænh aùp. suaát Hình 2: Sô ñoà caùc phöông phaùp xöû lyù khí. Trong heä thoáng xöû lyù khí neùn ñöôïc chia laøm 3 giai ñoaïn sau ñaây: - Loïc thoâ: laøm maùt taïm thôøi khí neùn töø maùy neùn khí taùch ra ñeå taùch chaát baån buïi. Sau ñoù khí neùn ñöôïc ñöa vaøo bình ngöng tuï ñeå taùch hôi nöôùc. Giai ñoaïn loïc thoâ laø giai ñoaïn caàn thieát nhaát cho vaán ñeà xöû lyù khí neùn. - Saáy khoâ: giai ñoaïn xöû lyù tuyø theo chaát löôïng yeâu caàu cuûa khí neùn. - Loïc tinh: xöû lyù khí neùn trong giai ñoaïn naøy tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. Giai ñoaïn naøy raát caàn thieát cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng hoaù. II. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KYÕ THUAÄT CHO PHEÙP XÖÛ LYÙ KHÍ ÑEÅ ÑAÏT YEÂU CAÀU TREÂN: Heä thoáng caùc phöông phaùp sau ñaây ñeå ñaït yeâu caàu khí neùn: Heä thoáng saáy: caùc thieát bò laøm laïnh coù khaû naêng taïo ra khoâng khí neùn tuyeät ñoái khoâ raùo thì khoâng khí phaûi traûi qua moät quaù trình xöû lyù saáy khoâ. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 8 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Trong nhöõng tröôøng hôïp xaùc ñònh quaù trình saáy khoâ coù theå giaûm thaáp haøm löôïng nöôùc ñeán möùc 0,001 g/m3. Vieäc giaûm thaáp khaù nhieàu haøm löôïng nöôùc nhö theá chæ caàn thieát ñoái vôùi nhöõng duïng cuï ñaëc bieät. - Caùc quaù trình saáy goàm: + Saáy khoâ haáp thuï baèng quaù trình hoaù hoïc. + Saáy khoâ haáp thuï baèng quaù trình vaät lyù. + Saáy khoâ baèng nhieät ñoä thaáp. • Saáy khoâ baèng quaù trình hoaù hoïc: - Trong quaù trình saáy khoâ naøy hôi aåm ñöôïc haáp thuï vaøo chaát taùc nhaân saáy khoâ ôû theå loûng hay theå ñaëc treân ñöôøng daãn vaøo thieát bò khoâng khí neùn. Khoâng khí khoâ ñi ra Chaát trôï dung Nöôùc ngöng tuï Khoâng khí aåm ñi vaøo Van xaû nöôùc Hình 3: Sô ñoà saáy khoâ haáp thuï baèng quaù trình hoaù hoïc. - Moät boä loïc sô caáp seõ taùch caùc gioït nöôùc hoaëc daàu coù trong khí neùn. Taùc nhaân saáy khoâ laø moät hoaù chaát (chaát trôï dung, chaát taåy röûa) ñöôïc chöùa ñaày trong buoàng saáy hôi nöôùc trong khí neùn ñi qua buoàng saáy seõ taùc duïng vôùi chaát taåy röûa naøy vaø trôû thaønh daïng dung dòch vaø chaûy xuoáng ñaùy cuûa boä saáy. Trong quaù trình laøm vieäc, chaát taåy röûa trong buoàng saáy bò tieâu thuï daàn daàn. Do vaäy caàn phaûi boå sung chaát taåy röûa vaøo buoàng saáy. Löôïng tieâu thuï chaát taåy röûa seõ nhoû nhaát neáu nhieät ñoä ñöôïc giöõ ôû nhieät ñoä 293 °K hay 20 °C. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 9 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Nhöõng ñaëc tröng cuûa vieäc saáy khoâ hoaù hoïc: + Vieäc laép ñaët thieát bò ñôn giaûn. + Söï maøi moøn cô khí thaáp. + Khoâng yeâu caàu coâng suaát taùc ñoäng beân ngoaøi. • Saáy khoâ haáp thuï baèng quaù trình vaät lyù: Hình 4:Sô ñoà saáy khoâ haáp thuï baèng quaù trình vaät lyù. Khoâng khí khoâ ñi ra Chaát trôï dung Nöôùc ngöng tuï Khoâng khí aåm ñi vaøo Van xaû nöôùc - ÔÛ quaù trình naøy caùc taïp chaát hôi aåm seõ laéng ñoïng treân beà maët cuûa caùc taùc nhaân saáy khoâ ôû theå raén. Quaù trình naøy ñöôïc xem laø quaù trình saáy khoâ taùi sinh. Taùc nhaân saáy khoâ laø chaát SILICAGEL moät vaät lieäu coù daïng haït, beà maët deã ngaám __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 10 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. cuûa haït naøy seõ ñieàn ñaày caùc taïp chaát daïng dung dòch khi khoâng khí neùn ñi ngang qua noù. Coù theå taùi sinh chaát GEL thaám ñaãm hôi aåm baèng caùch duøng khoâng khí noùng thoåi qua boä saáy. Chaát aåm seõ bay hôi trong thöïc teá nhö laø moät quy taéc, hai boä saáy luoân ñöôïc noái song song vôùi nhau. Trong khi moät caùi ñang saáy khoâ khoâng khí thì caùi kia ôû quaù trình taùi sinh. Khaû naêng haáp thuï cuûa chaát SILICAGEL coù giôùi haïn nhaát ñònh. Vì vaäy ôû ñieàu kieän bình thöôøng sau khoaûng thôøi gian laøm vieäc 2 – 3 naêm caàn phaûi thay theá chaát SILICAGEL. • Saáy khoâ baèng nhieät ñoä thaáp: Hình 5: Sô ñoà saáy khoâ baèng nhieät ñoä thaáp. 1:Boä trao ñoåi nhieät. 2:Boä trao ñoåi nhieät. 3:Phin loïc taùch aåm. 4:Van xaû töï ñoäng. 5:Maùy neùn moâi chaát laïnh. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 11 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. 6:Daøn taûn nhieät. 7:Van tieát löu töï ñoäng theo nhieät ñoää. 8:Rô le ñieàu chænh nhieät ñoä. NGUYEÂN LYÙ HOÏAT ÑOÄNG: - Khí neùn töø maùy neùn khí seõ qua boä trao ñoåi nhieät - khí. (1) Taïi ñaây doøng khí neùn vaøo seõ ñöôïc laøm laïnh sô boä baèng doøng khí neùn ñaõ ñöôïc saáy khoâ vaø xöû lyù töø boä ngöng tuï ñi leân. Sau khi ñöôïc laøm laïnh sô boä, doøng khí neùn vaøo boä phaän trao ñoåi nhieät – khí, chaát laøm laïnh (2) Quaù trình laøm laïnh seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch, doøng khí neùn seõ ñöôïc ñoåi chieàu trong nhöõng oáng daãn naèm trong thieát bò naøy. Nhieät ñoä hoaù söông taïi ñaây laø +2 °C. Vaäy löôïng hôi nöôùc trong doøng khí neùn vaøo seõ ñöôïc taïo thaønh nhöõng gioït nhoû. Moät löôïng hôi nöôùc seõ ngöng tuï trong boä phaän keát tuûa(3). Ngoaøi löôïng hôi nöôùc ñöôïc keát tuûa, taïi ñaây coøn coù caùc chaát baån, daàu boâi trôn cuõng ñöôïc taùch ra: daàu, nöôùc, chaát baån sau khi ñöôïc taùch ra khoûi doøng khí neùn seõ ñöôïc ñöa ra ngoaøi qua van thoaùt nöôùc ngöng tuï töï ñoäng (4). Doøng khí neùn ñöôïc laøm laïnh vaø coøn laïnh seõ ñöôïc ñöa ñeán boä phaän trao ñoåi nhieät (1) ñeå nhieät ñoä töø khoaûng 6 – 8 °C tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng. Chu kyø hoaït ñoäng cuûa chaát laøm laïnh ñöôïc thöïc hieän baèng maùy neùn ñeå cung caáp chaát laøm laïnh (5). Sau khi chaát laøm laïnh ñöôïc neùn qua maùy neùn, nhieät ñoä seõ taêng leân bình ngöng tuï vaø ñöôïc laøm maùt ôû daøn taûn nhieät (6). Löu chaát laøm laïnh ñöôïc laøm maùt baèng quaït gioù tröôùc khi ñeán bình ngöng. Van ñieàu chænh löu löôïng coù nhieäm vuï ñieàu chænh doøng löu löôïng chaát laøm laïnh hoaït ñoäng trong khi coù taûi, khoâng taûi (7). Rô le ñieàu chænh nhieät ñoä (8). __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 12 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. CHÖÔNG III: LYÙ THUYEÁT VEÀ MAÙY NEÙN KHÍ DAÏNG TRUÏC VÍT. I. MOÂ TAÛ CHUNG VEÀ MAÙY NEÙN KHÍ DAÏNG TRUÏC VÍT: Maùy neùn khí truïc vít laø maùy neùn theå tích. Thöôøng ñöôïc söû duïng trong heä thoáng vaän chuyeån thu gom khí ñoàng haønh ôû caùc moû hoaëc cung caáp nguoàn khí neùn cho caùc thieát bò ño vaø ñieàu khieån töï ñoäng. Do coù caáu taïo khaùc vôùi maùy neùn piston. Chuyeån ñoäng tònh tieán cuûa piston laøm thay ñoåi theå tích (Maùy neùn piston laø moät daïng cuûa maùy neùn theå tích). Maùy neùn truïc vít coù caáu taïo theo nguyeân lyù aên khôùp giöõa caùc truïc vít vôùi nhau hoaëc qua moät caëp hoaëc vaøi caëp baùnh raêng aên khôùp. Neân maùy neùn truïc vít coù theå laøm vieäc vôùi soá voøng quay cao, vaø do vaäy coù theå giaûm khoái löôïng vaø kích thöôùc. Cuõng do caáu taïo nhö vaäy neân maùy neùn truïc vít coù dao ñoäng veà löu löôïng raát thaáp. Maùy neùn hoaøn toaøn caân baèng vaø khoâng caàn phaûi coù ñeá ñaëc bieät. Do khoâng coù van huùt, van xaû vaø voøng xeùc maêng neân maùy neùn truïc vít coù tuoåi thoï cao, tin caäy khi laøm vieäc so vôùi maùy neùn khí piston. Maùy neùn khí truïc vít ñôn giaûn khi baûo döôõng kyõ thuaät vaø coù theå laøm vieäc ôû cheá ñoä töï ñoäng hoaøn toaøn. 1. Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc: - Maùy neùn khí truïc vít hoaït ñoäng theo nguyeân lyù aên khôùp, trong quaù trình aên khôùp theå tích caùc buoàng thay ñoåi. Noù goàm hai truïc vít nhieàu ñaàu moái raêng aên khôùp vaø quay ngöôïc chieàu nhau. Moät truïc daãn ñoäng nhaän truyeàn ñoäng töø ñoäng cô vaø truyeàn cho truïc bò daãn ñoäng qua caëp baùnh raêng nghieâng. Khoâng khí ñöôïc huùt töø ñaàu naøy (ôû phía treân caëp truïc vít ) ñöôïc neùn ñaåy sang ñaàu kia (phía döôùi ) cuûa caëp truïc. Khe hôû giöõa hai truïc vít (phaàn ñænh raêng cuûa truïc vít naøy vaø chaân raêng cuûa truïc vít kia) vaø giöõa ñænh raêng vôùi xi lanh vaøo khoaûng 0,1 – 0,4 mm. Vì vaäy __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 13 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. khi laøm vieäc khoâng coù ma saùt. Tuoåi thoï cao, caùc truïc vít laøm vieäc eâm, caùc truïc vít coù ñoä chính xaùc cao. - Nhöôïc ñieåm cuûa maùy neùn truïc vít laø khoù cheá taïo vaø söûa chöõa. - Soá voøng quay cuûa truïc vít töø 3000 voøng/phuùt trôû leân thaäm trí ñeán 15.000 voøng/phuùt. - Naêng suaát cuûa maùy neùn truïc vít ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau ñaây: Q = (F1Z1 + F2Z2).L.n.λo (m3/phuùt). Trong ñoù: F1, F2 : Dieän tích tieát dieän ngang cuûa caùc raõnh aên khôùp treân moãi truïc vít, (m 2). Z1, Z2 :Soá raêng cuûa moãi truïc. L: Chieàu daøi ñöôøng vít (m). n : Soá voøng quay cuûa truïc vít (voøng/phuùt). λo : Heä soá caáp, phuï thuoäc vaøo khe hôû giöõa hai truïc vít vôùi nhau vaø giöõa truïc vít vôùi xi lanh. λo = 0,5 – 0,75. - Muoán thay ñoåi naêng suaát cuûa maùy neùn truïc vít ngöôøi ta thöôøng duøng hai bieän phaùp moät laø ñoùng bôùt cöûa huùt. Hai laø xaû voøng hôi neùn töø phía ñaåy veà phía huùt. Caùch thöù nhaát kinh teá hôn. - Coâng suaát neùn cuûa maùy neùn truïc vít cuõng ñöôïc tính toaùn töông töï nhö maùy neùn caùnh gaït. - Maùy neùn truïc vít cuûa haõng Frich (Myõ) vôùi kieåu RXB – 12 ñeán RXB – 50 duøng trong maùy laïnh Amoniac hay Freon laø noåi tieáng theá giôùi. Tuoåi thoï do maùy cuûa haõng cheá taïo coù theå töø 10 – 20 naêm. 2. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy neùn truïc vít: - Kyù hieäu: GA-75. - Löu löôïng lyù thuyeát cuûa maùy neùn theo soá voøng cuûa Roto chuû ñoäng vaø bò ñoäng vaø soá voøng quay: VL = VR.Z1.n1 = VR.Z2.n2 - Trong ñoù: - VL : Löu löôïng lyù thuyeát cuûa maùy neùn. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 14 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - VR: Theå tích caùc raõnh giöõa caùc ren cuûa truïc truyeàn ñoäng vaø bò ñoäng. - Z1,Z2: laø soá raêng cuûa truïc vít chuû ñoäng, bò ñoäng. - n1, n2: soá voøng quay cuûa truïc vít chuû ñoäng, bò ñoäng. - Coâng thöùc tính heä soá löu löôïng: Ñaây laø moät ñaëc tính quan troïng cuûa maùy neùn theå tích. ηv = VT/VL = (VT – Vtt)/VL = 1 – Vtt /VL Trong ñoù: - ηv: Heä soá löu löôïng. - VL: Löu löôïng maùy neùn theo lyù thuyeát. - VT: Löu löôïng maùy neùn thöïc teá. - Vtt: Löu löôïng maùy neùn thaát thoaùt. - Coâng thöùc tính heä soá neùn beân ngoaøi: ε = Pvaøo/Pra P : laø aùp suaát - Coâng thöùc tính heä soá neùn trong: εT = Pneùn trong/Pvaøo - Neáu ε = εT thì tröôøng hôïp naøy söï maát maùt trong quaù trình neùn hay khoâng ñuû neùn laø khoâng coù. - Löu löôïng cuûa maùy neùn truïc vít ñöôïc tính toaùn theo coâng thöùc sau: QV = qo.λ.n1/60 (m3/s) - Trong ñoù: qo laø löu löôïng (voøng/phuùt). λ laø hieäu suaát (0,8 – 0,86). n1 laø soá voøng quay truïc chính, n = 4500 – 6000 (voøng/phuùt) Xaùc ñònh qo: qo = (A1 + A2).L.Z1.VLO/VLO.Th L : chieàu daøi truïc vít (m). A1, A2 : dieän tích truïc chính, dieän tích truïc phuï. Z1 soá ñaàu moái (soá raêng) truïc chính. VLO/VLO.Th : laø tyû soá cuûa khe hôû theo lyù thuyeát. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 15 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. Naêng suaát cuûa maùy neùn truïc vít tính theo coâng thöùc: Q = (F1Z1 + F2Z2). Ln.λo (m3/phuùt) Trong ñoù: - F1F2 : laø dieän tích thieát dieän ngang cuûa caùc raõnh aên khôùp treân moãi truïc vít (m2). - Z1,Z2 : laø soá raêng cuûa moãi truïc . - L : chieàu daøi ñöôøng kính truïc vít (m). - n : soá voøng quay cuûa truïc vít (voøng/phuùt). - λo : heä soá caáp, phuï thuoäc vaøo khe hôû giöõa hai truïc vít vôùi nhau vaø vôùi xi lanh. λo = 0,5 – 0,75 3. Caùc ñaëc ñieåm ñaëc bieät cuûa maùy neùn truïc vít: - Maùy neùn truïc vít coù theå coù nhieàu ñaëc ñieåm khaùc nhau coù loaïi coù caáu taïo 1, 2 hoaëc nhieàu roâto. Trong ñoù maùy neùn coù caáu taïo 2 roâto laø ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. - Maùy neùn truïc vít laø maùy neùn quay nhanh vaø khoâng coù van ñaàu huùt vaø van ñaàu ñaåy caùc boä phaän laøm vieäc laø truïc vít quay, nhöng khoâng tieáp xuùc vôùi nhau. Trong tröôøng hôïp coù cung caáp daàu boâi trôn cho maùy neùn, maùy neùn truïc vít coù theå phaân thaønh 3 loaïi sau ñaây: + Maùy neùn truïc vít coù daàu boâi trôn. + Maùy neùn truïc vít khoâ trong ñoù caùc boä phaän chuû yeáu cuûa maùy ñöôïc laøm maùt bôûi hôi hoaëc loûng laøm vieäc trong maùy neùn. + Maùy neùn truïc vít neùn toát baèng caùch phun vaøo maùy moät löôïng nhoû chaát loûng ñeå laøm giaûm nhieät ñoä cuûa hôi hoaëc khí sau khi neùn. • Maùy neùn truïc vít khoâ: - Coù 2 roâto. Roâto chuû ñoäng coù raêng loài ñöôïc noái tröïc tieáp hoaëc qua khôùp noái raêng vôùi ñoäng cô (ñoäng cô ñieän hoaëc ñoäng cô diezen) roâto bò ñoäng coù raêng loõm söï neùn khí xaûy ra maø khoâng ñöôïc caáp daàu hoaëc chaát loûng khaùc vaøo khoang laøm vieäc cuûa xi lanh. Vì vaäy söï tieáp xuùc cuûa caùc raêng cuûa roâto khi __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 16 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. khoâng coù daàu laø khoâng cho pheùp vaø giöõa chuùng toàn taïi moät khe hôû nhoû ñaûm baûo söï laøm vieäc an toaøn cuûa maùy. Ñeå quay roâto ñoàng boä khi khoâng coù tieáp xuùc töông hoã giöõa chuùng. Ngöôøi ta laép ñaët caëp baùnh raêng aên khôùp coù tyû soá truyeàn baèng vôùi tyû soá cuûa raêng roâto chuû ñoäng vaø bò ñoäng. Ñaëc tröng cuûa caùc baùnh raêng aên khôùp laø khe hôû maët giöõa caùc raêng cuûa chuùng baèng nöûa khe hôû cho pheùp giöõa caùc raêng cuûa caùc roâto. Ñieàu naøy ñaûm baûo khoâng coù söï tieáp xuùc cuûa caùc raêng cuûa phaàn vít cuûa roâto trong thôøi gian laøm vieäc cuûa maùy neùn. - Caùc roâto laép trong thaân treân caùc oå ñôõ. Vì maùy neùn laøm vieäc vôùi vaän toác voøng quay raát lôùn, tôùi 100 m/s neân phaûi söû duïng oå ñôõ tröôït. • Maùy neùn truïc vít coù daàu boâi trôn: - Loaïi maùy neùn naøy coù öu theá lôùn hôn so vôùi maùy neùn khoâ. Quaù trình neùn khí xaûy ra cuøng vôùi phun vaøo trong khoang laøm vieäc moät löôïng daàu ñeå laøm maùt khí trong quaù trình neùn vaø laøm kín khe hôû, giaûm doøng chaûy ngöôïc cuûa khí vaø naâng cao hieäu suaát cuûa maùy neùn. - Coù söï phun daàu cho pheùp naâng cao heä soá neùn trong moät caáp neùn leân laø ε = 8 – 12 do daàu laøm maùt khí neùn. Neân nhieät ñoä cuûa noù ôû heä soá neùn cao khoâng vöôït quaù 100 °C. Ñeå so saùnh chuùng ta thaáy raèng trong maùy neùn khoâ heä soá neùn ε = 4 khoâng vöôït quaù 4. Vaø khi ñoù nhieät ñoä treân ñöôøng ñaåy taêng leân ñeán 160 – 180°C nghóa laø söï phun daàu cho pheùp cheá taïo maùy neùn 1 caáp khoâng laøm maùt trung gian thay cho 2 hay 3 caáp neùn. Ngoaøi ra ñôn giaûn ñaùng keå keát caáu maùy neùn. Maùy neùn khí coù daàu trong khoang neùn caùc roâto coù theå tieáp xuùc vôùi nhau cho neân khoâng caàn caëp baùnh raêng aên khôùp. - Vaän toác voøng cuûa maùy neùn coù daàu boâi trôn thaáp hôn 2,5 laàn so vôùi maùy neùn khoâ. Cho neân caùc roâto quay treân caùc oå laên thöôøng ôû cöûa huùt laép oå bi ñuõa, chòu taûi troïng höôùng kính. Phía cöûa ñaåy laép bi caàu chòu löïc doïc truïc. Treân maùy neùn coøn coù heä thoáng cung caáp daàu tuaàn hoaøn. Heä thoáng ñieàu chænh löu löôïng vaø caùc bôm. 4. Heä thoáng laép raùp maùy neùn trục vít: __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 17 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Trong nhaø maùy cheá taïo, caùc thieát bò maùy neùn ñöôïc tieán haønh thöû ôû cheá ñoä trung bình, sau ñoù ñoùng goùi vaø giao cho ngöôøi ñaët haøng. Noù goàm 3 cuïm rieâng bieät sau ñaây: - + Cuïm maùy neùn. + Cuïm laøm maùt nhôùt. + Cuïm ñieàu khieån töø xa. Khi giao haøng goàm: van chaën, phuï tuøng ñieàu chænh treân ñöôøng huùt, xaû cuûa khí chi tieát döï phoøng vaø duïng cuï. - Bình taùch nhôùt ñöôïc ñöa vaøo thaønh phaàn thieát bò ñöôïc lieät keâ ñöôïc löïa choïn (1 hoaëc moät soá treân traïm maùy neùn) töø söï tính toaùn ñoä nhôùt ñoå treân maët thieát bò phaûi khoâng nhoû hôn 1,5 m3. Khi choïn vò trí laép ñaët bình neân xeùt töøng söï toån thaát aùp suaát nhôùt töø caùc ñöôøng oáng daãn tôùi vaø ra khoûi bình khoâng vöôït quaù 0,1 – 0,15 ΜΠa vaø treân ñöôøng huùt nhaát thieát phaûi laép boä tieáp nhaän vôùi thieát bò khoaù theo möïc chaát loûng. Thieát bò phaûi noái vôùi heä thoáng töï ñoäng. Vaø truyeàn tín hieäu ñoùng khi traøn bình. Söï nhaát thieát trong bình nhö theá theå hieän baèng maùy neùn truïc vít vaø maùy neùn thoâng duïng. Khi chaát loûng vaøo khoang laøm vieäc vôùi soá löôïng lôùn (daàu thoâ, phaàn chaát loûng hydrocacbon) coù theå xaûy ra va ñaäp thuyû löïc. - Ngoaøi ra neáu nhö khí eùp bao goàm caùc taïp chaát cô hoïc vöôït quaù 20 µT/m 3 thì tröôùc maùy neùn phaûi laép phin loïc maø kích côõ caùc chaát ñi qua khoâng khí hôn 100 µkm. - Thieát bò maùy neùn truïc vít coù theå laép ñaët döôùi maùi che. - Caùc loaïi ñoäng cô khi laép raùp phaûi coù maùi che chaén ñeå traùnh möa naéng tröïc tieáp chieáu vaøo cuõng nhö caùc baûng ñieàu khieån heä thoáng töï ñoäng. - Maùy neùn truïc vít laø maùy neùn baèng ñoäng hoïc neân maùy khoâng ñoøi hoûi moät neàn moùng rieâng vaø coù theå laép treân moùng coïc hoaëc moùng kim loaïi nheï. Tröôùc khi vaän chuyeån maùy, cuïm ñieàu khieån ñöôïc thaùo taùch khoûi thieát bò maùy. Vì vaäy khi hoaøn thaønh coâng vieäc laép maùy, phaûi laép noù treân khung maùy neùn. - Cuïm ñieàu khieån töø xa laép ñaët treân khoaûng caùch khoâng gaàn hôn 7 m vaø khoâng xa hôn 200 m tính töø maùy neùn. Phaân boá maùy caàn phaûi thuaän tieän khi baûo döôõng. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 18 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Khi laép heä thoáng töï ñoäng, ñaëc bieät chuù yù söï chuaån xaùc vaø chaéc chaén caùc moái noái daây daãn thieát bò caàn phaûi coù daây tieáp ñieän. Sau khi keát thuùc laép ñaët thieát bò ñieän noái vôùi maïch ñieän vaø maïch tieáp ñieän. 5. Vaän haønh maùy neùn truïc vít: • Khôûi ñoäng maùy laàn ñaàu tieân: - Cuïm maùy neùn vaø moâtô ñöôïc coá ñònh treân khung saøn trong suoát thôøi gian vaän chuyeån. Chuùng ta phaûi thaùo caùc bu loâng vaø ñai oác coù maøu ñoû ñeå cho maùy noù dao ñoäng treân caùc ñeäm cao su. - Kieåm tra caùc moái noái ñieän vaø xieát chaët. Vieäc laép ñaët phaûi ñöôïc noái ñaát vaø baûo veä ngaét maïch baèng caàu chì trong caùc pha. Laép theâm moät contactor gaàn maùy tröôùc khi ñöa ñieän vaøo maùy. - Kieåm tra ñieän ôû caùc bieán aùp vaø caùc thoâng soá caøi ñaët ôû rôle quaù taûi vaø quaït gioù. - Laép van khí ra AV vaø noái oáng tôùi maïng löôùi. - Laép caùc van xaû töï ñoäng vaø xaû tay. - Noái caùc oáng meàm töø caùc van xaû tôùi möông thoaùt nöôùc hoaëc oáng coáng. - Maùy neùn laøm nguoäi baèng nöôùc thì phaûi kieåm tra ñöôøng nöôùc, van. - Kieåm tra möùc daàu, kim chæ möùc daàu phaûi naèm ôû vuøng maøu xanh laù caây hay vaøng cam. - Laép caùc taám giaûm aâm keøm theo maùy. - Baät coâng taéc cung caáp ñieän vaøo maùy. Neáu ñeøn vaøng cuûa LED saùng, khôûi ñoäng maùy neùn vaø kieåm tra chieàu quay cuûa moâtô theo muõi teân ñaõ ghi treân maùy. - Kieåm tra caùc thoâng soá laäp trình treân maùy. - Khôûi ñoäng vaø vaän haønh maùy neùn trong vaøi phuùt. Kieåm tra maùy neùn hoaït ñoäng coù bình thöôøng khoâng. • Tröôùc khi khôûi ñoäng: - Neáu maùy neùn khoâng vaän haønh trong 6 thaùng thì baét buoäc phaûi caûi thieän ñieàu kieän boâi trôn cho cuïm neùn baèng caùch môû caùc cuïm van naïp khí vaø roùt daàu boâi trôn vaøo cuïm neùn vaø laép trôû laïi. - Kieåm tra möùc daàu, neáu thieáu phaûi ngöøng maùy vaø theâm vaøo. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 19 Ñeà taøi: “Traïm maùy neùn khí GA – 75. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quûa söû duïng chuùng”. - Kieåm tra loïc gioù vaø veä sinh neáu caàn thieát. - Neáu maøu ñoû xuaát hieän ôû boä chæ thò ngheït loïc thì phaûi thay môùi. • Khôûi ñoäng: - Baät coâng taéc nguoàn ñieän, kieåm tra ñeøn (LED) maøu xanh saùng. - Môû van khí ra (AV). - Ñoùng van xaû nöôùc ngöng tuï (Dm). - Baám nuùt khôûi ñoäng (I) maùy neùn baét ñaàu khôûi ñoäng vaø ñeøn (LED) maøu xanh saùng leân baùo hieäu maùy ñang hoaït ñoäng trong cheá ñoä töï ñoäng. Möôøi giaây sau khi maùy khôûi ñoäng. Moâtô maùy neùn chuyeån ñoäng töø sao qua tam giaùc vaø luùc naøy maùy neùn baét ñaàu laøm vieäc coù taûi. • Trong thôøi gian maùy ñang hoaït ñoäng: - Kieåm tra möùc daàu trong luùc maùy ñang naïp taûi. Kim chæ möùc daàu phaûi naèm trong vuøng maàu xanh laù caây. Neáu naèm ôû vuøng maøu ñoû thì phaûi taét maùy ngay baèng caùch nhaán nuùt (O) vaø ñôïi ñeán khi maùy döøng haún, giaûm aùp toaøn boä heä thoáng maùy, môû moät voøng nuùt ñoå theâm daàu (FC). Ñôïi vaøi phuùt vaø chaâm daàu traøn mieäng nuùt chaâm daàu vaø xieát laïi nhö cuõ. - Neáu boä chæ thò ngheït loïc gioù maø baùo maøu ñoû thì phaûi döøng maùy vaø thay loïc gioù môùi. - Neáu ñeøn (LED) maøu xanh coøn saùng thì boä ñieàu khieån ñang ñieàu khieån maùy neùn trong cheá ñoä töï ñoäng: coù taûi, ngöng taûi, ngöng moâtô vaø khôûi ñoäng trôû laïi khi maát ñieän.  Kieåm tra maøn hình boä ñieàu khieån: - Kieåm tra giaù trò vaø caùc thoâng baùo moät caùch ñeàu ñaën. Bình thöôøng maøn hình chæ chæ aùp löïc khí ra, tình traïng maùy neùn vaø caùc chöõ vieát taét cuûa caùc chöùc naêng cuûa caùc phím treân maøn hình. - Luoân luoân kieåm tra maøn hình khi ñeøn söï coá coù maøu ñoû hoaëc chôùp ñoû. - Maøn hình seõ chæ caùc thoâng baùo baûo trì neáu 1 trong soá caùc boä phaän phaûi ñöôïc baûo trì hoaëc thay theá. Hoaëc caøi laïi thôøi gian töông thích. __________________________________________________________________ Thöïc hieän: Tröông Ñình Khueâ 20
- Xem thêm -