Tài liệu Nâng cao chất lượng điều khiển robot có tham số bất định phụ thuộc thời gian trên cơ sở ứng dụng mạng nơron và giải thuật di truyền [tt]

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 515 |
  • Lượt tải: 0